Skip to main content

Full text of "Lexicon syropalaestinum"

See other formats


I LEXICON 
SYROPALAESTINUM I ^-^ f 

VAN ADIUVANTE AOADEMIA LITTERARUM REGIA BORUSSIOA EDIDIT FRIDERICUS SCHULTHESS 
494626 

14. 1-43 BEROLINI 

IN AEDIBUS GEORGn REIMER 

MCMin u Lipsiae; typis Guil. Drugulini. L. B. S. 

Decennium iam confectum est, ex quo F. Schwally libellum edidit cui in- 
scribitur „Idioticon des christlich-palastinischen Aramaisch". Quo temporis 
spatio tam multa ad hanc dialectum pertinentia innotuerunt sive interim 
edita sive inedita, ut siquis novum lexicon susceperit condendum, viris doctis 
eum gratum facturum esse spes sit, eo magis cum libri illius auctor nescio 
qua ratione ductus rem ita instituerit, ut eas tantum voces reciperet quibus 
nostra dialectus a syriaca edessena discrepat, omnes vero excluderet quibus 
et cum edessena illa et cum dialectis iudaeis consentit. Quamquam ut nostrae 
ISioxTj; vere patefieret, iudaeopalaestinenses potius in comparationem vocari 
debuerunt quam edessena. Accedit quod nostra haud minus interest scire 
quibus rebus conspirent dialecti quam quibus discrepent. At his studiis ad 
hoc temporis omnino non tantum profecimus, ut iam de perfecto omnibusque 
numeris absoluto lexico aramaeo cogitari liceat: permulta erunt antea per- 
scrutanda colligenda edenda, quam fiducia aliqua effici poterit, quaenam sit 
ratio nostram inter ceterasque dialectos. Quare hisce in rebus notum illud 
„festina lente" maxime teneatur oportet, id quod in hac quoque praefatione 
monendum duxi, cum virum quendam doctum deque lexicographia necnon 
grammatica iudaeopalaestinensi bene meritum in errorem notabilem abductum 
esse observassem. Qui cum dialectos lexici potissimum ratione habita dis- 
cernere nuper conatus esset, eo pervenit ut nostram dialectum galilaeae magis 
quam iudaeae affinem esse statueret.* In quem errorem manifestum ille certe 
non incidisset, nisi de re admodum abstrusa iudicium ferre voluisset, cum dia- 
lectorum reliquiae quam plenissime et accuratissime potest in iusti lexici 
formam nondum essent redactae. Nam et studium linguae samaritanae inde 
a Geigeri Kohniique conaminibus fere neglectum iacet, nec quisquam denuo 
suscitare et ad artis philologicae qualis hodie est normam promovere in- 
stituit. 

Quae cum ita sint de huius mei operis utilitate philologica vix est quod 
dicam, spero tamen etiam theologos eo usuros, quippe quibus studium harum 
rerum in accurata librorum sacrorum, imprimis evangeliorum synopticorum 
interpretatione ad scriptorum sententias plene percipiendas non modo non 
superfluum, immo plane necessarium sit. Payne Smithium quidem in * G. Dahnan, Grammatik des jiidisch-palastui. Aramaisch, 1894, p. 33 sq. IV 

Thesaurum suum syriacum vocabula syropalaestinensia recepisse eosque qui 
post auctoris mortem ingens opus ad finem perducendum curabant, libros vel 
nuperrime editos excerpsisse Thesaurumque hinc multis auxisse nemo est quin 
sciat; sed et de hoc constat, raptim fere, ne dicam omni axpi.(3eio|: philologica 
vel ratione critica neglecta, id factum esse, insuper nonnullas voces prorsus 
omissas. 

Ex iis quoque quae ad res grammaticas pertinent codicum nuper inven- 
torum ope permulta melius pleniusque intelleguntur, aha nunc demum velut 
ex tenebris emergunt, aliis denique quae Ev. codex A (Vaticanus) exhibere 
quidem videbatur, sed ea intempesta correctoris Syri manu oblitterata vel 
mutata, Ev. codicum sinait. auctoritas fidem addidit. Quod ut paucis illustrem, 
formae quaedam ad hoc temporis rarissime obviae (veluti verbum suffixis in- 
structum et infinitivi) phiribus comprobantur exemplis; de ^Ul quam vocant 
(velut ^,«\=>.n\B = ]'?a|?D) nunc satis constat. Adde pluralia tantum, ea quoque 
ab editoribus parum intellecta, velut t:*flOj^ pXaocprj{j.ta, alia. Ex iis quae ad 
syntaxin spectant proferre libet illud oiK.» oii^ (xo auxo), quod ahbi, quantum 
scio, nusquam occurrit. Verba facere nolo de orthographiae varietate quali 
ludaeorum libri utuntur, nec placet pluribus disserere de iis formis quae num 
recte a Hbrariis exaratae sint vel a legentibus exceptae dubitari queat, velut 
de st. abs. pl. m. in . — desinente (cf. p. 17'', 5sq., 140^ 10). 

Maximo opere id egi ut voces proponerem quam plenissime atque formas 
singulas quod eius fieri posset illustrarem. At codices manu scriptos erro- 
ribus vitiisque cuiusvis generis refertos esse et editores haud ita felices fuisse 
in illis cognoscendis delendis emendandis, neminem fugit qui quidem harum 
rerum idoneus est existimator. Nonnulli, ut libri palimpsesti a viro docto 
et sagacissimo J. P. N. Land editi, magnam partem prorsus foedi sunt. Quam- 
quam cavendum est, ne iusto iniquius de codicum fide statuas. Quis enim, 
ut hoc uno exemplo defungar, universam dialecti rationem hodie ita perspectam 
habet, ut de formis ciaafi. et Aaia^ certis argumentis sit iudicaturus? Licet 
enim promptum sit suspicari, sive hanc sive illam scribentis errore natam 
esse, tamen utraque speciem prae se fert genuine aramaeam; quam ob rem 
ut alteram uteram reprobarem a me non potui impetrare. Verum asteriscos 
notulasque criticas larga manu apposui nec parcus fui coniecturis. Praeter 
haec sedulo anquirendae erant voces ex Syrorum sermone assumptae, quales 
etiam in libros vetustiores irrepserunt. Porro cum neque concordantias quas 
vocant conficere mihi in proposito esset neque artem grammaticam conscribere, 
formas quidem potiores prohxe attuli, de rarioribus dihgenter admonui, at 
omnia singillatim percensere non meum putavi. Grammaticae est demonstrare, 
verborum pr. K et verborum pr. ^ imperfecta Pe. tam ut jAa., 'Swj*^ quam ut 
^ojj, jOA* formari, et quae sunt huius modi cetera. Vocabulis usitatissimis 
aliquammultos locos adscripsi, rarioribus et quae maioris sunt momenti 
omnes hodie obvios. In re syntactica id semper respiciendum est, universas 
litterarum syropal. reliquias ex libris graecis versas esse atque interpretes 
(vernaculi quidem sermonis ne in minutiis quidem plane oblitos, cf. e. g. 
I ; U^iM rexeivov irTEpTjTiv Gen. 1 21 , al.) verba graeca tam servilem in 
modum sequi consuevisse, ut quisquis legit creberrime graeca magis quam 
aramaea sibi ob oculos versari opinetur. En istud y>X» «a^mj ou|iJ5ouX.iov 
IXopov Mt. 22 15, al.), o-eaj ^pev (Mt. 2439, al.), ut taceam illepidum illud -^l 
vj»N eiTzz Xe7u)v (Ex. 10 1 al.). 

Nonnullis vocibus fornias secundum ludaeorum Syrorumve traditionem 
vocalibus instructas, vel adeo arabicas addidi, cum ne quid in re critica neg- 
lexisse viderer, tum ut legentes, ubi dubitationi locus esset, de mea sententia 
certiores facerem. Quod tamen nolim ita accipi tamquam dialectis aramaeis 
inter se comparandis dedita opera inservire voluissem; immo disertis verbis 
repetam me hoc consulto declinasse, cf. ZDMG 55, 337. Ubi fieri potuit, 
ad Schwallyi Idioticon legentes remisi, in graecis ad tomum alterum libri 
a Samuele Krauss quamvis invita Minerva conscripti, librorum tamen adhi- 
bitorum et laudatorum copia perutilis, insuper a viro doctissimo I. Low 
diligenter castigati. 

Ut nomina propria reciperem ratio flagitabat. Nam harum litterarum 
reliquiae admodum exiguae quoad fieri poterat hoc opere colligendae erant 
integrae; ceterum neque iniucundum erit neque inutile observare quomodo 
huiusmodi nomina partim semitica partim graeca vel graecissantia interpretes 
reddiderint. 

Literis ABC Evangeliarii codices illos tres (Vatic, Sin. ^^) insignivi, 
secutus in hac re editores, litera D eiusdem Ev. codicem illum sinaiticum 
de quo editores in appendice (p. 314 sqq.) rettulerunt; literis A^ A^ etc. 
EvangeUarii pericopas quae duobus locis vel tribus vel etiam plui-ibus extant 
secundum ordinem, in quem Lagarde eas redegit typisque exprimi iussit. 
SimiUter res se habet in Anecd.^ etc. Ubicumque pericopae pluribus locis 
traditae consentiunt, nudiim locum adscripsi. Ea quae J. F. Stenning Ox. 9 
fragmentis a GwiUiamio editis (Ox. 5) addidit tacens adhibui, neque aUter 
ea, quae in Stud. Sin. 1, 98 sqq. leguntur. 

Codicum manu scriptorum, magnam partem paUmpsestorum, fragmenta 
ante hos tres annos a viro docto mihique amicissimo Bruno Violet 
BeroUnensi in Omajjidamm moschea Damasci reperta, hoc tempore in 
museo BeroUnensi asservata, ipse meum in usum perlustravi descripsi excerpsi, 
sperans tamen fore ut felix inventor quam primum fieri poterit ipse edat 
pubUcique iuris faciat 

Sero ad me venerunt, ut nonnisi in plaguUs corrigendis adhibere potu- 
erim, aUorum quorundam codd. ms. paucula fragmenta, quae cand. min. 
dr. phiL Hugo Duensing, theologorum convictus hac in urbe inspector, edi- 
turus est mihique interim ut excerperem benigne concessit. Sed cum plane 
ex eius apographis penderem, quae lectiones mihi incertiores vel minus proba- 
biles videbantur aut prorsus omisi aut emendavi. Ipsa exempla meis oculis 
lustrare non Ucebat. Si quod vocabulum gravioris momenti propter spatii 
angustias inseri non poterat, addendis reservavi. 

Chiistianos palaestinenses praeter S. S. Utterarum molem haud contem- VI nendam a Graecis sibi comparatam habuisse hodie constat, nonnullique codices 
«tiamnunc in Orientis moscheis synagogis monasteriis latere certo putandi 
sunt: quibus ex latebris fore ut aliquando effodiantur sive conquirantur 
publicique iuris fiant et hoc quoque opus novis incrementis ditetur confidenter 
spero. 

Haec fere habebam quae praefarer. Eestat ut publice gratias quam 
maximas agam Academiae Litterarum Regiae Borussicae, cuius munificentia 
ita me adiuvit, ut hic libellus typis mandari posset. Scr. Gottingae mense Sept. 1903. F. SCHULTHESS. COMPENDIA QUAEDAM POTIORA. 

B. A. „Beitrage zur Assyriologie" . . . ed. Haupt et Delitzsch. 

Dalm. Gr. Dalman, Grammatik des jiid.-palastin. Aramaisch. Lps. 1894. 

G. G. A. „Gotting. gelehrte Anzeigen". 

Idiot. Schwally, Idioticon des christlich palastin. Aramaisch. Giss. 1893. 

Krauss 2. Sam. Krauss, Griechische und latein. Lehnworter im Talmud, Midrasch und 

Targum, altera pars. Berol. 1899. 
Nold. Noldeke, Beitrage zur Kenntniss der aramaischen Dialekte. II. Uber den 

christlich-palastinischen Dialect: ZDMG 22, p, 443—527, 
P. Sm. Thesaurus Syriacus. 

WZKM „Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes". 
ZDMG „Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft". corr. corrector. 

p. 0. puncto (punctis) omisso (omissis). 

pass. passim. i CONSPECTUS FONTIUM. Anecd. = Anecdota syriaca coUegit edidit explicuit J. P. N. Land. Tom. IV. Lugd. Bat. 
1875, p. 103—224. — Bibl. Fragments from Mount Sinai, ed. by J. Rendel Harris. London 
1890. — Cod. Dam. = codices Damasceni, vid. praef. — Ev. = The Palestinian Syriac 
Lectionary of the Gospels, re — edited from two Sinai MSS and from P. de Lagarde's Edition 
of the „Evangeliarium Hierosolymitanum" , by Agnes Smith Lewis and Margaret Dunlop 
Gibson. London 1899. — Fragmenta seplem: ZDMG 56, 249-261. — Lag. = Bibliothecae 
syriacae a Paulo de Lagarde collectae quae ad philologiam sacram pertinent Gott. 1892 
p. 257—404. — Lect = A Palestinian Syriac Lectionary containing Lessons from the Pen- 
tateuch etc. , edited by Agnes Smith Lewis , with Critical Notes by Prof. Eberh. Nestle, 
and a Glossary by Margaret D. Gibson. London 1897. — Lit. = The Liturgy of the Nile, 
by the Rev. G. MargoUouth: The Journal of the R. Asiat. Society of Great Britain and 
Ireland for October, 1896, p. 677—727. Cf. Proceedings of the Society of Bibl. Archaeology 
tom. XVIII p. 223—236. 275-283; XIX p. 39—60 et The Palestinian Syriac Version of 
the H. Scriptures etc. by G. Margoliouth. London 1897 (52 pag.). — Lit. Dam. = Liturgiae 
cujusdam fragmenta Damascena. — Ox. 5 = Anecdota Oxoniensia : The Palestinian Version 
of the Holy Scriptures, Five more Fragments etc. , edited by G. H. Gwilliam. Ox- 
ford 1893. — Ox. 9. = Anecdota Oxoniensia: Biblical and Patristic Relics of the Pale- 
stinian Literature etc, edited by G. H. Gwilliam, P. Crawford Burkitt and John P. Stenning, 
Oxford 1896. — S. F. — Palestinian Syriac Texts from PaUmpsest Fragments in the 
Taylor-Schechter Collection, edit. by Agnes Smith Lewis and Margaret Dunlop Gibson. 
London 1900. Cf. Studia Sinaitica 11 (1902) pag. s^— .^om et XLVII. Stiid. Sin. = 
Studia Sinaitica No. I : Catalogue of the Syriac MSS in the Convent of S. Catharine on 
Mount Sinai, compiled by Agnes Smith Lewis. London 1894. I. SYNOPSIS LOCORUM SCRIPTURAE SACRAE. Gen. 1,1 — 2,3 Lect. 80 sqq. 

2,4—14 Lect. 83 sq. Lit. 698 sq. 2,15 — 3,24 
6,9—9,19 
18,1—5 
18,18—33 
19,1-10 
19,11—30 
22,1—19 
49,24»»— 33 Lect. Lect. 84 sqq. 

Lect. 89. 

Lect. 98. 

Lect. 98 sq. 

100. Cod. Dam. 

Lect. 101 sq. 

Lect. 105. 

Cod. Dam. Gen. 50,1—12 
Ex. 8,22^—9,35 

10,1—11, 10 

12,28''— 51» 

15,1—5" 

15,7—20* 

16,2''— 10 

16,32—36 

17,1—6 

19,7—17=» Cod. Dara. 

Lect. 59. 

Lect. 65. 
Cod. manuscr. 
ZDMG 56, 249. 
Cod. manuscr. 
Cod. manuscr. 
Cod. manuscr. 
Cod. manuscr. 
Cod. manuscr. VIII Ex. 26,26^—36 


Cod. manuscr. 


Is. 


42,17—43,9 


Lect. 47 sqq. 


28,1—12* 


Ox. 9, Usq. 
43,10—14 


Lect. 49. 76. 


36,23—31 


Cod. Dam. 
43,15—21 


Lect. 35 sq. 76 sq. 


40,13—17 


Cod. Dam. 
44,2—7 


Lect. 38. 


Num. 4,46—47 


Ox. 5, 4. 
50,4—6 


Lect. 113. F. S. 109. 


4,49 — 5,2 


Ox. 5, 5. 
50, 7—9* 


Lect. 113. 


5,3—4 


Ox. 5, 6. 
52,13—53,12 


Lect. 116. 


5,6—8 


Ox. 5, 7. 
60,1—22 


Lect. 124. 


13,19''— 33 


Cod. Dam. 
61,1—11 


Lect. 107. 


22,37'' 41— 


23,9 
S. F. llOsq. 
63,1—7* 


Lect. 119. 


Dt. 6,4—16 


Anecd. 222. 


Jer. 


11,18—20 


Lect. 121. 


7,25-26 


Anecd. 165. 
12,12—14 


S. F. 6. 


10,12—11,28 
Lect. 51. 
13,3—4 


S. F. 8. 


12,17—25* 


Cod. manuscr. 
14,4-7 


S. F. 12. 


12,28 — 13,5 


Lect. 70. 
29,32 


S. F. 14. 


13,6» 


Lect. 72. 
30,1—10 


S. F. 14sqq. 


13,6'' 


Lect. 


72 


. Anecd. 165. 
38,4-18 


S. F. 18sqq. 


13,7''— 16 Lect.72.Anecd.l65.222sq. 
38,35—39,2 


8, F. 26 sqq. 


13,17 


Lect. 


73 


. Anecd. 223. 
39,35—39 


S. F. 30. 


• 13,18—14,3 


Lect. 73. 
39,42—43 


8. F 32. 


31,1. 4, 7sq. 


12—14. 


Hos 


14,4—10 


S. F. 34 sqq. 


20 sq. 25—29 


S. F. 2 sqq. 


Jo. 


1,1—6 


S. F. 36. 


lEeg. 1,1 
Lect. CXXXIX. 
1,14—2,9 


Lect. 42 sqq. 


1,9''— 20* 


Cod. manuscr. 
2,10—11 


S. F. 38. Lect. 44. 


3Reg.2,10t»— 15* 


Ox. 9, 33. 
2,12—20 S. 


F. 38 sqq. Lect. 45 sq. 


8,18''— 28* 


Cod. manuscr. 
2,21—27 


Lect. 49. 


9,4—5* 


Ox. 9,34. 
2,31''— 3,8 


Cod. manuscr. 


14,25 sq. 28 


sq. Stud 


Sin. 11, 148. 
3,9—21 


Lect. 64. 


15,3 sq. 


Stud. 


Sin. 11, 148. 


Am. 


8,9—12 


Lect. 114. 


4Eeg.2, 19-22 


Lit. 700. 
9,5—14* 


Lit. 700 sq. 


Is. 3,9''— 15 


Lect. 111. 


Jon. 


1,1—4,11 


Lect. 126 sqq. 


7,10—16 


Lect. 23. 


Mich. 5,2—5 


Lect. 24. 


8,8—11,5 


Lect. 25. 


Zach, 9,9—15 


Lect. 69. 


11,6—10 


Lect. 


32 


. Anecd. 166. 
11,11''— 14 


Lect. 104. 110. 


11,11—16 


Lect. 32. 


Ps. 


3,2—6 


ZDM& 56, 252. 


12,1-6 


Lect. 39. 
8,2—3 


Lect. 78. 


14,28—32 


Anecd. 166. 
12,4-5 


ZDMG 56, 251. 


15,1—5 


Anecd. 166. 
16,1—7 


Cod. Dam. 


25,1-3* 


Lect. 135. 
16,9—14 


Cod. Dam. 


35,1—10 


Lect. 36. 
21,2 


Lect. 114. 


40,1—8 Lect 37. 


88 


. Anecd. 223. 
21,19 


Lect. 114. 


40,9—12 


Lect. 


97 


. Anecd. 167. 
22,1 


Lect. 110. 


40,13—17 


Lect. 97. 
22,5 


Lect. 110. 


42,5—10 


Lect. 57. 
24,1—2 


Lect. 97. Ps. 29,2 


Lect. 77. 


A. 

Job. 


21,10—34 


Lect. 74 sq. 


29,4 


Lect. 77. 
^^jS^^-l^ 


Ox. 9, 40 8q. 


30,2 


Lect. 116. 


Eccl. 


7,10fin.— 22 


Cod. Dam. 


30,6 


Lect. 116. 
7,23*»- 24 


Cod. Dam. 


34,1 


Lect. 110. 
11,2''— 12,2 


Cod. Dam. 


37,2 


Lect. 111. 


Sap. 


9,8'»— 10,2 


Ox. 9,23 sqq. 


37,18 


Lect. 111. 


Sirac 


18,18—33 


S. P. 81 sq. 


40,2 


Lect. CXXXTX. 113. 
45,25*'— 26 


Cod. Dam. 


40,5 


Lect. CXXXIX. 105. 
46,1—8 


Cod. Dam. 


. 40,7*» 


Lect. 113. 


Mt. 


1,1—17 


Ev. 251 sqq. 


43,12*»— 27 


Anecd. 103. 
1,18—25 


Ev. 253. 


44 


Anecd. 103. sq. 
2,1—12 


Ev. 255 sq. 


45 


Anecd. 105. 
2,13—23 


Ev. 256 sq. 


46 


Anecd. 105 sq. 
3,1 


Ev. 260. 261. 


48,15''— fin. 


Anecd. 106. 
3,2-4 


Ev. 261. 


49,1— 9=^ 


Anecd. 106 sq. 
3,5-6 


• Ev. 260. 261. 


54,2. 22 


Lect. 108. 
3,7—11 


Ev. 260. 


55,7-fin. 


Anecd. 107. 
3,13—17 


Ev. 265. 


56, 1—8 


Anecd. 107. 
4,1—11 


Ev. 266 sq. 


64,2. 6 


Lect. 89. 
4,12—16 


Ev. 267 sq. 


68,2-3. 22. 


Lect. 119. 
4,17 


Ev. 68. 268. 


76,2. 21. 


Lect. 51. 
4,18—22 


Ev. 68. 


77,52—65 


Anecd. 108. 
4,23 


Ev. 61. 69. 


81 


Anecd. 108. 
4,24—5,13 


Ev. 61 sq. 


82,1—10 


Anecd. 109. 
5,14—19 


Ev. 271 sq. 


84,2. 8. 


Lect. 65. 
5,20 — 30 


Ev. 62 sq. 


85,1.15 — 163 


Lect. 70. 
5,31—41 


Ev. 63 sq. 


87,2.5—7.18. Lect. 121. 122. 
5,42—48 


Ev. 65 sq. 


89 


Anecd. 109 sq. 
6,1 


Ev. 130. 134. 


90,1—12 


Anecd. 110. 
6,2—13 


Ev. 130 sq. 


97,1.8»»— 9*. 


Lect. 78. 
6,14—21 


Ev. 131 sq. 


101,2—3 


Lect. 122. 
6,22—34 


Ev. 70 sq. 


117,10 


S. P. 77. 
7,1—6 


Ev. 67. 


118,12 


ZDMG 56,251. 
7,7—8 


Ev. 68. 134 sq. 


118,109 


S. F. 108. 
7,9—11 


Ev. 64. 68. 135. 


142,8—12 


ZDMG 56,249. 
•7,12-18 


Ev. 64 sq. 


Prov. 1,1—9 


Lect. 24. 87. 
7,24—29 


Ev. 69. 


1,10—19 


Lect. 103. 
8,1—4 


Ev. 69 sq. 


9,1—11 


Lect. 96. Anecd. 167. 
8,5—13 


Ev. 72 sq. 


Job. 7,21 

16,1—9» 


T-prf. nxxxvin. 
8,14—22 
8,23 


Ev. 71 sq. 


Lect. 55 sq. 


Ev. 72. 245. 


16,9''— 19 


ZDMG 56, 253 sq. 
8,24—27 


Ev. 245. 


16,20— 17, le 


Lect. 56 sq. 
8,28—34 


Ev. 74 sq. 


21,1-9 


Lect. 7 4. Anecd. 223. 
9,1 


75. 76. Mt. 9,2—8 Ev. 76. 

9,9-17 Ev. 73 sq. 

9,18—26 Ev. 75. 

9,27 Ev. 77. 

9,28—34 Ev. 77 eq. Anecd. 114. 

9,35 Ev. 78. Anecd. 114. 

9,36—37 Ev. 287. Anecd. 114 sq. 

9,38 Ev. 287. 

10,1 Ev. 245. 287. Anecd. 115. 
10,2—4 Ev. 288. Anecd. 115. 

10, 5—8 Ev. 245 sq. 288. Anecd. 1 1 5 sq. 
10,9—15 Anecd. 116 sq. 

10,16—22 Ev. 290 sq. 

10,32—33 Ev. 66. 

10,37—40 Ev. 66. 76 sq. 

10,41-11,1 Ev. 77. 

11,2—15 Ev. 275 sq. 

11,27—30 Ev. 239. 

12,30—37 Ev. 78 sq. 

13,36—43 Anecd. 117. 

1 3, 44— 54 Ev. 24 1 sq. Anecd. 117 sqq. 
13,55 Anecd. 119. 

13,56—14,5 Anecd. 119 sq. 

14,14—21 Ev. 79 sq. 

14,22 Ev. 79 sq. 81. 

14,23—34 Ev. 81. 

15,21—28 Ev. 296 sq. 

15,32—39 Ev. 80. 

16,13—19 Ev. 286 sq. 

17,1—9 Ev. 292 sq. 

17,10—13 Ev. 289. 

17,14—23 Ev. 82 sq. 

17,24—18,4 Ev. 82. Anecd. 120. 

18.9 Anecd. 213. 

18.10 Ev. 60. Anecd. 120. 213. 

18.11 Anecd. 121. 213. 
18,12—18 Ev. 60sq. Anecd. 213sq. 

18.19 Ev. 61. Anecd. 121. 213. 

18.20 Ev. 61. Anecd. 213. 

18.21 Anecd. 121. 213. 
18,23—35 Ev. 84. Anecd. 121 sq. 
19,3—12 Ev. 83 sq, 
19,16—26 Ev. 86 sq. Anecd. 122 sq. 
19,27—30 Ev. 66 sq. Mt. 20,1—16 276 sq. 

20,29—34 Ev. 86. Anecd. 123 sq. 
21,1—17 Ev. 149 sq. 

21,18—32 Ev. 152 sqq. 

21,33—42 Ev. 88sq. 154.Anecd. 124. 
21,43 Ev. 154. 

22,1—14 Ev. 90 sq. 

22,15—22 Ev. 87 sq. 156 sq. 

22,23-34 Ev. 157. 

22,35-46 Ev. 92 sq. 157 sq. 

23,1—3 Ev. 89. 158. Anecd. 125. 
23,4—10 Ev. 89 sq. 158. 

23,11—12 Ev. 90. 158. Anecd. 125. 
23,13—28 Ev. 158sq. Anecd. 125 sq. 
23,29-37 Ev. 159 sq. 231 sq. 

Anecd. 126. 
23,38-39 Ev. 160. 232. 

24,1—2 Ev. 91. 160. 

24,3—10 Ev. 91 sq. 155. 160. 

24,11—13 Ev. 92. 155. 160 sq. 

Anecd. 127. 

24,14—18» Ev. 155. 161.Anecd. 127. 

^^^i^i^- 19 Ev. 155. 161. Anecd. 127. 

Cod. Dam. 

24.20 Ev. 155. 161. Anecd. 214. 

Cod. Dam. 

24.21 Ev. 155. 161. Anecd. 214. 
24,22—24 Ev. 155. 161. Anecd. 127. 

214. Cod. Dam. 
24,25—28 Ev. 155. 161. Anecd. 

127 sq. 214. 

24,29—31 Ev. 155sq. 162. Anecd. 

214 sq. Cod. Dam. 

24.32 Ev. 156. 162. Anecd. 128. 

215. Cod. Dam. 

24.33 Ev. 156. 162. Anecd. 215. 

Cod. Dam. 
24,34—36 Ev. 93. 162sq. Cod.Dam. 
24,37—42 Ev. 93. 162sq. 

24.43 Ev. 93. 163. Anecd. 128. 

24.44 Ev. 94. 163. Anecd. 128. 215. 
24,45—51 Ev. 163. Anecd. 128. 
25, 1—6 Ev. 95 sq. 1 64. Anecd. 128 sq. 
25,7— 13Ev. 96. 164.Anecd.129.130. XI m. 25,14 Ev. 94. 164. Anecd. 129. 130. 
25,15—30 Ev. 94. 164. Anecd. 130. 
25,31-34 Ev. 96. 129. 166. 

Anecd. 131. 
25,35—46 Ev. 96 sq. 129 sq. 166 sq. 
26,1—2 Ev. 98. 167. 175. 

26,3—5 Ev. 175. 

26,6—16 Ev. 170. 175. 

26,17—20 Ev. 176. Anecd. 132. 
26,21—35 Ev. 177 sq. Anecd. 132sq. 
26,36—39 Ev. 178. Anecd. 133 bis. 
26,40 — il Anecd. 133 his. 

26.42 Anecd. 134« 

26.43 Ev. 179 (A). Anecd. 134. 
26,44—47 Ev. 179. 
26,48 Ev. 179. Anecd. 134. 
26,49—50 Ev. 179. Anecd. 134 (bis). 
26,51—55 Ev. 179sq. Anecd. 134sq. 
26,56 Ev. 180. Anecd. 135. 
26,57—64 Ev. ISO. 194 sq. Anecd. 

136 sq. 
26,65-75 Ev. 181. 195 sq. 

27.1 Ev. 208. 237. 

27.2 Ev. 208. 
27,3—17 Ev. 199 sq. 208 sq. Anecd. 

137 sq. 
27,18—32 Ev. 200 sq. 209 sq. 
27,33—38 Ev. 203. 210 sq. 
27,39—47 Ev. 203sq. 211 sq. 
27,48—51 Ev. 204. 212. Anecd. 

138 sq. 
27,52—54 Ev. 204. 212. 
27,55—56 Ev. 213. Anecd. 139. 
27,57—61 Ev. 214. 
27,62 Ev. 214. 
27,63—65 Ev. 214. Anecd. 139. 
27,66 Ev. 214. 
28,1—15 Ev. 215 sq. 
28,16—20 Ev. 216. 216 sq. 

Mc. 1,1—8 Ev. 262 sq. 

1,9—11 Ev. 265. 

1,35—44 Ev. 138 sq. 

2,1—12 • Ev. 139 8q. 

2,14—17 Ev. 140. Mc. 2,23—3,5 
5,24—34 
6,1—5 
6,14—30 
7,14*»— 17 Ev. 136 sq. 

Ev. 248 sq. 

Ev. 258. 

Ev. 293 sqq. 

Cod. manuscr. 7,24—30 Ev. 141 sq. Cod. Dam. 

7,31-35 Ev. 142. 

7,36—37 Ev. 142. Anecd. 140. 

8,1—14 Anecd. 140. 

8,27—28* Ev. 144. 

8,28'' Ev. 144. Cod. Dam. 

8,29—31 Ev. 144. Cod. Dam. 

8,32'» Cod. Dam. 

8,34—38 Ev. 140 sq. Cod. Dam. 

8,39 Ev. 141. 

9,1 Cod. Dam. 

9,16—25 Ev. 142 sq. 

9,26—27 Ev. 143. Anecd. 141. 

9.28 Ev. 143. Anecd. 141. 215. 

9.29 Ev. 143. Anecd. 141. 

9.30 Ev. 143. Anecd. 141. 

9.31 Anecd. 215. 
9, 32— 34 Ev. 249. Anecd. 1 4 1 . 2 1 5 sq. 
9,35 Ev. 250. Anecd. 216. 
9,36—37 Ev. 250. Anecd. 141. 216. 
9,38—39 Ev. 250. Anecd. 141. 
9,40—41 Ev. 250. 

10,32—39 Ev. 144 sq. Cod. Dam. 

10,40—44 Ev. 145. 

10.45 Ev. 145. Anecd. 141. 

10.46 Anecd. 141. 
10,49—50 Anecd. 141. 
10,52 Anecd. 142. 
11,1—4 Anecd. 142. 
11,18 Anecd. 142. 216. 
11,19—21 Anecd. 216. 

11.22 Ev. 134. Anecd. 142. 

11.23 Ev. 134. Anecd. 142. 216. 
11,24—25 Ev. 134. Anecd. 216. 
11,27—31 Anecd. 216 sq. 
12,15—27 Anecd. 142 sq. 
12,28—37 Ev. 232 sq. 
12,38—42 Ev. 250 sq. 
12,43—44 Ev. 251. Anecd. 217. 
XII Mc. 13,1—3 


Anecd. 217. 


Luc. 5, 12—13 
Anecd. 148 sq. 


14,49—51 


Anecd. 217 18 sq. 


5,17—21 
Ev. 100. 


15,16—32 


Ev. 201 sq. 


5,22—26 


Ev. 


100. Anecd. 149. 


15,43 Ev. 


19. 207. Anecd. 217. 


5,27—32 


Ev. 101 sq. Anecd. 149. 


15,44—46 Ev. 


19. 207. Anecd. 143. 


5,33—39 
Anecd. 149 sq. 
217 sq. 


6,1—10 


Ev. 103. Anecd. 150sq. 


15,47 Ev. 


19. 207. Anecd. 218. 


6,17—23 
Ev. 269 sq. 


16,1 


Ev. 19. Anecd. 143. 


6,31—36 
Ev. 101. 


16,2— 3 Ev. 19 


.217. Anecd. 143.218. 


7,1-7 
Ev. 105. 


16,4-8 Ev. IQsq. 217. Anecd. 143. 


7,8—10 Ev. 105 


Anecd. 151. 152. 


16,9—20 


Ev. 218. 


7,11 


Ev. 


102. Anecd. 152. 


Luc. 1,1—15 Ev. 284 sq. Anecd. 144sqq. 


7,12—16 


Ev. 102.Anecd. 152(fcts). 


1,16—18» 


Ev. 285. 


7,19 


Ev. 


274. Anecd. 152. 


Ijisi^— 22 


Ev. 285. Cod. Dam. 


7,20— 24 Ev. 274.Anecd. 152. 152sq. 


1,22—23 


Ev. 285. 


7,25—29 


Ev. 274 sq. Anecd. 152. 


1,24—25 


Ev. 278. 285. 


7,36—50 
Ev. 279 sq. 


1,26—31 


Ev. 278. Cod. Dam. 


8,1-3 
Ev. 289 sq. 


1,32—38 


Ev. 278 sq. 


8,5—15 


Ev. 104. Anecd. 153 sq. 


1,39—49 (—55 A) Ev. 234 sq. 


8,16—18 


Ev. 


107. Anecd. 154. 


1,57—68 


Ev. 285 sq. 


8,19—21 
Ev. 107. 


1,76 


Ev. 286. 


8,22—23 
Anecd. 154. 


1,80 


Ev. 286. 


8,26—39 
Ev. 108 sq. 


2,1—13 


Ev. 254. 


8,41—56 
Ev. UOsq. 


2,14 E\ 


r. 255. ZDMG 56,252 


9,1—6 
Ev. 109. 
(Fragm. III). 


9,7 — 12» 
Cod. manuscr. 


2,15—19 


Ev. 255. 


9,28—36 
Ev. 291 sq. 


2,20 


Ev. 255. 259. 


9,37—43 
Ev. 111 sq. 


2,21 


Ev. 259. 


9,45—56 
Anecd. 218 sq. 


2,22—39 


Ev. 272 sq. 


9,57—59 


Ev. 


113. Anecd. 219. 


2,40 


Ev. 259. 273. 


9,60—62 
Ev. 113. 


2,41—52 


Ev. 259 sq. 


10,1-12 
Ev. 230. 


3,1—18 


Ev. 263 sqq. 


10,16—18 
Ev. 233. 


3,19—22 


Ev. 268. 


10,19—21 
Ev. 114. 233 sq. 


3,23—38 


Ev. 261 sq. 


10,22—24=* 
Cod. manuscr. 


4,16—21 


Ev. 229. 


10,25—37 
Ev. 112 sq. 


4,22 


Ev. 229. 283. 


10,38—42 
Ev. 235. 


4,23—30 


Ev. 283. 


11,25—26 
Anecd. 220. 


4,31—32 


Ev. 98. 


11,27—28 


Ev. 


235. Anecd. 220. 


4,33—36 


Ev. 98. Anecd. 146. 


11,29—33 


Ev. 240 sq. Anecd. 220. 


4,37—43 


Anecd. 146 sq. 


11,34—37 
Anecd. 220 sq. 


5,1-2^ 


Ev. 99. 


12,2—12 
Ev. 243 sq. 


5,2^—6 Ev. 


99 (A). Anecd. 148. 


12,16—21 
Ev. 113 sq. 


5,7—8 


Ev. 99. Anecd. 148. 


12,32—40 
• Ev. 115 sq. 


5,9-11 


Ev. 99. 


13,11—17 
Ev. 114 sq. ¥ xm Luc. 1 3 
14 
14 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

3 
3 Joh. ,18—29 Ev. 117 Sq. 

,1—11 Ev. 119 sq. 

,16—24 Ev. 116sq. 

,11—32 Ev. 126 sqq. 

,10—15 Ev. 121. 

,19—31 Ev. 106 sq. 

,3—10 Ev. 122 sq. 

,11—19 Ev. 118 sq. 

,2—8» Ev. 124. 

,8^—14. Ev. 124. 

,18—27 Ev. 120 sq. 

,35—42 Ev. 121 sq. 
,43 Ev. 122. Anecd. 155. 
,1—10 Ev. 123 sq. Anecd. 155 sq. 

,11—15 Anecd. 156. 

,29—42 Ev. 227 sq, 
,43—48 Ev. 228. Cod. Dam. 
,1—6 Ev. 269. Cod. Dam. 

,7—8 Ev. 269. 

,46—21,4 Ev. 125. 

,8-9 Ev. 128. 132. 

,10-11 Ev. 132. 

,12—15» Ev. 133. 240. 

,15''— 19 Ev. 240. 

,25—27 Ev. 128. 133. 

,28—32 Ev. 133. 

,33—36 Ev. 128. 133 sq. 

1—39 Ev. 171 sqq. 

,43—45 Ev. 179. 

,32—38 Ev. 204 sq. 

,89—43 Ev. 205. 211. 

,44—49 Ev. 205 sq. 

,1—11 Ev. 219. 

,12 Ev. 4. 219. 

,13—35 Ev. 4sqq. 

,36—53 Ev. 220 sq. 

,1—17 Ev. 2sq. 

,18—28 Ev. 3sq. 

,29—34 Ev. 4. 266. 

,35—42 Ev. 6sq. 

,1—11 Ev. 12 sq. 

,12—22 Ev. 9sq. 

,1 Ev. 8. 260. 

i,2-ll Ev. 8sq. Joh. 3,12 Ev. 9. 260. 

3,13—15 Ev. 9. 236. Anecd. 157. 

3,16—17 Ev. 13. 236. Anecd. 157. 

3,18—21 Ev. 13 sq. 

3,22—33 Ev. 10 sq. 

4,5—42 Ev. 33sqq. 

4,46—54 Ev. 20. 

5,1—15 Ev. 25 sq. 

5,16—24 Ev. 14 sq. 

5,25 Ev. 15. 16. 

5,26—30 Ev. 15. 

5,31 — 6,2 Ev. 16sq. 

6,3—13 Ev. 38 sq. 

6,14 Ev. 17. 39. 

6,15—25 Ev. 17 8q. 

6,26—27 Ev. 18. 21. 

6,28—30 Ev. 21. 

6,31—33 Ev. 21. Anecd. 157 sq. 

6,34 Anecd. 158. 
6,35—39 Ev. 21sq. Anecd. 158 sq. 6,40—44 

6,47—55» 

6,55''— 70 

7,1—13 

7,14—17 

7,18—26 

7,27—29 

7,37—53 

8,1 

8,2 

8,3—11 

8,12—20 

8,21—30 

8,31—41 

8,42 

8,43—50 

8,51 

8,52—59 

9, 1—38 

9,39—10,7 

10,8—9 Ev. 22. Anecd. 159. 

Ev. 23. 

Ev. 26 sq. 

Ev. 27 sq. 

Ev. 29. 

Ev. 29 sq. 320. 

Ev. 30. 

Ev. 58 sq. 320. 

Ev. 59. 242. 320. 

Ev. 59 sq. 320. 

Ev. 242 eq. 

Ev. 30 sq. 

Ev. 31sq. 

Ev. 32 sq. 

Ev. 33. 36. 

Ev. 37. 

Ev. 37. 37 sq. 

Ev. 38. 

Ev. 43 8qq. 

Ev. 39 sq. 

Ev. 40. 246. 10,10-16 Ev. 246 sq. Anecd. 160. 
10,17—24 Ev. 41. 

10,25—28 Ev. 41. 42. xrv Joh. 0,29—38 

0, 39—42 

1,1-7 

1,8—9 

1,10—19 

1,20 Ev. 42 sq. 

Ev. 268 sq. 

Ev. 146. 

Ev. 146. Cod. Dam. 

Ev. 146 sq. 

Ev. 147. Cod. Dam. 

1,21—22 Ev. 147. 314. Cod. Dam. 

1,23-28 Ev. 147. 314. 

1,29—30 Ev.l47sq.314.Anecd.221. 

1,31—32 Ev. 148. 314. Anecd. 221. 

Cod. Dam. 

1,33 Ev. 148.314.Anecd.160. 221. 

Cod. Dam. 

1,34—36 Ev. 148. 314. Cod. Dam. 

1,37-38 Ev. 148.314. Anecd.22i sq. 

Cod. Dam. 

1.39 Ev. 148. 314. Cod. Dam. 

1.40 Ev. 148. 315. Cod. Dam. 
1,41—42 Ev.148.sq.315.Anecd.222. 
1,43 Ev. 149. 315. 
1,44-45 Ev. 149. 315. Cod. Dam. 
1,47—48 Ev. 46. Cod. Dam. 
1,49 Ev. 46. 
1,50—51 Ev. 46 sq. Cod. Dam. 
1,52 Ev. 47. 
1,53—54 Ev. 47. Cod. Dam. 
1,56'^— 57 Stud. Sin. 11,139. 
2,1—10 Ev. 150sq. 315. Stud. Sin. 

ll,139sq. 
2,11— leEv. 151 sq.Stud.Sin.il, 140. 

2.17 Ev. 152. 167. 

2.18 Ev. 47. 152. 167. 
2,19—24 Ev. 47 sq. 167 sq. 
2,25— 36^ Ev. 47sq. 168sq. 315 sq. 
2,36^—47 Ev. 49. 169. 316. 
2,48—50 Ev. 169 sq. 
3,1—2 Ev. 173. 
3,3-lP Ev. 173sq. 176 sq. 
3,11^ Ev. 177. 
3,12—17 Ev. 174. 177. 
3,31—38 Ev. 182. 
4,P Ev. 182. 
4,1^- 10=^ Ev. 50. 182sq. 316 sq. 
4,10*>— 14 Ev. 51. 183 sq. 317. Joh. 14,15- 
14,17- 
14,22- 
14,26 

14,27- 

15,1— 

15,8- 

15,12^. 

15,17- 

16,1 

16,2 

16,3— 

16,14 

16,19 

16,23 

16,24 

17,1- 17,14 

17,18- 

17,20- 17,25 
18,1 

18,2- 
18,28 
18,29 
19,6- 
19,17 
19,25 

19,28 
19,31 
19,36 
19,37 
19,38 
20,1- 
20,11 l6Ev.51.183sq.317.S.E.44. 

21 Ev. 51. 184. 317. 

25 Ev. 184. 

Ev. 184. Stud. Sin. 11,146. 

•31 Ev. 53. 184sq. 318. Stud. 

Sin. 11,146. 

7 Ev. 53sq. 135sq. 185. 318. 

Stud. Sin. 11146sq. 

12^ Ev. 136. 185sq.Stud.Sin. 

11,147. 

-16 Ev. 186. Stud. Sin. 11,147. 

-27 Ev. 23 sq. 186 sq. 

Ev. 24. 54. 187. 

Ev. 24. 54. 187. 318. 

13 Ev. 54 sq. 187 sq. 318 sq. 

-18 Ev. 55 sq. 188. 319. 

-22 Ev. 56. 188sq. 319. Anecd. 

160sq. 

Ev. 56 his. 189. 319. Anecd. 

161. 

Ev. 56 sq. 189 sq. 319. 

Anecd. 161 sq. 

Ev. 52sq. 190 sq. 317 sq. 

Anecd. 162. 

Ev. 191. Anecd. 162 sq. 

Ev. 57. 191. Anecd. 163. 

Ev. 57sq. 191 sq. 3198q. 

Anecd. 163. 

Ev. 58. 192. Anecd. 163. 

192 his. Anecd. 163 sq. 

Ev. 192 sqq. 

Ev. 194. 196. 

-19,5 Ev. 196 sqq. 

■16 Ev. 198 sq. 237. 

-20 Ev. 237 sq. 

—27 Ev. 206. 238. 281.Anecd. 

164. Cod. Dam. 

—30 Ev. 206. 238. Cod. Dam. 

-35 Ev. 206 sq. 213. 238 sq. 

Ev. 207. 213. 

Ev. 207. 

-42 Ev. 207 sq. 

10 Ev. 221sq. 

-18 Ev. 222 sq. —33 

13 

-17 
-19 
-24 -26 
Ev. 

-27 XV Joh. 20 

20 

20 

21 

21 

21 

Act. 1 

1 

2 

2 

2 

14 

14 

16 

16 

16 

16 

16 

Jac. 1 

2Petr.3 

Kom. 1 

1 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

8 

9 

12 

12 

12 

13 

14 

1 Cor. 1 

9 

10 

10 

11 

12 

13 

15 19—25 Ev. 223. 

26 Ev. 12. 224. 

27-31 ■ Ev. 224. 

1—14 Ev. 224 sq. 

15—23 Ev. 226 sq. 
24—25 Ev. 227. 281. Anecd. 164. 

1—8 Lect. 131. 

9—14 Lect. 134. 

1 — 21 Cod. manuscr. 

22—28 Lect. 132. 

29—36 Lect. 133. 

6 — 13 Anecd. 168. 

15 — 17 Cod. manuscr. 

16—23=» Lit. 702. 
^^*»— 25 Lit. 702. Cod. manuscr. 

26—32 Lit. 703. 
33 — 34 Lit. 703. Cod. manuscr. Eph 

35 Cod. manuscr. 

1—12 Lect. 34. 

1—11 Cod. Dam. 

1—7 Lect. 16. 

14—27 Cod. Dam. 

19—24 Lect. 16sq. 
25 — 4,9 Lect. 17. Cod. Dam. 

10—12 Lect. 18. 

1—5 Lect. 2. 
6—9 Lect. 114. S. F. 109. 

10—11 Lect. 114. 

3—11 Lect. 3. 

2—11 Lect. 4. 

30 — 10,10 Lect. 5. 

1—5 Lect. 46. 

6—16» Lect. 50. 

16^ — 13,5 Lect. 58. 

7 — 14 Cod. manuscr. 

14 — 15,6 Lect. 40. 

18—25 Lect. 115. 

24—27 Cod. Dam. 
1—4 Lect. 40. Cod. Dam. 

5—15 Cod. Dam. 

23—32 Lect. 109. 

21—31 Cod. Dam. 

1—7 Cod. Dam. 

1—11 Lect. 123. 2Cor.3,2— 4,10 S. F. 46 sqq. 

5,14 — 6,2* Lect. 6. 

6,2*»- 10 Lect. 44. 

Gal. 2,3—9 Bibl.Frag.65(=Idiot.l31). 

2,12—14 Bibl. Fragm. 66 (=Idiot. 

132). 
2,15—16 Stud. Sin. 1,99 sq. 

3,1—3 Stud. Sin. 1,100 sq. 

3,5—8 Stud. Sin. 1,101 sq. 

3,14—16 Stud. Sin. 1,102. 

3,17—18 Bibl. Fragm. 67 (=Idiot. 

133). 
3,24-28 Lect. 33. Bibl. Fragm. 68 
(=Idiot. 134). 
3,29—4,7 Lect. 33. 

6,14—18 Lect. 111. 

1,3—14 Lect. 78. 

1,17—2,3 Lect. 7. 

2,4 — 10 Lect. 8. 

2,13—22 Lect. 9. 

3,14—21 Lect. 10. 

4,25 — 31 Cod. manuscr. 

6,19''— 24 Cod. Dam. 

1,1 — 9 Cod. Dam. 

1^25'' — 30 Cod. Dam. 

2,1—4 Cod. Dam. 

2,5—11 Lect. 10. 112. Cod. Dam. 
2,12 Cod. Dam. 

3,8^—11 Cod. Dam. 

3,17 — iga Cod. Dam. 

3,18*»- 21 Codd. Dam. his. 

4,1 Codd. Dam. bis. 

4,2 — 3 Cod. Dam. 

4,4 — 9 Lect. 11. Cod. Dam. 

4,10 — 23 Cod. Dam. 

1,1—9 Cod. Dam. 

2,8—15 Lect. 13. 

2,i5fin. Lect. 13. Cod Dam. 

2,16—23 Cod. Dam. 

3,1—12 Cod. Dam. 

4,12—18 Ox. 5,8sq. 

iThess.l,!- 3 Ox. 5, lOsq. 

3,1—13 S. F. 54sqq. 

4,1-2 S. P. 58. Phil. Col. Col. XVI iThess. 4, 3— 12 S. F. 58 sqq. Ox. 5, 12 sqq. 


Tit. 


^,^''— 12 


S. F. 66 sqq. 
4,13— U S.F.60. Ox.5,l5.Lect.77. 


Hebr. 


1,1—12 


Lect. 22. Cod. Dam. 
4,15» Ox. 5,15 Lect. 77. 
1,13— U 


Cod. Dam. 
4,15'' Lect. 77. Cod. Dam. 
2,1-4 


Cod. Dam. 
4,16—17 Cod. Dam. 
2,11—18 


Lect. 14. 118. 


iTim. 


3,U— 16 Lect. 20. 
4,2—16 


Cod. Dam. 


2Tim. 


1,10—15 Ox. 5, 16sq. 
5,1— U 


Cod. Dam. 
1,16—2,7 Ox. 5,17 sqq. Lect. 21. 
6,1—4 


Cod. Dam. 
2,8—10 Lect. 21. 
7,16''— 28 


Cod. Dam. 
2, 16—20 S. F. 62. 
8,1—5 


Cod. Dam. 
2,22—23 S. F. 64. 
9,11—15 


Lect. 14. 120. 
2,25—26 S. F. 64. 
10,19—25 


Lect. 15. 121 sq. 


Tit. 


1,11—2,8 Ox. 5,20sqq. 
10,32—38 


Lect. 19. 
2,11-15 Lect. 39. 
11,32—40 


Lect. 19. II. ALIA QUAEDAM. Libri apocrypbi cuiusdam fragmentum 

Actorum S. Andreae et S. Matthiae fragmentumi 

Vitae Abrahami Qidunaia fragmentum^ 

Actorum Adriani fragmentum3 

Yitae S. Antouii fragmenta* S. F. 76— 80. 84- 

Martyrii Philemonis fragmentas 

Vitae S. Sabae cuiusdam paucula dantur in 

Vitae Eulogii (tou Xazo^i.ou) fragmentums 

Vitarum ahorum quorundam fragmenta 

Homiliarum fragmenta 

Aliquot hymni 

Symboh Nicaeni fragmentum 

Liturgia s. celebratio NiU fluvii 

Alius Hturgiae fragmentum Cod. Dam. 

Cod. Dam. 

ZDMG 56, 255 sq. 

Cod. Dam. 

-89. 98—104. Stud. Sin. 11,146-149. 

Anecd. 169 sq. S. F. 74. 93. 

Anecd.. 170. 

ZDMG 56, 258 sqq. (VII). 

Cod. Dam. ; ZDMG 56, 257 sq. (VI). 

Anecd. 171—211. Ox. 9, 50-75. 

Lect. 136-139. Anecd. 111—113. 

S. F. 72 sq. 

Lit. 677 sqq. 

Cod. Dam. 1 Graece in Act. Andr. et Matth. p. 12sqq; Act. apost. apocr. ed. Lipsius-Bonnet 2, 1, 
78 sqq. (ed. Tischendorf, 1851, 132 sqq.). 

2 Graece apud BoUand. , Act. Sct., Mart. tom II, p. 932 — 937. Syriace in Analectis 
Bolland., tom. X, repetiit Bedjan, tom. VI. 

3 Graece apud Bolland., Act. Sct., Sept. tom. III, p. 221, § 9. 

* Textum graec. editor addidit. Praeterquam videas Migne, Patrol. gr. tom. 26 
col. 900. 9 34sq. 

5 Graece apud Bolland., Act. Sct., Mart. tom. I, p. 887 sq. 

6 Graece in Bibhotheque hagiograph. orient. (ed. Clugnet) 1 (1901), p. 33 (cf. Guidi, 
ZDMG 57, 196). I 

I m m U T^ 1. aut, vel pass. Creberrime II ; 
alias Tl Luc. 8 16 BC, U Mt. 24 36 A» l! 
Mt. 21 25 B. 25 44 Ev. 97 B, al. J Dt. 
13 6sq. Js. 711. 1014. Cod. B: Mt. 5 36; 
1037 Ev. 66; 1816. Rom. 49sq. (Lect.) 
10 7. 14 21. Eph. 3 20; J Mt. 10 37A. 
h — U aut — aut, Mt. 6 24. 2. Jn com- 
paratione: quam Mt. 18 9. 19 24. «.I £,om. 
13 11. #^ h (7j vap) id. (pro rj) Mt. 10 15. 
Luc. IO12A. I825AC. Joh. 319. Cf. ol. "^Jit (genus non cognoscitur) ai^p — 
liljLa eU aepa iThess. 4 17. I^I lCor. 9 26. 
Eph. 2 2 (ita repono pro l-W cod.). «a( m. Mt. 3 9. 10 21 al. emph. M. 
C. suff. oQ^i, »^^ ^l- psr <.£< scr. (cf. 
ZDMG 55 338). -«.oal A: Mt. 19 5. Mc. 
15 21; p. 0. utroque loco C; «^I Luc. 
8 51 C. yoal. kol (v. infra). \^aioat, etc. 
[^oaoal i. e. ^^\ Joh. 20 17C]. pl. v«»al, 
emph. II-^aI. Cum suff. ^L-ct^I, etc. 1. p. 
vl:«»al, vjletal Luc. 1 55A et in marg. (BC 
om.), ^tetSl Mt. 23 30 A2. — pater, Y. 
et N. T. pass.: Act. Sct. Anecd. 170l2sqq. 
Lit. 695 3. ZDMG 56 257. Pro forma 
suffixo 1. pers. instructa («^I Mt. 821A, 
«.oiil B) statum emph. usurpare solent: 
Gen. 22 7. 3Eeg. 820. 24sqq. Job. 17 14. 
Joh. 543; cf. Gal. 46. — Pl. nparentes" 
Act. Adrian. fol. 1'. Alibi ^I, Ilaiul 
vocant. 

Schultheas, Lez. syiopal. t^v Pe. ^I pass. y-ol Joh. 1 7 12 Ev. 
191 BC. 3. /. Ual; etc. pl. 3. /. ^r^l 
Mt. 10 6 BC. Impf. ;«a^, joaJL; j^a- Mt. 
5 29 sq. Joh. 3 16 B, Ev. 13 C. 6 12 BC. 
«oai^I, jjaol s. ^ol (Luc. 21 18 BC); etc. 
Ptc. act. t^al, ,-fcal, etc. — periit, interiit 
Gen. 19 15. Ex. 10 7. Js. 8 15. 11 13. 
15 isq. 60 12. Jon. 1 6. 14. 3 9. 4 10. Job. 

17 1. 21 10. Mt. 5 29sq. 8 25. 9 17. 106. 
15 24A (BC om.) 18 11. 26 62. Luc. 5 37. 
15 17. 21 18. Joh. 3 16. 6 12. 27. 10 28, 
1150. 17 12. 2Petr. 3 6.9. lCor. lOSsq. 
Hebr. lil [^amisif* Luc. 843A: inter- 
pol.]. 

^I (g^til. Aliter edess. »^!), »al Luc. 

19 10 A. /. I,jkal. pl. ^jjcil, jLjaal — per- 

i ditus Js. 11 12. Luc. 15 24. 32. 19 10. lCor. 

Ilis. 2Cor. 43. Vit. Abrah. Qid. p. 256. 

^wal Phil. 1 28. 3 19. emph. ^f»l (A; 

I cett. p. om.). C. suff. ^poar^I. m. — iu- 

[teritus, perditio 11. cc, Job. 2130. Mt. 

I713. 26 8. Joh. 17 12. 2Petr. 3 7. Vid. 

; etiam quae ad ^^I adnotavi. [Pro ^,^1 

I Vit. Anton. Stud. Sin. 11149,3 reponen- 

dum eaa\.I s. eaal.>I = i^fjLei; . . . {xadov- 

T£; Migne, P. Gr. 26 904 B.]. 

Aph. a) *r=^l- Impf. 2. m. ^l Gen. 

18 23. Ptc. act. jauk» Gen. 18 24. 28sqq.; 
pl. ^j^rkjop 1913. b) ^ol Sirac. 46 6, al., 
Impf. ^v Mt. 10 42, al., ^o^ Mc. 8 35 A 
(p. 0. ib. Dam.); ,^ol, etc. Ptc. «.^om, i^l J fj^up; etc. — 1. perdidit, delevit Gen. 
18 23sqq. 19 13. Dt. 114. Ps. 142 12. .Ter. 
1119. Sirac. 46 6. Mt. 2 13. 3 4. 18l0. 
22 7. 27 20. Mc. 9 22. Luc. 434. 69. Joh. 
10 10, al. Act. Andr. et Matth. fol. 2^ 
Hom. Anecd. 17613 (cit Prov. 124). 
Insequ. li^tjo = aTieXTriCeiv Luc. 6 35. 
2. amisit Mt. 1039. 42. 2141. Mc. 835. 
940.Joh.639. 1225. 189. Hom.Anecd. 18321. JLa( N. pr. A^ia Luc. 15 C; j^l B, 
IjosI A. Q-^{ N. pr. Apiou Mt. 1 7'' AC; OAifcl B. ja-ja( N. pr. ApiouS Mt. llsA; p. o. 
BC; V. 7»C. Ex. 28 1. 

^^^1 N. pr. ApeX Mt. 2335 A; p. o. 
BC; ^l Anecd. 

^fe^.., \ * S ? N. pr. ■?) 'ApiXrjv^ Luc. 3iA; 
per wfi. scrib. B, lN\d>al C. Fieri potest 
ut ad formam *i^ 'ApiXiTtc referendum sit. 
Sin minus ad exemplum vocis l^.x3ai«M 
= ii MwapTTic similiumve est formatum. ^Ai pro ^l, cf. rad. aiI. ^V^( N. pr. Apeiptov Dt. 116 (Pes. >K-.a| N. pr. ApiaOap Mc. 226A; ^?. o. 
C; B corrupt. (Pes. ;]^Ual). *^a(. ^l Gen. 50l0sq. emph. Jlal 
(i. e. i62») Gen. 50 11. C. suff. 2. /. 
unxVal. m. — luctus 11. cc, Gen. 504. 
Js. 6020. 613. Am. 8io. 

♦'^l. pl. m. XxN^al — tristis Mt. 54 C. 

Ithpa. 3. /. ;^Ilt. pl. 3. / AaH (?) 
Ps. 77 63. Impf. pl. s;i\alK>; ^p^JLi>.> Mt. 
9l6C, v»^.^)^ B. Ptc. act. pl. ^li^; 
^.\.v.v^ Mc. 1 6 10 C (per wfi. scr. B) — luxit 
Js. 613. Am. 95. Mt. 54AB; sequ. V p. 
Gen. 503. *Xr^l ^l st. cst. Ex. 9 18, al. emph. 
jual. pl. ^l; emph. l-Aial, J*n>»l Hom. Anecd. 19918 (sic leg. pro JLfa-.l). / — 
lapis 11. cc, Job. 2132. Mt. 2142 Ev. 154 
BC (cett. jLftAj habent, ut in eadem peri- 
copa Ev. 89). 2Cor. 3 7. Cf. 1,^. 

^ <^V>^j a? «j^aXjxo; psalmus Lit. 70118. 

t^( (Idiot. 2, inscr. Hadad 15 21, 
Wellhausen GGA 1899, p. 607). lCor. 
1226. pl. ^^1, emph. JLfal. Cum suff. 
-o;^l Hom. Anecd. 193 24. >^rs>.*\ Mt. 
529A, al. yfal BC. v.«^fal, ^om^aI m. — 
membrum 11. cc , Rom. 1 2 4 sq. 1 Cor. 
12 22. 25sqq. Eph. 4 25. Col. 3 5. Hom. 
Anecd. 19320. 26. 1942. 20921. ^©♦;.ai (Ev. cod. A y>btfat Mt. 1 isq. 17. 
39'\ 811. 2232. Luc 38. 13i6, al.; sed 
>»oivj»JLV Cen. 18 l Lect. ; yioifa^,] Luc 
13 16 C). N. pr. Abraham, pass., Act. 
Andr. et Matth. fol. 2^ In >>-»o(faj| Luc 
1 55 A (in marg.) formam arab. f-^r^^ 
subesse suspicor legendumque ytio»fa-.l 
(BC om.). JLo-s^^i: haec forma parum credibilis 
Prov. 9 2 apud Landium exstat, qui com- 
parat aYYsia* Correxerim l^^^l i. e. ji-^t, 
q. V, (LXX xpaxTQp), licet mira sit duplex 
litera g. *^a,^V. Praeced. praep. ^ : lia,^. m 
— aYwv, certamen Hymn. Anecd. 1139 « fr>ci , ^ JDQ..,^ N. pr. AuYouaTo; Luc 
2lA. vfiBQ.^.j»Q.;4j (syr. *eod^j»a.^i) C 

B. os^ N. pr. AyYai Js. 1028sq. JL^ aYioi Lit. 70912. )a-A^ N. pr. yw\^l[,] raXXei|x Js. 
1030. Fieri potest ut scriptura sit pho- 
netica. Sin minus, litera I est prothetica. 
(Pes. >.u^). Joh. 26B. emph. J.Ais^t, XajJ^I Joh. 27B. it /. — urceus Prov. 928q. (Lect. 96). Joh. 
268q. Cf. Ua^s^J. » m J. empb. J#^{ A: Mt. 2417 etc; 
p. 0. all. pl. J-.;^!; c. suff. 3. /. om;^^. 
m. — tectum 1. 1., Js. 153. Luc. 5 19. 
12 3. 

t-,^» Pe. Impf. ii^- — mercede con- 
duxit Mt. 201. 7AC. Vit. Eulog. ZDMG 

56 260,7. 

V-^i (Ta«) Joh. 10l2sq. pl. ^f^t, 
c. suff. 2. m. yji^^.^1, yfA^sJ Luc. 1519BC. 
m. — mercede conductus, mercenarius 11. 
cc, Luc 1517. 

f^i Joh. 4 36A. ;^l Mt. 6iB. f*^l 
C: Mt. 61, 1041, Joh. 436. (^ Jj» = h» 
^ Mt. 5 46B.) emph. I^L C. suff. 

pass.', etc. m. — '■ merces Js. 40 ii. Jon. 
13. Zach. 1112. Mt 512.46. 6lsq. 5. 16. 
104lsq. 208. Mc 941. Luc 623.35. 107. 
Joh. 436. Rom. 4 4. Hebr. 1035. Hom. 
Ox. 97217. Hom. Anecd. 18322. 

Pa. r-»s!aj — mercede conduxit Mt. 20 7 B 
(Tamen fort. librarius Pe. intellectum vo- 
luit). 

r^ll; vid. #.^1. 

lio^i Tit. 1 11. emph. H;q^II Act. 
1616, llio^l Hymn. Lect. 139ll(?). C. 
suff. •tliJi^l Mt. 22 5BC, oilii^l ib. A. 
\oo(l;*^ll Act. 1619. /. — 1. mercatura, 
negotium, 11. cc (pass.). 2. lucrum Act. 
1616. 19. Tit. lil. 

8t. cst. ii^l; ItJ^sJ C: Mt. 5 31. )90j( N. pr. E6a)|i. Js. 63 i; ^ 'I8oo|jia{a 
1114 (Symm. E^cofi.). Jo. 3 19. 

*mmo;I. pl. emph. «oooW — Idumaeus 
Ps. 82 7. *-JOj? N. pr. AStovai iReg. 1 ii. w?? X. pr. Ao8i Luc 328B (ut Pes.; 
cf. Lidzbarskii Ephem, 1 213). [C -jJLjm]. 19 7 (et sic in cod. B ibid. reponendum 
pro \-»f^l). /. — literae, epistula 11. cc, 
Hom. Anecd. 19220. Lect. 26. Cf. ^io^. 

V?®**^^ mendosum monstrum Ps. 827 
(LXX xal 01 'AYopTjvof; Symm. et Syro- 
Hex. xal ol ic AYap). 

^♦^' '^- ^#-^'- 

*flDoiji (proprie6 Aio; !) Act. 1 4l3 : cf. ao^;. y>^} N. pr. Aoa}i Gen. 2 7 (Lit.) 16. 18 
(Lit.) 19 sqq. 3 Ssqq. Luc 3 38. Hom. 
Anecd. 193 21.25. 21019. 2116. Apocr. 
Dam. fol. 2'. Lit. Dam. I fol. 2''. H sanguis, V. y>y y^l Js. 504 (S. F.), v!;' ib. (Lect.). 
emph. jijl; Jujl Luc 123 C (fort. corr. J»f.»l). 
C. suff. oa;l, oa^^l Mt. 2651 Anecd.; etc. 
pl. ^;{; emph. Ki;! [JJjl Luc 12 2lA: in- 
terpol. ; BC om.]. C. suff. 3. m. -*i;l, kJ;I Mc. 
7 33C. 1. p. uj;l; yooMJ;!, etc /. — auris 
11. cc, Dt. 3128. Js. 4220. 43 8. 505. Ps. 
166. 4411. 851. Mt. 1115. 1343. Mc 7 33. 
Luc 144; al. *j?i. emph. I»;l; l»;i(^) Hom. Anecd. 
1837. C. suff. 3. m. eii;l. pl. U->1 m. 
(/. Jo. 2 24, nisi fort. ^ti^bw leg. pro 
^^)L.) — area 11. cc, Gen. 50lOsq. 
Luc 3 17. tAOjJLvji N. pr. Adrianus martyr Act. 
Adrian. fol. 3' in praescripto. Vocativus 
ea.i;;l 'x\6piav£ ib. fol. 1'. ^oio^l N. pr. Aapu)v Ex. 825. Num. 1327, 
al. Sirac 4525. Hom. Anecd. 2074. 20816. 
18. 23. Hom. Ox. 95111. \o;o,(;) Ps. 7621. 
Luc. 1 5 BC. Oi I. Interiectio vocandi vel exclamandi : 

i. u) o! Jon. 42 (LXX om.) Mt. 15 2iBC. 

1717A (priore loco) C (B om.). Mc. 9 18. 

24 A (sed cf. adnot.). Luc 9 41. Act. 1 1. 

Hom. Ox. 9 63 14. 728. 73 6. 15. Hom. 

1* >{ Aot Anecd. 19419. Hymn. Anecd. 1115, 11. 
112 3. 8. Lit. 6963sqq. 70412. ZDMG 
56252,9. Lit. Dam. fol. 2'. In Ev. cod. 
A nonnunquam ol apparet (Mt. 1 5 28, ex 
vers. Pes. assumtum; 1717 altero loco; 
1 8 32, sed cf. adnot.) : dubitatur ignoran- 
tiaene librarii punctum sit adscribendum, 
an, quod mihi placet, ortum confusione 
cum ol su. Utut est, librarius erravit. 
2. euge! Mt. 2521 BC. 23 BC; A utroque 
loco oi (ol?), Anecd. loj-.. Est eu (Pes. 
o*l), falliturque Schwally ol ex loA-. cor- 
ruptum putans (Idiot. p. 39). 3. ooa 
heus tu! vah! Mt. 27 4oBC. Mc. 15 29C. 
A utroque loco ol. 

ol II. aut, vel Mt. I820C. Alias hoc 
significatu II adhibetur. 

lol I. \lol Ojn). emph. [jLjjloL C. suff. 
^ol Mt. 6 6 A ; p. 0. cett. pl. JLliIoI, jjuol. 
m. — conclave Js. 4222. Mt. 6 6. 24 26. 
Luc. 123. Vit.Abrah.Qid.ZDMG 5 6, 255,4. \o\ IL II pass. li Joh. 1041 A. [11 A: 
Mt. 2648; Joh. 2 18. }^\ Luc. 2l2C. 34C. 
Joh. 630A]. »ix(\,) Luc. 234B. emph. Ill; 
ItlA: Mt. 243 Ev. 91, al. [lil Joh. 12i8 
Ev. 167 A]. C. suff. o,li Mt. 243oA. Luc. 
1 1 29. pl. a) abs. ^1:1 Act. 1 3 ; al. [I Luc. 21 
11 A, al. de v^l Joh. II47A cf. Lagard.]. 
emph. [pll Mc. I617A]. ^ti Mt. 243 Ev. 
160A, al. C. suff. woll, oll Joh. 2llC. 1. p. 
wltl, wtl, etc. h) abs. [v«ll Mt. 24 24A] 
\ol;l pass. De formis quas uncinis saepsi 
similiter iudicandum videtur ac de ytst, ^ot 
„ubi" (pro ^n). Recentiores sunt, si om- 
nino rectae. [emph. Iloll Mt. 1. 1. corr.] 
m. — signum (arjjxeiov) Gen. 1 14. 9l2sq. 
17. Ex. 823. lOl. 2. 119. Dt. 113. 18. 
13lsq. Js. 711. 14. 8 18. 11 12. Job. 2129. 
Mt. 24 3. 24. 30. 2648. Mc. 8llsq. 1617.20. 
Luc. 2 12. 34. 1129. 21 11. 25. Joh. 2 11. 
32. 4 48.54. 626.30, et pass. al. Act. 13, 
222. Eom. 411. lCor. 122. t^o? N. pr., cf. JLjol N. pr. E&oSia Phil. 42. < fT> >> * ^ o( N. pr. EuTu^oc Hom. Anecd. 
19112 (cit. Act. 209). v^^o^ N. pr. EuiXax Gen. 2X1 (Lect.). 
^ol^ol ib. (Lit.) ^o:^ Lit. 70422. t rnoiv> *» ^JS wOi euXoYTjixevoi; Lect. 77 5. 
78 9. ifi&^s^p^oi N. pr. EuXoYioc, beatus 
quidam ZDMG 56259sq. {pass.) ^oi^ol : cf. i^.^ol. vp( I. V.?' pass., j^ol Mt. 24 42A», vo| 
10 16 Ev. 290 A. v! Luc. 1040 A. — ouv, 
igitur, ergo, itaque pass. (cf. concordan- 
tias). Praeterea Js. 442. Act. Adrian. 
fol. 3-^. Hom. Anecd. 1937. 19621. 19813. 
201 18. 2048. 205 24. Act. Sct. Anecd. 
1694. 14. 20. 1704. — Cf. etiam ioot. 

^i II. Interiectio clamantis aj Luc. 
I3ABC (Anecd. om.). Cf. ol I, 1. )io\ plus semel occurrit in invocatione 
s. benedictione Nili fluminis: JLi ^ol Lit. 
69611. 69714, al. Aut fallor, aut con- 
venit cum abund i. e. „pater noster, pater 
optime ! " 

JLfloo{, Uxool; U»l Luc. 1512C. — 
ouaia, 1. essentia, substantia Credo S. F. 
72lsq. 2. facultates, opes Luc. 15l2sq. ll.^A:k.ol : V. VI >^o\ pass., «ol constanter Ev. cod. 
A. [a\ Joh. 1429 Stud. Sin. Vix recte]. 
— etiam, pass. »9olo xai ^e Eccl. 7 15. 
19. 22. o — «oi et — et Joh. 15 24. o «ol 
plonastice pro xat Phil. 4 6sq. (Lect.). 
«ol — Aol et — et Phil. 4 12 (jns). jiaol: 
V. j»l; semel )isl Luc. 20 3 Dam. \r** ^ «ol 
ou5e[xia Phil. 4 15. p iCDjLio^ N.pr. Oupiac Mt. leA [B^liol, 
C ^oW]. Vxao{ : yid. OOI. ""^i^ Pe. '^jl constanter BC; Luc. 6lA. 
['^il A: Mt. 1830. 2129 al.]. «6.j| (= 
o,^ \il) Mt. 27 60. 3. /. J^il Mc. 16ioA, 
p. 0. BC; etc. pl. ^\\, o^)?, etc, Impf. 
\\Ut A: Mt. 222», al., '^iU Jo. 2 7. Mt. 
222C, al., '^Lf Luc. 53A, al., V*u Mt. 
2514B, al.; /. V,)ll; etc. pl. ^)U, ^u; 
etc. Imp. Vf, '^j'; etc. pl. o\.)?; o^j 
Luc. 54A; /. ^)\ 8. ^)l Ptc. '^)!, '^)!, 
etc. Inf. V. infr. — ivit, abiit Gen. 3 19. 
222. Ex. 827. 109. 28. Xum. 1328. Dt. 
1230. 132. 5sq. 13. Jo. 27. 20. Jon. 12. 
Zach. 9u. Ps. 4415. Mt, 1830, Mc. l35. 
Luc. 61. Joh. 1144, et pass. Hom. Anecd. 
1763. 17923. i^.a Vj? (£-)axoXou9siv Luc. 
9 11. Sirac. 466. U.;oiA '^jl profectus est, 
iter fecit Dt. 1119; cf. Mt. 25 14 Anecd. 
u^iojl ^^ Vu; f^.^ azoor,|JLU)v. 

*'^U9 (infinitivus). C. suff. ^isa Luc. 
I322B, e^u^ A. m. — TTopsia 1. 1. '^\J)\- 1-0)0» (pl. ; proprie dual.). m. — 
bilanx qua libratur (^076;) Js. 40 12. 15. wu? Mt. IO21BC. Hom. Anecd. 207 26. 
J Mt. 1. 1. A. C. suff. wOj^I A : Mt. 421, 
al.; -o,o*{ Mt. IO2A, jp. 0. al., -oo,o^l(?) 
Mt. 10 2 Anecd. ; «iom{ 17 lA, al.; «juJ 
4 18BC, 21 C. Mc. 6 3B, al. /. «.o^l; 
«mvI Joh, II2A. 2. ^oj^I, /. t^ojk.{; etc. 
pl, abs. ,-Aj-}; v.*J Mt. 418AB. Hebr. 2 11 
(Lect. US). emph. UjA; U*«I iThess. 4 10. 
C. suff. -*«?; ..oiojwt Act. Andr, et Matth. 
fol. 1'. ^f Mt. liiBC, al.; -o«,o^t Mt, 
1355, etc. — frater 11. cc. et passim al., 
Hom. Ox. 95114, 

)Ji Luc. IO39A, p. 0. BC. C. suff. 
«,^-«; «i^j^t ante Ex. 15l. Joh. 1139BD. 
3. /. «.bu-; «,k-i(o) Joh. 1925. Ev. 206 A; 
«,Kjii«(o) Joh. ib. Dam. 1. p. .kjwt, praec. «: 
.kjw; Luc. 1 40 A. pl. >ju<i ; ^9mI Mt. 1 9 29 C. ; ^t 

emph. tloj;:t (cod, manuscr.). C, soff, 3, 
m. «)l:«jwt Mt. 13 56, al. — soror, 11. cc, 
Job. 1714. Mt. 1356. 1929. Joh. 111.5. 
28. 39, al. Hom. Ox, 951 13, Hom. Anecd, 
20125, ^l Pe. Impf. ;Ojuu, pl, ^iOjuu. Imp. 
,dj-(o) Mt. 66AC, r^ ib, B. [joj-{ A corr.]. 
Ptc. act. ^,j-t, pass. r:.»juwt A : Joh. 20 19. 26 ; 
BC ^rju-u utroque loco. — 1. prehendit, 
apprehendit, insequ. i^ Js. 52 15: >p;Ojuu 
^^eooAa ora opprimunt (^uve^ouai 10 aT6p.a 
auTuiv). 2. clausit, reclusit Gen. 7 16. 
196.10. Mt. 6 6. 2313. Luc. 1325. Joh. 20 
19. 26. 

[,juttl tenens : Vo.» ^ju«t omnitenens, i:av- 
TOxpaTcop Lit. 680, ex Syrorum dialecto 
assumtum. Christianis palaestin. est H>t 
jloa, cf. loj. 

Ithpe. jA.l{ Mt. 2510 Ev. 96 A, y-ltB, 
Ev. 164 C: ^hl Ev. 164 A, p. 0. Anecd. 
130. Praec. o: jjwi«o ib. Anecd. 129; etc. 
Impf. y»r^^ — clausus, occlusus est 1. 1., 
Js. 60 11. Luc. 425. 

*tjj«o». pl. tljjjo». / — funda (nostra- 
tes „Einfassung-) Ex. 3525, pro da-ioiaxrj. JU>J N. pr. Axai; Js. 710. 14 28. jUt 712. ♦^^ Aph. ^ot, etc. Ptc. act. ^jyoao, 
— cunctatus, moratus estMt. 2448. 
255. 2Petr. 3 9. iTim. 3l5. Hebr. 1037. 

o^oM (inf.4p^')/- — cunctatio 2Petr.39. 

vjo**, ^;jL«ot. a) v'*^ pass. Hom. Ox. 
962 3sq. S. F. 10015. ZDMG 56 260,3. A: 
ytdjw, v*^> 90^7 trf'^- ^«oju paene con- 
stanter Ev. codd. BCD. vf** '^^h. 5 7 B. 
I815B. emph. J«;djk,, jiio**, ji;j«. / -»0^*, 
^iouw, emph. t&w ioAi, t&wiojj; t&;.>;jwMt.27 6lB. 

pl. m. ^idjk., ^iOjw, ^iOjw, ^«0.w, ^iM. 

emph. j^tOjw. /. abs. y^UiiOM ; ^i o^ Luc. 
83C, ^f- ib. B, Joh. 623B. 6) ^v^ot, 
^iJMa(\) Mt. 11 3 C. emph. iif-ot, |if*'«(;) 
Joh. 1932 Ev. 238 A, al. /. emph. Ih^i^l 
Mc. 35C, llx^r^l B ib. et Luc. 610. pl. m. ^fMol, f^'^ol, ^fAtl; /. ^fMoi Joh. 2030B. 
[emph. iJ^ja-pul Luc. 24lA marg., corr.] — 
alius, V. et N. T. ^^(iss. (vid. concordan- 
tias), 11. cc, Act. Andr. et Matth. fol. 2^ 
S. F. 100 15. Hom. Ox. 9 62 3 sq. Lit. 704 1. 
707 2. 15. Lit. Dam. I fol. l^ 

*^l On«, «"jnW): i^*>? voo,;j^JL3 in 
postremo dierum, novissima die 2Petr. 3 3 ; 
'«j \oo(|ju3 Hebr. 1 1 ; '-; (sic) yoot^^joa Lit. 
Dam. I fol. r s. fin. 

j^iojkA., jL);oju:^ (pass.); Jp^fjuo^ C: Mt. 
2418, al.; JL^oJI Luc. 844B, JLpA, 9 62B. 
Joh. 2O14C. C. BuS. wOiojtA., «o,o?ajLA,,etc. 

— retro, retrorsum Gen. 19 17. 26. Js. 42l7. 
Jo. 23. 20. Ps. 5510. Mt. 2418. Luc. 7 38. 
844. 9 62. Joh. 6 66. 18 6. 20 14. Act. Adrian. 
fol. 3'. — JL;ojA, ^ a tergo, oTriaOev Mt. 
9 20. Mc. 5 27 (C lt.MfC:^ « et JLp-d^ ^) ; 
c. suflF. [o(i-.iojLA ^ Mt. 920A corr.: ex legi- 
tima forma efficere voluit suffixo instruc- 
tam], \^|kajVOjuA ^ Dt. 1 1 4. 

*-v^l. emph. ;>f*.l (jjufjul Joh. 1 1 24D) 

— 1. postremus Mt. 526. Luc. 14 9sq. 
Joh. 640 Anecd. 1124BC (A J^^tns). 
1248. 2. ultimus Jo. 2 20. 

*l^i^l lU^'rMU (pass.), Ihu./^ A: Mt. 
2130. 32. 37 Ev. 154, Ik^f^o Mt. 26 60 
Ev. 180, p. 0. Mt. 2511 Anecd., BC com- 
pluribus locis — in postremo, postremum 
Dt. 13 9. Mt. 2130. 32. 37. 2511 Anecd. 
(cett. ^iib^). 26 60. Mc. 1614. Joh. 1336. 
pl. c. suff'. 3. m. ^Kj-^jw Ttt la^ia.xrt au-oij 
Luc. 11 26. y^^ N. pr. AraS Gen. 50 lOs *J4,I. Aph. »4-1, etc. Impf. 4^, etc. 
Imp. pl. a^l, vo4.j(o) Mt. 2I2C. Ptc. 
act. JL^Aa» etc. — i. q. Ill Aph. adduxit, 
attulit, apportavit Gen, 2 19. 22. 617. 74. 
81. 1819. Ex. 104.13. 19. 11 1. 4Reg. 220. 
Mt. 212. 7. 2520 Ev. 165 Acoc?. BC. 26 10 
A cod., B, Ev. 170C. Mc. 23. 7 32. 9 16. 18. 
19. Luc. 18 5. Joh. 12 24. 15 2.5.8 Ev. 136. 
194. 13. 2110 BC. Act. 1619. tfloJLAtl 

*3Q-^J Hom. Anecd. 19716: vox nihili 
in palimpsesti loco foedissimo. U = \, V. II. J4^ox^l Lit. 680, leg. J^^rooi^l, q. v. U^t-I N. pr. ESSsxsX (ass. Idiklat, 
hebr. bpin, targ. ribi"^) Tigris flumen 
Gen. 214 (Lit.). o^^j.jl (iX:L>) Lit. 70422. 

Cf. .mjf,^. oa*| N. pr. Iwp Job. I61. 21 1. Hom. 
Anecd. 18123. 19715. Lect. 5516. JL^i I. siT£. 'I — 'I sive — sive Bom. 
126 sqq. lCor. 1511. Cf. ^l — v!» JL^i IL siTa, postea, deinde, tum lCor. 
155. 7; pro iTTsiTa lCor. 1228. ijL^i /. — kea, populus salix Js. 444: 
sic haud dubie leg. pro l\-j>\^, licet a 
tradita lectione longius distet. Cf. Low. 
Pfl. 83. 301. jLyo^v N. pr. ■^ 'iToopaia Luc. 3 1. \yj\ : Eximendum lexico. Est enim vox 
edessena, a dialecto aliena. ; yJi sicut, 
quemadmodum Mt. 1528A (interpol.). Luc. 
1422A marg. (manus satis recens, Lag.). 
18 20 (in intercolumnio, Lag.)]. Jj»-.l 2Cor. 47 vox male exarata. Cum 
locum teneat vocis Suva[jLic, reponendum 
puto JLu«. ^^l JlJLl (rh^) f. — cerva Js. 35 6. JJM-i N. pr. EXsaXr) Js. 154. oA-( HXei, HXi lEeg. Il2sqq. Luc. 323. 

JU^? N. pr. HXta; Luc. 329C [B -o^]. 
Cf. ^JLi^l. 

daDjL2^{ N. pr. HXia; A: Mt. 17llsq. 
(BC om.); B: Mt. 11 14. 16 14. Joh. 121. 
Hom. Anecd. 17913 (cit. Mt. 1614). 18 ll 
(cit. 3. Rg. 17). 7. ^£ci^\ Mc. 828A, p. 0. 
BC: Mt. 27 47. 49, Mc. 828, Luc. Il7; !• ^t praeterea C: Mt. llu. Joh. 121.25. In 
A ^JAl P(^s. Ui^l Mc. 615A, p. 0. BC 
ib., Mt. 173sq. Luc. 425sq. 930.33. B: 
Joh. 121; C: Mt. 1614. Luc. 329. l^l A: 
Mt. 17 3sq. Luc. 9 30. 33; p. 0. Mt. 17 10 
(BC om.), Luc. 426. 98. [j ^^{ qui : vox mere edessena eximenda- 
que lexico. Luc. 64 A corr. Lectionem 
sinceram codd.BC praebent: j t^o»; Anecd. ^l; ^l (Imdla) C: Mc. 3l0, 7X7, 
Luc. 3 9, 1319; B: Luc. 13 19. emph. jil>l. 
pl. ^l Num. 13 21. emph. Ui^l; i«^l 
Mt. 218. Luc. 39C. m. — arbor 11. cc, 
Gen. lllsq. 29. 2 9. 17. 3lsq. 8. Ex. 925. 
10 12. 15. Jo. 119. Mt. 3 10, al. Hom. 
Anecd. 21015. Lit. 70S7. ^(, ^ — sane, etiam, ita est Mt. 537. 
928. 119. 1351. 1527. 1725. 2116. Mc. 
728. Luc. 7 26. IO21. 2115. Rom. 329. 
ZDMG 56 259,12. 19. 761. 11610. 1198. 1241. 1355; praeced. 
.a: f -V-- Mt. 33C. 414BC. 817B. Mc. 
I2B. ooUijulJoh. 1239. Ev. 169 B. Hom. 
Anecd. 17417. ajc^I Joh. 1. 1. C. .cejLA*>l 
ib. C. — N. pr. Hsaiai; 11. cc. et pass. al., 
Hom. Anecd. 189 17. 192 9. Lect. 25 7. l adv. — £1X7] temere Col. 2 18. 

*ifiDOf>»i: QUBo;.>l, ^«xDt^l : Quid lateat, 
frustra quaero. Yocabulum obscurum ter 
occurrit in palimpsesti locis corruptis : 
Hom. Anecd. 1935. 1946. 2101. hU — est, sunt pass. H Mt. 24 43 Ev. 
94B. 27 42 Ev. 212C. Luc. 8 5C. C. suff. 
-obwl Js. 354. Jon. I12. Joh. 6 40AB. 
y.k-1 Hebr. 1 12 Dam. Alibi cum pron. 
pers. coniungitur (cf. Nold. p. 51l8q.): 
oei bt^l BC; Mt. 199. 17, 2212, al.; obol 
Luc. 811A (corr. antiquus, Lag. An po- 
tius codex?) Joh. 64oC. -« h^l Ps. 43 16. 
Mt. 1 1 30. II k-l Jon. 1 8, etc, Ibol Js. 432. 
-II k.1 Lit. Dam. fol. 2^. J.I h^l Jon. 1 9, 
al. V'""' ^' Ps- »4 22. ^l k^l Act. 1621 
[ubi ^l ex sermone edess. assumtum]. 
Unde orta est periphrasis oo(\-l -» ooi 
^lKttlj ille autem conticuit (6 Sk £(pi|X(o&T]) 
Mt. 2212; *.;j ooiis-l Hosa^ citosaa sua 
morte mortem pedibus calcat Lit. Dam. I, 
fol. 2^; alia id genus. |.y>«V^( N. pr. lepsixia; Hom. Anecd. 
1894. ijj*>il Jer. 39 1. 2. Mt. 27 9 Anecd. 
i-^;l Jer. 30 1. BC: Mt. 2 17, 16 14, 279. 
Lect. 1217. U*»5{ Mt. I614A, cf. 2i7A. 
.^1 Hom. Anecd. 17915. jU N. pr. leaaai (Pes. «i;l) Mt. 1 5^ A. 
C. praep. '^ : <**-1a^ ib. v. *A. jjul Js. 
11 10 Anecd. Cf. ^5u*l^, <auju, ^ajul. *{ pass. J*s»*l Joh. 1241 Ev. 169 
AB. Ui-^JLs Mt. 33 A. ti^k^l A : Mt. 122, 
Luc 34, 417, p. 0. Joh. 1241 Ev. 49 B. 
1*^1 Mt. I22B. 817 C. Mc I2C. Luc. 
34B. 417 B, al. lc^ Joh. I23B. Lect. 
23 9. 3515. 368. 3713. 38 7. 39 13. 57 11. JLil N. pr. AxaC Mt. 1 9 AB (bis). C jjbl. ^( Pe. "^l, '^l, Vol (B: Mc. 2 26. 
Luc. 6 4. 15 30. 24 43; C: Luc. 1530). 3. 
/. h^l, etc. Lnpf. 3. et 1. '^oiJL, ^oii-, 
'^o* (Joh. 650C, al.) ^OA^I Hom. Anecd. 
180 1. 2. m. Voa^l, etc. Imp. ^oal, 
'^ol (Joh. 4 31 C), ^aj. (ib. B), etc. Ptc. 
'^l, '^^l, etc. Lif. Vijoo Gen. 29. 16. 3 6. 
621; ^oa*» 29 (Lit.) 16 (Lit.). — edit, 
comedit, pass. V. et N. T. (cf. concord.), 
11. cc. Notandum 'Act. 1 4 propter varias 
lectiones in codd. graec obviis, de quibus 
cf. Blassii edit. ad loc 

*>^*al (^IDK). /• abs. jloj.1 — edax ignis 
Jo. 2 3. 

*^l. emph. Ji^l, ji^l. m. — Ppuiji; 
Mt. 6l9 6q. (rubigo). 

^oiijoo (Eom. 1417), '^,:.^ (Col. 216). 
emph. jloikAM. pl. ^&iLoo. emph. lA.oJiAM, >q\^I 8 a^t Ui^^U» (Jo. 1 16. 2 23). m. — cibus 11. cc, 
Gen. 6 21. Mt. 1415. Luc. 3ll. Eom. 14 15,20 
(ppuicrii;, Ppto[xa). vfiDoXs^ (6^X0;) Mc. 81. Maxime opere 
variatur haec vox. Potiora indicabuntur. 
uMQ^! Js. 43 17 (Lect. 35) al. ; pass. BC. 
*Ba\jil Mt. 26 47A, vBjalS^ol Jer. 38 8, al. 
«co^olLuc. 617A1. C; ja\Jiol Mt. 14 14, al. 
.oi^ol Joh. 65A. .«a:s.oJ)l Mt. 81 C. 20 29 
BC. Luc. 529B. emph. J.m^ol Mc. 82. 6, 
al. j.«A3ol A: Mt. 2031, al. JLxsdo^I Mc. 
733A, al. jjtooikjol Mt. 923A, al. lxaS.tx^l 
B: Mt. 2715 Ev. 200; Mc. 7 33. JmNoJol 
Mc. 924A. Uofi^l Act. Sct. Anecd. 169 
14. 19. C. suff. 3. /. of«olil Dt. 1316, 
pl. ,j*«jo\Jj| B: Mt, 81; Mc. 5 24. ^**aU>6l 
Mt. 81A, etc. ^isA-aSl Mt. 5 25C. 818B, 
etc. emph. JLjLeoo\Jil (haec forma saepius 
singularis munere fungitur). JtmN^I C : 

Mt. 9 23, paSS. jLxa^SuSol paSS. J^L«sQ\iiol Mt. 

728A, al., p. 0. Mt. 51A2 corr. 11 7 A. 
Luc. 442. JLttiik.oJil Luc. 3loA (cod.); B: 
Mt. 728, 1422 Ev. 88; 15 35, al., C: 
Mt. 5l. Luc. 5 19. C. Buff. yocHxebo^l Num. 
446. Praeterea hic illic varie corruptum 
legitur. — turba, vulgus, pass. V. et N. T. 
(cf. concord. i. v. 05^X0;), 11. cc, Act. Sct. 
Anecd. 16914. 16. 19. Ita vertitur S^fxoi;, 
S^fjLoi Dt. 1316. Num. 446. '^^l. *yiaSl (013«, mand. «»Dj;). /. 
JbooSl — niger, ater Mt. 5 36BC (in A 
pericopa non exstat). wJLlocloJ (Mt. 25 43 Ev. 130A, cf. v. 
35.38.44 Ev. 130). ..im-^l Ev. 2535. 43 sq. 
Ev. 166 sq. «i.Bi-»! BC'll. cc. pl. ^Jl^I 
Eom. 1213. Eph. 2 19. [pim-^l, ^^.i^m-^l, 
,e^imA(^ Mt. 277 Ev. 199 BC, 209 C: 
leg,. uAjxaal]. emph. JLjjxojI Mt. 1. c Anecd., 
»kAi«jj| ib. Ev. 199 A, uix«ai>l ib. Ev. 209 B. 
De $evo; deriv. — advena, peregrinus, 
11. cc ^A£>1 Pe. Ptc. act. ^ '^As Jl 00 {xeXei Tivl Ttepi Tivo;, sequ. .a Mt. 22 16 c».^ ^^ 
Joh. 10 13; j c impf. Luc 1040 (al. \ajj, 
^aj>). Haec locutio, quam Schwally 
(Idiot. p. 46) minus recte intellegit, re- 
spondet locutioni lud. b nS3fc< nh (cf. 
syr. ^ J^AJil, "^ Kaj)lU), et aeque ac radix 
talm. 733, exorta est falsa, ut ita dicam, 
dissolutione vocum ei^AsJI (cui conferas 
jud.-aram. H^SDtt = H^ nB3« MD, Dalman. 
Gramm. p. 195), quae fort. ab ipso scriba 
archetypi hoc modo scriptae fuerant. *'i^l *'^l (13«). pl. ^-^l m. — arator, 
agricola Js. 61 5. *)Ji. U^\.L — lamentum, lamentatio Am. 
810. Si vere est tradita, iorma, est qittul, 
m., sed fors. errori scribendi debeatur et 
corruptum sit ex J.A.0I, quod aut voci 
syr. J^ol, IKA.0I, aut «;b« J^^ (m.) re- 
sponderet. P^l (ex J) vO Mt. 24 361, etc. JLI Act. 
Sct. Anecd. 16913; jll" Luc 127 A; Jll Mc 
936 (Anecd. 141); Hom. Ox. 95820; Act. 
Andr. et Matth. fol. 2', al. — 1. si non, 
nisi Dt. 10 12. Js. 42 19 his. Mt. 2436A2. 
Ev. 162B. Luc 64B. II29A. Joh. 13 10. 
vl jil el fXT^, iav [XTg Mt. 5 13. 1127 bis. 178. 
2436 Ai.B. Ev. 162C. Mc 27. 26. 64. 
9 28. Luc. 426sq. 64AC. Anecd.851. 1129. 
Anecd., al. Jl; jll nisi quod, praeterquam 
quod Luc 2424. 2. sed, verum, tamen 
Gen. 2 18 (Lit.). 19 2. Ex. 828, et pass. 
Jll — ^l .fiol etiamsi — tamen 2Cor. 5 16. 
3. sane, profecto Gen. 22 17 (^ fJ^v)* ©♦-X^ (st. abs. et cst. Dt. 6 15. Js. 9 6 
4310. 11 (Lect. 76). Jer. 3938. Mc 1227 
Joh. liA. Eom. 121. Lit. 70714. Lit 
Dam. I, fol. l^ IIP. Act. Andr. et Matth 
fol. 2^). emph. lo^l pass. C. suff. atoi\,l 
^t>i^\ B: Mt. 2232^er; Luc 168. jt^l 
y^l BC: Mt. 47. 10, al. -o^l, -o(\^l 
(Ex. 15 2. Ps. 14210, al.). v««>'*^'> \^*^' 
(Ps. 90i.Lucll6C,al.). ^jldo^^I Joh. 8 54BC. p ^aae^{ 2O17C (cf. quae ad ^aa^aat ad- 
notavi). ^«^1, ^l«i^? Js. 612, al. pl. r**^h 
^^l (Joh. IO34B). emph. U^l C. 
suff. ^^oMaJ^I; 1. p. aa^«i^.t Js. 42 17. — 
deus pass. V. et N. T., 11. cc, H^rmn. 
Anecd. 111 13. Lit. 70620. 

•«i^{ Lit. Dam. I, fol. 1''. 2"". emph. 
Iloo,^{. C. suff. o,loo^.{, yl«oi\.{. /. — di- 
vinitas 11. cc, Col. 2 9. Tit. 23. Hom. 
Anecd. 1714. 1797. 207 23. Hom. Ox. 
9 75,10 et pass.Jjit 698 6. 70714. 708 11. 
Lit Dam. I, fol. l"'. Act. Andr. et Matth. 
fol. 1'. 

-o(«^{ EXcos iReg. lii. 

Q^{ conj. «^l Joh. 1428A, o^l^o^s. A; 
•\.i Mt. 24 43 Anecd. — si, quodsi pass. 
[y\ oJk.{ Sap. 917, leg. v{ i"]- ]l «^t si non, 
nisi Joh. 1522. 19 11. Hom. Ox. 9 52, 7. 
Hom. Anecd. 1733sq. j | o^{ id. Gen. 
3 11. Joh. 9 33. 15 24. 1830. Mentione 
digna est periphrasis ^ w; o\.{ . . . . 1 |l q^{ 
.... Jl el [jLTj ... oux av .. . 3It. 2422, iti- 
demque in negatione . . . jl ^ ji; o^{ . . . o^{ 
lCor. 1 1 31, s. . . . 1 ^ -j o^{ . . . oy{ Hebr. 
83. loV{ Mt. 2635A ex coniunctione vo- 
cum qV{ et I{ (i. e. Ktl) natum esse 
Buspicor. Pro quo codd. BC Anecd. lo^ 
(i. e. h^l o\,) habent. [Pro o^{ 2Tim. 22 
Lect. reponendum ao{, ut in Ox. legitur]. [^{ : Gal. 3 1 «^kaa ^{ reddit ipd^xavev 
Ofia;, Scriptoris vel potius lectoris s^iXfia 
subesse suspicor. Correxerim >^jb3 ^{ 
(Ita Syri vertebant vocem Pa5xav{a, cf. 
H. Gressmann. Studien zu Eusebs Theo- 
phanie p. 30* i. v. jii^). ^adxavto; signi- 
ficat enviously apud Joseph. Ant. 14 10, 26 
et alibi, teste Sophoclei, Lex. s. v.]. Ji m * '^ ^ (sic) N. pr. EXssi Luc 325 
(Pes. uNmw). yi . o * \ ? N. pr. EXiaxeifi Mt. 1 13 A 6is; 
p. 0. BC. yif>»\{ Luc 33oB, >uBaA,{ C. wifc.^ N. pr. HXet Mt. 2746A; BC «\>{ 
(Pes. ^{.). [C^\ Mt. 9 18 A, il{ Joh. 83 in praescripto 
(Lag. p. 3727): arab. ^Jh scriptor in suum 
sermonem lapsus est. Sinceram lectionem 
^ praebent BC Mt. 1. 1.]. 

<r.^\l N. 


pr. EX 


tap Dt. 


116 


(Pei 


id.). 


p 


?9-A^ N 
. 0. BC. 


• Pr- 


EXiouo 


Mt. 


114£ 


sq.A, 
y>no.\( 


N. pr. 


V. yijLJiji^ {. i^oN *\.{, V. J-.o\,.\ c >,Ck*X( N. pr. EXea^ap Ex. 28 1. Mt. 
I15A bis, V. ^B. icki.^ 1. 1. C, V. ^B. Luc 

329C. Cf. 5i2A., a»o?IiX.{. 

;mv\.{ N. pr. EXte^ep Luc 329B (C 

il^l). ^ '^ m. \ l (.^-^.M.^l A) N. pr. EXisapex 
Luc. l5sqq. Apocr. Dam. fol. l^ his. 2^; 
.^-.■\{ Luc 1. 1. V. 24 Ev. 278 B. 4oC. >J»A-^{ N. pr. 1. EXwaio; 4Reg. 2 19—22. 
Luc 4 27. 2. Mt. loC (ubi AB leajai, 
ut text. gr. habet). ig>o»t 1 fn "^ \ t N. pr. 'AXe;avopo; Mc 
I521BC. xdo;,j^ixq\.{ A (Metathesis fort. 
confusioni cum arab. ^vXi^-«>^\ debetur). 

jj;,jxfta^{ N. pr. Alexandria urbs Vit. 
Sct. ZDMG 56258,2. [.«jo>;jAmai^{] Lit. 
6965. *wJL^ .viN l, pl. abs. y) ^ >tt\.l — 'EXa- 
{leiTai Act. 29. >a.^^, V. ^sJi:^. *flDO»> v\ t N. pr. Aa^apo;, vel potius 
'EXeaCap-o; (nTjr'?^) Luc. 1620 BC. 24 C. 
25 B. Joh. llisq. BC. sBC. iiB. 12iD. 
2BCD. Cf. xaoii:^. ^SL^J L Pe. ^ etc Impf. l.«o^ (Gal. 
32), pl. voa\-, voaJL (Dt. 3112). Lnp. 
oAoV, oso:^{. Ptc act. A^ ; s^l Sir. 18 19. ^( 10 ,1 — didicit Dt. 3112. Js. 8 16. Sirac. 18l9. 
Sap. 9 18. Mt. 9 13. 1129. 24 32. Joh, 7 15. 
Gal. 3 2. Pbil. 4 9. ll. Col. l7. Hebr. 5 8. 
Vit. Anton. S. F. 98 16. Hora. Anecd. 
19415. [Cf. etiam quae ad jiyal adnotavi]. 

*.aA>. pl. ^A&ji^ — edoctus iThess. 4 9 
(6i6axT0i). 

*A^I. pl. yxftAi, ^xaM (Luc. 227BC) 
consuetus (elcoOw;) Luc. 1. 1. Hebr. 10 25 
(Lect. 16). Cf. j»^l 

>9^l (num fort. qattul?) (.*6^l A: Mt. 
2715 Ev. 200. Luc. 4i6; ««^j Hom. 
Anecd. 174 24). pl. ^xaoik.1 Joh. 19 4oA 
[B ^yoa^ot, C ^>,a\.ot] — consuetus (i. q. 
aA.1), dbs. Luc. 227A. 4i6. 22 39 cwr. 
(versus non extat ia BC). Hebr. 10 25 
(Lect. 122); sequ.ptc. Mt. 27 15. Joh. 1940. 
Hom. Anecd. 17424. 

^bt (Joh. I839A; p. 0. BC). emph. 
jia^ot. C. suff. «oa^^bt (A: Mt. 22 33, 
Joh. 18 19), per o scriptum Luc. 4 32A; 
ouaii^l Mt. 2233C; etc. pl. ijaaik.ot Hom. 
Anecd. 182 6. 2119, al. m. — 1. con- 
suetudo, mos Luc. 1 9. Act. 16 21 (e&o^). 
Joh. 18 39 (aovT^Oeia; cf. JL»Kjct<xp). Hom. 
Anecd. 209 24. 2. doctrina, disciplina 
Hom. Anecd. 209 14. 210 1. Eeddit vocem 
BiBaxri Mt. 7 28. 2233. Mc. II18. 12 38. 
Luc. 432. Joh. 7 16. 1819, Hebr. 62; 
St6acxaXia Rora. 127. Col. 222. Tit. 2 1.7. 

*^a^a>. pl. jLoa^o^. m. — Hom. Anecd. 
209 12, ubi incertum, utrum ad „doctrinas" 
an ad „mores" scriptor respexerit, cum 
verborum series mutilata sit. 

Pa. •a\.l, AA.t; etc. Impf. Jt^i, aA^; etc. 
Imp. si^l. Ptc. act. aIm, aAm. — do- 
cuit Dt. 1119. Js. 9 15. 4013. Ps. 14210. 
Job. 2I22. Mt. 5 2. 19. 935. lll. 2123. 
28 20. Mc. 930. Luc. 66. 12l2. 1326. 1947. 
Joh. 828. Act. 1 1. 2Tim. 22, et saepe 
al. Vit. Anton. S.P. 104 12. Hom. Anecd. 
1833. Hyran. Anecd. 1119. 

,jA.jo (Joh. 32A, al.) ^\ao (ib. BC). 
emph. jt,a^. C. suff. >^nia\ab A : Mt. 911, al. v*^juaa:sj» (sic) Mt. 9llB. 
17 24BC. 23 8BC. pl. J*i«\». C. suff. 3. 
wQAa\\B, t4ia\M (Luc. 5 17 BC). m. — doctor, 
praeceptor Mt. 819. 9 11. 17 24. 19 16. 22 
24. 36. 238. 2618. Mc. 916. 37. 1035. 1232. 
Luc. 246. 3 12. 5l7. Joh. 32. 2Tira. lll. 
Hora. Anecd. 18113. pl. /. abs. ^il-^^^fi^ 
Tit. 23. 

Ithpa. Pf. pl. oa\.l:t Mt. 28i5BC [A 
oii\.tt{] ; etc. Ptc. >a\^£oa, etc. — 1. doctus, 
instructus est Mt. 28 15. Joh. 7l5B (AC 
a\-). 3. fjLsXeTav Ps. 89 9. Luc. 2114. 
[Hora. Anecd. 2099 locus lacunis defor- 
matus]. iS^I IL *\i (Jon. 13), J»\t (Joh. 622C), 
p. 0. Act. Adrian. fol. Z^. eraph. la^l 
(Jon. 1 6 et saepe al.) , JLa\t (Mt. 8 23 
Ev. 245 A; corr. ia\i); JLa^l Mt. 15 39A; 
p. 0. pass. C. suff. yaA^t Act. Philera. 
Anecd. 16911. pl. y.ft^t. emph, j-ua\.t. C. 
suff. voeiAa\t Js. 1114. /. (m. Jon. 1 3, 
congruentia generum gramm. neglecta) — 
navis, 11. cc, Js. 43 14. 609. Jon. 1 3 et 
saepe. Mt. 4 21. 8 23 sq. Mc. 8 10. 13, 
Luc. 52. 7. 822.37. Joh. 6l6sqq. Hom, 
Ox. 9 647sqq. 65 11. 21. 67 11. Hom. Anecd, 
1871 (cit. Job. 9 26. Act. Philem. S. F. 
743. 7. 9. Act. Adrian, fol. 3'. 3^. 

*i^t (syr. I;j?\t). pl. JL.fa\t. m. — 
nauta Jon. 1 5. *a"^l IIL .a\t miUe Ps. 894. 2Petr. 
38 Us. emph. JLa\t Joh. I812A, ^. 0. BC. 
pl. ^t Sirac. 46 8. Joh. 610A. lCor. 
108; p. 0. Js. 6022. Ps. 907. Mt. 14 21. 
15 38. Mc. 89. Joh. 610. JLaik.t oui -/iXiap-/o; 
Joh. 18 12BC; pl. iJ^l ^i ib. A. C. suff. 
3. m. .^<is^l JL4UV Mc. 621. Ji>^*l°>\{: Ita Ps. 449 vox iXecpav- 
Ttvoi vertitur. Num forte leg. J <i ^ia\ .l? *fa\t nauta, v. supra .a\l II. y>l (Mt. 1037 Ev. 66 B. 1929B), ywt r i»i 11 *»i 1 (ita constanter cod. A, et saepe al.) emph. 
htl, l^l. C. suff. «utt, «»^(, etc. pl. 
(la»M^( (cod. manuscr.). — mater, pass. V. 
et N. T., Act. Adrian. fol. H. Hymn. 
Anecd. 11112. 21. Lit. Dam. I, fol. r. U\ 
Pro „mater mea" dicunt jj»? (cf. Job. 
1714. Luc. 820AC); vid. quae ad ^.»1 
npater" adnotavi. JboJ. pl. ^l (Joh. 21 8 A), ^ol (Gen. 
615 ter.) f. — ulna, cubitus Gen. 6l5sq. 
720. Mt. 6 27. Joh. 218. m [*>o»l. %^h»il Hom. Ox. 9 634, leg. 
h^ho,\, cf. ZDMG 53708]. m *Jbor emph. (ki»l. C. suff. 3. m. o,]Sao|, 
yVjel — pl, c. suff. 1. -lcHJol Act. 2 18. 
— serva, ancilla 1. c, Ex. 1 1 5. iReg. 
1 11. 16. Luc. 138. 48. ,aao{ N. pr. A\i.<as Mt. 1 10 A, p. 0. BC. [. . . iftMl Dt. 31 4 01 'x\|xo^^aioi: resti- 
tuendum wk^ioMl vel |_>;ual]. >a^l*v>^. ck,^l N. pr. Ap.ivada^ Mt. 14. 
Luc. 333BC. *^l <xuol /. — Quid? oAsolr» Hj-mn. 
Lect. 1362; phonetice scr. Ilouaa ib. 1 
in contextu obscuro. 

^i, ^! — ]D« afjLT^v Mt. 5 18. 25. Rom. 
1 25 et saepius. Hebr. 1 8 (textus graec. 
om.). Hom. Ox. 9 54i7. Hom.Anecd. 17715. 
18820. Lit. 70510. 70822. 709 7sqq. 

*^«l. emph. jkMol. m. — artifex, pe- 
ritus Hom. Anecd. 173 25. 1743 (ubi JL- 
supplendum). »1. emph. ll-oiMol /. — ars, arti- 
ficium Ex. 28 11. 

^mjoi (^uju^v), etc. Impf. ^sa*a^, «^o^om 
(Joh. 318B), «OM Luc. I611B. Joh. 17 21 
Ev. 58 BC; etc. Imp. ^Ja^o), etc. Ptc. act. 
^jo^oiM, ^jMarn^», etc. pl. <^iA»THa» 2 Tim. 2 2 
Ox. — fidem habuit, credidit, pass. V. et 
N. T. Hymn. Anecd. 1 1 1 24. Hom. Anecd. 202? (cit. Joh. 11 40), 205 25 (cit. Js. 79). 
Hom. Ox. 96621. 6914. Sequitur V p. 
Luc. 2O5AB Dam. Gal. 36, et saepius al.; 
o p. Mt. 2742. Luc. 716. 20 sC. Joh. 5 24 
(cf. Hom. Anecd. 20213). Act. 16 31. Eom. 
322. 4 5. Dam. Gal. 2 16. Phil. 129. Hom. 
Ox. 9738. 756; '^ p. Rom. 45 (Lect.). 
Notandum jua.>Q»M K.*oai Jl Vl <a«I« x'a7u> 
lOaujxaaa (sl x. t. k.) Act. Adrian. fol. 2"^. 

OLA^ot (ojjo^ei) Mt. 17 20. 21 21. Eom. 
330 Dam. emph. IIoua.>ai. C. suff. yl:oAML*«, 
etc. /. — fides, pass. V. et N. T. (vid. 
concord.). 

^^^M (ID^IQ), ^;!aje»M, y j M ^ in' ». emph. 
Jua^epo. pl. ^ — . C. suff. yAiaa.> o ao Hom. 
Ox. 9 6621. — fides, fide dignus, fidelis 
(iriffTo;) 1.1., Job. 17 9. Mt. 2445. Luc. 
16llsq. Col. 12. Hebr. 2 17. 10 23. Hymn. 
Anecd. 112 7. Quibus locis alii addi possunt. 

Itkpa. ,ja*oitl (sic iTim. 3 16) Impf. 3. 
/. ^cil 3Eeg. 8 26. Ptc. ^oiKm — cre- 
ditus est Eom. 10 10. iTim. 1. 1.; confir- 
matus est 3Eeg. 1. 1. poj I. Pe. pol. 3. f. Ipoi, etc. pl. opol; 
yopol Joh. 923B, etc. Impf. ioaoJL, i«»JL, 
iasol-, pol-, pa>, iojo-, etc. Imp. i*>ol, 
^l, etc. Ptc. act. pol, Ipol, I^Ajol, etc. 
Pass. ;j^l, etc. — 1. dixit pass. 2. opi- 
natus est: ^pol vpll U» xi u(i.Tv SoxsT; Mt. 
18 12 Anecd. (cett. habent Jiot, q. v.); 
^pol oocavTe; Joh. 1131 (cit. in Hom. 
Anecd. 2044), ooxouvts; lCor. 1223. 

Ithpe. pollil, iJoll; anteced. *: tJoK-»j (C: 
Mt. 521. 38. 27 35BC. Ev. 21 lA), polU 
(Mt. I22A). Ptc. pol».», po^jo, ^lioo, 
^jlwLm, etc. — dictus est, pass. 

*lpol /. pl. c. suff. v««*J-P!»' (A, p. vocal. 
0. BC) — Ita vertitur „Ta cpuXaxTT^pia 
aoTaiv« Mt. 235. Talm. .TJD», n^P^ ^^- 
bria. De etymologia cf. Schwallyum (Idiot. 
p. 4), qui recte hebr. TDfc< „ramus sum- 
mus, cacumen" et arab. »,^1 „tumulus, 
signum viae" comparat. At frustra hanc *»l 12 hl rad. a rad. 1DS „dixit" separare nuper 
conatus est J.Barth (Wurzeluntersuchungen 
p. 4). Nam princeps (j-^^) est, qui ne- 
gotia suae gentis gerit et pro ea loquitur 
(cf. U;^J^, ^-^-.^^). Verbi "1»« notio 
primaria est praepositum esse. Hinc : 
(pro aliquo) locutus est; ex quo com- 
munis significatus dicendi natus est. po? II. (cf. Idiot. p. 4. 114. AVZKM 
1 24). 

pol m. st. abs. Hom. Anecd. 1728. 
emph. IfiBjl. pl. ^fia-J (Joh. lOieA, al.; ^. 
0. Js. 536 et saepe al.), ^pol (Job. 2111, 
etc), vf»' (^^t- 936C). [^rAsol Ps. 4323, 
leg. ^f^l]. emph. Uii^'^, J!-^t*»l' C. suff". 
woiopcul Hom. Ox. 9 5315. 1. p. u>-fM.>l ib. 
507, -pol Joh. 2116sq. — agnus 11. cc, 
Gen. 22 7sq. Js. 11 6. Jer. 11 19. Ps. 7621. 
Mt. 715. 1016. 1812. 2532sq. 263lBC 
(A om.). Joh. 2l4sq. 10 16. Hom. Ox. 
9 507 (cit. Joh. 2115). 

*lpol /. pl. vy»»-f Mt. 9 36A, ^fsoul 

(Imdla intelligi potest, si vere est tradita 
forma. Syntaxi utitur /.) Mt. I812A. 
emph. Iifia>l s. lipol. Praeced. j : 11:1^»; 
Lit. 697 7 (cf. ZDMG 53708). C. suff. 
oilfjol, etc — agna, 11. cc, Ex. 93. 109. 
24. Js. 607. 615. Jo. 118. Jon. 3 7. Zach. 
11 11. Mt. 106. 2631 Anecd. Joh. lOlsqq. 
Hom. Ox. 9 509. 6314. Lit. 697 7 (cit. Ps. 
6414). [Pro li^pol Js. 4011 Anecd. leg. 
liui^^, ut habet Lect.]. 

*\o#io-l. pl. lxiofaa.*l. m. — agnus parvus 
Hom. Ox. 9 5011. 

W N. pr. EiJiaO (Pes. ioojw) urbs 
Num. 1322. wfiobl (^l Mt. 243 Ev. 160C. Itidem 
Kao, V. infra). — quando? Dt. 6 15. Mt. 
248. 25 37sqq. Mc 9 18. Luc. 1236. Joh. 
625, et saepe al. ^lbool jl; sequ. im,pf.: ne 
(ita ad verbum vertunt gr. ixTjiroTS, fXT^TTox;) Gen. 3 22. Ps. 124sq. Eccl. 7 17. 
Mt. 46C. 525. 76. 1532. 259ABC Anecd. 
130. 27 64A (sic leg.) BC (in Anecd. 
solum JJ, legitur), Mc 83. Luc 148. lCor. 
9 27. Hebr. 2l. -iool j^ quousque? Ex. 
103. Mt. 1717A. Mc 9i8A. Luc 941. 
Joh. IO24A; in unum vocabul. coniunc- 
tum ^;boDtX Ex. 107. Ps. 812. Mc 9i8BC. 
U-1»^ Mt. 1717=^0. ioo^ Joh. IO24B. 
(Cum hic scribendi modus tantum modo 
in hac coniunctione inveniatur, forma -ic»» 
nihil commune habet cum hebr. ""Jllp, ut 
Nestle, Lect. p. XXXII docuit. Phone- 
tice est scriptum). , -iool ,j», quamdiu 
Mt. 25 45 Ev. 130B. j wiool ^oj» quoties- 
cunque lCor. Il25sq. j -^jol ^oj» j^ 1. 
quamdiuMt. 915AB. 2540. 45 A, Ev. 97B, 
Ev. 130C, Ev. 167BC. Cal. Ai. 2. donec, 
quoad Hebr. 1037. j ^KmI ^ ex eo tem- 
pore quo 2Petr. 34. [Pro j -iool Oj-a ^ 
Mt. 5l9C leg. j 'IVojj ^]. wfis.ao| N. pr. Afxadi Jon. 1 1 (Pes. -ioo). 

^ I. (1« = |n) — ubi? Rom. 327 
(Lect.). Cf. v?». V* II. v( pass. ^l pass., constanter Ev. 
Cod. C. J Mt. I720A (primo loco). 
I812B, et saepe al. — part. conditionis 
et interrog. si, pass. v! — v' ^^^® — ^^^® 
Phil. 1 27. Col. 1 20 (Plane convenit cum 
U^l — JL^I, q. V.). v! >»•' >^^^ Luc 1238; 
^ol Eccl. 1 1 8. v! — ••*' (quibusdam ver- 
bis intercedentibus) id. Mt. 2121. [In 
t->eM vl lei Mt. 1715AC v! dittographema 
est. E.ecte B]. }i\ pron. pers. ego. In enclisi phone- 
tice scribitur, veluti JiaoI, \irMl, ]tli^. — 
^l nos; saepe quoque ^l; oul, omjI (Joh. 
1 leB. 3llB). [iul semel tantum, ni fallor, 
occurrit : Mt. 1 9 27 A, ubi auctor punctorum 
erravit]. I J^-XDftls^t 13 Mi\ JL^ (T>ci » > ^ ^ m. — dvaYviaTiT); Lit. 680 
(ubi sic leg.). » — (XYYapeia (cf. Lagard., Ge- 
sammelte Abhdlg. p. 184. S. Krauss. 263. 
Brockelm. Lex. syr. p. 14sq.) Mt. 2732 
Ev.2lOA;>^lib.Ev. 20lA.Mc.l52lA. 
(Vocalem e, si revera ad literam l pertinet, 
dialecti ratione ortam esse suspicari possis, 
cum syllaba sit clausa. Sed vide ne sub- 
sit forma i-^fapioL (cf. lYYapeusiv), de 
qua cf. Blassii Gramm. d. Neutestam. 
Griech.2 p. 22 et not. 2). p. o. Mt. 27 32 
Ev. 210C. i-#^{ Mt. 541BC (A om.). 
2732 Ev. 210B. Constanter coniunctimi 
c. verbo *., jl., sequ. '^ p., gr. aYYapeoeiv 
reddit 11. cc. ^MtJi N. pr. 'AvSpea; A: Mt. 102, 
Joh. 144. Ev. 137, al., .m;;jj| Joh. 1.1. 
Ev. 74, p. 0. Mt. 4i8A (codex). Joh. 68 B. 
^omI Mt. 418BC. IO2BC Anecd. Joh. 
140C. 44 B. Ev. 137 C. I222BC. [w«a.;yj? 
Mt. 418A corr.]. ^ohjjl Joh. 68C. 
«Aoj.^;,^! 1 44 Ev. 7 C. (De formis edessen. 
itidem variis videantur, quae Gwilliam, 
Tetraev., ad Mt. 4 18 adnotavit). 

«ul nos, V. )f\. > <T> 10 i t (ttvvtova?) /. 
3i4A; p. 0. BC. — annonae Luc. ^mlojI N. pr. Evto;, (Pes. «oj{) Luc. 338. *ouj^ Ittaph. *ju-ul| Mc. 734A (sic) == 
n^V>, p. voc. 0. B, uajU C. — gemuit, 1. 1. 

j^ol (Mt. 2i8A), UojI (ib. BC). emph. 
ilLujoI. C. suff. ui.Kntol. /. — gemitus, 
Buspirium, 1. 1., Gen. 3 16. Js. 35 10. Ji* \ft^ t N. pr. Forma parum cre- 
dibilis, quam corruptam esse suspicor ex 
JA^W, i. e. NaraXia (c. l prothetico). 
TJxor est S. Adriani, Act. fol. 3'. « m . m^ { X. pr. 'Avtwvio; monachus 
ille clarissimus Vit. Ant. 98 10 et saepius. U*^l ib. 89 [3]. 5. 10. 9011. Vocat. 
ujo^l Vit. Anton. Stud. Sin. llU7s 
('AvTwvie: Migne, P. Gr. 26 900 C). [Lit. 
680, loco syriaco]. J n . M^ ? (avTiSixo?. Cf. Idiot. p. 103. 
Krauss. 269. 599). C. suff. yft>,«^tt, yft.,^it. 
1. p. «jjTLj^t^it, »n..^^it. — adversarius 
Mt. 525. Luc. 183. ojLi^^{ N. pr. IVj^pb 't Act. Philem. 
Anecd. 169 17, si recte legit editor. Mallem 
^pjuL^t = ii AvTivotov. Hoc loco in textu 
gr. nihil respondet, sed alias eU ttjv 
'AvTivoojv habet. Fieri potest etiam, ut 
formam x\vTtv(o (= -f) 'AvtivotcoXu, cf. 
Sophocl. Dict. i. V.) reddat. 

^^t,f^l m. — avTicptovov (cf. Land. 
Anecd. p. 192. Christ et Paranikas, An- 
thol. gr. p. LVm) Anecd. 10519. 106 16. 
10814. 10913. Lit. 69612. 19. 6973. r-l, ^h V. J.I. tr3PO>o°>nr>*i? N. pr. 'OvTjjicpopo; 2Tim. 
1 16 Ox. (Lect. mendose «OtAajI). *JL^Va[a]ji. pl. ^^^[a]j| — anacho- 
reta (cf. syr. JL^;j)Oj): ita repono pro 
.^.i^\ Vit. Anton. Stud. Sin. 111482. 
Textus gr. apud Migne, P. Gr. 26904B 
habet [JLOva^oi. 

iflDLl? (Di«, syr. ^tll) Pe. onjt etc. 
Lnp. bCDOjj. Ptc. act. >mj{, «cajLil. — op- 
pressit, coegit Gen. 193. Mt. 1422. Luc. 
14 23. 24 29. Hom. Ox. 9636 (cit. Gal. 2 14). 

Ithpe. «mxilll — coactus est Gal. 23. *AjI ^l (Mt. 616. 2216, al.); ^l Dt. 
1017. Js. 9 14, pass. emph. j^l, Uj^I, IjoI 
pass. C. suff. -aal, ^l (Mt. 2667 Ev. 
195B), >^\ (Luc. 9 29C. Joh. 1144C, al.). 
3. /. o^\, o^t (Luc. 2135 Ev. 128C); 
yAal, etc. m. — 1. superficies Gen. 26. 
74. Luc. 2135, al. 2. facies Mt. 6 16. 
2216, al. 3. ^l u^m'> iToXorpoTtto; Hebr. •l 14 1 1 (Lect.). Cf. yuA,, »->mi, ,-.^m, J •^m, 
uu^* Pa., q0bI Pa. 

ujii. (*»ai^, uS\,, J n\., JLfl\,) — praep. 
versus, ad Gren. 8 11. 19 27. Js. 920. 1026 
(sic leg.). Ps. 456 (leg. Ja\,). Mt. 203. 
5sq. 9. 27 46. j ufli Vwsuper Gen. 26 (Lit.): 
Utrum forma suffixo 3. p. sg. /. instructa 
sit (= CMiil) an mendosa, incertum. Fieri 
potest etiam, ut j delendum sit. \oofAal '^ 
super eos Dt. 1 1 4. 

*M.il (Mc. 1233sq.A), p. 0. pass.; <iual 
constanter Ev. cod. C, exc. Mc. 938, ali- 
quoties B. ^)»l Joh. 332C. *|l(Y) Mc. 168 
Ev. 217C. — 1. quidam (tU) Gen. 25. 
1912. Ex. 1023. Dt. 1 1 24. Js. 8 20. Mt. 213, 
et saepe al. Hom. Ox. 9 624. Act. Philem. 
Auecd. 1705. 2. unusquisque (exaaTOf;) 
Ex. 1 1 2. Quisque, unusquisque hisce 
modis exprimitur: a) «it «jI Jo. 27sq. 
Jon. 15. 7. 3 8. h) «j{ ^oj» Job. 2133. 
Mt. 1835AC. 2515. Luc. 23C. Phil. 24 
bis. c) «j{ «i{ Voa Mt. I835B Anecd. 
Luc. 23AB. — pl. ^{, ^fMl Mc. 91 
Dam., ^i{ Luc. 1236C: quidam, Tive? 
Job. 228. Mt. 93. 2747. 28 11. Mc. 26. 
83.39. 9i. Luc. 518. 62. 719. 1236AB. 
2Petr.3 9. lCor. 107sqq. 156. Act. Adrian. 
fol. 3'. \ Hom. Ox. 96318. — emph. J-iiul 
Lect. 21 3 (J iA\\ phonetice scr. pro jj)). 
C. suff. o^Auul Luc. 21 16. — 1. homines 
Lect. 1. 1. 2. parentes Luc. 1. 1. — Cf. ^a. 

*fuul f. C. suff. 3. m. •.l-a*!^, 3. /. id. 
— parentes Luc. 227. 41. 43. 856. Joh. 
92sq. 18. 20sqq. 

l^ pron. pers. tu. /. ^hl (Luc. 1 31 A) ; 
ll (Luc. I312A). [..Ktl Mt. 15 28A in 
pericopa edessen.] pl. ybll. /. ^l{. lU f. st. abs., m (Luc. 1038A), Ihl 
(pass.). emph. Ihil (semel tantum inve- 
nitur {1{ Mt. 9 22C). C. '^ : {UJLA, Joh. 
442AC. C. suff. oiill Luc. 15 Anecd. 
a«IKi{ (si, quod dubito, vera est lectio) Mt. 18 25 Anecd. 2. yU{, 1. -U{. pl. 
\*jui, ^**i', i^U^ Luc. 82C. ^aaaj{ Luc. 
24iBC (A om.). cst. ujuj, uju. emph. 
JLaaj: ita constanter Ev. cod. A, praeterea 
Luc. 2424C et saepius al. Jjkju paene 
constanter BC, Lit. Dam. I fol. 2'. IP. 
[JJij Luc. 24 lA corr.]. C. suff. \q6mju; 
NjiAAju, '«Ai. — mulier, uxor pass. *JLflD|. lcal («D«) st. abs. (Hom. Anecd. 
17216). emph. Utol. pl. ^^\ (Mc. 526A). 
[emph. {iJirpl Luc. 843A corr.]. m. — 
medicus 11. cc, Mt. 9 12. Mc. 2 17. Luc. 
423. 5 31. Col. 414. Hom. Ox. 9708. Hom. 
Anecd. 17815. 

*qucd{ (^D^). emph. {l:acs{. pl. st. abs. 
s^l. f. — sanatio lCor. 12 28. 30. Hymn. 
Anecd. 112 9. Vocem depaireia, quae 
cultum V. sacra significat Jo. 1 14, inter- 
pres temere per '{ reddidit. 

,.axD{ — id. Luc. 9 11 C^DK; sed potius 
leg. «uxd{ = rp«). 

Pa. sucol. Impf. •^coj^, ».*mj, JjboJ./, JLgq^; 
etc. Imp. uxo{. Ptc. i*£o}jh, MBaM, jLosJ^, 
J^om; etc. — sanavit, curavit 4Reg. 221. 
Js. 61 1. Ps. 405. Mt. 423sq. 87. 935. lOl. 
1716. 2114. Mc. 3 2. Luc. 418. 23. 5 17. 
67.18. 9isq. 6. 109. 1314. 143. Joh. 
4 47. 1240. 

Ithpa. *t.rolhl, uxsi:!. Impf. \^jeo{K^, <^u»]^; 
etc. Ptc. JLeo{)bo», uxo{Km, J mNy ; etc. — 
1. sanatus est 4Rg. 222. Js. 53 5. Sirac. 
1819. Mt. 88. 13. [1528]. 1718. Mc. 5 29. 
Luc. 6l7sq. 7 7. 82. 43. 47. 13 14. 17 15. 
Joh. 510. I3sq. Hom. Ox. 9 706. 2. bene 
valuit Mc. 16 18 (xaXuic e^eiv). JtfloJ N. pr. Aaa Mt. l7sq.A, p. 0. BC 
[B V. 7 JLa»{]. ceooP.onr>{ — uaatoTroi; Joh. 19 29 Dam. > a ** (T> ( (cod. A constanter AXimA; p. 
0. pass. d»JjujtD{ Mt. 2232B). N. pr. laaax 
pnli^: pass. V. et N. T., Act. Andr. et 
Matth. fol. 2^ I 'r-^Ml 15 li *^,^^l (?) sTaoiov (cf. Idiot. p. 112. 
Krauss. 2 119). pl. ^,.^^1 Mt. 14 24. Luc. 
2413AC. Joh. 619BC. llisAC. Act. 
Adrian. fol. 3^ v,.^^{ Joh. A. ^*^jl B: 
Luc. 1. 1. et Joh. 11 18. 

I *ia^jSDi j-roi (cf. Krauss. 2 79). m. — 
t porticus. C. suff. ^o^-gdI Joh. 1023A, 
p. 0. BC. pl. ^^.^ucsi (scriptura defectiva 
pro ^ft^xot esse videtur) Joh. 5 2BC. — 
ilc. 1238BC vlft^fot : haec forma, licet 
in Pes. "° occurrat (cf. Luc. 20 46) 
maxime suspecta est et haud dubie corrig. 
^{o^o^-eDl, quod cod. A et text. graec. 
habent. — yja^.cpl aut ^a^>xoi Joh. 52 A 
pl. vocis *^^.^^i (>p.^^l, IJBDfc^, e pers. 
^^^X*o, ^^^X*ol) esse videtur, cf. Jjao&ut 
(Mt. 62). })d.^{ (cf. Idiot. 112. Krauss. 2 120. 
601) /. st. abs. Mc. 165 Ev. 19A, p. o. 
BC. wJ^g^mi Ev. 21 7 A, p. 0. B Anecd. 
jt^^jl Mc, Ev. 217 C. emph. iN.*\ft^mt 
Luc. 15 22A, p. 0. BC. Ex. 2S2sq. C. 
suff. ^N-.A,a^ w>i Jon. 3 6. pl. ^joN.a^mi 
Luc. 2046A, ^. 0. BC. viQ\^fr>iMc. 1238A 
(cf. io^-eoi) — azoXi], 11. cc. '^^^^JSol (ynDi^ Krauss 2 98, syr. ^^roi) 
Mt. 17 27 Anecd. ^.^j^gpj A, p. o. C; 

'r^ ^eol B. (jTaTlfjp 1. 1. *J^-«^^^- pl.JL^4^iLuc.224A, 
p. 0. C. Act. 1620. [B mend.]. m. — 

OTpaTTjYO^ 11. cc. 

JLfiD^ N. pr. ^ Affia 2Tim. Ii5; Uttol 
Act. 2 9. ■^JLSQjXflOi (assyr. orig.), emph.^iKooimi. 
C. suff. 3. m. ^h.. — . pl. jAOoimi. — postis 
Dt. 1120 (<pXii). iReg. 19. 

" ^ . vvinn i N. pr. laiiaTjX Lit. Dam. II^ JL^aaxD Joh. B et sic corr. C. /. — 
57:6770; spongus, 11. cc. 

*> nr> . f»(T> i. pl. ^*n*att-i Js. 1 1 8 (Anecd.). 
14 29. emph. J^mtpmi Js. 118 (Lect., bis). 
f. — d(j-'!; anguis, 11. cc. 

^»a^ onPfW (cf.Idiot.p. 112. Krauss. 
292. 409). emph. i;6.4-^aem(\.) Mc.627A, 
iio^N ongm(\.) BC. vi. — arexooXttTcup 
speculator, confector, carnifex, 1. 1. y Ci ^o n m ( — axouTov, scutum Ps. 45 10. 
Hom. Anecd. 20612 (cit. Eph. 6 16, ubi 
text. graec. Oopso; habet). Cf. Krauss. 295. « mNofn i N. pr. 'AaxXa;, Asc(u)la8 
Act. Philem. Anecd. 1697. 8. 11. ^^aaLOol (Mt. 27 48 Ev. 212A, p. 0. 
BC). eraph. J^aaxoi Mt., Ev. 204 A. 
J^aAroi B (sic leg.). Joh. 1929 Dam. V^ I. Pe. ijol. Impf. 2. m. 5am.l, 
«oxdI, r^Dl, etc. Imp. {xdI, etc. pl. o;axDai. 
Ptc. act. ;^i, #JxDi; pass. ^j^xdI, etc. — 
1. ligavit, cinxit Mt. 14 2. 16 19. 18 18. 
212. 234 (cit. inHom. Ox. 9536). Mc. 114, 
Luc. 19 30. 32. Joh. 217. 2. accinxit 
lumbis saccum, sequ. acc. et '^, Am. 8 10. 
3. cinctus est aliqua re, sequ. o r., Lit. 
697 6 (cit. Ps. 6413^), sequ. acc. r. Js. 
15 3. Ps. 444. Lit. 70617. 4. cinxit 
lumhos, sequ. acc, Luc. 1 2 37. Sequ. «-nw»^. 
cinctus, accinctus est Joh. 2118. 

f^LXDi (ptc. pass.) — captus, captivus 
Zach. 9llsq. Mt. 2715. Act. 1625. 27. 
Eph. 620. Vit. Abrah. Qidon. ZDMG 56 
25517. J.>fAXDi &ua carcer Mt. II2A. Act. 
1623sqq. 

*-^\ (^Dt<). emph. \ixo\. m. — vin- 
culum Mc. 7 35. Luc. 13 16 (in BC corrupt.). 
Phil. 17. U'ra»\ k*a carcer Mt. II2BC; 
fort. defective scr. pro J^^j^i 'o. 

*iaxDi (^^Dfc<). emph. i;xDoi (sic) Jer. 
13 4. pl. JL.j.xDei; J^idxooi (Luc. 829A; 
p. 0. C). C. suff. \j»*M;axDi; 1. p. twtacDl 
(Col. 418). m. — 1. cingulum Jer. 134 
(7ieptCtu|Aa). 2. vinculum Js. 427. Luc. 
829. Act. 1626. Col. 4 18. Hom. Anecd. >{ 16 «csQ^Aal 1903 (ubi leg. \oeMi«xQt). JL-fCDot hu^ 
carcer Hom. Auecd. 18317. 3. artus Col. 
2 19 (oovSeajxo^;). 

Ithpe. Impf. yofxaliw. Ptc. vrolkiio, fm N v) 
— ligatus, vinctus est Js. 43 U (Lect. 49). 
Luc. 8 29. 

Pa. ^l (Joh. 134BC; A fiibl, leg. 
ijpl). Suff. 3. /. adiuncto oj;-»l Luc. 13 
16 A, v-fTol BC. — 1. alligavit alqd alcui 
r., sequ. acc. et o, Joh. 134. 2. vinxit 
Luc. 1. 1. 

♦i»! II. (i. q. ijl) Pe. Imp. o^l. Ptc 
act. ^ij^l — recondidit, reposuit Mt 
6l9sq.B. 

.^.voffllStud. Sin. 11 1482:vid.JL^*j[a]j| 

JL9a£D( N. pr. Assyri (Aaa oop) Mich 
55 (syntaxi /. utitur) Ps. 82 9. 

*;jd| («"35«, l-^[). pl. ^M»' (semel 
^;j»^l). m. — daaapiov, as Mc. 1242. 
Luc. 126. 

'^^^^jao.-^, Vffli>', "^l^asl (Js. 609. Mt. 
933 Anecd., al.) ; V.<^l; ^lfrol Dt. 64; 
^fsa^ Dt. 31 7. 12, et saepe c. praepos. 
,, o, ^ coni.; V.;ja Joh. l47Ev. 137C, 
praeterea in V>;jco; etc. ^».1 Js. 43 15 
(Lect. 76), Ps. 49 7. 77 59. 825. — Israel 
pass. V. et N. T.; Hom. Ox. 96ii8. 73 6. 
Lit. Dam. I fol. 2"^. Semel Israelitam 
significat, ad similitudinem iud. ^t^ltJ''' 
Joh. 147. JLa vi « ; m { N. pr. Aaapy)}i.tod Jer. 3840. y.^^h>.£Dl (sic per 1 script., nisi forte 
erravit editor. Cf. Krauss. 2379sq. I. Low, 
Aram. Pfl. p. 58). — aTaxTiQ, stacte Ps. 
449. 

JLsl Pe. — coxit Gren. 19 3. JL^^^o^a^l, JLL^o\fi.l, Jk^o!^! Luc. 2 1 14 
Ev. 133C; Jk^ofi^l. /. — d7roXo7ia Jer. 
386. Luc. 1211. 2114. irriQ * loN nP,l N. pr. Apollonius Act. 
Philem. Anecd. 169 23. *Jlfi*oV^-^fi.J (cf. Idiot. 106. Krauss. 
2 105). C. suff. otfi,6;^Afi.o( Luc. 83A, p. 

VOCal. 0. C, etO0f^.A£<0| B. pl. ^£.Oi0.^uJb{ 

Gal. 4 2. — iTTtTpoTCo^ curator, 11. cc. im.*y* iv> . P .? N. pr. 'ETTifjLEvior); Tit. 1 12 
in marg. [*Y^l *^l. C. suff. 3. / 6n^l sub- 
versio eius (sc. Sodom urbis) Hom. Anecd. 
17115. Sitne voc. ab Aph. radicis y9e« 
derivatum, an corruptum ambigit Schwally 
in Idiot. p. 6. Equidem correxerim oatot 
„interitus eius". Quamquam non con- 
tenderim, interpretem ignorasse notionem 
illam technicam, quam habet radix '5JSn, 
ubi de interitu Sodom et Gomorra urbium 

sermo fit (cf. etiam al Qorani CjI^^V*-'^' 
Quia tamen nomen i<iDSX s. fc<i2Bn nus- 
quam aut apud Judaeos aut apud Syros 
invenitur (erravit enim Brockelm. in Lex. 
Syr. p. 85''), eo respexisse non credo.] ,Q.^-s^JlLa.( suXo7Tr)T6vLit.709l2(wfi-=s 
= o, quod ipsum pro o). t^sA,^ ^^\p .i (sic per 1 scr.) tHko^tixz 
Lit. 70911. De vfi* idem valet, quod ad 
voc. praegr. adnotavi. 

imofn^t N. pr. ^'Ecpeaoc urbs Hom. 
Anecd. 19120. 2Tim. 1 18 Lect., ubi Ox. 
xDaxoAsl habet. 

*wJLmjLal. pl. emph. wk;lxa*»l Lect. 7816, 
u^JLm&l 7 8 (ita utroque loco reponendum 
pro ^l — ) — Ephesii 11. cc. JPiO nm.P.). pl.JL£.ajaxaA&l — iTTiaxoiro^; 

Phil. 11. Cf. u^-^^i «(DO ^»; *>i ft<?N.pr.'E7racppQOiTo;Phil.4l8. tiao; *^f*j? N. pr. 'ETracppoi; (vel potius 
*'ETracppo(;) Col. 4 12. Uaal = gen.'Era^pa 
1 7 (Pes. utroque loco rfaij^). F >p«iLojiL{ 17 Iu;l VOoiUjiLl Lect. 1363, v. 

(0- &.{ sub rad. J^f^l N. pr. Ecppai|x Js. 9 9. 21. 1113- 
lEeg. ll, al. y,'^l Job. 1154B. 

ll'^l N. pr. 1. E<ppada Mich. 5 2 (Pes. id.). 

**ASl (talm. B^BiJ) w. — desiderium: 
uAA^ (== ujLal Jl) nolo Job. 21 14 (talm. 
"•B^BX ^«). 

Vo-ii^, V. Jla^{. 

>^( Pe. (r-o\. Sed fort. a ;jo{ deriva- 
tum est, ut hebr. 15« de I^JIX. Vid. 
Nold., Mand. Gramm. p. 134sq. Cf. etiam 
ijol II). Impf. pl. 1. p. io^Ji Jo. 118. 
Imp. pl. o50j{ Mt. 62oA, Qijl C. Ptc. 
act. ij Luc. 122iA, ;-j{ B, iy^,) C. pl. 
^ijl. Pass. pl. ^-^jl. — recondidit, re- 
posuit (&rjCjaupiC£iv) 11. cc, Prov. 1 18. Mt. 
619AC. 2Petr. 3 7; 7:poTids3&ai Act. 
Adrian. fol. l^ 

*ijo{. C. suff. o,;jo{, tHijl Luc. 3l7C. 
«.?jo{. pl. ^ij Mt. 626B. cst. -i^o{ Lit. 
70S4. emph. l-.*jo{. C. suff. -oioijo^ Hom. 
Anecd. 1838. ^^ouijl Mt. 626C. -;jo{, 
-{ijo{ Luc. 12l8A. m. — 1. repositorium, 
horreum („Behalter", drodi^xT), v-o^V\) 
Mt. 626. Luc. 3 17. 1218. Hinc 2. the- 
saurus, copia Jo. Il7. Mt. 1352. Hom. 
Anecd. et Lit. 11. cc. Hom. Ox. 9 639. i.la2^{ /. dxoXouDia (vid. Christ et 
Paranikas, Anthol. gr. p. LVII) Lect. 65 10. 
7019. ^OA^ ; j( (xpivov) — lilium Js. 35 1. 

l^l I. part. interrog. apa num Jon. 2 5. 
Luc. ISsBC. Hom. Anecd. 1754. 18215. 

i»{ 11. part. fipa itaque, ergo Mt. 18l. 
1925. 27. 2445. Luc. 166. 2223. 2 Cor. 
515. Hom. Anecd. 20824. vQ^i Joh. 192. emph. Jio^W; ^{o^W 
Luc. I619B. m. — purpur 11. cc, Ex. 
285. 8. Mc 1517. 20. Joh. 19 5. Ih^il, leg. ^ii\, q. V.] 

Scfaulthess, Lex. syropal. *;>(. emph. {ji{. pl. abs. ^jW, -j»{ Jer. 
3840 (ut «t^JLo, ^YYeXoi = ^JU», alia id 
genus. Cf. Dalm., Gr. p. 151 s. 3. Lidzb., 
Handb. p. 397); emph. U)i\. m. — cedrus 
Js. 910. 6O13. Jer. 1. 1. Hom. Ox. 9566. 
17.20. 5823. *sjujj. a) u^iil Mt. 212A, p. 0. pass. 
uuu;o{ Js. 4316. Ps. 14210. Mt. 105. Ev. 
246 C, et saepius al. emph. JLjw;o{ A: Mc. 
932. Luc. 85. 12. 9 3, al. (cf. Mt. 22 16 Ev. 
156); per o script. Mt. 828 (cf. Mt. 22 16 
Ev. 87). P.o.pass. Praeced. praepos. uLu.;oa, 
U;oa Prov. 115. Mt. 2I32C. Mc. 827C. 
C. suff. e»Ai;o{, etc. b) *J.jw;o{. emph. {^jwto^ 
Lit. 704 20, cf. 21. C. suff. ei&u.;aa Js.536. 
\^&u«;o{ Gen. 185. — pl. ^;o{ Luc 
35AB. Act. 228. ^;o{ Luc. 3 5C. emph. 
Ih^iil A: Mt. 22 9sq. Luc 1423. C. suff. 
oiiuk»io{, etc. — /. — via, 11. cc, Gen. 
324. 1819. Dt. 1119 (cf. V{). 28. 1316. 
Js. 1116. Jon. 3 10. Job. 2114. Eccl. 11 5. 
lCor. 1231, et saepe al. Hom. Anecd. 
176 2 (cit. Prov. 5 6). 187 2 (cit. Job. 926). 
19420 (cit. Prov. 6 6). Cf. «««. 

v OV> « ^ »? N. pr. Artemon (?) Tit. 3 12 
('ApTSfxd;). *w>| L {;{ Js. 116 (Anecd.). emph. 
J^i{ Js. 1. 1. (Lect.); v. 7. 359. pl. emph. 
{loi{ (sic) Hebr. 1133. Hom. Anecd. 206 1. 
m. — leo, 11. cc. *w>( IL J-io{, A.ia(a) Luc. 27B, al. 
pl. c suff. ^atl:oio{. /. — praesepe Jo. 
117. Luc 27. 12. 16. 1315. 

«rsQjjLii N. pr. Arianus Act. Philem. 
Anecd. 16912. 14. 18. [iL.il. Ju;{ j.* 4. S. F. 81 10 leg. Jl a- <p 
Juj. Locus est Sirac. I820]. 

2 ,w 18 ^«( *wn Pe. Impf. pl. \^«;.> — longus fuit 
Dt. 1 1 9. 

*y;oI. emph. JL9io(o) Eph. 3 18. C. suff. 
om>;q{. m. — longitudo 1. 1., Gen, 6 15. 
Hom. Anecd. 20915. 

*jj;ol /. — uuo; Jka;oI fxaxpoOofxta 2Cor. 
66. Hom. Ox. 95717. 

y.;l (Js. 53 10). emph. JLsu»;!. pl. /. ^vl — longus 11., Mt. 23 14. 
Luc. 2047. Hom. Ox. 9 68ii. 
ixaxpodoixo; Jo. 2 13. Jon. 42, 
Uo; '\ id. Lit. Dam. III^. 
Apli. Pf. pl. «Lo;ol. Impf. Mc. 12 40. 

wbo; Ui*;i 

Ps. 8515. 

1. p. y;e{ 

(num fort. leg. y^oj-.?) Anecd. 169 15. 
Imp. y;ol, y..;o{. Ptc. act. y;*», etc. — 
1. longam reddidit, longius produxit, porro 
porrexit rem (sequ. acc. r.) Hom. Ox. 9 
5511. 588; misericordiam ib. 5716. Sequ. 
iAio; |xaxpo9o|AeTv 2Petr. 3 9, c. "^ p. (inl 
Tivi) Mt. 1826. Luc. 187. Act. Philem. 
Anecd. 16915. 2. diu immoratus est, 
permansit Mt. 2 4 1 3. Hom. Anecd. 1 7 2 11 1 3 ; 
sequ. jjwofa patiens fuit Hom. Ox. 9 60i8. 
Sequ. acc. p. mansit alqm. Js. 8 17 (cf. 
ZDMG 53710). 

JLa9(. J o.t^m^^o.} )j»;{ ap^ieTTiaxoTTo; Hom. 
Anecd. 177 18/19. 

,OJ>l (Js. 108, al.). emph, jidj»;!. C. 
suff. Q(JOj;i ; \oo»Jaa;l Mt. 9 34 A, \eo»Ai — BC, 
>^oa;I Hom. Ox 9 73 13. pl. ^oj»;!, U — . 
C. suff. wOJ — , etc. m. — Sp^wv 11. cc, 
Js. 314. 821. 96. 108.12. 434.9. 6017. 
Mich. 52. Ps. 4417. 4610. 817. Job. 2128. 
Mt. 918. 23. Luc. 141. 18 18. 2335. 2420. 
Joh. 7 26. 48. 1231.42. 1430. I6II. Lit. 
69517. Vit. ZDMG 56 259 20. ^flO oN . H»? N. pr. 'ApxeXao; Mt. 2 22B. 
sdAxi»;! A, p. vocal. 0. C. )JDOP.,o>{ N. pr. 'Ap/iTiiroi; Col. 4 16. 

yih\ N. pr. Apafx Mt. l3sq.BC (A )i;l). 
Luc. 333BC. wu^;l Gal. 3 28 (Lect.) wJjo;« 2 3. /. 
JLam;I. pl. ^;AAw;t s. ,-oo;{ — EXXrjV 11. cc, 
Mc 7 26. Joh. 12 20. lCor. 122. 24. 

is-JLao;! adv. — iOvixwc Gal. 2 14. Hom* 
Ox. 9 634 (cf. ZDMG 53708). iflDa^9( m. — fAju '^ jujl aom;! Lit. 
Dam. I, fol. 2'. Fort. elpjxo;, term. techn. 
liturg., de quo vid. Tougard., Quid ad 
prof. mores etc p. 201, Christ-Paranikas 
p. LX. 333C; ! N. pr. 
uM;t B. ''Apiteiv (Ao[j.eiv) Luc wAs^n. ^-lAo.; 'l N. pr. Ap|i.aOai(x 2uj^ifJi, 
iRg. li; sed >>]b^;t v. 19. *v»l. Ji;f, K(M- wi- — loculus Luc. 7 14. 
*-J>l N. pr. Apvei Luc 3 33B; C ^;t. [,-*Aj;t Gen. 61 6. Log. ^-u>k.;t]. *tflDJ{ I. (Qualis ratio sit inter hanc 
radicem et xD;t II — cf. Idiot. p. 6. 115 

— hodie non perspicuum est). 

Ud^\\ (talm. nfe>n«) Luc 1 27 A, per o 
scr. 25 A; p. 0. utroque loco C. j.eo>;t, 
quod B utroque loco habet, confusione 
cum voce sequ. JLe^^t (sub II) ortum vi- 
detur; sin rainus ita formatum est ut 
^o\^, ;oea = syr. "^ Vv , ;-eM, alia id 
genus. — sponsa, 11. cc 

Ithpe. Pf. 3. /. sg. ftuo;tJ:t, B *uo;lt. 

— desponsa fuit Mt. 1 18. *UD0>{ II. *.«v,;t (D''"!«, assyr. irriSu). 
emph. JLra-;t Joh. 15 1 Ev. 135A, per 1 
scr. ib. 185 A. JLtto;t (?) Ev. 135C. pl. 
^m^;t; emph. JLxm>;t, JLea>;t Mt. 2134 Ev. 
154C, Ev. 88 BC et saepius; JLaa^-f(V) v. 
40 Ev. 154A. m. — 7^0)^76? Mt. 21 
33sqq. 40 sq. Joh. 15 1. 2Tim. 2 6. Hom. 
Anecd. 183 7. 9. JL^QxGs;t, v. e). ^^il I. •>^;l (i. e. ■«4-;t, v. infra) st. abs. r ^&.it 19 «( etcst. Gen.3i9. Dt. 11 ii. Js. 53 2. Jo. 220. 
Jon. 18, alibi. emph. JL^il; l^i\ Mt. 53.5B. 
i^;.(3) Luc. 3lC. C. suflF. ..-x^it, etc. 
pl. emph. liti.W Joh. 435A (BC mendose 
IKdL^il). — 1. terra pass. 2. regio, ager 
Gen. 1917. 29. Luc. 837. Joh. 435. 

'^if BC: Mt. 4 6 et 27 51; alias ^Jk,;^, 
^;X, 'a.;^. — xaTto, xaTojTepu) 3Reg. 8 23. 
Js. 822. 63 3 (cf. ZDMG 53 713). Mt. 2 16. 
4 6. 27 51. Joh. 823. 193lA (Lag. p. 402). 
Act. 2 19. Act. Andr. et Matth. fol. l''. 

*«:i.il — inferior. Jj^^-il i^*^ Xixxoc 
xaTtoTaTO; Ps. 87 7. ^jui-W ^; conclavia 
inferiora 5. quae plano pede sunt Gen. 
6 16 (sic leg.). 

*»a:».;I. emph. llaAi.;!; '^;(j) Phil. 3 19 
(uno loco), 110*^.^;! ib. (altero loco). C. 
suff. 3. /. sg. oita-:*.;!. /. — 1. lloAi.;!, 
Ttt £-i7£ta Joh. 3 12. Phil. 3 19. 11 ^om 
(sic leg.) T^ i-t7eta 7ravr,Yupi; Act. Philem. 
Anecd. 169 22. 2. profunditas, altitudo 
terrae Hom. Ox. 965i6. ^'t IL ;^ rn. Vocem vexatissimam 
huc pertinere extra omnem dubitandi aleam 
pono. Legitur ;^ (ex ^IJ^ ortum) Mt. 
2611 Ev. 170A, male ;:sl Luc. 2453A 
corr. Pro quo aliquoties ,A. (Luc. 11. A 
cod.; Ps. 498. Sirac. 1827. Hom. Anecd. 
20510; r^ [sic] 2Cor. 4lo) in codd. extare 
dicunt, nescio quo iure. Apeiie enim ne- 
que cum ly (<>^5) cohaeret, id quod La- 
garde in ..Mitt,- 43408q. putabat, neque 
cum v^, quod Noldeke p. 489, adn. 1 
(cf. etiam Idiot. p. 72) suspicabatur, sed 
decurtatum est ex ^^^.^i. s. *lp.., sicut 
ludaeorum ''S1J? „opportunus, fortuitus", 
pro quo exspectaveris "'Ky^K, cum eadem 
rad. sit ac Jpj». Proprie igitur non tam 
tempus quam opportunitatem s. occa- 
sionem denotat, quare ;^ ^oaa non 
tantummodo reddit oii rravTi;: Dt. 11 12. 
Js. 6O11. Ps. 3718. 498. 118109. Mt. 18 
loABC (ubi Anecd. ^j ^oas habent). Luc. 2453. Act. 225 (cit. Ps. 15 8)=Hom. 
Anecd. 18210 (ubi leg. ««i; ;^ pro «;:^ 
«oi, quod minus recte intellegit Schwally 
1. 1. p. 71 paen.) Hebr. 2 15; h -avTi: 
Phil. 46; eU t6 StTjvexe;: Hom. Anecd. 
20510 (cit. Hebr. 10 12), sed etiam, quod 
est multo frequentius, iravTOTe: Mt. 26 11 
bis. Luc. 1531. Joh. 76. 829. 1142 (ubi 
A corr. antiquus vr^)- I820BC (A solum 
^o&a habet). Phil. 14. 2 12 (cod. male 
;i. JloAa). 44. Col. 13. 4 12. iThess. 12. 
4 17. Hebr. 7 25. Denique certe non casui 
debetur, qtiod hoc vocab. nonnisi in con- 
iunctione modo commemorata adverbialiter 
usurpatur. 

Aph. >s.iol (Cur nequeat vere Aph. verbi 
'iwil esse, id quod Praetorius ZDMG 48, 
p. 363 negavit, non dispicio), ^;*l Mt. 
28 9 A, '^«iol C, etc. Impf. ^iau^ etc. — 
occurrit, sequ. K> p., Js. 8 14. Mt. 8 28. 
289. Luc. 93T. 1712. 2210. Joh. 4 51. 
1130. Act. 16 16. 

*o^;ol infinit. Aph. suffixo person. in- 
structus, munere praepositionis fiingitur: 
oi}:o:k.;6]l, aiK:k.;ojl (Mt. 25 1); pl. yootlo^^iojl 
in occursum eius, el? uravTTjstv auTOu 
(contra disputat Praetorius 1. 1.) : Gen. 1 9 1 
Dam. (ubi Lect. \oo»M;oja\. habet). Mt. 
834. 251. 6. Joh. 11 20 (BC >iioj»^). 1213. 
[Pro otio^iol Luc. I80A leg. o»l:oi.,ol]. o^yl (sic) N. pr. Payau Luc. 3 35. Cf. ; m n «^>{ N. pr. Ap<pa$a3 Luc. 336B 
(sicut vers. Pes.), C corrupt. »^>>l N. pr. ApapaT mons Gen. 84 (sic 
leg.). Hom. Ox. 9 697. **•,{. «ol Hebr. 6 1 et saepius. plur. 
c. suff. 3. /. oMfcol Ps. 815. v««M*ol. m. 
— fundamentum Ps. 1. 1., Eph. 220. Hebr. 
1. 1., Hom. Ox. 9623.4. 

Uol (st. abs.) Hymn. Lect. 1374. pl. 
emph. U»ol Act. 16 26. /. — id., 11. cc. ^JUfct 20 U{ Pa. «x»l. Ftc. pass. «jilib, 
fundamenta posuit, condidit Js. 14 32. Am. 
9 6. Mt. 7 25. 27 B (AC om.). Hebr. 1 10. 
Lit. 70415. 

Ithpa. Ptc. pl. ^AijiK'» — conditus 
est Eph. 3 18. vOJt( (hebr. ]!|t!>« Prov. 7 9. 20 20; targ. 
— Obscurae originis, neque quidquam 
profecit Schwally, Idiot. p. 7 jif. ,^^ 
comparans). s^\ A: Mt. 25 19 Ev. 94. 
Luc. 827. 29. 184. Joh. 1235 Ev. 168; 
p. 0. pass. ^ol Mt. 2519 Ev. 165 A; 
^l ib. Ev. 94 C. Luc. 827B. eraph. JioaI 
pass.; Jbaii Mt. 2l6A, W Hom. Anecd. 
20024. C. suff. 3. m. o»jo*I. 3. /. ouo*!, 
uj — Luc. 1 67 AC. pl. st. abs. ^ojtl Act. 
17. Hom. Anecd. 207 23. w. — tempus 
Js. 5310. Mt. 27. 16. Mc. 921. Luc. l57. 
8l3 (Anecd.). 184. Joh. 5 6. 1235. 149. 
Act. lesq. Gal. 4 2. 4. Hebr. Il2. 1132. 
Hom. Anecd. 20024. 20723. 20915. «..^ 
^l TToXuv ^povov Mt. 2519. Luc. 8 29; 
itidemque u.^» 'l Luc. 827. v**'[!] "^**^ 
Prov. 911. v«*' il? Lit. Dam. IIP, ubi 
textum graecum ai8ia>; habuisse arbitror. JLjLia*l Luc. 1421: al ^ufxai: leg. 
(rad. *ja*). *oJt(. JLjuI Luc. 438. emph. Iftsjul, 
IhijLl. pl. emph. JLuul Hom. Anecd. 1787. 
/. — febris 11. cc, Mt. 8 14 BC (A om.). 15. 
Joh. 4 52. 

;->Jt( N. pr. Aa7)p Luc. 2 36AC [B ^l]. Itl Pe. 3./. hhl, 2. m. ftull; etc. Impf. 
liJL, Ih;^, wlL (Jo. 1 15), Ih^lQ Act. Phi- 
lem. Anecd. 16910; etc. Imp. Hl, Ih^l 
(Hom. Ox. 9 687), -tl (Mt. 14 29B); etc. 
pl. oll (A: Mt. 2138 Ev. 154), oil, ok-l. 
Ptc. lll (praec. pron. 11: llll Luc. 2342 
C utroque loco); etc. — venit, pass. Ptc. 
JLtl = 50|xcpu)V£T Luc. 5 36 (cf. targ. 3 i^^riN 
apud Dalm. Lex. p. 43). *Uohs^. C. suff. cJb;-o]SLxso Mt. 24 37A1. 
39 Ai; per o script. Mt. 24 27. ykL»o&ujo 
Mt. 243 Ev. 91 A; etc. Alibi varie cor- 
ruptum legitur (dorfJSuao etc). /. — ad- 
ventus (Trapouoia) Mt. 243. 27. 37. 39. 2Petr. 
34. lThess.3l3. 4i5. Hom. Anecd. 19721. 
Hom. Ox. 9 5915. Hymn. Lect. 138l2sq. 
Act. 22 (cpepo|i,svr);). 

Aph. -iwl, -11 (B: Luc. 10 34. Joh. 
142. 19 39). 3. /. Jbwll Luc. 7 37A2, Ul 
ib. A^BC. pl. oiwl, oll (B: Luc. 429. 
Joh. 913. 1813). [C. suff. o,a-iwl Mc. 
919A corr.]. 3./. -U, Jll [wlJ^-l Luc. 
24 lA corr.]. Impf. IJ^, IJ^ (Mt. 7i8B. 
Mc. 6 27C), etc. Imp. IJ^I (Joh. 20 27A), 
-JSc-I; /. -is-l; pl. oJbt-i; oJbl (Luc. 15 23C; 
Joh. 28B, A cod.). Ptc. act. iJbtoo, -.J^ua», 
etc. — adduxit, attulit, apportavit, 11. cc. 
et pass. — Cf. etiam *J-iI, «^l. ^U Ex. 9 8. emph. J»oll. m. — furnus 
Gen. 1 9 28. Ex. 9 8. 10. Mt. 1 3 42. 60 Anecd. 
(ubi A jiAMJB habet). Hom. Anecd. 173 
15. [27]. XI N. pr. („'A&riva<;«) Athenae 
iThess. 31 (cf. Pes.). u-^-I^ll pl. st. cst. m. — d&Xrjxai 
Hymn. Anecd. 11215. 

jpJa^ A ^[n : Ita supplendum esse suspi- 
cor ZDMG 56 256 15, ubi vid. adnot. 

v*^iol|; >^1;I Joh. 452A (cf. Lag. 
adn.) [^xsdII Ps. 89 4, leg. videtur wj^ll] 

— heri 11. cc. 

poU N. pr. laaixap Ex. 28 1. 

vll (Mt. 21 5 A. Joh. 1215 Stud. Sin. 
per h script. Joh. 12i6A). ^.K^) Mt. 1.1. 
C, Joh. 1. 1. B; v'K^) Mt. B, Joh. C. / 

— asina, 11. cc. 

y'll (st. abs. et cst. : Job. 16 18. Luc. 27. 
Joh, 14 2sq. et saepe al.). emph. liH.; 
C. suff. o,itl, o,;i«JL(V) Mt. 2652 Anecd., Ull 21 *iA «it?; etc. pl. abs. ^itf (v. infra). emph. 
Uihl. m. — locus, 11. cc, Gen. 1824. 
26. 33. 19l2sqq. Dt. 115. Js. 60 13. Mich. 
55. Mt. 1415. 1613. Joh. 1148. Vit. 
Eulog. ZDMG 562602. Act. Sct. ib. 258 1. 
Lit. 7052, alibi. Xotanda sunt: il r**^ 
(vel potius coniunctira leg.) eU eva toitov 
Joh. 20 tC. ;ayao iU lp7)ixo; t6-o; 
Mc. 135. Act. Andr. et Matth. fol. 1'. <J:t ^«jia ubicunque Js. 4222. Mc. 16 20. 
Luc. 437. 96. Hom.Anecd. 18910. '^oa « 
Ut undique Hom. Anecd. 2119. ;1:JI «U « 
qtuisi ex alio loco in alium Act. Sct. 
ZDMG 56257. ^iH ^iiia ubicunque Mt. 
24 7. Luc. 2111. — Cf. ika. l^ll m. albr^p, aether? Act. Adrian. 
fol. 2'^ (ubi noster text. gr. aiQp habet). >a praepos. C. suff. 3. m. eu»; om^ Luc. 
1948B, ua ante Joh. 656B. 3. /. 6^a, «o 
Luc. 24l8. 1. p. ua. pl. ^ota, ^ets; 1. ; 
^, ^ Luc. liBC, Phil. 25 (Lect. 10). 
— in. Denotat in primis a) locum, = 
in sequ. dblat., pass., = in sequ. acc. i 
Gen. 27. Mt. 5 29B (AC '^). b) tempus,\ 
pass. c) pretium Mt. 27 7 (Anecd. ^). 
d) normam (secundum) Gen. l26sq. Rom. 
1 3. 84. 5. 2Cor. 516 (pro xaTa c. acc.);| 
Gen. 9 6. Rom. 89 (pro iv). e) instru- 
mentum Eom. 1 5, pass. f) relationem 
(adversus, contra) Ex. 9 17 (cf. ixa Ithpa.). 
Coniungitur cum voculis o^, ;, ^, iftjA,, 
quas videas. 

'^^Jia N. pr. Luc. 326C (B ^U»), gr. 
Maad). 

jiLJ^ UaTzita^, vid. *>JL3. *'^. emph. I;-}.». /. — puteus 
Geu. 22 19. Luc. 14 5. Joh. 4 11. tnjst i^ 
l^i^U Nilus flumen vocatur Lit. 6969; cf. 
«m^n nn M. Hullin lOe^ Pl. ^;a foveae 
(cpcoXeoi) Luc. 9 58, si recte se habet; cf. 
Praetorium ZDMG 48364. Quia tamen 
Mt. 820 respondet ^ioju (^iiojk», ^j^j*), 
lectio dubia videtur admodum. 

^JLa Pe. pf. (B>«2) : cl, •Uj Jbo» = 
(auTo;) oia t6 xexaxuiadai Js. 53 7. <ua, «a Mt. 27 23 Ev. 200 B. emph. 
J<.">; etc. — malus Gen. 29. 17. 35. 22. 
4Rg. 219. Js. 39. 7 16. 917. 119. Mt. 545. 
2526. E,om. 1217. Col. 3 5. Hebr. 5 14. 
Hom. Anecd. 20922, et saepe alibi. — 
«jLS, iaua m. (t6) TCOVTjpov Dt. 135. Rom. 
1310. «Jkao; v!*» aegrotus Hora. Anecd. 
18316 (Xescio an textus graecus xaxdi; 
lyu)v habuerit). Subst. /. a) raalum Gen. 
821. 1919. Js. 715. Mt. 634BC. Luc. 522. 
23 32. Alibi. b) malitia, improbitas Sirac. 
467. Mt. 2218BC. Col. 38. c) aibhtia 
Vit. Anton. Stud. Sin. 111494 (vowWa, 
si vera est lectio) = Migne, P. Gr. 26, 
904 B. Cf. «*Jjs. 

iiua adv. male Js. 8 21. 

h^UjL:» (Mt. 8I6B. Joh. I823AB. Hom. 
Anecd. 194 2, al.); J^-ju» solus Ev. codex 
C habet (Mt. 424. 86. 16. 9 12. 21 41 Ev. 
88. Joh. 18 23); &;^J^kjua, forma ex illis 
duabus contaminata, Mt. 4 24B. 1715C. 
— adv. 1. male Mt. 86. Joh. 1823. Hom. 
Anecd. 1942. 2. aegrote (vertit xaxoi;, 
quod ipsum hoc significatu Aramaeorum 
imitationi tribuendum est) Mt. 4 24. 8 16. 
912. 1715. Cf. »3^. 

K.jf.^«.^ adv. male (an „permale"?) 
Act. Philem. Anecd. 1704 (gr. om.). 
Divisim scriptum &wJaa3 «as Mt. 2 1 41 
(C Ev. 88 ^UKJO «*») : ita vertitur xaxoui; W^-.n 22 •AfA xaxui; illud, de quo videatur Byzantin, 
Zeitschr. 3l52sqq. Blass. , Gramm. d. 
neutestam. Griech.2 305 et adn. 3, in 
nostra versione sicut in vers. Pes. Cave 
existimes, dittographema adesse. Cf. etiam 
locos a Payne Smithio laudatos, quibus 
alii addi possunt. 

a*x3 (Tit. 3 3). emph. Il«uu=> /. — 
malitia 1. 1., Eccl. 7 15. Mt. 22l8A. Hom. 
Anecd. 1886. 

**oia (Hebr. B^«3, tJ^IS, t!^3; cf. 'TIV 
2E,g. 2l7 [8ll]. Jud. 325, quod vert. „bis 
zur Erschopfung, b. zum tlberdruli"). 
«OA Joh. 54A, 2^. 0. Js. 534. Mt. 935, al. 
emph. JLa>«a. C. suff. 3. m. o^a,^ Joh. 
54B, al. 2. /. «jLA**a Luc. 13i2A, p. o. 
BC. pl. ^v» Mt. 101 Ev. 288 A; per 
6 scriptum Mt. 4 23 Ev. 69 A, p. o. pass. 
emph. UAfta (Luc. 721, al.). C. suff. 
yooMJtloa (sic!) Mt. 14l4C, \QeM«aa B. 
Luc. 6 17. 1. p. ^jkAiL» Hebr. 4 15, auAAoa 
Mt. 817BC. m. — corporis infirmitas, 
imbecillitas, aegritudo, 11. cc, Mt. lOl. 
Luc. 440. 7 21. Dlsq. Plerumque est 
voao;, paullo rarius djdlveia Luc. 13llsq. 
Joh, 5 5. 11 4. Hebr. 415. 1134; voffyjfxa 
Joh. 54; xaxcocji; Js. 53 4; [xaXaxia ib. 
V. 3; d^^(03Tia Sirac. 18 19. 

*JL»aa /. pl. st. abs. ,^*fta Mt. lOl Ev. 
245 A. C. suff. yoot&uhoa Rom. 15 1. — 
i. q. praegressum, scil. voaoi Mt. 1. 1., da- 
OevT^lxara Bom. 1. 1. 

a»J^ (Hebr. 7 28). emph. lla»io. C. suff. 
3. m. o) — . /. — i. q. praegressum, scil. 
dijOeveia Hebr. 5 2. 7 28; t6 daOeve; 7 18. 

«.U (ty^N5, ex qatm) A; Mt. 2539 Ev. 
166; 43sq. *U ib. Ev. 129. ou^ (p. 0.) 
pass. emph. JLjuJLa Joh. 5 7A, p. 0. B. 
pl. yjjuia Mc. 65AB. IBisA {corr. re- 
centissimus) B, et saepius al. <t^U» Mc. 
I6I8A cod.] Eom. 5 6 (Lect.). lCor. 12 22. 
emph. UmjI^ Mt. 108 Ev. 246 AC. Luc. 
10 9 A, al. C. suff. v«»*t^U Mt. 1414A. 
(Aliquoties occurrunt formae variatae (**& Joh. 446C, JL«x3 Joh. 57C, ^;*jua Mc. 65C. 
I6I8C. Mt. 108 Ev. 246B, quas nescio 
an librarius ita intellectas voluerit ut 
banS etc. Potius tamen de forma qHll, 
i. e. dua, cogitandum est. Ita cod. A 
Mt. 108 Ev. 288 A pronuntiare iubet). 
— infirmus, aeger, 11. cc, Joh. 53sq. 6 2. 
Ulsqq. Rom. 83. 1 Cor. 1130. Hom. 
Anecd. 1787. 

&^Jjula adv. male: 'o , *->n.. 6 xaxu>; 
lyw^ Mc 2 17, cf. Luc. 5 31. 7 2. De 
hL^lju^ (Mc. AC), Luc. 11. cc AB, ^.lax^ 
ib. C, &i*AiiAa Luc 5 31 Anecd. cf. quae 
supra adnotavi. 

Ithpe. ofcUll Gen. 4933. noll Js. 53 5. 
1. p. K*xall Mt. 2536BC {hL»,UH Ev. 
129A, ^tUatl Ev. 166 A: librarius Ithpa. 
efficere voluit manifeste errans). Ptc 
«A^&ue. — 1. male se habuit, aeger fuit 
Gen. 1. 1. (LXX om., Pes. o,^ll), Mt. 1. 1., 
B,om. 14 21. 2. vexatus, oppressus est 
Js. 1. 1. (nisi Ittaph. intellectum voluit 
librarius). ytoi^ iiua&>.ie[7] xaxou^oufxsvoi 
Hebr. 1 1 37. [Pro Jiuuoll Hymn. Lect. 
1387 Ifjnll „fracta est" leg. suspicor; 
autoris animo locusPs. 3615 obversatus est]. 

Aph. Pf. 2. m. l>jh\s>\. Impf. *!=»-,, 
^VLM.U»-* ; etc. Ptc. act. «ia^. — malum 
intulit, male tractavit, sequ. ^ p., Gen. 
19 7.9. Js. 119 (Lect.) 509. Job. 229. 
Eccl. 7 23. 

Ittaph. (?), V. Ithpe. 

"^V-a^, >^.=La (Jer. 39lsq. 36) N. pr. 
Babel urbs 11. cc, Js. 109. 11 11. 4314. 
Mt. lllsq. 17. v^Q.;^t^ T^o.\.oa.'na'pc, Gal. 324. 25 Lect. 
(Bibl. Fragm. jil^^j.»). [*^jo. Ithpe. pl. 3. m. ^f^hu Mt. 43A 
corr. (cf. adn. Lag.) Veram lectionem 
'(^,-^^ ^- ' codices BC servaverunt]. 

dOya Pe. Impf. 1. p. xoj.^ (Luc 14 19; 
sic leg. pro jBoa,.^). Ptc. act. Ji^, jl*^. ir i^ 23 pl. ^,^. Pass. A»^. — probavit, exa- 
minavit 11. cc, Zach. 1113. Job. 2122. 
Eom. 122. 1422. lCor. 1128. Jac. 1 12. 
Hom. Anecd. 18227. 

i^i>jy->, emph. ^«jB«a. ni. — probatio 
(Soxijxf^, ooxi|xiov) Rom. 54 (feis). Jac. 13. 

Ithpe. Pf. 2. »1. itju^tt, hjtr^U — 
probatiis, examinatus est Zach. 1113. *>t^. Pa. ijja, 2. OT. lijs»; etc. Impf. 
5jA*. Ptc. act. if=^, r*p^. Ptc. pass. 
pl. ,^-T|-^^ — dispersit, dissipavit Js. 8 10. 
911. 358. Jer. 3810 (leg. ij^ pro ^^). 
Ps. 43 12 (sic leg. pro ia^): SieTTreipa;). 
Mt. 1230. 25 24. 26. Luc. l5lA. Joh. 215. 
1012. 1152. Hom. Ox. 96518. 

Ithpa. Pf. pl. oijal:!. Impf. ij^tl; ete. 
— dispersus est, se dissipavit Js. 1112. 
Mt. 2631. Joh. 16 32. "^joova. *l.ioo»a (samar., hebr. HDnS) /. 
emph. IKmo^ — 'o Ih^xM animal quadrupes 
Hom. Anecd. 194l5sq. *J9o^. Aph. jBool. Ptc. act. dk>6»aj*, 
,^. ft>)j;<« (Luc. 24 4 A) — luxit, splenduit 
Luc. 929B (AC *faa»). 24 4. Lit. Dam. 

ni'. 

*«u»e»al (^p:^2^, inf.). emph. II;—. C. 
Buff. •(— . /. — splendor Hebr. 1 3. Hymn. 
Lect. 138 8. lot^ Pe., h^oi^ 2Tim. 1 16 (Lect). 1. 
p. io*3 Js. 50 7^. Impf. J;««»3-, iootal; etc. 
Imp. pl. eL«»a Js. 42 17; etc. Ptc. act. tcH^ 
(De ]^«ot3 Rom. 5 5 vid. Aph.). — 1. pu- 
dore affectus est, puduit eum Gen. 225. 
Js. 4217. 50 7. Jer. 12 13. Jo. 2268q. Ps. 
242. Luc. 1317. Rom. 9 33. Hebr. 2ll. 
2Tim. 1 12. 16. Sequ. o p. s. r. Mc. 838. 
Eom. 1 16. 2. Sequ. .« p. veritas est 
aJqm Ex. 103. Mt. 2137. 

liota Luc. 14 9 A (sed cf. BC); p. o. Js. 
42 17. emph. iLlou». C. suff. «i— , etc. 
/. — pudor Js. 4217. 50 6. 61 6. Ps. 43 16. 
Luc. 149. Phil. 319. Aph. Ptc. act. £c>oc^ Rom. 5 5 (sic leg. 
pro hutt^). pl. ^liotajs Js. 3 15. — pudore 
affecit, pudefecit, 11. cc. jlda N. pr. Boe« Mt. I5A; p. 0. BO. 
Luc. 332BC. JL^^OA N. pr. t6 BuCttvTiov Act. 
Adrian. fol. ^'^ (Ipse codex mendose 
JjL^iaa aut l^f^ habet). *^ (t<*J2, A\a), emph. jU». m. — mens. 
Vide oom. tm; ^«SNo'^ (cf. Krauss. 2i40sq. 602). 
m. — pouXeuTiQi Mc. 1543A ; p. 0. Anecd., 
Ev. 19B. ^o\*a ib. (cf.palmyr. «ID1^"»3 
Vog. 20 2, quae forma est tuenda, contra 
Lidzb., Handb. p. 394). *>fr>v>o"% (cf. Krauss. 2l50sq.). pl. 
^e^mMtta Num. 231 (S. F. UOlO; sic leg.). 
C. suff. ^^AjLcdMo:» Js. 15 2. — ptofio;, 
ara, 11. cc. 

{^aa (cf. Brockelm. Lex. Syr. p. 34. 
Hiibschmann., Armen. Gramm. p. 392. 
Idiot. p. 10. 116), Ijoit (Luc. 1619BC). 
— Pujtjoc, 1. 1., Ex. 284sqq. 

^jQ.a (cf. Brockelm. 1. 1., Hiibschm. 1. 1. 
159. 301. Lagard., Symm. 2110. Idiot. 
p. 10). Luc. 8I6A. II33A; p. 0. SieBC. 
emph. JLt.oa; per Jl scr. Act. 1629. 0. suff. 
oa«jaa, uA»— S. F. 108 2. ^po»u^^«3 (sic) 
Job. 2117. Pl. c. suff. v»^— Luc. 1235 
AB. m. — Idx^oi, 11. cc, Mt. 5 15. 622. 
Luc. 1136. I235AB. Joh. 5 35. 

*LaA. Aph. (deriv. de liaa; rad. *b) 
tcxal. Ptc. act. Kj^», pl. ^— . — noctem 
peregit (ouX(CecjOai) Jer. 389. Ps. 902. 
Mt. 2117. Luc. 2 8 (v. I;a^ (XYpo;). *>» L Pe. Pf. la. 2. m. lia. Impf. 

joa.^. Ptc. act. pl. ^la. Pass. Uta — 

diripuit Js. 10 13. 4222. 24. Lit. Dam. II''. 
III^ 24 J YTlf ** lis et lua (Js. 10 6, al.). emph. Ilia, 
liua (Hebr. 1034). C. suff. 3. /. ciia 
(Dt. 1316). Pl. v«-to (Js. 5312). /. — 
praeda, spolia, 11. cc, Js. 93. 102. 4222. 
Prov. 1 13. 

Ithpe. Pf. 3. /. Ijiall — direpta est 
Sm Lit. Dam. n^ 

iaia — dispersit fortunas Luc. 1513 
(A; p. 0. BC). 

*JLa IL *to. *emph. Ita («n, «J^2, 
p. Graecae originis temere ducebat S. 
Krauss. 1 305 sqq. Nescio an ad praegressam 
referenda sit radix). pl. emph. JL»uii Luc. 
II27A, p. 0. ib. Anecd., Jo, 2 16. J_.ia 
Luc. BC. — mamma, 11. cc. 

>awjLa (VD, ^ji) Pe. >s.ia, pl. «i-o. Impf. 
pl. vos.)-^.. Imp. pl. &:^oi3k (o^ta S. P. 
Jo. 2 13?) — fidit, discidit, laceravit Jo. 
2 13. Mt. 7 6. 2665. Act. 1622. 

^u», ^i-u» (Joh. 9l6C. IO19B). emph. 
Jb.ia. Pl. c. suff. 3./ o>*i.to (Hebr. 1138), 
\eAt^jiA (= ^poM — ) Jon. 26. m. — 1. 
fissura Jon. et Hebr. 11. cc. 2. discidium 
(ffXi^H-a) Mt. 916. Joh. 11. cc, 7 43. [lCor. 
1225]. 

Pa. Imp. pl. »i.to Jo. 2 13 (S. F.) ? 
Ptc. act. ^JLioo, "^iajo — disrupit Jo. 
1. l.(?). Mt. 917. Luc 5 37. 

Ithpa. KLiAhl Luc. 2345A, pl. ft^i-jLall. 
Ptc. ^&^iab^ etc. — disruptus est G-en. 7 11. 
Luc 5 6. 23 45. Joh. 21 11. •*>^ Pe. aut Pa. — dispersit Job. 
16 12. Apocr. Dam. fol. 2^: ^ ok^oa? cxcaio 
^poiA^ jBlao jL^il. ;-**» Pe. pf. 3. /. hi^, etc Impf. i 
(Js. 7l5sq.). Ptc act. fAxa, pl. ^#ju3, 
^#juua (Luc 147BC). Ptc. pass. V. mox. 
— 1. elegit Dt. 1015. Js. 7l5sq. 433.10. 
442. Jon. 4 8. Ps. 465. Luc 1042. 147. 
Joh. 1516. 19. Act. 12. Eph. l4. 2. exa- 
minavit Jer. 1 1 20. 

(ptc. pass.). emph. Ifjuua. C. suff. 3. W. o(— , OMtJuua Joh. l34 Ev. 4B. Pl, 
^puna. C. suff. 3. m. wo — , «jjuuo Mt. 
2431BC. Luc I87BC; etc /. vj-uuo. — 
electus, 11. cc, Js. 4320. Jer. 38 39. Jo. 
35. Sirac46l. Mt. 2016. 22l4. 2422.24. 
Luc 2335. Col. 312. 2Tim. 2lO. Hymn. 
Anecd. 1126. Hom. Anecd. 20912. 

*-f-uua Cl^^na). pl. ,j«lrjuua — robur 
militum (iTiiXexTot) Ex. 154. ^^^ Pe. 3. /. ^:\,^ (sic leg. 2Cor. 
37 pro jL^) — cessavit, irritus factus 
est 2Cor. 3 7. 11. 13. 

*V^ (b^Dl) ^iJLa Hom. Anecd. 19413. 
/. jL^. Pl. /. ^\^a; etc — otiosus, 
1. I, Mt. 1236. 203. 6. Tit. I12. 

^'^^ (JJt^?). Pl. / ^A^ (sic) va- 
nus, inanis Mt. 67 (cf. Syr. Sin.). 

Pa. "^kj^. 2. m. iA^; etc Impf. 
^^4^. Ptc act. \>^">\B Stud. Sin. 11 
14916; pl. v*\ ^-tVB. — cessare fecit, irri- 
tum fecit Zach. 11 14. Rom. 3 31. Cal. 3 17. 
Eph. 2 15. Hymn. Anecd. 11325. Lit. Dam. 
I fol. l^. IIP (bis). Vit. Anton. Stud. 
Sin. 1. c (gr. xaxapYrjaai;). 

[*^JL^a, pl. ,e>^JL^ Mt. 206aC: vix 
probandum. Leg. puto ^A^ia = ^A,^, 
ut cett. habent]. 

Ithpa. Irapf. 3, V^k^ — irritus factus 
est Bom, 6 6. *^^ Pe. 3. /. Jiu^ — concepit 
utero iReg. l20. Job. 2110. Luc 124; 
insequ. acc ib. v. 36. 

*^a. / JL^. Pl. ^, ^ (Mt. 
2419 A cod. C). G. suff. v««»i^» (Job. 
21 10). — gravida, 11. cc, Js. 40 11 (Lect.). 
Jer. 388. Luc 25. .<BO{.^ N. pr., V. 'wfi.. JLo;>»^^^ patriarcha Lit. 6964. »*a domus, V. J^^xa, Jba^, Jljaxa (Joh. 19 13 Ev. 199A), JLaoa F 96 (cod. C bis) — ?Tj}xa, tribunal Mt. 27 19. 
Joh. 1913. 

*^*a Pol. Imp. ^tta. Ptc. act. V. mox. 

— docuit, seqn. dupl. acc. Ps. 118 12. 
a&iaa Mc. 12 34A, p. 0. pass. ouaoa 

Tit. 310. emph. Jiojuda Mc. 1233A, 'i«us 
Luc. 2 52 A, p. 0. paSS. C. suff. otiauaa, 
etc. yooi&uuaa lCor. 1 19. /. — perceptio, 
intelligentia Hom. Anecd. 18225. 20523. 
Lit. 70414. ZDMG 56255io; auvecri; Js. 
1013. 112. 4014. 5311. Job. 2122. Prov. 
17. 9 6. 10. Mc. 12 33sq. Luc. 2 47. 
lCor. 119. Col. 19. 2Tim. 2 7. Vit. Ant. 
S. F. 10417; cpovT^jic Job. 17 4. Luc. Ii7. 
Eph. 18; cppeve; Prov. 94 (Lect.); vou&esia 
Tit. 3 10. *u«:^(;) voove^ui; Mc. 1234 
(sic leg. pro 'o»); ifjXixia Luc. 252. 

^tt:xM (ptc. pass.) Ps. 4821, ^^^tq^tv» Eom. 
121. Hymn. Anecd. 111 8. /. emph. 
fKm>^v. Hom. Anecd. 17526. pl. m. 
^^*iiQ-^y Luc. 1021 Ev. 234 A, p. o. BC 
etc. <^tiaSy 1. 1. Ev. 114A. emph. J,*iio -^\ 9. 

— dispiciens, intellegens (auvexoc) 11. cc, 
Sirac. 1829. lCor. Il9. S. E. 7914 (leg. 
^^Atia-Mo). 98 paen. ^&^m jl dv6ir]To; Ps. 
4821, aouveToc E,om. l2l. 

K>Ju«a.M adv. auve-uj; Ps. 468. 

Ithpol. ie^^ll, pl. «iioaH ; etc. Impf. 
^aa&>..<; etc. Imp. pl. ouaait. Ptc. act. 
^oabus; etc. — dispexit, intellexit Hom. 
Anecd. 179l; auvtevai Js. 43 10. 52 13. 15. 
Hos. 1410. Ps. 40 2 (Lect. 113). 4821. 
815. Sap. 9 11. Mt. 1713A. Mc. 7 14. Luc. 
250. 8 10 Anecd. Hom. Anecd. 205 26 
(cit. Js. 7 9) voeTv Joh. 1240. Sequ. .a p. 
V. r. Mt. 1351. Luc. 2445, Vit. Ant. S. F. 
lOOli. 

^ (^U Joh. 1154C, ^ Mt. lOieB. 
142. 19loB. Joh. 2114A) praep. — in 
medio, inter V. et N. T. pass. (vid. con- 
cord.), Hom. Anecd. 173 20. Lit. 70719. 
708 2. Simplex vocula directionem (in 
medium, elc) denotat in ^^1 ^j^a Luc. 2346, sicut ,^ka^ Jo. 38. Ps. 7761. Job. 
1611. Act. 223. Hom. Ox. 9 615. 656 in 
eadem locutione. C. suff. oua^ Mt. 17 2oA; 
etc. eo^ Joh. II29A, p. 0. BC. yx*A 
Gen. 3 15. uijL:^ Cen. 9 12, al. ^oii^; 
^^oMi.^ Mc. 927A. yonu'» Luc. 1626A, 
yft-^At.^t Gen. 9 15. ^jIa» Luc. 1626A, p. 
0. BC. Complura membra hisce modis 
coniunguntur : a) V — ^aa Gen. 1 6. Mt. 
1910. 2335. Lit. 70719. 6) V« — ^ 
Mt. 243. Mc. 733. 928BC. 133 (sic leg.). 
Joh. 1128 BC. c) ^o — ^ Gen. 1 18. Ex. 
94. Mt. I815A corr., cf. Gen. 9 15. d) 
^-o\, — ^ Gen. 114. 3 15. 913.17. Ex. 
S23 (cf. ZDMG 53 711). 117. Mt. I815A. 
cod. BC. Luc. 1626. Joh. 1128A. ,5*^ 
JbuLM »^*-%\. wj.ju TjixiOavTji; Luc. 1030 (cf. 
Syr. cur. sin.). e) yi^-\\9 — ^jt» Gen. 1 4. 
9 16. Zach. 1 1 14. /) ,jA30 — ^^x-s\. — ^3 
Gen. 912. — Composita sub h) et d) 
memorata nonnunquam separatim, 
seorsum, clam significant : xar l8tov, 
XiOpa, cf. ad b) : Mt. 243 Ev. I6OAC. 
Mc. 7 33. 9 28. 133 (sic leg.). Luc. 10 23. 
Joh. 1128BC; ad d) : Mt. 17 19. Joh. 
1128A. Cf. Mt. 1815. 

^ ^ e medio (creberrime gr. iz reddit) 
Js. 1014. 4313. Mt. 13 49. 142. 179. 
27 64. Mc. 614. Joh. 10 28. 39. 12l. 9. 
E,om. 64. 9. 811. 107. 9. Eph. 120. Col. 
1 18. Hom. Ox. 9 6515. 7214. Hom. Anecd. 
208 3 7. Act. Sct. Anecd. 1705. Vit. Eulog. 
ZDMG'56 258. Lit. Dam. I fol. 2"^ (bis). II^. 

[Kxa Luc. 8 43 A : correctori debetur. 
Est forma a dialecto aliena]. 

iuA3 in medio, inter. Nonnisi suffixis 
adiunctis usurpatur, scil. ^etk&Aa Ps. 21 19. 
Mt. 27 35. Mc. 935AC, Anecd. 216. Luc. 
205 Dam. 2224AC, al. ^j"— ^^- 13X1 
(Lect.). Mc. 1043. Luc. 22l7. vj^tixa Gen. 
19 9 Dam. Prov. 1 14. Luc. 7 16. — 
^tctASkAa Js. 4223 (sed dittographema 
subesse videtur) ; cum ^ : yO^ b ujLa ^ Dt. 
135. Eph. 4 31. >&U)A 26 u\a *>&*a. *JLi.*a /. Pl, emph. U^. — 
ovum Js. 10 14. 

[^f>^ Hom. Anecd. 20615, cii. Eph. 
6 16: (PeXy)) TceTtupwfxeva : cf. ;.^ I]. 

*)^s*a. ua Mt. 20iB. Luc. 8 27B, al. 
wj^ Prov. 91. Mt. 13 52A Anecd. 20lAC. 
2133 Anecd., Ev. 88ABC; al. st. cst. k^a 
Num. 446. Dt. 13 5. Js. 60 7. Eom. 1 3. 
J^i Mc. 1243 A; i^ B: Mt. 11 2, 2510 
Ev. 164, Luc. 27; C: Luc. 19 29. emph. 
Ihij^ Mt. 2443 Ev. 94 B (C?), p. o. pass. 
C. suff. 3. m. otis.Aa Geu. 18 19 (sic leg. 
pro otUa), opKas Mt. 2443 Ev. 163 B. 
ykxa; etc. Pl. st. abs. ^kxa Mt. 19 29BC, 
^La ib. A. emph. U>h^ Ex. 9 20, al., 
JLKa Js. 4222. Jo. 29. C. suff. -oi.3 Ex. 
8 24. Js. 8 14. y>lo» Ex. 10 6. v><>^'^'^ 
Luc. 7 25A, 'Ka ib. Anecd. Ex. 824, al. 
^5»o,&iAa Job. 219 (Lect.). Mt. llsBC, al. 
^oilJLa Luc. 2047A cod. (corr.\^t4*J^)S). 
^i^A^ (si sana est lectio) Prov. 1 13. m. 
— doraus pass. ^i^c» woa domestici, fa- 
milia eius Act. 1632sq. (exPes. assumtum). 
34. Eph. 2 19. Cf. rad. f*ol; v*^> i^!' 

JUltQ.:iJM, wOXjykM, JLeOJlM, li», JLjjt», {Iq^joo, 

Nomina loci: 

l^«u» )^ Joh. 5 2 A, l,ijw 'o BC, Brjdsaoa. 

yjjul- iiAa, yiAjLA, 'o BrjOXssfJL Mich. 52. 
Mt. 2 5, al. 

JL5oa ioja :f) Msa07roxa[xia Act. 2 9. 

JLai^ kxa Brj&avia Mt. 21 1, al. 

^^JL,^ icAa BrjiS^a^ri Mt. 21 lA. JL^a 'o 
ib. BC. Mc. 111. Luc. 1929 BC (A om.). 

Ij^j kxa BrjOCatoa Luc. 9 10. Joh. l44. 
1221 (Pes. If.5 i.Aa). 

JLaa Pe. J-aa pass. pl. 3. /. -Ua. 
Impf. 3. /. JLial, w^AsI Joh. llsiD. 2. 
/. te^A=kI; etc. Imp. pl. aaa. Ptc. act. 
/. jj^Aa. pl. m. ^J^ia, yx^ia. — fievit, de- 
flevit Js. 152. Jo. 15. 18. 2 17. Mt. 2 18. 2675. Mc. 16 10. Luc. 621. 7 13. 38. 1941. 
Joh. 1131. 33. 16 20. 20llsqq. Eom. 12 15. 
Hom. Anecd. 204 7, 

.^aa (hebr. ^DS) Js. 153. Phil. 3 18; 
-JLsaa Mt. 2l8A forma vitiosa, contami- 
nata ex u3oa et i^oa (i. e. JLaos). st. 
emph. Uiaa A: Mt. 22 13, al., q 812 al., 
Uia («',23) Mt. 2451A1. m. — fletus 
(xXau&p,6;) 11. cc, Jer. 389. 16. Jo. 2 12. 
Job. 16 16. Mt. 812. 1342. 50 (Anecd. om.). 
2213. 24 51. 2530. Luc. 1328. 

Ithpa. Pf. pl. 3. /. u>aalf — deploratas 
est Ps, 77 64. 

*;-Jia. ;a^ (niaa) Ex. 115 Ms. emph. 
lioaa Hebr. 1 6. Col. 1 15, lt-i»«a Mt. 125A 
(BC om.). Col. 1 18. C. suff. oiiojirk Luc. 
2 7BC, oifaaa Ex. 115. /. «fiaa Luc. 
2 7A. Ex. 11 5. 1. p. -ioaa Jer. 38 9. m.' 
— priraogenitus, 11. cc. 

*#jLaa. emph. IfAAa. m. — 1. priraa 
pluvia (i. 6. vernalis) Dt. 1 1 14. Jo. 2 23. 
2. otlkjuB&cQM; l;jk,M» (si vere est iraditum) 
priraitiae Nili fiuvii post auctura eius 
Lit. 705 6. 

*liojia. pl. st. emph. iK^VQ^a. /. — 
primitiae Num. 13 21. 

*t^a (rad. saraar. H^S terruit Gen. 
4524A, Lit. Marqa ed. Geiger ZDMGr 21, 
str. 1220, al., arab. a.)~o attonitus fuit, 
e. g. L His. 830 ult.). 

Ithpa. Impf. pl. 2. m. voA^''.^ — per- 
culsus est, attonitus fuit, stupuit Eccl. 7 17. 

*.^ika. *4Q\a. st. eraph. JL^Qi^a. m. — 
quercus Gen. 18 1. *oAa, *jyLa Pe. Impf. h^ Ps. 48 15 (ed. 
jLo-.) pl. v!»^Qfi> Hebr. 1 11. [Mt. 1532C]. 
Ptc. act. pl. m. ^j>Xa Luc. 1233. — de- 
trita, absumta est res 11. cc. — Mt. 1. c. 
aut scriptoris aut lectoris ctpaX|xa subesse 
videtur; cod. A habet ^asQ^, B v Q->v ». 

jla s. uia [Luc. 5 36 «)U ex utraque 
forraa contaminatum]. emph. JL»Xa. Pl. m. r >Aa 27 

pNa . — detritus, absumtus Mt. 9l6sq. 
Luc. 536sq. ;aAa, V. ^. >^^ Pe. Impf. pl. 1. ^a\-»i. Ptc. act. 
pl. ^*s\a. — devoravit Dt. 1 1 6. Jon. 2l. 
Prov. 1 12. Mt. 2324A (Anecd. om.). 

Ithpe. Pf. 3. /. N-s\-.li; etc. — devo- 
ratus est Ex. 154. Vit. Abrab. Qid. ZDMG 
56 25515. Hom. Anecd. 1S2 4 (palimps. 
loco corrupto). ^VS ,a N. pr. BaXaa|x (Pes. yis\->) Num, 
2241. 233. Jai:^ N. pr. BaXax (Pes. *^) S. F. 
110 pass. 1115 (Num. 22sq.). 

Jj^ Pe. Jia, ia^; etc. Impf. 1. p. 
u*=^, jU^, Us^l (Mt. 2661 Anecd.), pl. 
vjua.^; etc, Ptc. act. Ua, *aa (Mt. 16 18 
AB); etc. — aedificavit Gen. 222. 820. 
22 9. 3Rg. 2 10. Js. 910. Am. 9 6. Prov. 
91. Mt. 1618. 23 29. 2661. 2740. Luc. 
429. 7 5. Hom. Ox. 9608. 14 (cit. Mt. 16 18). 
622. 638. 21. — Cf. quae ad Fa. ad- 
notavi. 

^Aia 0"^?) Eom. 1419, ^JLoa 15 2 (sic 
leg. pro Axia). emph. JLu^. Pl. J*i*,ia; 
c. suflF. wOiita, ftixia Mt. 241A2BC. m. 
— 1. aedificium Mt. 1. 1., Mc. 132. Epb. 
2 21. 2. met. aedificatio (olxoSojjn^) £,om. 
11. cc. 

*~jLa (^^^). Pl. emph. ujoa s. ujjia. 
m. — architectus Mt. 21 42 (Ita reponen- 
dum pro ^JLa etc. Vid. quae ad *wi^\^ 
adnotavi). 

Bhpe. uiall, l-Uial:! ; etc. Ptc. jiakso ; 
etc. — aedificatus est Xum, 13 23. Js. 109. 
Joh. 220. Eph. 2 22. Hom. Ox, 9676. 

Pa. (Quot formae coniugationi Pa. ad- 
scribendae sint non constat nisi in ptc. 
Sicubi hoc verbum significat avoixooo- 
fjLeiv, Pa. adesse statuo, rationem secutus 
dialecti edessenae, iis locis quoque, quibus LXX minus accnrate simplicem olxoSo{i.siv 
habent. Quamquam non contenderim, 
scribam hanc distinctionem scientera ac 
volentem adhibuisse). [JLia A : Mt. 724, 
cf. v. 26: sed non est cur Pa. intelliga- 
mus]. Impf. 1. jia-. pl. «uia^, v*^iaa. 
Ptc. act. uxaao. — denuo aedificavit, restau- 
ravit, restituit Js. 60 10. 614. Am. 9 11 {his). 
Ithpa. (Hic idem valet quod ad Pa. 
adnotavi). Impf. sg. 3. /. jiall, pl. 3. /. 
vi.xiaK^ — denuo aedificatus, restauratus, 
restitutus est Dt. 13 16. Js. 25 2. 

^ nnfto . ^ia rsvTexoj-i^ Lit. 6954. 

^ t Vi » !'^ N. pr. Beniamin Cen. 4927. 

=^JLoaa Pe. pl. oma, 1. p. ^^'^^'•«^ — 

contempsit Mt. 225 (abs.); sequ. o r. 
Hebr. 23. Ptc. pass. JUma J), li^ Xoyo; 
dxaTaYvcujTo; Tit. 2 8 (sed cf. Stenningium 
ad loc). 

*ft»m->. st. emph. Il.aji.caa. /. — con- 
temptio Sirac. 18 27 (LXX -XrjfiixeXeia). 

J ftm « Xofn^ basiliscus Hom. Anecd. 
193 5. 

« nr>o\ . (T>a N. pr. Basilius Lect. 16 18. ^m^ Pe. Pl. Qvam->; etc. Impf. 
^oma^; etc. Imp. yiQm-^, ^oxsoa; etc. 
Ptc. act. yims; etc. — delectatus est; ga- 
visus est Js. 35 1. Jer. 38 7. Jo. 221. 23. 
Ps. 8914. Job. 2112. Eccl. 119. Luc. 12 19 
1523sq. 29. 32. 26 19. Vit. Abr. Qid. ZDMG 
56 2562. Sequ. ^ Js. 9 17. 

)9j.ma (J,Am->) Hom. Anecd. 1 7 1 25, yim-> 
Joh. II2A, yim>-i Js. 123. Ps. 4416, al. 
>vma pass. m. — 1. iucunditas Jo. 23 
(Tpucpi^). Hom. Anecd. 1. 1.: u>o<; 'o (sic 
cod,, vid, tab. I, non autem ouofa) iu- 
cunditas animi. e'j<ppO!juvTr]: Js, 123. 35 
7, 10. 6015. 613. 7. 10. Ps. 4416. Act. 228. 
2. convivium Mc. 6 21. 

)amxa (DDS, WD^, J^oma) Gen. 821. 
Mt. 26 7BC et saepius alibi BCD. Ih ^XQa 28 pma Phil. 418. emph. JLsaasAa A: Joh. 123 
et 5, p. 0. paSS. C. SufF. 3. /. o^^oxaa 

Joh. II2C. Pl. a) ^Aivima Mc. 16 lA, 
^yoi^ixaa Joh. 19 39A, p. 0. Mc. 1. 1. C, 
al. vainxa Mc. ib. B. emph. jLuja^aa 
Joh. 1940A, al. h) ^xia^:^ Mc. 1. 1. 
Anecd. emph. jAMma Luc. 1 10 Anecd. 
vt. — suavitas odoris, aroma, 11. cc, Jo. 
1 16. 23. Mt. 26 8sq. Luc. l9. 10 Anecd. 
(cett. liojo.^). 7 37sq. 46. 24 1. Joh. 12 
Ssq. Lit. Dam. IP. III^. 

yajkXD.^. st. emph. J\n*ma. PJ. ^*viom->, 
l^ — . — 1. dulcis, benignus Mt. 1 1 30. 
Luc. 5 39. 6 35. Lit. 7084. 2. honestus 
Tit. 22 et fort. Hom. Anecd. 20914 Jl 
J.Mxma inhonestus (opp. J.xMjoal., lin. 16). 

iuiiaAma (sic leg. Mc. 620A), Aixsaxma. 

adv. — benigne, libenter Mc. 620. 1237. 

o>ttAm~> (2Cor. 6 6, al.). emph. II — . 
C. suff. oi — ; etc. /. — 1. benignitas 
Ps. 89 7. 2Cor. 6 6. Eph. 27. Tit. 3 4. Lit. 
697 4 (cit. Ps. 64 12) = 70615. 2. honestas 
Tit. 27. 3. delectatio, laetitia Act. Philem. 
16917 (suppl. atJba^axma: ^ap[xovyi). 

*uiv.m-. (*^iDp2 ?) ; pl. /. IkAUoma — 
mulieres quae odoramenta afferunt Lit. 
Dam. I fol. r. v^ 

Pa. Pf. 2. m. ^ioma; etc. Ptc. act. 
>>.maM, J.>ama.M. — 1. odoravit Lit. Dam. 
IP. 2. oblectavit, gaudio affecit Ps. 449. 
455. Hymn. Anecd. 11123. Lit. Dam. I 
fol. 2^ (bis). 

>u^maM (i. e. DD3)3) lenis Mt. llSOB 

(A yiAmS). 

Ithpa. [Pf. oaamall Act. 1634 mendose]. 
Impf. Sg.2.f. vJOamaU; etc. Ptc. ^tbmaKjo; 
etc. Apocop. plur, 2. m. OMima^^^l Js. 
1429 (cf. Ql.ajhl Mt. 547). — delectatus, 
laetatus est 1. 1., Js. 9 3 (bis). 12 6. 61 10. 
Jer. 3812. Mt. II5BC. Luc. 7 22BC (A 
utroque loco et Anecd. Luc. 1. 1. ^.>;jeaa^^ 
habent, sicut Gr.). Act. 1634. S. F. 10714. 
Hom. Anecd. 19412. Lit. 697 2 (cit. Ps. 
6411). 70613. Aph. Pf. sg. 2. m. Kaamal — gaudio 
affecit, sequ. acc. et '^i- Ps. 292. ^♦ f»^ L ;*aa, fma, p. 0. poSS. 
Joh. 1 14B. emph. I;xaa. C. suff. ot^ma; 
etc. vaA..fm.a Col. 2 13. vjf"^ Eph. 23 
(his). m. (/. Hom. Anecd. 200 26; est 
autem palimpsesti locus!) — caro 11, cc, 
Gen. 2 21sqq. Js. 405sq. (Lect. 88). Eccl. 
11 10. Mt. 1617, et saepe al. Lit. Dam. I, 
fol. l^ 

*li^a, Pl. (cf. syr. It-^ma) c. suff. 
wii-ma. / — pellis, corium Job. 21 6. ;-flQa IL Pe. Pf. o;^a. Impf. ;< 
pl. v«i^«Q^-> Hom. Anecd. 1798 (sic leg.), 
al. [Ptc. pass. /. ijkxaa restituendura 
puto Tit. 2 8 pro t;xm->] — contempsit, 
sequ. V». p. Mt. 6 24. 18 10 Anecd, Luc 
16 13. Hom. Anecd. 1. 1. (Schwallyo in 
Idiot. p. 13 ;jeaa III est, quod verborum 
seriei vix aptare queas). Hyran. Anecd. 
11323. Vflaa III, *;ama (1^D3). emph. I;dj 
Mt. 24 UA, Q 2613A, lioma 4 23 Ev. 
69 A. lioxnAa Hom. Anecd. 197 22. C. 
suff. oiiama ; etc m. — 1. eoaYYsXiov 
Mt. 4 23. 935. 2414. 2613. Mc li. 835. 
Eora. 11. 16. lCor. 15i. 2Cor. 43. Gal. 
25. 14. Eph. 113. Phil. 127 (bis). 43. 15. 
Alibi. 2Tim. lio. 2 8. Anecd. 1443. 15419. 
Hom. Anecd.177 22. 1895. 197i. 22, Hom. 
Ox. 9 67 8. Lit. 704 2. 4. 2. evangeliarii 
exemplar Lit. 695 7. 

Pa. ;.ma, ,-^m~» (Eph. 2 17); etc Impf. 
1. fma^; etc. Imp. fjaaa. Ptc act. ;m,-S» 
— evangelium nuntiavit Js. 409. 606. 
61 1. Luc 2 10. 318. 418. 43. 81. 9 6. 20 1. 
Joh. 20 18. Act. 14 7. 1617. Rom. 1 14sq, 
Eph. 217. IThess. 36. Hom. Anecd. 19122. 
Lit. Dam. IP, Sequ, acc p. Luc 119, 
lCor, 151, 

*^j.m-t», emph. I — . m. — evangelista 
Lit. 695 6. Ithpa. Pf. pl. 1. Wjfmall Hebr. 4 2. 
Ptc. pl. ^fxaat;» — evangelii nuntium 
accepit Mt. U5A. Luc. 7 22A Anecd. 
(cett. «^auaaKj*). Hebr. 4 2. (;fnr» N. pr. Bojop, Boapa Js. 63 1 
(Pes. wjjfta, ijtta). 

Jl^ Pe. Pf. Aija, u^ (Luc. 512. 2Tim. 
Il7). 2. w. Jbu^; etc. Impf. I^a^, 
u^A^; etc. Imp. pl. «^^. Ptc. act. j.^^, 
w.^; etc. — 1. quaesivit, studuit, appe- 
tiit Dt. 1230. Js. 819. Am. 8 12. Prov. 96. 
Mt. 633. 7 7. 2653. Phil. 4 17. Col. 3l. 
Lit. Dam. I fol. l'^, et saepe alibi. Sequ. 
f c. impf. Gen. 19 9 Dam. (Lect. om.). 
Dt. 13 10. Joh. 535. Act. 1627. Apocr. 
Dam. fol. 2^; sequ. impf. Joh. 4 9. 2. 
petiit, postulavit, precatus est, sequ. acc. 
r. et « p. Dt. 1012. 116. Prov. lii. 
Mt. 1832. Phil. 42 (cf. V. 3). iThess. 4 10. 
Tit. 26. Lit. 7057. 16. 21. Sequ. «»a^j '^ 
Hebr. 7 25 (ivTUYyaveiv 6;rep tivoc); sequ. 
acc. et , ^r^U^ Mt. 7 9 Ev. 68 AB (cett. 
^); sequ. ..(^1 «^ ^ ex manibus meis 
Yit. Eulog. ZDMG 56258 a. p. u. 

*ai.a. emph. Jla:^^. C. suff. ^to^a; 
etc. pl. abs. ^jiic^ Luc. 533. /. — pe- 
titio, precatio 3Reg. 8 28. Job. 1620. Ps. 
542. Luc. 1 13. 533. Eora. 10 1. Phil. 14. 
46. Hebr. 5?. Lit. 6962. 7076. 

V<i*Na (Joh. 325). C. suff. «(JOa^. Pl. 
^o^ (Yit. Abrah. Qid. ZDMG 56 
256 20). emph. U — . fn. — 1. cupiditas, 
aviditas ventri Hom. Anecd. 200 13 (v. 
ZDMG 53 707). 2. contentio (Cr|T7]ai;) 
Joh. 325. [2Tim. 223]. Tit. 39; cf. lCor. 
1 20. oiaxptat; Yit. Abrah. Qid. 1. 1. 

Ithpe. Ptc. J.^at>A» — opus est, oeT 
Mt. 23 23 Anecd. (A "^). 

Ithpa. (deriv. a v«iAi.a). Ptc. act. pl. 
,^«.NSbt>D (^>aboo Mc. 933C). — contendit 
abs. Mc. 1228. Luc. 24 15. Sequ. yi^ p. 
Mc. 811. 9 33. Luc. 2417. Joh. 1619AB; 
'^ Joh. 1. 1. C; "^.ajBQ^ Luc. 2223. 29 ^ 

*^^A^. Uajl^a, J->t,\.s^. C. suff. 
«^-t-tiNN*» ; etc. Pl. ^^»->->,\\^ (Rom. 5 10). 
cst. t.->->,\»V'\ (Ps. 12 5. 446). emph. 
JiLaa^^A)^.^. C. suff. ..q->->,\N-t; etc. 
Interdum yg-^,\*N-> scriptum invenitur, 
alia id genus. Hic illic in edd. divisim 
legitur, velut oj V^, vix recte. in. — 
hostis, inimicns 11. cc, Ps. 169. 242. 292. 
5510. 7761. 823. 1429. 12. Sirac. 46l. 5. 
Mt. 5 44. 2244. Luc. 635. 812 Anecd. 
1019. 1943. Act. 235. Rom. 1220. Hom. 
Ox. 9667.13. Hom. Anecd. 19612. 205 5 
(cit. Hebr. Il3). 14 (cit. Hebr. 1013). 
20712. S. F. 7813. Vit. Abrah. Qid. 
ZDMG 56255 ult. Lit. Dam. I fol. 2^. -- 

Cf. JL^. 

q->a,\.sa Hom. 87. emph. tlq->->,\.sa 
Eph. 2l5sq, — inimicitia, 11. cc. 

a ftai\N.-> BeeXl^e^oop Mt. 934 Anecd. 

;Q?>i\Na (si, quod dubito, sana est lectio) 
id. Hom. Ox. 9 73[i2sq.]i8. *V^ I. Pe. Ptc. act. /. I#i.a. — 1. 
voravit Js. 10l6sq. Hebr. 1 7. [Hom. 
Anecd. 191 1. 193ll?] 2. arsit Hom. 
Anecd. 20615 (ubi pro ^ho leg. puto 
^v^, cit. Eph. 6 16). 

f*s-> (Gren. 7 23, al.). C. suff. 01^*^. 
Pl. ^^x^va (Jon. 4 11). emph. l->i*it^. C. 
suff. ..ojjk:^; etc. Sg. m., pl. /. et w. 
(cf. Gen. 72!) — iumentum Gen. l26. 28. 
3 14. 619. 7 2, al. Ex. 9 4sqq. 13. lOsqq. 
1026. Jer. 3812. 3943. Jo. 1 20, 222. JoD. 
4 11. Joh. 412. Hom. Anecd. 2087. 

*V^.a 11. Pa. Ptc. act. pl. ^r^kaM — 
racemavit Js. 3 12. [onojo^ Hom. Anecd. 20013, leg. [b>sa : ^j)«1a:^ misit eos Mt. 105 Ev. 
245 A, cf. „Homon. Wurzeln" p. 6, n. 2]. 

*^. *tja, emph. *ll:ja? Pl. abs. ^j». 
/. — paludes (eXrJ Js. 357 (bis). 30 ^^j^. ^'a^.ja. emph. JLi..a (Idiot. p. 13, 
ZDMGl 48364). m. — patina (i:apoi|^ic) 
Mt. 2325sq.A (BC om.). 

j^ Pe. Impf. 2. ioyaL Ptc. act. /. 
I«ja — 1. intr. defecit, minus fuit quam 
(^) Js. 53 3. 2. detraxit, subtraxit Dt. 
12 32. *JLaa. Pa. Ptc. act. i-ja:^ — oculos 
fixit, contemplatus est, sequ. ca Act. 149. 

*;jaa. *lfj(xc»/. pl. v5aaa Js. 606. emph. 
lliojaLa Jo. 1 18. — greges houm, camelorum 
11. cc. 

i>2i. emph. t;^. C. sufif. ai;^; a«fa{ 
(antecedente oo») Mt. 13 37, Luc. 6 5 
(Anecd.); (anteced. vjo») Act. Andr. et 
Matth. fol. l'^. otpLa Mt. 26 63 Anecd. Gal. 
4 6. oMfa Mc. 829 Dam. et saepius Ev. 
codd. BC (e. g. Mt. 7 9 Ev. 135 C). 3./. 
otfa; etc. Pl. ^Aia; cst. JLxa, uia; emph. 
UAa. C. suff. woia (o»xia Mt. 1825B; 
woa ib. C. Luc. 5l0B). 3. /. OMJla, auia 
(Mt. 2l8B. 812C); etc. — 1. filius, _pass. 
2. pullus Js. 43 20. — Insequ. nom. nu- 
meral. aetatem designat Gen. 76. Num. 
4 47. Mt. 2 16. Luc. 3 23BC; al. — Cum 
hominem (xov 5v9p(OTrov) et jUi^a et If^as^ 
vocent, 6 6161; t, av&ptorou promiscue atque 
sine ullo discrimine redditur sive a) verbis 
JLAif:ii; Qt;^ sive b) l;^x^j oi;^ (quod nullo 
modo sollicitandum est, contra Arn. Meyer, 
Jesu Muttersprache p. 93, adn. 1, qui 
hanc varietatem inscitiae interpretum tri- 
buit, et Hjelt, Die altsyr. Evang.-Ubers. 
1903, p. 105, n. 1). Utriusque formulae 
aliquot saltem exempla adduxisse non 
poenitebit: a) Mt. 18 11 Anecd. 2430 AC 
Anecd. 37 A2, Ev. 162 B. 39 A2, Ev. 
163C. 44A2, Ev. 163C. 2531 Ev. 166C. 
262A, Ev. 167BC, Ev. 175BC. Mc. 2 
10. 28. 831. 38 AC. 930. Luc. 1130 Anecd. 
1910 Anecd. Joh. 1 51 Ev. 138. 1223 et 
34 Ev. 168 AC. Lit. 695 14. Mirum o,;;a Uaj<;3, Mt. 25 31 Ev. 166A. JLjuI, o,#.a Mt. 
25 13 Ev. 96 A (sed manu recenti additum, 
Lag.). b) Mt. 820BC. 96. 12 32. 1337. 41. 
1613. 2430 B. 37 Ai, Ev. 162 C, 39 Ai, 
Ev. 93 BC, Ev. 163 B. 44Ai, A3, Ev. 
94 BC, Ev. 163 B. Mc. 838 B. Luc. 5 24. 
65.22. 958. 1130 A. 1910 ABC. Mirum 
, o,^ Mt. 2531 Anecd. — Cf. Ih^, li.xA (rad. ;i.a), v"^.^, v^), JLjA,ojl,, ^p« 
(rad. f^), ck.^ (rad. «ao^)' ^^^; t£aM>pa, 

yxN», l^ji, OaAj9, >3Q^, U^Jti,. l^^iOA. 

o^ (Eph. 15). emph. II—. /. — utoOe- 
aia, 1.1., Gal. 4 5. Hom. Anecd. 1 7 2 15. 1 84 12. 

«1^3 st. abs. homo (SvOpwTroc) Gen. 
126. 69.13. 7 21.23. Ex. 9 25. 113, et 
saepe alibi. taifa, Vo cpwvr) avdpcDTTivr) 
Act. Andr. et Matth. fol. 2\ st. emph. 
Ua-^ (JL*xJfa Mt. 25 31 Ev. 166 A, cf. 
«xil) Gen. 127. 27sq. Num. 5 8. Mt. 44, 
et passim al. Pl. abs. «ixia otvi^pcuTrot Js. 
815. 1430. 434. Jer. 3943. Mt. 4i9. 19 
12A. Luc. I810, Joh. 817B. 44AB. Act. 
1411. 2Cor. 4 2. Phil. 2 7 (Lect. 11). 2Tim. 
22. Hom. Anecd. 206 22. ^vojx — duxia 
quidam — quidam, alii — alii Hom. 
Anecd. 17912/14. «Ajaa, av9pa>TCtvo; lCor. 
1013. emph. J.*AAia (JL«Aixia Luc. I25A 
utroque loco, v. supra) Gen. 821. Ex. 9 9. 
10 7. Num. 56. Mc. 827, et pass. al. 
)f-*'^i y06^j>iA „filii hominum" Hom. Ox, 
9 57l8sq. 

ojUfa (Hom. Anecd. 206 23). emph. li— . 
C. suff. 0,1. — . /. — natura s. conditio 
humana 1. 1., Hom. Anecd. 112 7. Lit. 7075, 

«ifall — homo factus est Lit. Dam. I, 
fol. 2^^ (^ : ex virgine). 

I^ (Mt. IO37A, Ev. 76 C. Luc. 842). 
st. cst. ifa (Zach. 9 9, al.), J^^a (Luc. 
237C. 24l0C), emph. Ilfa («rin2). C. 
suff. oilfa; etc. Pl. ^^ (Gen. 19 8. 12). 
st. cst. itia (v. lioij). C. suff. ot&Lia; etc. 
- — filia, pass. oiJLAA- l^a (lectio con- 
taminata ex JLjAA 'o et ofAA. 'o) unam 
noctem nata Jon. 4 10. 


31 r*a ^« t^ (hic illic in onam vocab. con- 
iunctum legitiir), yl^i ^a (Joh. ISiO''^) 
N. pr. Bappo,3ac (-v) Mt. 27l6sqq. Joh. 
18 40 (Pes. lk[ *a). 

*i^. fa^ foras, foris Mt. 2.=) 30. 26 69. 
Luc. lio. 820. 1325. iThess. 412, alibi. 
[li^ Mt. 25 30 Ev. 166B]. ^ « foris 
Gren. 614. Mt. 2327sq. « #a^ 1. extra 
(de loco) Ex. 932. Num. 5 4. Mt. 10 14. 
2t 17. 39. Mc. 715. Joh. 9 22. 2. praeter, 
nisi Ex. 1024. Js. 1015. 43 11. 44 6. Jo. 
2 27. Mt. 5 32. Joh. 13. 155. Hebr. 4l5; 
al. Hom. Ox. 95ii9sq. 62 6. Hom. Anecd. 
18l20sq. 182x6. 19313. 20824. Lit.70715. 
Vit. Anton. S. F. 904 (sic ipse cod.). Lit. 
Dam. 1, fol. 1'. «OM ^a^ ^ Gen. 7 16. 

*#a m. campus, v. mox {^«a. 

*-^ (■''521, -^). emph. J-*j». /. abs. 
id. (Num. 1 3 21). — qui foris, extra est, 
extemus Mt. 8 12. 22 13. 2530; agrestis 
terra Num. 1. 1. 

*a-i3i. C. suff. oiJ:a*<;a; v<>^^^r^. /• — 
exteriora Mt. 2325sq. Mpe. -waH, 3. /. hl^iAhl; etc. Impf. 
3. /. liAkl — creatus est Ex. 9 18. Ps. 
89 2. Sap. lOi. Eph. 2 10. Col. 1 16. Hom. 
Anecd. 197 6. 198 8. l'i^ 1. («-in ^^ ZDMG 53712). U. 
/. J-.fa. Pl. m. ^i^. — sanus Job. 2123. 
Mt. 9 12. Mc. 2 17. Luc. 5 31. Joh. 59 et 
11 BC (A lioAju). 15B (AC om.). S. F. 
9814. — Cf. >»^, ^i*. 

l'^ II. Pe. Pf. li^. Impf. -;a-. — 
creavit Eccl. 12 1. Mt. 19 4. Eph. 2 15. 
Col. 3 10. [Pro lisi Prov. 9 7 Anecd. leg. 
?;i, pro -pa Jer. 38 10 leg. ?^]. 

*-o^. emph. j^Qr^a. C. suff. 0^.0«^. 
■ creator Rom. 1 25. Hom. Anecd. m 19310. Lit. 70516. Lit. Dam. I, fol. V 
(infra). 

i-*a (2Cor. 517, al). emph. lie^r^. / 
— 1. creatio (x-isu) Mc. 16 15. 2Petr. 34. 
Eom. 125. 2Cor. 5 17. Gal. 6 15. Col. Il5. 
Hebr. 413. 9ll. Hom.Anecd. 193 7(?). Lit. 
Dam. I fol. r (bis) H'. 2. liber Geneseos 
Lit. 698 6. tt^ III. (Minus minusque mihi arridet 
sententia, banc rad. ex yoc. popu^ esse 
natam. Modo probabilius iTOfiov propo- 
nere possem). 

*i;a, pl. / v.l-;a Mt. 23 4 A (B ^U', 
C om.) — gravia onera (papea), 1. c. 

listj» (num forte Aph. ptc. act. ?) Sap. 
915 pro pptdsi aut Popuvei (ZDMG 53708). ;.aV^ w. barbarus Col. 311. Yit. Anton. S. F. 1042. Primo obtutu 
putaveris esse graecum pip^opo;, tamen 
textui gr. accuratius respondet Ir^ ;ja 
„filius agri" (v. supra) {. e. agrestis, 
rudis. Ergo divisim legendum. *yfA. j^ (Ex. 918). emph. f— . m. — 
grando Sirac. 465 (1.;^ ^ JlASua). Ex. 1. c, 
V. 19—34. 105. 12. 15 (Ij^ ^l). «*.^OtA TrpwTT) priraa 
[109 13]. Auecd. 1051. JLK*3o;ja rpoflpTjTeia Lit. 70118. ^r^, V. ^i^. wV^ Pe. y.«fa verborum ^K^ yr^ y^vf^ 
euXoYuiv euXoYTjao) ae Gen. 2217 Nestle 
(ad h. 1.) infinitivum absol. esse suspica- 
batur. Sed unde scriptori haec forma 
mere hebraica? Si recte se habet lectio, 
aut ptc. act. Pe. est (ut ub«a«, al.), aut 
inf. Pa. (ut samar. ^IM^ Lev. 2644A, 

Ed. = n^MD^, etc). 

i-if^ (Jo. 2 14 Lect., al.). eroph. lKa«a. 
C. suff. «»io;a; etc. /. — 1. benedictio 
Gen. 4925sqq. Dt. Il26sq. Js. 443. Jo. 
214. Eph. 13. Lit. 70511. 15. 7084.19. 
2. munus gi-atiae eyXoYia ZDMG 562592 ixafa 32 ibok (cf. p. 260, adn., ZDMG 57 196; hebr. 
HDin 2Eg. 515, al.). 

Pa. yfi, ^i^ (Mt. 419C. 2626BC, et 
saepius al.). C. suff. ya-.^ Ps. 44 3. Impf. 
yfa-; etc. Imp. y-;^ (Lit. 708 19); etc, 
Ptc. act. y,.-:»'», yjf^»^; etc. — benedixit 
Gen. 2217. Js. 253. 4320. Ps. 443. Mt. 
544. 1419. 2626. Luc. 2 28. 2430. 50sq. 
Eom. 1214. Lit. 6974 (cit. Ps. 64 12). 
70517, et saepe al. Lit. Dam. I, fol. 2^^ 
pass. Vit. Anton. S. F. 98 ult., Stud. 
Sin. 111476 (cf. Migne, P. Gr. 26 900 B). 

^T^ (ptc. pass.) Mt. 2339 A2, al.; 
y .fv*» Eom. 1 25. emph. Ur^^ Vit. Anton. 
S. P. 90 10. (Certa est lectio, cf. GGA 
1901, p. 205, contra Stud. Sin. XI 142l0). 

/. LUC. 1 42. Pl. C. Suff. -QJ»»AiO, *Or=»* 

(Mt.25 34Ev.96B, EV.129BC, Ev. 166B). 
— benedictus, 11. cc, Js. 619. Joh. 12 13- 
Eph. 13. Hymn. Anecd. 1113. 6. 10. 13. 
Hom. Anecd. 207 8. Lit. 681. 6953, al. 
Lit. Dam. pass. 

Ithpa. Impf. sg. 3. /. y;^U; etc. Ptc. 
y,;aio9 — benedictus est Gen. 18 18. 22 18. 
Ps. 48 19. Act. Adrian. fol. P. 

Ji «■'•>; '^ N. pr. (ut Pes.) Bapa^iai; Mt. 
23 35A (p. 0. Anecd.). 

[^;^ coni. sed, autem Mt. 2664 Anecd. 
Hom. Anecd. 17810. 19713. Dialecti 
ratio postulat vi» s. ^jfa. Quare num 
lectiones sincerae sint, multum dubito]. Gal. 2 13. N. pr. BapvaJ^ai; Act. 14 12. «ira V. fa. *j^a. *.ofa. emph. IjOfa (si vera est 
lectio). m. — scabies Hom. Ox. 9 51 17. *J9V^. *x}^. emph. Ijtr^. m. — fulmen 
Zach. 914. Mt. 2427. 283. Luc. 10 18. 

Aph. Ptc. act. >o'r^M — fulsit Luc. 
9 29AC (B A..o>ajo). *l'^. Hft-r^. emph. li^-^ («W"^?). / — 
cypressus Hos. 14 9. (BC om.), leg. '4-»» vox nihili Mc. 12 34A 
q. V. (oux ixoXiia)]. "^JLfc^ (?) N. pr. BaOouTjX Jo. 1 1 
(Pes. ^Joi^). ^a s. ^t^. Prior forma pass., v. infra. 
Ev. codices BC sola altera utuntur, quae 
rarius in cod. A: Mt. 2639 et 26 64 Ev. 180 
occurrit, praeterquam Ps. 48 16 (ubi sic 
leg.) coni. — sed, autem. Uno loco Luc. 
10 20 Ev. 114B excepto, constanter ».; 
insequitur (= ttXtjv, rarius ofxwc): Gen. 94. 
3Eeg. 819. Ps. 4816. Mt. 2639. 64.- Luc. 
635. lOll. 222lsq. Joh. 1242. 1334. Vit. 
Eulog. ZDMG 56 258 ult. — , ^fa prae- 
terquam quod Am. 9 8 (sic leg.). ♦"^^^. jloka (Js. 714 et saepe al.). 
emph. (^\.oi^A. Pl. abs. ^QJ^.a; ^^o&ia 

(Imdla) Ps. 4415. Mt. 25 1 Ev. 95BC, 
Ev. 164C. emph. lfc;^oka, l&e^oioca (Mt. 
2511 Ev. 164A); |];o:i.oRta Mt. 25 7 Anecd. 
130, Ev. 164 C. 11 Ev. 164B. [Formae 
yOQii^oVA Ps. 77 63, J^o^a Hymn. Anecd. 
1128 palimpsestorum sunt et vix rectae]. 
/ — 1. virgo 11. cc, Js. 7 14. Jer. 38 13. 
Mt. 1 23. 25 1. 7. n. Luc 1 27. Hom. Anecd. 
174 20 (leg. JJoKa). 175 6. [ll4]. Hymn. 
Anecd. 1114. ZDMG 56 251 13. Lit. Dam. I 
fol. 1"^ et pass. al. 2. castus Lit. Dam. I, 
fol. l^. 

*Ql.oKa. / C. suff. 3. / Q,lo:s.o&;a — 
virginitas Luc. 236. »Ka (-ina) pass., ;ii^ (iri«3, iriK3) 

V. mox formas suff. instructas (in quibus 
literam \ non matrem lectionis esse, sed 
vim etymologicam habere, wiHAa demon- 
strat). C. suff. o,i&ia pass., oiiijla Mt. 
810B. 22 B. Mc. 524C. yi^^ pass., y;il.a 
Mt. 819B. 19 27B. -;ka; ^;!]^ Mc2i4C. 
834 Dam. Luc I822C. wilUa Mc 8 34^B 
(sic leg. pro -iliJLa); defect. scr. ;ka 


33 Mc. 2uA. v*"i<^; etc. praep. — post | 
a) de loco Gen. 196. Bt. 134. Jo. 23. | 
Am. 8i'2. Eccl. 7i5. Mt. 4i9. Joh. 10 5. 
Act. 1617 et saepe alibi. Cf. etiam ^)l, 
*lmi, ^i. b) de tempore Mt. 25 19 Ev. 
94ABC. 26 73. Mc. 8 31. 9 30, al. 

ibia « de tempore post Gen. 7 lo. 83. 6. 
Num. 1 3 26. Bt. 1015. 11 9. Mt. 1 12. 22 27. ' 
Hebr. 7 28, al. Hom. Anecd. 20420 (cit. 
Jo. 2 28). Hom. Ox. 9743. Hymn. Anecd. , 
1123. I 

j ibia coni. postquam Luc. 125 AC (B 

; i&;o ^ coni. posteaquam Gen. 50 4. | 
Num. 1326. Dt. 1230. Mt. 2632. Mc. 16 19. Luc. 125B. 1514AB. 2220. 24 30. Act. l3. 
lCor. 1125. Hom. Ox. 9 72 9. 73 le. Vit. 
Abrah. Qid. ZDMG56 256i. 

^;Ka, ^;&:.a (cf. ^) coni. postea, 
deinde Mt. 25 11. Luc. 937. 124. Hom. 
Anecd. 1802. Lit. 70823. 

^j^ iJSta id. Luc. 7iiBC. 

^(a).»;^» ^ coni. post hoc, deinde Mt. 
4 2. Joh. 2027B. Lit. 709 4. 

^(*)jj» iKa « id. Gen. 18 5. Ex. 10 14 
(sic leg.). 128. Js. 44 6. Joh. 11 7. Act. 
217. lCor. 15 7. iThess. 4 17. 

; ^;&;a ^ posteaquam Luc. 1514C 
(AB j ;\a <p). X *»a.^ *oa^. emph. j^o^. Pl. Uaa^. 

m. — fovea Zach. 9 11. Ps. 29 4. 87 7; 
tlijijo, Ijkao^ Ta uroX-^via Jo. 3 13. 

*J-aL.^. emph. tb;->^. /. — patina Mt. 
2623. S. F. 7811. 14. 

Jiia.^ X. pr. rap?a9a Joh. 19l3C, 
Ev. 199 B; tNa>>,^ ib. A, Ev. 199B. — 
Cf. Idiot. p. 15sq., „Homon. "Wurzeln" 
p. 16, n, 6; contra Dalm. "Worte Jesu 
(1898) p. 6. 

*Jl=»^ Pe. Impf. pl. 2. m. v»^^^- 
Ptc. act. "^v^, pl. v*->^(Js. 3i2^ et sic 
leg. Luc. 12 20 pro ^y^ A cod. BC, 
^t-^ A corr.). — collegit, exegit 11. cc, 
Luc. 3 13. Hom. Ox. 9 53 23 (cf. Mt. 2527). 
[Ptc. pass. j^kii-^ electi Luc. 14 24A, 
interpol.]. 

(^22). Pl. emph. lu^. C. suff. 
. — exactor Js. 3 12*. 9 4. /. JL..^ — Ita 
vertitur auvxurrooja Luc. 13 11. Sed cum 
haec radix nihil aliud significare possit Schalthesa, Lex. syTopaL quam proceritatem (cf. rfDi), 1. c. mendam 
omnibus codd. communem subesse suspicor. 
Hastam sinistram literae uu delendam puto 
legendumque U^a^ (targ. I"'^!!, cf. hebr. 
|23). Contra Schwally, Idiot. p. 15. 
Ineptit B. Jacob ZATW 1902, p. 94. 

;-^a->^ N. pr. Tippeip Js. 1031. 

^^>a^ Pe. Impf. ^oa^. Ptc. pass. /. 
jLa.,^ — finxit, formavit Gen. 27 sq. 15. 19. 
Js. 431. 7. 5311. Hom. Anecd. 19317. 
Apocr. Dam. fol. 2^ 

Ithpe. "^st^l — formatus est Sap. 10 1. 

*^ia.>^ (Proprie „se incurvavit"; cf. 
^^^^^ ..timidus fuit"). 

\a->^. /. I — . — incurvata (ffuvxurTousa) 
Luc. 311, V. ouxa^. Cf. etiam *y» Aph. 

*^^.=^. C. suff. oOA^ Luc. 429AC 
[B oMJua^]. in. — supercilium montis 
(^j^puc T. opou;) 1. c. 

*;.a^. ^^^(Gen. 2 24. 198. Js. 633. 
Mt. 7 24. 26, al.). emph. tr^^. C. suff. 

3 34 3. /. o,fa.^; etc. Pl. ^;^^ (Gren. 182, 
al.). emph. j^-fas^,,, 'ra-.^ (Luc, 9 32A). 
C. suflf. 3. m. -of:v^. m. — 1. vir, 
11. cc. et pass. al. 2. homo (SvOpcoTCo;; 
synon. «ifa, quocum variat) Mt. 1344 
Anecd. 19 5. 2514. 24. Luc. 66 Anecd. 
19 7ABC, et vid., quae ad f» (1*.=^? ^nf^) 
adnotavi. — ^:^.^,,, f^^ SvSpa xaxa Svopa 
viritim Num. 449. 

lioa^ (Dt. 131). emph. Ilitta-^ (ib. 
v. 2). Pl. sy<va-^ Joh. 448A, p. 0. Mt. 
24 24 Dam. et Anecd. 214; ^;aa^ (Imdla) 
Mt. 1. 1. B, Joh. 1. 1. BC. Act. 2 19. emph. 
llioa^ Ex. 11 10. C. suff. 1. p. wlii 
Ex. 1 1 9. /. — prodigiura, 11. cc. *«. (syr. llotsLj^?); pl. abs. v!«' Ps. 45 9 (cf. ZDMG 53706), v^^^^h^ ^t. 
2424A. /. — id., 11. cc. (Nisi forte forma 
est variata vocis praegressae). 

oiA^ (i<ri^^3il?), V. mox compositum. 
C. suff. v?-a^*r-=*^^- /• — virtus, fortitudo 
Jo. 3 11. o;^^ adv. fortiter Hymn. Anecd. 
1122. 11323. 

Ithpa.lmip.'rSL^\ — fortis factus est Dt. 3 1 7. 

^JL^a^ N. pr. raPpirjX Luc. l26A; 
p. 0. V. 19A; ^JL^ii^ cod. Dam.; ^lfa^ 
V. 19B, ^-^SL^ utroque loco C, v. 26B. *^t-.^. wj.^ (Luc. 1529). emph. 
i.>^ (Is. 116). Pl. emph. JL^ (Mt. 
2532sq. Ev. 129A, p. o. cett). m. — 
hoedus, 11. cc. "^t^^ L Pe. Pf. pl. o:s-t^ — plexit 
Mt. 27 29. Mc. 1517. Joh. 192. 

*JLj.^; pl. iK^j,^. /, — pl. Ttt IfxirXoxia 
Ex. 36 25 (bis). 

^t-,^ II (Vulgo ad I referunt. Vix 
recte). "^j-^ (Is. 9 10. Mt. 2133). emph. 
])^<^. m. — turris 11. cc, Is. 10 9. 
N. pr. vid. infra suo loco. ^QL:^t>^ N. pr. rsoscuv (Pes. v^^fss.) 
Hebr. 1132. »3t>55j^. -P^- ''r«s.' '^r^- I^ipf- '^f'^» 
A-j-^. Ptc. act. >St^^; etc. — blas- 
phemavit, sequ. '^ p., Mt. 9 3. 2665. 
27 39. Mc. 1529. Luc. 12X0. 2339. Joh. 
1036. 

^f-^(plur. tantum, ut y^^l} apud Dalm., 
Lex. p. 68=^) Mt. 12 31^ Mc. 27. Luc. 521. 
Eph. 431. emph. JLi;^ Mt. 12 Sl''^, 
p. 0. BC, JLJ»^^ Col. 3 8. C. suff. -daj.^ 
Mt. 26 65 Ev. 195A cod., p. o. B (et sic 
leg. in C); o^Sj^ ib. Ev. 181 AB. 2. m. 
y**r*s» ^°^- 10 33A, yfirss» ^C. m. — 
blasphemia, 11. cc. 

[<f»?*ss» M:c. 2 7A; woajo^ ^t. 2665 
Ev. 195A, oiaja.^ ib. Ev. 18 lA: forraae 
a dialecto alienae correctori debentur; vid. 
adnott. editoris.] 

^j-si^ (^jMSD) m. — conviciator Hom. 
Anecd. 184 2 (si vera est lectio). 

Ithpa. Impf. 3 /. sg. «r-«s.il" Ptc. /. 
iA,,^iuo. — blasphematus est Rom. 14 16. 
Tit. 25. 'r^- emph. Ur acervus lapidum Job 2132 [Ps 44 14 leg. 
^r*"*!»]- V?^- *v*K^- emph. 
inclinatio (term. liturg.) Ox. 5 1420. JLlo»^(8yr.ji4*^) GehennaMt.2333A. 
Luc. 125 A; 146^^ Mt. 2315A; p. o. Mt. 
2333BC Anecd. Luc. 1. 1. BC. Mt. 522. 
29.30BC; JLioM^ Mt. 530A. 189. 23i5 
Anecd. *Q.,^. *o^. C. suff. 3 m. — interior 
pars, interius Mt. 2326A (BC om). 

*^ (d^ Mt. 1017. Lag. 290). C. suff. 
3./. oto^, 2. m. ya.^; etc. 1. pl. v«^, 
v?o.^ 2Tim. 114. praep. — in, Iv pass., 
e. g. Gen. 1 17, Is, 1012. 4320 (Lect. 36). 
Job. 1619. Mt. 512. I5sq. 45. 48. 6l. Eph. 
120. 26. Phil. 3 20. 4 9 (Lect.). Col. 15. 
Hebr. 1034. Hom. Anecd. 2115. Hymn. 


35 Anecd. 111 15. 27. Lit. 708 9. Lit. Dam. I 
fol. r. Cf. Ujso. — C. suff.: Dt. 615. 
1014. 14 U. Is. 4210. Ps. 5513. irt. 2337. 
Luc. 2432. Joh. lu. 2Tini. 1 14. Hebr. 
23al. Earius denotat directionem : in, ad 
(e?;) : Luc. 7 10 Anecd. (cett. '^). 1 Thess. 4 8. 
a,,^ praep. — in (eU) Mt. 1347. 17 25. 
2658. Mc. 7 15. 17. 24. 30. 932 Anecd. 216. 
1 516. Luc. 2 15 B. 2453 BC (A^). Hom. Ox. 
95719. Hom. Anecd. 189 5. Act. Philera. 
Anecd. 17010. C. suff. : Is. 35 9. Jo. 
2 25. Ps. 56 7al. — "^ a^ id. Gal. 4 6. 

«^ ^ (»<^ Luc. 9 38 C, = 1-ip) praep. — 
ex, ab, de Mt. 3 17. 17 5. 23 25. 27 sq. 
2417. 29. 28 2. Mc. 135C. 733. 8il. Luc. 
322. 9 38. 1127. 2243. Joh. 631. Act. 2 2. 
iThess. 416. 2Tim. 2 10. Hom. Anecd. 
17120. Apocr. Dam. fol. 1''. Cf. etiam 

o^. ^ adv. — intus, intrinsecus (Itjtodev) 
Gen. 614. Ps. 4414. Mt. 7 15. 

*-a^ (^5?)- emph. JL,a^ — interior 
Act. 1624. Eph. 316. [a^ Luc. 335C: v. ai>.il]. "^»^©-»^- Aph. "^jf^, <ak^' (creberrime 
Ev. codd. BC); etc. pl. 3. /. .a^l Mt. 
25 9 Ev. 164C, Ev. 96 A (cett. .*^a^I). 
Impf. . -> A ^ ^, .a^>; etc. Imp, .a-^^l; etc. 
Ptc. act. ouki^, 0.,«^; etc. Inf. : v. mox. 
— respondit, aroy.ptvssSai, pass. V. et 
N.T. (vid. concord. i. v.), praeterea Act. 
Andr. et Matth. fol. l^. Act. Philem. 
Anecd. 1693. Hom. Anecd. I8O12. Sequ. 
&L.p. Mt. 2714. Hom. Anecd. 2023; ^oua^ 
p. Is. 1014 (gr. dativ). TJsurpatur s. 
verbo pel insequente s. non, cf. e. g. Job 
169 et varias lectiones Mt. 259. Sermone 
liturg. occurrit Lit. 69611. 14. 18, al. 
(= syr. Ui.). 

oa-^l (inf. Aph.) Joh. I22A; qax^I 
(iJLcl) Joh. 19 9 A, p. 0. BC utroque loco. 
st. emph. liaivssal ^^^- Philem. Anecd. 16923. C.Buff. 0,1:8.^ Luc. 247 A, 0,1:0:^X^1 
BC. wlo^^l Phil. 1 7. /. — responsio 
(a-6xpi5u) Joh., Luc, Anecd. 11. cc; 
dTroXo-j-ia Phil. 1. c 

Ithpe. .^A.^iwl Act. Philem. Anecd. 
16912. 21, c.x^i^(?) 1705. Impf. pl. 
v«»a-*J^I Is. 14 32, — quae omnia in codd. 
Petropol. — respondit, 11. cc 

Pol. Pf. pl. aa^a^ — respondit Job. 
168. *;<i^. Pe. is^, ji^ (Joh. 1 1 39B). - 
transiit (euphem. pro mortuus est) Joh. 
1139. 

*iss^ (ni3) emph. Iis^ w. — ^inU '» 
oio3o; Is. 1 1 16 (sic leg., v. B. Jacob ZDMG 
55, p. 138). Cf. Uv^. 

Aph. u^l — transtulit, traduxit Col. 
113. *>a,^. Pe. Pf. 3. sg. m. c suff. 3./. 
«f.^ Mt. 5 28A, p. 0. BC. Impf. [;a^ 
B: Mt. 532. 199]. 3. /. io^l; etc Ptc 
act. »^j,, ;-*JU^7 pl. v»»i.^. — moechatus 
est, sequ. acc, 11. cc, Mt. 527. 18 20. 
19 9. 18. Luc 18 20; abs. Act. Andr. et 
Matth. fol. 2^. 

v^i^ (T:) Mt. 19 9 A (p. 0. BC). emph. 
IfA^ Mc. 838A, p. 0. BC; l;i-L^ ib. Dam. 
/. abs. IfA^ Hom. Anecd. 17616. Pl. 
emph. l-vj-i^ Luc. I811A [BC JL.;**^, 
e confusione exortum cum i**.*,^] — adulter, 
adultera, 11. cc 

;d.^^ (Idiot. p. 17. ZDMG 48364. lud. 
originis) Mt. 2315A, p. 0. Anecd. emph. 
hoA^. Pl. ^ia*^ Dt. 1019. m. — 
peregrinus, proselytus, 11. cc, Dt. lOlSsq. 
3112. Act. 210. 

*fx^ (Idiot. p. 17 Targ. KT3D, samar. 
id., e. g. Lev. 2547 A, Ed.) m. Pl. c suflf. 
-of*^ Joh. 98A, --H^ BC. 3. /. 
oifA^i^ Luc l58A B. pl. vQOMW^i^ Luc. 
1. 1. C; V. 65. 1. p. ^fx^ Ps. 4314 
(cf. ZDMG 53 705). m. — vicinus (ysituiv, 
-epioixoi), 11. cc ^ 36 *JL^. Pe. Ptc. act. jju^ — totondit 
Is. 53 7. 

*Jjk^. Fe. Impf. ii^, li^l; etc. 1. p. 
ii^l Jon. 210. Imp. «i^ (Mt. 18 28), pl. 
oi^. Ptc. act. ii^, ijJL^ (Mt. 6 6A), 
wi^; etc. — solvit, reddidit, rettulit (aT:o-, 
avTaJTootSovai, aTroTiveiv) 11. cc, Num. 5 7sq. 
Is. 95. 35 4. 637. Jo. 225. 34. Zach. 9 12. 
Ps. 5513. J^b. 2 1 19. 31. Mt. 5 26. 33. 1 7 24. 
1825sq. 30. 34. 20 8. Rom. 12 17. 137. 
iThess. 39, al. Hom. Anecd. 18317. 

(Is. 35 4. 612, al.). eraph. I — . C. suff. yjo^is^, v*«< — } 6tc. m. — remu- 
neratio (dvTa7r6oo|j,a, dvTairoSoau) 11. cc, 
Is. 634. Jer. 1120. Ps. 908. Jo. 34(6is) 7. 
I;.^l, ].ia^i^ {jLia&aTToSoaia Hebr. 22. 

lihpe. Pf. pl. voi^^sj^ll. Impf. lika»)^; 
etc. Ptc /. i-.i^boo; etc — ^ ei solutum, 
redditum, relatum est, Is. 4014. Ps. 642. 
Mt. 1825. Luc 634. 2341. Hebr. 1035. [^u^ Mt. 6 28C: sinceram lect. per- 
hibet B: ^Vii..] ♦"^^a^. Pl. ^j*^. C. suff. ^o^jo^ 
Is. 608. m. — pullus columbinus Is. 1. 1. ; 
vjv^j ^A-jo^ Luc 224. )9jk^ (vix recte exaratum) N. pr. FapTjP 
(syr. of^) Jer. 38 39. wj^i,^ Pe. Impf. pl. v«j«ux^; etc 
Ptc act. .^jAia^. — risit Luc 621; sequ. 
^ p. Ps. 24 2. Job. 213. Mt. 9 24. Luc 
853. 

Ithpe. yA^I, Ptc yAi^ioo — derisus 
est Mt. 2 16. Hom. Anecd. 18615. 

Pa. Pf. onju^. Ptc. act. yfcjLt,^; etc 
— derisit Jer. 384. Job. 21 11. Mt. 2741. 
Mc 1531. lCor. 10 7; sequ. o p. Mt. 27 
29. 31. Mc 1034. 1520. Luc 2336. Act. 
Philem. Anecd. 169 13 (ubi fort. leg. 

yOAx^ (i;!|m) Gen. 1914. Job. 17 6. Pl. 
^Qjyk^. m. — iocus, lusus Gen. et Job. 
1. 1. ; derisus Hebr. 1 1 36. JLXJLl,^ (YiaXo; = aiYiaXo^, cf. Thumb. 
Handb. § 8), ^Xjl^ (Joh. 214BC). m. — 
litus Mt 1348. Joh. 214 (A ,JL ^) Hom. 
Ox. 97420. ^^^'^ N. pr. re[3aX Ps. 82 8. 

«o,-L^. — nervus Act. Philem. Anecd. 
16923. Hom. Anecd. 20113. >A.^Pe. Impf. ioi^; pl. v«'?^^, v««a^; 
etc Ptc act. ^»!^; etc — 1. circum- 
cidit Dt. 1016. Luc 1 59. 221. Joh. 722. 
2. circumcisus est Gal. 23. 3. decidit, 
decrevit Is. 10 23 (auvTejxveiv). 

l;jo^(Col. 311), Ifvja^ (211, cf. ZDMG 
53709). emph. iJbioju^, Usjou^, lliojo^ 
(Hom. Anecd. 2093). C. suff. o,l;oi.^ 
(Col. 2ll). /. — circumcisio, 11. cc, Joh. 
7 22sq. Eom. 330. 49—12. Gal. 28 [l2]. 
615. Col. 2ll. 

Ithpe. Pf. volii^UsjJbl — circumcisus est 
Col. 211. [^«^ 


Ps 


56 5: v. JL 


'a^, 


rad. 


»^]- 


Cen. 213. 


pr. Feaiv fluvius (Pes. vOjiaxss^) 


606. 


N. 


pr. Faicpap 


(vid. 


Pield 


.)Is. 


-fax^ 


vid. 


-f»*^. 


Pa. (deriv. a 
- dealbavit Mt. 


-1^5) 
23 27 


ptc 


pass. ^"^^- ^'^^, Pl- iL-^^> c. suff. 

1424. Hom. Ox. 9 6412. 17. Act. Adrian. 
fol. 3^ 

Vs.^ (pass. Ev. cod. A.), v:^^ (Mt. 
IO22A1 et paene constanter codd. BC. 
Lit. 707 17); VJSs^ (Mt. 2444 A^); 


37 m Joh. 1931 Ev. 206 C; '^^.x^ A pass., 
rarius BC. C. suff. n>\A<^., chW^;^.; 
«AA^. lAl^L^, uW.^; etc. praep. — 
ob, propter Mt. 1022. 1358. 143. 1720. 
195. 249. 2718. Mc. 617. Luc. 622. 77. 
819. 42. Joh. 626. 58. 743. 1 1 15. 1227. 
1411. 13. Joh. 19 31; al. Lit. 707X7. '^X^ 
Jb» quapropter, cur? Mc. 1131. ^(a)V^ 
^*)*j> proptera Is. 154. 507. Job. 174. 
Mt. 13 52. 2314. 24 44; al. ^ '^X^ id. 
Mt. 14 2. vr*c ^^:^^ icl Phil. 2 9 
(Lect. 112). 

'^(a)V^ « ob, propter Joh. 667. 1931. 
38. 216. C. suff. Mt. 2719. 

} Vk^, C^aV;;^ ) coni. — 1. quia, quod 
Gen. 3 14. 17. Dt. 7 25. Jo. 3 13 his. Eccl. 
711. Mt. 725. 1832. 2412. 276. Mc. 16l4. 
Luc. l7. 13. 35. 24. 7. 8 6. 42 A. Joh. 626. 
Act. 1412. Hom. Anecd. 18516. 2. ut 
(sequ. impf.) Prov. 1 4. Job. 21 2. Eccl. 7 15. 
18. Mt. 545. 64. 18. 96. 214. 276. Luc. 
5 24 Auecd. 1133 ib. Joh. 1 7. 31. 3 15. 
19 28 Dam. Gal. 3 14. Eph. 3 18. Phil. 1 26 
(ubi suppl. ;). Jl^ Pe. jl^, i^; etc. Impf. JL^. 
Imp. »»V^. Ptc. act. J[V^, pass. jl^. 
— revelavit, manifestavit Jer. 1 1 20. Mt. 
1127. 1617. Luc. 817. IO21. Job. 211. 74. 
211. 2Cor. 318. 

[i-V^ manifeste Mt. 66 A corr.: 
edessen.] 

J^s-IjX^ adv. — manifeste Hom. Anecd. 
206 24. Ai>jl^(?) Ps. 493. 

**A.;^. C. suff. oiIttA^^. /. — mani- 
festatio 2Cor. 42. 

*oX^ (^b^). emph. liol^ (A: Mt. 
lllsq. 17 feis). C. suff. oitoV^ (v. 17C 
bis). f. — exiliatio (|xeToix£Jia), 11. cc. 
(al. verbum varie corruptum legitur; sc. 
Mt. lllsq. B. 17B; v. llsq.B.). 

Ithpe. A^tl, liA^ll : etc. Impf. «X^^-, 
I — ; etc. — revelatus est Is. 405. 53 1. 
Mc. 1614. Luc. 2 35. 817. 122. 1911. Joh. 1238. Kom. 321. Col. 34. iTim. 3 16. Tit. 
2 11 [Hom. Anecd. 19512, corr.]. 

Pa. «Vss, — detexit Gen. 8 13 (aro- 
xaXuzTsiv). 

wi]l*^(ilt. 54A), -iVd^(Joh. 7ioA), 
-ix.a^ Luc. 817A. p. 0. Luc. 232A, 
Joh. 1. 1. B.; A.*.^ pass. emph. lAo^. 
C. suff. 3 w. oMJloL^ (Tit. 213). m. — 
relatio Luc. 232. Eph. 1 17. Tit. 2l3. Hymn. 
Lect. 13810. «(j.)\,a.^ adv. manifesto 
Mt. 54. 6 6. Joh. 710. w(l.)V,a.^ id. (ei; 
(pavspov) Luc. 817. 

*s ^^ .^I (rad. decurtata ex V,^-^> 
cf. bbii) Pa. Impf. s„^K^ — abstulit, 
removit tenebras Hom. Anecd. 18424. 

*v^^s^II (ut targ. iVi garrivit, sam 
laudibus ornavit; decurtatum ex Vj^h^ 
— sam. bibi, — q. v., arab. J.^;^) 
Pa. Ptc. act. pl. v*s^sag» — derisit Act 
2 13 (5ia^Xe'Jo!^£iv). Ita suppl. puto ^.V^ 

^-m,^.^ (pl. tantum) Eom. 4 2 (Lect.) 
emph. U.,^-«s^ 327 (Lect.) Lit. Dam. I 
fol. l''. m. — gloria, gloriatio, 11. cc 
(xaoxTjcxic, — |i.a). 

*V,^. rA-,^^ (pl. tantum), emph. 
lA.^-^. m. — id. Rom. 327 Dam. 42 Dam. 

J.V,^^K8a,: Hom. Anecd. 181 17 JLua; 'v^. 
Quid significet, subobscurum. 

*JAa,5^a^. st. emph. IWoss^a^- /. — 
cranium Gen. 49 26 (LXX xopucprj. 

liAa^^a^ (cf. Idiot. p. 18) N. pr. loci 
roX70&a, A: Mt. 27 33, Mc, 15 22, Luc. 
23 33; IJSAos^^Qsss. Joh. 19i7A, p. 0. pass. 
BC. li;V^a^ Mc. 1. c. C, p. 0. Mt. et 
Luc. 11. cc. B. *i*^iK^ Pl. emph. -J4^ Lect. 26; 
wJ.^-A^ 3312. 1114; w.J4A^ 4l; 
[.^J.^A^ 810] — TaXaTs;, 11. cc. Non 
dubito quin ipsi scriptori primario sint 
reddendae hae formae a librario quodam 
aut ab editore mutatae in ^J.^A«^, ^J-^A.^ 
etc, quippe qui hastam finalem literae ilA^ 38 w (>.) pro Nun final. haberet. (Similiter 
iudicandum est de formis ^iooi.^ pro «lioaM, 
^l]^4i«jB similibusque.) Jllii-:^^, i^\^(Mt. 26 32 Anecd.) N. pr. 
Galilaea, V. et N. T. pass. (vid. concord.), 
Hom. Ox. 9 719. Semel J.AA^ (formatum 
ad similitudinera gr. FaXiXaia) Lit. Dam. 
fol. 2^ (infra). 

*uN .\ ^. emph. iAA^Mt. 26 69 A, p. 0. 
Ev. 181 C, Ev. 196B; JAX^ Ev. 181B. 
— Galilaeus, 1. c. Pl. abs. ,-AA^ Act. 
27; ^jlAA.^ JL»;-=>s^ fivSps; FaXiXaioi Act. 
1 11 : leg. puto uAA.(5g^ (st. emph.); cf. quae 
ad *uJLXa^ adnotavi. ;aii>^. *jbA^ («Oba, i<^)\i) f. Pl. 
, liJLiA^. — vallis Is. 4012. Jer. 146. JbojttiasaX^ (cf. Krauss. 2i75sq.) (C), 
j^ttjxcaV^ (BD) ; . . . . csaL^a^ Stud. Sin., 
A corrupte. — -/X(oaa6xo|xov Joh. 126. 2002 (quem locum minus recte inter- 
pretatus est B. Jacob ZATW 1902, p. 109). *^iQ.,^ II. *lpoa,5^. emph. Ilpoo^ 
(Gen. 212 Lect.), lUaio^ (ib. Lit.). Pl. 
^ipBO^, ^ioio^ (BC bis. Rom. 1220). 
/. — pruna, carbo, 11. cc, Joh. 18 18. 
219 [Hom. Ox. 9 7510]. 

*f>a.^. emph. lfM^«^ Luc. 1 11 AC 
Anecd.; lioio.^ v. lOABC. Lit. 695 8. 
m. — 1. turibulum Lit. 1. 1. 2. suffitus 
Luc. llO (Anecd. JLoama, cf. Pes.). 11. Ijoia^ N, pr. rofxoppa Mt. 1015. 
tioaoo^ Gen. 1820. Iwioa^ Gen. 19 24. 28. 
Hom. Anecd. 17119. (Voci lliJBa.^„carbo" 
adaptatum videtur.) »a^>^ Pe. Pf. pl. 3 /. i^fl^ Act. 
Andr. et Matth. fol. 1\ Irapf. 2. «oX^l, 
«o:Sh^5^1 — sculpsit, 1. c, Ex. 28 9. 11. 

*.a:s.^ (^b^). emph. ia^s.^^. m. — 

sculptura Ex. 28 11. 

*aA^. Pl. ^^kAA-^, emph. JLjLaA,,^. 
C. sufif. vOHhaA^ (sic) Ps. 77 58. m. — 
sculptile, 1. 1., Is. 10 10. 428. 17. Act. 
Andr. et Matth. fol. l^ (yXottto;). *^Q-0-,^ (vox peregr.). eraph. jjoos^ 
— Jon. 4 6 -fjB, 'ssssi nvLm „faba"? (LXX 
om., PeS. lio^). ^W^ (Mt. 34BC. Mc 1 6BC). emph. 
(A: Mt. 23 24, Luc 1825), p. 0. 
pass. Pl. ^jAsossi^, JL. — . m. — camelus, 
11. cc, Ex. 9 3. Is. 60 6. Mt. 19 24. Vit. 
Euloff. ZDMG 562607. *pa^ I. Pa. (an Aph.?) Ptc act. 
pl. yiVi^ — perfecit, peregit Hom. Anecd. *^>^. Aph. Imjif. v^, ^e>^- I*tc. act. 
^.^, ^«^. — 1. obumbravit, sequ. '^ 
p., Luc. l35. 2. protexit, sequ. '^ p,, 
Zach. 915. Ps. 904. Phil. 4 7 Dam. Lit. 
70120 (cit. Ps. 261). 

^^xi.^ (per ^Lo\ e ]i3}2 natum). m. — 
tutor (axsTracjT-i^i;) Ex. 152. Lit. Dam. fol. 1'. 

JLii^ (Joh. 1941 BC). emph. 1^;^ (A), 
p. 0. ai. ; l\ix^ Is. 6111. C. suff. 3. m. 
o(ki^ Luc 1319. /. — hortus 11. cc, 
Dt. 11 10. Joh. 181. 26. 1941. 

^ (]aa) Joh. 2015A. emph. Ui^. 
m. — hortulanus, 1. 1., Hom. Ox. 9 707. 

*vOji.5^. emph. Jjox,,^ (per o gcr. A: 
Mt. 915. 2510). C. suff". 3./. oMox^ (Jo. 
2 16). m. — thalaraus: ',,5^ ^ixa TrasTa; 
Jo. 2 16; YafJLOi Mt. 25 10. J»ai.^ jLia 01 uioi 
T. vufji,^(bvo; Mt. 9 15. Luc 5 34, oa^ Pe. Pf. pl. oaAsss,- Impf. ooa^; 
etc. Ptc. act. oulj^ (Eph. 428 his), 
^jASA^. — surripuit, furatus est 1. c, Job. 

17 3. Mt. 6l9sq. 1918. 2764. 28 13. Luc 

18 20. Joh. 10 10. 

ckis^ (pass.), 'su^i^ (Imdla) C: Joh. 
101,126. emph. J-ikL^, JlAi^ Luc I239A. 
Pl. ^*Stv^ Joh. 10 8 A, p. 0. B, ,e^Hs. 39 C. emph. U=a^, JLaa^ Mt. 6i9C. Luc. 
1233A. m. — fur, 11. cc, Jo. 29. Mt. 
620. Mt. 2443. Luc. 1239. Joh. lOi. lo. 
126. 2Petr. 3 10. 

Ithpe. ckA^ll — furto subductus, ablatus 
est Lit. Dam. fol. m^. 

*os^. m. — latus: j J-><^. praep. ad 
Is. 1026. Cf. cv^ Vi^ et As^. 

o,^ praep. — iuxta, prope, ad Gen. 
181. 19 1. 225. Hom. Ox. 970ii. Hom. 
Anecd. 1983. C. suff. 3. m. ot^^ Joh. 

139AC, op.:^ B. /. 6*a.^ Job. 1131 
Dam. (cett. ooai^); pl. vOo»a^Joh. 4 40A, 
p. 0. B. Act. 1 10. v'»-^'^*-*^» ^t. 2655 Anecd. 
(cett. vj^io^)- v^ Eph. 6 22. 

«-^*S8^ praep. — prope, ad (el;) Mt. 
21 lA, c^j) C. C. suff. o»a^^ Vit. 
Eulog. ZDMG- 562596 (Text. gr. I77U; 
|xou sic). 

^*-^ (pl. st. cst., = ^33?). C. suff. 
3./. sg. OMA.^ « Luc 138B, lOL^ ^ C. 
praep. — ab, 1. 1. (A oiJ;o\, ^). 

ck^ '^i. praep. — iuxta, prope, ad Mt. 
2O30A. A quo non nisi dialectica 
varietate differt a^ '^, quod est multo 
frequentius: A: Mt. 4 13. 18, Luc. olsq., 
85. 12, Joh. 6 16, p. 0. Xum. 1330 bis. 
[Jer. 134?]; a*^^ Ev. codd. BC 11. cc 
perhibent. Radicalis n semel servata est 
Mt. 2O30BC: Ai^'^. bo^ A,^ '^ irapa 
da>vaj5av Num. 1320; ii**; o»a^ 'Vi- if) 
rapaXia Is. 9 1. j ojaa^ '^^ Luc. 8 12 
Anecd. JL».>^ Pe. Pf. ou,^. Ptc pass. i**^; 
etc — recondidit Job. 17 4. Luc 8 17. 
Hebr. 4 13. 

Ithpe. u-^ll. Ptc u.5S5,JSao — 1. occul- 
tatus est, reservatus est Hom. Anecd. 2036. 
2. se occultavit, sublatus, remotus est 
Luc 2431. 0-1,^ (?). oitax^ if) oxe::-/) auTOu Ps. 
90 1. Xum huius radicis sit et omnino verum, non constat. Cogitaveris de rad. * (vid. supra). (cf. Idiot. p. 104. Krauss. 2 180) 
A: Mt. 827, Mc 62, alibi; ^xa*^ Mt. 
1347; ^xaf^Mc. 936; xoojl^ 7 26. 
creberrime codd. BC; 2Petr. 3 11. 
Mc 9 36 C. Luc 1 29C. Joh. 1237 Ev. 169 A. 
emph. J.xQj^ ^055., JLxqaa^ Mc 928AB. 
C. suff. nimi^, yOfnmi^^, ^mmi^. m. 
— 7evo;, genus, 11. cc, Gen. I21. G20. 
714. 819. Joh. 8 5. Lit. Dam. fol. V. 
Mentione digna est ratio, qua pronomina 
quaedam graeca reddere solent, scil. 

a) -OTtt-o^, — 5:01 : ^ vmi^j Mt. S27A 
(BC om.). 2Petr. 3 11. Jjo '^, Luc 1 29. 

b) ToiouTo;: «mxs^;, insequ. suff., ut Joh. 
85, s. nom. Mt. 9 8. Mc 62. 936. Joh. 
423. 85. 916. 1237 Ev. 169. Tit. 3X1 
(cf. GGA 1901206). S. F. 102 ult. 104x6. 
Hom. Anecd. 18215 Cleg. yi«»; «ixai^,\.); 
^jt\.at xoLs^; = TOiauTa Yit. Anton. Stud. 
Sin. 111495. c) TTjXixouTo; Hebr. 23: 

jjuuh. ^Ji^ot XCLi.,^; TTTjXtXaUTrj atoTTjpia. 

xQAsj^; liAeo liber Geneseos Lect. 803. 

>m«.mi^ Genesis (liber) Lect. 89 5. 
982. 1U56. 

J»m>^^ (cf. Krauss. 2 180) Ta Yevesia, 
dies natalis Mc. 62lA (BC Jmi<^). t fn» ^^) rriiAt^ (Luc 5iA, p. 0. 
constanter BC) N. pr. rsvvTjaapeT (Pes. 
■•*■"*« O Mt. 1434. Luc 51. *«aa^ (cf. „Homon. AVurzeln" p. 35). 
xDo.j^. emph. libo.^^ (A: Joh. 2120, 
cf. Mc2i5), ;.ii»«Ks!^(Joh.l34 EV.176A). 
C. suff. 1. p. w^o.^ Mt. 224. Pl. JL.xDa;5^ 
(Luc 2046A), '.5^ {p. 0.) al. m. — 
coena, 11. cc, Mt. 236. Mc 2 15. 1239. 
Luc 1416BC (A JKasoju.). 17. 24. Joh. 
122. 13 2. Vit. Abrah. Qid. ZDMG 562554. 
— Cf. «m.^. 

♦xftm^. m. Pl. c suff. wOxft^(a) — 
Ps. 904. Num sincera vel omnino tuenda 40 5"»-^ Bit tradita lectio dubitare possis, cum a 
vers. LXX al. (LXX Iv t. fjLexacppevoi; 
ouTou, Symm. Iv t. [xeXejiv ai)Tou) longius 
distet. Si recte se habet, i£cv«^ pro i<D2, 
«Dpa (cf. „Homon. Wurzeln" p. 35) du- 
cendum est, quod etiam Landium (in 
parte lat., p. 218) video intellexisse. 

JLoa,^ Pe. Ptc. act. JLmsj^ — scatu- 
rire fecit, ebullivit Ps. 44 2. Mt. 4i8A et 26 9 Ev. 175 A cod. coni. 
— nam, enim pass. Cf. etiam II, ;^. *#.^. emph. I^. Pl. ^if^ (Ps. 
5422). C. sufP. -oifsss»; 6^^- ^^*' — telum 
(,3eXo«, poXic), 1. c, Jo. 28. Ps. 446. 905. 
Job. 169. Act. Adrian. fol. 2^. Hom. 
Anecd. 206 14 (cit. Eph. 6 16). Cf. etiam ^.l\f>ffn^ N. pr. FeOaTjfxavei Mt. 2636 
Anecd. (corrupte); ^uorhA^A, j;. o. BC. 
Cf. Dalm., Gramm. p. 152; eiusdem 
^Worte Jesu" (1898) p, 6sq. PK^ Pe. — increj)uit, obiurgavit, 
sequ. »a p., Mc. 924AB (C Ar^-j). *ia^ (ex *)ni natum). Pl. c. suff. 
Hom. Anecd. 19026 (cit. Luc. 228), Mc. 935A, p. 0. C, Anecd. 216. 
Luc. 228AC (sic leg. ; «>a-^B). m. — 
sinus cum bracchiis, 11. cc. (Mc. 1. 1. B 
habet q(Jb^.a). — Quomodo «tAx^ in ^^ 
JLua,jBi 'v^ dva [xeaov t^i; xprjTri^oi t. 
OojiaffTTjpiou Jo. 2l7 (Lect.) intellegendum 
sit, mihi non liquet. Dubitabundus huc 
dispono, forsitan praestet ad o,^ latus 
referre. S. E. 1. 1. (p. 40 12) perhibet *^A^. ^ao^ Hom. Anecd. 17127. 
emph. U9QL^[Jkft^Hos. 14 8, loco corrupto]. 
/. (Mt 26 29 Anecd. Joh. 15 1. Hom. 
Anecd. 178 25) et m. (Mt. 1. 1. A, priore 
loco, BC ; fort. Jo. 2 22. Hom. Anecd. 
17127). — vitis 11. cc, Luc 2218. Joh. 
l4sq. 

w;.3a^ (Idiot. p. 20) Gen. 19 24, 
w<:«A.^ Hom. Anecd. 17119. emph. 
Hom. Ox. 95817. /. — sulphur, 11. cc Vv^, ^ (pass.); fAsss. Js- 10 24 et cf. 
^.^ub; f^ (particulae Yap adaptatum) *^^,5^ L Aph. Inf. of^l — Ps. 4314 
reddit voc. xaTaYeXto^ aut ^Xeuaafioc. 
Exspectaveris **f^l. it^^ II. *-io^; emph. l-iOs^. Pl. 
JL/io.^ (Ps. 56 5, sic leg.). m. — catulus 
leonis, 1. c , Hom. Anecd. 20712 (cit. 
Gen. 49 9^). »»;.^^. Ot«^(LuC. 5 12). C. Suff. otaf^. 

m. — lepra Mt. 8 3. Mc 1 42. Luc 1. 1. 
o-^(Mt. 82. Mc 140). emph. jLaf^ft^. 
Pl. ^fsss,» i-» — • — leprosus U. cc, Mt. 
108. 115. 266. Luc 427. 722. 1 7 12. >^,^ P'^^). /. — urceus Luc. 22 10. [Jj^a^ septentrio Luc 1329A. Vox 
edessena correctori debetur. BC om.]. **--«.»^^,^. Pl. emph. »iiA^ 
Mt. 8 28, Luc 837; uAJ^^Mt. B ; 
Mt. C, Luc. ABC. — repYEJTqvo!;, 11. cc *?t.^^' *i-»*.^. emph. Ir*f-«S5, — detrita 
vestis Vit. Anton. Stud. Sin. 11 14213. 
Lectio maxime incerta. 

*;f^ (cf. ZDMG 53 705). pl. ^iio,:^. 
m. — fimbria Ps. 44 14. ^^**^- y*-^' >^-^ (J"^- 1936BC). 
C. suff. uaof^. Pl. ^t.^, «rss» (Luc. 
2439B). emph. JLASOf^, JASOfx.^ (Eccl. 
1 1 5). m. ■ — os, 11. cc, Gen. 2 23. Mt. 2327. 
Lit. 7061. Suffixo instructum munere 
pronom. reflexivi fungitur, e. g. Ex. 1028. 
Dt. II16. 1230. Js. lOl. 152. Ps. 407. 
Mt. 46. 184. 1919. 2312. 275.40. Mc. 
41 144. 28. 1530. 163. Luc. 38. 173. Joh. 
531. Act. 13. 7. 2Petr. 33. Rom. 325. 
611. 103. 132. 1422. 151.3. lCor. 925. 
1128.31. 2Cor. 4 2 (leg. ^,.^). 5. 64. 
Phil. 2 6 Dam. 7sq. 39. Tit. 2 7. Hebr. 
53sqq. 727. 1025 (Lect. 16). Hom. Anecd. 
17410. 18116. «o»*^ « oi' iaoTOu Joh. 
327 (gr. om.). £om. 1414. op»^.^ secum, 
solus ({jLOvo;) Joh. 1224, xot loiav Luc. 
9 10, cf. Joh. 1632. v««»»»v^ J=«^ «^j' 
domum redierunt Joh. 20 10 BC (A 
cod.?). 

*«JtV,^. Pe. Impf. pl. v<»»><a,». Ptc. act. 
y^^. — traxit Joh. 2 1 8. Hom. Ox- 
9 75 6 (cit. Joh. 1. c). Act. Philem. Anecd. 
169 24 (v. ZDMG 53 706. 713). *«*^. Fe. «*^; etc. Lnpf. *«^1; 
etc. — 1. tetigit Col. 2 21. 2. exploravit 
Num. 1322. 24. 26. 33 bis. Gal. 2 4. 

**^. pl. l-A&^. m. — tactuB, sensus 
tangendi v. explorandi, „sensorium'* Col. 
2 19 (a^T,). Hom. Anecd. 209 20. 

**ss^k^. Ptc. act. ^ A B ^a ^ » — con- 
trectavit, exploravit Gen. 19 11. Xostra 
versio hic, ut saepe alibi, a graeco textu 
recepto discrepat, tuendaque est lectio, 
quidquid obnititur B. Jacob ZDMG 55 
(139). 595. 

«o^^^L^ »1. — contrectatio : 'v^, '^^:^ 

«jjTjXo^TjTOV ffXOTOi; Ex. 1021. ;J1A^ X. pr. reueft (syr. ,^^; ]»a) 
Gen. 508. Ex. 926. J; rarius occurrit ».», velut Js. 35 8. Jer. 
3840. Ps. 4610. Mt. 2 13 A. 1037 Ev. 66BG, 
Ev. 76BC («^j = «^ 'h')- 26i7bA cod. 
23BC. 35B. Joh. 1218 Ev. 47B (yao»-, 
= IZV ^"=1). lCor. 15 1 ; al. part. — 1. nota 
relationis, pass. 2. nota genitivi, pass. 
3. quod, quia, pass. Orationem rectam 
indicat Gen. 3l. Mt. 256 Anecd. Kom. 
109. 4. ut, pass. I; ne. 

; U, vid. V!? rr»!- 

*o?j. o-j (Gen. 49 27). emph. Jii-j. Pl. 
,^; (Mt. 1016A1. Luc. lOsA), per*.scr. 
Mt. 1. c. A*; ^a^; (B saepius). m. — 
lupus, 11. cc, Js. 116. Mt. 715. Joh. 1012. 
Hom. Anecd. 1S24. 

»(; coni., vid. .;. 

09. J-k\-> OA;, '; tt»a2k; m. X0v6|X'Jia 

Ex. 8 24. 29. 31. 

*«.AAaj. ouaj* (Gen. 8 20. 22 9). emph. J.juoja». C. suff. 3. m. oM*a^ (3Reg. 822). 
2. /. Mjuuuap* (Js. 60 7). m. — ara, 
altare, 11. cc, Jo. 2l7. Mt. 523sq. 23 18 
bis. 19 sq. 35. Luc. 1 11. 

Pa. Lnp. wua;, pl. ttjuo;. — sacrificavit 
Act. Pbilem. Anecd. 169 8.20. 170 4. 

JLm.a09 — ursus Js. 11 7. Haec forma 
utroque codici communis nata videtur ex 
analogia vocis jxeo;fA (-dpoo;) aliorumve 
similium, falliturque Schwally (Idiot. p. 20) 
librarii errorem subesse coniciens. 

»aa? Pe. jaA; (Joh. 15A); etc. Impf. 
Ji^f.f — c. suff. yOiin-^,-» Joh. 12 35 Ev. 
169C — : etc Impf. J»da; (per o scr. A 
Mt. 1921). Ptc. act. «a;, «oa;; etc — 
1. adhaesit rei, sequ. '^ Ps. 4326, ^ Luc 
10 11. 2. secutus est, abs. lCor. 104 = 
Hom. Ox. 96121 ; sequ. *t* Js. 3510. Mt. 
919. 21. 27. Mc 2 15. Joh. 137. 40B. 43. 
104. 1131. 13 36. 2119. Hom. Anecd.204 3 
(cit. Joh. 1131); sequ. '^ Gen. 224. Dt. ^? 42 1122. Am, 913. Mt. 196. Mc. 16i7. 2oC. 
Joh. 140AC. 62. 8 12. Rom. 12 9; sequ. 
o Dt. 1317; iiiA Joh. 105; l-o^ ("po<;) 
Dt. 1020. 3. assecutus est, comprehendit, 
abs. lCor. 9 24; sequ. hu Gen. 19 19. Joh. 
15.1235; ^Mc. 918. — [Luc. 1419 leg. 
•eot.^]. 

Ithpe. <i^:Hf -A*»?' (B)- — adhaesit, 
adiunxit se alcui (^) Luc. 15 15. 

Pa. Ptc. pass. /. pl. «^^» — com- 
pegit, coniunxit Ex. 287. V»? Pe. Pf. f?; Mt. 22iA, p. 0.. pass. 
#^5 Mc. 10 32 Dam. Joh. 19 27B (in om- 
nibus pericopis). iaa; Mt. 2l4B. Impf. 
2. iaa;!. Imp. ioa;, fa; (B : Mt. 213.19; 
1816 Anecd.). Ptc. act. ^a;, /. Ii.a;. — 
sumpsit, secum duxit, 11. cc, Gen. 223, 
Mt. 120. 24. 4 5. 8. 171. 2637. 27 27. Luc. 
9l0. 28. 1126. Joh.143. 1916. Act. 1634. 
Cf. etiam 1-Laao. 

;ajjo (Mc. 135A), #^^ (Mt. HlsA), 
p. 0. pass. emph. Ifar»; I^jlsjJo (Luc. 

180A), l;a;WO (Mc. 14A). Pl. Ur^r»' 

C. suff. «otQ — (Js. 35 2). m. — desertum, 
11. cc, Gen. 8 28. Num. 1322sq. 27. Dt. 
115. 24. Js. 351. 6. 403. Jo. 119. 222. 
3 19. Luc 8 29. Hebr. 11 38. Hymn. Anecd. 
1118. 15. Al. Cf. etiam ;l:l. 

Ithpe. f=»;ll. Impf. «>;is-; etc 3. / 
fa;l Mt. 2441A cod.; B, Ev. 163C. Ptc 
fa;^Jo; ^pB Luc 829C (B, ubi sic leg.). 

— abductus est Mt. 41. 2440. 41. Luc 829. 
Pa. Pf. 2. m. Ua;. Impf. 3. ^aj-»; c 

suff. vQoa^fat^ Js. 116 Anecd. 3. / c 
suff. y*r=>;l Ps. 44 5. Ptc. act. ^.(a)»^»; etc 

— rexit, direxit, 11. cc, Ps. 76 21. 14210. 
Sap. 911. Joh. 1613. Is^l faj» Iqqi; v;«>t 
6 vaoxXyjpo; Act. Adrian. fol. 3''. 

vi^ap» (Mich. 52. Mt. 26). emph. I— ; 
1.1— Gal. 3 25 (Bibl. Fr.). Pl. ^^^, 
emph. JL,— (sic leg. Mt. 2 6AB), I— (ib. 
C). m. — dux, gubernator 11. cc, Mt. 2310 
his. Jon. 1 6 : JLa^l; l»fajJo 6 Trptopeu;. QifSjjo (Prov. 1 5). C. suff. 0(1;— Luc 3l. 
Pl. emph. Itoifa^so Mich. 5 2. / — 1. in- 
stitutio Prov. 1. c. 2. administratio Mich. 
et Luc 11. cc. 

Ithpa. Ptc f.a;KsB, ^— . — se gessit 
Job. 2212. Hymn. Anecd. 1116. [Mt. 15 22, 
edess.]. *w;.aj. emph. li^fa, («nna^H targ.). 
/. — apis Hom. Anecd. 194 28. *M^y. ju^; et iiua; pass.f «a^; (Hom. 
Anecd. 176 6. 177 7). emph. JUia; pass., 
!«->>; (Hom. Anecd. 17618). m. — mel, 
11. cc, Num. 1328. Dt. 11 9. Js. 7 15. Mt. 
3 4. Mc 16. Luc 2442. Hymn. Anecd. 
194 7. 15 (cit. Ps. 118103). *^^s^?. Pa. V^;. Impf. vQ^,l. Ptc 
act. yA^pB. — mentitus est (abs.) Mt. 
5 11; sequ. o p. (fefellit) Col. 3 9. Act. 
Adrian. fol. 2"^. 

V^; (^"5) pass. , Vl^; (cf. c^aA^ = 
:3§a, alia id genus) Joh. 844BC. 55 BC. 
/• lUs^?; lUaS! ^t. 2659 Anecd. Pl. m. 
^^^1, ^i-^i, ^A^:', emph. J-A^;. 
C. suff. 1. p. >A;«a^; Job. 168. — mendax, 
fallax Mt. 715. 24 11. 24. 2659sq. Joh. 
844. 55. Gal. 24. Tit. 112. Hom. Anecd. 
1742lsq. 26. [1952]. — Pl. abstr. m. men- 
dacium (i{;eu5o;, «j^euSrj) Jon. 2 9. Job. 168. 
Mt, 1918. Luc I820. Joh. 844. Eom. 1 25. 
Eph. 4 25. *oo»j. oQi; (pass.), c»-o(; (Prov. 19 
Lect. 25. Mt. 2llB). emph. ^6,,. C. suff. 
Qtaot;; etc m. — aurum, 11. cc, Gen. 
2llsq. Ex. 112. 285. 8. 3624sqq. Dt. 7 25. 
Js. 60 6. 9. 17. Ps. 4410. Mt. 2ll. 109. 
23l6sq. Hom. Anecd. 1741. Vit. Eulog. 
ZDMG 56 260 pass. 

wOj. *uQ; (in). emph. JLq; ; pl. m. 
^o; — languidus, debilis Js. 8 15. 22. 
-'! ("'''^)* *^- — languor, debilitas Js. 

J8 22. «->«« 43 o^o; (edess. o-oj') Js. 60 18. emph. 11:—. 
/. — id., 1. c, Jo. 1 15 bis. 

Pa. Pf. pl. oo, — afflixit Ps. 169. 

♦**?> }•? (constanter Ev. codd. BC. 
Praeterquam Anecd. 103 21. 10616. 10714. 
109 2) X. pr. Aauio, 11. cc. et pass. V. 
et X.T. [*^0?. *^oj.] emph. Jlo, («bl^). m. — 
situla Js. 40 15. Cf. o^s-j. [,e^fnsooj Xum. 23 1 in S. F. IIOIO; 

,, PojfJLOl]. leg. Ps. 455. Mt. 5 35, et pass. al. Hom. Anecd. 
11123. 177 21. 19125 (cit. Act. 2023). 
1922. l&a^pB u^ oppidani, cives Luc. 15 15. 
1914. Act. Philem. Anecd. 1707; cf. 
Eph. 2 19 (ubi leg. «oa aut ; ^oi:^). 

Jihpe. Impf. >p±*jU. Ptc. ^j^^m; etc. 
— iudicatus est Mt. 7 isq. Joh. 3 18. lCor. 
Il3lsq. Hom. Anecd. 20214 (cit. Joh. 
524). Hom. Ox. 97311. 

Bhpa. Impf. ^j^. Ptc. ^j^ — liti- 
gavit c. alqo. (>:i^) Jo. 3 2. ilt. 5 40C 
[B <p;ki*, A om.]. *vp? Pe. Pf. 2. K»j ; etc. Impf. a) yoj- 
(Ps. 494, al.), v«uo^ (S. r. 707), etc. 
h) ^r* (Joh. 8 26B. 1247 Ev. 169 C); etc. 
Imp. a) yoj (Ps. 341), oioj (Ps. 8l3, al.). 
b) OA.J (Joh. ISsiC). Ptc. act. ^lj, ^,, 
^j; etc. Pass. ^j. — iudicavit Gen. 1825. 
199. Js. 113. Jo. 312. Ps. 341. 494. 
8l2sq. ilt. 7l. Luc. 7 7. 43. Joh. 7 24. 51. 
816. 26. 1247. 1S31. lCor. 1015. Hebr. 
412, et saepe alibi. S. E. 707. Arbitratus 
est 2Petr. 39 (^Yeisaai). 

^j (Js. 97, al.). emph. Ji-j. C. suff. 
1. p. vix>j; >poa.»j. Pl. J^a.>j. C. suff. •.oi.^j; 
1. p. ux*j; ^poMi^j: etc. m. — iudicium 
Gen. 1819. 19 9. Dt. 10i8. lll. 3Reg. 94. 
Js. 3 13. 9 7. 10 2. 114. 4014. Jer. 1120. 
Ps. 16 2. Eccl. 119. Mt. 521. Mc. 1240. 
Joh. 9 39. 2Petr. 37. lCor. 1129. Al. 
Jl.jj IVas iudicium, tribunal Hom. Anecd. 
19124/25. 

vLj (i^^) (Js. 354. Luc. 18 2 A). emph. 
I-, Ju,.' Pl. c. suff. 3. /. oMiA-j (Hom. 
Anecd. 186 20). tn. — iudex, 11. cc, Jer. 
1120. Mt. 525. Luc 186. Act. Andr. et 
Matth. fol. 2^. 

Juy» (Mt. 5 14. 105 etc). emph. li!x.,jo; 
IKivM (pass., constanter codd. BC). C. 
suff. oi\a(..)jJo; etc Pl. ^^, ^jo^tJ* 
(iJU) Luc 13 22BC. emph. ll^,», IVjj* 
(Mt. 935B. 11 iC, al.). /. — urbs 11. cc, 
Dt. 13l2sq. Js. 106. 15. 28. 252. Jo. 2 9. *u>oj (cf. ZDMG 54158). Aph. a.jI, 
jBjl (Joh. 205 C); etc Imp. aA(-);l. — 
inspexit, speculatus est Mt. 1419A (BC 
^jl). Luc 2128. 2412. Joh. 205. 11. 
Hom. Ox. 9 7017. *jO?. M (Tq). emph. 1«. C. suff, «lij; 
etc. Pl. ^4j. emph. J-.M. C. suff. >poM>'j. 
m. — aetas, saeculum Gen. 69. 7i. 9 12. 
Ex. 4015. Js. 6015. Ps. 4820. Sirac 4526. 
Mt. 117. Eph. 321. Lit. 7074. 17. Al. 
^ijo «A' in saeculum saeculorum Js. 60 15. 
Jo. 22. 320. 5jo ij '^oaa omnibus aeta- 
tibus Ps. 44 18. 89 2. 

*^j. emph. I;_.j (NT"^). m. — caula 
Hom. Ox. 9 6313. 

*lij. emph. Ilij, llilj. C. suff. otLij. 
/. — aula, atrium Jer. 39 2 (vid. i »n-> w). 
Mt. 263. 58. 69. Mc 1516. Joh. lOiAC. 16. 
1815. 

*v^oj (edess. Ij^oj). Pl. c. suff. ,poM#-oj. 
m. — domicilium, palatium Ps.44 9 (Papi;). *jto>. Pe. Pf. 2. m. K»j; etc Impf. 
«Q,.*; etc Imp. ojtoj. Ptc act. i»*l;, 
<A*j. — 1. pedibus calcavit, sequ. acc. 
Dt. 1124. Js. 106. 63 3. 6. Jo. 313. Mt. 
7 6. Lit. 6983. Lit. Dam. I, fol. 2'; '^ 
Dt. 1125; «^^.ik^Luc 1019A, Ev. 233 B 
(cett. Vb^). 2. contempsit (Vi.) Hom. 
Anecd. 20015. 

Ithpe. •«jH. Impf. -ujll. Ptc. «;k» u (Lit. Dain. I fol. 2^^ ult.). — pedibus 
calcatus est Mt. 5 23. Luc. 85. Lit. Dam. 

I. c. 

Pa. esse videtur Kxji..; (1. p.) Js. 633: 
„conculcavi", si vere est traditum. 

Aph. Impf. pl. v**^r^ ^*- ^eA (B 
corrupt.). 2. v<uujl Luc. 1019C, Ev. 144B. 
Ptc. act. ^^r» Ps. 564. — i. q. Pe. 1., 

II. cc. (cf. Pe.). ^*^? Pe. Vujjpass.; ^^^j BC: Mt. 2 22. 
1430; Joh. 198. [ViJj Mt. 222A]; etc. 
Impf. "^ojwt-»; etc. Imp. ^«j-j, 9^a^j, 
oljyj (Luc. I25BC). Ptc. act. ^j, Vu«j; 
etc. — timuit, s. abs. s. insequ. «, 11. cc, 
Gen. 310. 2212. Dt. 13X1. Js. 122. 409. 
Mt. 120. Mc. 5 33. Luc. l30. Joh. 9 22, et 
pass. al. Lit. 701x9. Act. Adrian. fol. V. 
Hom. Anecd. 19310. Semel sequ. acc. 
p.: Dt. 10 20; impf. (j omisso) Mt. 1 20. 

lUj (Mt. 288, al.). emph. f^V?. I^Xxl^j 
(Luc. 716 Anecd.). C. suff. ei&;l^j; etc. 
/. — timor, metus, 11. cc, Gen. 9 2. Dt. 
1125. Js. 8l2sq. 1027. 29. 1 1 3. Jou. 1 5. 
Job. 219. Mt. 27 4. Luc 1 12. 65. 29. 5 26. 
2126. Joh. 713. Rom. 133. Hom. Ox. 9 
6418. 6721. Hom. Anecd. 18726. Lit. 
Dam. I fol. r. II\ Vit. Anton. Stud. 
Sin. 1114914 (gr. (fo^ooi). JLu^ adv. 

£UC7£pU>; Tit. 212. 

VuKj (ptc pass.) Ps. 463. emph. I — 
(Dt. 1017). — timendus, terribilia 11. cc 
Pl. /. abs. ^Xajwj res terribiles Luc 21 11 C 
(B defective «^j«j, ex quo A ^X>*j effecit). 

[»^jLibi\.djyj timidi Mt. 826A in pericopa 
edessena ex vers. Pes. assumpta]. *jxuj. jBQj^, (pin-n, «pnn)Luc hisbc 

(codd. 'juj), «ojwoj A (sic emeud.) m. — 
pressio, necessitas, 1. c (avotYXY]). 

Pa. Ptc. act. jajw^ (cod. A Mc 5 24. 31 
Aph. legere iubet, vix recte), t^^aju^ — 
pressit, ursit Mc 5 24. 31. Luc. 842. 45. 
(Interdum mendose ? pro j legitur). w? pron. demonstr. — hic Mt. 2671 
Ev. 196C. 72Ev. 181C. (Cf. -,0, == ^jo,). 

wj\, praep. — propter Luc 5i9C. Vix 
recte (AB V,^ai>.). <-♦? coni. — sed, autem, pass. Ev. cod. 
C constanter, ni fallor, -Ij habet (e. g. 
Mt. 34. 17 20), i. e. dai (cf. ""1«, ]^1N). — 
Cf. ^j. — Aliquoties proclitice scriptum 
est, velut o^i^j = 'jb -j Mt. 2135 Ev. 
8SB, et cf. 2656B. 2726 Ev. 201BC. 
Luc I5A cod. Joh. 124A {corr. sec. 
Lagard. An potius ipse codex?). 1918 
Ev. 237 A. 1925 Ev. 238AC, Ev. 281 C. 
— Toties totiesque pleonastice usurpatur 
in variis codd. (in primis in Lect.), velut 
Mt. 177sq.B. 2O31B. 2I9BC. Act. 1619. 
21. 24. 34. Rom. 14. 7. 3 20. 25sqq. Gal. 
4 2 {ter). Cuius usus quae sit ratio, mihi 
nondum satis constat. Sed notandura 
est, hanc voculam creberrime particulam 
j antecedere, ita ut altera correctori ad- 
scribenda sit. Alibi exeunti lineae deberi 
et fugae vacui inservire suspicor, licet 
taceant editores; cf. e. g. cod. Dam. Mc. 
7 28 JLA^j II wj, 831 ^«i^ofi-j II -j. w? St) 


3Reg. 826. 


Is. 152. 


N. pr. Ar]|Ba)v (Pes. vaa-v sic) 


«£00^9 

(gr. A(a). 


N. pr. Zeus („At6;«) Act. 14i2 
Cf. uaoljl. *^» part. C. suff. oii^j, ^j; etc 

Defect. ^j (= uX^j) Joh. 17 10 Ev. 190 
A. — pron. poss. meus, pass. Hic illic 
pleonastice usurpatur, velut u\-j ujaju» 
Mt. 18 20, cf. 2435AC. Rom. 10 1. Lit, 
70510. 

'^■i^^ praep. — propter Gen. 7 7. 18. 
24. 28sq. 31 sq. 49 25. Is. 9 19. 53 5. Mt. 242 
Anecd. 27 1 Ev. 237BC. Mc 24. 27 (Ms). 
7 29AC. Luc 519AB. Joh. 1142BCD. 
Rora. 3 25. Eph. 6 20. Col. 1 5. Hebr. 1 14. ^! 45 Suff. adiunctis at\.»r->\.; etc: Gen. 1826. 
1920. 2212. Dt. 7 25. Is. 4314. Lit. Dam.I, 
fol. 2"^, et saepe alibi. Notanda script. 
defect. ^j^ (pro «\-^) Mt. 5llAi. 
1039 Ev. 76AC. Mc. SsoA. Joh. 1230 
Ev. 16SA. Noi V»ra\. t;ai evexev toutou 
Gen. 2 24 (cf. vjj '^p^; N«» s. v. ^^). 
Cf. etiam ^ (^)> k.^! ^- 

^r^ « praep. — id. Gen. 192 Dam. 
Is. 538. 12. Ps. 14211. Mt. 1929. Mc. 729B 
(AC , '^p^). B.om. 3 31 Dam. (Lect. 
^«Ss^). 8 10. lCor. 152. Hebr. 215. Tit. 
lii. C. suff. Jon. 112. Joh. 1211. Act. 
Andr. et Matth. fol. 2'. 

1 "^«ja^ coni. — 1. quia, quod, quoniam 
Gen. 2 17 (Lit.). 19 8. I3sq. 22 16. Is. 7 16. 
8 10. 918. Mt. 7 27B. 1816 Anecd. 27 6 ib. 
(cett. ; '«^). Luc. 11. 7 Anecd. Phil. 
17. Hebr. 5 2. Hom. Ox. 9 654. 665. ZDMG 
56 257. Lit. Dam. I, fol. 2"^, al. 3. ut 
Zach. 1114 (Lect. 111). Mt. 516AC. 62. 5. 
Luc. l4. 524ABC. Joh. 1334. Rom. 66. 
84. 156. lCor. 1225. 2Cor. 313. Gal. 24sq. 
324. 4 5. Eph. 117. 215. Phil. 2 10 (Dam., 
Lect. 11). Hebr. 2 14. Hom. Anecd. 1717. 
Lit. 69511. Vit. Abrah. Qid. ZDMG 56 
255 sq. (bis). |; — ne Jo. 2 17. ; oai; 'V 
tva Col. 1 18. 

; ^,a\, ^ coni. — 1. quia, cum Is. 
119 (Lect.). 6015. Hom. Anecd. 20819. 
2. ut Is. 4310 (Lect. 49). Jac l4. ^? coni. — sed, autem Num. 58. Mt. 
I611B. Joh. 2I12C. 2Cor. 43. iThess. 
49 (Ox.). 2Tim. 216. Tit. 39(?). Vit. 
Anton. S. F. 90 a. p. u. (sic cod., non ^j, 
quod in Stud. Sin. 1 1 142 a p u legimus). 
Legitima forma procul dubio est -; (wl;) 
supra memorata. Quare vide, ne 11. cc. 
aut lectoris (JoiXjjLa subsit aut corrector 
ignarus sincerum -; in peius mutaverit. 
Hisce locis Ev. cod. A: Mt. 63. 19 16. 
18. 23sqq. 26 56. 27 66. 28 11. 16sq. Luc 
248 ^t, teste Lagardio, correctori debetur. Quid si etiam 
289 (cf. adn.)? Mt. 3 10 sq. 6 6. 26 42. vi-L»?. Pl. ^P-><> ^'iJ-»?- fn. — orjvapio; 
Mt. 2219. Luc 741. 1035. Joh. 67. 125. jLa.,fic;? (pass.), ]A*hU} (Zach. 9ii), uj&^&w; 
(Is. 426, al., quinquies), «jbK[*;] (Mt. 2628 
Anecd.). /. — 8iaOf,xT(, testamentum, 
foedus, 11. cc, Gen. 6 18. 9 9sqq. Dt. 3l25sq. 
3Reg. 821. Is. 618. Zach. 1114. Ps. 43 18. 
495. Mt. 2628. Luc. 22 20. lCor. 1125. 
2Cor. 3 14. Gal. 3 15. Hebr. 9 15. Hom. 
Anecd. 19724. Hom. Ox. 961i5. 62i2. [yOo.i^oA' Joh. 2O10A correctori de- 
betur. BC habent ypop»;^^ Lo^.] 

*JLd?. ia; (pass.), *o; (Eom. 1420, 
.^; Phil. 4 8 Dam.). /. U»; (Is. 358, al.); 
emph. liuL»;. Pl. m. ^; (Joh. 153 Ev. 
185A; p. 0. al.), ^; (Joh. 1. 1. Ev. 
135A), ^U (ib. Ev. 54 BC. 13 10 Ev. 
176C. 11 Ev. 177 C). emph. JLLa;. /. vL^! 
(Gen. 7 2sq., al.). emph. lh^% (Gen. 7 8). 
— purus 11. cc, Gen. 8 20. Is. 35 8. Job. 
1617. 1719. Mt. 58. 2Petr. 3l.Hebr. 1023. 
Tit. 115. al. Lit. 70814. Lit. Dam. I 
fol. 2"". n^ Act. Adrian. fol. 2^^. hsaU^i 
adv. — pure Sap. 9 11 (Text. gr. ato^povw;). 

a^; (2Cor. 66. Hymn. Anecd. 11119). 
emph. II (Hom. Anecd. 211 13). — / — 
puritas, 11. cc. 

Pa. Impf. isj-; etc. Ptc act. j-s;*, 
•op»; etc. — purificavit Is. 53 10. Mt. S2. 
10 8. Mc. 140. Luc 317. 512. Joh. 152. 
Tit. 214. Hebr. 9 14. 

».oj»; (^131) (Job. 7 21). emph. i_oj; 
(Joh. 325A, p. 0. C), Ijlso; ib. B. C. suff. 
«M^o; (sic) (Hebr. 9 13 utroque loco). 
^ojto; (Mc. I44A corr.), y*aa; (ib. A cod.), 
yijto; (BC). vooMOj»; (Joh. 26AC. al.), 
v0^.o; (ib. B). ^omoj); (Hebr. 1 3 Dam., 
al.). m. — purgatio, purificatio. 11. cc, 
Hom. Anecd. 20424 (cf. ZDMG 53 707). 

Idipa. wa;l;l S. «J;l (Mt. 83B, Mc l42B, *^1 46 Luc. 4 27AC); etc. pl. oj;U, oa,! (Luc. 
1714C) [ouLajll 1714. 17 A corr.] Impf. 
2. wfljU. Imp. u-ajl:l, «Jjl (Mc. l4iA cod., 

C). Ptc. pl. m. ^jka», ^p» (BC, his) 
— purificatus est Mt. 83. 1 1 5. Mc. 1 41 sq. 
Luc. 4 27. 7 22. 1714. 17. Joh. 5 6. Hom. 
Ox. 9528. [ou^j^ Hom. Anecd. 1982, vox male 
exarata]. [^juLxaaj Hom. Anecd. 19115: vid. .ma?.] *;^j. ;j, (^j Mt. 194 A) pass. emph. 

(fj);. Pl. JL;jj. C. suff. yOe»^^j. m. — 

1. mas, masculus Gren. 127. 6l9sq. 7 2sq. 
9. 16. Mt. 194. Luc. 223. Eom. 1 27. Gal. 
328. 2. aries Gen. 22 13. Is. 607. Lit. 
697 7 (cit. Ps. 6414). 

vPfflj, v**t^? (^t- 2613A). emph. jjojLaj. 
C. suff. «aofaj; ujofiuj (Luc. 2219A); 
vooaoffloj (Hos. 148); vOAjofA^j Phil. 1 3, 
vQjiAio;jj (iThess. 1 2). m. — memoria, 
11. cc, Prov. 1 12. 2Petr. 3 1. 1 Cor. 1 1 24sq. 
Hom. Anecd. 2106. Hymn. Lect. 137 1. 

Ithpe. Pf. ^jll (Mt. 2675 Ev. 18lA), 
ffljl-l (Gen. 8l, al.), ^-lajI (Mt. 1. 1. Ev. 196 
C), ffljl (ib. B, Ev. 181 C), ffl^(o) (Luc. 
154A); etc. Impf. jj)ji^, 'rxs>r->, fa»-; pl. 

2. vOf^Jtl Is. 4318 (Lect. 35).' Imp'. i^jll, 
;jLfljl, ffljl; etc. Ptc. ffl;^^, fxapo; etc. 

— 1. meminit, abs. Job. 21 6; sequ. acc. 
(Xjhia) Gen. 81. 9l5sq. 19 29. iReg. Ii9. 
Js. 43 18. 637. Jon. 28. Eccl. 12 1. Sirac. 
18248q. Mt. 26 75. Luc. l54. 2342. Joh. 
16 21. 2Petr. 3 2. Col. 4 18. iThess. 13. 
Hebr. 1032. 2Tim. 28; insequ. enuntiato 
(j, ; y*o,) Is. 124. Mt. 523. Luc. 16 25. 246. 
Joh. 2 17. 2. commemoravit, sequ. acc. 
r. Vit. Anton. S. E. 98 11: ; qoo* ^ajll 
^^/ofjLot^eiv. Hom. Anecd. 207 20 (cit. Ps. 
15 4''); pec. laudavit Hom. Anecd. 20619. 

3. commemoratus est Jer. 11 19. Ps. 44 18. 
825. 

*)J?. ol,oj (*^!?^) Joh. 4llA, o^j BC. 

— situla Joh. 1. 1. — Cf. etiam *^oj. 
[^oti-Q^j Hom. Anecd. 20424, v. -ojj]. ^flCSwj Pe. Pf. 3. /. ]^u»l<,. Ptc. act. 
a(a)^j (Joh. 5 35), ^Aja^j. — arsit Jo. 119. 
Luc. 1235. Joh. 1. c. 

Aph. Imp. /. L^tt^jl S. F. 1081 (sic 
corr.). Ptc. act. jiVy*» aA<jJb (sic leg. 
Luc. SieB); ^^uB^pe. — accendit Mt. 5 15. 
Luc. 816. 1133. S*. F. 1. 1. *)9j. yijl (Gen. 9 6. 3Rg. 2 14; pass.). 
emph. Jbojl (Gen. 94. l Cor. 1125; pass.). 
Anteced. o, ,, o: ho^U^ (Zach. 9 11. 
Prov. 118. Rom. 325. Eph. 2 13. Col. 120. 
Hebr. 2 14 [Lect. 14]), Jbo^j Luc. 843sq. 
B, jjojia Mt. 23 30A2 (p. 0. Eom. 5 9, al.), 
JLaojlj (Luc. 2244A). Jbojlo Lit. Dam. I, 
fol. 2^. C. suff. ooeji (Mt. 27 24sq. Ev. 
201 A). /. id. (Mt. 2628C, A 6,—), al. 

I. uMjl (Mt. 2628 A, al.) pl. v««^;f (Js- 
633, al.), v««i*^?' (Mt. 2330 Anecd.) v«J»*!l 
(Gen. 95). Pl. abs. ^jl (Hom. Anecd. 
207 20 (cit. Ps. 154^). m. — sanguis, 

II. cc. et pass. al. *Jboj. Pe. Impf. 3. /. i4»}l. Ptc. act. 
JLmj, IjlMj; etc. — similis fuit (^) Gen. 
2 20. Ex. 1014. Jo. 22. Mt. 1344sqq. 52. 
201. 2327. Mc. 1231. Luc. 1321. Joh. 855. 
9 9. 

*uaoj (nabat. '«DT = *^p^). Pl. ^. 
(A: Mt. 267, 276 Ev. 199), ^j al., «; 
(Mt. 1346A Anecd. 276 Ev. 199 C), 
^jm, Ps. 43 13 (sed cf. adn.). C. suff. -oaoj 
(Mt. 27 9. Joh. 123). m. — pretium, 
Ps. 4313. Mt. 1346. 267. 276. 9. Joh. 123. 

oMj (A: Mc. 1612, al.), p. o. pass. ojauj 
(Is. 532. Hymn. Anecd. 1115); loioj (Mc. 
I612C) [Jboj Rom. I23]. emph. lio»;. 
C. suff. otiojoj, e(lo>a>j. Pl. emph. IUoia*; 
(Lit. 705 20). /. — 1. similitudo Gen. 
lllsq. 26. Luc. 3 22. Eom. 83. Phil. 27. 
321. Q.»,^ uirooetYjxaTi Hebr. 84, xad' 
6[ji,oi6TY)Ta 415. ! iJboaoya ad instar. Act. 47 ^? 1 11. } «M, ^oi Apocr. Dam. fol. 1'. 
«•loMi ^ot il:aM; t6 b\x.oi<o\i.rt T. OavaTOU 
auTOj Rom. 65. 2. simulacrum Sap. 98. 
Act. Andr. et Matth. fol. l''. Hom. 
Anecd. 187 22. Lit. 70520. 3. exemplar 
Joh. 13l5. 2Tim. 1 13. 4. forma, species 
(fjLopcpTj, eioo;) Js. 52 14. 53 2sq. HIc. 16 12. 
Phil. 26. S. F. 788. Hymn. Anecd. 1115. 

Pa. Impf. 1. l»^. Ptc. act. l»r», 
mjo^ (Phil. 321). — 1. assimilavit, sequ. 
i« r. et o aU. Phil. 321. 2. comparavit 
Luc. 1318. 20. Hom. Ox. 95924. 7521. 

Ithpa. M»;I{, i^AMfl:!; etc. OAM^i Act. 
1411. Impf. 1»!^^, '^i^i ^r*' "^•-'j ^^^- 
Ptc. i'»^ ; etc. — 1. assimilatus est Ps, 
4821. 2. comparatus est Mt. 7 24. 26. 
1823. 251. 222. 3. similis fuit (^) Ps. 
82 2. Mt. 68. Jac. 1 6. Eom. 12 2\ Hebr. 
2 17; (ca) Act. 1411. 4. jxeTatJLopcoujOai 
■ Bom. \22^. 5. imitatus est Vit. Anton. 
S. F. 1025; sequ. ^ ib. 1. 1 (fjLi|jLeic7&ai). 

Aph. t*»;!, J^ijooit; etc. Impf. JL»^; etc. 

Imp. uMil, Ue;l. Ptc. act. Utr», u^MtM ) 

etc. Inf. ajk»,j» (Gen. 36), oa»;! 1 Reg. 
1 11. — observavit, adspexit, abs. Js. 
42 18. 635. Mc. 5 32; sequ. J^io^uX. Gen. 
1926; acc. Luc. 6loC; "^ Js. 821. Jon. 
25. Mt. 626. 1419. Luc. 420. Act. 1 11. 
Hom. Anecd. 19425. 200 1; Jta^ Jo. I20; 
\i. Ps. 8916. Luc. 148; o Gen. 36. Ex. 
921. lEeg. lii. 3Eeg. 828. Ps. 212. 
8516. Job. 215. Eccl. 114. Mc. 5 30. Luc. 
610AB Anecd. 938. Hebr. 10 24. Tit. 1 14. 
Hom. Ox. 95521; u^ Gen. 19 28 {ItA 
irpostu-ov). (Frequentissime interpres usu 
} praepositionum textum graecum sequutus 
est). — Cf. 194. Dt. 1119. Js. 4317. Jon. 1 5. Ps. 36. 
4324. 7765. Job. 2113. 26. 22ii. Mt. 824. 
9 24, 2640. Luc. 852. al. 2Petr. 34. 1 Cor. 
1130. 156. iThess. 4l3 8qq. Hom. Ox. 
j 9 647 . Hom. Anecd. 20711 (cit. Gen. 49 9''). 
Vit. Abrah. Qid. ZDMG 56255 5. 256 17. 
S. F. 108 4. 

*yM;. emph. 1.AM;, JLa»;. w. — somuus 
Joh. 11 13 (xoi|X7)(jt;). 

«ifiQM» N. pr. Ar,|xa; Col, 4 14. y^? Pe., yxa.; (Joh. lliiBC, 12C), 
Kaao;; etc, sed ^Ijo; Mt. 25 5 Ev. 164A. 
Impf, sg, 1, ^«M;{ Ps. 124; y«ju»,^; etc, 
Imp. pl, aA»; Mt. 2645C, v«3«»; ib. A 

[^jkaAM; B], Ptc, act, ^;, -f*io%'. etc, 

dormivit, obdormivit, 11. cc, Gen. 2 21. i mo f> fT>Y» » X. pr. Aa{ia(7xo; Js. 109, 
Hymn. Lect, 13816. *>&»J, *U>^\ f. pl. r^^i»*;, v*N».;, 
defect scr. ^vm>; (BC pass.). C. suff. 
u^,»; (Ps, 559). — lacrima, 1. c, Mc, 923. 
Luc 7 38. 44. Hebr, 5 7. 

Pa. Pf, 'ajo;, Impf. 3, /. 'SJ»;! — 
lacrimavit Job, 1620, Joh, 1135, [i»i Ithpa. ptc miratus est Luc 2412 
Ev. 4A, in versu ex Pes. assumto]. ^», ^j (^, A pass.) pron. demonstr. — 
hic (cf, v!"«> ^!««)> P(^s. V. et N. T. 
Nonnulla exempla probat Schwally in 
Idiot, p, 22, quibus addo Hom, Ox. 9 55 
17 sq. 658. 706. Hom. Anecd. 198 2. [Pro 
^j^ Am. 98. Ps. 4816 leg. ^*a, q. v.] 
/. I; perraro occurrit, ita enim, ut 
a) significet: quod, quod attinet: v!; ?; 
t6 el Mc 9 22 AC (B om.) ; b) appositionem 
reddat: j^oiaxi ;\a ^; {; Um^; w; IWm 
6 XoYOi 8k ■zri^ 6pxa)|X03iai ttjc jxeTOL . , . 
Hebr. 728. Cf. Lit. Dam. I, fol. 1': 
^{ [sic incipit fol.; vix dubito, quin 
pron.yiS. s.y&^ antecesserit] J**^*^; {; ^»^* * 
h^iojil . . . ^;; textum graec jxaxapiCojxev 
je, Tov avadTolaavTa t6 76V0; fjjxuiv 
(vel simile quid) habuisse suspicor, c) sit 
pro graec, genit, absol.: Mt. 2660 Ev. 
180ABC (= ; Jjoa, quod Anecd. 1. 1. 
habent), Cf. ; U^. — De plur, vid. ^(.•)!«i. 
Denique cf. vtJsa> (s. v. >»oj) et ^('^r^» 48 -!■• *OJ». *,ajj. emph. jj>aj; Js. 9 14 (si 
recte est traditum; corrupt. Jr>cn; v. 15). 

— cauda, 11. cc. 

<-WJJ Pe. ouj; (paSS.), wuA#; Mc. 16 2 A, 

jp. 0. ib. Ev. 19 C; etc. Impf. >^at^ 
Hom. Anecd. 177 22. Ptc. act. pl. /. 
^juj;, vJ^! (Js- 43 19 Lect. 36). — 1. ortus, 
exortus est, 11. cc, Gen. 19 23. Js. 43l9. 
601. Jon. 4 8. Mt. 4 16. Mc. 162. Jac. 1 ii. 
2. luxit, splenduit Js. 9 2 (Xd[XTrsiv). 

*kAa;. C. sufif. 6(jukj;. m. — ortus 
stellae Hom. Anecd. 199 3. 

wujp9 st. cst. (Lit. 707 21). emph. Ijua^ 
(= «nri», cf. Dalra. Gr. 151, u. 2.) A: 
Mt. 2 9, Luc. 1329. C. suff. «tAup». m. 

— oriens, plaga orientalis 11. cc, Gen. 
28. Js. 912. 11 11. 14. 43 5. Jer. 3840. Am. 
812. Ps. 491. Mt. 2 1.8 11. 2427. Lit. 704 6. 
liQ6M uuj,^ luce (sole) oriente Lit. 707 21. 

Aph. ouj;l; etc. Ptc. act. uu.(*)jjJo — 
1. oriri fecit Mt. 545 (in Hom. Anecd. 
20316). Lit. Dam. I fol. 1'. IP. 2. illu- 
stravit 2Cor. 46. 

^JLjJ, >^JLj; (Mt. B), ^; (Mt. C) 
N. pr. AavirjX Mt. 2415. Hom. Anecd. 

19319. 2062. 4. 20. 

i fYi . ^m . t ? (Idiot. p.l04. Krauss.2215), 
>fnfc^mi; (BC). — oaveicxTTQi; Luc. 7 41. 

JbooAjaDj, 'djixa^; (A) (Krauss 2209). 
m. — „6iaxoc" orbis, paropsis Mc. 6 25. 
28 (pro TTivaS). ^? /. pl. ,e^; (B ,A*i) — phoenix 
dactylifera Joh. 12 13. 

V>? Pe. Impf. Ur*] etc Inf. («^je (Am. 
9 9). — 1. sparsit Ex. 9 8. 10. 2. venti- 
lavit Am. 9 9 (bis). 

*-ijjo. emph. j-.»r>». m. — ventilabrum 
Am. 9 9. 

Jla>? N. pr. AeppT] Act. 14 6 (cf. Low. 
apud Krauss. 2308). 

*>?>>. Pl. ^»;ij. m. — Centaurea 
Calcitrapa Mt. 7 16 (TpipoXot). *^J?. h',,. m. (i^::y\) — tritura Am. 
9 13. [De ^5; Stud. Sin. XI 133 3 vid. 
«WB Pe.]. 

*^>j. *^oi; (nn^). emph. l—. m. 
— i. meridies Ex. 10 13. 2635. Num. 1330. 
Eccl. 1 1 3. Luc 1 3 29 BC (A Uafc,l). 
2. austroafricus Js. 436 (Xi(}>). *^h. *^i,l. emph. i^5;((o) Dt. 112. 
C. Suff. oti.;;l(;) Js. 9 20, al. ; a^^i^xa Js. 
4011 Anecd., ';JLa Lect.; etc Pl. JHL2>>ir>{ 
Js. 15 2. m. — brachium, 11. cc, Js. 40 10. 
531. 63 6. Sirac 466 (LXX iravoTrXia). 
Joh. 1238. 

*^Q-Dij (opaxwv). emph. Jbao;;i(;), '*!?; 
(cf. GGA 1901205). m. — draco Jer. 
146. Vit. Abrah. Qid. ZDMG 56 255. sly N. pr. AaOav Dt. 1 1 6. 01 \oi (Ev. cod. A 16,, lo, pass.) interied. 
— ecce, V. et N. T. pass., Hom. Ox. 9 
50t5. 657. 14. 6915. 7220. Hom. Anecd. 
173 17. 180 14. Lit. Dam. III\ iji. 
(= JLj( (o,) Luc 10 2. >nr>.^Q^»ot (Cf. Krauss. 2220) — i8to>- 
TTr);, desipiens Vit. Abrah. Qid. ZDMG- 
5625511. «;o, hic Mt. 2816A2 (cf. ^j). 
49 ^JL^AOOI pl. ^oi pron. demonstr. — hic (cf. ^j) 
pass. De j Noi Mt. 2660 Ev. 195ABC 
vid. V? sub. c) ; de usu syntactico compositi 
; yj^ Nold. p. 510. tAjQ^£<69?ot (A), xoaAAfi.«;i« (C), 
AOAAao^i^ (B) uoptuiiixo; (cf. Krauss. 
231, Brockelm. Lex. syr. p. 81) Luc. 
142. OO» (cod. A Qoi, oei paSS.). f. -o, (woi 

A pass.): -; (= -oi,) Mc. 1516B. Pl. 
,^«ioi, v!"»'; v**?«« (Joh. 20 30A; 21 9 A), 
p. 0. Js. 4217; Anecd.: Ps. 4610, Mt. 
2029, 2766, Luc. 8 13. /. ^oi (A ^"o» 
pass.). [Formae v«jJ Mt. 16i4C; Joh. 
630B; Luc. 64 Anecd. et ^l Luc. 1021 
Ev. 234 A a dialecto alienae lexicoque 
eximendae sunt]. o^oot (i. q. syr. aiooi) 
Luc. 4 41. — pron. pers., pass. 

ooi ("in) (o^, ocw A pass.), ojoi (Joh. 
1613 Ev. 55 B), oioi (A: Mt. 88, 10 19, 
1232 et persaepe al.), j^- ^- Luc. 7 39B. 
ooil (in« Dalm. Gr. p. 81) Js. 11 10 
(Anecd.); Mt. S13A (cf. adn.); Hom. Ox. 
9 7415; p. 0. in variis codd. ; Idiot. p. 24 
addo hosce locos: Dt. 133. Js. 1429. Mt. 
813BC. 104 Anecd. 10 13. 19 C. 1232C. 
18 iBC. 2223B. 2446B (ubi leg. ooihji^). 
48BC (leg. 'b. ooi{) Anecd. 25 16 Ev. 94C, 
Anecd.; 17 Ev. 94 C; 18 Anecd. Mc. 35 A 
cod. S. F. 98 10. Quibus alii addi possunt. 
/. -01 (-0, A pass.)', Joi (A: Mt. 1832, 
Luc. 9 5, 1 5 22, Joh. 6 22), p. 0. Luc. 9 sBC ; 
15 22B; al. -oil Dt. 13 15 (Anecd. 165). 
Mt. 10i4sq. 2655 Anecd. Joh. 442B. Pl. 
comm. y^oi (A: Mt. 258 Ev. 96, al.), 
Y^o> (2419, Mc. 19, al.), y.A,€i (Luc. 12), 
y^ = ^i, (cf. Mt. 2210) Luc. 1 39; p. 0. 
2422BC Anecd. Joh. 1035C. Hebr. 42 
(bis): al. ,^01 (A: Mt. 209, Mc. 16 13), 
y^6, (2671 Ev. 181; al. yo^oi 1 Cor. 9 25 ; 
C quater (Mt. 209, 2671 Ev. 196, Luc. 
l2, S36). pron. demonstr. 

ScbulthesB, Lex. syropaL ioot Pe. {«01 (A: Mt. 24 1, pass.), iooi 
(Mt. 2669 Ev. 181); 3./. Uo., lfo«, (Act. 
16i6sq.). 2. K-ooi. looi (Mt. 25 23 Ev. 
165A cod. 26 A cod.-, BC pass.); etc. 
Lnpf. loM, to^; (A: Mt. 16 19. 27. 23 11 
et pass. al.), -ou; Ul, -0,1 ; etc. 1. p. 
anteced. ,: -o,, Joh. 21 3B (natum ex -0M7); 
sequ. hl: Jjom Jer. 3938; vTob. 7 21; Joh. 
I839B; JuoM Luc. 249C; Joh. 1. c. C. 
Pl. v***^i ^«»^> yS*ti ^••«^j ^^^- [Formae 
loo^ Mt. 20 7, looil Mt. 1720, al., ^oom 
Luc. 3 14, v»»»"! Mt. 61, al., in solo cod. A 
occurrentes correctori debentur, teste 
Lagardio]. Imp. -00«; pl. 060,, oeoi (A: 
Mt. 2442. 44A1 corr., cod. 001). Ptc. io«s,, 
-00,; etc. — fuit, factus est, pass. — Cf. 

Ptc, act. looi (-oo() conimctionis munere 
fungitur = &szs lCor. 1127. 2Cor. 5 17; 
= apa Gal. 329. Alias cum ^t coniunc- 
tum legitiir: ^pl looi = &(j-£ Job. 2127. 
Mt. 1916. 2331. Mc. 228. lCor. 10 12. 
2Cor. 516. Gal. 3 24. 4 7. Phil. 2 12. 4l. 
IThess. 4 18; = apa oov Rom. 14 19. Eph. 
2 19; = Spa-jS Mt. 17 26^ = ToqapoOv 
iThess. 48; = ouxoiiv Joh. 1837. — 
-001 o,.^ s. -ooio o^ nunc ergo (sequ. 
v^^hNs y,\s\ (o)) Lect. 22. Lit. 70822. Cf. ZDMG 54144. Jt^oo, (i. e. j;^oo.) *^yb Mt. 105 Ev. 245 A. 
(Cf. „Homon. Wurzeln" p. 6, n. 2). iJDOd^aaooot 6|xoou7io4 S. F. 72 10 
(in Symbol. Nic). v^ 001. \oo,. m. C. suff. >^oaoai. — 
mens, prudentia Hom. Anecd. 178 10. 

^o0B, ^ooo (A) [B corrupte yo»»] de- 
fective script. mihi videtur pro «joo»m = 
]ilnip, ^OQ»M. — prudens (acocppovuiv) Luc. 
835. oot, ji^Aol (ita constanter B), JiaoI 
ille, pass. ; Job. 12l3C [Stud. Sin.]. — (oaawa Mt. ^^SO^Q» 50 ^»-9«t 219 (Us). 15. Joh. 1213. Cf. Dalm., 
Worte Jesu (1898) p. ISOsqq. 

^OM.^o» (Apocr. Dam. fol. l""), \;"ft<^*t 
(Luc. 31). emph. Iidio^o, (A: Mt. 27 2 
[Ai]. 11; al.) p. 0. Hom. Anecd. 1922, 
al. Jbwa^o, (A: Mt. 27 2 [A2], al.), p. o. 
BC pass. |.«ia*^o. (Anecd. 169 26. 1708). 
JiuoA^Qi (ib. 1696. Mt. 2711 et 14sq. 
Anecd.) Pl. ^xjwa.^e!, (Mt. lOisA) i?. o. 
Luc. 2I12A; ^«lia^o, (Mt. C. Luc. B, 
Ev. 133C) — t)7e}X(i)v (cf. Krauss. 2219. 
605), 11. cc, Mt. 2715. 21. 27. Act. Philem. 
Anecd. 16910. Hom. Anecd. 1922. y^o^ (A: Mt. 2236, 24 42A2, al.), p. 0. 
Jon.' 18, al. ^jJo, (Mt. 2442A1), p. 0. 
Joh. IO32C, je?* Joh. I832A, p. 0. BC: 
Mt. 2236, al. /. Irio» (Mt. 2443A3. Luc. 
202. 8), p. 0. Jon. 18. al.; t,o. BC: Mt. 
2l23sq. 27, al. Pl. ,A»«»» (iThess. 39. 
4 2), ^«ii (Mt. 1918). pron. interr. — 
quis? qualis? (tic; ttoio;;), 11. cc, Eccl. 
116. Mt. lOli. Mc. Il28sq. 1228. Luc. 
633. 847. 1239. 202. 8. Joh. 1233. 152. 
2 1 19. Eom. 3 27. Hebr. 1 5. 13. Hom. Anecd. 
2051 (cit. Hebr. Il3). yia* vr»"» "^^h 
Yjixepa Mt. 2442. \r*^ T.fi[a.i, quoraodo? 
Luc. 5 19. 

[,^^0, Mt. 1528A in pericopa ex Pes. 
assumpta]. 

y-»o» part. (y*ot, y^oi A pass.). — 1. quo- 
modo? (irw;; w;) Mt. 2120. 2654. Mc 
226. 11 18 (Anecd. 216). Luc 847. Joh. 
49. Hebr. 23. Hom. Ox. 9635 (cit. Gal. 
2 14). 2. ut, tamquam (u);, wjTrsp, xara) 
Gen. Ulsq. et pass. al. (vid. concord.) 
Hom. Ox. 96216. 642. Cf. etiam 1^^*, ..oX ^ . 

j y^oi 1. ut, taraquam Gen. 7 9. 16. 8 21. 
Ex. 827. Dt. 11 10. Mt. 1343, et pass. al. 
2. ut (in enuntiatis final. et consecutivis) 
Num. 5 8. Dt. 1015. Mt. 528. Luc 429. 
pass. 8. Est pro graec enuntiato parti- 
cipiali: Mt. 1 20. 4 18. 910. 27. 17 22. 2029. 21 18. 23. 267. 21. 26 Anecd. (cett. jj). 
2717. 19. Mc 2 14 et pass. al. 4. Pro gr. 
inf. c articulo Luc 9 29. 1038. 1127. 37. 
2415. 51. 

j JLao y*o) (haJ^o, Mt. 2437A2. 2624A; 
p. 0. Js. 9 18, al.; jjoao, A: Luc. 2231 al.; 
p. 0. Dt. 1317. Ex. 912, al.) — i. q. ; y-o,, 
ut, tamquara, 11. cc, Ex. 9 35. Num, 449. 
54. Dt. 7 26. 4Bg. 2l9. Js. 43i7(Lect. 35). 
Mt. 2337B Anecd. 38. 2514. 32. 26l9, et 
saepe alibi. Hom. Anecd. 17116. 23. 
S. F. 891. 

; l» ^CLa ^Q, (s. ; j.>a^QJ> 'o,) i. q. 

praegr., Mt. 2337 AC. Luc I55A. Joh. 
10 26. Eph. 14. iThess. 4 5sq. (Ox.). 11 
et 13 (Ox.). Lit. 698 isq. S. F. 783. jba:»» Luc 2244A, p. 0. C: y^o, ^vlf 
JLMao»a Ita legimus pro yevoixevo; Iv aYOJVtqt. 
Lectionem traditam esse suspectara, vocula 
y^o, satis demonstrat, quae quid sibi velit, 
iure quaeras. Insujjer cod. B habet 
iMQuo,a 'o, 'I, itidem corrupte. Schwallyi 
sententiae (Idiot. p. 25) multa obmovenda 
sunt. ^\ ^\^. .f^ijt.^n .f^ ]^, pr. 'YjjLEvaTo; 2Tim. 2 17. jLo, Ps. 4317: vid. J.x»o,. V-o< N. pr., vid. JLaoi (Wn), J-9« et J-90, A pass. Adv. 
— hic (i. q. JLa, quocum variat) Gen. 19 12. 
M1. 2636 Anecd.i 38B. Anecd.i 53BC 
(Anecd. ojj»). Mc 84. 39B. 166 Anecd. 
Luc 1517B. 2441. Joh. 1142C. Act. 1628. 
Hom. Anecd. 20919. 211 11. J^o,^ huc 
Mt. 1418B (AC ia:s.). Joh. 2027. 

^t-!>6» (n?0) (^: ^*- 69, al.), p. 0. 
BC 'pass., al. codd.; .v^o, (Mt. I835A); 
^^6, s. vt-j>«»t (Mt. 2439A1, Luc 5 6A, et 
saepe al.). .er^o, (H^D) Lit. 705 6. 
7068; ^jjo, Mc 22A. adv. — hoc modo, 
sic, ita, 11. cc, Gen. 6 15. 22. 19 7 Dam. 
503. Ex. 824. 9i. 13. 103. 10. 114. 4016. ^o» 51 v«» 2Rg. 221. Js. 811. 918. 107. 11. 15. 24. 
25 1. 431. 14. Slrac. 463. Mt. 5l2. 69. 
Job. 1148 Dam. 2Petr. 3 4. Rom. I15. 
Gal. 33; alibi. Hom. Ox. 9598. 6613. Hom. 
Anecd. 17611. 17816. 20314. Act. Philem. 
Anecd. 169 24. [Js. 445 leg. ^toi v, ^jo». 
Jer. 18 10 pro j vr^* ^P^® ^od- recte habet 
» v?^]- — ! tr»!-""» ^deo ut Mt. 828B. Mc. 
22. 925. Luc. 57ABC. ^®« adv. — „hoc modo, ita" praeter 
Num. 5 4 nusquam hucusque occurrit. 
TJsum edessen. olet. 

*'^ot. '^d,^ (iud. ^nb; sed '^«A-, na- 

tum ex '^e,:^ = syr. ^^i^, A: Mt. 17 20 
[A2J, 2423, 2636). adv. — 1. illuc Gen. 
199. Mt. 17 20 (B om.). 2636. 2. ibi 
Mt. 24 23. *^o». Pa. Impf. pl. 1. V^OMi Lit. 
705 7. Imp. pl. Q^o( Ps. 462. Ptc. act. 
^^t\S,«<\» Luc. 220A (sed cf. adn.). — ce- 
lebravit, laudibus extulit, 11. cc. 

"^o^oi (^^Vn) m. — clamor laetus Ps. 
466. 

'^u.^oi m. — strepitus Vit. Eulog. ZDMGr 
56259 paen. (gr. t{<6^o;). 

i^«\Ai.ai (l^Q\»\.t ante Ex. 15 1 in prae- 
scripto) aXXrjXouia 1. 1., Lit. 70124. Lect. 
7Sl2. 108 19 (cod. i^o\.ai). 

)Jo» Ps. 683. Vox male exarata videtur. 
LXX iXu; lutum. ..^nniAot Joh. 192oA); '«^kj» (Luc. 
2338A), p. 0. ib. C. ..^m>i.\c< (Joh. C), 
'ii-oi (Joh. B), u^miN.oi (Luc. B). — 
*EXXt]VI!7TI, 11. cc. 

*y^o» Pa. ^ (A Mt. 1429 ^, i. e. 
y^), yA.oi (1. 1. BC); etc. Impf. ^k^ 
(Joh. 7lA), yX.«t..; etc, Imp. ^(a^Voi; 
etc. Ptc. ^(a)^*»»»; etc, — incessit, ivit, 
11. cc, Gen. 3io. Js. 92. Mt. Il5. Mc. 
1127. Luc. 10. Act. 148. Rom. 14 15, et 
saepe al. Hom. Ox. 9 67 13 (cit Mt. 14 25) 18. 685.8. Hom. Anecd. 2115 (cit, Gen. 38). 
Act. Andr. et Matth. fol, l''. Umo* ^^j 
SieXrjXo&oxa t, oupavoui; Hebr. 4 14. 

l.a^.01, emph. li^c («riD^n) Js. 8 11. 
C, suff, oiVji^ Joh. 46A, p. voc. 0. BC. 
/. — incessus, iter 11. cc. 

y^o»*» (Luc. 244A), yA^»» (1. 1. B [sic 
leg.], al.). m. — via, spatium Ex. 827. 
Jon. 33sq. Luc. 1. c. <mo \oot (Mt. 534C); xal.001 (Luc. 
l3iiA), p. 0. ib. BC, .ai..^ooi Mt. B. 
adv. — oXtoi; prorsus, oranino Mt. 5 34, 
Vit. Anton. Stud. Sin. 11149 3 (Migne, 
P. Gr. 26 906 A); pro slc t6 TravTsXec Luc. 
13 11 (ubi ^v\. ad haii pertinet, Male 
intellegit Schwally, Idiot, p, 109). ^ (]n, ]Kn; de v«?t -^ pass., ^ot Lit. 
69518 cf. l| „signum*'). Cf, ^! I- «^^- 
— ubi? Gen. 39. 195. 227. Js. 103. Jo. 
217. Job. 715. Mt. 2617. Luc. 1717. 229. 
Joh. 1134. 2Petr. 34; al. Hom. Ox. 970io. 
Hom, Anecd, 202 1. Act. Adrian. fol. 3''. 

v«6. 1. quo, quorsum? Jon. 1 8. Joh, 38. 
8 15. Act. Adrian. fol. ^'^. 2. praep. apud, 
iuxta Luc. 19 29B. 

yCN ^ unde? Jon, 1 8, Mt. 1354. 56. 

15 34AC. 2125. 25 26^ Ev. 165BC. Mc. 
6 2. 84. Luc. I43AB. 1325. 27. 204, Joh. 
148. 65, Hom. Ox, 9 5922. Hom. Anecd. 
1775. 18319, 

^ vJN^- praep. apud, iuxta Luc. 1929C. 

j v«» 1- coni. ubi, quo Gen. 1920. 27. 
Ex. 9 26. Js, 109. 43l9sq. Mt. 24 (j v*,,, 
cf. Pes.). 9. 6l9sq., et saepe alibi. Hom. 
Anecd. 2OO20. ZDMG5626O3/4. Interdum 
part. j omittitur: Mt, 9l7C. Mc. 1547. 

16 6 Ev. 217A. Joh. 20 15. 2. praep. 
apud, iuxta, penes Luc. 7 28. 835. 10 39. 
I937B. Joh. 1132. 19 25. 20 11. 12 (bis). 

j v«i "^^ ubi Mt. 2613. 
^oo ^*J> id. (j omisso) Js. 4222 (cf. 
Lect. introd. p. XXXI). 
; vQi "^o^ id. Ex. 1023. V"» 52 i^;0;.4ai 5 vO(\, 1. coni. quo, quorsum Mt. 8l9BC. 
2428 Anecd. 127. 26 57. Luc. 4 16. 957. 
Lit. 69518, 2. praep. apud, iuxta, ad 
Gen. 19 6. Luc. 15 25. 

j v«»« « unde Dt. 1 1 10. Jer. 39 37. Mt. 
2524. 26 BC. Phil. 320. Act. Adrian. 
fol. S'". Part. ; omissa Joh. 3 8. 7 27sq. 

[v«i A: Mt. 2631, Ji«( A: Luc. 55. 

89. 11, pron. demonstr., sec. Lag. correc- 
tori debentur]. *\ioi). Pe. 3. /. Xxioi Hebr. 4 2. — pro- 
fuit, adiuvit, c. '^ p., Hebr. 1. c. Ptc. 
act. (vpj^) ^ ]»« Jbo quid placet tibi 
(vobis)? Mt. 17 25. I812AC (cf. Aph.) 
2128. 2217.42. 2666. Luc. 1036. 

jljo, (n^^n, «n-jin). /. c. suff. yi^o,, 

yKAiO). — utilitas, commodum, salus Job. 
2115. 223. Hom. Anecd. 17718. 194 7. 
^^\^uo JLkJOfa jl TrapaXaXeT Ps. 43 17 (sic 
leg. pro juoo). Xajo) e»3 loo) jlto oia t6 
auxr^; dvco^eXs; Hebr. 7 18. 

Ithpa. Pf. 3. /. Kij6,l;{, hUioihl Mc. 5 26. 
Impf. s^oiK.» Hom. Anecd. 2102. Ptc. act. 
Jio,&u«, ujoikM Mc. 836. [lCor. 133]. — 
utilitatem cepit, lucratus est, 11. cc. 

AjJh. Impf. [3. J.OM Mt. I812B: leg. 
Jio(]; pl. >^OM Jer. 12 13. Ptc. act. JLio^jb 
[Mc. 836B leg. |»o,ioo], /. Uio^»; etc. — 
profuit, abs., Mt. 27 24. Joh. 664. 12l9. 
Vit. Abrah. Qld. ZDMG 56 256i6. [Hom. 
Anecd. 17124. 2033]; c. K. p. Jer. 12 13. j.fi.Or.^>iLot, vid. '{. Jl.^;-^o» Mt. 5 25A, JL^vao, ib. B; 
C corrupt. Pl. abs. ^^vjelo, Joh. 18 3 A, 
p. 0. B, ^^ifi-o, C. emph. jL^^.*^o, 
Mt. 26 58 Ev. 180 A, JLx-^ffi-o, Joh. I812A: 
etc. (cf, Idiot. p. 113). JLi-^ffi<o, BC pass. 
JLl^5o, C: Mt. 26 58 Ev. 180 et Joh, 
18 18. (Cf. Krauss. 2l08sq.) — uirT)peTr]<;, 
minister, exactor Mt. 525. 2658. 27 1. 
Joh. 7 45. 183. 12. 18. 22. 19 6. ^ot Pe. yiio, (Js. 817); etc. Impf. 
y.a9op; etc. Imp. ^&so,. Ptc. act. ^o,, 
y-^ao,. — 1. avertit, retro vertit Js. 43 13: 
sequ. ^aal aversatiis est Js. 8 17. 506. 
533. Ps. 43 25. 2. convertit, mutavit 
Am. 810. »A.oi u>^lo , , . yso, Ex. 1019, cf. 
Pes. (LXX [xetspaXe . . . 5ve(i,ov). 3. sub- 
vertit Gen. 19 21. 29. 4. obvertit Mt, 5 39, 
5. intr. se convertit, recessit Gen. 8 3, 13, 
Mt, 7 6. 

*Jjui^o,. emph, IJLaxbo, (t<ri3^Sn). /, — 
conversio Gen, 1929, Job, 2117, 

iLoik^o, Hom, Anecd, 18226 (cit, Job, 
2117). Vix recte traditum. Cf. voc. prae- 
gress. 

Ithpe. yao,ll. Ptc. act. /. JLiifle,kM, pl. 
m. ^ — . 1. se convertit Luc. 7 9 Anecd. 
(cett. oll). 2. se mutavit, transformavit 
2Cor. 3 18. 3. subversa, diruta est urhs 
Jon. 3 4. 

Pa. yjLSo, — subvertit urbem Gen. 19 25. 

*yaao, (num qittul?). C. suff. >po,.3aAo, 
Prov. II8. Pl. ^aao, ib. v. 3. ,m. — 
1. xaTaaTpocprj Prov. 1 18, 2. ^Am; ^oso, 
cTpocpal XoYtov v, 3. 

^so,,» (ptc. pass. nisi fort, ad Aph. 
pertinet) (Mt, A2). yst*» (Mt, C), yJio^ 
(Luc, C), /, J.A»o^». — 1. versatus gladius 
Gen, 3 24, 2. perversus Mt, 1717, Luc, 
9 41. Tit. 311. 

Ithpa. Impf. 3. y»o,i^ Hom, Anecd, 
175 21, Ptc, yfi,o,^uo iTim, 3 15: ^^xaiio^it» 
Hebr, 1033, — 1. versatus est Tim, et 
Hebr. 11, cc, 2. usus est alqo (y^) 
Anecd, 1, c, 

Aph. Pf, 3, /, KjisI (sic) Hom, Ox, 
95819. Ptc. act, ^aaojso Tit, 1 14. — 
1. convertit, subvertit Ox, 1, c, 2. aver- 
satus est rem Tit, 1, c. *>o» (j!*), Pe. Impf, ;< 
lingud canis Ex. 1 1 7, stridit JLjow-o», pjoio, (A), p. 0. BC, N. pr. 

'HpcoSia; Mt. 143. Mc, 6i7, 22, Luc, 3l9. «£B^lO«^ai 53 ^i un^;6;^a!t (A: Mc 6i4, al.): AjOr^oi 
Luc. 83 B: ^fOMi (A: Mt. 2i. 3. Mc. 6 16, 
etc: cf. Mc. 622): ^«oioi BC pass. N. 
pr. 'Hpto^Tjc 11. cc, al. (v. concord.). 

Ij^jiiot (Mt. 2216 Ev. 87 A), p. o. ib. 
C: ixio;i« ib. B. ujfoioi ib. Ev. 156C 
(hinc corrig. ujo«« in B) : ujll^io» repono 
ib. in cod. A pro u.coo;oVa«. — oi Hptp- 
Stavoi, 1. c. <nn.i,^^aao<oi ;^^. pr.^EpfiOYeviQc 2Tim. 1 15. 
»m*\a;^ot N. pr. 'Epix^c Act. 14 12. *JL^Q.j^90t. Pl. ^OjLiDt*, Act. Sct. 
Anecd. 170 16. ^jL^o>m.W Hom. Anecd. 19518. emph. U^o»m.W ib. 16, U^oaxovI 
20025. — aipEC7tu)TTj;, haereticus. 11. cc 

xajueB«Qt /. — aip£3i; haeresis Act. Sct. 
Anecd. 17011. o coni. — 1. et, pass. o— o et— et Phil. interiect. vae, insequ. '^, Js. 39. ii. lOi. 5. 

17. 2. etiam 2Cor. 6i, al. Jo. Il5. Mt. 23l3sqq. 24i9. 2624. Luc 

' ; ~ r~ I 2222. Hom. Anecd. 18914. 17 (cit. Js. 39). 

wo (»o A pass., -lo Mt. 24i9B).| ^ ^ 1 wlt^j A (Mt. 2637. 27 56, al.) p. o. 
Mt. 103 AB, al.; -y^j Joh. 21 2 A, p. o. 
BC Anecd. pass., Mc 1035 Dam. — X. 
pr. Ze^soaio; (cf. Dalm., Worte Jesu, 
1898, p. 40 eiusdemque Gramm. p. 142; 
Pes. -jaj.) Mt. 421. 103. 2637. 2756. 
Mc 1035. Luc 510. Joh. 212. ^cxXdAj (A: Mt. 4 13. 15), <j>Xaj (ib. C. 
Js. 9l), per p invers. scr. Mt. B, — 
N. pr. ZaiSouXcov (Pes. >^oa)), 11. cc. ^; I. Pe., Atiaj; etc Irapf. 3. >^u 
(Luc 2236A, p. 0. C, al.), ^u. (Luc 
1. c B); etc Lnp. oioaj; /. ^oaj, ^joaj 
(Mt. 25 9BC). Ptc. ^j; etc — emit 
Mt. 1344. 1415. 2112. 25 9sq. 27 7. Mc 
1546. 16i. Luc 14i8sq. 2236. Joh. 48. 
65. Gal. 4 5. [Ps. 4312 pro Kiaj leg. l;,a]. 

^) (iud., samar. y2\) m. — emptio 
Joh. 2l6C (vid. raox ^^)). 

Pa. Pf. 2, Kka). Impf, ^u, ^^u. Imp. 
^), ^) ; etc Ptc act. ^^bs ; etc — vendidit Jo. 3 3. 6. Ps. 43 13. Mt. 1344, 
1921. 2112. 25 9. Luc 1233. 1822. 1945. 
2236. Joh. 24. 16. 

>^) (iud,, samar. \\^]) m. — venditio: 
^l^)o ^-l3) Iji-opiov mercatura Joh. 2 16 
(ubi sic leg.). (ludaicae originis formula. 
TJnde syr. Jiaojo Ju»), arab. \j^^ ^'-> s. 
fiba \wio apud Beaussier, al.). 

Bhpa. ^;)| (Joh. 12 5 A). Impf. ^;^^ 
(A Mt. 18 25, al.), p. 0. al.; ^u (== |5r, 
si recte se habet; cf. etiam Lidzb. Haudb. 

p. 266). Mt. 1. C C. PtC ,-a3;U0, ^;U» 

(Luc 126 A cod.). — venditus est Mt. 
1825. 269. Luc 126. Joh. 12 5. *^) II. ^) (A pass.), ^) (BC pass. 
al.). emph. Jia.) (Mt. 4 17 Ev. 68 A), p. o 
pass. C. suff. 3. ftoa) (Dt. Ili4). Pl 
,^437 (A: Mt. 1715, Mc 921, al.), p. o 
pass.; defect. scr. ^j^j ZDMG 56 252ii 
w. — 1. tempus Ex. 832. 9 13. Dt. 11 14 
Mt. 417. Hora. Anecd. 199 8. ^ia ali •Al) 54 ^O) quando Luc. 22 32. Eph..2 2sq. 13. Col. 3 7. 
8. F. 98 paen. ^j ^OAa prorsus Mt. 
18 10 Anecd. (cett. ^ ^OAa). ^ia — ^ia 
modo— modo Hom. Anecd. 185 7/9. [210]. 
191 25/1921. 2. tempus (nostrates 
„Mal"): ^(a)=») Ih^ semel Gen. 18 32. Hom. 
Ox. 95021/22. Lit. 69716 (ubi leg. ^j). 
^lvlo ^j Ih» xal a;rac xal St; Phil. 4 16. 
JLKA.1 ^j tertium Mt. 2644. Joh. 2114. 
^-03) t*.^ saepe Js. 42 20. Mt. 17 15 (his). 
Mc. 9 21. 2Tim. 1 16. Hom. Anecd. 20616. 
207 24. Vit. Anton. Stud. Sin. Ill464sq.9. 
(gr. utroque loco rojaxt; apud Migne 
P. Gr. 26, 900, c. 39). ^^\ Jbo^ quo- 
ties? Mt. 2337. 

[*,;: Ptc. jb;| Lit. 680; Ta. Ptc. act. 
jB;bo E,om. 330 Dam., pass. ^jum Tit. 
37. De ) cf. nabat. '^Tp'\\ euaspi^c Vog. 
29 1; tamen formae sunt edessenae; legi- 
tima est *j.]. *io«;. *lc). emph. J-o,) («^nt)- 'n^- — 
splendor Lit. 70613 (ubi interpunctionem 
mutandamlegendumqueJLjj; U^) existimo). 

looi), loo»^) (Anecd.). /. — splendor, 
laetitia Luc. 1 14 (ayaXXtaaic). *Joij (cf. ;o)). Pe. Ptc. act. \^\ Mt. 
525B, cett. ;-.o)). — animum attendit ad 
cavendum, sequ. ^ p., Mt. 1. c. (Aliter 
text. gr.). Hom. Ox. 9 66 12. 

*^oi). Pl. ^#-»0,) — sobrius. Ita suppo- 
nendum puto Tit. 22 pro voce incerta a 
Grwilliamio v'***'> ^ Stenningio ^f^U 
lecta; gr. vTj^aXioo?. Respicias Ithpe. 

lol^oi) adv. caute Act. 16 23 (Lit.=Pes). 

Ithpe. Impf. spio,;JL.. Imp. Oioi;)l. — 

1. cavit, c. .^, Luc. 2046. 2. sobrius 
factus est (dvavTi^stv) 2Tim. 226. 

Pa. Impf. pl. 1. 5otU — admonuit, 
praemonuit Luc. 1628A. 

*io(). emph. liot). (cf. Idiot. p. 27. Dal- 
man. Gramm. p. 38) Luc. 2125 Ev. 133 A, 
liw) ib. Ev. 128A; p. 0. pass. pl. ^■io»), ^f-o,) (Mt. 4 24C. 1715C). m. — luna 
Js. 60l9sq. Jo. 2 10. 3 15. Mt. 24 29. Luc. 
2125. Act. 220. ^ioi) Jkjia >po,.A:^; 01 az- 
Xrjvta^ojxsvoi Mt. 4 24; ')'«=» ,e i-«ajisJo 1715. 
Tamen ad explicandam hanc locutionem 
(pro qua Syr p ° l;-^l ;a; usurpant, cf. 
Duval. Rev. d. Et. Juiv. 1887, p. 49sqq., 
Sin. JL^g iA-oi) vix sufficit, opinor, notio 
lunae, quae inest voci liot); et fortasse 
suspicari licet, hic servatam esse memo- 
riam quaedam numinis, quod venerati 
erant pagani, ita ut ') Kia, quae rectius 
dici debuerunt lioi) 'o, sed noto moi'e 
appellantur duplici plurali, sint filiae 
Yeneris (syh)), quae a Syris antiquis in 
tectis colebantur (Cf. Wellhausen. Reste^ 
p. 40 sq.), sed a Christianis pro daemo- 
nibus habebantur. Prorsus aliter ano- 
nymus in „Lit. Centralbl." 1902, col. 
1324 „Mondstrahlen" interpretatur. Nescio 
an rectius; sane quidem simplicius. Cf. 
etiam lio^xD If^; JLL.oi in cantico syr. aj)ud 
Gollanczium Actes du XI congres intern. 
des orient., Paris 1898,) p. 906a.f. 91 1. 3. 

*lof. *JLo). emph. iJ^o). Pl. v^o) ; 'J^«)- 
/. — angulus Mt. 65. li<-o); Jjui lapis 
angularis Eph. 2 20, pro quo |]^l,oi\. 'i Mt. 
2142. vJ-»*) >»^'l; quadratus Gen. 6 14. 

w;^Oj m. (CsuYOi;) — par Luc. 2 24 
(BC p. 0.). usss?i r» auvJ^oYE Phil. 4 3. 

Pa. v^o), ^o) — coniunxit Mt. 196. 

[Ithpa. vs55P;u uxorem duxit Lit. 680. 
Eximendum lexico. Vox est a dialecto 
aliena]. 

}0} (Mt. 202, al.) emph. l)o). Pl. ^)o), 
^)o) (Luc. 21 2 A); j-)o). m. — Est 
1. pro Srjvapiov Mt. 1828. 20 2. 9sqq. 
2219. 2. pro xoopavTY]c Mt. 5 26AB. Mc. 
12 15. 3. pro XeiTTOv Luc. 212. 4. pro 
SiSpaxixov Mt. 17 24 (Cf. Schiirer, Gesch. 
d. jiid. V.2 2 35sq.). •'uuo): ux*)KiP iThess. 33: leg. •«i-)koo. I ^f 55 «.{•4») *^) Pe. Pf. pl. 1. ^U Mt. 2537 Ev. 
166B, «!U) A. Impf. 2. ^pjl Gen. 6 19. 
7 3. Ptc. act. ^h Mt. 626BC (A om.) — 
aluit, educavit, 11. cc. Cf. etiam Pa. 
[ ^i» (|1TB) Hom. Anecd. 19425. emph. 
^•m. C. suff. eaou»; etc. Pl. ^ou». 
n». alimentura, victus 1. c, Mt. 6 25BC. 
lOlO. 1415. 2445. Joh. 48. Lit. 69617 
(cit. Ps. 6410). 7068. Cf. ^jj^y 

^ua (?). Pl. ^j^u». m. — id. esse vi- 
detur ac praegress. in Act. Adrian. fol. 
1 ^: ««.«^ ^JkUUe ^pet^; ^^Qi ol -oXuxTTj- 
{lovs;. Huc fort. pertinet etiam ^j^^jd 
(^UB?) Hom. Anecd. 1874 = Job. 926, 
LXX ,3opa. 

Pa. Pf. pl. 1. p. ^jx.] — aluit, edu- 
cavit Mt. 2537 Ev. 97B, Ev. 129 B (cett. 
Pe.). 

Ittaph. Impf. pl. >jtu)i«- — alitus, 
sustentatus est Gen. 6 20. 

\lO) (^oi-^ri, cf. Idiot. p. 105. Krauss. 
2244). /. (sed cf. Mt. 34B). Pl. ^qj 
Mt. 109. — cingulum Ex. 284. Mt. 34. 
109. Mc. 16. 

*^o;. Pe. Pf. 3. /. ki.); *x). Impf. 
^^QL>. Ptc. act. /. U^). — se movit, 
quassatus est Gen. 714. 21. Jo. 2 10. 3 16. 
Ps. 45 7. Mt. 2110. 27 51ABC. 284. 

[*^oj. emph. li-o). m. — 1. terrae 
motus Act. 1626 (Lit.). 2. tempestas 
Mt. S24A corr.] sed ipsius codicis scrip- 
tora ^o) revocanda est, quae est legitima 
forma. Lit. syrismis redundat]. 

^) (y*|) m. — motus: ■^) Jlj incon- 
cussus Dt. 11 18 (aaaXeoTOi;). Et hinc 
corrig. ^) |j ib. 68. 

^oj (Mt. 824A cod.; al.); ^o) (Mt. 
28 2 B). emph. Ko) (Mt. 27 54 Ev. 204 A), 
p. 0. al.; lio:s.o) Luc. 2125 Ev. 133 A 
cod. [Jioi-) Mt. 27 54BC, Luc. 1. 1. Ev. 
128B]. Pl. ^*Ai.o) (Mt. 24 7 A. Luc. 21 11), 
v^>s o) Mt. 1. c. Ev. 92 B. [^^oi^j ib. C, 
Ev. 160BC. Luc. c. c. C; ^*i^) Luc. B]. [emph. Luc, 21 25 A, Ev. 133B : leg. sing.]. 
m. — 1. terrae motus Mt. 247. 2754. 
282. Luc. 21 11. 2. tempestas Zach. 9 14. 
Mt. 8 24. Luc. 2125. 

Ithpe. Ptc. <5-)ioo; etc. — motus est 
Gen. 721. 8 17. 19. 9 2. iThess. 33 (sic leg.). 

Palp. "^K^f, ^i^f. Impf. "^i^L., ^j — ; 
etc. Ptc. ^\.i:k.uo (Am. 95, sic leg.); pass. 
id. — movit, concussit, 1. c, Js. 10 14. 
Ps. 456. Job. 164. Mt. 117. 234. Luc 
7 24. Joh. 1133. Hom. Ox. 9 53)2. 64 1. 
Hymn. Lect. 137 4. Act. Andr. et Matth. 
fol. 2'-. 

^oi^) Hymn. Anecd. 1134. Act. Andr. 
et Matth. fol. 2^. emph. JLi.oii-) Job. 16 5. 
C. suff. vp«»^oi^) Joh. 53A, \pQ»5.i^) B, 
yooM^oi^) C. m. — motus, agitatio, 11. cc. 

Ithpalp. Pf. 3. /. [K]i.ii.)I (i. e. 'y>\») 
Lit. Dam. IP; pl. o^i^jjl; etc. Impf. 
3. /. ^i^jjl ; etc. >^i^u Luc. 2 1 26 C. Ptc. 
^&.l^jUe, pl. /. ^lXjl» iReg. 1 13. — 
agitatus, concussus est, 11. cc, Js. 1031. 
Am. 812. Ps. 815. Mt. 117. 2429. Luc 
7 24. Act. 225 (cit. Ps. 158). 16 26. Hom. 
Anecd. 182 11. Act. Andr. et Matth. fol. 
2"". ^i^ju» J.(V) . . . = axivTjTo; Vit. Anton. 
Stud. Sin. 11 1472/3 (cf. Migne, P. Gr. 
26 900, C). «^Oj N. pr. SirjYtop, Si-jtop, (sed cfr. 
ZtoYopa apud Field. ; Pes. fxj Gen. 
19 22sq. 30. *>o; (Cf. „Homon. 'Wurzeln'' p. 22). 
Pe. il), 9il) — decessit, recessit, sequ. ^, 
Hom. Anecd. 17313. 19519 (sic leg. pra 

Ojl— ). \\ . -^-% )Oj, ^^^io) (B bis) N. pr. 2opo- 
^a^eX (Pes. ^^;^aio)) Mt. Il2sq. Luc 327. *Aj^) Pe. Impf. 1. «ojuu. pl. 2. >^om)L 
— depulit (d>&£Tv) Jo. 220 (2 codd.). 36 
(ecooOeiv). Fort. corr., cf. a^). wiaju; (Mt. 27 28 Ev. 201 A), p. 0. 1. c 
Ui^r*) 56 h BC, Mc. 1517BC. o;aA*jMt. 1.1. Ev. 210A 
cod. emph. lA«iojL.j Mc. 1. c. A; 'aoj Ex. 
285. 8. lli;ouuj Mt. 1. c, Ev. 210A corr. 
f. — coccum, 11. cc, Ex. 2631. 36. *t*) N. pr. 2e6exia; (Pes. AjJsjj) 
Jer. 391. 

^f (Ps. 56 5). emph. Juj. C. suff. ou-j, 
\o6^). m. — arma, 1. c, Jo. 28. Ps. 4510. 
904. Rom. 1312. 2Cor. 67. Hom. Ox. 
9 6610. Vit. Anton. Stud. Sin. 111472 
(=MigneP. G-r. 26 90oB: (xexa itavoTrXiac) 
(cf. ^uiJL»). K.J (Gen. 811). Pl. JLV/ (Mt. 243 Ev. 
91 A cod.), JLli-j (26 30A), p. o. pass. 
lioj (243 Ev. 160AB. Joh. 8iA). m. — 
oliva, olea, 11. cc, Mt. 211. Mc 11 1. 133. 
Luc 19 29. 37. 2239A corr. (cod. om.). 
Hom. Anecd. 18116. — JLht^j olivetum 
Act. 112. *U>). Pa. Impf. 2. JL»jl. Ptc act. JL.i» 
— insontem iudicavit 3B,g. 2 14. Jo. 3 21. 

«jj (^51, cf. Lidzb., Ephemeris I 213). 
Mt. 27 4 Anecd. 24 C, Ev. 201 B; >-JUj 
27 24 Ev. 210A, p. 0. ib. B. — insons, 
innocens, 11. cc [Jo. 3 19, vid. *.aaj]. 

[-oaj insons, d&oio; Jo. 3 19: leg. «JLsj 
vel ujk^j]. ^Jla; (A: p. 0. C), u*lj (B) N. pr. 
Zaxyaio; (Pes. uj»j) Luc. 19 2. 5. 8. 

[o#ks)1 Joh. 12 16 Stud. Sin. Leg. ofa;!]. *^j (Cf. „Homon. Wurzeln" p. 24, 
ZDMGr 54 167). Pa. ptc. pass. Wi» Mc 
64A, p. 0. B, Mt. 1357. '^uo Mc 1. 1. C. 
/. ]h.uo Js. 53 3. Pl. c suff. wQ}v\.iM 
lCor. 1223. — contemptus (^ti|xo;) 11. cc 

Vo^j (^b\?\ ?) m. — ignominia, infamia 
(aTifxia) Js. 1016. Prov. 9 7. 2Cor. 6 8. 

Ithpa. '^;)! Js. 533. — contemptus 
est, 1. c [Mt. 2429 Anecd. et Dam. leg. 

^^lXjU]. 

"V^jue crapulae plenus Ps. 77 65. ^^i Pe. Pf. pl. *:A.j. Imp. ai.o>fe,j 
(Joh. 28A), «A-j (BC). — hausit Joh. 
2 8sq. [a);j»ik.j Zach. 9 14 = [BoXi;. Vox nihili. 
Correxerim «;f.^ vel potius «i;-»,.^, „sa- 
gitta eius"]. *)8j Jboj (Cf. Idiot. p. 28), Jba.j Luc 
21 18BC (sic leg. pro JL*ioj). Pl. Jjljo). /. 
— crinis, pilus 1. 1., Mt. 536. Luc. 12 7. *fys). *poj (-1»!), emph. !fSoj. Pl. ^poj, 
emph. jLfiBj^o), JLf*j. m. — 1. cantus, 
psalmus Job. 2112. Luc 1525. 2. pl. 
comissatio (xtofJLOt) Rom. 13 13. 

*;OMUO. Pl. C suff. ^^A^iOMUe. m. — 

cantus Am. 8 10. 

*poj (1S1). emph. Ifsoj. Pl. JLfAj. m. 
1. tibicen auXrjTrjc Mt. 923. 2. yopauXYj; 
Act. Philem. Anecd. 169 5. JL;^; (per »Ji scr. BC) ; ^jufij, »«1^*3), 
..«a*;JJ>j (Luc l2lB), .«aj;3j (Luc 1 6 C. 
13 B. 18 BC, al.). N. pr. Za^^apia;, a) olo; 
Bapayfou (Jojadae) Mt. 2335. Lect. 10410. 
11013. 2. lohannis baptistae pater, pass. 
N. T. JL^<i-*,-b;, ^d^;Jij (A), p. voc. 0. BCD. 
N. pr. 'laxapitoTr); (Pes. JL^o*faxD) Mt. 
104. 2614, al. (Cf. Dalm. Worte Jesu, 
1898, p. 42). (t-,^poj (Cf. Krauss. 2 28. 248) smarag- 
dus Ex. 28 9. *^oj; emj)h. J^oj reddit ra CiCavta 
Mt. 13, ante v. 37. v. 38. 40. Eorma 
parum credibilis. Cf. Idiot. p. 105. *)i). *jjLjj («^^it). emph. IhLAXf. Pl. id. et 
llUt) f. — meretrix Jo. 33. Mt. 2l3lsq. 
Luc 1530. Hom. Anecd. 176 8. [2092]. 

ojj (nU|) BC: Mt. 532, 19 9, Joh. 841; 
oA*j Hom. Anecd. 20011 (hinc corr. ^juj 
Mt. 5 32A). emph. liojj Col. 3 5. iThess. 43, f y^> 57 al., Ilai^j Hom. Anecd. 21113. /. — 
scortatio, 11. cc, Vit. Sct. cod. ms. pass. 

**jj (id.) solus cod. A perhibet Mt. 19 9 
et Joh. S41, quare vereor, ne sit correc- 
tori adscribendum. 

Pa. Pf. pl. tui lCor. 108. Impf. pl. 

I. wju 1. c. Ptc. act. pl. m. ^i» Act. 
Andr. et Matth. fol. 2"^. — scortatus est, 

II. cc. 

*p.^; Pe. Ptc. act. /. J^>^) — Mc. 
619B: «i^ J^«.v) loQi pro evslysv ahzio. 
Cum tamen AC iux^ perhibeant, fort. 
menda subest. Quid si archetypum l^lj 
habuerit? Quod verbo graeco accuratius 
respondet et cum JjoaI^j facile commutari 
potuit; etenim literae TetW in libris manu 
scriptis haud multum inter sese distant. »a^; Pe. AS.), «as.)(o) (Mc. 1 43 A). 
Impf. 2. «a^jl. Imp. «d^j, a^j (Luc. 
1939). Ptc. act. Axj; etc. — 1. depulit, 
repudiavit, c. acc. v. abs. ((LOeTv, 0.1:-, 
i^coSelv) Ps. 4324. 558. 77 60. Cf. etiam 
AAij. 2. Insequ. o, i7riTt|i.av Mt. 826. 
1718. 2031. Mc. 830. 925C (AB i^). 
Luc. 435. 39. 41. 942. 55. 17 3A. 1839. 
1939. 2340; I{ippt[i,a(j9ai Mt. 930. Mc. l43. 
3. Insequ. '^, aYavaxTeiv Mc. 1041 C (cf. 
Ithpe.). 

ff^ i C. suff. 3. m. oiibtfti.j. /. — 
minae, comminatio (aiztikri) Zach. 9 14. 

Ithpe. AV!)!- Ptc. act. a^«im; etc. — 
1. depulsus est (cf. Pe. 1.), pro <pepe!j&at 
Job. 171, araYeadai 2130. (Pro irapa- 
aufi[iaXXe(jdai Ps. 4821. Versio prorsus 
absona). 2. Insequ. '^ p. indigne tulit, 
indignatus est (aYavaxxeiv) Mc. 1041 AB. 
B. .Insequ. tf^ I[i.,3pt}i,aa0ai (cf. Pe. 2.) Joh. 
1133. 38. (Mc. 9 34 Anecd. 216). /. abs. I?ai.j (Gen. 
1920, al.). emph. Il»di.j (Luc. 1232A), 
liiaxj (ib. BC). C. suff. voo,;oi-j Jon. 35. 
Pl. [^ioi.) Luc. 1424A a recent. manu]. 
st. cst. iioi.) Mt. 630C, al., w5o^) ib. B. 
emph. JLvoi.) (A: Mt. 2540 Ev. 129, al.), 
lioi.) Prov. l4. /. abs. v>o^) Vit. Anton. 
Stud. Sin. 1114416. emph. Ilioi.). — 

1. parvus, 11. cc, Gen. II6. 19 11. Js. 7 13. 
9i4. 116. Mich. 52. Mt. 26. 1042. lUl. 
2545. Luc 7 28. 948. 2226. Joh. 330. Hom, 
Anecd. 17925 (cit. 3Rg. 17 13). 189 8. 
Hom. Ox. 95014, al. ojjo^at io^j (6X170- 
TrtdTos) Hom. Anecd. 2022; cf. Js. 354. 
Mt. 6 30. 826.14 31 (= Hom. Ox. 9 68 1 S sq.). 

2. natu minor, iunior Luc. 15 12 sq. [Pauci: 
Luc. 14 24A, interpol.]. 

*oioik.j /. st. cstr. ioiOi-J, iiOXJ (C), — 
exiguitas: Hoajo^o» 'j 6XtY0-iaTia Mt. 17 20. *i-9j. o^j /. C. suff. etl:o;Aj — foetor 
Job. 1711. Jo. 2 20 (LXX utroque loco 
pp6|i,oc. Cf. Syr. Hex.). *Ud). *jBj m. Pl. ^), emph. JLub). — 
uter Mt. 9 17. Luc. 537sq. 

**«) (p^i?0- ^- Pl- i-^^f' — scin- 
tilla Job. 16 10. Hymn. Lect. 1389(?). t^) Pe. — parvus fuit. eutSLi 1*;^) 
d)XiY0«J<u/ri5ev animo defecit Jon. 4 8. 

io^) (Js. 1019, al.), io^) (ib. 116 et 
8 Anecd.). emph. lioi.j (pass.), lioi...) *^0). [Pe. ^^hjxaj crucifixistis Act. 223 
procul dubio ex vers. Pes. assumtum]. 

*AAJL>B S. *AOJBJLM. m. Pl. C Suff. wOSOJSL». 

— articulus Job. 17 11. 

tdkSojBUo. C. suff. «1 — ; etc /. — trabs 
vel simile quid, quo quis erigitur, metaph. 
de Christo : v&;.k9ojBUe . . . 1,^x11 sustenta- 
culum nostrum factus es, o Domine! Lit. 
Dam. I fol. P. Obscuriora mihi sunt 
verba [?^]Aii ^*?^ e(&;jkSojBUe ^^ II 
Uh-I ib. 

Ithpa. Pf. 3 /. »wftj»j)f; etc. Ptc act. 
Asiue; etc — 1. erexit se Luc 13 13. 
2. exsurrexit, contra qm, restitit alcui ("^) 
Js. 505. Luc 234. Rom. 132. Hymn. 
Anecd. 113 10. 22. iJ>f 58 Va^ *»-D) Pe. Impf. \«;a0U, spf-ot. (BC). — 
praecipitavit Luc. 429. 

*liajsuo. emph. llicuBUo. /. — locus 
praeceps, praeruptus Mt. 832. Luc. 833. 

w^; N. pr. Zapa (Pes. ^n) Mt. 13. 

"^h Pe. Pf. 2. K^ij, 1. AiXij; etc. 
Imp. 'b^oiL», ^ju (BC Luc. 85). Imp. 
'^.ojj, pl. oiwoij. Ptc. act. ^jj, '4-ij; etc. 
— seminavit Dt. 11 10. Jer. 12 13. 39 37. 
Eccl. 114. 6. Mt. 626. 1337. 25 24. 26. 
Luc. 85. Joh. 4 36sq. 

^ij (pass.), 'i-ij (Mt. 2224C). emph. 
i>.ij. C. suff. 3. m. ot^ij, o»A:».ij (Hebr. 
2l6 Lect. 14); y.:»-ij; etc. Pl. JU^vj (Luc. 
61A). p. 0. al. C. suff. y.K-ki.>>j (sic) Gal. 
3 16. m. — 1. semen Gen. liisq. 29. 315. 73. 822. Dt. 1015. Il9sq. Js. 435. 
619. Am. 913. Eccl. 116. Sirac. 45 25. 
Mt. 1337. 2224. Mc. 1219. Gal. 3 16. Hebr. 
216. Lit. 7054. Alibi. 2. pl. seges, 
segetes Mc. 223. Luc. 61. 

*i^ij. emph. liii-ij. /. — diaspora 
Jac. 1 1. 

*^oij, emph. JLik.oij. m. — seminator 
Luc. 85AB (Anecd. om., C ji^oij). 

Ithpe. Pf. pl. Oiiwi;)!. Ptc. ^ijUO. — 

disseminatus est Gren. lllsq. 29. 9 19. Jo. 
32. 

Aph. Ptc. act. -^ino, f. j^iU9. — semi- 
navit, disseminavit Gen. 1 29. Ex. 931. 

*t»^ *lij. C. suff. oilij. m. — dodrans, 
spithama Js. 40 12. *ooj«. emph. Ia9m. m. — amor 
1 Thess. 3 12. (Ib. 1 3 Stenning legit ^{taKam,). i^ («an) Rom. 1415, al.; JLauuu Hebr. 
1024.. emph. fJ^iao*, Iks^juu Joh. 15 13 
(Stud. Sin.). C. suff. o,it^ (Joh. 15loA, 
al.); etc. /. — amor, 11. cc, Mt. 24 12. 
Joh. 1335. 159. Rom. 58. 12 9sq. 1 Cor. 
13lsqq. Col. 14. 8, et saepe alibi. Hom. 
Anecd. 20226. 

(Am. 810). emph. J-i.-^... C. suff, 
1; etc. uc^A^ (Mt. 17 5 A, al.). Pl. 
^^*-^»->M (Rom. 1 7). C. suff. 1. uAj^aju. — 
amatus, 11. cc, Gen. 22 2. 12. 16. Js. 442. 
Mt. 317. Mc lii. Luc 935BC. 2013. 
2Petr. 38; airAct. Andr. et Matth. fol. 2^ 
Hora. Ox. 96114. 74i. 

l^aoiuul [taqtulat) pl. iKaoaLul,. /. — 
delicium, cupiditas („Liebhaberei") Hom. 
Anecd. 20014. 20616. 

Aph. c^l, tfXAj-l (Eph. 24); N-a.mI ; etc 
Impf. .aj^ (Mt. 624A), ^JL (Luc I613C), alias .ajuL^ (A). C. suff. 3. m. 
(Luc 742A2, ^. 0. cett.); ^l; etc Imp. 
oAjk^l. Ptc act. ojuio, Okjuuso; etc — amavit, 
11. cc, Dt. 65. Js. 434. Ps. 448. Prov. 
9 8. Mt. 543. Eph. 624, et saepe al. Act. 
Philem. Anecd. 16920. 1707. Act. Andr. 
et Matth. fol. 2^ Hom. Anecd. 21112. 

*^^i>aju (Cf. „Homon.Wurzeln" p.25sq.) 
I. VajL., ^.-..> (Joh. 2l5B). emph. jla**. 
Pl. y\->>,. C. suff. 3. /. oMXiiuu. m. — 
1. funis Joh. 2 15. Act. Philem. Anecd. 
169 24. Hom. Ox. 9 58 11 (cf. Js. 518). 618. 
Act. Adrian. fol. 2'/^ (cf. Jjoi). 2. «JXot- 
vi(j[xa (cf. „Homon. Wurzeln" p. 26, n.) 
Zach. 1 1 14. ^'^.aja 11. y\:>» (A Mt. 248). emph. 
}.\-<^ C. suff. .»o\->w. m. — partus 
dolores Job. 2117. Mt. 248. Act. 224. 
Lit. 707 3. Vau^ 59 ♦'^.^ III. Pa. Impf. pl. 1. '^aoAj 

— perdidit Jer. 1 1 19. *. istj^ (st. cst.). emph. i^jaju. 
C. suff. oifaj«. Pl. c. suff. -ofsju; etc. 
m. — 1. socius, amicus Mt. 20i3C (AB 
«•>>->..). 2650. 2. coUega Joh. 11 16. 
3. alter Ex. 11 2. Phil. 24. juy» ^ 
civis, roAi-ixo; Vit. Anton. S. F. 104 9. vp V^ *» X. pr. urbis Xe^pwv Num. 13 23 (bis). Pe. lA^; etc. Ptc. pass. /. 
,.. — clausit, inclusit Ps. 77 62. Luc. 
320. 56. Yit. Abrah. Qid. ZDilG 56255i7. 

***^ (tyiSn). [emph. U*ii- Mt. 5 25 AB : 
leg. J.>a-\» cum C]. C. suff. 3. m. e»Aaauu 
Vit. Abrah. Qidon. ZDMG 56255 paen. 
m. — carcer, 1. c. 

^OTL*, (*]^B^nn) 2Cor. 65. Hebr. 1136. 
emph. J»«, n-> i> Js. 427, Mt. 5 25C, al; per 
ii scr. Luc. 2112 Ev. 133A; i.;jt<>ajM Mt. 
25 36 Ev. 129 A, U*aaajy Luc. 1. 1. Ev. 
240 A. m. — custodia, «puXaxi^, 11. cc. 
Nonnisi sensu abstracto. Sicubi cpuXaxf^ 
vim concretam carceris habet, interpres 
aut Ur^^l i*-o, JLtiacsl iuk3 usurpat, aut 
vocem graec. JbNb servat. (Hinc corrig. 
Idiot. p. 29). 

Ithpe. Pf. pl. aAsjuLl — (ex-)clusus 
est Eom. 327 (sic leg.). ^^S^> Pe. V,^, «Xs^; etc. Impf. 
V«v^ (Ps. 904, v. ZDMG53 706), voX,^. 
Ptc. act. V«^, Vl^. — 1. tr. cinxit, 
circumdedit, sequ. acc. (i«, V) Gen. 2 11. 
13. 194. Js. 4225. Jon. 24. 6. Ps. 43 14. 
8718. 904. 11710 (sic leg.). Job. 16 13. 
177. Mt. 35. Luc. 3 3. 1943'\ Joh. 1024. 
Lit. Dam. I fol. l"'. 2. circumiit, c. o 
1., Mt. 423. 17 22, Luc. 8i. 96. Hebr. 1137. 
Act. Philem. Anecd. 16925. Lit. 704 21. 
Sequ. acc. 1. Mt. 9 35. 23 15. — circumiacens Gen. 19 28. Dt. 13 7. Jo. 
3ll8q. Ps. 493. Luc. 9 12. 

V^sjfc** m. — 'jk* 'ju ^ circumcirca (xuxXw) 
Jer. 38 39. Va^ '^*^ « xoxXodev 
Sirac. 46 5. 

*jla^ /. [JL^oa* Hom. Anecd. 209 13, 
loci corruptissimi]. st. cst. ]^;^a.^ Js. 
9 18. C. suff. uA>b;\,a^a^ Js. 60 4. 
Npj>i^a^*A* Dt. 6 14 (sic leg. pro \jiAK\,«l,aA<). 

— regio circumiacens (t6, tol xtixXtp) 
11. cc. 

Aph. (anPa.?) Pf. Vs-'(«) ^t- 2133 
Anecd., Ev. 88 A, V.^(o) ib. Ev. 154C. 
Impf. >pX^u>. — circumdedit, sequ. dupl. 
acc, 1. c, Luc. 19 43. 

*V,^. *;-L^. emph. J.— . Pl. l^^sj^ 
B : Mt. 115, Luc 7 22. — claudus, 11. cc, 
Js. 356. Jer. 388. 

fsg,"-'» (lanp) Act. 148 (cf. ZDMG 
53 706).' Pl. ^f^^-o», emph. J->^^^jl». — 
claudus 1. 1., Mt. UoAC. 21 14. Luc 7 22 
AC. Job. 53. ♦-o (rad. nnt^). emph. I^. /. 1»^« Joh. 
1332A, p. 0. pass. — unus, pass. Xom. 
anteced. s. insequ. : aliquis, quidam, tU 
Mt. 9 18. 20. 2211. Luc. 15 e^ saepe al. 
^ (== ^ Jl) nullus Ex. 9 6sq. /. I^- ji 
nihil Mt. 2662. Iw^A. eu ev = una Joh. 
1 1 52. 1 7 23. — r^ r^ unusquisque 1 Thess. 
44 S. F. (sic leg. pro 1^** ♦>•) (Ox. «j{ Vaa). 
H»Va:> id. Joh. 67C. 103. S. F. 907. 
Hom. Anecd. 18125. 199 3. Lit. 704 20. 
r*> rJ" Voj id. Joh. 67A. Hom. Anecd. 
186 21. jj«o ^ Voj) id. Mt. 26 22. Mc 
1524. Joh. 67B. 103 C. 16 32. 2125. Act. 
23. 6. Bom. 125 r^ r** eU xaO' etc singuli 
Joh. 89 A (BC om.). ^ju — hu alius — 
alius, alter — alter Mt. 21 35. 22 5. »ju\. ^ 
irpo; aXXiQXou; Luc 2432, itaque cum J:o\, 
Mt. 119, >»x Luc. 2414. 17, iKa « (unus 
post alterum) Hymn. Anecd. 1123. — 
Denotat varietatem, veluti Ijbo t^ etc Lit. I 60 70622; et cf. JLiaj; numerum fractum: 
JLaa^&jm ^ ,^ t6 iTciTTefXTTTOv Num. 5 7. 

l,jj\. adv. („umce") valde, sane (Est 
pro Xiav, acpoSpa, iif^akua,) Gen. l31. 
7l8sq. 1820. 199. 509sq. Ex. 93. 18. 24. 
1014. 19. Num. 13 29. Js. 4317 (Lect. 35). 
5213. Jo. 2 11. 8. E. 1008, passim alibi. 
(Nonnulla exempla probat Schwally in 
Idiot. p. 29). 

l^ y>at adv. una, simul, concorditer 
(6}xou, 6[JLOi}uii.a86v, a(xa, ini xo aoTO Mt. 
22 34.) Gen. 19 4. 226. 8. 19. Js. 921. 
Il6sq. 14. 4222. 439. 60l2sq. Jer. 388. 
Job. 1610. 1716. 2126. Eccl. 116. Mt. 
2234. Joh. 4 36. 204. 26. 212. Act. 114. 
2i. Rom. 15 6. iThess. 4 17. Lit. 69618. 
Lit. Dam. I fol. 2^. 

I,jw ^ adv. aTTo {xta; Luc. 14 18; icpdTiaS 
Eom. 610. lCor. 156. Hebr. 9 12; sudu; 
Joh. 1332; Trapa^p^ixa Act. 1626. wt»o I. Pe. (-jj« pass. -jjuL(rfo) Joh. 
856C. -jju- (Act. Philem. Anecd. 1707); 
etc. Pl. 9rM [i^fj^ Joh. 2O20A dubiosum]. 
Irapf. I,ju-.; etc. Imp. /. -Ifj^, -jj>-w (Lit. 
Dam.pass.); pl. m. ojj-, o,JLj« (Mt. 512BC, 
Luc. 623C), oj-uu (Hom. Anecd. 17221). 
Ptc. act. l,ju s. -jjw; etc. — gavisus est 
(abs. s. sequ. Vw) 1. 1. cc, Js. 605. Jo. 
221. 23. Zach. 9 9. Mt. 18 13. Luc. 1 14. 
58. 10 20. Joh. 329. Jac. 12. Eom. 12 12. 
lCor. 3 6. iThess. 39, et saepe alibi. 
Hom. Anecd. 17221 (cit. Phil. 2 18). 
17310 (cit. Phil. 2 17). 

li^ (A: Luc. 24 52, Joh. 16 20 Ev. 189), 
p. 0. pass. (constanter BC); lojouw Mt. 
288 A [fojo^ Mt. 2ioA], p. 0. Luc. 2ioA, 
al. emph. lioyjy Luc. 244lA, al. C. suff. 
otioyjj; etc. i^hr^ (sic!) Joh. 1622 Ev. 
56BC. [Pl. llloHu Jo. II6 st. abs. sg. 
olim fuisse videtur : loy>*]. /. — gaudium, 
11. cc, Js. 3510. 6015. 61 11. Jon. 46. 
Ps. 448. 16. Mt. 210. 1344. 2521. 288. 
Luc 114. 44. 813. 1017. Joh. 3 29. 1511. 16 21. 24. 1713. Jac. 12. Eom. 14 17. Eph. 
624. Phil. 14. 25. iThess. 3 9. Hebr. l9. 
10 34. Hom. Anecd. 183 [8]. 9. Hymn. 
Anecd. 11112. Lit. 6976 (cit. Ps. 6413^). 
70617. S. P. 896. 9011 (cf. GGA 1901, 
p. 205). Lit. Dam. I, fol. 2^ 

Ithpe. -jjwtl; etc. Impf. -jjwkij, IjjuU; 
etc Imp. /. -;U/ll Js. 61 10, o^hl; etc. 
Ptc act. Ijjwk^io. — i. q. Pe., Js. 126. 
35lsq. 61 10. Jer. 38l2sq. Ps. 97 8. Mt. 
512. Luc. 147. 15 32. Joh. 535. 1428. 
Phil. 44 (Us). Hom. Anecd. 1837. [l9]. 
Lit. 706 2. 7087. Lit. Dam. I, fol. 2"^. 
Vit. Anton. Stud. Sin. 11 149 11. *— tj^ II. *-jj« m. C. suff. OMjjk», y-jjk*. 
Pl. c. suff. \ooil:o,-k» [vpoMujju Luc 2348A 
corr., vid. adn.] — pectus Gen. 3 14. Luc 
1813. 23 48. Joh. 2120. ^?JLl» N. pr. A83i Luc. 3 28 C (Cf. -,l). [r^r^ S. F. 904: ipse cod. recte ^xa*]. *ltJ^. h^ (nnn) Joh. 1334, ai., kjjju 

Mt. 917*^^. 26 29C. emph. IIjjj Luc 
5 36sqq., al. /. 11^** 2Eg. 220, al., emph. 
Il-jju (sic) Mt. 2628, al. Pl. ^h^ Mt. 917, 
al., /. ytjju Js. 42 9, al. — novus, 11. cc, 
Jb. 42 9sq. 4319. Zach. 9 9. Ps. 97 1. 
Mt. 917. 1352. 2629. Mc. 1617. Joh. 1334. 
1941. lCor. 1125. 2Cor. 5 17. Gal. 6 15. 
Eph. 2 15. Col. 310. Hom. Anecd. 207 8. 
Hom. Ox. 96115. 6212. Lit. Dam. I, fol. l"' 
(infra). 

Pa. iy-, ^^H-l(?) Hebr. IO20 Lect. 15. 
Impf. \olv^. Ptc. act. i,juao; etc — 
renovavit Js. 614. 10 20. Hom. Anecd. 
173 26. Lit. 7067. 

loyjj (nnri) (Eom. 64?). c. suff. o,iojjj. 

m. — renovatio Eom. 122 (avaxaivojffK;) ; ■ 
64 (iofjk* = xaivoTY];, quapropter ex JLolj-w 
[IIoI^Jm] natum esse cogitare possis; sed 
s^ ahs. est, non st. cst.). Pl. emph. i-.l;ojjw 
Ta EYxaivia, encaenia (templi, ecdesiae) 
Joh. 1022 (ubi AC falso IJLojj-). Lect. 2015. h 61 JUutijtf Ithpa. Impf. 1:,-Mitrf; etc. Ptc. l;jA.ba». 
— renovatus est Col. 3 10. Hom. Anecd. 
17317. 26sq. 2096. (Ojl^ N. pr. Chawah, Eva (Pes. laj«) 
Gen. 320. Hom. Anecd. 19323. 2116. ^wiOuL». emph. i^l«M. N. pr. EoaTo? 
(Pes. om.. al. JLoi) Xum. 13 30. *OQju. Pe. Ptc. act. .ajuw. — debuit 
Mt. 18'JS (bis). 30. 34. Luc. 741. 

*c»*A.. emph. l^a^ (Luc. 741, ubi sic 
L leg. cum A'). Pl. c. su£F. yiASa*> Mt. 
6 12. m. — debitum, 11. cc. 

i^oju (Bom. 44). emph. {kaojh^ (Mt. 
1827 A), (Kacut (v. 32 A; p. 0. cett.). pl. 
c. suff. \o^K;a«jw Rom. 137. /. — debi- 
tum, 11. cc. 

^jui (2*n), oIjuu (Rom. 3 19; sic leg. 
pro .-arfj**). Pl. y,^juL., ^jjU.; cst. J. -> > » ; 
c. suff. ^i...... (Mt. 612AC). — 1. ob- 

noxius Mt. 2316. I8. Luc. 17 10. Joh. 13 14. 
197. Eom. 319. 15 1; insequ. c» Mt. 521sq. 
23 18 Anecd. 26 66 AB. 1 Cor. 1127. 
2. debitor Mt. 612. 1824AC. 2666 Ev. 
195C. £,om. 1 14. J^ojw JLajuu ypeuxpetXerai 
Luc. 7 41. 

Pa. 'OMi. Lnpf. 3./. uijucl; etc. Ptc. 
ojuyk»; etc. — damnavit, condemnavit 
Mc. 10 33. Luc. Il3isq. Joh. 8 10 sq. 
Rom. 83. 

Ithpa. ojuiJbl. Impf. ojuL.kt*; etc. Ptc. 
Ajuu&uo (Rom. 1423; sic leg.). — dam- 
natus, condemnatus est Mt. 1237. 27 33. 
Mc. 16 16. Joh. 16 11. Rom. 1. c. 1 Cor. 
1132. 'ju* Hom. Anecd. 210 24. PI. a) ^«juw 
Js. 14 29''; ^oj- Mc. I6I8C. emph. U^j-** 
Js. 1429«. h) yU^ Mc. I618B, Jooj- 
ib. A. emph. llod^ Mt. IO16A2, cf. Luc. 
1019 Ev. 233 A; J1:*j- BC: Mt. 10, 16, 
23, 33, Luc. 1. c. m. — serpens, 11. cc, 
Gen. 3lsqq. 3l3sq. Joh. 3 14. Hom. Anecd. 
1944. 

♦'^QjL». *'Vju ('?n). emph. jLj. C. suff. 
o^. m. — arena Gen. 22 17. Js. 1022. 
Mt. 7 26sq. Lit. 70417. *<O D Q-*rf. Pe. .cQjj. Impf. xoojyu.; etc. 
Imp. .cqom. Ptc. act. %j.mtt*. — pepercit (abs. s. sequ. Vi.) Gen. 19 16. 22 12. 16. 
Dt. 138. Jo. 217. 316. Jon. 4 9. Job. 16 
5. 13. Col. 223. Hom. Ox. 9 55 19. *JQju. ;d>. (ijn); ^oju Mt. 28 3 C, Luc. 
929C (fort. mutandum in ia^jw). /. hdjw. 
Pl. m. ^Uom, ^v4>j (Mt. 17 2 A). /. v>a*» 
— albus, 11. cc, Mt. 536. Mc. 165. Joh. 
435. 20 12. Act. 110. Hom. Anecd. 211X2. *(>JL». Pe. Impf. pl. 3. yoijju — som- 
niavit (evu-via!^sj8at) Act. 2 17. [vidit: 
Luc. 810. Gorrector antiquus\. 

^Ut m. — insomnium (svurvtov) Act. 
2 17. 

*»LuM. emph. iJb^juoo. /. — speculum 
2Cor. 3 18. 

[Ithpe. Luc. 2344: correctori debetur]. *^Qju 

Gen. 3 7. Pa. Pf. pl. — consuit 9JLjl»: V. , m*». ostendit. *wQjL». Pa. Imp. -ojj 
demonstravit Jer. 11 18 (Lect. 1218 
122 13). Edessenismum redolet. ^^JLjq^JLl» N. pr. Hesekiel Hom. Anecd. 
17412. 187 26; ^JuLajlJUM 18713. 

*^ (= ]Dn, syr. ^ai*»). J»u* (jlmi, 
NiD^n). m. — munimentum Zach. 9 12. 

Pa. (denom.) Ptc. pass. pl. /. ^ijum — 
munitae, fortificatae tirhes Js. 252. *wQju. la^ (sic Mt. 710 Ev. 6SA), 
p. 0. 1. c. C, Ev. 64 C. emph. U^ pass.\v. 10 A cod. JLaJUl» N. pr. El^sxia; (Pes. U^im) 
Mt. I9A. 10 A co)r.] p. 0. BC. Uj^l» flJW 62 JLu- *'^).M (hebr. nnn, sed cf. ym apud 
Kahlium, Der uaasoret. Text 1902, p. 72; 
targ. Ttn, syr. l;^!^). Pl. ^v-»jou# Luc. 
1515A, per 6 scr. A: Mt. 830 et Luc. 
832. emph. JLf^joj- Luc. 1516A, d Mt. 
83lsq. A et Luc. 832A; p. voc. 0. Mt. 
7 6A. JL#-iJu Luc. 833A. Codd. B et C 
alia forma utuntur, quae cum mand. fr^TllNI 
et ueosyr. lliou» convenit: ^ioijw, emph. 
JLioiM (Uout Mt. 8 3oC). m. — sus, 11. cc. K^-^ (aeg. orig.) Jer. 38 12. emph. 
IhL^M, Ihi^^ (Joh. 12 24 Ev. 168A). Pl. 
yj-.^ Jer. 1213; al. emph. U^. [JL^ 
Luc. 3i7A]. C. sufi". 1. pl, »4^- s. -JL^M. 
/. — triticum, 11. cc, Ex. 932. Luc. 12 18. 
22 31. Lit. 697 7 (cit. Ps. 64 14) = 70618. 

*^ju. Pe. Imp. c. suflf. 3. /. e*^o^ Mt. 
529B, p. 0. A. — eruit, 1. c. 

*i^ua». emph. y^jg». m. — acus Mt. 
19 24. Luc. 1825 (B om. C corrupt.). 

U^ Pe. JL^. Impf. j-iuu^; etc. — 
peccavit Num. 5 6sq. Jer. 39 35. 

*JLl^uw. emph. Ih^j^^. Pl. lJ;oa^-u. /. — 
peccatum Num. 5 7sq. Prov. 1 19. 

JyL^jw peccator [Lit. 680, loco syriaco]; 
^Ax^ l;a OoYaxepa Xoi|XT)V iReg. 1 16 (cf. 
Theod.: co? |J.iav xoiv dTcatSeuTcuv). 

^.^, vid. ^iA,. 

**a^ Pe. Impf. Ao^*^; etc. Ptc. 
act. .a ^ ■*. ; etc, pass. ax^-u. • — 1. rapuit 
Js. 102. Mt. 1112. Joh. 616. 10 12. 28. 
Hom. Ox. 9 55i6sq. 2. diripuit, discerpsit 
Js. 42 22. 3. corripuit Luc. 829. [4. ab- 
stulit Luc. 812A. Grlossa. Anecd. habent ^so.^oa. (qHul. Pl. abstr.) Js. 102; 
^jl^oju 4224. emph. JL^Lao^ Mt. 2325A, 
p. 0. pass. (Hinc corr. Phil. 2 6 J^o.^) 
i.xa.^ojw Mt. 1. c Anecd., JLjkSo^ojk, Js. 42 22 
(sic leg. pro JLso.^oju). C. su£f. vpoMiao^ojw. 
m. — praedatio, rapina, 11. cc, Js. 3 14. 61 8. 2. Pro dvofxiai Hom. Ox. 9 58i4 
(cit. Js. 5 18); dotxiai Jo. 3 19. 

.80.^ (1"!l3n) Cen. 49 27. PI. r^xaa^ ; 
JL — . m. rapax, 1. c, Mt. 7 15. Luc 18 11. 

Ithpe. Impf. pl. 1. A[.^]-wisj iThess. 
417 Dam. Ptc ^jLA^lk» 1. 1. (Lect., 
sic leg.) — abreptus est, 1. c *;-^. i^ojw (qutl) Js. 1015, al., io^ 
Luc. 93C, fA.^oju Hebr. 1 8, v^ Ps. 44 7 
(cf. ZDMG 53 705). emph. If^oj-. C. suff. 
otf^ojw; etc Pl. ^f^ojw Mt. 26 55A, p. 0. 
ib. cett., al. m. — virga, baculus, 11. cc, 
Ex. 1013. Js. 94. 105. 24. lll. Zach. 
1114. Mt. 26 47. 55. Hom. Anecd. 187 8 
(cit. Job. 934). 20619. 20816.20. 

JLj^ Pe. JLjuj, kjuw (l:jjkjw); etc. Impf. 
jUu, vpjju; etc. Ptc act. i-xj^, lU* (Mt. 

IO22AI), JL;,juw Joh. 659C. /. Ijuw Mt. 

9 18, al. Pl. m. ^j^ (Job. 21 7, al.), 
^JLu Joh. 1419C, Ev. 51B, ^ Joh. 525B. 
[^Jjw Mt. I527A, loc syr.]. — vixit 
sermone theol. awCeaOat) pass. 

«jw, JUj (Joh. 4 50sqq.A. Prov. Il2. Al.). 
/. Um (Cen. 124. 30. Al.). Pl. m. ^jmju 
(Js. 819. Mt. 2232AC. Joh. 7 38A); ^Im 
(Joh. 1. c C); ^juw (ib. B). emph. JLxxju 
(Act. Andr. et Matth. fol. 2^). / ^Um 
(Gen. 120). — vivus, 11. cc, Mt. 16 11. 
Act. 1 3, et persaepe al. 

^-jou- (Gren. 2 7 al.), ^JLju pass. (prae- 
sert. cod. C); ^ajw pass. cod. B; C: Joh. 
14, 5 24; ^JLi; Joh. 12 50A; a^j.jJU Joh. 
524A. emph. JLjujw. C. suff. -axjuu Gen. 
711. Js. 538, al. -ojuw Ps. 48 19. Joh. 
652BC. Bom. 510. yjLAjw (pass.), yjuw 
Luc. I625C; etc. siitHMM Ps. 1614. Hom. 
Anecd. 18615. m. — vita (serm. theol. 
aojTTjpia), pass. 

*Ioajw (t^Vn). emph. Ilojuu. Pl. >jvajw 
Vit. Anton. Stud. Sin. 111474; v'*-^ 
(Tit. 1 12). emph. IIjojuu, /. — animal, 
1. c, Gen. 121. 24. 28. 30. 2 19. Js. 35 9. 
4320; al. I 63 ^a-ajw I Aph. >ijJ; etc. Impf. Ijmu. C. sufiF. 3. 
m, *i«-" ■ Hebr. 57. Imp. ujmL Ptc. act. 
iuu*; JL««» Js. 4311 (Lect. 76). Zach. 9 9. 
Eccl. 713. Joh. S^i^^B. /. jjjuoo; Jjul^osb 
Act. ZDMG 56257 (cf. ib. p. 25S, n. 3). — 
vivere fecit (et uwJ^eiv), 11. cc, Gen-. 1917. 
Js. 354. 4312. JoD. 16. Ps. 294. Mt. 8 25. 
2740. 42. 49. Mc. 34. 534. 922. 1531. 
Luc. 69. 7 3. 84. Eom. 8 11. 2Cor. 36. 

(Tit. 2 11). emph. Juuuio. C. suff. 
euujuM; etc. tn. — vivificus 
(scoT^p) 1. c, Js. 122sq. 3. 405. 60l. 3. 6. 
Ps. 64 6. 848. Luc. 147. 230. 36. Joh. 
4 42. 2Petr. 32. Phil. 320. Hymu. Lect. 
1365. Lit. 70119. ZDMG 5625114. Lit. 
Dam. I, fol. l'^, et pass. 

atAi.iao (pass.). emph. iLouuuoo. C. suff. 
».tai*AOB. /. — 1. victus Lit. 705 5. 
2. salus (awzTipia, cjcoTi^piov) Ex. 152. Js. 
6110. Jon. 2 10. Ps. 33. 212. 87 2. Sirac 
461. 2Cor. 6 2 (bis). Hom. Anecd. 19410. 
2012. 21019. Lit. Dam. I, fol. l^ IP. 

ni'. 

[LujU Hom. Anecd. 203 5 divisim leg. 
JLu» U „vitam habes"]. 

*^^>-uu. Vu- ('?''n) Js. 40 9 Anecd., al. 
emph. JLuw Mt. 26 64A, p. o. pass. C. suff. 
oi\ . >. ; etc Pl. I) ^Aju« Ps. 452. emph. 
J.\.*. Dt. 114, al. JLuu Mt. 2429C. Mc 
62BC. 14. II) v«^^ M:t. 13 58; v!«— 
Gal. 3 5. emph. ttoN... Ps. 45 8; lilo— ib. 
V. 12. C. suff. o,l:oiju«, etc. Ex. 154, cf. 
Jer. 39 2. m. — 1. vis, potentia Ex. 9 16. 
Js. 1013. 33. 112. 409sq. 6O11. 6l6. 
63 1. Jo. 2 11. 25. Mich. 54. Ps. 45 2. Job. 
165. Sap. 102. Mt. 2430. Mc 6 5. Luc 
9 1. Eph. 1 19. Phil. 3 10, et saepe alibi. 
2. Pl. (8'jvaixii, S'jvaji.£i;) I): d) vires, 
copiae Dt. 11 4. &) virtutes, miracula 
Mt. 1354. 14 2. 2429. Mc 62. 14. Pl. n. 
a) miracula Mt. 13 58. Gal. 35. h) vires, 
copiae Ex. 154. Jer. 392. 

'^i**; (bvn, an ^1»n? Samar. hvn) Luc 1514A, '^JUi Mt. 1430 A; p. 0. Js. 96, 
al. emph. lojji Luc I3A, p. 0. BC, al. 
/. ^ajuu Hom. Anecd. 180 25. Pl. m. 
y^^jLM Dt. 1 1 23, al. C. suff. w«:^aiu^ 
Gen. 504. — fortis, validus, 11. cc, Gen. 
5010. Dt. 1017. Js. 815. 1021. 43l68q. 
Jo. 2 2. 5. 11 (Lect). 310. Ps. 444. 6. 
7765. Job. 1614. Mt. 311. Mc 17. Luc 
I49BC. 2419. lCor. 125. Hom. Anecd. 
208 9 sq. 

♦'^ojuj (bvn). Pl. abstr. ^***.. m. 
— ouvifxei;, virtutes, miracula Act. 222. 

*v\\.>,., C^inb^n). emph. Vb^Xuu- — po- 
tens Jer. 1120. Zach. 9 15. Sirac 46 5. 6. 

v^^djutf — potens Luc 149A: legitimam 
formam Jlaju« (ita BC) librarius in vb^ajuj; 
(st. abs. et ,) mutavit, sequutus vers. 
Pes. (>K\ > w;), ex qua etiam insequ. versus, 
a BC omissos, vertit. 

Pa. Pf. 1. p. VA*A,. Impf. Vuu,. Ptc 
act. "^juulm. — firmavit, corroboravit Js. 
426. Jo. 316. Luc 2243. 

Ithpa. Vuitl. Impf. '^juwil; etc Imp. 
jVu-ll; etc Ptc act. pl. ,, . \m ' Nvi — 
'i. valuit, contendit Dt. 31 7. Js. 89. 
2Tim. 2 1. Hom. Ox. 965 2. 2. bono animo 
fuit: dapjEiv Jo. 2 22. Joh. 1633. Yit. 
Anton. Stud. Siu. 111499 (ubi leg. Vuw&a 
pro 'h.^: &a^^u)[isv). Cf. K»;. 3. con- 
firmatus, corroboratus est Js. 35 3sq. Hebr. 
1 1 34. 4. insequ. '^i. praevaluit, vicit Js. 
4225. Ps. 125. Mt. 1618. Cf. Joh. 6 18. 

pr. 


EffsPcov (Pes. 
Js. 154. 


Num. 13 23. 


pr. 


A-/ifi.av (Pes. 


^sa^^l) *;a.aA>. UiL^ (Luc21i5 Ev. 133A), 
p. 0. pass. !»•<»*> Prov. 9 8, al. emph. 
|]bua.aju (i. e. I^^-M^w) Mc 62 A; {JSuojujw Js. 
1013. 112. C. suff. yioaa**; etc /. — 
sapientia, 11. cc, Prov. l2. 9i. 7sq. 10. 
Eccl. 7iisqq. Sirac 45 26. Sap. 99. I7sq. 64 «a^jw Luc. 2 40. 2115. Jac. 1 5. lCor. 119. 21. 
Eph. 18. 17. Col. 19. 2 8. Lit. Dam. I, 
fol. l^. 

>aa.aju (Prov. l5 Ms ; al.). emph. Jbcu- a ju; 
pl. ^— ; etc. — sapiens, 1. c, Ex. 283. 
3Eg. 2 14. Prov. 16. 9 8. Eccl. 7 20. Luc, 
1021. Rom. 122. 1216. lCor. Il98q. 10l5. 
Hom. Anecd. 1761. Yit. Abrah. Qid. 
ZDMC 56 2556. Hymn. Lect. 13615. 

b^iiojLAju adv. — sapienter Dt. 1314 
(Lect.): interpres «jocpco; pro aacpai; legisse 
videtur; contra Anecd. (223 5). 

Aph. Impf. pl. 3. /. ^>ajLa>*JL> — ad 
sanam mentem revocavit Tit. 24. 

[JLa^uLaju: vid. ^^aAOA]. *^-u L ^, ^ (A: Mt. 2734. 48 Ev. 
211sq.; al.); Vl^ Luc. 23 36B. Joh. 
1928sq. B. emph. jL>, |Lw pass., JLu« Mt. 
27 48 Ev. 204B. m. — acetura, posca, 
Ps. 68 22. Mt. 27 34, 48. Luc. 23 36. Joh. 
19 28—30. 

*^ IL jL, (bt. abs.) Hom. Anecd. 
17924. C. suff. yi^. /, — placenta 
Hom. Anecd. 1. 1. (cit. 3Eg. 17i3). 18021. *> ^N *». cA-k*. empb. JLa\x. w. — lac 
Num. 13 28. Dt. 119. Js. 6016. Jo. 3 18. 
Hom. Anecd. 209 26. t^ Pe. Pf. oA^ — irrepsit Gal. 2 4. 

*5Q^ (nl^n?); pl. i^;o\-«. — qui 
irrepsit Gal. 24 (rapeiaaxTO?). 

*s..ti^^^. emph. iJLtjQ^. /. — cancer 
(morbus) 2Tim. 2 17. dulcis fuit ^s*':^^. Pe. Pf. pl. oA>- 
Job. 2133. 

i^, emph. JLAjy — dulcis Eccl. 1 1 7. 
Act. Philem. Anecd. 16918, 

ul.aju (vO)- 6™ph. JLi^o^, m. — dul- 
cedo Am. 913; YXeuxo^ Act. 2 13. 

oA^ (Jo. 3 18). emph. lioAj»* (sic leg. 
Hymn. Anecd. 11122). C. suff. ailaj>^. /. — dulcedo, 11. cc, Hom. Anecd. 17623 
(cf. Prov. 53). *;Q::i-u. Pe. [oso^ S. F, ,82 14-?]. Ptc 
act. >a\ja [Pro .(^AaaNjw Sirac. 1829 leg. 
^»(a)ajw]. — somniavit Dt. 13 1. 3. 5. 

*yL^. emph. lio^jy (A). C. suff. wmXju. 
m. — somnium Dt. 131.3.5. Mt. 2 1 2 sq. 22. 
2719. 

yu^, y..*V Joh. 5 6 et 14 A, yAj- (54C). 

emph. Ima\m. — sanus Mt. 8X3. Luc. 7 10. 
15 27. Joh. 54. 6. 9A. llA. 14. Vit. Anton. 
S. F. 104 9. Cf. U, v-f*. 

J^irfJLioAjy adv. — sane Lit, Dam. I, 
fol. 2'. ^». vi\ jL> N. pr. EXfJLaoap, Luc. 328C 
(B y.yio\:^). *ia^. wa^oj- (e\bn, *^) A: Mc 837. 
Joh. Il6; >aV^ Mc 1045, al. ; p. o. pass. 
ajAojw Mc 8 37 Dam. ; B. pass. (e. g. 
Luc 123, 1944), .aN.w Mt. 2628 Anecd. 
praep. — pro (avxi, Trspi), 11. cc, Js. 53 9. 
60 17. 613.6. Jo. 2 25. Zach, 9 12. Ps. 89 15. 
Mt. 222. 538. Mc 837. 1045. Luc 123. 
1944. Joh. 116. Il50sqq. 18l4. Gal. 43 
(uTTo!). Hom. Anecd. 18124. G. snS. plur. 
iungitur, velut <Ha\o>' (== -o — ) Gen. 9 6. 
3. /. id. Gen. 221. Mt. 7 2BC; o^xa^dj- 
ib. A; y*a:s-oj« Mt. 1727 A, o Joh. 1337A; 
ya\ o w BC utroque loco. Js. 43 3. >.Jft\.o*« 
Mt. 17 27A, 6 Joh. 1338A, uaiS-aA. Mt. 
Anecd,, Joh. BC; **flj)oj- Mt. C, w^a:^ ib. 
B. «^xa^oju Luc 222oA, ^(LajLsoljw B, 
'a\ju C. 

, ^a>« coni. — propterea quod, quo- 
niam (avd'u)v) Js. 53 12. Jo. 35, Luc 1 20. 
19 44; j om. Luc 12 3. 

wLa^oju CsVn) praep. — i. q. ^oju, 
Gen, 2313. 3Eeg. 8 20. Ps. 4417. 

; Ma^ojM coni. — i. q. ; ^ojk/, Gen. 
2218. 

Pa. Pf, pl, aa\.j-, oaAj«, Ptc act. 
a^jum; pass. pl. /. <^a\.»\B. — permutavit r 65 l^ E-om. l23. 25. Phil. 3 21. Ptc. pass. pl. /. 
variae Jac. 1 2. 

«o^ Ol^n) Js. 95. Pl. c. suff. Qi.anNw. 
m. — permutatio, compensatio, 1. c. (pro 
xa-zaXkafi]). Ps. 43 13 (aXXaYfxaTa). 

Ithpa. ^^h\ (Mt. 17 2 A; al.), .a^l:(o) 
1. c. C. Impf. yaftiA.[io] Hebr. 1 12 Dam. 
Ptc. ■»\.^^--,v^ — transformatus est, 11. cc, 
Luc. 929. Hom. Anecd. 17216. 1889. 
208 26. uO|S*>, .JLa^ (A: Mt. 103, Mc. 2i4) 
N. pr. 'AX^aio; (Pes. uja^) 11. cc, Act. 
113. 

*j^ Pa. Ptc act. ^jAjuio (cf. ZDMG 
53709) — spoliavit Col. 28. *ua^. *j,^ (p^hn, p^bn, ,3!^, cf. 

Dalm. Gramm. p. 125, n. 3 Assjr. huldqu). 
emph. jjbqXaa. Ex. 284 (sic leg,). C. suff. 
yaol.o** Mt. 54oC. Pl. ^«\a« Luc 93A, 
^q\jw 3iiA, p. 0. Gen. 321. Mt. lOlO. 
emph. ijuB[«\>u] Ex. 40 14. [Formae yn\,o»« 
Mt. 54oB, ^jub\.«jw Luc 11. cc B, ^AAi.\.ttA< 
ib. C sine dubio ortae sunt confusione 
cum jkXojw „portio"]. m. — tunica, 11. cc 
*Xv (cf. Idiot. p. 31) Joh. 13 8 A, 
p. 0. cett. ; al. emph. J n\ ow. C. suff. 

OMa^Qjw, a»jaV«^ Mt. 2451A1 (leg. atJB2L«jy), 

p. 0. al. ujB^ojw Luc I512A, p. 0. cett. 
Pl. ^^ o^»" (v. infra). m. — portio 
(ixepo;, |xept;) 11. cc, Sirac 1833. Luc. 
1136. 24 42. Col. 112. 2 16. jbXoa. « ex 
filpoo; lCor. 12 27. <4Jb^ojw tUA partes 
eiuB (^ \t.e.^ii) Job. 17 5. <^ > /> ^ oju u.t^-> 
i:oXo|i.epdi; Hebr. 1 1" 

V n\ *» N. pr. EXxava (Pes. ju^oi) 
IRg. 11. 19. 

*ai\A> I. (Cf. Dalm. Gramm. p. 38. 
Fraenkel, B. A. 382. Contra disputat 
Barth, "Wurzelunters. p. 18sq.). 

Pe. oaSjw. Imp. «o^ (Hom. Anecd. 
211 13, ubi sic leg. pro ^i^ojy). Ptc, act. 

Sohalthesg, Lex. Byropal. . — exuit Mt. 2728. Luc. 1030. Col. 
3 9. Sequ. « p. Hom. Anecd. 1. c. 

*a^ iq'tdl?). C. suff. 3. m. QM«ijw. 
m. To exuere (oTcexSuau) Col. 2 11. 

^•jJSjw (ptc pass.), pl. ^o^ — nudus 
Job. 226 (YUfivo;). 

Pa. Impf. 3. iiu^Sjulj — exuit, sequ. 
acc. r., Col. 2 15. 

Aph. Pf. o«^t. — exuit, sequ. gem. 
acc, Mt. 27 31. Mc 1520. IL (Cf. Idiot. p. 32), 
Oihbn) — debilis Hom. Anecd. 193 21. Uo^, c. suff. 3. m. QiioQjw — socrus 
Mt. 814BC (A om.). kcu^ («On; a rad. obsol. DH'') Ex. 11 8. 
Luc 428. JLmjuu Eph. 431. emph. Ihi^^ 
(Sirac. 1824, ubi sic corr.; al.). C. suff. 
Qi&uaM; etc /. — ira, 11. cc, Dt. 13 17. 
Js. 9 12. 17sqq. 105. 25sq. 12 1. 4225. 
633. 5sqq. Jon. 39. Ps. 37 2. Eccl. 11 10. 
Col. 38. Jlaaju (Cf. Nold. ZDMG 54 154. Idiot. 
p. 32) Pe. Imm (A: Mc 1234, Luc 7 13; 
al.); &UQjw; 2. m. K->yi*«; etc Impf. Jbojuu; 
JLmjuL et «oaMl; etc Imp. JLmjw et umm; 
etc Ptc act. JLmjw, uMjw; etc. Inf. J^jajuoo 
(Gen. 29). — vidit, pass. V. et N. T. 
Praeterquam Mt. 24 24 Anecd. 214 paen. 
et cod. Dam. (gr. om.). Hom. Ox. 9 57 13. 
7110. 755. Hom. Anecd. 18210 (cit. Ps. 
15 8). 18422sq. 2028 (cit. Joh. Il40). 
Insequ. o r. Gen. 5011. 

»oMA< Mt. 1426C: leg. ^omaoo cum cett. 

*«ojojw {gatol). Pl. c. suff. 3. /. OMOi»*» 
Luc I2A, p. 0. cett. — qui suis oculis 
videt (auTOTiTrjc) 1. 1. 

..OMM» Mt. 14 26A, p. 0. B, Luc. I22, 
al. emph. JJomjum Mt. 17 9 A, 'A Luc 
929A; 2348A; j?. 0. pass. C. suff. oudaojjj» 
Mt. 28 3 A, cf. Joh. 537A; p. 0. Mt. I20C 
(de A vid. not. editoris), al. ^jiqmomuu» 
Jo. 2 4. Pl. ^omjum Act. 2 17. m. — 

5 66 visum, spectrum, spectaculum, sc. opaaic 
Jo. 24. Eccl. 119. Act. 217; opa[j.a Mt. 
17 9; ^TTTaaia Luc. 122. 2423; ovap Mt. 
120; ^ttVTaafjia Mt. 1426; sloo; Luc. 929. 
Joh. 5 37; EioeaMt. 28 3; OswpiaLuc. 2348. 
^dMjuM J^iAa theatrum Hom. Anecd. 200 19. 

*us»AXSB s. *JbaiAjo (num 4<l?nfi, emph. 
{^''finD? Nescio an tantummodo scribendi 
varietate a forma praegressa diflferat). emph. 
j. yi..^ m. — i. 2' prasgr. Luc. 2348 C 
(Ostopta). Hebr. 10 33 (ubi editor, yp,iAjJM 
legens, procul dubio hastam ^nalem literae 
I pro N^Un habuit) Iami m» ^jaki-J^u» «^&w«q( 

Ithpe. uicw-il, *^hi^l (Mt. 2 7C) ; ftuao;-!;!; 
etc, pl. asoA*!:!, axs***ll (Mt. 27 53 Ev. 204 A, 
p. 0. Mt. 17 3C, al.). Impf. hnMhi^, 
uMMhL,; etc. Ftc. act. iMMhiM, uiOMhM; 
etc. — conspectus, visus est, 11. cc, Gen. 
12. 4. 9. 85. 914. 16. 18 1. 19 24. 22 14. 
Ex. 1028sq. Js. 602. Mt. 27. 61. 5. 2427. 
Luc 2411. Act. 13. 2 3. lCor. 1222. 
15 5sqq. Col. l5sq. Act. Adrian. fol. 3^ 
Hom. Ox. 9 7212 Hom. Anecd. 17122. 
18817. 206 7. Hymn. Anecd. 1115. Lit. 
6981. Lit. Dam. IP. [Pro Jbo^ll Dt. 6 15 
leg. ^.mmII]. 

[Aph. umm\ Joh. l36A (BC uM;l); ptc 
^*Mj,iM Tit. Il6, utrumque pro iixpXeTueiv. 
Confidenter muto in uM;I, ^^^», contra 
Gwilliam. p. XXXVIII, Idiot.' p. 32]. 

*t^fluL>. *^.»,aiaA»l (pl. abstr.), cst. Iioiojul 
(targ. ''llttliri) Eph. 23; corrupt. Luc 8 14 Anecd. (ubi A li^..«^^ssj, ex vers. Pes. 
assumpsit). C. suff. y.t^a«l Sirac 18 30, 
ni. — cupiditas (I.T:ii}u[xia), 11. cc 

u^mmI (Nom. mit.; «n»nri, «ri*]onpi) 

Luc 2215B. iThess. 4 5 (Ox.). l^s^l 
Luc 1. c AC. iThess. 1. c S. F. emph. 
lljjoA*! Col. 35. Pl. v!«i*«»>-lTit. 33. vr»o>-l 
Hom. 1 26. emph. UpBo,A*l E.om. 1 24. 
Il;*aa**l ib. 13 14. C. suff. atl;«MMl Joh. 844AB, o,l>jaA.l ib. C. Tit. 212. voo,ljajo;wl 
2Petr. 33. /. — cupido (eTrtOuixia), 11. cc 
Ithpa. ^sojitll; etc Impf. ,jajjJ^L*; etc 
Ptc t.:aM^ (i. e. ^.^^) Luc 1516A, 
p. voc. 0. al. — concupivit, appetiit Dt. 
7 25. Ps. 4412. Mt. 528. Luc 1516. 1621. 
2215. Joh. 856. Eom. 13 9. Phil. 4l. *^miajL>. *<uxaj6». C. suff. ^i 
/. — facultas (ixavoTTji;) 2Cor. 3 5. *^>iaA>. Pe. <sJAM Luc 13 21 A, p. o. B 
— fermentatus est 1. 1. (Cf. etiam 
II. Pe.). I. iJAAt (Luc 1034A), p. 0. al. ; 
;j.saA* (Joh. 12i4A corr.). emph. Ipaj«. C. 
suff. o,fjo>.. Pl. Uin^ (Ex. 93). m. (f. Mt. 
21 2A). — asinus, 11. cc, Gen. 223. 5. 
Zach. 9 9. Mt. 212. 5. 7. Luc 13 15. 14 5. *paju II. #.5ou« (Mt. 9 17, al.). emph. 

IpOA*. C. suff. y^ (Dt. 1114). / ^i.)aM 

(iBeg. 1 14). m. — vinum, 11. cc, Jer. 
3812. Jo. 15. 219. 24. Prov. 92. Mt. 27 34. 
Mc 1 5 23. Luc. 1 15 ; al. Hom. Anecd. 1788. 
Vit. Abrah. Qid. ZDMG 562568. 

;xmjj Luc 13 21 A cod., C, pfc« B. emph. 
I^Lia** 1. c A corr. m. — fermentum, 
1. c 

f vi^. Pe. (denom. Si vere est traditum). 
— fermentatus est Luc 13 2lC (Cf. ^iJOAi). III. fa»J^ O^V) 'f»" — bitumen 
Gen. 614. 

Pe. (denom.) Imp. io^aAi — bitumine 
illevit (insequ. «s» et acc) Gen. 6 14. (pass.,) «Aioj- (A: Mt. 14 17, 25 2» 
Ev. 164; al.), «x».- (Mt. 252^ Ev. 95A); 
p. 0. p>ass. f. Ujjaj^ Gen. 1828. Mt. 2516 
Ev. 94 A, al. (Sic leg. Joh. 6l9C), Ijhoj^ 
BC pass. — quinque, pass. Pl. st. cst. 
(cf. Nold. p. 483 sq.; Praetor. ZDMG 
48366) \hju3AM (lK*saA* Joh. 613BC) oi 
irevTE Mt. 1419. Joh. 6 13. r 67 quinquaginta Gen. 6 15, al. ; S. F. 79 1. 
Vit. Abrah. Qid. ZDMG 5625613. 

maamm Gen. l2S. emph. 
quintus 1. c, Lect. 66. *]^jojl» (rad. deriv. a IJ^mm ira, v. p. 65). 
— iratus Luc. 1314. 

Ithpa. ^iOA^tl Mt. 2 16, Jbuo-ll ib. A ; etc. 
Impf. 3. Kmm&^. Ptc. act. ^boa.w ^ ;^ — 
ira incensus est, 1. c, Dt. 1117. Job. 
2U (Lect.). Mt. 2125. 268. Joh. 7 23. *^. ^ (lan) Jo. 213, al. emph. 
JL — . Pl. ^um Luc. 636. — clemens, 
misericors, 11. cc, Jon. 4 2. Lit. Dam. I, 
fol. 1\ 

^oij;;! (pl. abstr.) Phil. 2l. emph. 
XajoijwI Lit. 705 8 (ubi ante hanc vocem 
suppl. ^'s,^). 7065. C. sufF. ^ojiaLAtl 
Kom. 12 1. yAJftiJwl (in fragmento quodam 
Damasc. foedissimo). m. — clementia, 
misericordia, 11. cc 

Ithpa. ^hl — miseratus est, sequ. '^i. 
p., Luc 7i3C Anecd.* (cett. >ajw;ll). Ju* N. pr. Avva (Pes. Ua») iReg. 1 15. 
Luc 236. r 

337. N. pr. Evco^ (Pes. y.aijw) Luc ^i^Xo. (Gravi errore librarius constanter 
^;^ scripsit, quod retinere nolebam. Nam 
metathesim adesse, sine certo argumento 
non credo). Pe. Pf. o^ojw Gen. 50 2. 
Impf. >^oijju ib. — condiit cadavera, 
11. cc 

*^^jjtf. emph. i^jM Gen. 503. m. — 
conditura cadaverum, 1. c 

*^^ {qatol). Pl. Ui^ Gen. 50 2 
(Ws). — cadaverum conditor, 1. c. *yAA>- *f** (an yi*»?). emph. i-su^. 
C. suff. <fAM, yAi^] y^Aj^. m. — palatum 
Hom. Anecd. 17611. 26 (cit. Prov. 53). 
U*» **»«* id. (v. ZDMG 53706) Hymn. 
Anecd, 11123, Hom. Anecd. 19414 (syr. ' -» JLajw wjiLft; cf. d^Al^. IwAjLvo id. Landberg, 
Basim 74). , .£BJu< (Joh. 1813. 24 C), .ouJLw 
(Luc 32B. Joh. 1824B) N. pr. Awa; 
(Pes. ^) 11. cc Fe. qjujw. Ptc act. 
suffocavit Mt. 1828. 27 5. Luc. 87. 

Ithpe. jxxj^hl; etc Ptc pl. ynu.Nv». 
— suffocatus est Mt. 27 5. Luc. 8 14. 33. 

"^♦ m *» L *,.mju (sing. inusit. Luc 1 25 
Ev. 278 B pro l^au* leg. -Ijjaju). Pl. 
abstr. xr^eLM (Jo. 2 17 et saep. al.). emph. 
j-,-"^' C. suff. ^ltxojw Luc 1 25 C (ex 
quo cod. A wltjcajw scribens sing. efficere 
voluit, sequutus Pes.), «^«qjm ib. Ev. 285B. 
yOat,.£QiW (= i^6t^ — ) Rom. 153. w. — 
probrum, convicium (ovstoo?, 6veiota}i.65, 
6vetotj}xoi), 11. cc, Jer. 12 13. Jo. 220. 
Ps. 4314. 564. Hebr. 1033. 

Pa. ^J^; etc Impf. >p,mw»; etc 
Ptc act. , m<u\o, «jLmjuM; etc — expro- 
bravit Ps. 43 17. Mt. 5 11. 2744. Mc 16 14. 
Luc 622. Jac 15. Rom. 15 3. Hom. Ox. 
97317 = 7216 [In S. F. 10415 pro jj 
leg. >xm^]. II. txaju Joh. ll6*A, p. 0. 
V. '^A. Gen. 18 3, pass. ,*.h\m Prov. l9 
(Lect. 25). ju*, rJiM constanter Ev. cod. B. 
emph. l,xQjw pass. Ijmju** 2Tim. 2l (Ox.). 
UiM constanter B, praeterquam Ps. 443. 
Luc 252C. 4 22 Ev. 229C. Joh. I17C. 
Rom. 15. 7. 52. 126. 2Tim. 2l (Lect.). 
Hymn. Lect. 1371. Lit. Dam. II^ C. 
suff. ^tjeoM, at;LM, ««ujw (Hymn. Anecd. 
1124); yju* (Lit. 705 9). m. — gratia, 
11. cc, Gen. 504. Ex. 11 3. iReg. I18. 
Luc 130. 240. Joh. Ii4. 16. Rom. 123. 
lCor. 1510. Gal. 6 18. Phil. 423. Col. 
418. Hebr. 4 16. S. F. 1048. Act. Sct. 
ZDMG 562576. Hymn. Lect. 138 13. Hom. 
Anecd. 20413. 21012. 21. Lit. Dam. IIP. 

5* yjXQjU 68 Phil. 48 Dani. /. emph. Ilj.* 
Luc. 128A, lh>.xoM C, lliu. B. — /. pro 
xe^apiTtoixevr) Luc. 1. c. ; ni, pro (je[Ji.v6?, ut 
videtur, Phil. 1. c. 

K^I,Am,;L> adv. — euj)^Y][J!.6vu); reddit 
iThess. 4 12. Cf. etiam quae ad iw#.*cH*o 
adnotavi. yxTiu Pe, — invidit Vit. Anton. S. F. 
10415 (sic leg. pro ^x^. Gr. cp&oveTv). *«qfrn». *Ataj.,. emph. JLaajw. m. 

— fictile Hom. Anecd. 173[l9]. 22. 174?. 

— Cf. cj^. Pe. [yoltfn» Luc. 2235B: vid, 
Jj?/i.]. Impf. 3. /. 5am.**l Hom. Anecd. 
1808. 1. p. fasjuu Phil. 4 12. Pl. 2. voi^a^l 
ib. v. 11. Ptc. act. ^^xoM Gen. 83. 5. — 
1. defecit Cen. 11. cc, Phil. 4 11. Hom. 
Anecd. 1. 1. (cit. 3Rg. 1714). 2. eguit 
Phil. 412. 

*\o;.mA* (]ntpn). emph. Jliefmjw iThess. 
310. C. suflf.S. /. oaiixoj^ Mc. 1244A, 
Luc. 214, p. 0. BC (Hinc corrig. omo^jxlw 
in Anecd. Mc. 1. c). m. — defectio, 
egestas, 11. cc 

ju (Mt. 19 20A), p. 0. (ib. C. Anecd.), 
(Mt. B, Luc. 1822B). /. IfAxa^ 
(Luc. I822A, p. 0. C). Pl. «^jjuxM (Jac. 
14), ^ffiCLM (Bom. 323). st. cst. vid. s. v. 
Ib^l. — 1. deficiens Luc, 1. c. 2. indigens 
Mt. et Jac 11. cc, lCor. 1224. 3. quod 
superest Hom. Anecd. 20619. 

*o;.>m*<. /. st. cstr. l;o,-.*cn^ (Mc. 1614A 
cf. Mt. 1358), h^iMXM (Mc 9 23B), lf«u* 
(Mc 1614BC). — defectus: llaAsa.0, 'm 
Mt. 1358. Mc 9 23. 1614. 

Pa. Ptc act. fffi,t<\D — deficere fecit 
Ps. 221. 

Ithpa. Impf. \o;.mjuku — deminutus est 
de re (sequ. acc.): locus me effugit. 

Aph. Pf. Ofeojwl Jo. 23. \ol#xaj«l Luc 
2235 AC. Impf. yoimM. Job. 2119. Ptc act. ,-mMVn Luc 15 14 (sic leg.). — eguit, 
s. abs. (Luc 1514), s. sequ. acc, 11. cc *^Qj^. *JLajw. emph. Wxs^ (Quomodo 
intelligenda sit haec forma, mihi non 
liquet). /. — velamentum 2Cor. 3l3sqq. 
(Pes. perhibet iKxajul). 

*aAaju(?) — iJbojLflu* Vojia ^^^.«^ ooot 
pro uepi^XOov iv jxrjXwTaU Hebr. 1 1 37. 
Quae sit interpretationis ratio, subob- 
scurum. Fortasse menda subest. Silent 
editores. 

Ithpa. Pf. pl. 3. /. ifcflu*l;l — opertus 
est oculus Job. 17 7, si vere est traditum 
(LXX Tre7rd)p(ovTai). « n^^ «» Pe. »ma**, oxqaju; etc. — fodit 
Gen. 505. Ps. 56 7. Mt. 2133. 25 18. '^^.aju Pe. Pf. pl. o^ efFodit Mc 24. ^» ^ *» (sic). N. pr. Ecppcov Gen. 4930. 
Leg. videtur y>;A^ (sec Pes.). *ojjL» L Pe. Ptc pass. /. l=>^yj Mc 
1546 (omnes codd.), la^^ ib. Ev. 207 C. 
— efifodit (in petra) 1. c 

Pa. ojj- {i. e. <A^) Mt. 27 6oA, c^^ju 
ib. B. [Prorsus falso C Is^] ■ — eff^odit 
(in petra), 1. c (Perfectum hoc loco 
adesse, non ptc pass., textus gr. satis 
demonstrat). *Ojju IL (Cf. AtoM. Schwallyum 
ZDMG 52140 de hac rad. dissereutem in 
errorem incidisse, multis exemplis demon- 
strare possum. Sed haec loci huius non 
sunt). 

*o.jjw. pl. JLJ»^. m. — testae Phil. 38 
(axupaXa). 

*?jA> Pe. Impf. pl. 2. \ojOjj«l, s^^j**l 
(Joh. 438B). Ptc act. fpi», ^^; pl. ^jjjk*. 
— demessuit Jer. 12X3. Eccl. 11 4. Mt. 
6 26. 25 24. 26. Joh. 436sqq. •l- 69 T^iM *jjj« (TSn). emph. U^ (A : Mt. 938. 
Joh. 435), p. 0. pass. C. suff. ot^ (Mt. 
1. c. A), p. 0. al. m. — messis, Gen. 822. 
Js. 93. Mt. 937sqq. 2432 Anecd. 215 
(ABC J^u); aEpoi). Luc. 102 (pis), 2l3oC 
(A J^uu.). 

*j«j^ (TlSn). Pl. JLjSjA. (Luc. IO2A). 
— messor 1. c, Mt. 937 Anecd. (cett. 
lA:».»). 1339. [^jBojM Js. 1431: leg. ^^j», vid. ^oj- **S>JJU I. *qAjja,. C. Suff. 3. pl. \QlaSL»pb 

(sic). /. — audacia Hom. Anecd. 1948. 

Apli. >9jA.I, a^jmI (6). Ftc. act. <Sjaam, 

A«jMM. — ausus est Mt. 2246. Rom. 57. ''tS>jjL» II: V. ojA*. ^9jjL*, ^ipM N. pr. \pijA» (Pes.), EsptojjL 
Mt. 13. Luc. 333. .aajeuua (t. e 
p. 0. BC. [Anecd. jb 
1. c. ) Luc. I3A, 

] — axpipui;, ^^jaju. Vojk, Luc. 1418A, p. 0. B, 
C. emph. %AMpass. [%am Mt. 2636 A]. 
C. suff. oiiju- Mt. 225. Pl. y\nM Mt. 
1929. Lit 70611. /. — ager, 07^6; Mt. 
1929, 225; -/(opiov Mt. 2636. Joh. 45. 
JLmjI V&jk» (^topiov oijAaTo; Act. 1 19) Mt. 
27 8. [Joh. I81 Anecd. leg. jLu], *'^ IL 5»- ("lin) st. cst. Js. 118 
Anecd. Pl. ^«ou* Mt. 820C, ^ii«A< B 
(A om). C. suff. ^«Mii^ Js. 1. c. (Lect.). 
m. — foramen, caverna, 11. cc. Cf. etiam 
^;^ (rad. ij.a). *oVjl» L *of« m. (sed. /. Gen. 3 24. 
Luc. 235). emph. i^iM. C. suff. «0^«, 
y&fM, ua;ju. [pl. JLa-rJu Sirac. 46 1?]. — 
1. gladius, 11. cc, Ex. 159. 3Kg. 2 11. 
Js. 1034. Jer. 1212. 3936. Am. 9 10. Ps. 
444. 7762. Sirac. 462. [Ib.v. l.pl. zoXsjaoi; 
leg. igitur jj^-^]. *oVa> H. Pe. Impf. oo^. pl. ^^ioju- 

Js. 60 12. — 1. intr. vastatus fuit Js. 1. c. 
2. tr. vastavit Js. 921. 107. 11 14. 

ci^, tf^fA» (Mt. 2338A). pl. /. ^;j- 
Js. 614 (bis). — vastatus, desertus Js. 
1. c, Jo. 319^ Mt. 23 38. Siibst. pl. ^tJ- 
deserta Js. 1. c. 

^fj- (cf. Idiot. p. 35) Js. 6012. Jo. 
3l9^ emph. Y^i^ Mt. 24loA, p. 0. cett. 
m. — devastatio, 11. cc. *.aovj^ [«?nn]. pl. 

ceratonia Luc. 15 16. UaofM. m. — *fj^ I. *'rA> pl. ^fju (syr. ^vJL^). m. 
— 'ju ;j» liber Gal. 328. Col. 3 11. Lit. 
Dam. IIP; ^^ju jia (^) Mt. 1726. Joh. 
836. 

*ofj- (n^Pl). C. suff. vt«#-- /• — 
libertas Gal. 24. 

Pa. Pf. i^iM Rom. 8 2. [if*. Hom. Anecd. 
183 9, incert.]. Impf. i;jyu Joh. 836A, 
p. 0. B, ^#ui* C. Ptc. act ij^jOjji ib. v. 32 A, 
f fjmM BC — liberavit, U. cc 

Bhpa. Ptc. pl. ^ifjj&uB — liberatus 
est Joh. 83.H. *j;jL». *jiJuao (m^qattal), pl. /. Hji 
— prudens ((pp6vi|i,oi;) Mt. 25 8sq. Anecd. 
130 (Ceteri liuuxjui). Cf. B. Jacob ZATW 
1902, 97. Praepropre mutaverat Schwally, 
Idiot. p. 35. 

ojfjLAM (in^harrddu) /. — prudentia 
(TcavoopYia) Prov. 1 4. ^IVa* (targ. ^Tjn) Mt. 17 20A2, p. 0. 
al., '^jfj- 1. c C (B om.). [emph. |j;ju 
Luc. 1319A corr.]. m. = sinapis Mt. 
1720. Luc. 1319. 176. *^;ju. yi^ Dt. 7 26 (bis). emph. Joof** 
(ib. 1317). m. — anathema, 11. cc 

[Jjoo;j- Lect. 4015, leg. l4»oJ. 

Aph. Impf. ^^fjul. Ptc act. )**Ma», 
^;juM. Inf. oaofMi» Dt. 13 15. — ana- 
thematizavit 1. c, Mt. 26 74. >9f>w 70 Ittaph. Impf. >^^juw]L> — anathemati- 
zatus est Dt. 13 15 (Anecd. 165). *^\^. A.^ (f)nn, j^fei), /. j.— ; pi. 

^a^;M — acutus gladius Ps. 565. Hebr. 
4 12. Hom. Anecd. 17614 (cit. Prov. 54). 
Ps. 442 ya»f.»> o^Kd >-> >N •); «m^aaSjBJ = 
xaXa|xoi; 7pa|i,[xaT£co<; o$UYpa<pou; num fort, 
leg. itAiup»* (adv.), an ^'t*> (pL /.)? 

J^wJLau;.**, KiAyfAi Jo. 34. aciv. — acriter 
Tit. Il3 (aTTOTOfJitoi;) ; Jo. 34 (6ceto?). 

aaufjw /. — nft.;u-t acriter Job. 1610 
(aeei). 

Aph. aafjy|(j) — stimulavit, irritavit 
Js. 6014 (bis). 

«ovju (qittul). m. — stimulatio Hebr. 1 24. 

^^ (Cf. Idiot. p. 35 sq.) Am. 8 10. 
emph. l^iM. C. suff. ot^i^ ; etc. Pl. c. suff. 
3. m. -ojv^ (Luc. 1237A, Joh. 134sq.A; 
p. 0. al.), -^;.- (Joh. v. 4C, Ev. 176B. 

5BC). y*jfJ«, y.j#JU (LUC. 17 8C). i^^iM. 

m. — lumbus, Js. 154. 506. Am. 8 10. 
Mc. 16. Luc. 1235. 37. 17 8. Joh. 134sq. '^P-»- *^ofju (pl. abstr. Vulgo ad 
Pa. referunt, dubito num recte). C. suff. 

^OOMJBO;^; ^OMJBOVJW Mt. 22l3A, \OeMJBOfJW 

812A. I350A; p. 0. al. (Formae \oaMBo;jy 
Mt. 1350 Anecd., ^oMiofjy 2530 Ev. 166 A 
cod., ^owBpu ib. Anecd. 131 aut defective 
scriptae aut mendosae sunt. Cave putes 
eas ad sing. «ofjw pertinere, qui, vix vere, 
in cod. Pes. sin. Mt. 8 12 legitur). m. — 
stridor dentium Mt. 812. 1342. 50. 22 13. 
2451. 2530. Luc. 1328. 

Pa. JBfAi Job. 169 (nisi fort. Pe., ut 
)^p"in II Esth. 3 8). Ptc. act. A.f*oo Mc. 
917A, 2?. 0. BC. — fricuit dentes, 11. cc. *AV^ II. („asper fuit"). ^r^ Mt. 
932A, p. 0. Anecdy nbfM 1. 1. BC. Mc. 
732BC. emph. UrM Mt. 9 33 A, p. 0. cett. 
/. emph. lAcAfJw Mc. 924A, p. 0. C. Pl. 
^fM, emph. JLw»tJM. /. abs. ^«^ Js. 43 8. 
— surdus, mutus (xwcpo^) 11. cc, Js. 35 5. 
4218 sq. Mt. 115. 21 14. Mc. 7 37. Luc. 7 22. 

*i»;ojw. emph. Ijtiojw Js. 9i8. Pl. ixaiojw 
10 18. m. — silva (pro Spu(x6;), 11. cc. -^at;ju I. *^f^ (r^"!n; pl. abstr.). 
emph. JLa*^. m. — incantamenta Hom. 
Anecd. 1917 (cf. Act. 19 19). 

**iJW (52^*30, *^). pl- JLj>*#ja [jLA»/fJU 

Hom. Anecd, 2004). m. — magus, 1. c, 
Ex. 9 11 (bis). *aLjL» Pe. *jw, *JLj (Hebr. 2l8 Lect. 14); 
3./. hsjLM (Mc 526A); etc. pl. 2. yoKiuu* 
(Hebr. 1034, ita corr. s^h^^uu^). Impf. 
*ojuu, *djuLi (Mc 831A); etc Imp. *ajw 
(2Tim. 2 3 Ox.). Ptc. act. *mm, mm 
(Job. 166; al,); pl. ^ (lCor, 1226. 
Phil. 1 29). — passus est, 11. cc, Mt. 
1712. 15. 2719. Luc 2215. 24 26. 46. Act. 
13. lCor. 12 26 (bis). Hebr. 4 15. 5 2. 8. 
Lit. 6982. Lit. Dam. I, fol. 2^ 

*aAJw Lit. Dam. I, fol. l'^. /. emph. 
l^.*o*jM Js. 61 3. — patiens, 11. cc. 

***AJ-. Pl. ixMu, — id. Luc. 14 21. 

*oaoo (Js. 53 4, al.). emph. i*ojuaD 
(Js. 35 10, al.). C. suff. y*ojujo (Lit. Dam. I, 
fol. 1' his). u*ajuL» (Hymn. Lect. 13712) 
[Job. 166 leg. ^Iojlaab]. Pl. JL*ojujo (Job. 
216; al.). C. suff. .-o*ojuio (Phil. 3i0). 
1. pl. n>iA>o.MM> (Mt. 817B), «■otOiOA.ty» (ib. 
C). m. — passio, Hymn. Lect. 13712. 14. 
Hymn. Anecd. 112 9. Lit. Dam. I, fol. V. 
2'. Est pro 7:at%c Col. 35. iThess. 4 5; 
Ttd&r)(xa Phil. 3 10. Hebr. 2 14; ^ouvyj Js. 
3510. Job. 216; voao; Mt. 8 17; ttovoc Js. 
534. 10. Ps. 8910 (cf. ZDMG 53706). 
Col. 413. Pe. Ptc act. c^MM, Ajjui. pass. 
(Phil. 26 Lect.). — 1. putavit, 
aestimavit Phil. 23. 6. 38. 2. imputavit 
Job. 224. Luc 14l8sq. Eom. 4 8. 1210. 
Cf. etiam yi^ Pa. 

*>AMM. pl. y-^*w. m. — cogitatio Lit. 
70810. Vix recte se habet. 

^aju- (Jer. 1119. Phil. 22. Hebr. 10 22) i 71 /. emph. IKsjLM. G. su£F. ^ihi^jun, etc. 
Pl. abs. o«M (Luc. 235A. 2438A), ,j::uu* 
(utroque loco BC). emph. tN^aw. C. suff. 
^oo,i;^Ax. (Mt. 94A), etc. v('^!^^>^ (Eph. 
23). — ratio, cogitatio, consilium, 11. cc, 
Gren. 821. Ex. 921. 28 3. Js. 354. 40 13. 
Sap. 914. Mt. 94. Luc. 522. 68. 1027. 
2Petr. 31. Rom. 1 21. 8 6sq. 122. 2Cor. 
3 14. 42. 4. Eph. 23. Hebr. 412. Hom. 
Anecd. 181 18. 20521. 

^f&jhttjtf (A: Mt 1236 et I823; p. 0. 
I823 Anecd.), ^i^*- (25 19 Ev. 94 A), p. 0. 
al.; ^SLAA* (B: Mt. 1236 et 1823. 2519BC 
Anecd.); ^m«m (I823C). C. suff. ^^uoAjuit 
Phil. 4 17. m. — ratio Phil. 4 15. 17. 
'^ ^^-tfcftw <aep XoYOV aTCOOiSovai irspi xivo; 
Mt. 1236. >i^ ^-kAa*< t-:^ auvaip£iv Xoyov 
jjLeTa Tivo; Mt. I823. 2519; praeterquam 
Hom. Anecd. 17221, ubi pro yjuxa Jla^ 
leg. ^jm; jLaAOM (cf. Phil. 216). 

Bhpe. ojkwlct, cxju^hi^l (Js. 5312, al.); 
etc. Impf. <^ju*it* (Luc, 2237A, p. 0. al.); 
etc. Ptc. .->>mN-\i>. — 1. putatus, habitus 
est Js. 4015. 17. 53 3. 12. Ps. 43 23. Mc. 
1528. Luc. 323. 2237. 2. imputatum 
est E,om. 43sqq. 9sq. Gal. 3 6. 

Pa. Ptc. act. <ajLuio, <AjjLMM (Rom. 4 6, 
al.), pl. y->«t<\B. — 1. habuit, putavit 
Rom. 611. S. F. 100 16. 2. imputavit 
Rom. 46. 2Cor. 15 19. 

Ithpa. •aAMl:!; etc. Impf. aam&w; etc. 
Ptc. cvNJwKae; etc. — meditatus est, con- 
silium cepit Gen. 8 21. Js. 107. 4318. 
534. Jer. 11 19. Ps. 824. 6. Mt. Il9sq. 
271. Mc. 26. 933 Anecd. (cett. •*ial:l; 
8ieki'(ye.<3dai). Luc. 1 29. 3 15. 23. 12 17. 
205. 24 4 (a7:opeic;8ai). Joh. 1153. 12 10. 
Eom. 328. 12 3. Phil. 22. 5. 3 19. 42. 8. 10 
(sic leg.). Col. 3 2. Vit. Anton. Stud. Sin. 

11 1494. 12Sq. m. — usus, abusus 
Col. 222 (aTro^^prjat;). 

lUaph. Imp. pl. OAUut^jkt (Gren. 198 Lect.). Ptc. act. ^AijiMKA» (Hom. Anecd. 
175 26). — usus est, insequ. o Gen. 1. c. 
(cod. Dam. uAsJLt), Bom. 1 26 (ubi "ww^ftt 
corrig.); yix Hom. Anecd. 1. 1. (cit. Prov. 
5 5). 

^Ax> Pe. Pf. yiu. (Eom. 1 21). Impf. 
^oAjLkj (Mt. 2429A; p. 0. al.), pl. s^oaao 
(Jo, 2 10, al.) — obscuratus est, 11. cc, 
Jo. 315. Am. 89. Eccl. 122. 

yijtgjw Js. 822. emph. i^oju (A: Mt. 
4 16, al.). m. — tenebrae, obscuritas, 
11. cc, Ps. 87 7. Job. 1713. Joh. 20 1. 

*yjjLJn. pl. ).j.njjLn — obscuratus Hom. 
Anecd. 181 22, 

*^^>aa>. "^ju^ (Jon. 14. 11). emph, 
jUuM (ib. V. 12. Hom. Ox. 9 64 10.), iUuue 
(ib, p, 6810). Pl, c, suff, »Q>ujuoo (Hom, 
Ox. 9 6513); «ii*\ju<>» (Jon. 1 15); yA*an\» 
(Hom. Ox. 1. c lin, 3). m. — tempestas 
(xXuScov) 11. cc 

^^QAMj. C. suff, fnN w«ui), Jac 1 6 
(ita repono pro ai^ojlaj). m. — id. (xXu6u)v) 
Jac 1. c 

[t^,A>uu< coena Luc 1416A in marg. 
Glossa, BC jjoa^*]. 

jLftOMAM Hom. Anecd. 194 19: leg. 
Juajhojk, q. V. 

^tsju Pe. y>hut, uaJbuw. Ptc act. ^anahut, 
pass. »^A>a..N.M. — obsignavit (s. clausit, 
pro a<ppaYi!ieiv) Js. 8 16. Mt. 2766. Joh. 
627. Lit. 70715. 

*yA>M. emph, Jbaj&u< (KCnn). m. — 
1. sigillum Ex. 28 11 {UoJ^um, vix recte). 
Eom. 4 11. 2. obsignatio (quae fit signo 
crucis, acppaYic) Hom, Anecd. 18121, 

Pa, Pf, y^, >ukcju (sic leg, puto Joh. 
333 pro kuiajw; A|||kA.), Ptc act, yil^ijua». — 
acppaYtCeiv Joh. 1. c; peroravit Lit, 70914. 

Ithpa. Pf, \eio»Kjwl:t — obsignatus est 
Eph, 1 13, 4 30, *,ftsjL», emph, ^low, Pl, ^k^ (Gen. i&ww 72 1912); c. suflf. wojj^u* (1. c. V. 14 bis). 
m. — 1. sponsus Js. 61 lo. Jo. 2 16. Mt. 
915. 25 1. 5sqq. Luc. 534sq. Joh. 29. 329. 
2. gener, Gen. 11. cc. *yKu Pe. Ptc. act. ^ihs^ — perfodit 
Mt. 6l9sq. 

Ithpe. Impf. ?&oyk«; etc. — perfossug 
est Mt. 2443. Luc. 1239. *floJL^ xac (art.) Lit. 70511. *Ou^. o.^, cu^ (pass. V. infr.). emph. 
Ui^ (v. infra). C. suflf. ota.^, /. ou»^. 
m. — fama Num. 1333. Mt. 9 26. 31. 

0^\. (cod. A pass.), »a^\ praep. de 
(Ttepi, (iTzip; TTpo; Luc. 1942) Eccl. 715. 
Mt. 117. 268. 28. Mc. 144. 717. Luc. U. 
2 17. 24. 945. 1040. 1942. Act. l3. C. suflf. 
tH^l^V Mt. 11 10. Mc. 830. Luc. 2 27. 38. 
3 15. 7 27. y-.^N Luc. 2232. — ; <i<".fr\, 
Mt. 2 8. 22 42. Mc. 5 27. Luc. 2 17. 
Rom. l3. 

o^ ^, id. % Uo >^ ^ Hom. Anecd. 
2104. C. suflf. opx^ ^; etc: Hom. Anecd. 
17723. 2063. 2094. 

o.^ ^ (.->^\s); c^ V»- (Joh. 168sq. 
CT> pass. 19D. 17 9D) — id. (nepi, uTrep, 
im) Eccl. 711. Mt. 19l7. 2231. 2436. 
Mc. 12 26. Luc. 218. 319. 234. 24 14. 
Joh. 122. 221. 325. 5 31. 652. 62. 8 13. 18. 
846. 921. lOll. 13. 15. 33. Ill3. 1522. 
16 8sqq. Act. ll. 2 29. 31. Eom. 1 5. 5 6sq. 
2Cor. 515. 20. Phil. l3sqq. 7. 1 Thess. 12. 
4 9. 13. Hebr. 5l. 3. Hom. Anecd. 1735 
(cit. Phil. 217). 17721. 24. 18125. 19121. 
205 9. Lit. 70614. 19. Alibi. C. suflf. 
ot^ Vi. Joh. 115C. 7l2sq. 19l7sq.B. 
V*a^ V». 1 Thess. 3 9. 

j JLa^ Vi. — id. iThess. 32. , o^a^ V»> 
Js. 434. Mt. 24 36 Dam. Luc. 2419BC. 
Joh. 17AC. 8. 717B. 39. 16 25. Hebr. 
1132. Lit. Dam. I fol. 2^ Alibi. [Eom. 46 
Lect., vid. <aa^]. o^, Vs^ — id. Js. 8 19. 5310. Jo. 3 2. 
Mt. 628. Phil. 129^ Hom. Anecd. 18127. 
20621. C. suflc. oo^! ^ (ota^ Joh. 1241 
Ev. 49 D), ya^j ^; etc: Gen. 1921. 
[504]. Ex. 828. Js. 433sq. 534. Mt. 4 6. 
2624. 28. Mc 939. Luc 9 50. 2219. 37. 
2444. Joh. 532. 1241. 17 9. 20. Eom. lOl. 
1415. 2Cor. 5l5. Phil. l29. Col. l3. 4 12. 
Hebr. 7 25. Alibi. Act. Philem. Anecd. 
16920. Hom. Ox. 9 5124. Hom. Anecd. 
1729. 18114. S. F. 806/7. 

, ofa^, ^ — id. Mt. 17 13A (BC om.). 
Joh. 17B. 717AC. 1241. 17 9. Eom. 83. 
Hom. Anecd. 20619. W"* . ^ Pe. 'Si.s^. Ptc. pass. v^*.v<t>^. — 

mersus est: somno (ca) Luc. 932A, Hom. 
Anecd. 191 14 (cf. Act. 209). Cf. ^. 
Ithpe. Impf. \p\T>^K> Luc. 57 Anecd. 
Ptc ^ji\-i^KaB ib. A. — i. q. Pe. 1. c. ifloJL*^^ (Joh. 6 23A) p. 0. al. . fn ., -»^ 
(Joh. 6lBC. 23 C). N. pr. Tipepiat; Joh. 
61. 23. 21 1. Hom. Ox. 9 748. [.fioa-;.a^ 

21iAC]. a»Q-v=»-i, >roa'r=>-l, (I^uc 3iB) N. pr. 
Tipepio? Luc 3i. Apocr. Dam. fol. 1"^. *Jo)^. Utn^ m. — meridies Hom. Ox. 
9696. Q-i t6 Lit. 680. Cf. ol. *oa^ (Cf. o^). Pe. Impf. oo^ — 
Impers. ^ oo^, ut bene tibi sit Dt. 
1013. 1228. I I^LuAQ^Q^ 73 ^^ CL^, Ck^ (Gen. 29sqq. Lit.; Mt. 7l7B; 
al,). emph. Ja^, JL»^. /. abs. U^. emph. 
Ih^^ Mt. 1235^B. Pl. ^, ^i^; eraph. 
U^; f. Ilb^; etc. C. suif. cKii^ Jer. 
3812; ykt=L^ Luc. 1625; -^ii-i 12 18; 
.-IJb^ Jer. 3814; v««>i^>^ Sirac. 45 26. — 
bonus, pass. ^*a-^ *a generosus (suysvtqi;) 
Luc. 19 12. Subst. /. bonum Eccl. 7 21; 
pl. Jer. 38 12. 14. Sirac. 4526. Luc. 12l8sq. 

16 25. 

At*JLvi adv. — bene 2Tim. lis. 

*^a^. emph. Jao^ (Luc. l48A) m,. — 
praedicatio ([xaxapia|x6;) Luc. l48. Hom. 
4 9. Lit. Dam. IIK Hymn. Anecd. 1125 
(cf. ottM). [Luc. 633sq. B leg, ft:^]. 
Pl. st. cst. ua«^ sequ. nom.: beatus est, 
sit: Ps. 402 (Lect. 113). Mt. lleBC. 
2446BC. Luc. 7 23BC. II27C. Jac. I12. 
Eom. 4 6 Dam. 8 (Lect.). 1422. Sequ. V 
Luc. 1238. C. suff, »4a«^, ^etaao^ (Luc. 
723 Anecd.i) Mt. ll6A. 2446A. Luc 
7 23A. /. iixao^, 6>aa^ (Luc. 1127B) 
Luc. 145. 1127. 2. m. yAaa^, yaa^ (BC) 
Mt. 16X7. Act. Adrian, fol. l^ / .^aj^o^ 
Lit. Dam. fol. 2"^. pl. yooMAO^ Mt. 53sqq. 
Rom. 4 7. Hom. Anecd. 175 23/24, al. 
voiucaa^ Mt. 5liA2. Luc. 620AC; al. 

aa^ Luc. 6 33sq.A, 179C: leg. oa-L^ 

(XapiO- 

*t:aa^. emph. jtao^. — beatus Hymn. 
Anecd. 111 11. Act. Sct. Anecd. 17015. 17, 
S, F. 786. 80 5. 17. ZDMG 56251 11. / 
IKai^o^ Lit. Dam. I, fol. 2^ (Maria). 

oajL^ (Eom. 4 4, al). emph. Iloaj^. C. 
suff. Q(l;ft-> . ^. / — gratia (•/^a.pi^) 1. c, 
Luc. 633sq. (sic leg.). Rom. 324. 2Cor. 
61. Eph. 16. 25. 8. Tit. 211. 37. Hymn. 
Lect. 1385. 

I&uuao^a^: v. J wa «>\ ^ 

sjL^ Tov Lit. 709 12. *kSQ^. Pe. Pf. oflL^ — inundavit, sequ. 
U '^, Dt. 114. Aph. Impf. s^ftx^ — id., sequ. acc, 
Jes. 43 2. 

^o^. emph. k»^. m. — eluvies Gen. 
617, 7 6sqq, 9 11. 15. Mt. 24 38. Hom. Ox. 
9559. 23. 

*rsa3a^ (tutto;. Cf. Krauss. 2258) 
lCor. 106. Phil. 2 7 Dam. et Lect. 112. 
Hom. Anecd. 18510. 202 25. a»aao4 Tit. 
27. .flixaa^ Mt. 1347 Anecd,, Phil, 1. c 
Lect. 11. emph. JL^aAa^ Prov. 9 11 (Lect.). 
Lit. 705 20. Lit. Dam. IIP. C. suff. 3. 
m. e^xosa^ Gen, 1 llsq. 24 (bis). ^6»mAa^ 
Gen. 125. Pl, ,-*maa^ Luc 4.40. lCor. 
1228. Hom. Anecd. (p. lat.) 210. 1938; 
xjxeLAo^ Mt. 424C. m. — typus, exemplum, 
Hom. Anecd. et Lit. 11. cc. In text. 
gr. respondet tutco; solum hisce duobus 
locis: lCor. 106. Tit. 27; alias (JX^M-^ 
Phil. 2 7; TpoTCo; Prov. 9 11 et cf. 
Hebr. 1 1 Dam. ^*m9a^ u^m-> ■Kokn- 
TpoTroj; (Lect. ^j.fi,rma), cf. Hom. Anecd. 
1938; 7evo; Gen. llisq., v. 24sq. Mt. 
13 47. lCor. 12 28. ^jLSisa^ ^^xASa^; 
-oixiXo; varius Mt. 4 24 BC (A falso 
,_*aaj»a^,), cf. Luc. 440 (Anecd. 1474); 
^jLxnao^ WL^»; Vit. Sct. cod. ms. (vid. 
«fioJL^ui^afi.). *ja^. ;a^ (Js. 404. 9. Mt. 3 4; al.). 
emph. lio^. C. suff. o»;a,^ ; -ia^. Pl, 
^i^ (Dt, llli. Ps. 453), emph. i^ia^. 
m. — 1. mons Gen. 49 26. Dt. 11 11, Js. 
119. 4049. Jer. 14 5. Ps. 453. Mt. 3 4. 
48, et pass. V. et N. T. Hom. Anecd. 
206 23. Hom. Ox. 9597. Lit. Dam. I, fol. 
P. Pl. ^ia^ = ii 6peivTQ Num. 13 30. 
2. rus (aTpoi) Gen. 25. I9sq. 3 18. 4932. 
Dt. 11 15. Js. 43 20. Jo. 119. Mt, 628, 30, 
1336. 38. 44. 2418. 40. 27 7sq. Mc. 15 21. 
16 12. Luc 834. 912. 1515. 25. 17 7. 
Hom. Anecd. 20311. ia^, ^Ypio; Mt. 3 4. 
Mc 16. lia^ ^&uskjjD dYpaoXoovTs; Luc. 
28. — Cf. Nold. p. 518, Socin in „Lit. ^iJLiLia^ 74 M Centralbl." 1894, col. 1338, ceterum U^ 
in Syr. "«»• «>"• 

*«ia^. /. emph. Ih^iQ^ (i. e. lJ^j«-i). 
— regio montana, i] Speivi^, Luc. 1 39. 65. 

^^JLfi*>o-^ (Lit. 695 9). emph. JL^?*^. 
m. (syntaxi sing. utitur). — TpoTcapiov, 
modulus, 1. c, 6961. 697 21. Cf. Margol. 
p. 711. Christ et Paranikas, Anthol. gr. 
LXVIII. 

*»«'0-^. Pa. Pf. 1. hsj^^ — inquinavit 
Js. 63 3 (|j,oXuveiv). Ita repono pro KaaqX.; 
cf. rad. *^. 

^-x^ Pe. Ptc. act. pl. /. vW ^t. 
2441AI, Ev. 163C; cett. ^*AjyL^ — mo- 
luit, 1. c. 

ii3DdoV<^^ Luc. 3iA; per j» scr. A, B 
(bis), xoaS.;.^.^ B (bis). — pro xeTpap^cov 
1. c. 

JL»;^^ Mt. 141 ; per j> scr. Luc. 3i9A, 
ji BC; 1.^«-^ Luc. 97. — TeTpap^v]; 11. cc. ^fiQ-»t^^>^ N. pr. Tiypi; fluvius Gen. 
214. Cf. il^^l. 

a»o.^ N. pr. T(to; S. P. 68 1. 

» nr>ac> *. ft » ^ N. pr. Tu^ixo; Eph. 621. 
Tit. 3 12 (ubi sic leg. Nam litera l ad 
part. II „aut" pertinet). >->Jl v> « ^ N. pr. TiVaio; Mc. 1046. 

«ma.tl o aQ.*. ^ N. pr. Ti}i,6deo; iThess. 
11. 32. jooJiJLsoj^ Lect. 10 16. 20 15. 39 2. 
iCo^ah^Mji^ iThess. 3 6. ^ro^hMuK^ Lect. 213, 
p. 0. Col. 1 1. 

^ (Joh. 96. 11. 15. Al.). emph. ]l^ 
(96. 14). [Cod. A constanter ^*>».^, Jt*\ l]. 
m. — lutum (TryjXoi;) 11. cc, Hom. Anecd. 
[18827]. 1893. [5]. 19727 (cit. Job. 38l4). 

JLa^ (sam. HDb, syr. ^, mand. 1J«lDj;) 
adv. — Ta/a, fortasse Rom. 5 7. y^ Hom. 
Anecd. 19310? [>mxA^ Act. Philem. Anecd. 1695: re- 
vocanda codicis (v. tab. III) scriptura JixoLA^ (Cf. Krauss.-Low. 2267%\ m. 
— TaSi; ordo [Lit. 680, loc edessen]. 
leojL^ \i>. xaOec^; Luc 1 3; Jmn^->; XoYixoc 
Rom. 12 1. Alias est pro oeT „necesse 
est": } JLrttA^ Luc 1314. Joh. 420. 94. 
S. F. 100 ult. j im-,1 t«o, eSet Luc 13 16. 
1532. 22 7. . . . ; Jmn^; Jbo a oeT (elTreiv) 
Luc 12 12. "'"o^; JL» y>ot xa&u)c laTi 6(- 
xaiov i[xoi Phil. 1 7. 

[yKm t^ Mt. 4 24A: leg. ^j^msa^]. 

.^^^-.^ (cf. Krauss. 1. c) /. — 1. ordo 
Luc. 18 Anecd. Hebr. 7 17. [56]. 2. custo- 
dia militum (cf. Anecd. part. lat. p. 207) 
Act. Philem. Anecd. 1693. 

Pa. Pf. pl. ocQii^ — disposuit Vit. 
Sct. cod. ms. ^ I. *^a^, *M- emph. Jla^ Gen. 
19 8; Jt^ Jon. 4 5 [LXX vac, cf. Field. 
Porma aut defect. scr. aut ex vers. Syr. 
assumta]. C. suff. ft>\ o\ ^ Mt. 4l6A, al. 
[ci^ Hos. 148]. /. 6.^-0^ Eccl. 713. 
yQ6|\.a^ (sic!) Ps. 56 2. m. — umbra 
(axia) Js. 9 2. Jon. 45. Ps. 43 20. 56 2. 
87 7. Job. 16 16. Eccl. 713 (bis). Mt. 4 16; 
CTxeTrr) Gen. 19 8. [Hos. 14 8]. Praeterquam 
Hom. Ox. 95910. 

*.*j^ (t^>jL\^^) /. — umbra Col. 2 17. 
Hebr. 8 4. 

Jl^ (st. abs., «V^», «ri^^O) Jon. 45sq. 
pl. ^^>\^v> Mt. 174, Luc. 9 33. emph. J> \ ^-w 
Joh. 72BC, JLJL^ A. /. — umbraculum, 
11. cc 

Aph. \ll, ^t (Luc 934C. Hinc corr. 
^t Mt. 17 5BC), VL^t Luc B. 3. /. 
J^t (B h^l) Luc. 1319; etc Impf. 
V4.> Act. 2 26, Ptc act. /. jii^ Jon. 
4 6. — 1. (deriv. a Jla^) obumbravit 
Jon. 46; (c. ^, Itci— ) Mt, 175. Luc. 
934. 2. (deriv. a lh.\ ^») deversus, com- 
moratus est Ps. 77 60. Luc 13 19. Act. 2 26. 75 ,va^ *^^ II. *Kl. emph. J^. m. — ros 
Hos. 14 6. Hymn. Anecd. 1113 (Aliter 
Praetorius ZDMG 48 362). *.-A^. ix^ pass., «i-i (Joh. 69B. 21 18 
C). emph. JU^ A: Luc. 1 44, ^A^ v. 41. 
C. suff. e*A^ (Luc. I54A, cett. om.). 
yA^ (Gen. 183, al.). «A^ (Mt. SsA), 
uA^ (Luc. 77A) p. 0. pass. iA^ Jer. 30 10 
et constanter Ev. cod. B. Pl. ^A^ (Gren. 
223, al.), ^l^ Luc. 1021 Ev. 114C. 
Gal. 4 3. emph. JLA^" Mt. I83A, p. 0. 
pass. ...\'^(V) Luc. 1021 Ev. 114A. C. 
suff. -o^ pass., w«A^ Gen. 502. >^^!uA^ 
192. m. — 1. puer (ttoioiov, TraiSapiov, 
r.rna) Gen. 225. Js. 7 16. 8 18. 9 6. Jo. 33. 
Prov. 14. Mt. 28 et saepe alibi. Hom. 
Anecd. 1949. Pro veAxepo; Joh. 2118; 
vT^iTio; Ps. 83. Mt. 21 16. Luc. 1021. Gal. 
41.3; ppecpoi; Luc. 141.44; [i,eipaxiov Vit. 
Eulog. ZDMG 562591. 2. izal- = servus 
Gen. 183. 19 2. 19. 223. 5. 19. Ex. 920sq. 
Jer. 3010. Mt. 86. 8; et saepe alibi. 

lA-i (Mt. 2669BC). emph. tNA^. pl. 
\jA^ (Tit. 26). emph. IK .N l s. IIJA4. /. 
— 1. puella (xopiaiov) Jo. 33. Mt. 924sq. 
Mc. 6 22. 28. Alibi. Hom. Ox. 9 50 1 3 ; iraioiov 
Mc. 730; :f] vea, vsujTepa Tit. 24. 6. 2. serva 
(-atoicjxT)) Mt. 2669. 

*^jlA^. pl. JLaaA^. m. — puellus Jo. 
2 16 Lect. (S. F. UsoAfti.). Hom. Ox. 

95012. 

♦aA^. emph. It^Ai. C. suff. o,l:oAi; 
etc. /. — adolescentia Gen. 821. Eccl 
ll9sq. 12l. Mt. 1920. Mc. 920. Luc. I821 
Act. Adrian. fol. F. y.viN^ ex vers. Pes. assumta sunt. Bectius 
Lect. 110]. 

>i6\^ (DI^O) Luc. I610A, p. 0. BC. 
pl. ^0^.^ Mt. 545AC. emph. Um«\^ 
— iniustus (fiSixo^) Job. 16 11. Mt. 1. c. 
(ubi B ^A»fca habet) = Hom. Anecd. 
20320. Luc. 1. c. et 18 11. 

^f^ (D^^t?) Job. 1617. Joh. 718B; 
>A^ Gen. 19 8 et saepius al., ^«^^ 
Joh. 1. c. A, >LA[a^] D. emph. Jjo^o^ 
pass., Imq^o^ Luc. I611A. m. — iniuria 
(dSixia) 11. cc, Js. 60 18. Jon. 38. Ps. 81 2. 
Luc. 13 27BC (vixrecte). lCor. 136. Vit. 
Sct. cod. ms. (cit. Eph. 53, ubi gr. irXeo- 
ve;ia habet). ^^; Soixo; Ps. 3411. 
yi\n^a adv. dotxu>; Prov. 1 11. 

u»«Aa^ (= ♦•'P^^fi, emph. «^O^l^ta)- — 
,,^ iniuste Luc. 1327A. v<i^J^ Mt. 2524 Anecd. [^4i\^ BC, 
Ev. 165 A cod.]: J^t\^ Ev. 95 A, Ev. 
165A corr. 28 A; p. 0. v. 28 BC Anecd. 
C. suff. y^i\^ Mt. 2525A, p. 0. cett. 
pl. ^^t^i\^ s. p. 0. pass. m. — TaXavTov 
talentum, 11. cc, Mt. 1824. 2515—29. *.a:^. ^ (^*)^?, emph. «S'?»?) m. 
ungula Ex. 1026. [IKA^ Js. 444: vid. J^-lj. ;o^ Pe. Pf. 1. kjA^- (Luc. 19 sA); 
etc. Impf. yiQ^i^; etc. Ptc. act. >A^", 
yuA^; etc. — iniuste egit Ps. 34 1. Mt. 
2013. Luc. 198; sequ. a p. Ps. 4318; 
acc. p. Mt. 544BC (A om.). Luc 3 14. 
[In Zach. 11 12 Lect. 104 verba oo«t *Jl**ao.\^. emph. iJbuuSQ^a^. /. — 
Legitur in Hom. Anecd. 181 12. Landio 
(in part. latin. , p. 225) non liquebat. 
Sed ex verborum contextu hic de tra- 
peto agi satis perspicitur. TJnde quin 
eadem sit vox ac KnSl/lp, de qua vid. 
Buxtorf. Lex. chald. et talm. p. 882* 
et Dalra. Lex. p. 445 '^, dubitare non 
licet. y^ femur: vid. yi^N. >aAii^ (Cf. ^s.^^) Pe. Jon. 26. [S. F. 
74 11]. pl. a^Jo^ Ex. 1510. Impf. >»Ja^ 
Mt. I430BC. pl. >;iiJa^ Ex. 1516. Jo. 
2 10. Ptc. ^suoo^ Eph. 4 26. qv . ^^ Luc 
932BC. — submersus est, 11. cc, — In Jo. 1. c. aut inepta est interpretatio verbi 
8uaoujtv, aut menda adest; cf. S. P. 

Ithpe. Ptc. 'a^isjo, pl. /. ^;^oa^]boo — 
id., Luc. 57BC. Hom. Ox. 9 68 12. t ^ - fe Pe. po^ (nisi fort. ad Pa. per- 
tinet) Mt. 2518 Ev. 94ABC. C. suflf. 3. 
/. 6,pa^ Mt. 13 44. 2. w. Ipa^; etc. Ptc. 
pass. ^iaa^, fsa^ (Luc. 122C, al.); etc. 

— occultavit, 11. cc, Mt. 2525. Luc. 8 17. 
Joh. 1938. Col. 33. Hom. Anecd. 19518. 
Act. Adrian. fol. 3''. 

^ioM^ (pl. abstr. Vulgo ad Pa. referunt, 
ut t<")^tSp, sed cf. ^AA^^*> etc. Non tam 
„occultationem" quam „occultum" signi- 
ficat). st. cst. ^.hoisa^ Ps. 43 22, pro quo 
aut \ — aut ^ — leg. — emph. \^\^^a^, — 
vn. — occultum Ps. 1. c. (xa xpucpia). 
JLtosa^ Iv TU) xpuiTTtp Mt. 6 16 et 18 A, 
p. 0. BC. Alias adverbialiter usurpatur : 
^iaM^ Iv (tco) xpuTiTu) Joh. I820A, p. 

0. al., ^iUB^^ Mt. 64A, per e scr. 
(XaOpa) Mt. 1 19 A, _p. 0. Ex. 1 1 2. ^pod.^ 
Joh. 74 et 10 A; ^pa^ Mt. 64^C. 

MiOSa^ (fc<ri^"11tt^D) /. XpUTTTT^ LUC. 

1 1 33 A (Anecd. corrupt. Cett. om. — 
"Ex omnibus verss. solus Syr. ""'■• recte 
intellegit, vertens jtmt UU, sensu con- 
creto). 

Ithpe. po^ll (A: Joh. 859. 1236 Ev. 
169), fsa^l 1. c. Ev. 49ABC. Impf. 3. / 
^l Mt. 5 14, pl. vopa^ Lit. Dam. IIP, 
VOfSo^l IP. Ptc. fSo^Kjo ZDMG 56 2573. 

— 1. se abdidit, Joh. et ZDMC 11. cc. 
2. absconditus est Mt. 5 14. Luc. 1942. 
Lit. Dam. 11. cc. 

Pa. po^, p^ (Mt. 2518 Ev. 165BC). 

1. p. Jkpa^ (v. 25 A). — i. q. Pe., 11. cc. 
42?^. Pf. 3. m. c. sufF. 3. / [o,];^l 

Mt. 1344Anecd.; etc. Impf. pl. 1. fM^i. 
Ptc. act. / Ipa^. — . i. q. Pe. Js. 4222. 
Prov. lii. Mt. 13 44. 25 25 Ev. 95 A. Luc. 
124. 

*^. Aph. ^l: vid. ^l. 76 ^ 

« "^ « < ^ N. pr. Tavti; urbs Num. 1323. 

Ki Pe. l^ (Js. 536, al.), h^; etc. 
Impf. 3. /. JLx^l, \a^; etc. Ptc. act. 
ii^; etc. Pl. m. ^, ^^ju^ (Js. 11 15?). 
— 1. erravit, aberravit Dt. 1128. Js. 35 8. 
536. Mt. 8l2sq. 2229. Mc. 1224. Luc. 218. 
Hebr. 52. 1138. Tit. 33. Act. Adrian. 
fol. 3^. Lit. Dam. I, fol. 2^. Pro Stauo- 
psueaOai Js. 1115 (cf. Pes.). 2. fefellit, 
XavOavetv Luc. 847. 2Petr. 45. 3. oblitus 
est Luc. 126; sequ. « Ps. 118109. 

axi (^Vtt) Col. 2 8. [Hom. Anecd. 1953]. 
emph. Ih^i^, f. — 1. error [1. c.], Mt. 
27 64. Hymn. Lect. 1366. Hymn. Anecd. 
113 25. Lit. Dam. I, fol. 2'. 2. fraus 
(airaTTj) Col. 1. c. 

[liftAii-i Mt. 2764Acom Forma edessena]. 

Ithpe. Impf. JLi-^i^t> — fefellit, XavOaveiv 
Mc. 7 24. 

Aph. v^l (Cen. 3 13). Impf. j,v^.. (Mt. 
24 4 Ev. 160A); etc. Ptc. act. i^^.»; 
etc. — errare fecit, fefellit, 11. cc, Dt. 1 3 5. Js. 
312. 916. Prov. lio. Mt. 24 5. 11. 24. Joh. 
7 12. 2Cor. 6 8 (leg. ^x^^» pro yxi^^ao).- 
Hom. Anecd. 209 7. 15. Act. Adrian fol. 3"". 

\>r>^w (*r,J?^0). emph. jUi4.so — 
deceptor (TiXavo;) Mt. 27 63. ;ii^ Pe. y^ B: Mt. 27 34 Ev. 203 
et Joh. 29; >i:^ Ev. 203 A, p. 0. cett. 
Impf. a) yt^^^ Joh. 852C, pl. ^^.mlx^ 
Mc. 91 ; BC: Mc. 839 et Luc. 1424; 
b) yi^^i Joh. 852A, p. 0. B. 2. p. 
^o^l Col. 2 21, pl. \«UDa>k^ A: Mc. et 
Luc. 11. cc, p. 0. Jon. 3 7. Imp. ^«^ 
Hom. Ox. 9 751. — gustavit, 11. cc *^ Pe. ,e^ BC: Mt. 817 et Mc 9 35, 
^ Mc ib. A, Anecd. 216. ZDMG 56 
26011 ; 3. / ioik^! ^tc- Impf. 2. m. ^ji::k-^l; 
etc. Ptc act. ^. Inf. ^ Mt. 23 4 A, 
^^kX^ C (B corrupt.). — tulit, portavit, 
11. cc, Js. 4011. Mt. 311. 2O12. Mc I6I8. 
Luc 1127. Joh. 510. 1031. 16 12. Hom. I y««Mt^ 77 Ji- Anecd. 1856. Hymn. Anecd. 11123. Lit. 
Dam. I, fol. 2^ (s. f.); «p.;^ '^ ^ 
sibi imposuit Vit. Sct. cod. ms. 

^ (^); pl. ,eW, ^-*^ (BC 
pass.) — onustus, portans Js. 606. Mt. 
1128. Luc. 7U. 104. 2210. Joh. 12 6. 1917. 
Eom. 151. Gal. 617. Act. Adrian. fol. l^ 
(bis). Lit. 6957. 

Ithpe. Ptc. act. ^^j», .^^ (BC) 
— latus, portatus est Job. 2130. Mc. 23. 

[>}»o».»*i.^ Hom. Anecd. 11216: vid. 
ZDMG 53706]. 

Jiat^ (cf. Idiot. p. 39) Pe. Job. 1615; 
etc. Irapf. i-a^, pl. \^o^ (sic) Js. 1018. 
Ptc. act. i^l ; etc. — exstinctus est, 11. 
cc, Js. 4317 (bis). Job. 21 17. Mt. 258. 
Luc. 3 17. 

Pa. Pf. pl. oa^. Ptc. act. pl. vi. 
^^^»^^ — exstinxit Hebr. 1134. Hom. 
Anecd. 20613 (cit. Eph. 6 16). JLIm; «tttxAA* Lit. Dam. I, fol. 2^. Qaid? ]jQJ>V-^ (Krauss.-Low. 2275) N. 
Tpa^u)v Luc. 3l. pr. *^^A^. Pa. Pf. VLfl^ Joli. 9 6 et ilB, 
'^ji^ A, p. 0. C. — illevit, 11. cc. *jta^ (cf. Idiot. p. 39). «%i (Luc. 
4 33A), *xa^ (BC). /. Ua^ Mc. 7 25, al.; 
emph. lK*a^' A: Mc. 924, Luc. 829, al.; 
p. 0. al. Pl. /. Jkina^ Luc. 4 36A; 6I8A2. 
— impurus (dxa&apTo;) 11. cc, Luc.942; 
alaypo; Tit. 1 11. *?^.i Pe. Pf. 5-4, etc. — 1. expulit 
Job. 228. 2. clausit (propr. „exclusit" 
ut targ. nnO) (abs.) : ,^0 o> N * \nN e^ ^ 
Vit. Sct. cod. ms. 

ifiDO^.^ N. pr. 1. Tptpai; Hom. Anecd. 
19112 (cf. Act. 206sq.). *a»;-4 (D"ltD Buxtorf. Lex. 916, 
cum ^^)^ [Dozy 2 18, Beauss.] 
venaticus" [num propr. ^vestigator 
haerere suspicari licet). Pe. Ptc. 
jxo^ Hora. Ox. 97014 ; pl. m. 
(sic). — vestigavit, quaesivit 1. c. 
«^hu ^^im»v4 angeli quaerunt eum 
Dam. fol. 2\ . Fort. 

„ canis 
«?] co- 

act. /. 

; U^)bo 
Apocr. *»3^.^ (Non est cur rad. dissecemus 
pro notionis diversitate). 

«f^ (W) G^en. 811. Pl. ^4 37, al. 
emph. U»i4f *^' — folium, 11. cc, Mt. 
2119. 2432. 

*i9}a^. pl. abs. v^i^> /• — commotio, 
seditio 2Cor. 65 (axaTaaTauta). 

Ithpa. Ptc. pl. ^a[4]ioo 2Cor. 4 8 (cf. 
GGA 1901, 206), ^^jo Mt. 936. — 
percussus, miser, 11. cc. *JL^JLfi*;-4 (Cf. Krauss. 2278); pl. emph. 
Ui^^xjJLi.^ Mt. 2527 Ev. 95 A; per o scr. 
et p. 0. ib. BC; 'la^ Ev. 165A (BC 
corr.), p. 0. Anecd. JL^ufi.-^ Hora. Ox. 
9 5321 — trapezita, 11. cc. *ja;-^. *i41l — certavit (a»X£Tv) 2Tim. 
25 (Ox.) his. Lect. habet *ioll. 

y.No;..^ (cf. Krauss. 2274). — -l dui 
apyiTptxXtvo; Joh. 28sq. [ujL^' occultavit Luc. 2344A. Glossa]. *IJL. *-JL (^«^). emph. ^A- Ps. 443 (cf. 
ZDMG 53705). /. id. Tit. 23. Pl. m. 
^U Anecd.: Mt. 2327 et Mc 13 1; ^JL; Mt. A. — 1. pulcher Ps., Mt., Mc. 11. cc. 
2. conveniens, decorus Tit. 1. c. 

*a,JL. C. suff. ^)i9^U Jo. Il9sq., atl:ax* mjI^ 78 l^ Ps. 492; ylox* Ps. 444. /. — pulchri- 
tudo, 11. cc. Hom. Anecd. 1991 (oMloui^, 
loc. corrupt.). 

ioJL; (A pass.), l-oJL> (A : Mc. 12 28. 32), 
p. voc. om. pass., lo- (Joh. 4i7C). adv. 
— decore, iuste, grate (xaXui;, su) 11. cc, 
Ex. 1029. Js. 5311. Mt. 544. 25 21. 23 
Anecd. (cett. ol = su). Phil. 4 14. Hom. 
Anecd. 18115. 1928. Vit. Sct. cod. ms. oJJL N. pr. lavvat (Pes. uaU) Luc. 
324B. 29C. >6y>JtJL N. pr. Isaaai Js. 1 1 10 Lect. 
Cf. ^l *^^^ I. ^'^ m. emph. il=w («bn^) 
— (cynodon dactylon) foenum Js. 9 18. 

Aph. a) '^l Vit. Eulog. 56 259 5. 
26012. h) pl. Q^el, o\iaol; etc. (B hic 
illic per >^ scr.). Impf. ^^Xao^. Ptc. act. 
a) pl. ,^A->*y> Luc. 2332AB. h) f. jLaaso 
Mt. 7 13sq. pl. ^A-^oa» Luc. 1. 1. C. — 
duxit, portavit 11. cc, Mt. 26 57. 27 2. 31. 
Mc. 1516. Luc. 16 22. Joh. 1828. 21 18. 

*^aM. C. sufF. oilSAa», «AadM. Pl. 
^^JiattM (>A B). m. — onus Mt. 1128. 30. 
234. Act. Adrian. fol. l^ Hom. Ox. 953? 
(cit. Mt. 234). 

^'W* II: vid. ^l. Pe. *a- Mc. 5 29 A, «:v Luc 
SeA, p. 0. pass.; **=»- Luc. ib. B, 3. /. 
ixjLi^ Mt. 2l20A, i^Axau Mc 1121 Anecd. 
142. Impf. i«,d^>. Ptc. lasLi, «a^. — ex- 
aruit, 11. cc, Gen. 8 14. Js. 407. Jo. 1 17. 
Jon. 4 7. Ps. 89 6. Mtt. 21l9sq. Mc 9 17. 
Joh. 15 6. Jac lll. 

*«a-» m. emph. JLkx^ (ex ^B^3^ ortum. 
Targ. »^2V, syr. JLaa-) A, p. o. cett. — 
siccum, terra firma (mari opposita) Jon. 1 9. 
Mt. 2316. Luc 5 3. 

*JLju»- /. emph. IK*=l. («riB^5:). — id. 
Gen. l9sq. 722. Jon. lli. Hom. Anecd. 
19719 (cit. Job. 98). (^''3;;). emph. JLjua^. /. abs. jju^ 
(Mc 3lA; al.). — siccus Js. 9 18. Mc 
3l. 3. 1120. Luc. 6 6. 8. 

*«^xjo (tJ^S^D). pl. ^x^ Joh. 5 3A 
(BC mendose ^^»>»-tva) — arefactus 1. c. t-» /. st. abs. ^l Ex. 1913. emph. Ij^l 
Cen. 955, pass. 1,1 Mt. 265oB. C. suflf. 
etHl, o»;l (Num. 449. Ps. 8l4 et creberrime 
Ev. codd. BC Anecd.); y.j.>l, y.;l; etc. 
Pl. ^^j-l (Js. 1011. Col. 211), ^,1 (Hom. 
Anecd. 20622). st. cst. l'j-1 Mt. 17 22Ai, 
-j-I Mc 930A, al. ^;l Jer. 3943. Ps. 
7761, al. emph. ^j^l (Js. 11 14, pass.), 
JLj^ Mt. 26 50A. C. suff. 3. m. -Oj.,1, 
«.oiojl pass., *.o)Oj.*l Js. 1430. Jer. 39 36; 
^^\ Mt. 2213BC; wjl Joh. 1144C; etc 
— manus, 11. cc et pass. V. et N. T. 
Praeterquam Hymn. Anecd. 1 1 1 26. Act. 
Andr. et Matth. fol. l^. Lit. Dam. I, 
fol. 2'. Vit. Eulog. ZDMG 56 2516. Cf. 
etiam JL^i. 

,jo praep. — per Eom. 3 27. Hebr. 2 2. 
2Tim. 22 Ox. (j.>jL3; Lect. ^iftta). C. suff. 

o,jjO LUC. 2222C (AB 0(j-»JL3) = ; o,j.*ia 

Ex. 9 35. Js. 3510. Mt. 7 9 Ev. 68 AB. 

*^ praep. — ad (Tcpo;). C. suff. 1. 
pl. ^jjCi- Act. 1411. 

;J x\v. praep. — ad, prope Joh. 21 4 A. 

^,-.1 Vw praep. — per (ota) Act. Phi- 
lem. Anecd. 1694; watOj.*l V^- Js. 1430. 

*{t- Aph. -;ol, pl. «L.;«l (Rom. 121). 
Impf. l;ou (A), 1;*^ pass., -;a* Mt. 10 
32 C; etc Ptc act. Noao, pl. ^;OJa. — 
1. fassus, confessus est Joh. l20. iTim. 
316. Tit. 116; sequ. o Mt. 1032. Luc. 
128. Joh. 9 22. 1242. Eom. 109. 2. gratias 
egit (so^^apiaTstv) c V p., Luc 1716. 
Rom. I21. Phil. l3. 

*Q^;«I (infin.). emph. 11 — . C suff. 
v^1oj;oI Dt. 12 17. /. — confessio h^o- 
XoYia, 1. c Hebr. 4 14. 1023. [Js. 311 in- 
terpol.]. 

w;6)^l (Luc 2219A, p. 0. pass.). Impf. 79 I .;«Va*; etc. Ptc. act. {«o&ut», -— ; etc. 
pl. m. ^jo^jua. — 1. confessus est, pro- 
misit, abs. Luc. 226. Rom. 10 10; sequ. 
acc. Mt. 36. Mc. 15; '^ Ps. 44 18. 48 19. 
Luc. 1021. Joh. 11 41. Lit. 70714. 7088; 
A Phil. 211 (Lect. 113). 2. gratias egit 
(euyapiJTetv) Mt. 1536. 26 27. Mc. 86. 
(Luc. 635). Luc. 1811. 2217. 19. Joh. 6li. 
23. 2 1 13. lCor. 1 1 24. Col. 13.12. iThess. 1 2. 
o^ioVaI (inf.) Jon. 2 10, al. emph. iJt — . 
/. — 1. praedicatio (ecofxoXoYTjdic) Jon. 
210. Sirac. 1828. — Lit. 70821. 70915. 
2. gratiarum actio (euyapiaTta) Phil. 46. 
iThess. 39 (S. F. 5613, ubi plur. st. abs. 
\^;oKjk{ leg. propono). II >x^ I. Pe. ^^, ^r*„ (Mt. 2610 Ev. 
170A); ^^* (A: Mc. 1545, Luc. 5 22), 
^j- (Mt. 2610 Ev. 170B, Ev. 175 A. 
Mc. 5 30B, al.) ^;(o) Joh. 662C; 3. /. 
&;x^; etc. Impf. -^..Ota (A Mt. 930 al.), 
p. 0. pass. ^jOrf Joh. 14 31 Ev. 53 C, ^«o.» 
Mc. 9 29C. Joh. 1431 Ev. 185B, ^^^ B: 
Mt. 9 30, 2218, Mc. 7 24. 3. /. ^ojl, >».;ol 
(Mt. 6 3B), ^jol (ib. C), etc. Imp. pl. 

Q^O;, OS.;. PtC. act. '^r*, "^jt», ^«->; 

pl. ^jk^,->; etc. [Inf. ^tjoe Sap. 9 17 ex 
coniectura Stenning.] — novit, cognovit, 
certior factus est 11. cc. et pass. Sequ. o 
r. Luc. 846. 2418. [Mc. 7 24A corr. 930A 
corr. Cf. Pes.]. 

■^rf, ^^ (BC pass.). emph. 1^-.,-. 
/. abs. id. (Dt. 13 14 Anecd. 223). — 
notus, clarus, 1. c, Mt. 2673. 2716. Mc. 
6 14. 21. Act. 2 22. 

^e» (J^^'?) Ps. 824. emph. 1^^. C. 
suflf. «t^r», \oot^jjo. m. — scientia, peritia, 
consilium, 1. c, Job. 21 22. Tit. 1 15. Hom. 
Anecd. 18226. Vit. Anton. S. F. 104 1. 

Ithpe. ^r^hl. 2. m. »^;i«l (sic) Hymn. 
Anecd. 1118. [Anecd. 1 1 1 22 leg. l^axll]. 
Impf. ^;^)^ (Luc. 12 2 A, p. voc. om. 
Luc 817BC, al.); etc. Ptc. 'O.^^&uo. — 
1. Sequ. '^ p. innotuit alcui (ut hebr. ynii Ex, 63 etc.) Luc 2435. 2. cognitus, 
intellectus est Js. 429. 602. 61 9. Mt. 
24 32. Luc. 8 17. 12 2. Joh. 1 31. 9 3. 
Rom. 1 4, et saepe al. 

Aph. ^;o{, ^^«l (BC pass.)', etc 1. p. 
&;:^;6( (A Joh. 1515, al.). Impf. ^;o>, 
'4-.;ol (Joh. I422C); etc Imp. ^;o{, 
"^^o^; pl. ox;o{. Ptc act. ^jom, ^;om ; 
etc Inf. ox;»» Dt. 13 9 (Lect.). Cf. mox 
o^;o{). — 1. notum fecit, nuntiavit, do- 
cuit Ex. 9 16. Js. 11 11. Jer. 11 18. Jon. 1 8. 
Ps. 848. Mt. 37. 2219. 241. Mc 144. Luc 
215. Joh. 218. Eph. 619. Hom. Anecd. 
1717. 1794. 207 20. Alibi. 2. monstravit 
(oeixvuvat) Num. 13 27. lCor. 1231. 3. signi- 
ficavit, valuit Hom. Anecd. 1945. 8. 

o:».;o{ (inf., cf. supra) Dt. 13 9 Anecd. 
222. Phil. 128. emph. {!• — Rom. 325 
(sic leg.). 26. C. suff. atl:o^;o{ Luc 1 80 
(A falso per » scr.). /. — ostensio, 11. cc. 

[IttajJh. Impf. 3. ^;o£m notus, cognitus 
est Luc 817 Anecd. et A cod., ex quo 
corrector ^;JLKj effecit. Interpres vix 
aliud voluit quam Ithpe., cf. BCJ. *>a^ IL *JL^; («j;^"^, i^nS^). st. cst. 
ki.. Gen. 3 19. C. suff. 3. m. ei&;x; Luc. 
2244A, p. voc. 0. BC. /. — sudor, 
11. cc o<H- Pe. ocju (A: Mt. 14 19. 2133 
Ev. 154C, al.), cjOM (Joh. 7 19; 9 15), «3-«^* 
(Mt. 2515 Ev. 94C. Mc 1545 Ev. 19B. 
Luc 7 15 Anecd.; al.). 3. /. J^iAa»; (Mc. 
6 28A). 2. m. JbtaoM- (Joh. 17 8 Ev. 52 A. 
V. 14 A, al.); etc pl. oaoM; oom Mt. 21 7C; 
oao»(o) Joh. 1928 (omnes codd.). C. suff. 
3. m. -oae^j Mc I517A (BC suff. om.). 
Impf. (cf. ^iui) '^^.j (A pass.), V.JL. pass. 
'^U- Js. 1 1 12. Codd. BC plerumque 
per h scribunt, paullo rarius cod. A alii; 
3. /. ^ll, '^U; etc. Imp. 00. (A Mt. 
611, al.), A^o) (Ps. 848; B: Mt. 542; 
Luc 149, al.). /. %ck«« (A: Joh. 47. 10); 
pl. o5ei (Luc I522A), p. 0. pass.] sed vloep 80 (;««M oale. Mt. 2221 Ev. 156BC. Mc. 1238B. 
/. ^o. (Mt. 258 Ev. 96 A), .^o, (ib. Ev. 
164A, p. 0. cett.). Ptc. act. oom, cx»*»- 
(B pass., al.); etc. Ptc. pass. ^op, c»*^, 
(Joh. 327 BC. 666B. 1911 Ev. 237BC); 
cf. mox ^OM. — 1. dedit, pass. Sirac. 
4526. Hom. Ox. 95320. 63io. Hom. Anecd. 
1734. Cf. etiam ^pjbojw. iao^ cabp, c. 
'^ p., beatum praedicavit Luc. 1 48 ([xa- 
xapiCsiv). Hymn. Anecd. 112 5. Lit. Dam. 
IIP. JLs OQM emisit vocem, sonum Jo. 
314. 16. Ps. 823. lCor. 13 1. 2. posuit, 
reposuit (cf. ZATW 1902, p. 162sq.) 
Luc. 10 34. Hom. Anecd. 17321. Hom. 
Ox. 9 7413. Est pro Tt&evat Mt. 21 7. 
27 28 8(1. 37. Mc. 6 29. 1517. Luc 1133. 
Joh. 915; cf. Eccl. 722: j) . . . iASi '^aA, 
ya^ '^U = eU TCavra; Xoyou; . . . [xt) 
bxf, xapoiav aou. Pro oioovai (quod et 
ipsum usui aram. tribuendum; cf. 2 ]ni) 
Mt. 2710. Luc. 1522. 5. Insequ. jla ani- 
madvertit; JJ; >pn\-% aa>^ pXlTisTe \i.y\ Col. 
2 8 ; ^ o d) TTpoje^eTe aTco cavete vobis 
Mt. 715. 1017. Mc. 12 38. (Num Grae- 
corum imitationi tribuenda sit praepositio 
^ — Schvrally, Idiot. p. 40 — dubitare 
possis propter Ug-U viUb >v animadverte 
eam Stumme, March. u. Ged. 7 28, alia 
id genus; sed cf. ^ ;a«xs dve^^ea&ai 

TlVOc). 

o>oM, ooM (Gren. 9 17). /. JL^qm, JLsom 

(Ex. 115. AL). Pl. *-c»uOM, ^OM — 

datus datum, quod exstat („vorhanden, 
befindlich"), 11. cc, Gen. 33. Js. 8 14. 
91. Luc. 7 25. Joh. 6 21. 7 39. Hom. Anecd. 
19111. Ilaila t^ ^ojia j^o».» >.\aajy 
Vit. Sct. cod. ms. 

<AooM (^in^) m. — donator Lit. Dam. I, 
fol. l'^: JLmuw ck06M. 

*j.aoiaM [Iaqooo iBeg. 1 11, ootov]. pl. 
emph. ll^oiaM. /. — donum Lit. 70515. 

Itlipe. o6u)b{ (A: Luc 4 17; 8 10; cf. 
Joh. 125), p. 0. pass.; etc. Impf. oeMk> 
(Mt. 2529A, al.),o-.oM»w(Luc 8l8Anecd.). Ptc ooMku», caoM^-o» (Mt. IO19A1); etc. 
— 1. datus est, 11. cc, Js. 35 2. Mt. 7 7. 
2 1 43. 28 18. Phil. 1 29, al. Hom. Ox. 9 7li7 . 
2. positus est Hom. Ox. 9 70 12. [vlooM 2Tim. 22: V. ;-oi)]. ijoot^, IjOj (fluctuant codices inter 
utramque formam) N. pr. louoa? 1. too 
Iax(op (tribus, urbs, domus) pass. 2. tou 
Iwarjcp (e maioribus Jesu) Luc 3 30. 3. tou 
Itoavva (e maioribus Jesu) Luc. 3 26B 
(C om.). 4. Iaxu>pou Act. 1 13. — 'H 'lou- 
oaia (y^, 7(»>pa) varie redditur: jLtooM, 
JL.)o^. (In A aliquoties Jjjoom, JL*;<L.. Puncta 
plur. dubia, quorum rationem qui coniecit 
Lagarde in Mitth. 4 340 paucis, puto, 
persuadebit), I;oom, w;oom. Vid. concord. 
J_>;ooM; J^'l Apocr. Dam. fol. 2^^. 

-;0OM (Joh. 3 25BC. 49BC), J;0OM 

(Joh. 4 9. Gral. 2 14), »«;oom (Cal. 3 28 Lect.), 
wjo^ (Joh. 1835. Col. 311), -l;a* (Hom. 
Ox. 9 633). Pl. abs. ^;OOM [^;OOM Mc. 

2 16 vid. infra]. ^I;oom (Gal. 2 13. 15). 
^;ooM (BC pass.), ^;au (Rom. 3 29 Lect. 
Al.), ^;o> (BC pass.), ^No. (D: Joh. 
1131. 45 et 129). Nonnunquam scribae 
necnon editores errabant, formara >.>;oom 
etc. pro ^iooM ducentes (e. g. Mc 2i6A); 
idem valet quod ad ^J-^JSl^ TaXaLX&c, 
adnotavi. emph. J-»;ocm (A pass.), p. 0. 
pass.; iJki;oe4^ (creberrime A), p. voc. 0. 
Joh. 1131 et 45 Dam. Joh. 857C. w;oom 
(BC pass.), JL.;o-, (Mt. 27 11 Anecd.; A 
corr. pass.; Joh. 422B. 641 Anecd., al.). 
4.^;<u (A pass.; Joh. 2l3C. 18 B. Hom. 
Anecd. 189 8); -;a» (C pass., e. g. Mt. 
2815, Joh. 26, 1942; praeterea Joh. 
194oB). — Judaeus, pass. 

vibiQOM (A: Mt. 2614 Ev. 175, Joh. 
132, al.), p. 0. BC pass. ofaio- (A: Mt. 
2625. 47; Luc. 223, al.), p. 0. BC pass. 
xoliOrf (Joh. 12 4D, A corr.). kca^to^ (B: 
Mt. 2614 Ev. 170, Luc 223). N. pr. F «flDOji^OM 81 louoac, 1. frater Jesu, pass. 2. laxapKOTT);, 
pass. 

vfl>o;^0^ (A), xeotop (B). [xa-;o«M C].' 
N. pr. laeipo; Luc. 841. 

*>o»-. o^uep (n\"l^,). emph. It— . /. 
— superbia, fastus Ps. 1610. Job. 22 12. 

tfn»'S.,oP>»o^ N. pr. 'IspaJcoXii; Col. 
4l3. 

^lo- (Hom. Anecd. 20420), V.o(0^ 
(Jo. li. Act. 2i6. Lect. 64i), '^oto^ (Lect. 
42 5. 454. 4917) N. pr. ItoTf)X proplaeta, 
11. cc. 

^o-jala*, yu8?a* (Mt. Ui^^B) N. pr. 
Itoaxeifx Mt. 1 11. (Mt. U^C, Luc. 3 32B), ^o. 
(Mt. B Us) [j^ol Luc. C]. N. pr. Ia>pTj6 
11 cc. 

)bLjL>Q.« (Luc. 24loA), p. 0. pass. jti-u 
(C: Mt. 914, Mc. 10 35) — cf. Dalm. 
Gramm. p. 142, n. 3 — N. pr. 1. Iwavva 
Luc. 2410. 2. IwavvTjc, fil. Zebedaei, Mc. 
1035. Luc. 2410. 3. IwavvT); baptista 
Mc. 3iC (Ev. 260). 9uC. Mc. 6i8A cod. 
Luc. 7i9C. Lit. 70816. 

yJLufi* Johannes bapt. Mc. 6l8A corr. 

(cf. ^JjwO>). 

xaAiAtd^ (cf. Dalm. Gramm. 1. c.) (A : 
Mt. 421, al.), per o scr. Mc. 6 16, al., p. 
0. pass. xumo^ (Mt. IO3B. II4BC, pass. 
BC). [xftjojuu C: Mt. 103, al., quinquies). 
.m»L... (Mt. 9l4A), p. 0. 4 2iB. 103 A 
cod. II4A, Luc. 5loB; al. .mu*» Mt. 
421C. — Iwavvr); 1. fil. Zebedaei, pass. 

2. baptista, pass. Apocr. Dam. fol. l^^sq. 

3. Chrysostomus Hom. Anecd. 17718. 
Hom. Ox. 95420 (uBaAUwO^pa). 

^^o^ Itoavav Luc. 326B [C ^**]. 

JL^o- luiTa Mt. 518AB. [C lo^]. Jl.«ii>ci » (A, p. 0. BC) [ijaj.3o^ C priore 

Schultbeas, Lex. sjropal. loco.] N. pr. le^ovia; (Pes. JLxtoo-) Mt. 
1 11 sq. )9Q-» (Gen. 15; pass.). emph. Jbao^. Pl. 
^a>, ^o* (B pass. e. g. Mt. 4 2, Mc. 2i. 
Luc. 221C. Joh. 2 12). cst. Jboo- (Joh. 
932AB), uMo* (Gen. 314. 17, al. empb. 
U»o-, Ijoo. (Mt. 24 38BC. Luc. 2iA. 
5i7B. 20 iB). C. suff. -oioo*, «otosoo. 
(Mt. 2iA; p. 0. 933 Anecd. Am. 9 11; 
al.), usoo> (Mt. 2lBC. Luc. 19 30C, al.). 

3. /. GiMJi»0>, 0»M0^ (LUC. 1 18 BC). 2. yAM«', 

yMo* (Luc. I529BC); etc. [Ikaoo> Jer. 
3939. Luc. 124 Ev. 278 A corr. Eormae 
edessen.] m. — dies, 'pass. yio- »jua uno 
die Js. 9 14. jWvv. iioo^ ^ Ix xou alu>- 
voi; Joh. 932. ..oMO> ^ |i, ^amo^ ^ jl 
(etc.) ille, tu nunquam: Mt. 9 33. 2116. 
42. Mc. 2 12. 25. Luc. 15 29. 19 30. Joh. 
I18. 537. 7 46. 833. Act. 148. Hom. 
Anecd. 188 22. Vit. Sct. cod. ms. Itaque 
in enuntiatis interrog., sensu negativo : 
Hebr. 1 5. Hom. Anecd. 205 3 (cit. Hebr. 
113). Act. Andr. et Matth. fol. l--: [. . .] 

..QlOMO* ^ lll >i^ loi^l (suppl. ^^^) Tt^ 

iS u}xcbv elSev t. Geov 6|xiXo3vTa •^M^o.iifX 
TrojTtOTe; 

^^o* (A ,^j*a* Mt. 27 8 Ev. 209, al., 
^jibo- Mt. 2128) s. v^o^ (vr*** ^^<^' 
2343A) adv. — hodie (cf. vj, ^?); pciss. 
Idiotico (p. 22 sq.) addo hosce locos: Gen. 
2214. Ex. 918. 106. 1910. Dt. 10 13. 15. 
112. 4. 7sq. 13. 22. 26 sq. 1232. 13 18. 4Rg. 
222. Js. 9 7. 1032. Mt. 6 30BC. 2719. 
2815. Act. 229. Hebr. 15. 4 7. 5 5. Hom. 
Anecd. 205 27. ^r*»»-} i^»* ^ aT^fi.epov 
(%cpa) Dt. 114. Mt. 2815. 

[^o^ id. Mt. 27 19 Ev. 209 A. Ex lingua 
edess. assumtum]. 

[Juoo^ S. F. 823 = Sirac. 18 27: leg. 
JLmojI. v«^ {pass.), voJ- (C: Mt. 3i6, Luc. 224, 
3 22). emph. Jio^. Pl. ^** (Js. 60 8). 
emph. Jjao^, JiiL. (Mt. 1016A2; 2112 A 

6 >•« 82 V»f>» corr.). f. — columba, 11. cc, Gen. 88sqq. 
Js. 608 his. Mc. lio. Joh. l32. 2 14. 16. 
Apocr. Dam. fol. 1'. Jid^, jio; N. pr. 1. Icovai; (pater Simonis 
Petri) Mt. 16X7. Joh. 142. 21l5sq. 2. f. 
'Idxivva Luc. 83. ^Jbo^ N. pr. ItovafjL Luc. 330B; C )aj-.. *v^Q^. Pl, emph. U>x^, wjao» — Graeci 
("EXXy)vs4) Jo. 36. Zach. 913. N. pr. (cf. Dalm. Gr. 142, 
n. 9) IwavvT); Mt. 117 A cod. Mc. 624B. « <YHO » (A >mi«j) N. pr. loDvai; propheta, 
Jon. pass. Luc. 1 1 29 — 32. Lit. Dam. I, 
fol. l^ 

Jli»Qi-, yaofL. (cf. Dalm. 1. c. 139, n. 3; 
Lidzbarskii ^Ephem." 1315, n. 2.) (Mc. 
1547A), JUai* (63B) N. pr. lojoT); Mc. 
63. 1547. ^jL£3DQ_ N. pr. Iway)^ Luc. 3 26C; B « ^ « cr>o . (A), p. 0. pass., axd^ (con- 
stanter BC, except. Mt. 27 56, ubi B 
Aacdq^), Axm> (Mt. I20A). N. pr. luxrrjcp, 
nom. plurium virorum V. et N. T. Prae- 
terea Jos. maritus Mariae Apocr. Dam. 
fol. l'' his, Act. Andr. et Matth. fol. F; 
Jos. Arimath. Lit. Dam. III'^. JLe<a^ N. pr. 'loTCTnf) Jon. 1 3. 


JLtSo* N. pr. (ut in Pes.) 
(na^^j Sirac. 46 7. 


le^ovvY) 


JuiiQ^: yid. J>;;^. 


J6JQ-» N. pr. IwpafjL Mt. 18, 
Luc. 329. 


Icopeijx 


'-jta* (A, p. 0. BC) N. pr. 
(Pes. JLxjfcd^) Mt. llOsq. 


Icojeiai; >xaA.Q.^ (Xlti^^) N. pr. Iy)coo<; ex ma- 
ioribus Jesu Luc. 3 29B, «a^o^ C. •^>&a'Q^ N. pr. IcojoflpaT 1. Jo. 3 2. 12. 
2. Mt. 18 [B ^oju»^]. ^la* N. pr. I(o0a|x Mt. 1 9. *i3ju. Pe. Impf. 3. ««u Mt. 542A (C 
«)«-., B A^JQ-») — mutuum sumpsit, 1. c. 

Aph. Ajol; etc. Imp. pl. *»jol. Ptc. 
act. ^juijose — mutuum dedit Js. 40 14. 
Luc. 6 34sq. Hymn. Anecd. 11112. (Joh. luA, al.), 
(Luc. 712A), -yjuu (Joh. I14BC). 
emph. l-.,juuL.. /. id. (Luc. 842B; sic leg.). 
C. suff. 3. m. oMjjuuu (Joh. 316). pl. 
emph. u.>,juu^ Vit. Sct. cod. ms. — 1. uni- 
cus, 11. cc, Sap. 10 1 (sic leg.). Luc. 9 38. 
Joh. 118. 3l8. Hom. Anecd. 1759. 1795. 
188 20 (sic ieg.). 19623. Hymn. Anecd. 
1 1 1 25. 2. anachoreta Vit. Sct. cod. ms. 
(pass.). 

*arf,-»ja.». emph. IK. — . /. — vita ana- 
choretica Vit. Sct. cod. ms. *^^juu. J^uuu m. — abortus lCor. 15 8. 

Pe. denom. (syr. <^JiJ. Non est Pa.) 
Pf. 3. /. K^uu-. — abortum fecit Jobi 
2110. *i^ (talm. nin':) w. C. suff. 
o)f**o>(?) — ramus, surculus Mt. 24 32 (BC 
corrupt.). *»a.^ Aph. Ptc. act. <nl^K\» — bene- 
fecit Ps. 4819. Act. 14 17. 

y:\^*.Ta (*|3tt''D), »^A-> ^ o\B (Imdla) Lit. 
Dam. IP. Pl. »^.iS^.v) Luc. 2225A, p. 0. 
BC. — benefactor, 11. cc. *JjLua-.(cf. Nold.p.467. Krauss,24l5sq., 
250. Idiot. p. 105) /. apud A et Mt. 37C; 
m. apud ceteros. Pl. c. « coniunctum 
JLoxJuj, JLxi».a; etc. (vid. Idiot.); JLuut^; B 
Mt. 37 et 23 33; JLoxaj C Mt. 12 34 et 
2333, Luc. 37BC; U^U 1234 B. [Cor- 
rupte JLuxaoj); 23 33 Anecd.] — pro exto- 
vai, 11. cc. F 83 ♦"W. Pe. Pf. V^ (^^?;) (Mc. 65A), 
p. 0. al. ; VjO (Mc. 7 24A), p. o. BC 
pass. 3. /. b;\:>;; etc. Pl. «^ i>a5S., 
^^ Mt. 24 24B. Luc. 94oC; «^aa> Mc. 
24A; Vv Mt. 1716A2; ^o:k.A. B: Mc. 9l7 
et Luc. 940; et<;. Impf. 2. m. '^oa-l; 
pl. i»\ o » ; >^«^ Luc. 1324A, p. 0. Js. 
119 Anecd., ^^i^i^ Js. 1. c. Lect., etc. 
Ptc. act. Va-, Vla^, '^j-; etc. — potuit, 
valuit, pass. Usurpatur hoc verbum 
a) absol., velut Mc. 6X9. Luc. 940. b) tr. 
Act. Adrian. fol. 2': Va- K-ooi jlj . . . 
[oblit; suppl. ^tt:^ vel simile quid] irpa- 
f\ia.-zi . . . S^TEp ou (TpoTjpTQjio TrXYjpuijai ; c) in- 
sequ. impf., particula j sive addita, velut 
Ex. 105. Mt. 39. 1716. Mc. 24. 2Tim. 
112. Hom. Ox. 95514. t8. 625, et saepe 
alibi, sive omissa, sc. Dt. 12 17. Mt. 9l5B. 
Mc. 2 7 A. Luc. 5 12. Hebr. 2 18 (Lect. 119); 
d) insequ. partic, velut Mc. 627BC (A 
om.). 82BC. Mc. 715. Luc. 8 43. 21 15. 36. 
Joh. 154 Ev. 54BC. lCor. 10i3. Eph. 
218. Hom. Anecd. 17324. 1743/4. 19423. 
206 13. — Jlaaa Vlo^ omnipotens Lect. 
136 7 (cf. 'a j-j). Impers. ; (Vuu) '^ 
fieri potest, ut Ex. 826. Mt. 828. 19 26. 
Mc. 9 22. Luc. I825A (BC om.). Act. 224; 
itidem /. , (jU^) jU^ Mt. 19 26. 2424 Dara. 
et Anecd. 214. Eom. 12 18. *^. j^ («•?■?;) /. — eiulatio Ex. 1 1 6. 

Pa. Imp. pl, [aj^jis.* — eiulavit Js. 
15 3 (si vere est traditum; cf. Aph. ib. 
V. 2). 

Aph. Irapf. pl. 2. v?^JLl Joh. 1620 Ev. 
189 B ; ^l Ev. 56 B (apud cett. corrupt.). 
Imp. pl. «:A-{, n\^\..t [q\:^&. Js. 1431 !] 
— t. q. Pa. Js. 10 10. [14 31]. 152. Jo. 1 5. 
Joh. 16 20, I ^ Pe. A- (Hom. Anecd. 207 26); h^; 
2. */. -k^Lit. Dam. I, fol. 1'. Impf.' 3. 
/. j«\-I. (s. p. 0.) pass.] j«^l. Luc. I13A; 
A.«L Luc. ib. BC. Joh. I621C, y-^oL Luc. 
i57C. Joh. 1. c. Ev. 189B. 2. /. ^jo\.l Gen. 3 16. Ptc. act. /. l^, '^A-; pass. 
rA^, A- (Joh. 3 6C; V. 8BC); etc. — 
1. peperit Mich. 53. Mt. 121. 25. Luc. 
1 13. 57, et saepe al. 2. procreavit, ge- 
nuit Hebr. 1 5. Hom, Anecd. 20726. 

*ljX* /. emph, IIA- («HT"?;) Mich. 53, 
al. C. suff. clj^k-, oib:!- (ZDMG 56 25li4. 
Lit. Dam. pass.); etc. — mater, 11. cc, 
Jer. 306. Lit. 70814. Lit. Dam. I, fol. 
F^, 2^ IP, III' ^. 

[*hA., Pl. c suff. yeapjjA., ^o»— . ni. 

— genitus Mt. 11 11 et Luc 7 28 corr. in 
cod. A, Vocab. procul dubio ex Pes. 
assumtum, Legitimiun jq\- apud BC 
exstat]. 

[*j\-, Pl, c suff, ^«»-j\> Mt, 2333AI 
proles: librarius aut corrector puncta ad 
fc<'l'?^ respicientia ex Pes. addidit. Cf. joJk-»]. 

*jo\. (niV^.). c, suff, 2. /. M^jo2^. [Pi. 

Jjol^, i. e. J,o\;, Luc 10 21 Ev. 234 li- 
brarius ex Pes, addidit; BC om.]. C. suff. 
\peM,o\^, vQQi,o\^ (B: Mt. 2333 et Luc 
728); ^Q*.,oV (Mt. 2333A2; de Ai cf. 
adn.), ^^j^o^ (ex assirailatione ortum) 
Luc 37A; ^a»;j\,Qa Mt. 37A, p. 0. C. 
m. — filius, puer Lit. Dam. I fol. l^. 
IIP. Pl. proles, 7SvvTr]}ia Mt. 3 7. 12 34. 
23 33. Luc 37; YcvvTTjToi Mt, lliiBC. 
Luc 7 28. 

*j\.et. Pl. c suff, s^Qu,.ji\.ol, ^o) — . m. 

— proles Js. 118 Lect. (Anecd. om.). 
14 29. 

*j:^ol PI. tant. (abstr.) ^jo^i-l Luc 
223C. emph. i,^jo^ol Tit. 3 9. i-jol.1 
Lect. 34 15. C. suff. ^ojo^ol Hom. Anecd. 
18417, wOjq\.1 Gen. 69. Mt. 1 1 A. m. — 
generatio, Ysveaii; Geu. 6 9. Mt. 1 1, cf. 
Hom. Anecd. 1. c Lect. 166. 33 12. 803; 
"^eveaXoYia Tit. 39. ^««^ J^i^ uterus 
Luc 223C (AB t-^x», q. V.), 

*lX^l (nom. unit,; »lh^n, «PllVW) /. 
emph. Iljo^ol Mt. 19 28A, iJtjo^l BC. 
Hom. Anecd. 207 23. C. suff. 3. m. 
0,1,0:^.01 Joh. 9iA, cf. Mt. lisA (Lag. 

6* ^ 84 27918), o,lji.ol Mt. 1. c. (Lag. 279 19, cf. 
adn.), Luc. 1 14 Anecd., p. o. BC Mt. 1. 
c, Joh. 9lB. 0,1,0^1 Joh. ib. C. Luc. 
1. c. BC. — generatio una, Yeveaii; Mt. 
II8. Luc. Il4; YsvsTT^ Joh. 9l. «>;;«; '1 
TtaXtVYeveffta Mt. 19 28. 

*^t^ (nbiD). c. suff. 3. /. «•A.ojo. 

m. — partio Lit. 7073. 

Ithpe. A^ll; etc. Impf. A*k*; etc. Ptc. 
^kio (Luc. 1 35 A) ; etc. — natus est Js. 
9 6. Mt. 116. 20. 2lsq. 4. 192. 2624. Luc. 
135. 2ll. Joh. 113. 34. 7. 934. 1837. 
Act. 28. Hom. Anecd. 174 19. Hymn. 
Anecd. 1114. Lit. 6981. Lit. Dam. L 
fol. 2^. 

Aph. A-ol (?A) — genuit Gen. 610. 
Mt. I2sqq. <°>\»; V. ba\.l. *)a-k. emph. h^ (A ; JboA, etc. ib., cf. 
Joh. 217, Luc. 17 6), p. 0. pass. Pl (Js. 119. Ps. 453). emph. J . a mi. (Gen. 
1 10. 22). m. — mare 11. cc, Gen. 1 26. 28. 
92. Ex. 1019. 15 2. 4. Num. 1330. Dt. 114. 
Mt. 4 13, et saepe al. (cf. Idiot. p. 41). 
Praeterea Hom. Ox. 9 64 11. 65 12. 67 11. Lit. 
70417. Lit Dam. I fol. 2'. ^^(laa- (cf. Brockelm. ZA 1899, 346). 
emph. JboM^I ('»0*» Js. 60 19. Joh. 11 9 C, 

al.). m. — dies (= ^Us-J, opp. yt^ ^^) 
11. cc, Cen. 15. 14. 822. Js. 60 11. Job. 
1 7 12. Luc. 2 37. 4 42. Joh. 1. c (ubi AB 
ln»^ habent). rjfJLoiv Lit. 70511. *o.ia- Pe. Jba^; 1. J^u^; etc Irapf. 3. 
jLjpl. (A Mt. 2316. 18), p. 0. Mt. 2322 
Anecd., al.; Jba* Mt. 23 16 et 21 Anecd.; 
al. 2. JLm^I; etc Ptc act. U»^. — iu- 
ravit, 11. cc, Gen. 22 16. Dt. IO20. 11 9. 21. 
1317. 3Eg. 211. Mt. 534. 36BC. 2330. 
26 74. Act. 2 30. Hebr. 4 3. 7 21, Hom. 
Anecd. 18321. Sequ. iuBoa '^ peieravit Mt. 5 33 BC (iTTtopxsiv. A om.). Mire 
>Ajj»i >a\.. )tU ua ^^11 P pro p,T] rpoae^eTS 
oTi 1^(1) si[xi 'i^y^ka.d^riXQ^ eiowXov Act. Andr. 
et Matth. fol. 2\ 

jjooso (^»1»), iso«iso (Mt. 2672 Ev. 181 A) 
[iaooao ib. Ev. 196A], toooso Hebr. 720. 21. 
emph. Jjlmom. m. — iusiurandum, 11. cc, 
Gen. 2219 (pis). Hebr. 728. Hom. Anecd. 
18321. 

♦jLaoo» /. pl. eraph. |]^.aoaio Mc 6 26B. 
C. suff. y.J^«M Mt. 533B. — iusiurandum, 
11. cc. (Spxot). 

OMOM Act. 230. pl. {l(ueaM Mc. 6 26A; 
IIoamom ib. C. C. suff. y.JbuDaM Mt. 5 33 C. 
y, — id. (opxo; Act. 1. c, Spxot Mt. Mc. 
11. cc). 

Aph. usool. Ptc act. jbbdao, ).MaM — 
adiuravit alqm. per, sequ, acc p. et o, 
Mt. 26 63; sequ. acc. p. Gen. 50 5sq. *^o-». *,ja»j. emph. Jumj. C. suff. 
(Mt. 25 33, al,); yiA»,., yxiAia^ (Mt. 
63B); uiA^ (Mt. 2244, al,), vqooj^ Jon. 
411. m. — dexter. Fetn. dextra Ps. 445. 
Act. 225 (== Hom. Anecd. 18210 = Ps. 
158). Hebr. I3; v. 13 = Hom. Anecd. 
205 4; al. — Cf. «. [* ^^v> i«t. jua^l australis regio Luc 1 1 31 A 
(BC om.). 1329A. Vocab. eximendum 
lexico. Legitimum est jjoo?», q. v.]. *jaA* Pe. Impf. 2./. ^QX,! (Js. 60 16). 
Ptc act. pl. m. v;Ajai<, ^j,Akia (Mt. 2II6A cod., B) — suxit, .11. cc, Jo, 2 16. Hom. 
Anecd. 20925. 

*uoQju (Num pli^ an p^i^?); pl. ^ot» 
(Ps. 8 3. Mt. 21 16C). [emph. U^ Mt. 1. c 
A corr. vetus) — lactens, 11. cc 

*j80i.l (cf. Barth. Nom.— B, p. 278. 
298). Pl. Uaoi^l. m. — lactens Hom. 
Anecd. 20925. 

Aph. Pf. pl. QJul(;) Luc 1 1 27, *iiAjl(}) 
ib. A. Ptc act. pl. /. «^aixm Mt. 2419, 
^ — ib. Anecd. (fragm.) — lactavit, 11. cc r 85 (A; p. 0. C) N. pr. Jesus 
Barabban Mt. 27l6sq. AC (B «am>). 

Aam> (A mam. Mt. 4 7, 26 1; al.) X. 
pr. Jesus 1. Chr., N. T. pass. Hom. Ox, 
96lsqq. Hom. Anecd. 171 10. 12. 179i3. 
17. 18418. 19621.24. 19721. 2017. 24. 
202 7. 25. 2032. 207 3. Hymn. Lect. 139 8. 
2. Barabbaa Mt. 27l6sq. B (AC <un-). *« «^ nr> .. Aph. ^Attot, wAa»«I (Js. 50 4 
S. F.); etc. Impf. «axdq^; etc. Imp. 
«ACBot. Ftc. act. tAceoM. — addidit, in- 
super dedit, sequ. acc. r. et '^ p. Js. 504 
al. Vit. Eulog. ZDMG 56 259 1; acc. r. et 
'^ alt. Num. 5 7. Dt. 1232. Mt. 627. 
Sequ. j et impf. Gen. 8 12. 21. 1829. Ex. 
829. 9 28. 35. 1028. Dt. 13 11. Js. 7 10. 
11 11. Jon. 25. Prov. 9 8. Alibi. 

Ittaph. .AxDoII. Impf. c^mo&w (A Mt. 
2529, p. 0. al.); etc. Ptc. act. ^ajbdoKm; 
etc. — additus est Ex. 11 6. Js. 10 20. 
Jo. 22. Prov. 911. Mt. 25 29. Met. sequ. 
'Vx congregatus est cum patribus (rpocie- 
TE&ri Trpo;) Yit. Anton. S. F. 9015, cf. 
Gen. 4933; c. lol- Gen. 49 29. [vxQu» Luc. 16 28BC oiajxapToprjTat : leg. 
I ni» = I »m»J. *^. j^wojo (njrio; «npiD) Mt. 2715 

Ev. 200 A, o Ev. 209 A; p. o. C Anecd., Ev. 200B. Col. 216; ^a^ojo Mt. 1. c. Ev. 
209 B, al. emph. IjXo» A: Mt. 26 5 et 
Joh. 1212; Ij-^o» Mt. 26 5 C (sic leg.). 
Lit. Dam, Il^ = Anecd. 11226. C. su£f. 
atr^oa» Ex. 109, al. \oo»yXdao Joh. 72 A, 
p. 0. paSS. \oaijjkXOaD 5l C. 64 C, y»aMt.x^OM 
B utroque loco et 7 2. Pl. c. suff. ^^'XySovB 
Am. 8 10. m. — contio, festus dies (eopTi^) 
11. cc, Luc. 2 41sq. 22 1. Joh. 7 8sqq. 37. 
1220. 13l. Pro TcavfjYupi!; Act. Philem. 
Anecd. 16921sq. **ai-. Pe. Impf. v»*»V» Mt. 15 32A 
(B v*^^^> C5 v?^oA*), p. 0. Mc. 83. — 
fatigatione defecit, 11. cc. *j:»-. *\^ {7rp.\ «ns^?). /. emph. 
ItjA^, Itji. (BC pass.). Pl. emph. Il^ 
Mt. IOitBC. — Cod. A vocab. ad rad. 
^'7 referre videtur scrib. sg. \h^^ Joh. 
1147, Mt. 1017, lio;-.i.(!) Mt. 2659 Ev. 
195 A (cf. adn.), pl. Ih..^ Mt. IOitA», 
lit.ji. A"-. Librarium dormientem literam 
- transposuisse suspicari possis, tamen 
similes formae in Targg. leguntur. — 
consilium, consessus (coveopiov) Mt. 1017. 
26 59. Joh. 1147. Cf. Nold. p. 513. 

o o .o v .i (A caoAs> pass.) N. pr. Ja- 
cobus, N. T. ^ass. Praeterquam Lect. 34 15 
(apostolus); Act. Andr. et Matth. fol. 2"*' 
(Isaaci filius). 

Aoaojoik.; (A: Mt. 4 21, Mc. 1035, Luc. 
851), >g»oao/>N. (Mt. 171. Luc. 9 28), p. 0. 
pass. «««^«ti^v ■ paene constanter BC. 
.fn>->on\. (ad recentiorem form. *Iaxu)^to; 
pertinet) Mt. 13 55. Mc. 1035 Dam. — 
laxto^o;, pass. Prater Jesu Act. Andr. 
et Matth. fol. 1'. *;.^ (cf. ZDMG53 713). Aph. Ptc. act. 
/. l;^oM Jon. 1 4. — in asperitate versatus 
est, 1. c. (pro xtvSoveueiv). 

*I;j:^oI; pl. {l;^ol. /. — asperitates 
locorum, loca aspera Js. 404 (Lect. 88. 
Yar. lect. iNvins». l;A2w03a Hymn. Anecd. 1 1 2 26 : leg. 

l,,<vo^]. RiA* N. pr. 'Ia<pe& Gen. 6 10. 7 13. 9 18. *JL»Ka* N. pr.'Iecp&ae (Pes. u»^ai). Hebr. 
1 1 32 (ubi sic leg. pro u.Ka). «dj^ Pe. Aw.; etc. Impf. pl. 2. >^^rfi' 
(A: Mt. 1019. Luc. 2ll), p. o. Phil. 4 6 
Dam., >^ojl Mt. 1019B, >^jl C ib. et 
al., ^;iA>jl Luc. 12liB. Imp. ^^y Luc. 
IO35A {cod. «o-j), jj. 0. C; «j. B; ao^ 
Tit. 312 (sed palimps. loc.!). pl. oa*j* 
Hom. 1314 (in obscuriore loco). Ptc. act. 
«j*, Jt^^'i etc. — curavit, providit, abs. 86 >j^ Mt. 631. 34. IO19A, Luc. 1041; insequ. 
^ Mt. 6 26. 27. 34. IOI9B. Luc. 1034sq. 
Joh. 12 6. Act. 114. Rom. 1217. Phil. 46. 
lCor. 12 25. Hom. Anecd. 183 11; o Rom. 
1212; cx^ V>. (Trepi) Mt. 628; j 0. impf. 
Tit. 3 12. Hyran. Anecd. 1122; y^et (Tcoi;) 
Luc. 1211. 

Uj («B^, «riBS) Mt. 2814C (A JL»j, 
isj B), Act. Adrian. fol. V. emph. IhiA^ 
Luc. 814A, j?. 0. Anecd. Pl. v!a»j. Luc. 
2134 Ev. 128 A, p. 0. BC; v«Aj Ev. 133A. 
/. — cura, sollicitudo, 11. cc. ; «t^^j »*'^o; 
valde curans (uoXucppovTic) Sap. 9 15. Cf. 
etiam \^. 

hJ^Ak^ (Luc. 74A), p. 0. pass., hjA*^ 
(Luc. C). adv. — studiose, diligenter, 
1. c, Gen. 821. Jo. 1 14. Jon. 3 8. 2Tim. 
117 (Ox.). Lit. 7055. 'jA3 (cf. Nold. 
Mand. Gr. p. 201) aacpaXtbi; Act. 16 23 
cod. manuscr. (si vere est traditum). 

oA^j^ (Hom. Ox. 95018, al.). emph. ll — . 
C. sufif. ^pjl— . /. — cura, studium, 1. c, 
ffTcouSiQ Rom. 12ll; to iTitetxei; Phil. 4 5 
Dam. (Lect. iJkoJa^p-). cA^jA^a adv. (xexa 
ffTiOuSrji; diligenter, studiose Mc 6 25. Luc 
l39; cntouSata)^ 2Tim. 1 17 (Lect.); Ixte- 
veaTepov Luc 22 44, aftj.w> ^aTt Hom. 
Anecd. 17324. Pe. Pf. pl. o,ja^. Impf. j*ja-», 
<^iaA.*. Ptc act. ^jtta, r*A*', etc — arsit 
Js. 9 5. 18 sq. Job. 16 16. Mt. 1340. Luc 
16 24.2432. Joh. 15 6. 2Petr. 310. Vit. 
Sct. cod. ms. 

vrJa- in. C. suff. ^rA*. — ustio, incen- 
dium Js. 4016. Jo. 26. 

Aph. jjpol (Mt. 22 7 A); etc Impf. jjp«i^ 
(Luc 317A); etc. Ptc. act. tJ^^M (Ps. 
45 10; sic leg.), ^,-0«^. — combussit, 
11. cc, Dt. 7 25. 1231. 1316. Js. 314. 918. 
4225. 43 2. Hom. Anecd. 1918 (ex Act. 
1919). Yit. Sct. cod. ms. ». Pe. Impf. pl. 3. ^pvoj^ Luc. 2134 
Ev, 133A, v«f^ Ev. 128B, v«''«M»«^ Ev. 128A, vof^o^ Ev. 128 C, 133B. — gravis 
fuit, 1. c 

;ju (IJ?;) lCor. 1223 (bis), ^l Js. llio, 
al. emph. I^jduI. C. suff. et^ji^l; ete. Pl. 
^;ji>l. m. — 1. gravitas, honos 11. cc, 
Ex. 282. Js. IO16. 352. Eom. 12l0, lCor. 
1224. Hebr. 54. Hom. Anecd. 17214. 
179 6. Lit. 70820. Anteced. praep. pujl 
2Tim. 220; i^^l^ iThess. 4 4 (S. ¥.), 
;jax3 ib. Ox., Col. 223. 2. Pl. dona Ps. 
4413. 

*5ajcu. emph. Ipnu Mt. 20 12C, C. suff. 
otfjBO.» ib, AB. m, — onus, 1, c, 

*;jj&4, pl. ^-fAjL», ^;ji^ ; etc /. emph. 
c suff. otl<jui* (Mt. 23 23 Anecd.) — 
gravis 1. c, Jo. 2 8. Mt. 234. 2643. Luc. 
2245. 24 25. 

Pa. Pf. pl. o;jcu (0^1 j Mt. 27 9 Ev. 
209 B) — magni aestimavit Mt. 27 9. 

;jU» (ptc pass.) A Mt. 26 7 Ev. 170, 
al., fjBjU» Luc. 14 8 A. emph. Ij.jriA». /. 
abs. id. (Hom. Anecd. 17323); emph. 
Ilpu». Pl. /. v^jtuoo (Js. 606). C. suff. 
oiI-^JLaw (Mt. 23 23A). — 1. gravis Mt. 
23 23. 2. honoratus Js. 434, 606, Prov. 
113. Mt. 27 9, Luc 7 2. 148. Hom, Anecd. 

1. c Lit. 695 7, Lit. Dam, I fol. 2^. ^jum 
^oMj TToXuTifxof; Mt. 26 7. 

Ithpa. Ptc fjktKM — 1. gravavit, 
oneravit, sequ. ^^ Sap. 9 15 (papuvetv), 

2. honoratus est (?) Lect, 137, lin, 8 (loco 
corrupto). [Luc 2225C leg. ^;j»i»^]. 

Aph. ;jpol (Mt, 1919A, p. 0. cett,); etc 
Ptc iJBOM, fAJBOM ; etc. Pl. cst. w^om 
(ante praep.) Joh. 523C. — honoravit 
Mt. 1919. Luc 18 20. Joh. 523. 849. 1226. 
Hom. Ox. 96318. 707. [of^ Aph. Ptc, act. [/. JLaiojp], pl. 
^j^ioM — magnificavit Vit. Sct. cod. ms. 
[Luc. 146A corr., cf. Pes., cett. ix=»fa»]. ?V* N. pr. lapeS Luc 3 37B; j^JL C. 
Jlt^* Gen. 50l0sq. Num. 1330. Dt. 11 8. 
yi^Attf* 87 % Jb. 352. Constanter Ev. cod. A; iu%r* 
Mt. 35 Ev. 260C. isC. 4i50. Mc. 15C. 
Joh. l28B. 326C, sed alias BC ju^i^ 
habent; itaque Hymn. Anecd. 11127. 
rForma ^«ta« in solo cod. A occurrens 
correctori debetur]. N. pr. 6 Iop8avr)i; 
Jordanus fluvius, 11. cc. (Cf. Barth. Nom.- 
B. 320). )a^^OV^ (A >Aib«f^, ><iAih,Oju, A yxj^irr 
pass.), p. 0. al. Karius y^i^j^ia^ Mt. 3 5 
Ev. 261 C; yilAia^ C: Mt. 2337 et Luc. 
2449; yi^Afto^ Luc. lOsoA corr.', ^o^oao^ 
Mc. 1032 Dam., Luc. 2449B; y,^— Joh. 
7 25D. — N. pr. Jerusalem, pass. N. T.; 
Act. Sct. ZDMG 56257 paen. 

*oL»;i*. ou*frf (Luc. l36C). emph. iMi^. 
Fl. ff*j*'r*. C. suff. wOAJuju Job. 2121. m. 
— mensis 11. cc, Gen. 7 11. 84sq. ISsq. 
Luc. 124. 26. 36 AB. 56. 425. Col. 2 16. (A ojuk;^ pass.) N. pr. lepi^to 
Mt. 2029. Mc. 1046. Luc. 1030. 1835. 191. ^^jLoo;^ N. pr. lepsjxeTjX iRg. 1 1. [JLsuf* Prov. 94 Anecd. 167: leg. iA»;J. *J>\^. ♦wB^. emph. Ua.* (^i5T)" *"• — 
olera Gen. 93. Dt. 11 10. (Sed fort. ad 
voc. insequ. pertinet). 

jBOt^ (Ex. 1015). emph. Uo^.. («i?^^) 
Gen. l30. 2 5 Lect. (jjbo?** Lit.). — li- 
vidus, 11. cc. *$©;.* /. Pl. i^io;^ — canis aureus Js. 
4320 (Lect. 77); cf. *tV-. Pe. It- Hebr. 14 Dam., iof, ib. 
Lect. Impf. 3. J;6f* Mt. 1929A, p. voc. o. 
pass.; 2. m. lo^^l Dt. 1229 (Us). 1. io**, 
loiJL Luc. 1025C. Pl. v«Up Mt. 54A, 
al., \olfrf ib. BC, yoIiJL Js. 6021; etc. 
Imp. pl. oto-f-, olf* Mt. 2534BC. Ptc. 
act. it*i* Js. 5312; etc. — heres factus 
est, sequ. acc, 11. cc, Num. 1331. Dt. 118 (bis). lOsq. 23. Ja. 61 7. Ps. 81 8. Mt. 19 16. 
Luc. 18 18. Gal. 329. Hebr. 1 14. 

tof* (r\\r) Gal. 4 7. Hebr. 1 2. emph. 
liotJ Mt. 2138A, p. voc. 0. BC. Pl. ^iof* 
(ita leg. videtur pro ^hfa Gal. 3 29) — 
heres, 11. cc. 

*9lia. emph. Jlolfi Mt. 2138 Ev.l54A, 
p. voc. 0. Hebr. 9 15. C. suff. oitolf* (^llf* 
Ps. 77 62, nisi fort. ad voc. insequ. per- 
tinet); etc. /. — hereditas Jo. 2 17. 32. 
Ps. 46 5. 77 62. Mt. 1. c Eph. 1 14. Hebr. 

1. c 

Jlo;^ (iiPfV^ Js. 617, al. emph. lUof* 
2}ass., iJbof* (sic) Mt. 2138 Ev. 154BC. 
C. suff. cUof, Mt. 1. c Ev. 88 A cod. 

2. yllor-» Ex. 1517. — i. q. v. praegr., 
11. cc, Eccl. 712. Sirac 4525 (bis). 46 1. 
Gal. 3 18. N. pr. laffdtt (Pes. aliter) Js. 154. >xaju N. pr. Jesus 1. Josua Dt. 31 3. 
7. 14. Sirac 46 1. 2. Christus Joh. 22 A 
(BC «flBOxab»). **.^^. Aph. i^ol Luc 420C, ^^.jbAol 
AB; etc Ptc. act. i^oas, i^uutoa». — 
porrexit, praebuit, 1. c, Mt. 7 9sq. Luc 
2434. 42. >N-JU N. pr. leffoai (Pes. u*»}) Js. Ul. 
Cf. U>l, '^U >Ujo^ fA**: leg. ^JLij^o;jk*, q. v. *^A«. *}uh. emph. Iki* pass., Ihu^ A: 
Luc 932; al. C. suff. a.]^ Mt. 124BC, 
oi^XL* A, al. pl. 1. yl^ ^om. 1311. 
/. — somnus, 11. cc, Gen. 221. Joh. 1113. 
Act. Philem. S. F. 745 (sic corr. iJb^^). 
Hom. Anecd. 19114. Hom. Ox. 966ii. *tA*. *fA**. emph. Ipuu. C. suff. ^fjuu. 
Pl. Ui-i^. — iustus, pius (8<Jio«) Act. 
227. Lit. 6966. 70817. 

*ofjuL». emph. 11 — . /. — pietas (6ffi6- 
TT);) 3E,g. 94. 88 (cf. Idiot. p. 42) Luc. 6l7A, p. o. 
Jo. 23, emph. Itju». Pl. ^;jix» (Dt. 11 11. 
Js. 404). 0. sufF. ..oioHiA» Jo. 222; 
yiJuM (sic) Lit. 697 5, al. m. — planities, 
11. cc, Ex. 93. 19 (bis). 21 sq. 25 (ter). 
1015. Jo. 120. Lit. 1. c. = 70615 = Ps. 
64 12; 706X1. **xjo »il totto; tteoivo; Luc. 
6 17. 

*AL» (Uj A pass.) Constanter suffixo 
instructum. 1. praep. Acc. denotat: 
a) o(kvi, 6thi^, Y^) v^ (A, %. cett.), etc. 
Gen. 127. 311. 17. 19 8. 13. 50 li. Mt. 922. 
234. 2535. Hom. Ox. 9 61 13 et saepe 
alibi. b) Sequ. ^ c. nom. Gen. 1 28. 
25. 10. 3 24. 19 9 Dam. 3Eg. 2 11. Js. 
3 10. 14. 916. 21. IO3. Prov. 9 6 Lect. (sic 
leg.). Mt. 2 13. 413. 5 4. 8. 264. Luc. 
2232. 2421. 53. Joh. l4oB. 45 Ev. 7. 320. 
447. 54. 1228. 1633. 17 1. Act. 1619. 
S. F. 1083. Hom. Ox. 9 53i9. 65i2. 7O7/8. 
Act. Andr. et Matth. fol. 2"^. Perraro 
vocula intercedit, velut 'a^ \j»t o»k- S.F. 
IO81. 2. pron. demonstr.: a) absol. othL^ 
IxeTvoc Luc. 194. Joh. 928 AC. 10 1. 
^oi ^AiK> Mc. 7 15. b) Ixeivoc, sive noni. 
insequ. : Gen. 2 12. Num. 1 3 25. 28. Js. 1 1 10. 
Am. 911. Mt. 417 Ev. 268, Ev. 68 AB; 
cf. 813. 31. Luc. 535. 1017. 31sqq. 1126. 
Joh. 1927. Hom. Ox. 9 694; alibi. Q»kua 
j^ofAA Tcp xaipu) Ixeivt}): cf. Praetor. in 
ZDMGr 54, p. 111 sq., semel tantum oikjwa 
icsq;.xo ante Mc. 10 32 Dam. ; sive prae- 
misso: Gen. 22X4. Ex. 10 13. Num. 56. 8. 
Dt. 13 5. 15 (Lect.); » o»»^ JbA.1 ttjv 
TrXeupav tjv Gen. 222 (bis). Nonnunquam 
ita 6 aoTo^ (tov auTov etc.) vertitur: Mt. 
26 44B: I&:1« o()^ Tov auTov Xoyov, oiicja 
j^il Luc. 28B [AC l.v;l}]; cf. porro Eom. 
124. 16. 155. lCor. lOssq. Hebr. 4ll. 
Alibi repetitur (cf. dor. auTaoTOi;), velut 
l&;\jo o,ftw oi^u Mt. 2644AC; Phil. l30: 
Jn-^-"* 0(]^L» ^J^u Tov auTov aYu>va. et]^ 6iTi^ 
iK->«,>. eadem cogitatio Vit. Sct. cod. ms. Itaque «ku et&L> t6 auTO Phil. 22. 42. 
[lCor. 1226]. »»D^. Pe. oio Luc. 42oA, p. 0. pass., 
^l^ Jon. 45. Mt. 21 7B. Mc. I619B. 
ol;(o) Mc. 934B. 3. /. kiabt> Luc. 1039 A 
(ubi leg. KaK^ ill); pl. Qa&;.>. Impf. 3. 
oi^, CL^i^ (Mt. 25 31 Ev. 129 B); etc. 
Imp. ol, ojI; semel oio (vix recte) Mt. 
2244 Ev. 93 A; pl. oSl. Ptc. act. 0*0, 
o^ft« (Gen. 1930, al.); etc. — consedit, 
11. cc, Gen. 84. 225. Jo. 3 12. Jon. 36. 
Zach. 912. Mt. 51. 1348. 1928. 21 7. 2244. 
232 (cit. in Hom. Ox. 953i9). 2636. 2761. 
Mc 1037.40. 1236. Luc. 1930. 2230. 2449. 
Joh. 1120. Act. 234. 14 8. Hom. Anecd. 
205 3 (cit. Hebr. I13). Act. Sct. ZDMG 

562578. 

ol.>V.^ (i. e. <ii^hi*), etc pl. ^M«^]b^, etc. 
— sedens, habitans Js. 94. 42 7. Mt. 4 16. 
2030; alibi. Plerumque tamen per l, 
i. e. h, et defective scriptum invenitur, 
quasi esset ptc act., e. g. JLa-kt^ Joh. 1 1 20, 
oi^ Mt. 99BC, etc. 

Jbois-kio /. st. abs. — sedes Lit. 96513. 
Si vere est traditum, targ. niinb (Merx, 
Chrestom. 115, v. 13) compares. Sed fort. 
jLao&kAM (= uaoib^A») leg., aut jUaoK*ao). 
Vid. voc insequ. 

jLooKxM Luc 2046C (cf. I»*.). (Samar. 
*^n"IJf1^fi, cst. n^— , «n^— , Num. 3 29. Gen. 
242. 9. Al.). emph. IkxaoK**» A: Mt. 
19 28, cf. Mc 1239, Luc 2046, per o scr. 
Mt. 25 31 Ev. 166, Ev. 129; p. o. al. 
'aoJbj;^ Mt. 2531 Ev. 166 A (voc. recentior). 
C. suff. 3. m. oiJ^uoo^:^ Mt. 5 34A, 'i» 
2322A, 'oKi» Luc 132A; etc Pl. 
vJLcaoKxso Luc 223oA. Col. Ii6; ^oKam 
Luc C. C. suff. >^oai&LA3Q]LoB Mt. 2112. 
/. — sedes, 11. cc, 3Eeg. 820. Js. 9 7. 
Jon. 36. Ps. 447. 469. Mt. 2112. 232. 
6. 22. 2531. Luc 2230A (cett. ^jjBtOa). 
Act. 2 30. Hebr. 1 8. 4 1 6 (cod. oti^oiuoo !). 8 1. 
[Hom. Ox. 9 53 18]. Vit. Sct. cod ms. Cf. «*{. r yJ^ 89 «B^ al«l (2riW). pl. ^l«I. m. — inqui- 
linus, advena (rapoixo;) Gen. 19 9 Dam. 
(Lect. iai»vl?). Luc. 24 18. Eph. 2 19. 

Aph. oK-l Eph. 1 20. pl. «a&;^t Luc. 
1935B; C *alJ (A om.). Impf. 1. <^U 
Jer. 3937 (pro oft^JL» s. ojIJ-., si vera est 
lect.) — sedere, habitare fecit, 11. cc. *;oK*. *y,K. (Dn% Dn^^). emph. Jbok, 
Dt. 1018, ij**]b- Js. 102. Ph ^^ Joh. 
1418, ^ik^ ib. Ev. 51 B, emph. ix»hia. 
C. suff. >j»6Mjo&u Js. 9 17. m. — orbus, 
11. cc, Ps. 813 (ubi »ing. leg.). Job. 229. 
Mc. 1240. y^. Pe. *i- Ex. 831, al. Impf. 5oKa> 
Ps. 4817. Ptc. act. iK^, iuhL. Mc. 1244A. 

— 1. superfuit, remansit Ex. 1. c, Js. 
1020sqq. 11 11. Mc, 1. c 2. abundavit, 
dives factus est Ps. 1. c. 

#-io, ih^ (Ps. 44 3. 8. Mt. ISisBC, et 
saepe al.) — plus, praestans Luc. 124, 
al. Adv. ^ -r^h^ plus, amplius quam Gen. 
19 9. Dt. 1 1 23. Jon. 4 11. Ps. 44 3. 8. Eccl, 
7 20. Mt. 1813. 2653. lCor. 1510. Hebr. l9. 
Hom. Anecd. 19415 (cit. Ps. 118103). 
Hymn. Anecd. 11123. 

;rfK*j ^^ (;\.*j '^) adv. — magis. Est 
pro [xaXXov Mt. 27 24. Hebr. 1025; tzoXKw 
[jLaXXov Luc 1839; TrepiaaiTepov Mc 736; 
uTtep — Phil. 29 (Lect.) ^ il«3o iK*j '^:^ 
oirepexTrepiauou (wv) Eph, 3 20, 

i«l#-\-, JL»(^&:^ (Jon. lll, sic leg. ; 
Eom. 5 9 S. F., al.), iuhk> (Mc 526B), 
^-^i^ (ib. C. Mt. 27 23 Ev. 210C). adv. 

— magis, potius, 11. cc 

\«?ku (Eccl. 7 12). emph. jioibs-. C. suff. 
3. /. 6> — Eccl. 7 13. m. — superfluum, 
abundantia: uTreppaXXov Eph. 1 19. 27; 
irepicjsov Ex. 10 3; Trepisaeta Eccl. 7l2sq. ; 
irepiaaeuov Luc. 21 4. 

ih^ (nn^D) Gal. 4 1, al. emph. Uhu^ 
f. id. Mt. 625, al. Pl. m. ^ihuM Mt. 6 26, al. — praestans Rom. 13 1. lCor. 1223sq. 
Phil. 23. Hebr. 7 19, et saepius alibi. 
(VXjooj («Kam Act. 14 12 (sic restit. pro 
lihs^) 6 TjYOU|xsvo; Tou XoYou. Sequ. ^ 
praestantior quam Mt. 6 26. 11 9. 23 14. 
Mc 1233; al. Hymn. Anecd. 1114. Lit. 
Dam. I fol. 2\ Act. Andr. et Matth. 
fol. 2-^. Cf. etiam h^. 

*Qihu>3». emph. II—. /. — praestantia 
Lit. 6963. 

Ithpa. Pf. 3. /. hilUl Eph. 1 8. Impf. 
3. iic-K> Mt. 5 20; v-1'^ Lit. 7054 (cum 
iJs^ nihil commune habet, contra Margol. 
722, n. 3); 3. /. ih^ll; etc. Ptc ;&L.fta. 
Luc. 252AC (in B pro oilio» repono 
<a 5^t[..]isJo; o dittographema est) ; etc. — 
auctus est, redundavit, 11. cc, 2Petr. 3 11. 
Phil. l26. 412. iThess. 4l. 10. 

Aph. ilol; etc Impf. 3. iio(o) iThess. 
3 12. Ptc. act. iJtojo, ^— . 1. reliquit Jo. 
14. 214. Joh. 6 13. 2, reliqui fecit, re- 
servavit Luc 15 17. Phil. 4 12. 3. fecit 
ut abundaret iThess. 3 12. 

;loM ("iniO) Luc IO35A, il-o» Luc 
3l3A, p. voc. 0. al. Pl. JLilaao Mt. 
1420A, o Joh. 612A. C. suff. 3. «oildio 
Mt. 1 2 34, BC .-ilojo. m. — abundantia, 
11. cc, Mt. 15 37. Mc 88. Adverhialiter 
plus, nimius Mt. 547BC. 2010. Luc 3X3. 
10 35. Joh. lOlO. 153. Hebr. 2l. Sequ. 
^ plus quam, amplius quam, praeter Mt. 
537A (cf. not. ad v. v. 34sqq.) C. Eom. 
12 3. lCor. 1013. Eph. 3 20\ Vit. Sct. 
cod. ms. (bis). Cf. ;-i^j '^. 

iloMj '^ amplius, potius: {laXXov Vit. 
Anton. Stud. Sin. 11 149 10; TtoXXui jjloXXov 
Mt. 630BC (A om.); jxeti^ov 203lBC; 
uTrep-epiaaui; Mc. 737; TrXeTov 2Tim. 2 16. *a)^. **o^* (tS^iin^J. emph. JL*?»^. 
m. — culex Mt. 2324A (sic leg. Cett. 
om.). 90 JLd (A JLj Luc. 1517, al., JLi Joh. 69, 
i-s Joh. 1836, al.) adv. — eodem loco 
(u)8e, auToij) Gen. 225. Mt. 14 17. 17 4. 
206. 242. 23. 2636. 286. Mc. 63. 839. 
9l. 16 6. Luc. 423. 9 33. Il3lsq. Joh. 
415. Alibi. Cf. JLso,. 

l^ huc Jer. 388. Mt. 829. HisAC. 
1717. 22 12. Mc. 113. Luc. 941. 14 10. 
24 29. Joh. 416AB. 625. Cf. etiam Jbo^. 

h ^ 1. hinc Ex. 11 1. Mt. 4 6. 17 2oAC. 
26 46C. Luc. 1526. Joh. 2 16. 7 3 AB. 
1431. 1918. 2. deinde, ab eo tempore 
Mt. 2616 Ev. 175C (cett. ^ ^). Mc. 
526A (BC ^ ^). '^oJLo. /. — 6ocrcpTr)|jLia 2 Cor. 6 8. *i£DjLD. acQj», ^Ij> (Mt. 1042C). emph. 
JLmi» (A). C. suff. tt^roj). m. — poculum, 1. c, Mt. 2325sq. 2627. 39. 42. Mc. 940. 
1038sq. Luc. 2217. 20. Joh. 18 11. lCor. 
Il25sqq. Hom. Anecd. 18321. (£D 'JlsJLs xecpaXii; Lit. 70511. *OQ.o, pl. ^xaQLa. emph. jLA3a.a. m. — 
spina Gen. 3 18. Jer. 12 13. Mt. 7 16. 27 29. 
Mc. 1517. Luc. 8 7 (bis). li. Joh. 192. 6. 

*^Wa (cf. „Homon. Wurzeln" p. 63). 
pl. JA^St m. — compes Luc. 829. ("1^3, ^), fi^ A: Mt. 14 24; 
Joh. 4 23, fAaua Luc. 2 1 30 B (Us) adv. — 
iam (t^8t), vuv), 11. cc, Mt. 3 10. 5 28. 14 15. 
1532. 1712A. 2432. Mc 625, et saepe 
alibi. Praeterquam Hom. Ox. 9 74i7. Hom. 
Anecd. 20114. 2024. 2105. Mt. 2244B, Ev. 158C. 
Act. 235, «aLAA Mt. 1. c. A, p. 0. Hom. 
Anecd. 205 5. 14; «a.^ Mt. 1. c Ev. 93 C. emph. Uas^ [Mc. 12 36A corr. in form. 
edess. JLAaaa mutavit]. (Cf. Idiot. p. 43). 
m. — scabellum, 11. cc, Mc 12 36. Hom. 
Anecd. 1. c (cit. Hebr. 1 13, cf. 1013). 
Cf. etiam *jAfX. 

Pa. (denom.) Ptc. act. «:»jaB — sub- 
egit lCor. 9 27. fj» coni. — cum, quando Gen. 8 9, et 
pass. al. Hom. Ox. 9643. Hymn. Anecd. 
11126. Lit. 69514. Al. Cf. -jj. In 
verbis i«ll; -» jj»o ZDMG 562574 dubi- 
tatur, utrum adsit dittographema, ut ita 
dicam (cf. quae ad -j adnotavi), an com- 
positum illud T 13, quod hic illic in 
dial. iud. aram. et mand. reperitur (Dalm. 
Gr. p. 185, Nold. Mand. Gr. p. 463). 

OtJ> (cf. ZA 11, p. 214. ZDMG 32, 
p. 762. Dalm. Gr. 168 HD, jHD; samar. 
HD); A ojj. pass.; St-» ^*- 23 39A2; 
27 43 Ev. 212. Luc l48;al.; Oj^ Mt. 3 16. 
Joh. 442. 7 6. 8. 209. 17. adv. nunc Gen. 
223. 322. 1827. 19 9. 22 12. 50 5. Ex. 
9 13. 15. Dt. 1229. Jer. 3986. Ps. 1611. 
Mt. Luc Joh. 11. cc et saepe al. Phil. 
1 30. 318. Col. 3 8. Hom. Ox. 9 75 1 6 . Hom. 
Anecd. 189 lo. 19313. 195 5. 10. 16. 20. 
19610. 20713. 20910. 21111. Hymn. 
Anecd. 111 22. Act. Philem. Anecd. 1697. 
20. 1704. Act. Adrian. fol. l^ Apocr. 
Dam. fol. 2^ Lit. 707 2. Al. Ojj»; JLlmoa 
01 vuv oupavoi 2Petr. 37; cf. Rom. 3 26. 
o^ jox etiamnunc (exi vuv) Ex. 10 17. 
Cf. {oot (ptc), tjj, Jboj^, ^ J^ ^. 

Oj.a yi- 1. adhuc Gen. 19 8 Dam. (Lect. 
om., ut LXX). Joh. 5 17. 6 17. 857. 1624. 
lCor. 156. 2. praeterea, insuper (Iti) 
Ex. 9 2. Luc 1 4 22. Joh. 1 1 30. — «r* r*" 
jl nondum Ex. 930. Mt. 246 Ev. 160 (sed r 91 ^ Ev. 91 I ^ j^). Joh. 2 4. 324. 7 39. 8 20. 
1130. 20 9. 17. Vit. Sct. cod. ms. 

o^ ^ deinde, iu poBterum Ex. 928. 
10 28 8q. Job. 1715. Mt. 3 39. 26 29. 64. 
Mc. 9 24. Luc. 148. 510. 849. Joh. 1 51. 
514. 8ll. 14 7.19. 2Cor. 516. Gal. 617. 
Phil. 48. iThess. 4l. Hom. Anecd. 20512 
(cit. Hebr. 10 13). — jl Ojj ^ non am- 
plius, iam non Mt. 2119, cf. 196. — 
o^A ^ jo^ sequ. negat. id.: ouxsti Joh. 
442; vuv ouxsTt 2Cor. 516''. 

w^ (convenit cum forma genuina vocis 
jj. Palmyr. na) coni. — i. q. jj: Joh. 
1217 Ev. 152C. 

,^t^; A: .vr* pctss., ^^jJ. Mt. 2121. 2444 
A*; Luc. 7 7. 2226; ^t^ pass. (constanter 
BC); ^jJ. A: Mt. 2143. 2334. 2446A1. 
Mc. 27; al. adv. (cf. vt^oi) — sic, ita, 
11. cc, Gen. 197 Lect. (Dam. vj^oi). Ex. 
826. 10 11. 14. Num. 54. Dt. 1231. Js. 
15 4. Mt. 2 5. 315. 19. 9 33. Mc. 2 12. 614. 
Luc. 125. 14 20. Act. 1617. lCor. 9 24. 
1511. Phil. 317. Hebr. 7 26. Hom. Ox. 9 
526. Hom. Anecd. 1805. 19221, 20423. 
Lit. 69617. Alibi. Cf. iit=». — ^t^ ^oa 
TOJOUToc: vid. j-^^; ^^^^oj yijuA. SpTOi 
ToaouToi Mt. 1533. vr* ^«-9 TOJOUTip Hebr. 
14; cf. Hom. Anecd. 20114. v»-**; *^"' 
^^, aq\^{ 5^Xo; tojoutoi; Mt. 1533AC 
(B ^1««); ^hl ^r^ srax.^^ ToaauTa aTrjfxeia 
Joh. 1237 Ev. 169. vr^ ouTtot; Jer. 387. 
— vf* ^i-aX. propterea Gen. 19 22. 5011. 
Ex. 916. Js. 714. 815. 917. 154. 253. 
507. Mich. 5 3. Ps. 45 3. Job. 17 4. Mc. 
1124. Luc. 4l8. 7 47. Joh. 1227. Eom. 
126. lCor. 1014. Eph. 4 25. Phil. 29 Dam. 
Col. 1 9. Hebr. 2 1. 5 3. Hom. Anecd. 1 7 6 23. 
[1794]. 1825; al. vtJ "^ja^j h<t propter 
quod Jb. 611. Cf. etiam '^X^, "^. 62 sq.). [^c»A Mt. 84A, Lit. 695 6]. C. suff. 
^oio^. m. — sacerdos, 11. cc, Js. 402. 
616, Jo. 2 17. Luc 15. 10 31, Hebr. 2 17. 
717. 1021. Hom. Anecd. 18113. 207 5 
(cit. Hebr. 7 21). Hom. Ox. 95016. 51 to, 
5211.21. 5319. 5422. Hymn. Anecd. 1127. 
Lit. 6962. 

*aiA^a. emph. tl: — . C. suff. 3. m. ««Loiet^. 
/. — sacerdotium Ex. 4015. [Luc, l9 
Anecd.]; Hebr. 7 24. Cf. **i. 

Pa. Impf. 3. v!»^^l (sic) Ex. 283; etc 
Ptc act. v«»AM, ^otAse. — sacerdotio 
functus est, 1. c, Ex. 28 1. 4. 40 15. Luc. 1 8. \oM>. v*»*> ^«»** (Hebr. 10 21 Lect. 15). 
emph. J»o»j. C. suff. QaoM>; etc Pl. ^Qt.s. 
emph. jjJet^, ijj^oM (Anecd. : Mt. 2651 et *Q-a. *»«tD. emph. lJ:*a («0«) Gen, 86, 
pl. JLoj Jo. 29. /, — fenestra, 11, cc *|q-o. Ithpa. Impf. 2. loaU — ustus 
est Js. 43 2. l)OJa N. pr. XouU^; (Pes. Ijoa) Luc 83. [y>jNj> Luc 182. 4 A, p. voc. 0. BC : 
lvTpeir6[jL£V05. B-adix parum credibilis. 
Beponendum ^ajiaKM, q. y., nisi forte yxah^ 
(licet nusquam hodie legatur). *>*> oo *>. emph. Jb^oj (A, p. o. cett.). 

C. Suff, a(2kAOa (Mt. 22A). pl. ^JO.aaa 

(Hom. Anecd. 177 24). emph. JLjLa.Aaa 
[ijLaoa Luc 2344 A in marg., corr.]. m. 
— stella, 11. cc, Gen. 1 16. 22 17. Dt. 
IO22. Jo. 2 10. 315. Eccl. 122. Mt, 27. 10. 
Luc 2125. Hom. Anecd. 19826. 208 4. 
Hymn. Anecd. 1119, Lit, 70415, *JL.oaj>. emph. Ikc^oj» (talm. «''31D; 
cf. etiam Perles. in Orient, Lit.-Zeitg. 
3 418) — aranea Ps. 89 9 (LXX apayyri). 

*^OJ>. Pa. Impf. 2. ^i, v**-l Ps. 37 2. 
Imp, y»JLa Prov, 98 Lect. (ita repono pro 
vloj); c suff. 3. m. oaoa Mt. I815AC 
Anecd. [ouoa^. B : '^ dittographema]. Ptc 
act. v**^ (-^ Joh. 846), ^aj>M, \oJLim (ita 
repono Joh. 168 Ev. 55 C pro v'***») — 
redarguit, confutavit, vituperavit, 11. cc, {«lA Js. Il3sq. Ps. 49 8. Prov. 9 7. Job. 22 4. 
Tit. 1 13. 2 15. 

\oaa (vO«-9) Job. 16 21. C. suff. uiooA 
ib. 214. m. — confutatio, exprobratio, 
11. cc. 

Itkpa. Impf. pl. ^^Qj>&L> Joh. 320B, 
^aA&L> C [A corrupt.]. Ptc. \^&ua Luc. 
3l9A, p. 0. cett. — redargutus, vitupe- 
ratus est, 11. cc, Hom. Ox. 9 6316. Hom. 
Anecd. 194 16, *»a.a. emph. hoA m. — furnus (x">- 
v£UTTf)piov) Zach. 1 1 13. Mo»9 Hom. Anecd. 1808. 9. (cit. 3Eg. 
1712. 14). Verbum caliginosum palimpsesti 
locorum. Non idem esse quod l;aa (Idiot. 
p. 44, cf. 120) neque numerum pluralem, 
satis demonstrat xa(}<axY)c (LXX); sed 
quomodo intelligendum sit, mihi non 
liquet. Noli huc referas JLioa illud Hom. 
Anecd. 1838: hoc enim numerum plur. 
vocis *ll^ „acervus frumenti" (= ^i^*']^, 
SnnS) absque illo toto coelo diversum 
esse, e verborum serie patet. «AO^ N. pr. Aethiopia Gen. 2 13 (Lit.). 
Js. 11 11. 433. 

*i**«La. Pl. uj^aoa Am. 8 7 ; u«,aa Gen. 
2 13 (Lect.), wiitas Lit. 7053 (pro quibus 
formis perperam «oaq^, ^I — ediderunt. 
Cf. quae ad ^.^X^adnotavi). — Aethiops, 
11. cc. to-D (Cf. Idiot. p. 44 sq. 120. WZKM 
7 30. Dalm. Gr. p. 178); A: ioa Luc. 
18 11; ida Mt. 2635, al. [-ia^ Joh.5l9B]. 
praep. — talis, qualis, instar : sequ. nom. 
Luc. 7 9 Anecd. (cett. y^ot). 18 11. C. suff. 
eiJ:aa Mt. 24 21 A cod., p. voc. 0. Gen. 2i8. 
918. 24. 1014. [o*iaal Mt. 1. c. A corr.], 
clla^ Gen. 218 (Lit.). 3. /. id. Ex. 11 6. 
2. yloa 3Reg. 823. 1. ^loa Ex. 914. Js. 
447. S.P. 10018. 1029. pl. 2. ^jwloa 
Job. 164. 

Adverbialiter ioa* (^) ^ (A ia&Q, IjQjjo, iojo, pass.) itidem, similiter; pro 
(ojauTwc Js. 438. Mt. 205. 2130. 36. 25 17. 
Luc. 2220. lCor. 11 25. Tit. 2 3. 6; 6jxoia); 
Mt. 2226. 2635. 2741. Mc. 1531. Luc. 
3ll. 510.33. 63lB(AC^). 1032. 1625. 
2236. Joh. 519. 6ll. 2113. Rom. 127; 
£7rl t6 ai>T6 Ps. 40 7. Act. 2l; Ta ija 
Luc. 6 34. 

k^ N. pr. XsT (Pes. i^) Gen. 49 32. 
*u^. emph. JLx^. — XetTaio; (Pes. 
JLiuL*.) Gen. 49 30. 0=».-^ (Cf. Idiot. p. 107. Krauss. 2499) 
Gen. 614, al. emph. HoaLxj» Mt. 2438A2, 
per o scr. Ai (sed a recentiore manu); 
p. 0. pass. f. — xipcoToc 11. cc, Gen. 
6l5sqq. 71. 7sqq. 8l. 4sqq. 9 10. 18. Ex. 
2634. 3Eeg. 821. Hom. Ox. 9 568. 20. 

576. 24. 5824. 

*''^k*-3. *^\xa. JL-a m. — metrum Ex. 
1633. 36. 

j)j.xa st. abs., /. — metrum Eom. 12 3 
(ita repono pro JLjLa); pl. li>ioj» Ex. 1636. 

*%^ («^^3»). emph. li;^.^ Mt. 7 2C 
[B I^Ajod!], i&Cs^ A. C. suff. 3. pl. 

^pet^XjLiiM Mt. 2332BC, \Qat&:\^ A, p. 0. 

Anecd. Pl. ^a^am (sic) Joh. 26B, ^XioM 
(ubi o labiali debetur) A, ^jC^ow C. /. 
— mensura, metrum, 11. cc 

Aph. '^uLil. Ptc act. pl. ^At-'^^» — 
mensus est Js. 40 12. Mt. 7 2. 

Ittaph. Ptc ^^»<La&ue — mensum est ei 
Mt. 7 2. « m », o . Pl. ^xmxj, x^rr\i.i (scr. def., Luc. 
I233AC). m. — crumena, 1. c, Prov. 
114. Luc 104. 2235sq. *^.*^ (A Axa pass., A*j> Mt. 242A2 
bis). emph. JLaAj», J-sJLa Mt. 2142 Ev. 89 A. 
Pl. ^ja« (Js. 9 10; al.). emph. iJJ^ A 
Mt. 39, al., per * scr. Joh. 1913 Ev. 199 A; 
p. 0. al., Uaj> Mt. 39C. [JLa^a Mt. 43 A]. 
/. (e. g. Js. 606. Mt. 16 18 Ox. 2142. r i_»vKjL« 93 .-v\.i> » Mc. 164) et m. (Luc. 1940. Hom. Anecd. 
20622). — lapis (Xido^, perraro TCexpa, 
Mt. 1618 Ox.), 11. cc, Gen. 2 12. Ex. 19 13. 
289sqq. Dt. 1310. Sirac. 465. Mt. 46. 
Mc. 1546. Luc. 38. Joh. 20 1. Eom. 932. 33 
(cit. in Hom. Ox. 9 62 20). 2Cor. 33, et 
saepius aiibi. Yit. Eulog. ZDMGr 562609. 
Act. Andi-. et Matth. fol. 2^. iJihs^ Hom. Anecd. 2095 Schwally 
(in Idiot. p. 47) confidenter interpretatur 
„Kronen", sed palimpsesti loci est foe- 
dissimi. *\e>. ^«u> (Per q scr. Mc. 1 5 A, 
punct. recens, Lag.; per Luc. l37 corr.; 
cf. ij*:s.aL9 Luc. 1 37 A corr. Constanter 
„plene" scriptum est, exc. Luc. 81 et Mt. 
2I22A). — universitas, totum; c. suff. 
et^.a.-), yNn*), etc. 1. pl. rniN.qo Js. 53 6, 
«^oj» Prov. 114. 2Cor. 3 18, ^*AA.aa Act. 
232. Eph. 23 et saepe al. jloi (JI«ls Mt. 
833A, al. ]Iqj» Luc. I513A) -dvTe;, 
TiOLVTa. De usu syntact. agere huius loci 
non est. JI«jl3 semper, pro aei Tit. Il2; 
■za. au|x~avTa Eccl. 11 5, cf. 7 16; xaxa 
TtavTa Hebr. 4 15; Iv Traaiv Eph. 6 16 cit. 
Hom. Anecd. 20611. — Cf. A». 

yio^oa (cf. Nold. p. 472. ZDMG 42401. 
Dalm. Gr. p. 90), etc. Fluctuant codd, 
inter a) >i«^<ls Luc. 2341 Ev. 205 A, 
p. 0. Dt. 1317 (Anecd. 223). Jon. 3 7. 
Mt. 513A. 2417 Anecd., al.; )»o:^?j> A: 
Joh. 664. 7 26; yi«i.aj» A: Mt. 23 16, Mc. 
168, al.; yiQ^j» Gen. 198. 22. 22 12. Ex. 
10 15. Mt. 523. Gal. 615, al.; ^oV» ^' 
Mt. 21 3. 19. Mc. l44. Luc. 2235sq., p. 0. 
Job. 1617. Jac. 14. 6sq., al.; et b) y^^La 
A: Mt. 17 20A2. 27 12. 24. Mc. 5 26, al.; 
p. 0. BC, al. pass. y^^ Joh. 12i9 
Ev. 167A, jj. 0. Luc. 43oB. Joh. 7 26D. 
854BC, et pass. BC, pron. indef. — 
aliquid (tantummodo in enuntiatis negat. 
et interrog.). >>^«^; yi«^ \o^a.xl | ^t\ roiiq97]Te S81XOV Gen. 19 8; o^ ^^i^ Val |i 

ou <pa7(ov ouoev Job. 2125, cf. 17 10. — 
I ,^«\xAa ^v jxTjoevi 2Cor. 63, [nrjosv Jac. 
16. Alii loci in Idiot. p. 43sq. , quibus 
hosce addo: Js. 4016. Jon. 37. Ps. 22 1. 
Job. 2134. Eccl. 715. Mt. 2318. 2712. 
Luc. 3 13. Eom. 14 14. lCor. 133. 2Cor. 
610. Gal. 41. Phil. 1 28. 23. 4 6. iThess. 
4 12. Hebr. 7 19. 83. 1140. Tit. 1 15. Hom. 
Ox. 97416. Hom. Anecd. 19318. Vit. 
Eulog. ZDMG 56259 ult. 

*|La. emph. (J^;^. — sponsa Js. 61 10. 
Jo. 2 16. Joh. 3 29. 

V^ (Mt. 2729. Joh. 192). emph. MAa. 
C. suff. 1. >.N*V-> (Phil. 41). Pl. JL^A.n 
(sic leg. S. F. 7415 pro J,ia «.«>). m. — 
corona, 11. cc, Prov. 1 9. Mc. 1517. Joh. 
195. Jac. 112. lCor. 924sq. Hom. Anecd. 
2016. 20520. Lit. 697 4 (cit. Ps. 64i2) 
= 70615. 

Pa. Vi\^ — coronavit Lit. 70414. 

Ithpa. Ptc. ^^Xj>&ue — coronatus est 
2Tim. 25. *|1li> I. Pe. Pf. pl. 1. ,^, ooAJ. (Mc. 
937A), •uA.a^ (ib. C). Impf. 2. JUl; 
etc. Ptc. act. JU (Mt. 3l4AC). — reti- 
nuit, prohibuit, impedivit, 11. cc, Js. 436. 
Sirac. 467. Mt. 542. Mc 9 38. Luc 949sq. 
BJipe. A-atl Sirac. 464. [Pro JLka. Mt. 
3l4B leg. JLa]. — impeditus est, 1. c *)JLo IL *jA.*a («^^"713, «n^^13). Pl. 
ILJLAoa Jer. 1120. C. suff. 1. -kA,aa. 
/. — renes 1. c, Job. 1613. Hom. Anecd. 
18212 (ubi leg. ^iiAoa, cf. Ps. 157). .aXa (Ex. 117). emph. JLaXj». Pl. 
J :.•->>■> Luc. I621A, p. 0. al. [l^xSi^ Mt. 
15 26sq.A, ex Pes. assumtum; 76A corr.]. 
tn. — canis, 11. cc, Mt. 76. Mc. 7 27sq. 
Cf. etiam OLa». ^t^^V c\ o s. 0«^. emph. .t^AoA, J->A.<j 
(«2^«) Js. 10 15. Luc 39C. (sic leg.). 
— ascia, Js. 10 15. Mt. 3 10. Luc. 39. I 1*^\ f^ 94 •a^ N. pr. XaXep n^D Num. 1331. 
Sirac. 467. *wjXs. Pl, emph. JLuAi Js. 43 14 
(Lect. 49), i-.^ ib. Lect. 76. Jer. 3943. 
— Chaldaeus, 11. cc. « mviNn (Cf. Krauss. 229i) Mt. 27 28 
BC, Ev. 201 A. Mc. 1517AC, .axoa^ Mt. 
1. 1. 21 OA, Mc. 1. 1. A corr.; p. o. ib. B. 
emph. Jir>\i»\f) Mt. 27 31 A cod., G. Mc. 
1517C; Jfn*vi\'> Mt. 1. 1. A corr., B. 
Mc. 1520AB. m. — ^Xafjiu;, 11. cc. )i, \ ^ N. pr. XaXavT) (Pes. oA^, codd. 
mss. aAr>) Js. 109. 

;a-a, y,JLa (Gen. 9i8B) N. pr. Xajx 
(Pes. y>^) Gren. 6l0. 7 13. 9 18. ha^ (JLjoa Luc. 1517A) — quantum. 
1. sequ. nom, ^oa^A. JboA Tcoaouc Spxout; 
Mt. 15 34. Mc. 85; v^l Jbaa TToao; ^povoi; 
Mc. 9 20; ^;j^N«J JLaaj» Trooot [jLia&ioi Luc. 
1517; cf. porro Mt. 2337. 2713. Luc. 1529. 
Hom. Ox. 95018. 2. adv. quantum, quam 
Ex. 117 (oaa). Hom. Ox. 95921. Jboj, ^ 
TroXXcp jxaXXov lCor. 1222, Troaov Mt. 623, 
(xaXtaTa Phil. 4 22. sp^ isoA ^ Triato 
fxaXXov Mt. 711 Ev. 168 (Ev. 135 j^); 
ip ^ JLm^ id. ib. Ev. 64BC. «Kx» |ma ^u 
id. Hebr. 9 14. l»alf*JL» JLsoa ^ TtoXXio 
}j,aXXov Eom. 5 9 S. F., i«lf>i«} ^^ 1> ^m 
ib. Lect. (codd. utroque loco r^). ♦ JLjoa 
quoties: Vit. Sct. cod. ms. Cf. etiam ^^. *opQj9. {aiaM.a /. st. abs. — caecitas 
Gen. 1911. Yix vere traditum. Num fort. 
{qou&a (cf. {lo^Ua^)? 

Ithpa. Pf. pl. 3. /. %-6»iaai{ — occaeca- 
tus est 2Cor. 3 14 (pro iTrwpwdr^. ^sd^ quantum (i. q. Uaj>) Mt. 2713 
Anecd. Hom. Ox. 9 57 15. Si vere est tra- 
ditum, ^ ut |0 ^ intelligendum est; cf. 
)«0 „quid?«, 1 ]«tt „quod" in Targg. 
Hieros. (raro). *<aiQ.J9. emph. Jio^ (i<i1l35, syr. jtojai» 
V. Diettrich. Massorah ad Js. 2827. Quare 
nescio an mutandum sit j*aL>aao Mt. 2323A 
in jiQ^o) m. — x6(xivov Mt. 23 23. * Vv>o n . emph. {pooA m. — sacerdos 
Act. 14 13 (lepeu;). Vit. Sct. cod. ms. 
(saepius). *aiiQ-D. Pe. Ptc. act. «amj» 
itus est, exaruit Jac. lil. corru- ^, ^-^ (A: j^ Mt. 205, ^917; Luc. 
610; al.; ^ Mt. 25i7Ev. 165, Luc. 2236, 
al.). adv. (cf. Idiot. p. 45) — hoc modo, 
ita, sic: pro outcd^;) Cen. 16. 11. 15. 20. 30. 
Mt. 19 8. 2446; al.; t6 auTo Mt. 27 44; 
6|xoi<0(; Luc. IO37; TrapaTrXT)at(u; Hebr. 2 14. 
Praeterquam Gen. 1 9. Mt. 2121. Rom. 
321. lCor. 152. Hora. Ox. 95223. Hom. 
Anecd. 17316. Cf. etiam ;J^L3, "^X^, Iqj». 

^A., ^a^ coni. — quapropter. Est pro 
816 Mt. 27 8. Bom. l24; sl; touto Joh. 
18 37; iy. TOUTOO Joh. 19 12. Praeterquam 
Hom. Anecd. 17315. Hymn. Anecd. 1115. 
Hymn. Lect. 13610. 1389. 

(^) ^ V>o\. id. Hom. Ox. 9 56 14. 
Lit. 70516. 

^^, ^a (^ Mt. 75A, jtAa 9 29A, 
^jxia Mt. 9 6, al.) adv. tum, tunc, Gen. 
19l0Dam. (Lect. om.). Ex. 1028. Js. 4 3 10. 
Jon. 115. Ps. 5510. Ante Mt. 4 17. 1613. 
1717 (B om.). 1831 (C om.). Act. 1622. 
Vit. Eulog. ZDMG 562606. 7. Act. Philem. 
Anecd. 169 4. 14. 16. 18. 1707. 12. Hom. 
Anecd. 19414. 2088. Lect. 108 16. Est 
pro T^Ts Js. 8 16. 35 5sq. 605. Mt. 27. 
16sq. 3 5. 13. 15. 41. 5. lOsq. 7 5. 8 26. 
9l4sq. 29. 37. 1719 (B om.). Col. 34; al. 
Pro eiTa Job. 164. 21 3. 

(^) tr^ ^ ex eo tempore, deinceps, 
e^YJ; Ex. 10 1; aTro tots Mt. 2616AB, Ev. 
170C; cf. U> ^ (s. V. JLs). 

(^) ^ yi». adhuc Gen. 1 8 22. C. negat. non- 
dumMt.246Ev.91(Ev.l60ojjj.x).Joh.l94l. r {ki«* 96 

*{Kjo^ pl. emph. JJbuo» m. — triti- 
cum spelta Ex. 932. 

*)Jld *iaji (rus). C. suff. •.biia Mt. 1 8 29 
[BC «iluA socorditer ex v. 28 repetunt]. 
yi^LA Mt. 1833A, yhuxa (num fort. yKtj-^?) 
Anecd. [^loia BC]. vKij. Col. l7. Pl. c 

Suff. «ilrQXa Mt. 18 28. 31 A; VOC. 0. BC. 

Mt. 2449BC; c.1:Sax* 2449A»,i?. o. Anecd. 
«. — collega (3'jvoooXo;) 11. cc. *^*J-3. Ithpe. ptc. requiro Luc. 82. 4 
pro y&oK-j» (evTpeit6|jLevo;) — veritus est. 
Cf. voc. insequ. 

*tt^j^( (infin. Aph.). C. suff. «.l:«:kjj)t, 
^— . /. — pudor Js. 61 6 (LXX om.; 
Theod. evTpoTrV), cf. Field.). Ps. 43 16 

(IvTpOTTI^). ^^vi j > N. pr. Kanaan Gen. 9 18. 505. 11. 
Ex. 1515. 

***v\it. emph. JtiSM. /. emph. Ib>«iisif> 
Mt. 15 22A (BC om.). Pl. emph. uai:^ 
Zach. 11 11 (Lect. 110), J^im-* (ib. 104). 
— Kanaanaeus 11. cc, Gen. 4930. Num. 
1330. *»au>. *^ajj. C. suff. QiAi^ Mt. 4 5A, 
p. 0. BC. Pl. c suff. -MLxa Ps. 904; 
3. / e»xflLMi Mt. 2337A, p. 0. al., o»&l» 
1. c BC. 2. m. yaos (= y*-) Ps. 562. 
m. — 1. ala Gen. l2l. Ps. 562. 904. 
Mt. 2337. Met. extremitas, ora Js. 11 12 
(■KTepuc). 2. pinnaculum (TiTepoYiov) Mt. 45. *i-*-o. ifixA m. — t;ithara («{^aXTi^piov) 
Job. 2112. Pe. (cf. quae ad Pa. adnotavi). 
Ptc act. «L» Luc 3 17. Hom. Anecd. 
1837. 11. Pl. ^juu^ ib. 18313. Act. Adrian. 
fol. l'', ,^.juxa Mt. 626BC (A om.). Pass. 
/ Jjulia Gen. 6 16. pl. m. yAmtxa Mt. 1820. 
— congregavit, 11. cc 

Uj^ (Gen. l9. Ps. 81i. Act. 1622. 
Phil 4 15). / emph. IhejLxt^ (A Luc 7 5, al.), p. voc. 0. pass. tVju^ BC pass, C. 
suff. «ikAUj»; wisjuxa (Mt. 1618A); etc. 
Pl. emph. tV«.'i->, IhjLU^ (Mt. 62C. sBC 
et saepe al. BC), tljjua Lect. 20 15. C. 
suff. ^«thnLU^, ^p«iKjua (Mt. 9 35 Anecd.); 
etc — 1. collectio, congregatio Hom. Ox. 
9 59 9. 67 1 ; pro amafoi-^i] Gen. 1 9. Ps. 8 1 1 ; 
ao5TT)fi.a Gen. 1 10; o^^Xoi; Act. 1622. 
2. synagoga (jovaYcu-yiQ Zach. 9 12. Mt. 6 2. 5. 
9 35. 1017. 1354. 236. 34. Mc 1 39. 3l. 
62. Luc 4 20. 28. 33. 21 12. Alibi. Hom. 
Anecd. 20719 (cit. Ps. 154). Act. Andr. 
et Matth. fol. 2^ bis. 3. ixxXr^ffia 3Reg. 
822. Jer. 388. Jo. 2 16. Mt. 16 18 (= Hom. 
Ox. 9608. 14). 18i7. lCor. 159. Eph. 321. 
Phil. 415. Col. 1 18. 416. iThess. 1 1. Hebr. 
2 12. iTim. 3 15. Hom. Anecd. 1833. Hom. 
Ox 9 5212. Lect. 20 15 (de aedificio). Hymn. 
Lect. 1373. Lit. Dam. I fol. 2' (supra). 
Vit. Sct. cod. ms. 

Pa. «uxa (Luc. I513BC; A «JL^, i. e. 
«!&), pl. tt«ia; etc 1. ^jLAxa Mt. 2538 
Ev. 129 A, ^.ni-t Ev. 166 A, p. 0. B., 
0«i'> Ev. 129B (C?), Ev. 166C, ^u^ 
Ev. 97B. Impf. «i«l>, «xuu, etc. (Ex 
quibus quot coniugationi Pe. adscribendae 
sint, non constat). Imp. laxA; etc Ptc. 
act. «laM, «Aijij»; etc Pass. /. Jouam; 
pl. m. ^^aalam, yAiLi,i,'\'» (Luc II29A). — 
congregavit, 11. cc, Gen. 621. Ex. 9 19. 
Dt. 1114. 13 16. Js. 9 5. 1 1 12. 35 10. 4011. 

435. 6022. Jo. 114. 216. Mt. 2241. 2337. 
2524sqq. Luc 3l7 8q. 12l7sq. 2432. Joh. 

436. Hom. Ox. 97113. Hom. Anecd. 19425. 
20719 (cit. Ps. 15 4). Alibi. 

*«aLa (?). emph. JjbOLa (Ambigo sitne 
qittiil an ^tidm, ut |a^M „introitus" iuxta 
J.«\,as>», alia id genus). emph. jA«La Lit. 
707 20. Lect. 1055. C. suff. «»*tti^ Sirac. 
18 32; pl. 1. ^oia Hebr. 1025 Lect. 122, 
^^«Aqit ib. Lect. 16. Pl. emph. jL»ttA« 
Luc. 1211 A, p. 0. C (B Jaajj)). m. — 
1. congregatio Hebr. 1. c (iruuvaYto^TQ). 
Sirac. 1. c (oofi.,3oXiQ). Lit. 1. c 2. synagoga JLcoA 96 ^ (ixxXrjCTia) Luc. 1. c; concio 
Lect. 105 5. 

Ithpa. (nisi fort. Ithpe.; 
juxall scriptum apparet) «1 
(p. 0. BC); etc. Impf. pl 

Lnp. OMLaI:!. Ptc. t^iilA^^NV) 

gavit, congregatus, coUectus 
l9(Ms). Js. 43 9. 604.7. Jo. 
Mt. 2428. 2532. 26 3. 57. 
Mc. 2 2. Joh. 18 2. Alibi. Christianorum 

sed nusquam 
ii{ Joh. I82A 
. v^uua)^ ; etc. 
— se congre- 

est, 1. c, Gen. 
311. Ps.46l0. 

27 62. 2812. *Jlmj> Pe. Ptc pass. jLmj» Luc 12 2 A, 

p. 0. al. — occultus Luc 12 2. 2Cor. 
4 3 (bis). 

*am'>. pl. emph. liami». /. — operi- 
mentum,vestimentum,Hymn. Anecd. 1 12 12. 

Pa. u.mj> Ex. 1015. 1510, ^mj Js. 61 10; 
3. /. J^AxaA Job. 2126; etc 2. m. c. sufif, 
pl. 1. vJk.Amj (locus me effugit); pl. qxqj; 
etc. Impf. JLm-x. ; etc. Ptc act. JLm^^^o s. 
umjoe ; etc pass. Jmn^a (Mt. 118 AC. 
Luc 835), pl. ^JLXOA» (Mt. 11 8). — 
1. texit, operuit, sequ. acc p. v. r. Gen. 
7l9sq. Ex. 1015. Dt. 138 (Lect.). Js. 119. 
606. Ps. 4316. Job. 2126. 2211. Luc 8 16. 
Joh. 195; sequ. acc et Vv Ex. 15 5; 
sequ. ^ p. s. r. Dt. 13 8 (Anecd. 222). 
Job. 16 18. 2. velavit, vestivit, c. acc 
p. Luc. 835. Hom. Anecd. 18316; c dupl. 
acc Js. 61 10. Mt. 118. Luc 7 25A. Joh. 
19 2; c o r. Luc 7 25B. Joh. 20 12. 

*«^l(?). /. emph. IK.mnlTit. 2 3. C. 
suff. vpo»kAmil Job. 226. — tegumentum, 
vestimentum Job. 1. c ; Tit. 1. c pro xa- 
TaaTTjjxa, cf. Pes. 

Ithpa. s^mill (Luc 827A), pl. amjll 
(Gen. 82). Impf. JLmj.lt^; etc Ptc / 
JLjuaxsl^. — 1. tectus, opertus est Gen. 
82. Job. 1712. Mt. 824. Hom. Ox. 964i6. 
Impersonaliter, sequ. V^ Eom. 47. 2. in- 
duit, sequ. o r. Luc 827. 

[^.\mn Luc. I89BC: V. '^ma]. 

*»aaxo. ^amj (Luc 93A), ,Ataj> (A : Mt. 2615 Ev. 175; 28 12), p. 0. pass. 
^q^m.a (Mt. 2615 Ev. 170A), p. 0. BC 
pass. (e. g. Mt. 109. 26 15. Luc 9 3); 
wflm..') Js. 60 17. emph. JLam^ (A: Mt. 
27 3. 5sq. 9. al.), Jflm<-> (Zach. 11 14 Lect. 
110. Hom. Anecd. 174 2). C. suff. o^amj.; 
etc Pl. emph. J<ftm'> Luc 16l4B (de A 
cf. adn. editoris). m. — argentum, pecunia, 
11. cc, Ex. 112. Dt. 7 25, Js. 60 9. Zach. 
1112sq. Eccl. 713. Mt. 2518. 27. 2815. 
Hom. Ox. 95320. 23 (cit. Mt. 2527). [fmju Mc 8 36A: vid. ^ma]. »S-». Pe. Pf. pl. qaa — incurvavit 
Ps. 567. 

Ithpa. (?) aaail[l] fort. incurvatus est 
Hom. Anecd. 18519. Loci foedissimi. *JLaj>. Pa. Pf. ufluo 
Joh. 2 15. -- evertit Mt. 21 12. ^Wa. *>^aa. emph. Jla*, Jlft*a («"?B3). 
Pl. ^A\fto (per j s. a scr. in A), ^AaAa 
(Luc 19 8 Anecd.), ^^AAa-n (C lis). m. 
— duplicatio. Usurpatur tantummodo in 
hisce compos. : Jta^-^ dupliciter Js. 402 
Lect. 37 ('x^a ib. 88). Zach. 9 12. Ji^?l 
^e>^-3 quadruplex Luc 198; ^^Aa^ \U» 
centuplex 88. ^A.aji u.,^ multo plus Mt. 
1929. ^^L&^ ^A fl *> oiTrXoTepov ujxuiv duplo 
magis quam vos Mt. 23 15. — De "^aj 
[xeXei vid. aaI. 

*^^.xaj. (^''£)2) — duplex: \}^^ \h^ 
t6 auifjXaiov t6 oittXouv Gen. 4930. ^a-.o Pe. ^jlAj) (constanter BC); ^j&ji 
(Luc 63A), p. 0. saepius; 1. p. hss^, 
ik*iaa (Mt. 2542 Ev. 166A). Impf. ^* 
Joh. 635 Anecd., \^&a^ Js. 920. 1. ^jiaa^ 
Phil. 4 12; vjuia^A]^ Jer. 38 12. ^aaj.1 Js. 
821. Ptc act. ^ Joh. 635A, ^:*aj. BC. 
— esurivit, 11. cc, Mt. 4 2. 2118. 2535. 

^Aa (]B3, fc<iS5, V. Merxii gloss.) Luc 
15 14 A, ^Afl-) (voc i syllabae clausae 
debetur) BC. emph. Jias. Pl. <^.isi-> Mt. F 97 •fr^ 247. Luc. 2111. m. — fames, 11. cc, Js. 
8 21. Jer. 3936. Am. 8 11 (ter). Luc. 425. 
1517. Hom. Anecd. 18011. 

^ (= ]D3, «iB3) Mt. 2537A. 44 Ev. 
130A. Eom. 1220, ^aj. Mt. 11. cc. BC, 
Ev. 167 A. Pl. oiat> Mt. 5 6. Luc. 621. 
emph. U^sl» Job. 227. Luc. 1 58 (et in 
marg.) — esuriens, famelicus, 11. cc. t-a^ Pe. ;aj> (per i. scr. A: Mt. 26 70 
et 72 Ev. 181); hiAa; etc. Impf. ;4AiL>, 
, o*-. Mt. lOssA; etc. 1. p. ioftA^ Luc. 
12 9; iaajl Mt. 1033C. [^^f ib. B, 'r^' 
A]. Ptc. act. fAa, pl. ^rA^. — abncga- 
vit, s. abs. s. insequ. o, 11. cc. , Mt. 
2634sq. 75. Mc. 834. Luc. 2234. Joh. 1338. 
1825. 27. Tit. 116. 212. Hom. Ox. 9 6ii6 
739. Hom. Anecd. 195 7. Act. Sct. Anecd. 
17016. 

*i^Aa. emph. l — . m. — pernegans, 
infidelis Hebr. 22 liaaa Jloa, cf. Pes. 

llioAa fort. abnegatio Hom. Anecd. 
195 6 (si recte se habet). vel potius (pl. tant.). emph. JLioAA — Ttapapaaen Hebr. 9 15. 

Pa. Pf. 3. /. Ifaa Luc. 7 44A2 corr. 
Ptc. act. /. IfaisD V. 38 A2, p. o. AiC. 
Pl. ^vAAM Luc. 10 11. — detersit 11. cc. 
Cf. *a*. pOAAJ V^ (A: Mt. 86. Luc. 431. 
Joh. 6 60), per 6 scr. Mc. 2 1 A ; p. o. al. ; 
in unum vocab. coniunctum BC : Mt. 413, 
Luc. 4 23. N. pr. — Kapernaum, 11. cc, 
Luc 71. 

ft^a^ (cf. Idiot. 46; adde samar. HSD, 
edess. IKaa Opusc. nestor. 77 9). Pe. hu^ 
Mc. 6l7A, voc. 0. al.; etc Impf. pl. 
yQlo&x.; etc Imp. «Ioaa Mt. 22l3A, 
•bLAj> BC. Ptc pass. buftj> Joh. 1824AB, 
ItAa C; pl. ^V.ftn — ligavit, 11. cc, 
Gen. 22 9. Js. 3 10. 427. Joh. 18 12. Act. 
Philem. Anecd. 1 69 24. Hom. Anecd. 18915 
(ubi sic suppl., cf. Js. 3 10). 21. 

Sohulthesa, Lex. syropal. *h.Aa (nS3). Pl. ^i^iAj), emph. I^Vaji. 
m. — vinculum Hebr. 1136. 2Tim. 29 
(cod. yK-.a»)). Act. Adrian. fol. 1' (xi 
6ea(jLa). 

Ithpe. %jauM — ligatus est Job. 173. *. V^ {i. e. "j^L; syr. fi, fifi) Pe. ptc 
act. ij.a — stertuit Jon. I5sq. *|;-0. *|fa. pl. j^ioa (*«n3, ut syr. 
JL-fa apud Eield. Hexapl. 1 163. Alias 
llo-^, sriJ^S). m. — acervus frumenti 
Hom. Anecd. 183 8. (Cf. quae ad JLioa 
commemoravi). *oo^A. pl. ^e;^ — Cherub Gen. 3 24. 
Ex. 2631. Act. Andr. et Matth. fol. l''. *y^. *)o;-a (t1"13). pl. j-)Ofa. — nuntius 
2Tim. lli. Hymn. Anecd. 1128. Hymn. 
Lect. 13615. 1384. 

Aph. j#jl; etc Impf. j;j- (Mt. 11 lA), 
WyA* (ib. C); etc Imp. jf-al; etc Ptc 
act. j#ajb, UiAio — pronuutiavit, renun- 
tiavit 1. 1. Jo. 12. 14. 2l. 32. Jon. 34. 
Zach. 99. Mt. 3l. 417. 23. 935. Ul. Mc. 
1 4, et saepe alibi N. T. Praeterquam 
Hom. Ox. 9556. 5621. 69 17. Hymn. Anecd. 
1116. Hymn. Lect. 1363. 12. Lit. Dam. IP. 

*oj^l (inf. Aph.) emph. II:—. C. suff. 
otl:o);j>l; ^po»l)v:al (sic) Anecd. 105 1. /. — 
praedicatio, concionatio, 1. c, Jon. 32. 
Luc 1132. lCor. 121. 

Ithpe. );jl:l. Impf. )f3&L., Wr»^ (BC 
pass.). — praedicatus, renuntiatus est 
Jon. 3 7. Mt. 2414. 26 13. Luc 123. 2447. 
iTim. 316. ^JiA ^(T> ,«»,r > . pl. „jaj^^jBO'rJ> — Christianus 
Act. Philem. Anecd. 1693. 6. Vit. Anton. 
S.F. 1028. 10. *j;-D. Pe. Ptc pass. /. ^;j> — cinxit, 

circumdedit: J ^ji.om> ^«.a qi&;.^I a.'ky\de.ia 

£lXT)(xevo4 Toti; irXeupac Js. 11 5; ... \} >t '» 

^io* ^fA} TCoXeu TeTei^i7{JLevai Num. 

1329. 

7 -fSr-a 98 kK^ Ithpe. Pf. pl. 

1. se involvit, se 

2. circumdedit, c 
Pa. y»;-s Mt. 

y'H> utroque loco 
Mc. 1546. 3. /. 

yfAM, y>*'rAM (LUC. 

vit, 11. cc, Luc. 
^V»'j)- 19 40. 

Ithpa. Impf. 3 
est Jer. 3839. •^•^11, PtC. yV^it» — 

immiscuit rei 2Tim. 24. 
. '^s., Jer. 39 2. 
27 59BC. Luc. 42oBC; 

A. C. Suff. 3. m. O^a^a 

^L9#j>; etc. Ptc. pass. 
212BC); etc. — invol- 
27. Joh. 1144BCD (A 

/. y;jU — circumdatus wV9;..s (A w*H>r>», C corrupte -va) (Cf. 
Idiot. p. 46 sq.). /. — massa melis ro- 
tunda Luc. 2442. *^;-D. y,^ (nnS) Mt. 2133 Anecd., 
Ev. 154BC, Ev. 88 AB, ^;J. Ev. 154A; 
yi^-rs> Ev. 188C. emph. Ui»ij> A pass., p. 
0. al. C. suff. Q(M{^; etc. Pl. ^>J«f* Jer. 
385. m. — vinea, Mt. 11. cc, Js. 3 14. 
Mt. 20lsqq. 2128. 30. 39sqq. Pl. vites 
Jer. 1. c 

*^#j (Aior»)' pl- t^f^ — vitium cultor 
Js. 615. 

)Lm^^ N. pr. & KapfATiXo; (PeL |ljDfa) 
Js. 35 2. ^tflP V ^. ^^ (pass.), »eQ^^ (Js. 7 14. 
Mt. lisBC. 23 C; al.); ^jj Luc l3lA. 
emph. ixsf^. C. suff. 3. m. o^ro;^; etc 
1. pl. v^fa Ps. 4326. Pl. ^i^ Tit. 112. 
/.; sed m. Lit. Dam. I fol. 1''. — venter 
(YttJTT^p, xoiX(a), 11. -cc, Cen. 3l4. Js. 8l9. 
Jon. 2i. Job. 1616. Mt. 19i2. Luc 1 15, 
31. 41 sq. 44. 2 21. 1127. Joh. 34. 7 38. 
Act. 230 (gr. ^acpu;, cf. Pes.). 148. Phil. 
3 19. Hom. Anecd. 2006. Hymn. Anecd. 
11111.22. Lit. Dam. pass. Cf. Aj^mJ. ♦u^lOLD. C. SUff. A^AIBias Ex. 1 1 5. Pl. 

,-iro;aj> Mt, 19 28C. Luc 22 3oB (AC 
vUaoiuOo); ^^uepVOA Mt. 1. c, A. m. — 
sedes, thronus, 11. cc "'^^^A. ^'^'rJ' „momentum"? vid. ^;jb II. *l;.^. lli^ Gen. 2l2 Lit., /ifxj (ex 
fc^ri^l? natum) ib. Lect. m. — allium 
porrum : j>; JLaA^ 6 Xi&o? 6 Trpauivo;, 1. c *JLa^. Pe. Ptc act. jjLa — acervavit 
Rom. 1220. [Pro i^Kae Hom. Anecd. 
187 7 leg. Jjuioo, iizikriaoiiai; pro «^jl&oKm 
Luc. 6 1 Anecd. <^>j\JboB, ttXXeiv]. *^.o Pe. (cf. Idiot. p. 47). Impf. 
pl. 1. ^diuxi (Mt. 17 27A, p. 0. cett.). 
Ptc act. /. jLls — obstaculo fuit (axav- 
oaXiCeiv), sequ. acc, Mt. 529sq. 1727. 
Joh. 6 63. 

^OA&M. Pl. JL^.aAjxM. m. — scandalum 
Mt. 1341. Rom. 933 (= Hom. Ox. 9622i). 
lCor. 123. 

[f>i\.o<ni Jac 1 6 : leg. o > S qi>*<i]. 

Ithpe. Impf. 3. VitA&w; etc. Ptc act. 
^jwk*»; etc, ^^\ju>]kAae Mt. 1357. — 
offensus est, s. abs. s. sequ. <^, Mt. 1 1 6. 
1357. 2410. 2631. 33. Mc 6 3. Luc 7 23. 
813A (corr. antiquus). Joh. 16 1. Vit. Sct. 
cod. ms. Q)is). Pe. Ptc act. /. I;ju> — valet ad 
alqm rem ("^) Mt. 5 13 (cf. Dalman. Worte 
Jesu, 1898, p. 98). oKo Pe. oKj> (o-.^j> B : Luc 1 63 et 
Joh. 2124 Ev. 281, ubi ptc act. esse 
nequit). Impf. oe&;.^; etc Imp. ooIoa 
(Jer. 30 2). Ptc act. ok^, cka»t4» (Ps. 442, 
al.) Pass. o.*^o, okij> (Mt. 4ioB; saepius 
C); etc. — scripsit, 11. cc, Dt. 69. 1120, 
Js. 10 1. 19. 445. Ps. 442. Mt. 25. 44. 6. 
10. Mc 12, Luc 13. 2 23. Rom. 9 33, 
105, 1219. 153. Alibi. Hom. Ox. 9 53i6. 
5513. Hom. Anecd. 177 22. Lit. 680. 
Lect, 2 3. 

*oho». emph. jo&;^. Pl. ^J^ (Luc 
2338, al.); ,-«^ka Hom. 1 2. emph. JLaA^ 
[U^hi^ Mt. 2229A corr., B]. C. suff. 3. 
m. oafto» (sic) Joh, 547A, uoiu» BC. 

^p6>Aa&La, ^^oo^afto (Mt. 26 56C). m. — 
scriplio, scriptura, 11. cc, Mt, 2142. 2229. ¥ 99 26 54 Anecd. 217. Mc. 15 26. 28. Lac. 23 38; ^k* (Ex. 28?). emph. Iht^hi^. c. suff. 
(7pd(i.fiaTa!) Joh. 7 15. Rom. 43. 10 8. i \o«.i^AKa (Mt. 234A2). /. — humerus Ex. 
lCor. 154. Col. 2 14. Hom. Anecd. 17117. 287sq. (gr. eTrtoixi;). 3628. Is. 96. 1027. 
18320. 194 9. 17. 20710. Hom. Ox. 9 6117.1604. Mt. 234. Mc. 935. Lit. Dam. I 
Lit. Dam. lU'. fol. 2\ 

Ithpe. oitatl, <s>^hj>U (Rom. 154). Impf. ! 
3. 0^3^^^; etc. Ptc. pl. ^^&o&oa. — 1. K Bcriptus est [3Rg. 1429]. Joh. 2125. Rom. 
154. 2Cor. 3 7. Gal. 3i. 2. perscriptus 
est Luc. 2 1. 3. 5. 

Aph. Pf. 3. c. suff. 3. w. otai^J 2Tim. 
24 (Ox.). pl. *ai^? Hom. Anecd. 1829. — 
conscripsit, 11. cc. 

*aaisj| (inf.). emph. tlAA&La{. /. — 1. >^4>. Pa. ih^, ;-i^ (Joh. 212 C. 7 9 
IBC. lleAB); hiKa; etc. Impf. 3. ii^ 
[s. f>io- (Is. 1032); etc. Imp. iK», ^Ka 

(Luc. 2429C); etc. Ptc. act. ;iwAM s. 

;-»^»aa»; etc. — mansit, 11. cc, Gen. 8 10. 12. 

Ex. 928. Num. 13 21. Mt. 1532. 2638. Mc 

82. Luc. 122.56. 243. 9 4. 10 7. 22 28. 

24 29sq. Joh. 1 32sq. 39. 440. 627. 57. 831. . ,. , , -.^, „„ ^ 35. 1224. 2Petr. 34. Gal. 25. Alibi. Hom. 

inscnptio e-tYpaqpT) Mt. 22 20. 2. per- . , „„„ t. ^ 

. ,. "^7 , T „ Anecd. 209 11. Lit. 6968. Sequ. '^ ex- 

scnptio, census aTroYpamTi Luc 2l. ..... -.- . ,, 

^ "^ ^ ' pectavit Act. 1 4. Lit. 695 16 (Margoliouthio 

*^fco. *^o*;j>. emph. Jlloa (cf. «^'jnS, p. 712, n. 4 est „crowned", sed antecedit 
Bg. hiyz). m. — paries, murus Eph. 2l4. synon. jnm\»!). 

y>h<a. *limhi.A. pl. abs. ^£u. /. — ma- (>isj> m. — cidaris Ex. 28 4 (pro xtoapt; 
cula Hom. Ox. 952i3. i s. xirapic), cf. adnot. editoris. 

Pa. Ptc act. (?) wKAa» — maculavit ! 777 I 7 77 

-rr . ■, .„. y^ (.T- X x.>B<o: num fort. corrupt. ex xaoapa.'* 

Hom. Anecd. 17410 (loco foedissimo). ,-^., „^„ * "^ 

., , -^ r . Lit. 70815. 

Ithpa. Ptc yilboKjo — fort. signatus 

est Hom. Anecd. 20 1 3 (loco corrup- 
tissimo). *,Ka. emph. ijiuLa (Kiri3) Ex. 931 (bis). 
pl. ^Aib><> Joh. 1940A, p. 0. BC. emph. 
Ui^; U»i^ Luc. 2412 Ev. 219 A. Hom. 
Ox. 9 7019. [Ijiia Luc 2419 Ev. 4A, in 
marg.]. /. — linum, 11. cc, Joh. 205 sqq. 

*^io. *«i^. C. suff. ^hi^, yabta. Pl. «A-fto. Pa. Ptc. act. «i^AM — certavit 
1 Cor. 925sq. 

iA<&^l. emph. ijuV.3l. m. — certamen 
Is. 7 13. Phil. 130. Hebr. 1032. 

Ithpa. «K.al{; etc Impf. «K^V^. Imp. 
pl. oAk^l:{. Pl. «Kj^^; etc — certavit 
Luc. 13 24. Joh. 1836. Col. 412. Hebr. 
1133. 2Tim. 25 (Lect.). Hymn. Anecd. 
11310. Cf. uB^U. \ ^ (nonnunquam «\., velut y.\vA I T.nr- 12i9A. 1. *X.. pl. \oeiV (Mt. 2627A), j^NstV, alia id genus). praep. C. suff. 
o,:^, «Mii. (Ps. 4413. Mc 8 33Dam. 1037ib. 
Luc 2234A). /. «^, 6^. (A). 2. ^; /. 
uA»^ (Mt. 2l5A,al.), p. 0. pass., -^«^ p. 0. pass. /. ^ei^ (A), ^«i\, Luc 24 ii C. 

2. >^^; /. V*S\,, ^JLd^,. 1. ^, ^4^^ (Lit. 

Dam. II''). — Denotat in primis a) 6b- 
iectum; pass. 6) loaim: in, ad, versus, IX, 100 ia<»^ pass. c) tempus quo aliquid fit; J.2oo->\. tTj 
•^[xlpa Mt. 17 23. Hom. Ox. 9 69t8, al. 
^aMQ^ {^X£^ Sia Tpidiv Tjjxspuiv Mt. 26 6J, 
al. ^^oA. hodie Lect. 108 19; al. 
d) finem et intentionem ; pass. e) rela- 
tionem, pro xaxa (c. acc.) Gen. 1 21. 24 sq. — 
De usu syntact. fusius agere huius loci 
non est. lungitur cum usl, ^-ka, fa, Osss^, 

iX part. non (IKjiA- = i. 1\, Joh. 
18llB; alia id genus). loot JL\. id. Mt. 
18 33. Negatio geminata sensu affirmativo 
Job. 22 7. Mt. 615. 18i6sq. 2127 AC. 2545. 
2662. Luc, 77.9. 1626. Joh. 7 5. 811.62BC. 
2Cor. 516. 610, Gal. 2 5. Phil. 4i5. Cf. 
etiam ^&^l. 

JL^, sine Ps. 43 13. Job. 22 5. Mt. 2224. 
Luc. 22 6. 35. Hom. Anecd. 206 22. 207 23. 
Alibi. ^\>uo i.Vj x(op6; Luc. 1 22; ^ai» i\; 
innumerabilis Lit. 706 10 ; l,-v>s\() Jl\; dot- 
XT)TO<; Dt. 1316; Vo J\,; &«pwvo; Js. 537; 
^;JLaji. i.\; dvuTToxptTo; Rom. 12 9. wJL:^ (cf. ^o,\) Pe. -JL\ Joh. 4 6BC, 
u*Ji\ ib. A. 2. m. ioJL\ Jon. 4 10. 1. *oJL\ 
lCor. 1510 (ita restit. pro i^lj). pl. «i.\ 
Joh. 438A, oq\ C [B corrupt.]. /. -JL\ 
Phil. 43. 2. v«^Jt^ Joh. 1. c. A, p. 0. 
BC. S. F. 10014. 1. ^1\ Luc. 55 A (cett. 
om.). Ptc. act. ii.\, Job. 167. 17 2. 2Tim. 
2 6 (Ox.). pl. m. ^jpk- Mt. 1128A, p. 0. 
BC. iThess. 4 11. /. ^Jl\ Mt. 628B (sic 
leg.). — labore defessus, defatigatus est, 
11. cc. ; sequ. c» Jon. 4 10; yi^ p. Phil, 43 
(pro auvadXeiv Ttvi). 

IdA. (cf. Idiot. p. 47 sq.) A: Mt. 2610. 
Luc. 185; p. 0. 11. cc. BC. Ps. 8910. 
emph. HoJ[\ iThess. 1 3, lloA S. F. 1074. 
C. suff. oiIoA Vit. Sct. cod. ms. ; y.loLA, 
ib. yoo,loJ\. S. F. 8713, v»ofi«^ Js. 61 8. 
Joh. 438B; per * scr. ib. A (C vOo,lo\Aa). 
1. ^JL&A iThess. 35. /. — lassitudo, labor, 
molestia, 11. cc. *y^. yJLljo Luc. 2243AB, al. ;\* 
Joh. 54 A, p. 0. saepius C (Joh. 1. c, 
Luc. 22 43; Joh. 1229 Ev. 168); yA» 
Joh. 54B. emph. U)^ Mt. 28 5 A, Ui^i» 
Luc. 1 30 et 34 sq. A; al. JLsiXi» Luc. 1 13 A, 
al., p. 0. pass. C. suff. o^JLX»; etc. Pl. 
abs. ^l^ pass.; JLaj\so Mt. 4iiB, o»j>J\so 
ib. C (cf. quae sub voce ^->.s.. qetdl ad pl. 
st. abs. ..^ao^ adnotavi). emph. J^'>J^<i' 
pass., JLaJXio Mt. 1349 Anecd. C. suff. 
-aaJ\io, _oioj.JL\ao (Mt. 2531 Anecd. Hinc 
corrig. 1341), toJXao BC pass. (e. g. Mt. 
25 31 Ev. 129, Ev. 166. Joh. 1 5].), o^sJISjb 
Mt. 4 6B. 25 31 Ev. 96 B; o^A» Mt. 2541 
Ev. 129 C; etc. — angelus, II. cc, pass. 
Praeterquam Hom. Anecd. 205 2 (cit. 
Hebr. 1 13). Hymn. Anecd. 1115. 1121. 
6. 12. Lit. 69513. Lit. Dam, I fol. l^. 
Cf. etiam ^i. *CiJ^. cA 2Cor. 33. Hebr. 1022 (Lect. 
122), .^ Js. 9 9. Hebr. 1. c. (Lect. 15). 
emph. J.a\,. C. suff. o^sA, o^::kA (Js. 15 5); 
etc. PI, «^L=k:A (Luc. 235). st, cst. Jlal, 
(Ps. 453), JL^iA, Luc. I17A, p. 0. C. 
[emph. lioiA. Luc. 815A, corr. antiquus: 
ex Pes. assumtum]. C. suff. vOOMiA Luc. 
3i5A, voo^sksA ib. BC. Mc, 26; etc. m. — 
cor, animus, 11. cc, Ex. 832. 914. 10 1. 
Dt. 1015. Js. 10 12. 60 5. Jer. 11 20. Ps. 
442. Mt. 621, et saepe al. Y. et N. T. 
Praeterquam Act. Philem. Anecd. 16913. 
Cf. etiam c^om, ^\>b. 

Ithpa. Ptc. orsNJ^ao — animum induxit 
Joh. 2112. 

y > ^ \ Pe. 2. m. ]La.ai\ - — comprehen- 
dit Job. 168. 

*oju.a\. emph. |I;oft*->\, /. — potestas 
Eph. 1 19 (xpaTOi;). 

*M2»-^. pl. J.*Aa\. /. — later Js. 910. 

JbcLa:^*. Mt. 2liA, p. 0. C; 'cxA. Js. 
60 6; JL12A Mt. 1. c. B. /. — libanotis, 
11. cc. r Md^ 101 tua«!^ wcC^ N. pr. ^ Aipirj Act. 2 10. 

^»^\ N. pr. 6 Afpavoc Dt. 1124. Js. 
1034. 352. 4016. 6013. Hos. 146.8. 

♦tm.^N (Q>2b XepT);). pl. JAm.-^N. 
m. — ahenum Ex. 163. 

*aL^ Pe. «Ad^ Mt. 629BC, «a!^ 
Hom. Ox. 9 7516; etc. Impf. pl. vj>iK?->N I 
Luc. 2449A; yw-tN 1 ib. BC. Mt. 625. 
Imp. «o^; etc. Ftc. act. pl. ^»«->\.. 
Pass. <n-k\.. — induit, sequ. acc, 11. cc. 
(exc. Hom. Ox.), Jon. 35. Mt. 6 31. Gal. 
3 27. Col. 310. 12. Lit. 6976 (cit. Ps. 
64 14). Hom. Anecd. 21112sq., sequ. o r. 
Luc. 16 19 (ubi A perperam i»*aifc,)., Hom. 

Ox. 9 7516. 

i«*->\ (ptc. perf.) — qui induit, vestitus, 
sequ. acc. r., Mt. 22 11. Mc. le. Eom. 
13 4. Hebr. 5 2. S. F. 79 5. Hom. Ox. 9 60i2. 
6610. Lit. Dam. UP. 

**a\. Mt. 22 1 1 (A), p. 0. BC ; al. «oau^ 
Vit. Sct. cod. ms. emph. JLao^. C. suff. 
atjtaal.: etc. Pl. ^jLAft^; st. cst. J.- (£x- 
2S 4). emph. Ijl-. 7». — vestimentum, in- 
dumentum, 11. cc, Ex. 11 2. 284 (bis). Dt. 
1018. Js. 61 3. 10. Ps. 21 19 (= Mt. 27 35). 
Mt. 3 4. 6 25. 28. 715. 22 12. 28 3. Mc. 
1524C. Luc 9 29. Act. lio. Vit. Anton* 
S. F. 908. 

U»=>^1 Ex. 286. emph. Ji^oa^l ib. 
V. 4. /. — id. 11. cc. (iTrwfxi^). 

Aph. «a^l; etc. Imp. pl. ojiai^j. Ptc. 
act. «a\M, «oi\ae — induit, vestivit Gren. 
321. Mt. 630 (= Hom. Anecd. 203 15). 
2536. 38. 43. Luc. 1522; sequ. gem. acc 
Mt. 27 31AC. Mc 1517. 20. \ <> ; >^ Luc. 8 3oA, p. o. C. [>j^s^ B]. 
Pl. ^«^ Mt. 2653 AB, ^ius^ Anecd. 
— XeYetbv (XeYito><), 11. cc t-X N. pr. AaoSixeia Col. 4l3. 15sq. *wo»^ (cf. -1^) Pe. Ptc. act. lo^ 2Tim. 26 Lect. (ita suppl. oi^) — defati- 
gatus est, 1. c 

{«oi\, 2Cor. 65, totttA. Gal. 6 17. /. — 
t. q. {oA. (rad. ^iX.) 11. cc voQ^ Joh. 1919. emph. U*^. m. — 
tabula, Joh. 19l9sq. 2Cor. 33. *v^aX. Pe. Pf. 2. m. h^^. Impf. 
4«\^. Ptc. act. ^ Stud. Sin. 111478. 
pl. s^>^iS., ^jl (Mt. 544 A, al.). Pass. 
.^ A ; etc. — diiis devovit, maledixit Gen. 
314. 17. 821. Eccl. 7 23. Mt. 544. 2541. 
Joh. 749. Rom. 1214. Vit. Anton. Stud. 
Sin. 1. c (= Migne P. Gr. 26 900 B); 
148 5. 

*^t\,. emph. JL^o^. m. — dirae Dt. 
1126. 28. ^qA. N. pr. AwT Gen. 19lsqq. [Ps. 
82 10]. *wdii.. *i^Q^ / C. suff. voo,ii>«>^ (de 
]inn|;j^ cogitare possis; potius tamen 
punctum ad literam V pertinet, ita ut 
forma sit {Kj«l., cf. y«ail:«l. C) Luc. 244A, 
p. voc. 0. B. — comitatus: ''^ uoa comi- 
tatus eorum (aovoSia) 1. c 

wQ^ N. pr. Aeut, Aeuic Levi Jer. 
3814. Luc 324B. 29 BC. 5 27 et 29BC. 
woA, Luc. 527 et 29 A, p. 0. V. 29 Anecd. 
-{«\. Mc 214B, w{«A. ib. A (cod.). 

w«j) Luc IO32BC. emph. JJoA. ib. A; 
p. 0. Dt. 1219. Pl. ^«A. Joh. I19A 
(puncta literis u^ addita delenda sunt), 
^«Jl B, v5^ C. emph. ij;aA, Num. 446. 
— AeuiTT);, Levita, 11. cc io^ — utinam Ex. 163. wAJoX (cf. Krauss. 23il) Mt. 27 49 
Ev. 204. emph. {N.m«^ 1. c A eorr. (?) 
Joh. 1934 Ev. 207 C, Ev. 238 BC; Ihi^^j^ 
Ev. 207 B, Ev. 213C; {i^«^ Ev. 238 A 
(Ev. 207A, cf. adn.); {W^ Ev. 21 3B. 
[lu {KjLa«\. mutavit corrector Ev. 207 A] Pl. )J^Ua4«\. 

hasta, 11. cc. >aoJ »lQiTmS. 
Job. 1613. /. 102 J*AA. > nr> J « lo nrtoN N. pr. Auaavia; Luc. 
3iAB; ^jLusQ^s. C. '*4^Q-X (rad. incogn. Syr. JL^«\., hebr. 
yh, ar. «j;i^). Pl. c. suff. v*^«^; u^Q^ 
m. — maxilla, Job. 16 10 (interpres vertit 
verba el; xac, (JiaYOva; [xou, ut Aqu,, 
Symm., Syr. - Hex. habent, cf. Field. 
Aliter LXX). 21 5. < ffnr»oN N. pr. Aooxd; Col. 4 14. Anecd. 
1443. 153 22. 15419. [*Q^? cf. «^]. loA. (];aV A Lac. 1 26, al.), JkoA- (Ps. 
35). C. suff. o,ioi. Mt. 2719 Ev. 200 A. 

/. ail«l. Eccl. 713. yl^, yh^'(PB. 1428). 

-lo^, defect. loX, Mt. 2536 Ev. 129A cod. 
vo^liQ^ (Mt. 2655A). praep. — versus, ad 
Gren. 219 et pass. V. et N. T. Praeter- 
quam Hom. Anecd. 19418. Lit. 69511. 
705 9. Lit. Dam. I fol. 2^. Hom. Ox. 
96716. 684. 

Jjol, ^ ab, ex Gen. 19 24. Js. 7li. 8 18. 
Jer. 301. Jon. 37. Mt. 6lB (AC io^). 
1127. 1819. Luc. 126. 38 A. 45 AB. 2 1. 
Joh. 16AC(B^). 14. 1032. 1526. 1627sq. 
Eom. 5 1. Eph. 6 23. Phil. 3 9. Hom. Anecd. 
17120. Act. Sct. Anecd. 170 11. Act. 
Adrian. fol. 2^ Lect. 3415. C. suff. Gen. 
8 8. Ex. 8 29. Job. 212 (Lect.). Phil. 4 18. 
Hom. Anecd. 18315. Lit. 705 15. 706 2, al. 
wLq^j JLm xa xar' ifxe Eph. 621. (primum aut secundum locum tenet) Gen. 
311. 17. 198. Ex. 9 26. Dt. 1015. Js. 813. 
Ps. 908. Sirac. 4525. Mt. 14 23B. 17 8AC. 
1815. 2119. 21. Mc. 226BC. 528. Luc. 521. 
64. 850. 2412. Joh. 518. 1152. 129. 139. 
17 20. Rom. 329.412. Gal. 32. Phil. l27. 
29. 3 8. 414. Hom. Anecd. 1715. 187 23. 
207 26. Hymn. Anecd. 1116. Act. Andr. 
et Matth. fol. 2^ C. suff. 3. m. wQ;QMS.a 
solus, unus Mt. 1423A, p. o. Gen. 2 18. 
7 23. Joh. 544AC. 615AC et saepius A; 
woiQ— Joh. 89 A (BC om.), ^,q^:& Mt. 
14 23C. 2436 Ev. 93 BC, Ev. 162C. Mc. 
27C; o,;Q.ala Mt. 2436 Ev. 162B. Joh. 
615B; OM— B: Mt. 178, Mc. 27, Luc. 
9 36. 2. m. y^taula Luc. 2418A, p. o. 
Js. 108. Joh. 17 3A, y— Luc. 1. c. BC, 
Joh. 1. c. BCD. 1. «jQ^Aa Js. 633. Luc. 
1040BC, J— ib. A. pl. v««»M— Joh. 622. 
^Qji^— Phil. 415. 1. ^— iThess. 3i. [Iq\, Mt. 2636BC Anecd. = h^l o^. 
Cf. ^l B. &n.]. *>jj::^. *uxA- (hebr. rh [cf. Sirac. 31 13] ; 
«rr^V). emph. JLuA., JLA. (B). m. — humor 
(Ixfjia^;) Luc. 86. > o .<aJ^ (per « scr. A: Luc. 24 12 Ev. 
219 et Joh. 17 20 Ev. 191; per q Mt. 
2119) [jj-Q\a Mt. 1815A] adv. — solum y-u^. Pa. Ptc. act. pl. ^^An;,i\a9 Luc. 
I621A, p. 0. BC. — lambit, 1. c. *;ajuX ywA. Mt. 2l6A (cf. 16; 2i; 
al.), ywA Mt. I533A, p. 0. paSS. yuuA 
Am. 811. Mich. 52. Mt. 25sq. C. 8BC, 
et pass. BC. emph. JLsoaA. C. suff. n»a.»>A 
Jer. 1119; etc. vPamooaA Mc. 727 AB. 
m. — panis, V. et N. T. pass. Hom. Ox. 
9758. 9. 12sq. Lit. 70713. i^l >cuA ol 
S^pToi T^4 TrpoOeaeox; Mc. 226; iJkQiaxol ''^ 
id. Luc. 64 (cf. *>u>xo). 

Ithpe. Ptc. yajA^uo — concinnatus est 
Eph. 2 21. j -*'* ^ » (rad. hebr., samar.; A** mand., 
neosyr.) Pe. Impf. ^qaA.< Js. 1 1 13. pl. 
vQjjuA. (nisi fort. Pa.) Luc. 1943BC (A 
om.). C. suff. 2. /. uaajqjaA.» ib. Dam. 
Ptc. act. /. JjaaA 2Cor. 1514. pl. ^jxA 
Gen. 199(Lect.) Ps. 225. 14211. — ursit, 
pressit, 11. cc. Cf. etiam \^. 

*jjuuA (ptc. pass.). emph. IjaaA — 
angustus Mt. 7i3C. Luc. 1324C. Hinc r 103 i^ corrig. AB 11. cc. (VjaA., ^j»*^), contra 
Schwally, Idiot. p. 48. 

\«juV Luc. 2125 Ev. 133 A, per • scr. 
Mt. 24 2lA, p. 0. al. eniph. IiOjaA. Joh. 
1621 Ey. 189A, p. 0. al. (Hinc corrig. 
i-»OjikA, Mt. 24 29 Dam. et Anecd. 170 3). 
C. suff. 3. /. eaojAA, (cod. manuscr.); 
s,o<!«Jo^ Mt. 2429A, v««^— S^- pl- 
^OjjuA. (si recte se habet) Mt. 249 Ev. 
92 C. m. — angustiae, vexatio, 11. cc. 

^jOjlA' (pl. abstr., ut <^>>o^<», al.) Mt. 
24 9 Ev. 92A. 21 Ev. 155 A; p. o. al. 
^.Qju^, V. 21 Anecd. emph. IjijOjlA pass. 

C. Suff. ^^jOjyA Js. 103. 1. u^jOju^, Jon. 

2 3, -j«uA, Phil. 414. pl. 1. ^^«uA Ps. 
43 25 (cf. ZDMG 53705). m. — oppressio, 
afflictio (&XT<j;i;, rarius &Xi«{;eu), 11. cc, 
Js. 822. Ps. 452. 14211. Luc. 2125B, 
Ev. 128 C. Eom. 53. 12 12. 2Cor. 64. 
iThess. 33. Hebr. 1033. Lit. Dam. I 
fol. 2\ 

Pa. Pf. pl. OjiA. Ptc. act. pl. ^jaAjd 
[Col. 28 leg. jAaoo] — pressit, arctavit 
Sirac. 465. Luc. 845. Cf. etiam quae ad 
Pe. Impf. adnotavi, praeterquam *j*»;. 

Ithpa. (an Ithpe.?) Pf. v«l-j*All. Ptc. /. 
LkAtoD, etc. — pressus, ursus, vexatus 
est Mt. 4 24. 2Cor. 4 8. Phil. 4 10. Hebr. 
1137. ij*A.boo u«9li Vit, Sct. cod. ms. 

*«ojlA («oju^). pl. emph. JL* — . 
incantator Hom. Anecd. 2004. «•^>X Pe. Imp. pl. QAQ^A — (con- 
tundendo) acuit Jo. 3 10. Hoc verbum 
requiro pro o*oV. LXX suYXo^j^axe. B. 
Jacob ZDMG 55139 coniecit oaojb, sed 
Pe. «ju nusquam hucusque repertum est. JLX N. pr. Aeia Gen. 4931 (ut Pes.). 
tflP Q ; ^ ; \ N. pr. AeppaTo; Mt. 10 3 A, 

p. 0. B (tf;OjA C). 

« fr> j»« lo « \ N. pr. AetoveiSr)!;, martyr 
quidam, Act. Philem. Anecd. 169 78q. ;.^ljA. (cf. Krauss. 2313sq.) Joh. 123 
Stud. Sin., A (corr. Lag.), ,..^\, BC. 
li-^-j^ A cod., ubi corr. mutavit in {;.^j>a., 
et D]. pl. ^t^^ Joh. 1939AB, ^>; 
C. m. — Xixpa, libra, 11. cc. emph. a) j.jAA. (A : Mt. 2 14, 
al.), p. 0. pass., jj^ Lect. 137 7. 6) JLA 
(hebr. Tfyb, Zengirl. «^''^, Targ. hieros. 
id. Quam formam Barhebr. quoque 
Palaestinensibus tribuit in Gramm. l31) 
Mt. 263lC. Luc. 237B (ubi non ut st. 
abs. intelligendum esse, ex sequ. st. emph. 
hayul patet). 1220BC. Joh. 94B. C. suff. 
3. /. a) «5iJ.jAjA (forma contaminatione 
orta ex otAA. et st. emph.) Jon. 4l0*. 
b) oAA. ib. V. \ PI. v'*V^ Mt. 4 2A, j?. 
0. Gen. 7 4. 12. 17; al. ; volA. Mt. 4 2C. 
[B olA.]. S.F. 743. m. — nox, 11. cc, 
pass. Hom. Ox. 957i3. 67 1 4 (cit. Mt. 1425). 
Vit. Eulog. ZDMG 56 260io. Lit. Dam. I 
fol. 1'. oAjA JLf3 (v. supra) (tj . . .) 6ic6 
vjxxa Jon. 1. c <m;^nn;N (cf. Krauss. 2315) A (ter), 
.m»^m\. B (ter), .m ^ mN C (bis) ', >mj^^ 
Joh. 10 lC. emph. J ^ mA ; l^^ Lit. 
Dam. I fol. l'^. 11''. Pl. v>^mA. pass., 
^>^m\ BC pass., trf^^A. Kt. 2113A, 
p. 0. ib. C, ,^L^ B (his) Joh. lOsC. 
emph. J^^m»V, jA^mV (BC) ; l^^j^ Luc 
1036C. — X^fJT^;, U. cc, Mt. 2113. 2655. 
2738. 44. Mc. 1527. Luc 1030. 36. 1946. 
Joh. 10 1. 8. 1840. Hom. Anecd. 2038. 
[21013]. 2116. Lit. Dam. 11. cc l^^fnoS. N. pr. AudTpa Act. 146. 8. t)j n j a jb \ N. pr. Auxaovia Act. 14 il. Kj^, NlA (= Tvb, — sed cf. exempla 
infra allata — , ex n''« «^) Mc 1038A; 
al. Defect. scr. iA Mt. 1420B. 2529 
Ev. 95 C. Luc 20 8 B. Cum suff. pronom. 
semel tantum coniunctum apparet: woLjA 
Luc 9 50, ubi verbi finiti munere fongitur. 104 '^ a\ , Alias est copula et pron. pers. post se 
habet (sicut simplex K»l, q. v.) , velut 
II hiji^ Gen. 1824s(i. s. D^lA. Joh. 19ioA 
(p. 0. C. Eccl. 112; al.), Ub^ Joh. 19l2 
Ev. 198A. jii lo^. Js. 712, JLJ^uX. A: Mt. 
2635 et pass., sed Ji»kx^ Joh. 17 14; ^. o. 
pass. ^il Ka^ Mt. 2442 AiBC. 25 13, 
VoJJkA. ib. A2, p. 0. 2313 Anecd. kA. 
^l pass., ^kA. Joh. 20 2 A, ^kA, Joh. 
145 Ev. 183B, al. oaioA Gal. 3 25 (Bibl. 
Fr.), uj^V Joh. 929A, Jj^A ib. C. — 
cf. Dalm. Gr. 77. 341. — non est, pass. 
Mire JLso^l- *iA non iurabis Mt. 536BC 
(A om.). [*yi^. Talis radicis esse verbum ^.aj>«\. 
IjjLoXuva Js. 633 Nestle (Lect. p. XVI sq.) 
putabat, comparans aram. j7^b, formam- 
que per o scriptam pro varia scribendi 
ratione ducens. Quod omnem respuit analo- 
giam grammaticam. Equidem nullus du- 
bito, quin librarii sit a^aXfi,a atque ar- 
chetypum verbum Kxao^ habuerit (sicut 
vers. Syr.-Hex. habet), licet praeter hunc 
locum nusquam hodie repertum sit.] *»AaX. JUaoi- (talm. B^S^, i^^)^b, Levy, 
Nh. W. b. 2477. Low., Aram. Pfl. n. 70) 
— picca (ireuxr)) Js. 6013. ♦^aoX. ^-^1 Mt. 1042 AB. Joh. 18 15. 
empk t,>y>Vl; Ijjbo^l Joh. 19 27 Ev. 206 A. 
[Perperam ^i-oAL scriptum est Joh. 18 15. 
16 C. 19 26sq. et saepius al.]. C. suff. 3. 
m. e),AViM, OM— Joh. 19 38B. Pl. ^^asAI 
(Joh. 158;. emph. JLj^lm^I; »h^1 C: 
Mt. 1719 et 2636; l>t^l 2626BC. C. 
suff. ^o^amM; -oio— Mt. 910; 23 1 Lag. 
302; al., — pass. BC (e. g. 5i. 14. 9i4); 
etc, o»am^1. ante Mt. 1032B. 19loA; 
Ot^dA.! Joh. 5l6A corr., «xj-orAl B: Mt. 
821, 910 et saepius alibi; OMt-j^A.! B: 
Mt. 243 Ev. 160, Luc. 7ii. 2. w. rr^^f 
y^ n^N 1, (BC pass.) ; etc. m. — discipulus, 
pass. N. T. ; praeterquam Hom. Anecd. 17911. 20123. Hom. Ox. 9646. 19. 67l0. 16. 
745. 

*U>Al /. Pl. c. suff. 3. m. sg. «,lj-iiAl 

— discipula (Domini) Lit. Dam. 11'^ = 
Anecd. 1132. 

*jjoi.l (verb. denom.). Imp. pl, opAl 

— docuit Mt. 2819. 

Ithpa. tjo^ll ; etc. Ptc. ,.»\b;^ (A). — 
discipulus factus, doctus est Mt. 1 3 62. 
27 57B (de A vid. adn. editoris; C om.). 
Luc. 14AC [Anecd.]. y V>\ N. pr. Aafxe^ (Pes. yM^) Luc. 
386. l^ aviS Lit. 70611 vox dubia. Mar- 
goliouth interpretatur „portus", quod ne- 
que ad sensum neque ad literas satis 
convenit. *| PV>N (cf. Krauss. 2317). C. suff. 2. 
/. *s^,Piii\ S. F. 1083. Pl. v.-ffwS Joh. 
18 3 A, sed ^ti^ B, per J» scr. C. C. 
suff. \oap,ibai., yoept^ Mt. 257 Anecd. 
129; ^om — ; etc, m. (?). — lampas, 11. 
cc, Mt. 251. 3sq. 7sq. *«^v\ . it^jL:M.iA, Ni^xnV (C). adv. — 
aawTOx; Luc 15 13. Cf. Idiot. p. 49. f>:^ Joh. 1143A (sed cf. adnot.), 
otti:^ (vocat.) B, oituAl D, iuAl (cf. 
;iiA.I) Joh. lluB. 43C. 12 iC. — N. 
pr. AciCapoi; (Pes. iiisA). 

«cBoiiL^ id. (graeca flexione obtrusa) 
A: Joh. 112. 5. 11. 14. 12lsq. 9sq., cf. 
Luc 1625. Joh. 11 1; p. o. Joh. 12 1 et 
9sq. Stud. Sin., Hom. Anecd. 20110. 26 
et pass. BCD. xdo;^i:A, Luc. 1623C. Cf. 
etiam tCQoii^l. tjJA, uii^ etc: vid. rad. *<ajt. vid. rad. «al. «^ f \ Pe. Ptc act. pl. ^^a^a\, — 
coUegit Mt. 716AC (B corrupte). 

Pa. Pf. pl. o^n\. (nisi fort. Pe. est) r 105 Mt. 1348. Impf. pl. yq^nV. Ex. 164. Ptc. 
act. /. J ^fcftS^, pl. ^^1 ^ i>\i» — collegit, 
11. cc, Mt. 1340sq. Hom. Anecd. 18010 
(cit 3Rg. 1712). 

*odaX (cf. ZDMG 54156) Pe. Pf. .u»\. 
Ex. 931sq.; Jj»^ Js. 9 13. 3./. kuA, Hom. 
Ox. 95116. ptc. pl. w. ^ju»:^ Ex. 163. — 
percussus, profligatus est, 11. cc. ; c. o r. 
Hom. Ox. 1. c. Ui^^-*a3» jja^ (cod. manuscr.). Ithpe. ujB\.l:i — verberatus est Js. 535. ♦«•n\. **uo:^ i^^h)' emph. U—. m. 
— • serotinus Ex. 9 32. Dt. 1 1 14. Jo. 2 23. >JL^. ^jiA, Ja. 504. Phil. 211. G. suff. 
otxi^; etc. pl. v *iii A ., v « f\ .. C. 
suff. ^qomiaA,. m. — lingua, 11. cc, Ex. 
117. Js. 356. Ps. 442. 565. Mc 733. 35. 
1617. Luc 164. 1624. Act. 23. 26. lCor. 
1228. 30. 13l. Hom. Anecd. 18214. >o i» part. interrog. quid? pass. nua Ua 
Ti xax<Sv Mt. 27 23; cf. Eccl. 112. Mt. 546. 
In exclamatione : quam! ^«t J^? is» quam 
magna est! Hom. Anecd. 20216; cf, Mc. 
13l. Lit. Dam. II^; o^mw quam multi 
fuerunt! Ps. 32. Itaque sequ. nom. subst., 
«^Am» U» qualis nequitia! Hom. Anecd. 
193l68q. Porro munere pronom. indef. 
fungitur, praemisso subst., velut Un ^^a^ 
disputatio aliqua Joh. 325B (apud reli- 
quos Jm abest). 

% \» i. id quod: «oi; Jbe tout Icjtiv 
Mt. 2746 Ev. 212. Mc 1522; al. Itaque 
^mt Um Eom. 108. Phil. l28. Col. 35; 
^^et, Jbo Col. 223. Hom. Ox. 9 50 7/8. 
, JbD Jlajuo axTfjvTj^ . . . Tjv Sap. 98; alia id 
genus. 2. i. q. ; Jjoa (v. mox) Luc 9 61. 
3. part. condit. si (el) lCor. 1226. Phil. 
2l (quater). 

; U» ^«.a 1. omnia quae Dt. Il5sq. 
Mt. 1832. 2122. 2320. Al. 2. quantum, 
quamdiu Mc 7 36. Luc 534. Hom. Ox. 
9665/6. 

j Jma coniunct. quum, dum. Est a) pro 
gr. Iv Tw c. inf. : «mjuj Jm^ Iv t(u (peisajdai 
Gen. 1916. Cf. Ex. 168. Jon. 28. Sirac 
462. 5. Mt. 2712. Lnc. l21. 2 27. 43. 842. 
933. 36. 1035. 141. 1711. 1915. 244. b) pro gr. genit. abs. Mt. 2 13. 2660 Anecd. 
(reliqui , Jj, j Um). Joh. 618. 830. 13 2. 
Act. 18. 16 35. Hebr. 7 18. 9 15. Act. 
Adrian. fol. ^»-. c) pro gr. ptc Mt. 253. 
2612. 2812. Luc 1237. 2244. Joh, 12 14, 
13 1. 18l. 1928 Dam. 2031 (male intellegit 
Schwally in Idiot, p. 49, sub d). Act, 
1 6 24 (cod, manuscr, ; Lit, t.»). B,om. 8 3. 
Eph. 25. Tit. 3 7. Act. Philem. Anecd. 
169 5 (gr. KXrjdei?). Pro (o^ c impf. Joh. 
8 7; xadoTi Ex. 10 10; Sia c. inf. Js. 537. 
Praeterquam Hom. Anecd. 179 lOsq. 183 27. 
187 22, 19313, 194 8. 22. 20620. 20923. 
21017. Lit. 70720. Vit. Sct. cod. ms. 
(pass.). 

h»} (semel Jbo*, Anecd. 1693. Neohebr. 
«OBf B. Jacob ZDMG 55, p. 141 com- 
paravit, nescius tamen , hanc formam 
Aramaeorum imitationi tribuendam esse). 

1. an forte Luc 2 44. Act. Philem. Anecd. 
169 3 (gr. Taxa). Hom. Anecd. 186 27 
(cit Job. 926). 197 26 (cit. Job, 38 14). 

2. ne forte ([xt^, fxi^Ti, (XTjroTs) Gen. 1830. 
32. Jon. 16. Mt. 7 9. 16 et saepe alibi. 
j Jmj Gen. 199. Js. 1015. Luc 534. Rom. 
329. I Jj«j ne forte non Am. 97. Job. 
2122. 22 5. 12. Hom. Ox. 9 7120. Act. 
Andr. et Matth. fol. 1' (fifj ou). Ih^ 106 jLma : vid. supra s. 1. 

JboiS- (Jb*A, Ps. 212. 4325. Mt. 2746 
Ev. 212 B. 47 B. Joh. 12 5ABD. Lit. 
Dam. I fol. 1\ — Joh. 21 5 A leg. JL»,) 
ad quid? quare? 11. cc, Js. 3l4sq. 632. 
Ps. 43 24. Job. 21 4. 7. Mt. 94 et saepe 
al. Praeterquam Hom. Ox. 96520. 6820. 
6920. Act. Philem. Anecd. 1703. 

JLse ^«rA. id. Eom. 9 32. ; Jb» V»,.:^ 
(8ia) quia Hebr. 46. IJbo (A ijL», IJLao, ijjo Joh. 2111); JLaso 
Mt. I812B, p. 0. Luc. 741BC. 8 8B. 
2413B. Joh. 2I11BC; JLjo Mt. I812C. 
28 BC. Luc. 88C. 2413AC, al. [-JL* Joh. 
I25BD]. — centum, pass. Dual. ^lJLio 
Joh. 21 8 A; ^ioo Joh. 67AC; ^Aloo ib. 
B, 218BC. Pl. v9Jbo Lit. 695 3, ^libo Gal. 

317. ^Jiio N. pr. Luc. 326B: v. IjLs ^Jbo (vulgo ad rad. niJ< referunt), ^JL» 
A: Mt. 916, Joh. 1929, p. 0. Js. 95, 
pass. « Luc. 936. Joh. 19 2 AC. emph. 
i^Uo A: Mt. 916, Joh. 195, juo Joh. ib. B. 
Hebr. lll; al. C. suff. opjbp (Mt. 9 21 A), 
p. 0. pass., ooso Mt. 2418A, p. 0. 920sq. 
B. Luc. 844. yiJLjo, yiso; etc. PI. ^l» 
Luc. 2412 Ev. 219 A, p. 0. al., ^-ojo Luc. 
1. c. B. st. cst. »uJbo Luc. 2412B (C?). 
emph. JLajJLjo, Uuo Jon. l5; al. C. suff. 
wOiJL*, »ot(uJL:x> Mt. 27 31 Ev. 201 A, ojjbp 
A: Luc. 23 34, Mt. 27 35 Ev. 203, ujjbo 
BC pass. (e. g. Mt. 17 2), «axso, odo Mt. 
2665 Ev. 181 C. yAiJLjo; etc. (In cod. A 
non aliter quam vocali e, i instructa 
apparet haec vox. Qua ex re concluseris 
^Ul subesse. Tamen non casui videtur 
deberi, quod nusquam aut [in A aut in 
reliquis codd. per literam x scripta in- 
venitur. Nescio an punctorum autoris 
animo vocab. ^-kio 0"'^); licet prorsus 
aliud quid significet, obversatum fuerit). 
m. — 1. vestis Js. 9 5. 61 10. 63lsqq. Jo. 2 13. Ps. 2119. 44 9sq. Mt. 9 16. 20sq. 
Mc. 1050. Luc. 827. Joh. 19 2. 5. Act. 
1622. Hebr. lll. 12 Dam. Alibi. Hom. 
Anecd. 17610 (cit. Prov. 25 20). 2. vas 
Ex. 112. Js. 10 29. [Job. 2124 leg. w*i.jo 
„viscera eius"]. Jon. 1 5. Mt. 13 48. 25 4. 
Luc. 8I6. Joh. 19 29. iThess. 44. Hom. 
Ox. 9 7412. Hom. Anecd. 17319 (cit. 2Cor. 
47). 22. 1741. 7. 

Ji^io N. pr. Msvva (Pes. ujjbo) Luc. 
331B (C lu^io). 

^;^^ Joh. I83A, j?. 0. BC, pro oirXa. 
Forma corrupta nominis a V^i derivati; 
cf. JLj. t^o N. pr. MaaO Luc. 3 26: ita repono 
(sec. Pes.) pro ^JL» (B), ^jLa (C). vPt-s^'> N. pr. MaY7£oa)v (Theod.) Js. 
1028 (LXX Pes. MaYYEow, o^.^). ^^'■«^o N. pr. Ma^aSav (cf. Buhl. 
Ceogr. p. 225) Mt. 1539 A,^?. 0. BC. Cf. 
nom. insequ. ^t^^o N. pr. Mc. 8 10, gr. AaX|ji,avooOa, 
Pes. ^^^- ''"'■• v^.^. Cf. voc. praegressam. 

*A,y^. f. emph. li^j^ Mt. 28lA, 
per ;^ scr. A Joh. 19 25 Ev. 238 et 281 ; 
p. 0. al. — ^i MaYoaXyjvTQ, mulier Magdala 
oriunda, 11. cc, Mt. 27 56. 61. Mc 15 47. 
161. 9. Luc 82. 2410. Hom. Ox. 9703.9. t^>^ (A Mt. 108 Ev. 246 [6w]; p. 0. 
pass.), v^^s^ (Rom. 3 24, al.), ^j^t^ (per 
^JU) C: Mt. 10 8 Ev. 246 et 288. adv. 
— 1. gratis Swpeav Mt. 108. Rom. 3 24. 
2. vane, irrite, frustra Siaxevrj^ Job. 226; 
sXxfi Rom. 134. Hom. Anecd. 17226 (cit. 
Phil. 2 16: dc, xsvov). ^^<i\ , ^a^i^^iN, (C: 
Mt. 522 et Joh. 1525 Ev. 187). 1. gratis 
Sfopeav Joh. 15 25. 2. temere aoixwi; Prov. 
117; eixYJ Mt. 522, lCor. 152. Vit. Anton. 
Stud. Sin. 111484 ([xaTYiv: Migne, P. Gr. 
26 904 B). — Praeterquam Vit. Sct. cod. ms. r *a«^ 107 ♦ota,^. Pl. ^*^ Mt. 2iBC. [In 
V. 7. 13C et le^^B leg. ua**,^]. emph. 
U*a.«;^, «juta^ (Mt. 2l6A bis), uAO^ 
2 7B. 16» BC. 16»» C. [JL**^ V. 13A corr.] 
— magus, 11. cc. pJLt^ N. pr. MaSiatJL Js. 10 26. 606. [^jjo aliquid Luc. 2412 Ev. 4A, loc. 
interpol.; Joh. 1930 Ev. 206 AB. Vox 
edessena eximendaque lexico]. (sic) N. pr. Midianitae Vit. 
Sct. cod. mB. (ubi agitur de Num. cap. 25). [tijjo humus Sap. 9 15 ex coniectura 
editoris (p. 28). Cf. tamen ZDMG 53 708]. "^JLAXopD N. pr. MaXeXsT]X Luc. 
3 27B, Vjlo*» C. 

OOM: yid. o^oM. < m «^^Qao jxoYti; aegre Hom. Ox. 9 69i3. jLfOM Luc. 1133A, p. 0. Mt. 515AB; 
«ojo ib. C. — }ji.68io5 modius, 11. cc. 

oojoso N. pr. Mwap Js. 11 14. 154sq. 
ooM Ps. 82 7. 

**alQi». pl. m. emph. ujkatose (sic leg.) 
— Moabita Ex. 15 15. 

{KAaetuo N. pr. ii MtoapiTK; Js. 15lsq. 830. Dt. 317. Mc. 1226; al.) N. pr. Moses 
1) jpass. V. et N. T. Praeterea Hom. 
Anecd. 17123. 20820. Hom. Ox. 9 5ii5. 
52". Lit. Dam. II'. 2) monachus quidam 
in Scetico deserto: Vit. Sct. cod. ms. *yiOio. ^oM m. — macula, vitium Luc. 
16 Anecd. 2Cor. 6 3. Eph. U. Hebr. 9 14. 
^QM jl; a|ji.(u[JLO( Eccl. 11 9; synon. S» ijS, 
q. V. Jboo» Ps. 906: leg. 
Cf. rad. ^«j>. (Tzpd^dia). *uDQio. Aph. Ptc. act. AxMM Prov. 9 7. 
pl. m. ^— Luc. 1614. 2335AC, ,^A^»» 
ib. B. — derisit, c. o p,, 11. cc. 

»1 (inf.) /. — derisio Ps. 43 14. ia», ioM (A) m. — myrrha (<j|xupva) 
Ps. 44 9. Mt. 211. Joh. 1939. 

JLa^om (A i*«M, jL»&») s. uAuo (Ex. *la5o. Pe. Pf. h^, liM (B: Mc. 9 25 
Luc. 16 22); 3. /. hhu»; etc. pl. 3. ISuio 
Ex. 9 6. Mt. 832C. 2. yoi^ Col. 33. 
Impf. loio- Joh. 650A; 2. Jjoaol, J;ai»^l 
Gen. 2 17 Lit. 1. lua^, h^U Jon. 48; 
etc. Ptc. act. ijbo, k*Jbo (Ps. 48 18, al.), 
kuao (Joh. 1126C); /. \t>^lM, lljbo (Joh. 
1224» Ev. 47 A), Ihu» (1. c. v« Ev. 168C. 
Luc. 842C); etc. — mortuus est, 11. cc. 
et pass. Act. Philem. Anecd. 1704. Hom. 
Anecd. 21016. 

huM (4Eg. 2 21, al.). emph. Ihj» (Dt. 
141). Pl. ^^joo (Mt. 22 23 etc). emph. 
Uh^, Ih^ (Mt. II5B). C. suff.\ooMiwoo, 
\oaiJ^;j^ Luc. 960C. — mortuus, 11. cc, 
Js. 819. Ps. 876. Edm. 6 11. Eph. 2l; et 
saepe alibi. Praeterquam Act. Andr. et 
Matth. fol. 2^. Hom. Ox. 9 58 19. 616. 65 15. 
Lit. Dam. I fol. l^. II1\ Cf. etiam praep. 
^, sub d). 

^^uJLm Luc. IO30B nou tam pro K^Jbie 
accipiendum videtur, quam pro ptc. act. 
Rectius autem A ]^:.*ao. 

lojo (Js. 98. Mc. I6I8AC; al.). emph. 
lJ;<uo pass., {loM Mt. 2638A. C. suff. «ila» 
(Js. 539, al.), etc m. — mors, 11. cc. 
et pass. V. et N. T.; Hom. Ox. 9 617. 
Lit. Dam. I fol. l'', al. 

*1oam. pl. ^Jjoa». emph. JLJioam — 
mortalis Eom. 8 11. Hebr. 9 14 (Lect. 15; 
sed graec. vexpot, cf. Lect. 120). 

ylsuo Ex. 9 3. pl. ^loM, ^LoM (Mt. 24 7 A 
cod.), «jo^Iuo (per aJUI) B: Luc. 2111 
et Mt. 1. c. Ev. 160. m. — pestis Ex. 
93. Mt. 247. Luc 2111. 

Aph. hu^l Lit. Dam. I fol. 2''; etc. 
Impf. 1. h<j^; s^hi^ (Mt. IO21A, al.). 
Imp. pl. oKam{. — morti tradidit, inter- nW» 108 i-A-» fecit, 11. cc, 3Rg. 211. Mt. 2659. 27l. 
Col. 35. 

*v^JLio Pa. (Hic illic Pe. statuere 
possis) s^i»; etc. Impf. pl. s^l^ua^ Am. 
9 13. Ptc. act. pl. ^^i^ua» Hebr. 4 2. — 
miscuit, 1. c, Prov. 9 2. 5 (Lect.). 1 Cor. 
1224. 

JL.^1» Js. 1 1 16 : leg. li^ (vid, rad. 
^)»^)- 

*^ojLiO: V. rad. ^u. *«-wao. *o^^. emph. jLw«m. m. — me- 
dulla Hebr. 4 12. 

JLuio I. Pe. JLuso (Mt.2668 Ev. 195 A); 
etc pl. «u*» (A: Mt. 2135 Ev. 88 A; 
2667aEv. 181), p. 0. al. Impf. 1. Uj^^ 
Ex. 916. Imp. Im» Ps. 34 1. Ptc. act. 
JLlOo, umjb (lCor. 9 26), pl. m. ^juujo, ^ju» 
(Mt. 27 30 Ev. 210 C. Luc 23 28B). — 
cecidit, percussit, 11. cc, Ex. 925. Js. 
10 24. 1429. Job. 1610. Mt. 5 39, 24 49. 
2651 Anecd. 2730. Mc. 15 19. Luc.. 1030. 
1813. Joh. 1810.23. Sequ. JLafj» s. CfjB 
bellum gessit Jo. 2 7, c. >dX p. Ps. 34 1 
(bis). Act, Adrian. fol. 2^. Vit. Sct. 
cod. ms. 

JUx» (Kni? targ., samar.) Ex. lll. Js. 
10 24. 534. emph. lAu*jo («nrjD) Js. 534. 
C. Bu£F. wbcjoj» Job. 16 6*' (hinc corrig. 
uAOjuiM in V.»). Pl. ^lajuio 2Cor. 6 5. 
emph. llojuio Act. 16 33 (cod. ms.). C. 
suflF. oitajAjo, ail-{QjuM Luc I621B. /. — 

1. ictus, plaga Ex., Js., Act., Cor. 11. cc. 

2. vulnus, Tpaufxa Job. 1. c, Luc. 1034; 
llxoi Luc 1621. 

Ithpe. Pf. ujuioll — vulneratus est Act. 
Adrian. fol. 2"^; >ii. JLs^jb ujumII impug- 
natus est Vit. Sct. cod. ms. (bis.)] {«oi 
t^fjB euo:^ Ijum&oo ib. 

♦JLloo II (targ. «n»). *JLjuio (Ptc 
pass.). emph. JLuuso. m. — textus, textura Ex. 288. '» ir=>^ epYov ucpavriv ib. 2631. 
286. 3630. K^.-uio N. pr. MaOOad Luc 324C, 
IJ.^.M B. Utraque forma corrupta. Pes. U*uio N. pr. Luc 33lC: vid. Jbjbo. ♦uajuio. Pe. Pf. j,^j^ Col. 2 14. 2. m. 
V i uu,» Lit. Dam. III'. Imp. jbojum Lit. 
70623. — obliteravit, 11. cc (inip, aram. infi. Nescio an ex 
*infc< DV contractum sit. Alii aliter). adv. 
— cras Ex. 823.29. 9 18. 104. 19 10. Mt. 
6 30.34. Hom. Anecd. 203 13. 21111. 
vjuioj JLooj dies crastina Ex. 9 6, Mt. 27 62. 
Joh. 135.43. 1212. ;juso:v, Ex. 9 5. Jon. 
47. Mt. 634. JL^io Pe. ^jo; etc Impf. 3. /. u^l; 
etc. Ptc act. JL^; etc [Falso pl. m 
^^uin IThess. 415 Lect.]. — 1. advenit 
accidit Jo. 2l. 3l3. Eccl. 12 1. Luc 24 14 
evenit (aTtopaiveiv) c ^ p. Luc. 2113 
Sequ. acc: contigit Mc 1032. lCor. 1013 
Hom. Ox. 9526(?). 17. ; o^, JL^ (c 
enuntiato subiuncto) Luc 1 9. 1031. [Act 
Philem. Anecd. 169 9 (aufxpaiveiv)]. 2. per 
venit, sequ. ^ Joh. 619. Rom. 9 30sq 
Hymn. Lect. 1362; io^ Job. 1620 (Trpoi), 
>>;aa Gen. 6 13 (ivavttov). Assecutus est 
alqm, c o, iThess. 4 15; we^, comprehendit 
Eph. 3 18 (xaTaXafxpavcaOai, apud nostrates 
„erfassen"), sequ. enuntiato subiuncto. 

JL^ y^ (*«ttlD. JL^ Mt. 2820A1, l^ 
2421. 27. 31; JL^ 2638, cf. 27 51 Ev. 204) 
pass. «4-^ r^ (Jon. 44. Phil. 28. 2Tim. 
29. Hom. Anecd. 18211; in unum vocab. 
coniunctum ib. 2008. Mt. 2638 Anecd.2). 
praep. (suffix. caret) — usque ad, 11. cc, 
Sirac 1826. Mt. 11 13. 2Cor. 3 14. Hebr. 
412. Hom. Anecd. 1. c = Ps. 157. In 
verbis {loioj JL^ p- Mt. 2638 partic j 
pleonastice adhibita est, sicut iu uk^ yi. r hi^ 109 iLaM -; Phil. 2 8 Lect. 1 1 . (Hinc corrige 
quae in Idiot. p. 49 sq. leguntur). 

^ JL^ yi. — id. (synon. V h»r^) Mt. 
22 26. 27 C (ubi leg. ^ u^ y^ pro 
^ «^}o). 2658 Ev. 195. 27 8C, Ev. 
199 AB, Ev. 209 A. 45 B. 51 BC. 28 15. 
20 BC. 

oqN. l^M ^ usque nunc, hucusque Mt. 
24 21 ABC. V»-* '^«^ i-»^ f-^ r^ (sic leg. 
pro ^) Tocrourov Yit. Anton. S. F. 10017. 

^*s\ J^jo ^ £(o; avco Joh. 2 7BC (A 
VA. Jjo^). 

j iv^ ^ coni. donec Gal. 2 13 (waxe). 

Aph. Pf. pl. o^l. Imi)f. u^A>; etc. 
Imp. u.^j»t. Ftc. act. ^x^jrue, ^^« ^ i,wt» (Joh. 
I829BC) — perduxit Js. 116 (Lect.). 
43 9. Luc. 1840. Joh. 1829. Hom. Anecd. 
1917 (cf. Act. 1919). Vit. Sct. cod. ms. IJL^ N. pr. vid. Kj^.M^w. JiA lci .^ v > — p.eTavoia Vit. Sct. cod. 
ms.: y e^ «^i^ (bis). *flDjL^ N. pr. Luc. 326C (B th.^.»). ^k^-ao (cf. Idiot. p. 50. Dalman. Gramm. 
p. 184) propter: »1\,«.^ „propter me" 
Anecd. 1 9 1 23 : palimpsesti loco corrupto. 
, ^^4*» quia Mt. 613A corr. (BC ,)» 
; "^o-^uiM Lit. 70910 (qui liber syrismis 
abundat). Quae omnia non satis testantur, 
vocab. in dialecto revera extitisse. fiA^>» N. pr. (corrupt.) Luc. 329C 
(B om.). *;.^, i^ Eccl. 113. emph. t;^ (A: 
Mt. 7 25.27), p. 0. pass. pl. ^r^ Act. 
1417. emph. Ui^ Mt. 727B (vix pro- 
band.). m. — imber, pluvia 11. cc, Gen. 
25(Lit.). 74. 12. 82. Mt. 725. 27. Alibi. 

Aph. 4^1, ^^t (Gen. 25 Lit.). Ptc. 
act. ^JttM — pluere fecit Gen. 25.19 24. 
Ex. 9 18. 164. Jo. 2 23. Mt. 545. Hom. 
Anecd. 171 18. 20318 (cit. Mt. 1. 1.). JL^. Vo-^ ^V^ metropolita Lit. 680 
(loc. syr.); o^iiat^j» 6966. 16^-^ N. pr. Luc. 3 26B. 29 B. 31 BC 
(MttTTa&a). w£^..^JO N. pr. MaTTadia; Luc. 325B. 
29 C. tflDjLK.^ N. pr. MaTTaOiac Luc. 3 29C. ^*io (pl. tantum. Utitur syntaxi tam 
sg. quam pl., compara e. g. Js. 43l9sq. 
Lect. 77 cum Lect. 36) st. abs. Gen. 6 17. 
911. 15. 184; al.; « Mt. 2749 Ev. 204B. 
Luc. 744B. Joh. 323C et saepius BC; 
,^ Ex. 171, ;;. 0. Mt. 1042B. [^U» Mt. 
27 49 Ev. 204 C; u» Joh. 1934 Ev. 238 A 
in rasura]. emph. Ijm. C. suff. wOm Am. 
9 6; ..etOM Ex. 1519. vOttMM Ps. 454. tn. 
— aqua, pass. V. et N. T. Praeterquam 
Hom. Ox. 9556. 23sq. 5711. 6715. 18.685. 
9. Lit. 6959. 69617 (cit. Ps. 64 10). 704 15. 
70517. 7066. Act. 14 8: leer. #-5^- ^w?t-^, pl. abs. ^t^ — MrjSoi Act. 2 9. JLst'*» N. pr. pro MaoepTjva Js. 10 31 
(Pes. h»t» , antiquitus ex Klla.T^ 
corrupt.). J;..^-.^ (^LT^zpa. Cf. Krauss. 2334) Luc. 
223A; tr^ ib. B, al. /. — uterus, 11. 
cc, Hymn. Anecd. 111 11 (perperam -^ 
instruct.). Lit. Dam. I fol. l'^. Cf. etiara 

^;Q^1 hLt^. JLaaM N. pr. Micha proph. Lect. 24 1. "•^iuoo (cf. Krauss. 2334sq.). m. 
[xiXiov miliarius Mt. 541. < A>o ^ > \ « v> N. pr. MiXtjto; urbs Hom. 
Anecd. 19122. 

^*io (po. Etymologiam nuper tentavit 
E. Littmann ZA 14, p. 99, n.) pass., « 
Js. Si9. Mt. 247 Ev. 92 B (few), Ev. 160B 110 \M (priore loco). emph. Ixxio. C. suff. yijM, 
yiM Joh. I835C. uIjlm Js. 43 20 (Lect. 
77). pl. 1. ^jxM, ^ Joh. 1148B, ^*SD 
Luc. 75BC. Pl. abs. ^Mx», ^oo (Mt. 
105 Ev. 246 B). emph. Jaa.m>. C. suff. 
3. /. 6mj^ Gen. 18 18. 22 18. m. — gens, 
natio. Paene ubique est pro l&voc, sive 
de gentilibus, sive de Christianis e genti- 
libus, sc. Gen. 2218. Ex. 924. Num. 1329. 
Dt. 614. 1015. 1123. 1229sq. 137. 142. 
Js. 89. 19. 91. 107. 11 10. 426. 5215. 6O2 
sq. 5. Jo. 32. 8. Ps. 825. Sirac. 466 (bis). 
Mt. 415. 632. 105. 18. 247. 9. 2532. 2819. 
Mc. 1033. 42. Luc. 232. 21 10. 25. 2225. 
Act. 1416. Rom. 3 29. 930. 1 Cor. 1 23. 
Gal. 215. iThess. 4 5. Cf. Hom. Anecd. 
20020, 22. Hom. Ox. 9599. 636. Hymn. 
Lect. 13612. Act. Adrian. fol. 2^ Lit. 
Dam. I fol. 1\ De ludaeis Gen. 18 18. 
Is. 106. 60 22. Luc. 7 5. Joh. 1148. 50sqq. 
JLlaam uxa ol idvtxoi Mt. 547. 67. Semel 
tantum est pro ^lvo; Is. 4320. — Verbum 
Xao^ per IStnn reddere solent. (cf. Krauss. 2327). m. — collare Prov. 19. *y^ Pe. Pf. pl. a^(o) Mt. 2iiC. A 
Qjoo« (num fort. = oajoo?), B oj&mIo, quod 
utrum ut scriptio phonetica, an ut Aph. 
intelligendum sit, ambigitur. 1. y.QVQ.. 
Mc. 1 7 A , j?. 0. B [C corrupt.]. — se 
humiliavit, 11. cc. 

Y^aA (Mt. II29A, p. 0. al.). emph. JL— . 
Pl. JLa&x&m. C. suff. ..^qjUam Is. 14 32. 
— humilis, 11. cc, Is. 1 1 4. Ps. 81 3. Mt. 
21 5B. Jac. 19. Rom. 12l6. 

aaxA» (Col. 223). emph. H— Phil. 23. 
C. suff. oiLaiujiA, etc. /. — humiliatio, 
11. cc, lEeg. 111. Is. 402 (Lect. 37 cf. 
y.o.ioajto). 53 8. Luc. 148. Jac 1 10. Phil. 
321. -loAxiiao (cf. Sachs. Beitr. I 108. II 
83) „ego humilis" Vit. Sct. cod. ms. 

Aph. y»l (A : Joh. 8 6. 8). Ptc. act. 
yM» — vultum demisit Joh. 1. c. (pericopa abest in BC). Hom. Anecd. 187 9 (cit. 
Job. 9 27). — Cf. Pe. 

yiOA» s. yisaaio (Phil. 28 Lect. 11); 2. 
m. Kjimam Ps. 4320 (sic leg.); etc Impf. 
3. y,>iif>M>»; anteced. part. ^: y^&aMi Luc. 
I814C (cf. B); etc Ptc. act. yS&ajoM — 
humiliavit, 11. cc., Is. 9 16 (ubi interpres 
Tartivuiaiv legisse videtur pro xaTaTrivwaiv). 
6014. Ps. 8915. Job. 2212. Mt. I84. 23 12. 
Luc. 1411. Hom. Anecd. 184 1. 

^yoioAM. emph. JL — . C. suff. 3. /. 
otaoaa fxa o — humiliatio Js. 402 (Lect. 88. 
Cf. of.x'^».). Ps. 893. 

Ithpa. Pf. 3. /. kLaJoiool;!. Impf. yjaa.A^.^ 
(A Mt. 2312, al.); etc. Ptc. yjaaao&oe — 
humiliatus est Js. 404. Jer. 3837. Ps. 
4326. Mt. 2312. Luc 35. 14ii. 18 14. 
Phil. 412. Hom. Anecd. 17819. Vit. Sct. 
cod. ms. « mvt^^v» N. pr. Maxfi-ac Js. 1029 (Pes. 
«mjaajo). 

*' mnv> (Ex assyr.). emph. }mn^ («DD» 
an JLmASo?). m. — 1. vectigal, portorium 
Mt. 17 25. 2. telonium Mt. 99. Mc. 2 14. 
Rom. 137. Jmn» itAa id. Luc. 527 (in 
cod. A perperam punctis plur. instruct.). 

,£003» (Luc. 527AC), ■xol.iiM (Luc 18 10 
B), emph. JmftV), UoU^ (Luc. I811B). 
Pl. ^fioa», ^mjjiio (Mt. 9lOsq. B). emph. 
i^xoji:» (Mt. 911 A), p. 0. al. m. — pub- 
licanus, 11. cc, Mt, 546. 10 3. 18 17. 2131 
sq. Mc 2l5sq. Luc, 3 12. 527sqq. 19 2 
(cf. **;). *^^. JLe («V») Mt. 1236A, p. o.pass. 
emph, Ihdk», IhC^jkM (Mc. 7 29A; p. 0. Act. 
1412, al,). C. suff. at]b<2^, etc >«.f>..bi..\»a 
Joh. 442B. Pl. ^ Mt. 67A, p. o.pass. 
emph. jLAap. C. suff. ^o\», %.o\jA (Ps. 
54 22), ^o,o:iio (Dt. 3112, al.), «:sjo (Luc 
248B); 2. yAji», yAa»; 1, v\m, ..J\ao 
(Jon. 42, al.), uAso Job. 21 2 (Anecd.); 
etc. /. — verbum pass. (In V. T. saepe I^ JL. 111 pro (irjfia et Xoyo; = ^2^; cf. etiam Mt. 
19 9 «oj); l\i» ^ {.a\. icapsxToc XoYOU nop- 
v£iac BD Syr. «=»'•). 

"^Xia» (Job. 17 6, al.) s. V.\jaM (Luc. 
I22C). emph. JI^JOM. C. suff. «t^Xiue 
(semel a^^i.>ue Luc. 54 A cod. Cf. syr. 
jW wo , samar. IvQD Gesen. carm. 78, 
mand. N^D«D = «'^«Va^O.); y\\»y 
(m'hagg^idnd) Jlt. 26 73 Ev. 181 A; etc. 
Pl. ,^:i:iib. Yit. Abrah. Qidon. ZDMG. 
56256*. m. — sermo. Est pro XaXta 
Js. 113. Eccl. 7 15. Mt. 2673. Joh. 442 
AC, cf. Gen. 1833. Luc. 54A (XaXAv); 
^^\mm I; x(o^6; Luc. 1 22. Pro XoYO? 
Sirac. 1829 (loc. mutil.); OpuXXrjtia Job. 
17 6. Homilia: Hom. Ox. 9 54 19. Hom. 
Anecd. 17717. 

Pa. \^, \u\m (Ps. 49 1; BC pass.); 
etc. Impf. ^^\>a<, VlS.m^; etc. Imp. 
^^\m, V.\m; pl. o\N\». Ptc. act. ^^\mm, 
VAjom; etc. — locutus est, pass. Sequ. 
V p. Gen. 504. Js. 7 10, et pass.; lo^ 
Trpoc Gen. 18l9. 27. 29. 31. 504; )pl^ [leTa 
Act. Andr. et Matth. fol. 2"^, irpo; Gen. 
1914. Num. 51. «n-t\N V^ XaXsiv slc r. 
xopSiav Js. 40 2 Lect. 37, sed <^-^\-> ib. 
Lect. 88. Anecd. 223. ^ ^%>^ h^i^ 
salutavit alqm Lit. Dam. I fol. 2^ (cf. ^Ia). 

Ithpa. "^XmII (Luc. I45A); etc. Impf. 
WMt(^ ; etc. Ptc. W\»&i\» ; etc. — dictus 
est Mt. 2613. Luc. 145.65. 2 17. Hebr. 
22sq. Hymn. Lect. 13613. jJi» Fe. U», *^; etc. Impf. 3. /. 
Jbal; etc. Imp. pl. ^m. Ptc. act. Jbo 
s. w^ (Act. 228). — 1. hausit Js. 123. 
Joh. 47.15. 2. implevit Gen. 122.28. 
91.7. Js. 11 3. Luc. 5 7. Joh. 2 7. 166. 
Hom. Anecd. 183 8. Sequ. dupl. accus. 
Ex. 28 3. Mt. 2748. Act. 228. Vit. Anton. 
Stud. Sin. 11 147 3. 

jb» (ptc. pass.), JL^ (Joh. 1 14 A), «X>» 
(Luc. 512. Joh. 1929 Ev. 206 BC, al.) 
etc. ; pl. .,J^ (Mt. 1 4 20 A), ^jJiao; /. ^jJiio, vJ-Aii (Mt. I537A). — 1. plenus, abs. 
Mt. 14 20. 1537. Phil. 4 18; sequ. « Job. 
2124. Mt. 2325; sequ. acc. Mt. 23 27Bq. 
Luc! 5 12. Joh. Ii4. 1929; Vit. Eulog. 
ZDMG. 56 2606. 2. f. gravida Js. 40 U 
Auecd. (iv YasTpi l^ooja, Lect. jt^->). 
S. Sequ. ^ par, satis, Ixavo; el; Js. 40 16, 
cf. a\a«A et _JlaM;. 

o^ (^^^?) st. cst. m. — plenitudo: 
Ex. 9 8 \pua^,_>l «\» quantum manus vestrae 
capiunt. (Huc quadrat text. Symm., 
Theod., vid. Field; LXX 7:Xfjpei; t. 
/eipa;); cf. 1633. 

«Ws- (A: Mt. 2335A1), «^>?^ (Joh. 
9 21.23), o\v»\ (Mt. 24 24. 2714 Ev. 209. 
Luc. 16 26); >a\^\. (Mt. 23 35A2. 27 14 
Ev. 200). [«\i«\. Mc. 2 12 C]. — 1. st. cst., 
sequ. nom., Joh. 9 21. 23: o^ ^•^r'^ oli^ 
6»sofsft» ^^ '^Xio.»* compos est de sese lo- 
quendi, facultatem habet d. s. 1., pro 
rjXixiav lyei. ['^^^«^i v. 2 1 B scribae dor- 
mienti debetur]. 2. ; «^\>»\ coni. ut, 
a) wcjTe Js. 822. 10 2. Mt. 1354 (sic leg.). 
24 24. Mc. 2 12. Luc. 5 7 Anecd. (cett. 
; ^r^a,). Itaque Hom. Ox. 9 64 13. Vit. 
Sct. cod. Ms. 6) oTTto; (5v) Gen. 18 19. 
Ex. 10 2. 117. 164. Js. 916. Am. 9 12 
(suppl. ;). Jo. 3 6. Sirac. 46 1. Eccl. 722. 
Mt. 2335. Luc. 235. 1626. Itaque Hom. 
Anecd. 201 16. [Lit. 709 14 cum, quia 
«ignificare videtur; vix recte traditum]. 

; o\Wv. y.*^ id. quod simplex ; o^.^ 
2. a) Mt. 2714. 

Ithpe. «AmII; anteced. part. ;: tA>»K.»; 
Anecd. 169 5. 3. /. iuijbit, l:lAi.l{ (Mt. 
1348 Anecd., cf. Js. 11 9 Anecd.); pl. 
o^It Luc. 526A, p. 0. C, al., oAm — 
Luc. 4 28BC. 5 26B. Impf. IXioK- s. 
u\m\.^; etc. Ptc. iAm&;m Col. 2 18. — im- 
pletus est, abs. Ex. 106. Ja. 1 1 9. Jo. 
3 13. Mt. 1348. Luc. 35. 14 23. Col. 2 18; 
sequ. acc. r. Gen. 6 11. 13. Eccl. 11 3. Luc. 
428. 526. Lit. 6975 (cit. Ps. 64 12) = 
70615; sequ. « r. Jo. 2 24. Ps. 89 14. v«2SJ« 112 Luc. 115ABC. 41. 67. 240. Joh. 123. Act. 
Philem. Anecd. 1695; sequ. o r. Luc. 
115 Anecd., Col. 1 9. 

Pa. «\ao etc. Impf. 3. V^ (Luc. 
9 3lA, p. 0. al.), .<\vi> (Phil. 4 19); etc. 
Imp. pl. o^, 9^ (Mt. 23 32Ai,A2), p. 
0. pass. Ptc. act. lA^a». Pass. /. JLAsa» ; 
etc. — 1. explevit Mt. 2332. Joh. 16 24. 
Act. 22. Phil. 2 2. 419. Lit. 698 4; c. acc. 
r., qua expletur, Gren. 221. 2. complevit, 
perfecit Zach. 9 13 (del. ^). Mt. 3 15. 
517. Luc. 9 31. Joh. 3 29. Col. 4 17. — 
Ptc. pass. ir£7:XT)po^opY){xevo4 Col. 4 12. 

«Jlo» Hebr. 10 22 Lect. 122 (cod. 
«o\.*»). emph. j^QM. C. suff. aiA.&)e 
Joh. lieA, al., oMJloio Col. 29. m. — 
complementum, plenitudo: TrXT^pco}xa Mt. 
916. Joh. 116. Eph. 110. 23. 3 19. Col. 
119. 29; cf. Lit. Dam. IP; TrXYjpo^opia 
Hebr. 10 22. 

..jluei Luc. 3l6B; hinc corrig. Mt. 
88B. Luc. 7 6B; u:s.ajo; Mt. SsC. Mc. 
17B. Luc. 7 6C; -jljooj Mt. SsA, p. o. 
Jo. 2 11 Lect., Luc. 3l6A, >>;\.»o; Luc. 
76A, p. 0. Job. 2115; «.Ajoj Mc. l7C. 
Pl. ^jloioj Col. 112, ^o», 2Tim. 22 
Lect., ^;xAmq; ib. Ox. /. ^|.Amo; Js. 40 16. 
— sufficiens, par (ixavo;), 11. cc. Sequ. 

O Col. Il2: JLcAqju^ ^jloM; ^kO^ii^ 4^^^! 

Tip ixavwaavTt uixa^ eic t. jxspiSa. 

Ithpa. «\Ai{ (Mt. 27 9 A, ^). o. al.). Pl. 
o^sjoif Luc. 951, oAao— 26. 22 B; etc. 
Impf. li»hL, et u.\>B&w; etc. Ptc. Aa&cjo; 
etc. — 1. expletus est Js. 404. 2. per- 
fectus, absolutus est Js. 60 20. Mt. 1 22. 

217. 414. 2664. 27 9. 35. Mc. 1528. Luc. 

ll. 26.22. 951. Joh. 1238. 15ll. 17l2. 

1928. Eom. 84. Eph. 123. Col. 2lO. Lit. 

706 2. ** A Aar» . oAso Gen. 19 26, »..\v> 4E,g. 
2 20. emph. ^juIm. /. — sal, 11. cc, 
4Eg. 221. Mt. 513. Ji* Nv> N. pr. MeXsa Luc. 331 (ut Pes.). ) bi.xi^J^.j>iao N. pr. MeXtTT^vr) Hora. Anecd. 
19215 (cf. Act. 281 ubi Pes. i-^X*:»). ^o^, ^o\4 adv. — {xaXXov Mt. 6 26. 
Mc. 7 36. Joh. 3 19. 518. [2Cor. 3 8. ll]. 
Eph. 4 28. iThess. 4l.i0. Hom. Anecd. 
196 5. 1985, Vit. Sct. cod. ms. Cf. Uj». JL^ ffr> * \v> adv. — [xaXtuTa Hom. Anecd. 
177 15. 

v \v> (Radicis dissecandae nulla est. 
ratio) Pe. ^ Mt. 222A, p. o. Prov. li 
Lect. 87, Joh. 1814AC; yA» Prov. 1. c. 
Lect. 24. Mt. 1. c. BC. Joh. 1. c. B. 
Impf. 3. y.6\aft>. [Pro \^o^l Js. 8 10 
leg. 5^q\m1]. — 1. consuluit, suasit Joh. 
18 14. 2. regnavit, rex fait Prov. 1 1. 
Mt. 222. Luc. l33. 1914. 

yiso Js. 251 et saepe al.; y\.xio Mt. 27? 
Ev. 199A, y^ Ev. 208 A, p. o. Js. 8io, 
al.; yAao Mt. 22X5 Ev. 156 A. 27lAi; 
p. 0. Js. 3 9, al. emph. JLA>o Js. 9 6, j-Ajoo 
112. Eph. 1 11. C. suff. «^jAlm (v. mox), 
yAxao; etc. m. — consilium, 11. cc, Js. 
1025. Sap. 917. Mt. 22 15. 271.7. ^ 
e^Ajoo ai)Tou aujxpooXoc Js. 40 13 (sic leg. 
pro ot^Aoe fa). 

n;uAm Lit. Dam. IP, van\<» Hom. 
Anecd. 189 19 (ita repono pro ^^mAam, cf. 
Js. 39.). emph. j;oAso Lit. Dam. IIP. 
C. suff. \oomojAm Prov. 9 10 Anecd., 'V^ 
ib. Lect. m. — consilium, 11. cc 

^ Joh. 19 15 Ev. 237A, ^ Mt. 
I823A, p. 0. pass., yAio Js. 4315. Ps. 
463.9; BC pass. (e. g. Mt. 1823). emph. 
i-Aio. C. suff. 2. /. un.n\y» Zach. 9 9, 
al. ; y^ A ab Joh. 1215A, p. 0. BC, Mt. 
21 5B; yiAso ib. C. 1. uf>\v), etc pl. 
^^kA^. emph. JLxAm. C. suff. yaefxA^o s. 
yao^A^ (Luc. 22 25C). — rex, pass. V. et 
N. T. Hom. Anecd. 206 25 (cf. Dan. 2 44). 
Hymn. Anecd. 11311. Lit. Dam. I fol. 
2'. II--. F .»» M»"«\<« 113 I *JLa^. emph. t&Uk^ — regina Ps. 44 10. 
Luc. 11 31. 

aa^ Mt. 24 7 A, al. emph. 11:01^^. 
C. suff. «>— ; etc. pl. v'«^>^ Ps. 45 7. 
emph. {I:Qjk\M Hebr. 1133. C. suff. «*— ; 
ail:&AAM Luc. I824B. /. — regnura, 11. 
cc, Js. 97. Am. 98. Ps. 447. 45 7. Mt. 
4 8. Mc. 623, et saepe alibi. Hom. 
Anecd. 207 7. 

Aph. Impf. 2. m. yAMl — regnavit 
Ps. 44 5. 

Ithpa. ^Jol-l; etc. Impf. pl. 2. ^^^A»l:l 
Js. 810. — 1. deliberavit Js. 40 14. 2. con- 
silium iniit, c. cepit Js. 39. 8 10. Mt. 264. vflP o^Nv» N. pr. MiXxoc Joh. 18 10. "'^Nv> N. pr. MsXxei (Pes. vjAA) 
a) Luc. 324. h) ib. v. 28 B. 29 C. dP^ j . ^^Nv» N. pr. MeXiaeSex (Pes. 
jBjuAio) Hebr. 56. 7 17. w 'oviY» N. pr. 1.: vid. j ^ oaoao . emph. |>a>uo, JiqjoJLm B: Luc. 
16 11 et 13. (Praeterquam hic illic cor- 
rupte legitur Jubojo). m. — pro }ji.a|j.u)va<;, 
divitiae, 11. cc, Mt. 624. Hom. Anecd. 
20016. 21112. Uviv> N. pr. loc Mamre Gen. 49 30; 
18 1 (Majxpprj). ^ I. pron. interr., ^ Mt. 27 17 
Anecd., Joh. 52iC, Luc. 13l8 A (alibrario 
in ^*», i. e. ^, mutatum) — quis? pass. 
< « is qui, V. et N. T. pass., Hom. Ox. 
9 5421. 5514. 5919; , om. Mt. 5 21 BC. 
Mc. 15 21. ; ^ ^oa quicumque Mt. 2529, 
(in unum vocab. contractum) lCor. 925. 
(>^a);, -•!,) ooti ^ id est Hom. Ox. 9 60i6, 
pass. Hom. Anecd. lSli2sq. 17. 19; al. 
207 3. oAso (ex «Qi ^) quis (est)? Js. 
50 S^ Luc 202 Dam. Joh. 2l2oAB (C 

Ooi ^). Cf. ^Jaa. ^j» II part. fxev vero, certe Mt. 3 1 1 

Scliultbess, Lex syropal. BC. 2135. 225AC. 8. 2515 Ev. 94B, 
Ev. 164A, Anecd. 2641. Mc 1039. Luc. 
316BC. Act. 1 1. 5. 1625 (cod. manuscr.). 
Rom. 10 1. 1420. lCor. 123. 9 24. Col. 
223. Hom. Anecd. 1857. Act. Philem. 
Anecd. 170 6 (sed gr. jxe). Vit. Sct. 
cod. ms. ^, ^ (Ex. 288. Jer. 3836. Mt. 1825 
Anecd., al.). C. suff. eoM, «Oam; etc. 
1. pl. ^^, ^wOM (Joh. 1148C), ^Aixao 
(Hebr. 1 1 40). praep. — ab, ex (de loco 
et de tempore), pass. De usu syntact. 
potiora quaedam indicabuntur : 1. a) ^ 
qOa^ ir. os^iuiv, £v oecia auTOu Mt. 25 33, 
Eph. 1 20, alibi ; ^r^jo ^ a latere eius 
ex itXttYttov Gen. 6 16. b) lj*fA ^ mane, 
mature, v. ^jji. oi&ova ^, v. JL^; ^&^o* ^ 
v«va> septima hora Lect. 1055. «^i ^ 
ev apy;^ Gen. 1 1. Cf. etiam >»o-. 2. in 
comparatione Gen. 3i. 19 9. Mt. 18 13; al. 
Hora. Anecd. 18624 (cit. Job. 925). 3. de 
causa Mt. 28 4 (aro). B,om. 1 4 20 (svexev). 
Gal. 2 16 (i?). 4. de materia, ex qua 
aliquid factum est Hom. Ox. 9568. 5. de 
auctore actionis, a) post verbura pass. 
Js. 619. Mt. 532. Luc. 843. Act. 2 24. 
lCor. 1132. Hoin. Ox. 9 63i6. b) post 
verbum intr. ^^pe ^ e»a . . . «^; 'r>«::^ 
corpus quo indutus est (Dominus) a Maria 
Hom. Ox. 9 7517. « fja- Js. 9 19. 6. de 
norma (pro dva c. acc) a) prelii Mt. 
2O2. 9sqq. b) mensurae Joh. 26AB (C 
om.). 7. «^uutaa ^ (sicut QC^p p Dan. 
247) dX7]i)u>;, v. « ^ jutoja; AOMjLi ^ vo|x(- 
jxoj? 2Tim. 2 5 Lect. (Ox. uBoaaia). — 
Coniungitur cum ^«ojlA. (v. ijJ), ^jo, Kjua, 

^r^> '^, >«;OjB, ^l. 

; « {r» Joh. 1 1 39 D) coni. — ex quo 
Luc. 13 25BC (dcp' ou). Alias gr. ptc 
circumloquitur, a) sequ. pf. Job. 1612. 
2211. Mt. I825BC. 2225. Mc 24. Luc 
519. 7 24.42.45. 86 A (sic leg.) C Anecd. 

8 114 feoM 2423. Joh. II39D (cett. om.). Eom. 5 10. 
Hom. Ox. 9595/6. 63 8. 12. 72 12; b) sequ. 
impf. Hom. Ox. 9 66 6/7. c) sequ. ptc. Mt. 
26 22 (leg. j ^). Mc. 9 30. Luc. 9 39. *JbLio Jbo — manna Ex. 16 33sqq. 

\Ki3a Joh. 631 et 49A, p. 0. 49 BC 
Anecd., lik^ 3iBC. 49. /. — id., 11. cc. 

[JuD cod. A Mt. 21 16 et Luc. 249 habet. 
Legitimum JIao exstat in BC.] *jbo Pe. Ptc. act. pl. m. ^-ojo Hom. 
Anecd. 199 7. Pass. pl. /. yli^ Luc. 
12 7 A, p. 0. B, ^-oio C (sic leg. pro ^jso). 
— numeravit, 11. cc. 

*}iM. emph. IhiMa Luc. 1 42 A, voc. om. 
C, li^uxso B. /. — pars, portio, 1. c. 

^Aiso Lit. 70610, vJLuao Js. 1019, al. 
emph. juk&:» Luc. 22 3 A, p. 0. B [C JLub], 
al. C. sufF. vpafixLM Joh. 610AC, y»aM — 
ib. B. Pl. c. suff. v«6»AUio Job. 2121. 
^pepJLAiM (sic leg.) Hom. Anecd. 18221. 
m. — numerus 11. cc, Job. 1622. 2133. 
225. Hom, Anecd. 18124 (cit. Job. 16). 
182 21 (cit. Job. 2121). Apocr. Dam. 
fol. l''. [Jer. 12 13 leg. \oo«jLaj = ^po^ — 

prO vpoMJM]. 

lihpe. Pf. pl. ^^11 Num. 449. Ptc. 
pl. m. ^^AAMtoe Gen. 503. — numeratus 
est 11. cc. 

JULt» N. pr. Manasse (Ui») Mt. lloA, 
p. 0. BC; uJUM Js. 921 (bis). *unio. *k«iso (nDp) /. st. cst. C. suff. 

eikmA» Mt. 634C, eikxmjLM B. vj^ijKiM 

Joh. 14 8 B, vJtxnA» Ev. 183 A, voc. 0. 
Ev. 50 A, ^J^mASo Ev. 50 C. — suffi- 
cientia (est) alcuius = sufficit alcui, 11. cc. *\xaio Pe. Ptc. pass. j^mio — putridus 
Job. 16 7. 

*Qj-m» /. emph, II:ajLmM — putredo 
Hom. Anecd. 20113. I' <y> a ffl N. pr. 6 Meaaia? Joh, 1 41, 
4 26, ^ ^ « j>(Y> ^ Luc, I620A, p. 0. al. emph. 
Jkxam*» Luc. I622A, p. 0. al, /, id. Mc. 
I242A, l^i-im» ib. C. emph. I&uaaxqm 
Mc. I243A, al. iKtAmi» ib. BC. Luc. 
21 3BC. Pl. ^<,t*.'>fn» 2Cor. 6 10, ^*.t*.Hm*aB 
Js. 1430 bis. emph. JlAuimiB Js, 3 15, al. 
|i— Mt. 26 9 A. Luc. 620A1. C. suff. 
^ojuamao Js. 102. — pauper, 11. cc, Ps. 
813,4, 851. Mt, 53, 115, et pass. V. et 
N. T. Hom. Anecd. 18315. 

hsjjiAAraya adv. — pauperis modo Hebr. 
52: iitOAu; ^^La> Qot '» [X£Tpi07ta{}eTv 6ov(x- 
}jL£vo; (Similiter, at non iisdem verbis, 
Pes,). 

*Qi,<f>mv>. emph, lloiAmM S. E. 97 10. 
C. suff. vloxxAmjo Ps. 43 25. /. — pauper- 
tas, 11. cc ♦ <Y>V» Pe. fm:» {Pa. admittere vix 
queas) Mt. 27 26 Ev. 20 lA. 2. m. Ujmsa 
Mt. 25 20 Ev. 94 A; etc pl. 3. ofm», 
yxoM Mt. 27 2C; etc Impf. «dxeLM^ pass., 
fmMu Mt. 2616 Ev. 170B. pl. >p;omM^ 
A: Mt. 1017.19; 249, al., voM>a,M^ H. cc, 
BC. Imp, iom» 2Tim, 2 2 Ox,, f.m<» 
Lect. Ptc act. ^mso; etc pass, ^,.f >m\o 
Hom, Anecd. 186 16. — tradidit 11. cc 
et pass. N. T. , cf. locos a Schwallyo 
(Idiot. p. 51) allatos. Quibus hosce addo: 
Ps, 306, Mt. 2410. 2610. 21. 23. Act. 223. 
1 Cor. 133, Sequ. acc et JLj,*l ^j^a^ Job. 
16 11; Ur*\^ Hom, Anecd. 1. c. (cit. Job. 
923), cf. Eom. 124 (Iv); '^ (eU) ib. v. 26. 

*»omjo (qdtol). C. suff. 3. m. ottoxrajp 
Joh. 1311 Ev. 174A, op- B. m. — tra- 
ditor, 1. c 

*opBQjo. emph, lio^jsMo. /. — traditio 
Col. 2 8. 

Ithpe. rjoyahl Mt. II27A, cf. 412A; etc 
Impf. 3. jmynhLf, ,• mv>I;JL Mt. 17 22^2, VOC. 
0. Al; etc Ptc. ^uaaskM, fxmaoioo (Mt. 
26 64 Anecd,); etc — traditus est, 11. cc» 
Js, 43 14 Lect. 76 (interpres legit oodi^- 
(jovTai pro osdi^oovTai; cf. Lect. 49). 5212. 
i^ 115 f^ 5312. Jer. 39 36 (leg. Jf.mjoioo). 43. Mt. 

262.24.45. Mc. 930. 1033. Luc. 21 16. 

2222. 24 7. Joh. 1836. lCor. 1123. Lit. 
708 12. *Jli^. pl. [,^coo Hom. Anecd. 187 4 leg. 
vj»u»]. c. suff. .oivM Job. 2 1 24 (sic leg. 
pro ^9J3») m. — viscera 1. c. (tqi lYxata). 

*>\.jiD. ^^, ^j» Eph. 2 14. emph. 
i^jo. m. — medium; st. emph. Mc. 33 
AC. Joh. 1918B. 'Swjioa Gen. l6. 3 8. 
Dt. 113.6. Jo. 2 27. Ps. 125. Luc. 246. 
Hebr. 2 12. Eph. 2 14. vOAXjjaa Joh. 
126A; ; etXjMa Gen. 33. Mt. 1424AC. 
25 6 B. ^jM ^ Fs. 565; «t^jM ^ Joh. 
1931 Ev. 206B (cett. om.). 

*l.i.^ /. cst. J^;^jM Gen. 1929. Luc. 
4 35 AB. 1 7 11 A ; alibi. emph. I^uwj» Luc. 
6 8A, p. 0. Mc. 33B. Joh. 1918AC. — 
id., 11. cc, al. C. suff. oiK^^mm Gen. 2 9. 
Js. 126. Ps. 45 6; /. id. Ex. 1 1 4, al. 
v«o,K^jSaa Mt. IS2AB. 20; etc. o^ 

ytLsK^jM .Toh. 859AC, vOAi^XtMl o^a Ib. 
B. v««»t^j^ Mt- 18 2 C. o,io^^ ^ 
Luc. 23 45. 

*»*^jjo. emph. Uxjjso — medius Ex. 
20 28. 

^JjSp N. pr. Aegyptus, pass. V. et 
N. T. Praeterquam Lit. 697 6 = 70616. 
7054.13. 7078. Vit. Sct. cod. ms. 

*-;jjo. pl. emph. JL»iJo — Aegyptii 
Gen. 5011. Ex. 826. 9 4. 6. IO2. 113.7. ^o, f>y» N. pr. Macedonia Phil. 4 15. 
iThess. 410. [^jtauuo Joh. 328A corr., vid. ^101«]. *po. I^ Mt. 2734C. Mc. 1523C. Joh. 
19 29BC; liJM 11. cc. A, p. 0. B. Joh. 
19 29 Dam. Ps. 6822. emph. lipo Joh. 
1930BDam., Jlf*so Hom. Anecd. 17614. 
/. — 1. yoXr) fel, bilis 11. cc, Hom. 
Anecd. 1. c = Prov. 54. Mc 15 23 j.^^ 
U.t.ia^ >a^\ao: utrum IfjkM ut |xu^^a (Uom) intellectum voluerit librarius s. interpres, 
an ut xo^''^» ignoro, si quidem textus gr. 
hoc loco i(j|Aopvia|ievo; oivo; habet, sed 
Mt. 27 34 oivo; fAETa X^X^; fxe|xiY|JLevo(;, 
quae est genuina lectio, ut ex Ps. 6822 
patet. 2. TCixpia Eph. 431. 

*#-»fSo. /. l;-po. pl. ^i-f» — amarus 
Act. Philem. Anecd. 1702. Hom. Anecd. 
176 13. 

^fso adv. — amare Mt. 2675 Ev. 181 C. 

hs^li.*'t3o adv. — id. Mt. 1. c cett. 

Qf^fJO. C. Suff. 3. /. OllOrJpO. /. 

amaritudo Job. 21 25. Hom. Anecd. 18516. 

*Upo. emph. iif.;io («rnn») Joh. 

19 30A, Ihfuiic C. C. suff. 1. -tipo Job. 
1613 (nisi fort. est «ri"!"}»). /. — fel, 
bilis, (i. q. li»), 11. cc. 

Aph. Impf. pl. 2. v^^t^^ — exacerbavit 
Mt. I810A; at Gr. xaracppovetv, Anecd. 
vQia^oal; BC vo,j&ol. Quae num omuia 
recte se habeant, multum dubito, quia 
tanta lectionis varietas nusquam aliter in 
Ev., quod sciam, reperitur. ipo Pe. (Nescio an a subst. !#» deri- 
vatum sit) Pf. UIm Hom. Ox. 9 616; 3. /. 
l^. Impf. \ijtu; 3. /. -pol Ex. 159; 
etc Imp. pl. ope. Ptc. act. Ilpo Hom. 
Ox. 9 72 6 (fort. leg. I;1jo, v. not. editoris), 
pl. ^i», ^iJLso — dominatus est (xupteueiv), 
sequ. V*-, 11. cc, Gen. 128. 3 16. 9 1.7. 
Js. 312. 4219. Jer. 303. Jo. 2 17. Mc 
1042. Luc 2225. Rom. 69. Hom. Ox. 
96017 (cit. Mt. 16 18, ubi Ev. \**,ll, gr 
xattff^uetv). Lit. Dam. I fol. 2''. 

Ipo m. st. abs. iho Act. 236. st. cst. 
po Mt. 2133 Ev. 88C, Ev. 154C, Ipo ib. 
Ev. 88 A. 1352, Uh» Mt. 2133 Ev. 154A, 
-po ib. Anecd., Ev. 88 B. 20 1. Luc 6 5 
AC. [-Ipo, forma contaminata ex liM et 
-po, Mt. 21 33 Ev. 154B]. emph. I^so et 
JL.po (v. infra). C. suff. ot<jo, o,;iao (Mt. 
2l4oEv. 88C); yp»; etc voo,#ao, v«^^ 
(BC Anecd. pass.); etc. ^po, v!**» (4E,g. u 116 Ui» 219. Ps. 82. Mc. l4oC. Luc. 719AC; al.), 
^•,.io BC pass. (e. g. Mt. 25 11 Ev. 96. 44 
Ev. 167), Act. 1631. Pl. ^iM Mt. 6 24. 
Luc. 16X3. 2225B. [Lit. 680, loc. edess.]. 
emph. JLpB. iJiof» Zach. 9 14 (v. infra). 
C. sufF. wopo, -po (Luc. I933C). 3. /. 
oppo Act. 16 16. 19. 1. «•po Act. 16 30, 
«Ipo Gen. 192 Dam. \ooMfJo Act. Adrian. 
fol. l^. [/. ^OMpo Mt. 15 27A, ex Pes. 
assumtum]. 1. p. ^tafjo Lit. 70816. — 
1. dominus, possessor Mt. 988. [1527]. 
20 8. 2140. Luc. 19 33. Act. 16 16. 19. 30; 
al. t^ Ipo olxoSeauoTy); Mt. 1352. 20 1. 
llAB. 2133; al. laop.j oipo Mt. 20llC; 
l&^ojti oipo Luc. 65. 2. Kupio;, de Deo 
et de Christo. Solus Ev. cod. A, mani- 
feste ex Pes. pendens, JLpo de Deo usur- 
pare solet, Ipo de Christo. Creberrime 
A JLpo perhibet, ubi BC Ipo habent, 
velut Mt. I20. 22. 2 15. 19. 33. 2710. Luc. 
2 9, et saepe alibi. B,arissime in A oc- 
currit Ipo: ante Mt. 2442 (Lag. 30515), 
in C Ui^: Mt. 47. Luc. 10 27. Alii codd., 
ut 8.E., de Jahveh l^jo usurpant; cf. etiam 
h» 6 dso^ Eccl. 7 19. Act. 1634 cod. ms. 
(Lit. loi^l). Ilopo po TravToxpaxojp Zach. 
9 14 (cf. Pes.). TJbi de Jesu agitur, per- 
saejDe formam suffixo 1. p. instructam 
ponunt, in textu gr. s. (6) xuptoi; respon- 
dente, s, nihil, velut wf» Joh. 20 2, v^po 
Mt. 2O30A. 32sq. 2511. 37. 44. 27 63. 
2Petr. 32. Bom. 17; al; cf. Hom. Ox. 
9 612. 628. 644. 8. 21. Vocativus xupts est 
wpo Gen. 183. 30. 32. 19 2. 18. Jon. 43. 
Mt. 82. 6. 8. 21. 918B. 1821. 26; a].; ^po 
Act. Sct. ZDMG 5625913; rare Ipo Mt. 
2511 Anecd. 130 (cett. vr»); itidemque 
rare Ipo pro 6 x. rjfjiuiv Bom. l4. 3. Por- 
mam sufF. 1. p. instructam uominibus 
virorum beatorum doctorumque honoris 
causa anteponunt: anaefw wp* Lit. 6955, 
al., cf. Anecd. 1443. Lect. 24. Lit. 70816, 
et vid. «ttxijua^. Itaque ^^po de apostolis 
Lit. 70816. *-opo (qdtol). emph. i.^opo — dominus 
Hymn. Lect. 13611. 138 14. 1398. Lit. 
704 12. 7067. Lit. Dam. IIP. Lect. ZDMG 
562529 (cf. adn.). 

*lfio. C. suff. wlpo — domina : yufjo '» 
Lit. 70815. 

Ilpo N. pr. Martha Luc. lOsssqq. Joh. 
11 1. 5. 19sqq. 122. 

opo Js. 4010, o;i» Eph. 121. emph. 
Ilof». C. suff. oilopc; etc. pl. v'*t-» Col. 
1 16. /. — dominatio, dominatus, 11. cc, 
Hom. Anecd. 183 8. 9. lo. 12. Hom. Ox. 
97218. *?t. VfM (niQ, Ipo; ^yoIII, ^i^). s^fM 
(A, p. 0. C; y»po B) w. — aemulatio 
Luc. 2224 (^itXovetxia). Lectio tuenda est, 
ut opinor, vixque audiendus Praetorius 
ZDMG 48, p. 365 v«^h- coniciens (cf. Pes.) 
quod voci gr. haud ita accurate convenit. ^A.^VJ>o (n'''?^'!», Krauss. 2350sq.) Mt. 
13 46A cod., JLA^pB ib. corr., Anecd. 
pl. abs. >^)LA.55j,po leg. puto v. 45 A pro 
/A^f» [Anecd. corrupt.]. emph. IKA.^po 
Mt. 7 6. — margarita, 11. cc. *>po. jLjpo Hymn. Anecd. 112l. Quid 
significet, subobscurum. 

Aph. Pf. pl. ojfiol — ad rebellionem 
incitavit Dt. 13 13. *>a.^V» (iJLdpTupoc). pl- vio.ipB, emph. 
JL»io.^vJ». m. — martyr Hymn. Anecd. 
1138. 1178. 

*fji^po. pl. emph. li-t~liM (si vera est 
lectio) — id. Act. Philem. S. F. 74 ult. JLpo N. pr. Maria 1. mater Jesu Luc. 
146C. Act. Andr. etMatth. fol. V. 2. soror 
Lazari Joh. ll2oA. 28 A. Hom. Anecd. 
204 8 (cit. Joh. 1132). Cf. yiJLfSo, >i^pp. 

y>ii\S» Maptafx A: Mt. 27 61. Luc. 130; 
al.; p. 0. Mt. 27 56B. Mc. 1547BC Anecd. 
Joh. 19 25sq. Dam. ; al. ^.^A A: Mc. 161, 
««M 117 V^jo al., p. 0. paene constanter BC, frequenter 
Anecd., praeterquam Act. 1 14, al. — 
1. soror Mosis: ante Ex. 15 1. Hom. Ox. 
95112. 16. 2. raater Jesu, N. T. pass. 
Hom. Ox. 9 7518. Lit. 708X5. Lit. Dam. 
pass. Apocr. Dam. fol. l^. 2^. 3. mater 
Jacobi et 4. soror Lazari, N. T. pass. 
5. Magdalena N. T. pass.^ Hom. Ox. 
9702. 8. — Cf. Ui». >Xpo Pa. (nisi fort. Aph.). — i^poM 
«A. uutoTTiaC^in }Ae> var. lect. uTroTridCvj, ui:o- 
TTteJ^Tj, Luc. 18 5. 

*^fMM (ptc. pass.). pl. <^ * ^ - ,.>> » — 
aegrotus lCor. 1130. tdjpo (Krauss. 2353) m. — marsupium 
Prov. 1 14. <JDaDt^ N. pr. Marcus evaugelista 
Lit. 6955. 

•MO Pe. «M Luc. 7 14 Anecd.i, «jjo 
Anecd.2 C. suff. eukj.» Luc. 5 13 (cf. Bibl. 
Syr. , corrigenda) — tetigit, 11. cc. Cf. Hom. Ox. 9 5916.20. 62 10. 14. Hymn.Anecd. 
1114. Alibi. 

*oxuL«M. emph. lloMJkAW. /. — ypT(T{ia 
Ex. 4015. IL Pe. Pf. 3. — mensus est 
Js. 4012. 

*uuaaM. C. suff. e»jL«ajue. m. — mensura 
Lit. 7059. 

[JL^Oftsp r) xa|xinr] : Hanc vocem Jo. 1 4 
sub J-^ . . . latere suspicor; cf. Pes.]. *^Aio. yAj^ ipass.), yjjia» Mt. 3 4B. 
Mc. leC. C. suff. «jjLljd Job. 1615. Pl. 
abs. ^t.i'\»'i» (sic !) Hebr. 1 1 37. m. — 
cutis, 11. cc, Gen. 321. Vit. Anton. S. F. 
90 8. *^-aAao. Ptc. act. 
est Job. 226. pignoratus w(Jboo N. pr., V. «K». L a**so Mt. 253sq. Ev. 95 B, 
Luc. 746B, sjjju» Mt. 1. c. Ev. 95 A, p. o. 
Js. 613 et saepius; uixAJ» Mt. 1. c. Ev. 
164 A, p. 0. ib. BC, al. empb. Lujum. 
C. suff. yjuju» Dt. 11 14; etc. m. — oleum, 
unguentum, 11. cc, Jo. 2 19. 24. Ps. 44 8. 
5422. Mt. 25 8. Hebr. 1 9. Hora. Anecd. 
1807 (cit. 3Eg. 1712). 10 (cit. 3Rg. 17 14). 

18119. 

uu*M Pe. Luc. 4i8A, p. 0. al. C. suff. 
2. w. ^Ijuaw Hebr. 19 Lect., ^aaiu» ib. 
Dam., yjuuiuB Ps. 448. 3. /. Kju*so; etc. 
Impf. pl. 3. /. «e^ojiMa Mc 16 1 Anecd. 
(Hinc corrig. BC). [^ajboja (sic) ib. A]. 
Imp. u^oKM Mt. 6 17 (BC p. 0.). Ptc act. 
/. Jju^ft» Luc. 7 38. — unxit, 11. cc, Js. 61 1. 
Luc. 7 46. Joh. 112. 123. 

Imxm». C. suff. «uujkiM Luc 2 11, al. 
pl. ^.tjui»» Mt. 24 24, — Christus, pass. oQDotoo N. pr. Ma&Oato; (vel potius 
ex hac forma decurtatum) Anecd. 13010. 
132 ult. Lit. 704 2. Cf. -K». 

>,** \ >6fioo N. pr. MaSoojaXa (Pes. 

uu^^oiiS») Luc 337. 

ou^oo Pe. u^Km. 1. Kjwfct» — 1. te- 
tendit, expandit coelum Hom. Anecd. 197 16 
(cit. Job. 9 8), mare Lit. 70417. ;2. inten- 
dit arcum Zach. 9 13. 

ItJipe. Ptc wk<4«.iBboc — tensum est rete 
Prov. 117. ^Kao, vid. wKiot. ^^^ (cf. Lidzbarsk. „Ephem." 1213) 
N. pr. Ma-Oaiot; Mt. 9sC. IO3C Anecd. 
Anecd. 11417. ul^» Mt. 9 9A, p. 0. B. 
IO3AB. Cf. ^asoioo. ♦^ftoo. '^Kio Joh. 1629 Ev. 189 A, 
^^uo pass. VKa» Luc 536 Anecd. emph. 
Jl^i» A ante Mt. 1344. 1823, alibi. PI. 
^^;^. eraph. JL^N.y Mt. 13 53A, p. 0. V^JO 118 lAl pass. [JliJo Luc. 8ioA: manus corr. an- 
tiqui, Lag.]. C. suff. ^q^^l», waiQ^&UB 
Prov. ll Lect. 87. m. — 1. irapapoXTq, 
parabola Ps. 43 15. Prov. 16. Mt. 2133. 
22 1. Luc. 8 10 Anecd. ; alibi. Creberrime 
in praescriptis parabolarum. Praelerquam 
Hom. Anecd. 177 21. 2. Trapoi(i,ia, pro- verbium Prov. 1 1. Sirac. 1829. Lect. 2412. 
8712. 961. 103 12. 3. [xoao; Tit. 1 14, 
cf. Js. 819. vj^ N. pr. MaOaav (Pes. ^) Mt. 
lisA; p. 0. BC. V os^J' N. pr. NaYYai (cf. «Ephem." ed. 
Lidzbarski 1213; Pes. u^) Luc. 3 25B 
(C om.). ^ji» N. pr. 1. Naiv (Pes. ^\i) Luc. 
7llA, p. 0. BC; ^Ji Anecd.2 

*JlaJ. Ui Dt. 131 et pass. al, usn Mt. 
104lB. 1357. 2126; al. [-JLru, forma con- 
taminata, Joh. 7 52D]. emph. JLx^ Mt. 
2 15 A, J-oj A pass., p. 0. al. C. suff. e»ji^. 
pl. a) vur>i Mt. 23 34A Anecd. 24ll Ev. 
92 A. 24 A Dam. Luc. 1024; ^jlixi 11. cc. 
BC. emph. J >*Si (A), JLuoj pa^s. (e. g. 
Mt. 7l2C. 15 C. 23 29sq. Anecd. 2Petr. 
32), JLaj paene constanter BC (Mt. 5 12. 
I7sq. 1113; al.). Bom. 1 2. 3 21. Eph. 2 20. 
Hebr. 11. 1132. Lect. 19X4. h) vjaaa Mt. 
2411 Ev. 160 A, v«^ ib. BC, Ev. 92B; 
V. 24 B. emph. IIqaj Hom. Anecd. 174 27. 
1899. 19121, m^i^ Lit. 698 6. m. — 
propheta, 11. cc. et pass. V. et N. T. ; 
praeterquam Anecd. 10616. Hom. Ox. 
96215. 693. Hom. Anecd. 174 pass. 175 2. 
18018. 20419. 205 24. Hymn. Anecd. 1116. 
22. 1123. 6. Lit. Dam. I fol. l^ 

JLaaji /. — prophetissa Luc. 2 36 C [AB 
Ihun», num fort. licjoj?]. 

»A=»J /. — prophetia Eom. 126. lCor. 
132. [Incertum -oiiia Sirac. 46 1: h 
irpo(pTfjT£iau]. 

Ithpa. uajll. pl. osull Mt. llisAC, *j — B. Impf. pl. \;u^^_> Act. 2l7sq. 
[Hom. Anecd. 20417]. Imp. u=al;l. Ptc. 
act. JL^ftuo — vaticinatus, prophetatus est, 
11. cc, Mt. 2668. Luc. 167. Joh. 1151. 
Hom. Anecd. 191 19. 204 17 (cit. Jo. 2 28). 
Hom. Ox. 96217. [De u^fcuo 2Tim. 29 
vid. *JLij]. Q^ N. pr. Na^au (Pes. asj) Js. 152. llaaj N. pr. Na|3ai(ud Js. 607. Re- 
quiro l-«iaj (sec. Pes.). )jj> ^ol^ N. pr. Nebukadnezar (ut 
Pes.) Hom. Anecd. 20620. [Jer. 39 1]. *JL^ (talm., samar. ^V2^ „sors". Sitne 
derivatum a rad. t^i = J..O itaque ergo 
hebr. originis, an depravatum ex |^Bi — 
cf. syr. iJLa, Ixna — ignoro. Praeterquam 
fort. comparandum Di „apocha" [?], quod 
in papyro aram. in Proceed. Soc. Bibl. 
Arch. 1903, p. 205, lin. 6 legitur). u?j 
Mt. 27 35A, p. 0. al. emph. Ii^. C. suff. 
^iaj. Pl. ^iaj Luc. 2334A, p. 0. pass. 
G. suff, voftMteJ Jer. 12 13 (cf. GGA 1901, 
p. 205 sq.). m. — sors (xXvipoi;) 11. cc, 
Jon. 17. Ps. 2119. Prov. 1 14. uu o»; 
'^ (^i^) sortem iecerunt super Jo. 33. 
Mt. 27 35. Mc. 15 24. 1-^1-^ QnNa» IxXy)- 
pw&rjfxev Eph. 1 11. 

^^etlk^uu Col. 1 12 6 xX^poc auTwv. Vix 
vere traditum. r 119 iHi >^aJ Pe. ^s^. Impf. 'iA- Lit. 70418. 
— prompit, a) scaturivit 1. c b) ger- 
minavit Lit. 706 3. 

^4^ Joh. 4l4A, p. 0. C, al. emph. 
Jso-t-w Mc. 529A, per 9 scr. Joh. 4 6; 
ixoibB Mc. 1. c. B. C. suff. e»^a^ Joh. 
4 6(A). pl. Ia\^t%» Gen. 7 11, al. m. — 
fons, 11. cc, Gen. 26. 82. Js. 12 3. 35 7. 
Jo. 318. Joh. 412. Lit. 70514. 70610. 
Lit. Dam. I fol. 2^. f^ Pe. r^: etc Impf. jisssf, !*^; 
etc Ptc. act. r<^; etc — 1. tr. traxit 
Gen. 1910. [Jer. 146]. Luc 145. Joh. 644. 
1232. 216. 11. Act. 1619. Vit. Sct. cod. 
,ms. Qns). Sequ. o instr. (serrd) Js. 10 15 
(gr. IXxovTo; aoxov). 2. intr. fluxit Dt. 
119. Js. 44 4. Jo. 318 (his). Joh. 7 38. 
Lit. 7051. JuAAa f,.^ siXxa>ixevoc Luc 
16 20; l»^l^ Ir^ ai[xo^^ouja Mt. 9 20; 
terra «aio o\jw («-^; ^eouja 7aXa xal {xsXi 
Num. 1328. 

*j«v^ (ja^). pl- cst. Ijd^ Mt. 2316A. 
c. suff. ^pApjo.^ 23 24, \^;«.^ V. 16 Anecd. 
m. — dux, 11. cc 

*^. C. suff. et,.^ (A, p. 0. cett.). 
m. — profluvium, profusio (^uaic) sangui- 
nis Mc. 5 25. Luc 8 43. 44. 

*ja^. pl. abstr. ^jOsi^. C. suff. 3. 
»M. (?) «jo^ Gal. 617. tn. — plagae, 
veiberatio ((xacjTi?, [xajTiye;) Js. 50 6 (cf. 
ZDMG 53712 ult.). Ps. 3718. 90 10. Hebr. 
1136; (jTiYiAaTa Gal. 6 17. 

N»^ /• (nom. unit.) Job. 21 9. C. suff. 
3. /. oil:;«^ Mc. 5 29C, atl.>^<M A, ««ir^ 

B. Pl. Itio^ Luc 721AC, llv^ B.C. 
suff. >^ail;a^ Act. 1633 (Lit.). — plaga, 
11. cc (Luc 1. c Anecd. ^f^.). 

Ithpe. Ptc. act. t^^^ — tractus est 
Jer. 1119. 

Pa. r^ (Mt. 2726 Ev. 201 A, p. 0. al.). 

C. suff. et,.^ Joh. 19 1. Impf. pl. >!>t.^; 
etc Ptc act. pl. ^, ^^» Mc 1034. — verberavit, 11. cc, Mt. 10 17. 2334. Act. 
1622. 23. 

■ *<H>^ Pe. Ptc act. o»^ Mt. 28 l A, 
p. 0. B. [C o»t^!] — illucescit 1. c 

*^^>^. *V^. pl. iA^. C. suff. 
>^^Asg^. /. (?) — falx Jo. 3 10. 13. 

uxi^ (cf. *-a^. Noldeke ZDMG 54 
162) Pe. >«ft«!^; etc Impf. 3. >fiB«^ Luc 
17 8C. Imp. oiba^ Joh. 21l2A, Qm^ 
BC. — coenavit, 11. cc, Joh. 2115. lCor. 
1125. 

Aph. Impf, 3. ««0»^ Luc 1137. 1. iccl^ 
Luc 17 8 A, p. 0. C. pl. 1. »m^ Joh. 
21 5 A, p. 0. BC. — i. q. Pe., 11. cc. *^,^. *^ («'3?i). emph. (f^. m. 
pl. ^;^, i-;-«^ ; c. suff. 3. /. obex Ex. 2627sqq. Jon. 27. Hom. Ox. 
96110. 

*;^. emph. If^ (^"^^i) — faber 
lignarius Mt. 1365. Act. Andr. et Matth. 
fol. 1'. 

*^i (cf. *jai) Pa. Ptc act. pl. ^;i-u« 
— commovit capiU Mc 15 29C. OtJ N. pr. Nadab Ex. 28 1. 

*^oM (= *)»«) Pe. pl. 3. /. uMoa — 

dormivit Mt. 255 Ev. 96 C (si vere est 
traditum; cett. habent «joJ»). *>oP L Pe. Pf. pl. oioou Mt. 17 2 A 
(cf. Aph.). Impf. 3. iooix>. Irap. /. ^iooa. 
Ptc act. pl. ^ioa — luxit, 1. c, Js. 60 1 
{his). 2Cor. 46. 

;oou Mt. 4i6A his, ;ooa Joh. llioA; 
p. 0. pass., ioa Luc 232B. emph. Itooa 
(Mt. 17 2 A; s. i;ooa (Luc 12 3 A, al.). C. 
suff. oiiooa, cttooMJ Hom. Anecd. 19826. 
[otioiaLi Luc 2344A corr.'\\ etc yooiiQa 
Luc I4B. ^^ioea Mt. 5i6C. Pl. ^iooa 
Gen. Il4. emph. JLiooa ib. 16. m. — lux, 
lumen, 11. cc, Gen. l3sqq. I5sq. Ex. 1023. 
Js. 9 2. 1017. 426. 5311. 601. 3. 19. Jer. 120 «A>«i 3835. Am. 89. Jo. 2l0. 3 15. Ps. 89 8. 
Eccl. [117.] 122. Mt. 416. 514. 2429. 
Luc. 232. 816. 1133. Joh. l4sqq. 3l9sqq. 
8 12. 11 9. Col. 112. Hymn. Anecd. 1119. 
Hora. Anecd. 18425. S. F. 72 2sq. Lit. 
70119. 707 21. Lit. Dam. I fol. P. Alibi. 

i^«*i Mt. 622A, iou B. /. lii^oa. pl. 
m. ^;.-6M Vit. Anton. S. F. 90 13 (sic 
ipse cod.), 1^'«*» Hom. Anecd. 18122. — 
lucens, lucidus, 11. cc, Jo. 2X1. 31. Mt. 
I75AB. Luc. 1136. Hora. Anecd. 205 21. 
Lit. Dam. IP = Anecd. 112 paen. (ubi 
leg. uu^jUDo f^6M J-m). Cf. iooa. 

itrflf-ou Luc. I619AB, fcc.*v»<M C. adv. 
— splendide, 1. c. 

*ovL.oM (samar., syr.) /. c. suff. «tlotoa 
2Cor. 4 [4]. 6. — illuminatio. 

;oea — lucens, lucidus Mt. 622C. 17 5 C. 
Cf. ^dp. 

Ithpa. i<nihl; etc. Impf. pl. \o;<M)k^ — 
illuminatus est Eph. 1 18. Hebr. 64. 1032. 
Hom. Anecd. 184 7. Hymn. Lect. 138 12. 

Aph. f-oa? (Act. 16 29); etc. Impf. 3. 
^oo^. pl. 1. ;e»xi Stud. Sin. 111472. Imp. 
^omI; etc. Ptc. ieoM, ;.jeuM; etc. — 
1. illuminavit Gen. 114sq. 17. Ps. 124. 
Lit. Dam. IIP. 2. incendit Act. 16 29. 
S. F. 108 2. 3. intr. luxit Mt. 5l5sq. 1443. 
17 2C. Luc. 2 9. 1136. Joh. 15. 9. 5 35. 
2Cor. 44. Lect. 1365. Vit. Anton. Stud. 
Sin. 1. c. (c. '^ p., = cpavai [cpaeiveiv] 
Migne, P. Gr. 26 900 C). 

&wl;.>eaM (i. e. n^S^nil?) adv. — splen- 
dide Hymn. Lect. 13817. (Joh. 19 37 Ev. 207 B), o*eMl(5) ib. Ev. 
207 C. — fodit, transfodit Mt. 27 49. Joh. 
1934. 37. *JQJ. ApJl. Ptc. act. pl. ^-j.AJJ«. Inf. 
OH^t (sic) Ps. 43 15. — commovit caput 
l.c, Mt. 27 39. Mc. 15 29AB. Cf. *^. *Jog 11. ioa Cen. 2 10. emph. Uon; c. 
suff. at^oM. Pl. ^iofi. emph. jLioa. tn. — 
flumen, fluvius, Gen. 2 10. 13sq. Dt. 1124. 
Js. 1115. 43 2. 19sq. Ara. 9 5. Jon. 24. Mt. 
36. 7 25. 27. Mc. 15. 9. Joh. 7 38. Lit. 
69616 (cit. Ps. 6410) et saepius. Act. 
Sct. ZDMC 5626014. Aop Pe. «oa (A «6»4 Joh. 1934 Ev. 
238, «6a Ev. 207 A, al.), pl. o*oa, «ea *OuQJ. Pe. Pf. pl. OjoJ. Impf. ^<Ua — 

quievit, remisit Gen. 811. Js. 1025. Sirac. 
467. 

OU.XJ, /. JLuxj — lenis, tolerandus Mt. 
9 5. 1015. 1924 (Anecd. om.). Mc. 29. 
Luc. 523. 10 12. I825C. 

uuJLa Mt. 1 1 29 A, sMxi B, a1. eraph. JjuJUi, 
JLuuj. C. suff. e txua; etc. m. — requies, 
remissio Gen. 89. Job. 21 13. Mt. 1129 
(C om.). Hebr. 43^ Hom. Anecd. 19911. 
Act. Philem. Anecd. 1699; «juju K*^ 
eU T. xaTaTrauatv [xou Hebr. 4:3^. >MAia 
leniter Vit. Sct. cod. ms. (bis). 

*Lu-a. emph. t ^ uuja (A). C. suff. 3. m. 
oilsjLuj. /. — mansio Js. 1 1 10 (Lect.). 
Joh. I423AB. 

*ijauo /. (assyr. manahtu) Pl. «^mom, 
^^..uiv) (^JL«\) Ev. 182 C. — mansio Joh. 
142. 

Aph. Ptc. act. uujo» Mt. 1 1 28 ; pl. 
^^Ai^ Hora. Anecd. \11 2. — requiescere 
fecit, refocillavit, 11. cc. 

Ittaph. ouuall (Gren. 2 2sq., al.). Irapf. 
uAxj^;- Luc. 106 A, ouj>kj Hymn. Anecd. 
11120; etc. Imp. f. vuuajII Luc. 12i9A, 
p. 0. B, cujjlt C; etc. Ptc. act. /. JLjujt^ 
(Eccl. 7 10). — requievit Gen. 2 2sq. Js. 
ll6(Anecd.). Mt. 26 45. Luc. 12 19. I625C 
{iM.xihM TcapaxaXeiTai, iit Pes. AB yajujts») ; 
c. "^ 1. Ex. 1014. Js. 112. Luc. 106. 
Hom. Ox. 9 59 5. 17; o 1. Eccl. 7 10. Luc. 
13 29. Hymn. Anecd. 111 20. Sequ. « p.: 
otiura habuit ab aliquo Job. 2 1 34. outtJ (A oL.aj Mt. 2437sq.) N. pr. Noah 
Gen. 69; pass. Mt. 1. c. Luc. 3 36. Hom. 

Ox. 9 56—59 pass. F 
I u« 121 ♦JL^Qj. (cf. Krauss. 2355). pl. ^^oi. 
w. — voiuTT);, nauts Act. Adrian. fol. 3\ i *)B04. (cf. >.«»i) Pe. pl. 3. /. uiiji Mt. 
25 5 A, jj. 0. al. — dormivit, 1. c. 

(ffijla^Qj X. pr. Nuixcpa; Col. 4 15. 
Sed lectio est incerta, cf. Stenning. i. 1. ^QJ Mt. 7 9A. 10 Ev. 135C, al. empb. 
^(Li [Ui** Mt. 17 27BC]. pl. ^oi Mt. 
4l8A, p. 0. al,, ^«i Mt. 1. c. C. emph. 
JLlaoj. C. sufif. 3. m. «oioj Gen. 126, al. 
m. — piscis, 11. cc, Gen. 1 28. 9 2. Mt. 
1417. 19; al. Hom. Ox. 9 72— T5 pass. 
Hymn. Lect. 139 15. 

^QJ N. pr. Nun, Josuae pater, Sirac. 
461. *a»aj (cf. Krauss. 2355) [Job. 8 2oC 
leg. jjtooi]. eraph. Axooi Mt. 23 35A1. 
24iA^, al. ; p. o. pass. ixool» Jon. 2 5. 8. 
Mt. 2112=»^. I4sq. et 23A. Mc. 13i, al. 
[Perperam i^tu Joh. 2 2lAC]. C. suff. 
eusai; eMBo)) Mt. 2661 Ev. 180A, p. 0. 
ib. Anecd. — Pl. c. suff. ^LAAceai Jo. 35. 
m. — vao; templum, Hom. Anecd. 1954. 
Est non raodo pro vao;: Jon. 25. 8. Ps. 
4416. Mt. 23l6sq. Mc. 15 29. Luc. 1 9. 
Joh. 2 21. Eph. 2 21, alibi, sed etiam pro 
lepov: Mt. 45. 21 12. 14 sq. 23. 24 1. 2655. 

Mc. 1235. 13 1. 3. Luc. 227. 37. 46. I8IO. 
1945. 47. Joh. 8 20, alibi; Hom. Anecd. 
19026 (cf. Luc. 227). Act. Andr. et Matth. 
fol. 1'. l''. Iroai ^jLa To Upov Joh. 2 14. *iQj. 4<u (Joh. 21 9A, p. 0. Act. 23). 
emph. (iQii; l^ Luc. 39A cod., li^a Js. 95. 
/. et m. (Lit. Dam. I fol. P, et cf. varias 
lect. Luc. 3 17). — ignis, 11. cc, Gen. 1924. 
22 6sq. Ex. 9 23sq. Mt. 3 10, et pass. V. 
et N. T. Hom. Anecd. 17119. Hymn. 
Anecd. 11312. Hom. Ox. 958i6. 

*{fije /. emph. tlftaa — candelabrum 
Ex. 2635. Mt. 515. Luc 8 16. 1133A. *^jLi. JLiI^ue (maqtdl, pl. ; cf. mand. 
«nK^JKti^tS, hebr. nih^, etc. Schrader 
K..A. T.3 628; l^i-joi,' l^w-ii) 2Petr. 3i0. 
C. suff. 3. m. wo\.u« Col. 2 20, wo\.ou. 
Gal. 4 3, u^ouo Col. 2 8. m. — elementa 
mundi (aToi^eTa), 11. cc. 

[jlu, eil,u S. F. 1072.6 vox male exarata. 
Quomodo corrigenda sit, mihi non liquet]. X»>J N. pr. Nazareth (cf. Dalm. Gramm. 
p. 119, n. 1) pass. Hu A: Mt. 223, 21il, 
Luc 24, 4 16; iuiu C: Luc 24 et Joh. 
146 Ev. 137; l;bii Mc. I9A, p. 0. A: 
Luc. 126. Joh. 145 Ev. 137. [U?u v. 46 
Ev. 137 A]. Qiiu (o, = 8) Luc 4i6BC. 

-;u (Nisha) Mt. 223. emph. j-»u A: 
Mc 166 Ev. 217, Luc 434, Joh. 185. 7; 
p. 0. Mt. 2671 Ev. 196 C. Mc 166 Ev. 
19A, Ev. 217C, Anecd. Luc 1837A. 
2419A; i-56u Mt. 26 71 Ev. 181 A, p. o. 
2669 Ev. 196C. 71 B, Ev. 181 C. Mc. 
16 6B, Ev. 19 C. Luc 4 33BC. 18 37BC. 
24 19BC. Joh. 18 5 et 7BC. 19 19. Act. 
222. — NaJ^topaio; Nazarenus, 11. cc JOQ-wJ N. pr. Naoojx (Pes. ^ijua) Luc 
329 (25) C, yiO^^Oi V. 25 B. >QJuJ N. pr. Na^^top (Pes. iiAu) Luc. 
334B, ;&Ai C. *^^-wJ L Vui, emph. JLui m. — cineres 
et fuligo (Coraparetur duplex significatio 
vocabulorum JA^ n et l^fi, /JOj^, itidem- 
que voc ^j^ — cf. v. Kremer, Beitr. 
z. arab. Lex. i. v. — Videas etiam verss. 
Pes. et aethiop. Ex 98); est = j-oo6; 
Gen. 1827. Js. 6l3. Jon. 36. Hebr. 9l3; 
al&aXT] Ex. 9 8. 10. *^-uJ IL '^uui pass., Vuui Luc. 3 5B. 
emph. JLui Joh. 18 lA, p. o. pass. pl. 
»^iN ,>i I Js. 1115. emph. JL^jui. m. — 
vallis, wddi, 11. cc, Num. 1324. Js. 8 14. 
1029. 356. 404. Jer. 3840. Jo. 32. 12. 14. 122 4^ 18. Job. 2133. Joh. 18 1 (Anecd. jLaj-). 
Lit. 697 7 (cit. Ps. 64X4). 70611. 18. *^ajuJ (De significatu Dalman, "Worte 
Jesu 1898, p. 71sq. disputat contra 
Scliwall. Idiot. p. 54 sq. Verbo edess. 
ytMJ^ „consolatus est" a Schwallyo laudato 
adde Hajai.aj (sic) „consolatio" apud An- 
tonium Ehetor,, in cod. manu scr. Gotting. 
fol. 15''). Pa. Impf. 1. yuLii*; etc. Imp. 
pl. oMjuj, v^jttxa Js. 354. Ptc. act. ywiAXJo; 
etc. — irapaxaXeiv, a) excitavit, incitavit 
Hebr. 10 25. b) consolatus est Js. 10 32. 
354. 40lsq. 11. 613. Job. 2134. Rom. 
12 8. iThess. 41. 18. Tit. 2 15. Ilapa- 
{jLoOeiaOai Joh. 1119. 31, cf. Hom. Anecd. 
20326. 

^sojui» Joh. 1416A, p. 0. 16 7 Ev. 55B; 
^u^OMiM 1416 Ev. 184C. emph. jbajLLue. 
pl. ^xiagjnAao Job. 162. — consolator, 11. 
cc, .Joh. 1426. 15 26. Lit. 69512. Lect. 
13813. 

^(ual (pl. abstr.) Jer. 389 (of. GGA 
1901, p. 206). Job. 212. emph. JLjoajtLil 
[JbBOjual; Luc. 2 25A], m. — consolatio, 
11. cc, Luc 225. Rom. 128. 154. Phil. 2l. 
Col. 312. Lit, 70413. 

Ithpa. Impf. 3. /. ywXiU; etc Ptc 
yiuLii&tsp — consolationem accepit Mt. 2 18. 
55. Luc 1625AB (C guuaJkm). Eph, 622, [Ik Js. 4320 Lect. 36: vid. *y>^.] I. *aj (tym). eraph. 

Hom. Anecd. 1742. m. — aes, 1. c, Js. 

6017 (bis). Mt. 10 9. Mc 1241. lCor. 13i. *auM II. Pa. Ptc act.. pl. ^jLiuua» — 
artes magicas coluit Hom. Anecd, 199 ult. ^vuLAAj N. pr, Naaaaiov (Pes, ^juui*) Mt. 
14A, p. 0. BC, Luc 332BC. ^juJ Pe. AtMj (A: Mt. 282, al,). l.hKjjS 
(Joh, 641 A); pl, oiOuj, &ua Luc 937C, 
Impf. l-ijLo (A: Mc 1532, Joh. 447, al.); 
etc pl. ^plojuu Ex. 118. Imp. l^ (Mc 15 30A, al,), Ptc act. kjjS, hujji (sic leg. 
Luc 1031 C); /, tN-.ju..j Joh, 1 32 Ev. 4B; 
etc — descendit, 11. cc, Gen. 18 21. Dt. 
1022. Js. 4210. Jon. 13. 27. Ps. 294. 
4818. Job. 1716. Mt. 7 25. 27. Luc. 4 31. 
Rom. 107. Alibi. Hom. Ox. 9 58i5. 6I5. 
656. 724. Lit. Dam. I fol. l^. 

(^i^loMM s.) ^Iomjd. emph. |J^L>laMM. /. 

— locus ubi descenditur Sirac 46 6. Luc. 
1937 (A om.). 

Aph. M, hu^l Mc 1546B, Ev. 207 C. 
C. suff. 3. m. c,iw«l 1. c Anecd. 143. 
2, m. iujul Js. 93. 1. lku»l; etc Impf. 
2. kuul, isjuol; etc Ptc act. pl. f, yKjuM. 

— deduxit, dempsit, 11. cc, 3Ilg. 2 14. 
Js. 633. 6. Jo. 32. Ps. 558. Luc 5li.l9. 
Hom. Anecd. 175 25 (cit. Prov. 5 5). *ou^. Aph. o^i Mt. 17 7 A, p. 0. C. 
Luc 7l4C. [uu.^1 utroque loco B]. 3. /. 
hiM^l Mt. 920A, p. 0. al. [ku^l Luc 
844B]. — tetigit, sequ. ^ Mt. 9 20. Luc 
714. 844; ca Mt. 17 7. ^kSL^ Pe. — destillavit Ex. 933. 

*joL^, emph. JLa^. pl. JLa^. m. — gutta, 
Js. 4015, Lit, 6971 (cit, Ps, 64 11), 

Pa. Impf. pl, i^A^^. Ptc pass. «sl^om 
destillare fecit Jo. 3 18. Am. 9 13. Hom. 
Anecd, 176 6 (cit. Prov. 5 3). 19. 177 7. V^J Pe. (Quot formae coniugationi Pa. 
adscribendae sint, non satis constat). Pf. 
1. l-^a Mt. 19 20, al. pl. ^i-^^ Js. 4220. 
Impf. 3. i.^J^ Act. 16 23 cod. manuscr. 
(sed Lit. ij^ju Pa.). 2. io^l Joh. 127A, 
p. 0. BCD. pl. 2. vpio^l Joh. 1510 Ev. 
136A, p. 0. BC, Imp. i«4j Mt. 19i7C 
Anecd., i.^ ib, B. Dt. 1228; al. Ptc act. 
v^a Joh. 865, al. /, Luc 219, 51. pl. m. 
^r^ Jon. 2 9, al. Pass. f*.^ Lit. Dam. I 
fol. l^. Inf. 4^(^) Ex. 16 34. — obser- 
vavit, custodivit, 11. cc, Gen. 3 15. 18 19. 
Eccl. 114. 2Tim. 1 14; alibi. Hom. Anecd. 
20716 (cit. Ps. 151). r im<\»i 123 lu* «o^ ('*^)> emph. l— . m. — custos 
Act. 1623. 27. 

I^j» («niSO, «PIIBO) Mt. 2443 Anecd., 
Ev. 163C, l^j. ib. A2. emph. 114-» 
Mt. 1425AC, al.; per Jb scr. Luc. 1238C. 
{Ii«^ Mt. 24 43 Ev. 163B (vix recte), 
_. p. 0. 1425B. Luc. 1. c. B. C. suff. 3. m. 
^f «.14^» Luc. 28AC. Fl. c. suff. 0.14.^ 
Dt. lll. /. — 1. observatio (cpuXa7|xa) 
Dt. 1 1 1. 2. vigilia, 11. cc. Hom. Ox. 
96713 (cit. Mt. 1425). 

Ithpe. Pf. 2. U^l». Ptc. 4-iio»; etc. 

— 1. cavit ab aliqua re (^) Sirac. 1827. 

2. custoditus, servatus est Ex. 9l6. Jer. 
392. Zach. IHI. Mt. 917. 2Petr. 3 7. 
Col. 15. 

Pa. (Cf. quae ad Pe. notavi). Impf. 

3. f^ Joh. 851 A; al.; ;j4-^ Jo^- ^* <^- 
Ev. 37 B. 2. 4j1, i^jl (Joh. 1715C, 
sic leg.) ; etc. pl. >^4^ Gen. 3 24. Imp. 
4-i, #4-* (<^f' Jo^- 1^11 ^a'". lect.); etc. 
Ptc. act. 4-i», ,,4*'» Greu. 2 15 Lit. ; 
pass. BC. Pass. y^i», ,.* ^ um Luc. 829BC. 

— custodivit, conservavit, 11. cc, Dt. 1013. 
118. 134. Js. 6021. Mc. 32. 6 20. Luc. 
67. 141. Joh. 1247. 1423sq., al. 2Tim. 
112. Hom. Anecd. 17325. tfiDO^ N. pr. Nilus flumen, Lit. 681. 
695sqq.; jLi 7051. 17. 23. 7066sq. Vo- 
cativ. |Lj 69611. 69715. 16. 

> fr>oan > .i (v6|i.o;, fort. ex analogia vocis 
j«A» n^pB in D^Bi mutatum. Cf. etiam 
Fraenkel. ZDMG 52299, n. 1, Krauss. 
2359sq.) A: Joh. 19 7, al.; p. 0. Rom. 
3 27, al. oBttMi 2Tim. 25 Ox. (si vera 
est lectio). emph. Jfr>Qv<,i A : Mt. 23 23, 
Mc. 1528; ^. 0. pass. UoaMi (si vera est 
lectio) Ps. 56 2. Gal. 2 16^. C. suff. oMsaMxj 
Luc. 2 22sqq. 3. /. id. Eom. 82. y— Ps. 
118109, al. ^p<HCB«jftxi Joh. I525A, p. 0. 
al., >pni»cnQ^i ib. C, Ev. 187B. yOAttaMAi 
A: Joh. 1034, I831; p. 0. IO34B, >^— ib. C; 1831 BC. Pl. c. suff. 1. 
Tit. 214; ^— Ps. 898. Lit. 70623. m. 
— : vojxo;, lex, 11. cc. et passim V. et 
N. T. (nonnulla exempla apud Schwally, 
Idiot. p. 109); praeterquam Hom. Ox. 
9664. Act. Andr. et Matth. fol. 2^ (bis). 
>cDttMAa vo[ii(ji.u); 2Tim. 2 5 Ox. , pro quo 
Lect. habet >fleaMAj ^. — Cf. etiam ?oi«l N. pr. Ninive Luc. II32A, {«a*i 
Jon. 1 2. 32sqq. 4 11. ..«axi Jon. 34sqq. 

*-.atAi. pl. emph. u^aixi Luc. ll30A, 
sed cod. wOXaj [Anecd. mutil.]. — Nini- 
vita, 1. c. *Jba*J (? cf. Krauss.-Low. 2362-et 
73). [.georftjn fort. Hom. Anecd. 192 14, 
cf. p. 224 part. latin.]. pl. «jaxaAj Jer. 
38 10 (ita repono pro ^Loxauu). emph. 
Haxaxi Js. 4210. 60 9; {ll4xai Lit. 7052 
(cf. ZDMG 53709). /. — vr^do; insula, 
11. cc. 

..i«,^..\ Js, 9 12. Lectio vix ferri potest 
quaerendumque est, utrum ex touc EXXtj- 
va^ (ut LXX perhibent) corrupta sit, 
an, quod mihi placet, ex u»m*t\ „in- 
sulanos" (tou^ ^iXi(jTiei(x, v. Field.). «i 3r»Q a a »> ci O tj N. pr. NixoSr^ixo;: sic 
ubique A: Joh. 3l. 4. 9. 7 50. 19 39; BCD 
constanter xdom^iju. 

Jl»y V>ftO oi N. pr. Nixoixeosia Act. Adrian. 
fol. 3'. ;-J Js. 94. C. Suff. 3. VI. C^xi, 1. 

-f*j; rjji Mt. II29A. m. — iugum, 11. 
cc, Js. 1027. 14 29. Mt. 1130. Vit. Sct. 
cod. ms. (cf. xelx^ Ag.). [{fjhi ignis: leg. {ioi]. l'^ N. pr. NTjpei (Pes. --rj) Luc. 327B; 
ja C. JLu 124 i-M *JLaLj. Aph. «^i, uj>I. Imiif. 3. jLjv, 
JLaj; etc. — laesit, nocuit Mc. 1618. Luc. 
4 35. 1019. 

Ithpa. Imp. u.ajH 2Tim. 2 3 (Lect.). 
Ptc. u,Ai\je ib. V. 9. — mala passus est. 
Ita enim repono priore loco pro ^AtU = 
auvxaxojiaOrjfjov (quod in Ox. per '^ «oa» 
I&ULIO redditur) — contra Nestle p. LXXIV 
— , altero loco (praeeunte Nestle p. XXVIII) 
pro t43a\.M = xaxoTraOetv. N. pr. : vid. 5« *^AJ. C^ s. '^, '^u^ (Joh. 147B, 
Ev. 137 C), Vl^ (Ev. 137A. Mt. 26 4). 
emph. jha. m. — dolus Js. 95. 53 9. 
Ps. 161. Mt. et Joh. 11. cc, Hom. Anecd. 
194 4. 

Pa. Ptc. act. pl. x^A^^Ly) — decepit 
2Cor. 4 2. *fltt^ Pe. .mAj, 3. /. iwxaJU; etc. Impf. 
3. et 1. xoaiL». Imp. pl. oxeoj» Luc. 
15 23A, voc. 0. B. Ex. 825. 28; oouu Luc. 
1. c. C. Ptc. act. .fn,if>i Anecd. 1696 (sic 
ipse cod.); pl. ^xmHi. Pass. pl. m. ^"^"^* 
Mt. 224 AC, <^*mni B. — mactavit, 11. cc, 
Gen. 22 10. Ex. 8 26.29. Jon. 1 16. 2 10. 
Prov. 9 2. Luc 15 27 (B om.). 30. Joh. 
10 10. Act. Philem. Anecd. 1694 (cf. 
ZDMG 53713). 6. 

JLmij («DDi, «npDi) Rom. 12 1; Jcn>>>i 
Mt. 913BC (de A vid. not.), al.; JLxnAa*j 
Phil. 418. eraph. Ikuaii pass., Ih^xojua 
Hom. Anecd. 1736. C. suff. otKttxaj ib. 
18126. Pl. ^^Aj Ex. 1025, al., T^x.^.., 
(^mxaJ?) Jon. 1 16. Ps, 49 5. emph. Ils.mxaj 
Mc 1233. C. suff. 3. /. o,*;m*Aj Prov. 
92. 2. y^^aaj Ps. 49 8, /. — victima, 
hostia, 11. cc, Js. 53 7. Jer. 1119. Ps. 
43 23. Mt. 913. Mc 12 33. Luc. 224. Rom. 
121. Phil. 418. Hebr. 51. Hom. Anecd. 
1736 (cit. Phil. 217). 18123 (cit. Job. 
15). 26. 205 8 (cit. Hebr. 10 12). Act. 
Adrian. fol. 2^. pl. ^^Arhtii. m. — opes, divi- 
tiae Luc. 1824A (BC ^xkxxx*). 

[Haxaxaj Mt. 9l3A: vid. adnot.]. 

Ithj^e. mAAjll Hom. Anecd. 172 8. Impf. 
3. mijJSu Luc. 22 7 A, jaajku BC. — 
mactatus est, 11. cc. *VAJ. ^^oj Ps. 4321. Js. 4312 Lect. 
76; «Uaoj ib. Lect. 49. emph. J.^^^aj. 
Pl. m. ^;^aj (v. infra), ^lfjsoj Jer. 30 8. 
emph. JL»fA«J Jo. 3 17, al., Jju — Js. 1114; 
^— Job. 17 3. Joh. 105 AC, al.; Ilfaoj 
Js. 1429.31; w.{jaj Ps. 828. Joh. 105B. 
[«ioaj Mt. I725B]. — alienus, aXXoxpio; 
Js. 4312. Jer. 308. Ps. 4321. Job. 17 3. 
Mt. 17 25sq. Luc. 16 12. Joh. 105; aXXo- 
cpuXo; Js. 1429; aXXoYsvi^i; Jo. 3 17. «ju» 
^^oj aXXoYeveTi; Js. 615; MfAOi; v!»^'^ 
60 10. Cf. etiam .^^a. 2Cor. 69 ^f^oj J) 
pro aYVoouixevoi et ^faoj pro £7:1^1^0)5x0- 
{xevoi aut interpretis errori debentur, aut 
recentiores corruptelae sunt. — /. tlLt^aj 
scortura (hebr. npDi) Hom. Anecd. 17621 
[177 2] (cit. Prov. 5 3: Tropvy) LXX, sed 
aXXoxpia A, 2, 0). 

Aph. i.j>l pass., <joI Joh. I9BC. 17 25C, 
Ev. 58 B; al. 2. If^I; etc. Irapf. ^, 
{.*»>>; etc Imp. pl. oj^I Ps. 4511. Ptc 
act. fAM, fjkiso; etc — cognovit, novit, 
(kizi — ) Yqvwaxeiv, eiSevai, 11. cc, Gen. 
217. 37.22. 198. Ex. 117. Dt. 112. 13l3. 
iReg. 119. Js. 7l5sq. 9 9. 1 1 9. 42 25. 
4319. 6O16. 619. Jo. 2 27. Jon. 411. Ps. 
3411. 815. Prov. 12. Job. 1619. Luc. 
134. 1325.27. 1942.44. 24l6. Eom. 103. 
lCor. 101. 13 2. 2Cor. 5 16. Eph. 622. 
Col. 16. Lit. Dam. I fol. V. Hymn. 
Anecd. 111 11. De aliis locis vid. Idiot. 
p. 55. 

e^I (inf.). emph. II:— pass. c suff. 
oilof.al. /. — cognitio (yvu)!JI(;, iTrtYVtuaK;) 
Gen. 29. Js. 11 2. Eccl. 7 13. Act. 2 23. 
Bom. 3 20.23. lCor. 13 2. Eph. Ii7. 3 19. 
Phil. 38. 10. Col. 19. [2Tim. 2 25]. Hom. 125 Anecd. 2103. of^JLa ev iTrqvtBjei Phil. 1 9, 
^v -^vtojsi Prov. 9 6 Lect., eU eTriYvtodtv 
Col. 3 10; ofjka xa-' ir.ifstosv/ Kom. 10 2. 
J/Apa. Impf. 3. /. ^hl Phil. 4 5. pl. 
^jtfjuhi^ Joh. 321 ; /. yjr^hL* Phil. 4 6 Dam., 
[vO^jjmVj ib. Lect.] — notus est, 11. cc. *VaaJ. Pa. ptc. pass. (talm. "ISiO, 
samar. IBiD Lev. 19 19; cf. etiam talm., 
samar. ^lDi; misn. "ffii n^2 Vogelstein, 
Dissert. p. 59. Edessen. Irsax 2Chr. 31 1 
sec. interpret. Gr. Hoffmann. in ZA 1 1 244. 
Arab. ij^, etc.) /. (fJoiM — -eTioixiXiJLevrj 
Ps. 4410. 14. I^AJJ ^otiojixo; mentha Mt. 23 23 A 
(Anecd. ; ij). Leg. Jmm (= ViJ^i). *JlnQJ. ^n.mi Mt. 2641 Anecd.i. 1 Cor. 
10 13. emph. Iioxmj Mt. 1. c. Anecd.2 
[lCor. 1. c.], JfOjicaAj Luc. 8 13 Anecd. pl. 
,^^«»^'*»' Mt. 613C (et sic leg. in A; nam 
signum LlI saepius occurrens ^ est), al. 
^ojuboi Mt. 613B. emj^h. J.ijoimi Luc. 
22 28C, al. [JLio . m i 8 13 A: locus syriacus] 
C. suff. 1. p. wdjdjkrcLi (sic) Luc. 2228A. 
m. — tentamen, tentatio, 11. cc, Jac. 
1 2. 12. 

Pa. Pf. 1. kuiavi Eccl. 7 24. Impf. 2. 
JLttJl Mt. 47AC, JLxaj-l Dt. 616. pl. 1. 
ujB&u 1 Cor. 10 9. Ptc. act. Jrniy, «-.mty 
pass. Pass. wmjse Hebr. 4 15. — tentavit, 
11. cc, Gen. 22 1. Dt. 13 3. Js. 7 12. Mt. 
193. 2218.35. Mc. 811. 1215. Luc 1025. 
Joh. 6 6. 86. 

^^OBOJ iqittfd) m. — tentamen, tentatio 
Hebr. 1136. 

*^*mii0 (^Jx&im). emph. J. — Mt. 43 A 
(mendose B). pl. c. suff. 3. ..onmw 
Job. 1619. — tentator, 11. cc. 

Ithpa. *Keaihl, pl. Oxmjlt. Impf. imJ&^; 
etc. Ptc. J mi^y»; etc. — tentatus est 
Mt. 41.24. 1715. lCor. 10 13. Hebr. 2 18. 
1137. Vit. Sct. cod. ms. «ajaj Pe. c^xoj pass., •^xai A: Mt. 
2516 Ev. 165; 2627; al.; sed ^Axnj Luc. 
525B. C. suff. 3. tn. «»a^&j Mc 7 33. 
3./. ^ATftj Gen. 3 6. 1. kiMftj Luc 14 2oA, 
p. 0. al. pl. n^tmi, /. uiLmj Mt. 25 ^** 
Ev. 95A; 1. yi^mi Rom. I5; om — Joh. 
lieAC, oM-i— B. [^jvmj Luc 55 A corr.]. 
Impf. 3. .am. A: Mt. 2732 Ev. 201, Mc 
S34, Joh. 3 27; p. 0. pass. al. oum^ A: 
Mt. 22 24, 2417, 2732 Ev. 210; c^xm. 
Mt. 2418A, p. 0. Gen. 322, et pass. cod. 
B (c g. Mt. 2224, Mc 15 24, Luc 2236); 
om; A: Mt. 1929, Mc. 1524, Joh. 6 7. 
2. oml, oxa^l (Ex. 289); etc pl. 1. 
i-^mi, .^Ami (Prov. 1 13). Imp. .axb A: 
Mc 2 9. 11, oj^ V. 9C; ca^ A: Mt. 9 6, 
Luc. 524; wa^m Joh. 58. 11; cuLm B: Mc 
29, Luc 524. pl. aaJUo Mt. 2528 Ev. 95B, 
Joh. 196 Ev. 237 BC; oam pass. o^^om 
Joh. 19 6 A (in utraque pericopa). Ptc 
act. .-^mi, /. J->mi, J->*mi Js. 7 14, Mt. 
I18 et 23 A; etc. Inf. c suff. »n->mi Hom. 
Anecd. 20017. — 1. sumpsit, cepit, 11. 
cc, Gen. 2l5. 2lsq. 89.20. 19l4sq. Ex. 
1013. 19. 26. Num. 449. 13 21.24. Dt. 1017. 
Jo. 29. Jon. 112. 4 3. Zach. 11 13. Ps. 
4816. Prov. 9 7'. Mt. 46. 78. 2439 (TJpev!). 
Mc 2 11. Luc 2217. Gal. 3 14. lCor. 924, 
et passim V. et N. T. Act. Andr. et 
Matth. fol. 2"^. — xof-» \->mi concepit 
utero Vit. Sct. cod. ms. ; ptc J->mi 
m^ (J->.mi) Js. 714. Mt. 118.23. Luc 
I31ABC; xft^ijo— Luc. 1. c. Dam. 

2. uxorem duxit Mt. 2224. Luc 14 20. 

3. Sequ. ^jA\ alicuius parti favit Js. 9 14. 
Ps. 812. Hom. Anecd. 20419. 4. .->mi 
rwto ad verbum uTroXojStbv eiTrev Luc 1030; 
itaque ;aMj_j )t\ <xtni Hom. Anecd. 187 5 
(cf. Job. 9 27, ubi LXX cav eirto). Te- 
mere jiKj} .->mi Hebr. 2 16 pro £-iXa|A- 
pdtve-ai. 

cxxa» m. — captio: Phil. 4 15 yj^o .axftsa 
pro 003 1; xai X^|jnj>i; («. e. ]ril3^ ^B?) 
commercium (syr. |&uao JL>xftA iud. orig.. .^mt%i 126 sicut turc, neosyr. J^r^.^ yj^^t Maclean 
Dict. \Z^). 

*J-imio /. — ^t kam:y>-> xax' otj^tv (cf. 
<a^aj 3.) Joli. 7 24A (^. 0. cett.). 

Ithpe. cuBoil;!; etc. Impf. ,.-y.rnahLf ; etc. 
Ptc. .-ifni^ao; etc. [Jer. 3936 leg. I^roioioo]. 
— 1. sumptus est Gen. 223. 3 19. 23. 184. 
1917. Num. 447. Js. 604. Luc. 8 18. 1042. 
Act. l9. Hebr. 5l. 2. (utero) conceptus 
est Luc. 2 21. Hymn. Anecd. 11122. *y nM . *yLtai (syr. Jixmi). pl. U— . 
m. — fusile, simulacrum fusum Js. 42 17. [De Luc. 18 24 vid. rad. *xoju]. *^flixi. iJoM (nD») Hom. Anecd. 1892 
(sic leg.). emph. JL — Js. 10 15. tn. — 
serra, 11. cc. 

Ithpe. fflajll — serra dissectus est Hom. 
Anecd. 189l, ubi leg. videtur t-^ ijA.iL»\ 
•|.m^a ^xoill. 

*fmaBll (verb. derivatum a Ifxa» „serra". 
Targ. IDO et Pa. „dissecuit serra". Lectio 
igitur tuenda est. Ineptit B. Jacob 
ZDMGr 55 594). pl. otjxuoll — serra dis- 
sectus est Hebr. 1 1 37. *)^. Ikujasu (Nn^^»j;i) pl. emph. /. 
— 'jj ^epaa struthiocameli Js. 43 20 Lect. 77. [In Lect. 36 corruptum est in Ih. 
quam formam B. Jacob ZDMGr 55 143 
probat, nescius et librarios et editores 
multos fuisse in confundendis literis 'Si. 
et oi*]. ^^ii^ ' * N. pr. Naifxav (syr. \j»s't) Luc. 
4 27. '"6^1:^. JLsASj m. 
cf. JL^.^.jj. mentha Mt. 2323; yjjSU Pe. ullaj Joh. 20 22A, p. o. al. 
(an Pa.??) Joh. B. — flavit 1. c, 
Gren. 2 7. Js. 407 Lect. 88 (var. lect. ol*j). 

*QjjuJtLi. emph. II — . /. — respiratio (?) 
(cod. manuscr.). 

Ithpa. Impf. pl. >;uAAjKrf (sic leg.) Hom. Anecd. 17818. Ptc uuAjiuo; etc 
— superbia tumuit, 1. c, 1 Cor. 13 4. 
Col. 2 18. *^^AJPe. ^ A: Luc85sqq., 1716; 
al.; 3. /. h^LAi] etc. Impf. '^ Js. 1034. 
Eccl. 113. lCor. 1012; ^oa^ Am. 99. 
3. /. ^a«l Ex. 919. 2. m. \ai Dt. 7 25, 
^oiLl Mt. 4 9BC, ^oA^l A. pl. ^p^A^ 
Js. 25 2, al., v«^aa^ Js. 8 15. 104; al., 
voliL Mt. 24 29BC; etc [De '^ 2Tim. 
2 3 Lect. vid. *JLaj Ithpa.]. Ptc. act. '^aj; 
/. jlaj, JLaj Joh. 1224 Ev. 168B; pl. m. 
^Aftj, ^x\Aaj Ps. 81 7. — cecidit, 11. cc, 
Gen. 501. Js. 9 10. 10 4. 407 Lect. 88 
(var. lect. ;fta). Jo. 28. Am. 9 11. Jon. 
17. Ps. 446. 907. Mt. 1527A. 176. 15. 
2429. 26 39. Mc 533. Luc. 1 12. 14 5. 
Rom. 15 3. lCor. 108. Jac. l2. Hebr. 4ll. 
Hom. Anecd. 20125. Lit. Dam. I fol. V. 
Act. Adrian. fol. V. 

Ptc act. ^^.aj impers., sequ. ^ p. et j 
c impf.: M (cf. ZATW 1902163): Js. 
504 S. F. Mt. 2323A (Anecd. l^t^). 
2527. Luc 249. Joh. 3 30. 424. Act. 1630. 
2Petr. 311. Rom. 123. Eph. 620. iThess. 
41. Hebr. 2 1. iTim. 3 15. 2Tim. 2 6; 
^(peiXei Hebr. 2 17. 53. 

j)o.4m Luc 234A, per JL scr. B, per 
o C; p. 0. Job. 1614. [JUojo Js. 8 14]. 
C. suff. 3. m. cl^aaao Mt. 7 27A (cf. 
Pes.). Pl. c suff. o,lk\aao Am. 9 11. / — 
1. casus Js. Job. Mt. Luc. 11. cc 2. ruina 
Am. 1. c 

*tA.«tAM. emph. lK-AoPio Lit. Dam. I 
fol. 2^ C. suff. 3. m. o,J^oaso Ps. 906. 
Mt. 7 27B, 3 ib. C. /. — casus, 11. cc. ^aj Pe. wAAj A: Mt. 2675 Ev. 181; 
Mc 7 30sq. ; 8 27; semel u^ Mt. 1. c Ev. 
196. P. 0. pass. 3. /. JSuiaj; etc pl. 
3. m. OLAJ Mt. 2630AC. 27 32B. Impf. 
uBQJL Mc. 928A, p. 0. Js. IU, al., per 
o scr. Mc 1. c. C. «.&> Mc ib. B. 3. /. 
jBftfll, a>*A.,l, dBoal Luc 829C; etc. pl. F 127 •^j* Joh. 1242 Ev. 49 BC, Ev. 169A, 
Mt. S12A; etc. Imp. *i» A: 
Luc. 4 35, al. /. wjBO» Mc. 9 24; pl. «ubcub 
[ Mt. 25 6 Ev. 96 A; etc. Ptc. act. jxaj, 
AxAJ (Joh. 922A); etc. — 1. egressus 
est, exiit, 11. cc. et pass. V. et N. T. : 
praeterquam Hom. Ox. 95917. Hom. Anecd. 
211 11. Act. Adrian. fol. 3^ 2. elatus 
est defunctiis Luc. 7 12. 3. expulsus, ex- 
communicatus est Joh. 922 (^ fa^). 1242 
(^). — ljM«fa AAi fort. se excusavit, se 
defendit Hom. Anecd. 185 11, sed locus 
est mutilatus. 

j.>.%o-.. Jo. 1 20. C. sufiF. mino^iw Mich. 
5 2. •^tTr"*^'^ 4Rg. 2 21. m. — exitus, 
lcooo; Eg. 1. c, lcoooi Mich. et Jo. 
(Symm. ; LXX a<peaet;) 11. cc. 

*«uBaAM. C. suff. 3. m. ai&ujBQibB Luc. 
931A, p. 0. lCor. 1013; vfi. B, o C. /. 
— id., 11. cc. 

'''^j&Aae. emph. JL — . m. — exodus, liber 
Exodi Lect. 65 10. 

Aph. jxat, persaepe ju.&\ s. jL*a\ et jxasI ; 
etc. Impf. jt^ (A: Mt. 9 38; Mc. 7 26; 
al.), •&&<, ji^ (cf. Mt. Mc. BC); etc. Imp. 
Asl; etc. Ftc. act. jxsuo {JL, o), d>.»A:«>; 
etc. Inf. «jxsl Ex. 11 1. — 1. eduxit, 
produxit 11. cc, et pass. V. et N. T.; 
Hom. Anecd. 1845. Vit. Abrah. Qidon. 
ZDMGr 56255 apu. 2. extrusit, expulit 
Gen. 3 24. Mc 1 43. 9 37, et saepius. 
3. impendit Mc 526. I. vNtxu Lit. Dam. I fol. 2^ et al., 
Hymn. Anecd. 11213. /. — anima, animus, 

II. cc et pass. — Suffixo instructa haec 
vox in casibus obliqu. pronominis reflex. 
munere fungitur hisce duobus locis: Act. 
1627.28 (Lit.): sed respicias, totam eam 
pericopam ex Pes. factam videri, quare 
Syrismum subesse licet suspicari. Legi- 
timum est epof^. 

w^Kaj 


(Mt. 


413A), m\.&;^ 


(V. 1 


5A; 


p- 


0. al.). 


N. pr 


Naphthali Js. 


91. 


Mt. 


11. 


cc. *;A» Aph. Ptc act. ^am fort. „laedit", 
„nocet", si (quod dubito) vere est traditum. 

♦otaj. [De 4uAi Joh.^6i8C, 
38 A cod. BC vid. *aju]. lAfLi Luc 69A, p. 0. pass. duAi Gen. 
1 24. 30. Mc 3 4. Luc. 6 9 BC, et saepius. 
emph. jjtai Mc 1233, p. 0. pass. C. suff'. 
eutaj, «MtAAi (A: Mc S35sqq. ; al.); etc. 
1. ^jiAj, ^uiAi Joh. IO24B. Pl. ^jtAi Gen. 
1 20. Dt. 10 22. emph. i&UiAi, IbuuLLi Luc. 
2126 Ev. 133 A. C. Euff. v«««^^^«Ai; etc *jl. ji (targ. Y>^) Js. 111. C. suff. 
fHjt (nSl) Js. 406sq. Jac 1 10. Pl. abs. 
^ja.>ji (si vere est traditum, ex ]^i3i ortum) 
Lit. 704 16. emph. JLli-i Hom. Anecd. 
1946. Lit. 70614. C. suff. 3. /. *hj.a^ 
Js. 61 11. m. — flos, 11. cc. 

[Iji iThess. 46 (S. F.). 8: leg. l^]. PjJ Pe. oji. Impf. ooj.»; etc Imp. 
oo^; etc Ptc act. oji; pass. pl. «Jt^ji 
— plantavit, consevit, Gen. 2 8. Ex. 1517. 
Jer. 38 5. Am. 9 13. Mt. 2133. Hom. Ox. 
9 55 23. 56 6.17. 58 22. Hymn. Anecd. 
11116. Lit. 70416. 

*JLaji. emph. liio^ Js. 6021. C. suff. 
«i^oji, oik^ji (sicut mand. Km'*!^*^, ex 
«nas:) Js. 6 1 3. pl. ^ji (sic) Jer. 38 5. 
/. — planta, 11. cc. ^Ksji waia (sic) 
au|j.cpuToi auToiS Rom. 6 5. 

*ojjo. emph. i-^^- nt. — columna 
Gen. 19 26. 

Ithpe. Imp. c9jill Luc 17 6 A, voc. o. 
BC. — insitus est, 1. c *«jLjjJ Fe. Ptc act. ul.ji — vicit: 
J.o^ (?) vi^ <^r* ^^^ ^' ^^^^ ^^ ylw«>]^^ 
Vit. Sct. cod. ms. 

Ithpe. Pf. [-'Ijill Vit. Anton. Stud. Sin. 
1114412. Impf. pl. >^^U Js. 89. Imp. 
pl. aj-jill ib. Ptc. *x,j»buo Eom. 1221. — 
victus est, succubuit, 11. cc. JLoJ 128 Pa. Pf. 1. )^ji Joh. 1633 Ev. 190A, 
p. 0. cett. ; pl. a><jj Hymn. Lect. 1382 (?). 
Imp. a»ji Eom. 1221. — vicit, 11. cc. 

[Jlji: vid. JL^faoj»]. *JLaj. U* («1?^) Mt. 2326A, p. o. al. 
— purus Mt. 1. c, 27 59. 

Pa. Imp. pl. ujcu Mt. 23 26A cod., 
Anecd.; axj^i A corr. Ptc. act. JLaI»; 
etc. — purgavit Mt. 2325sq. Joh. 15 2. 
Cf. rad. *U>i. 

**uBaj (syr. jLlooj; assyr. orig.). emph. 
j._. m. — libatio Jo. 2i4 S. F. (Lect. 

^AJU. j-LAJ Mt. 19 4A, jp. 0. al. pl. 
emph. IKtiiJ E.om. 1 27. c. suff. \poi^aja,]j 
v. 26. /. — femina, 11. cc, Gen. 1 27. 
6l9sq. 7 2sq. 9. 16. Gal. 328. 

ooju (targ. «3jpj iuxta S|jpi, neosyr. 
JLajsoj iuxta |i».jaj; syr. JLiuij) Yit. Eulog. 
ZDMG 56 2602. emph. JLajBOJ Luc. 18 25A 
corr., U^ja Mt. 19 24BC. C. suff. 3. m. 
(HSkjBOJ Mt. 1. c A, u:Mai Luc 1. c A, 
ib. C (B om.). m. — foramen, 11. cc. pro IxSixeTv Tiva s. IxSixrjuiv 
Tivoc TTOieiv Luc 183. 5. 7sq. *imnt (= *t*J> o*-" ndiminuit"; samar. 
Dpi „detrimentum cepit" Dt. 33 6Ed. — 
Contra Schwally, Idiot. p. 57 sq. Praenkel, 
Pw. p. 194, Krauss-Low 2366). 

^Ai (= syr. Jmftj [corrupt. j mrh-toj 
Spicil. 2624;] I^aj apud Barhebr. Nomoc 
467 6; «ifpi) Gen. 94. Ex. 16 8; aaj^Aj 
Eom. 1421. emph. Jmnj Ex. 16 3. Dt. 
1223. m. — segmentum, frustum (carnis), 
xpeac 11. cc, Dt. 1220 (his). 

oisaAj Joh. 67A, p. 0. BC. m. — id. 
([3pa*/u Ti) frustum panis 1. c *;ajaj Pe. Impf. a) 2. p. )»aj»l Dt. 
1314 (Lect., Anecd. 223; cf. ZDMG 
53712). h) 3. p. y.aj(vju Sirac 46 1; 1. 
)BdAx> Luc 18 5 A; p. 0. cett., Jo. 3 21. 
Ptc act. yxAJM Eom. 134. pl. ^j^j 12 19. 
— vindicavit, ultus est, ixCvjTeiv Dfc. Jo. 
11. cc, Ixoixeiv Sirac Eom. 11. cc 

)aaj&j (*Dlpi) — vindex, ultor : ita repono 
1 Thess. 4 6 Ox. pro yioj-L. (cf. Stenningii 
adnot.) et ib. S. P. pro >aa(a)ju-»: V>|jA. 
. . . ^^ Ips Qot >iajU; otOTi IxSixo; Kupioi; 
Tiepl XTe (cf. Pes.: J^a^al qoi ^^fsoj V^ 
. . . ^). Aliter Eyssel, Dtsch. Ltz. 1900, 
col. 2210. 

yaju (st. cst.) Hebr. 2 2. emph. JLsojM- 
C suff. A^iuu; etc yooMJajxl = ^peoaJM 
Luc 18 7sq. BC. m. — vindicta Eom. 
1219. Hebr. 1. c Hom. Anecd. 207 12. *AAJ Aph. «j»l; etc pl. a*«l (Mt. 
727A). ptc act. pl. ^jua-M (Luc 13 25 
AB). — 1. pulsavit fores (abs.) Luc. 1325. 
Vit. Eulog. ZDMG 562604. Vit. Sct. cod. 
ms. (saepius); sequ. o saxum 1. c 25923/24. 
2. concussit, irruit in rem, c ^ Mt. 7 27, 
o ib. V. 25. 3. intr. pulsatum est tym- 
panum lCor. 13 1. ^?P [A ^itj] — oleura nardinum 
(vapoivov, sc eXaiov, cf. Krauss. 2 367) 
Joh. 123. *JLiu Ithpe. Pf. pl. OAjuli' Mc 814; etc 
1. ^oAAAjll Ps. 4321 = ^jAjjutl V. 18. Impf. 
3. Ui^; etc Imp. sg. /. ujuil Ps. 44 11. 
Ptc JLjuioo (sic leg. Hom. Anecd. 187 7) 
s. uju^M Ps. 4325. — oblitus est, abs. s. 
sequ. acc, 11. cc (exc Hom. Anecd.), 
Dt. 612. 2Petr. 38. Hom. Ox. 9663.20. 
6919. Sequ. « Hom. Anecd. 1. c: JjuJ^jo 
^^\m:» ^ jil, cit. Job. 9 27: lTriXT^ao}xai 
XaXuiv. OJU Pe. oju; etc — flavit Mt. 7 25. 
27. Joh. 6I8B; c o afflavit Js. 408 Lect. 
38. Cf. Aju. 

Aph. Ptc act. tf«uo — flare fecit ventos 
Hom. Anecd. 183 22. yULi 129 a]xo *pju. JjoAj st. abs. /. — spiritus Gen. 
2 7 (Lect.). Act. 2 2. 

tO0Qju (formatum ut um«^, si vere est 
traditum) w. — id. Gren. 27 (Lit.). 7 22. 
Js. 42 5. 

Ithpe. yuahl — convaluit Joh. 4 52. 
Hymn. Lect. 1378 (loc. corrupt.). »aju Pe. A4U Joh. 6 18 A [C «xaj, fort. 
leg. aaju]. Ptc. act, /. J,aju Joh. 38A 
corr. (cett. Imai) — flavit, 11. cc. Cf. a«i. 

Ithpa. Ptc. .ftaib;\» — vento commotus 
est Jac. 1 6. Pe. juu [nisi fort. Pa.; juu Luc. 
1520A et Atu et jbju (Pa.) esse potest]. 
C. suff. 3. m. oMuu Mt. 2649 Anecd.s. 
Ptc. act. AMi, AAju Mt. 2648 Anecd. — 
osculatus est Mt. 2648sq. Luc. 1520. 

Pa. Ptc. act, /. JL&juM — id. Luc. 738. 
Act. Adrian, fol. l'^. 

*;ju. *vju. emph. JL— . pl, j-pu (A). 
m. — aquila Mt. 2428. Hom. Anecd, 1873 
(cit. Job. 926). 

[^ia S. F. 9013: ipse cod. perhibet 
<<uou, cf. GGA 1901, p, 205.] 2Tim. 116 et 18 (Ox.). 2. ^ll Hom. 
Anecd. 18315 — dedit, 11. cc. 

V&oe ni. — vid. oxQjo (rad. cxctu). 

jio^jo Mc. 1545A, p. 0. BC [Anecd. 

JiI«3b!]. C. suff. e«£a«\:», ^&Uol«ae Joh. 

4ioA; etc. pl. ^o&ue Mt. 7 11 Ev. 68 A, 
cf. Ev. 135A, p. 0. al., ^o^jo {Imala) 
Mt. 1. c. Ev. 64 C, Ev, 135BC, Eom, 126. 
emph. (ibsjS&oo 1 Cor, 1231. /. — donum, 
11, cc, lCor, 1228.30, Eph. 28. Phil. 
4 17. JioK» ooM sequ. acc. r. et dat. p. 
donavit Mc. 15 45. ^fio N, pr, Nathan Luc, 33lC; yh^ B, 

^^jiifio N, pr. Nathanael Joh. l45sqq. 
AC pass. 46sqq. Ev. 137 B. 21 2 B. 
^JitJ. I45sqq, Ev. 7B. '^Jjaka v, 45 Ev. 
137 B, V^&u V. 46 Ev, 137A. ^JojIKj 
V. 46 Ev. 7C. "^&u 21 2 A, p. voc. o. 
145 Ev. 137 C. 47 Ev. 7C, 21 2C, 

*JD^J (cf. Idiot. p. 58). Pe. Lnp. pl. 
Qjtol (A, p. 0. cett.) — excussit ^MZuerm 
Mt. 1014. Luc. 9 5. »fio Pe. ;iu. Ptc. act. 
Js. 40 7 (Lect. 38 Us. 
Jac, 1 11. ih)i. — excidit 
Anecd. 223). ♦^ [v. ^^- s. V. casM). Impf. 3. v^- [UoKj: vid. Jjto^.,]. JLO (forma contamlnata ex 'oJ-bo et 'oo»«d) 
Mt, 1. c. C. [lloA« Jer. 39 35], C, suff, 
3. m. o,*uaojj» Mt. 1. c, B, /, — id., 
11, cc, [Hebr, 7 26 Jjaojxo . . . pro d}jLiavTO(;, 
*oJLoo I (cf, Nold. ZDMG 54l60. Yid. suppl. Jl;]. 
etiam oomo). Pa- Impf. 2, oj^l, ol«-l (Dt. 7 26), *(JL0D. pl. abs. v'»« (targ. p«D), A 
vjoj» [B \^I, C r^^^]- /• — uaTov 
Luc. 13 21. *>aoi.xo m. pl, JjkaojLcD — foeditas Dt. 
1231 (^oeXuYixara). pl. v^Jxd^. ptc. act. oJ-eQ», etc, — 
1. vitiavit, contaminavit Num, 53, Eccl. JLaoJLro Dt, 7 25sq, emph, IkiaoJLxo Mt, 7 19, Mc, 7l5 (bis). 2. abominatus, ex- 
24i5A; p. 0. Anecd., Dt. 7 26, Hoalo»xo | secratus est Dt, 7 26, 

9 

Scbulthess, Lex. syropaL oJa 130 iAm ojLmM (ptc. pass.) ; st. emph. et /. st. 
abs. JLaJLmao, /, emph. li^^JLaaio. Pl. ^i.mao> 
/. iJ^ijnio; IJLJ^mv) (vix recte) Mt. 10 1 
Ev. 245 C. — foedus, impurus Hom. 
Anecd. 183 2. Hom. Ox. 9 51 19; {xejxiaiJ.- 
|i.evo; Tit. Il5, Act. Adrian. fol. 2^; 
pSeXoYixa Dt. 143; pSeXuxTo; Tit. 1 16 ; 
axadapTo; Dt. 1222. Js. 358. Mt. 10 1. 
Luc. 433 (Anecd.). 36. Vit. Anton. S. F. 
9817. 

*aai.mio. emph. lit — Dt. 13 14 Lect., 
al. C. suff. ^^Qail:aaixaio. /. — foeditas, 
pSsXuYfxa Ex. 8 26 (cave pl. adesse existimes, 
cf. Syr.-Hex.). Dt. 1. c. Hom. Anecd. 
211 13. 

Ithpa. .alKxol Impf. pl. ^jialKiiu (Joh. 
1828A, p. 0. C). Ptc. Al^jmM. — con- 
taminatus est (ixiaivesOai) 1. c, Yit. Sct. 
cod. ms. (bis). 

oJLflo II (cf. Nold. ZDMG 54i60). Pe. 
<aicB. Impf. ottcDl., oQxeul — consenuit 
Joh. 2118. Vit. Anton. S. F. 1046. 

cu» (Gen. 194, al.), oJLeo (B: Luc. 1 18, 
Joh. 34). emph. iaxo. pl. J i-Min Joh. 
89A, p. 0. pass. C. suff. 3. m. ^oaxs; 
etc. m. — senex (TrpeapuTr);, irpsapuTepo;) 
11. cc, Gen. 507 (bis). Ex. 10 9. 17 5. Dt. 
1138 (sic leg.). Js. 314. 914. Jer. 38 13. 
Jo. 12. 14. 216 (S. P.). Act. 217. 

*aajkXD. C. suff. 3. m. o>ln->»m, /. 
otlioaJucs (Luc. 1 36 A); etc. /. — 1. senectus 
Luc. 136. Act. Adrian. fol. l^ Vit. 
Anton.(?) S. P. 79l2. Hom. Anecd. 1773. 
8. Cf. etiam J)n->»rr>. 2. canities 3llg. 2 14. *^JU». *^xnao (]DD). pl. c. suff. ^ 
Mc. I7C, wO(0— A, Ofimao B. m. — 
calceus, 1. c. 

U^-CO I. N. pr. Saba regio Js. 606. 

\ r\tT t II. N. pr. Sabas, sanctus quidam, 
de quo paucula in Anecd. 17012. ^^r^xD — sustulit, toleravit Ex. 10 17. 
Job. 213. Eccl. 719. JJ o^ * nr> vox male exarata Vit. Anton. 
S. P. 8911. Eequiro li« *.*ssi.eo (cf. Idiot. p. 59. Krauss. 2 373. 
Syr. Jiaxo apud Thom. Marg. 1 213. Dozy, 
Suppl. I 630'', Moulieras, Le Maroc in- 
connu II 509 ; sibnia in dialecto Mogador. 
apud Socin. Mogad. p. 16, n. 1) Joh. 
13 4 A, p. 0. C, Ev. 176B. [-ai=..m Ev. 
173A]. emph. liL(.i=Lm v. 5 Ev. 176 A, 
p. voc. 0. ib. BC, V. 4A corr.; lN.i,u>-> m 
ib. Ev. 173 A. /. — (aapavov), linteum 
11. cc. (pro XevTtov). *>6>a^ I Pe. Pf. pl. <is->m Mt. I537A, 
p. 0. al., Qi^aAfn Mt. I420A cod.; etc. 
Impf. ^Q-^cffl.. A: Luc. 1516, 16 21; p. 0. 
BC. Js. 9 20; ^^.^m^ Mc. 84; pl. \p>>Q->m», 

s^ibL^xeL»; etc. — saturatus est, 11. cc, Dt. 
611. 11 16. Jer. 3814. Jo. 2i9. Mt. 5 6. 
Mc 7 27. 8 8. Luc 621. Joh. 612.26 Ev. 
18. Phil. 412. Lit. 70714. 7088; sequ. 
acc. : ^am JIq yiju\. N\->m Jl Vit. Sct. 
cod. ms. 

*>i.aj» («J^2p, «j;nD) st. abs. Ex. 168. 
C. suff. o>s->m Col. 223. m. — satietas 
(uXTfjafxovrj) 11. cc. 

n^->m /. — id. Ex. 16 3. 

ApJi. Pf. ■^.aml. Impf. pl. 1. w-^m i. — 
satiavit Mt. 1533. Luc 153A (BC om.). NS^nn II: vid. 's>x>y ^^^Ol.» Pe. Imp. pl. Ql>aaxa. Ptc. act. *{.^fr> Pe. Impf. pl. 2. \o»aaml Mt. 
5l7A (hinc corrig. C), \Ofaxol B. Ptc. 
act. \=>^ s. fxaxo; etc — opinatus est, 
1. c, Mt. 67. 2010. 2663. Mc 1042. Luc 
7 43. SisAnecd. 19 11. 22 24. 24 21. 37. 
Joh. 539.45. 1113. 16 2. 2015. 2125. Act. 
2 15. 1627. Eom. 122. 1 Cor. 10 12. Hom. 
Anecd. 209 9. 

^m (Act. 226, al.). emph. Ifsxs. c. 
suff. Mfaxe. m. — spes, 1. c, Ps. 64 6. p 131 909. Job. 1715. Luc. 635. Act. 16 19. 
Rom. 54sq. 12 12. 2Cor. 3 12. Eph. 118. 
Col. 15. iThess. 413. Tit. 2 13. Hebr. 7 19. 
Lit. Dam. 11' (bis). 

Ithpe. Ptc. act. ^\m» — putatus est 
Luc. 3 23C (B .a*^ll). 

Pa. ;^ (Mt. 2743 Ev. 203 A); etc. 
Ptc. act. •,'^r^^i ;<-km» (sic leg. 1 Tim. 
3 14); etc. — confisus est, speravit, abs. 
8. sequ. ; c. impf. Ps. 56 2. iTim. 3 14; 
sequ. <a Eph. 1 12 (iv); '^ Mc. 1543 Anecd. 
(cett. JAmjo) ; creberrime sequ. '^.i. p. : 
Js. 1 llO (Anecd). Ps. 30 2. 5512. 902. Mt. 
27 43. Joh. 545. Act. Philem. Anecd. 1703. 
207 17 (cit. Ps. 15 1). 

*;aa£o, fxaaro Lit. Dam. I, fol. l"'; pl. 
ofaoxa ; etc. Impf. 3. i^^-ro^ (sic!) Mt. 
6 24 A, p. 0. al., .•^'tam» Jac. 1 7 ; etc. 
Imp. pl. ofauo Lit. 69510. Ptc. act. 
»aomy Mt. 24l3 Ev. 92 A [fiomao 1022A] ; 
i-»->am\» Jac. 1 12; pl. y»aom» — sustinuit 
a) abs. Mt. 1022. 24 13. Eom. 12 12. lCor. 
1013. Sequ. ptc. : tenaciter fecit aliquid 
Joh. 87 A (cett. om.). b) sequ. acc. p. 
v.r. Js. 53 3sq. Jo. 2ll (S. F.). Job. 17 13. 
Mt. 6 24. Jac. 112. Hebr. 10 32. 2Tim. 
112. Hymn. Anecd. 11217. Lit. 695 10. 
Lit. Dam. I fol. l'' (c. ^). c) sequ. « 
p. pro ave^SfjOat xivoc Mt. 1717. Mc. 9 19- 
Luc. 941. d) sequ. ; c. impf. Act. Sct. 
ZDMGr 562584/5. — Praeterquam hic illic 
perperam scriptum est pro faxo, velut 
Js. llloLect. (sed recte Anecd.), Joh. 
545B (recte cett.), Jac. l7 (post f.* a Q m . 
„exspectat" lacuna adest), Lit. Dam. III^. 

oi;^axoM (Jac. 1 3, al.). emph. II- — . 
C. suff. o>— ; <^Iai;AdmM Luc. 2119A, 
defect. Bcr. voakA^^om» BC. /. — patientia, 
11. cc, Jac. 14. Rom. 3 26. 5 3sq. 15 4. 
2Cor. 6 4. Hebr. 1036. Tit. 22. Hom. 
Anecd. 18315. 

♦^^juBQ» (Ptc)? — sustinet Hom. ] „h 

Anecd. 177 7 (palimpsesti loco foe- > s-g 

I ? ^ 
dissimo). J ' g y>oil-oi;-^»my — patientia eorum 
Luc 815A in marg. Vox syriaca. 

J.>,-->*m — evangelium meum Mc. 
I615A, interpolatum. Vox syriaca. S.B 

n o 
o B *JL^D. Pe. u.^ pass., t.^ Mt. 2412 
Ev. 92 A; 3. /. i^;.*.^ Gen. 18 20, J^^^ 
Jo. 3 13. pl. Q^i^. Impf. «Ns^Q-»; u^^el 
s. JU^ol. Imp. pl. 0,«^. Ptc act. u^^d 
(Phil. 417), pl. m. yl^ (sic) Gen. 7 18. 

— crevit, auctus est, multus fuit, 11. cc, 
Gen. 122.28. 718. 8 17. 9 1.7. Ps. 48 17. 
Phil. 19. Lit. 7054. ZDMG 562528. 

u^^^m Apass., p. 0. Ex. 824. Ps. 4313. 
Prov. 911. Luc 617C; w^^ ib. A^B ; 
wi.«^,oxD (lectio contaminata ex UN^sOm et 
■JU^om) Luc 2 13 A, p. 0. B. [-«-«i^ Gren. 
316, vix recte]. emph. U^am Dt. 10 22, 
al. C. suff. OM««^Qm Mc 1237; Luc 1 10. 
[oMa.%g<"o Js. 9 3]. ntx.;;^ Luc 1 10 Anecd. 
(et cf. adn. ad A). m. — multitudo, 
copia, U. cc, iReg. 1 16. Mt. 67. 21 8. 
2753. Luc. lioB (C om.). 2 13. 837. 1937 
(A om.). Joh. 441. Eph. 2 4. Lit. 70718. 

JLxoiSjiol; oMsi^^om 6 •JToXuc 3^Xo; Mc 1237. 

\ooM.^(LcD maior pars ex iis Ps. 89 10. 
lCor. 105, 15 6; cf. Js. 93. u^om roXXoi 
Mt. 27 53B; JLj^ssJ"» oi iroXXoi Rom. 125. 

— "««ssj"» adverbialiter multum, magno 
opere, valde Gen. 3 16. 22 17; «^aao^ id. 
Dt. 1 1 8. "^j^ «'^«t;::^^^ TToXXoi TiXeiou; Joh. 
44lAC (B M^«im »-^^). 

w^ (A Mt. 9 37, al.; p. o. pass.). f. 
st. cst. lljN^ Mt. 1346A. pl. m. [^f<^Uo 
Luc. 1424A in marg. Interpol.]. emph. 
ujL^^ Mt. 27 53AC. [Ij-^s^ Ijuc 56A et 
jji.^ 2344A: utrumque ex Pes. assum- 
tum]. — multus, numerosus, magnus, 11. 
cc; alibi. Adverbialiter usurpatur Js. 
5315. Eccl. 118. Act. 1». Rom. 12 4. 
2 Cor. 6 4, et pass. al. ; nonnulla exempla 
apud Nold. p. 508 ; itaque est pro roXXoi 
e. g. Num. 1319. Js. 53llsq. Jo. 2 ll. 
Jon. 4 11. Ps. 3 2sq. Mt. 37. 24 5sqq. f>«^ 132 2Cor. 610. Gal. 3 16; pro iroXXa e. g. 
Mt. 2521. 23. 2628A. 2719. Mc. 526. 620. 
8 31. 1241. Excipiuntur loci quidam 
syrizantes, velut IKx.,^ Ihji^ Luc. 8 14 
Anecd., cf. ib. v. 15 A; Act. 1616. Lit. 
6968. ^ «*^«^ plus quam, magis quam 
Ps. 5422. Luc. 1814. Joh. 1243. Eom. 1 25. 
Hom. Anecd. 194 21 (cit. Prov. 66). 

Ithpe. Impf. pl. 3. vju^i^rtt-» Dt. Il2i. 
/. v)'-*-«!s^^«-' Gren. 1 22. 2. m. ^^l^KxdI Dt. 
1 1 8. — copiosior factus, auctus est, 11. cc. 

Aph. Pf. 2. m. h.x,t^L Impf. JUs^mu 
s. u^^^a..; etc. Imp. ck.«:^l. — auxit, 
multiplicavit Gen. 3 16. 2217. Ex. 11 9. 
Dt. 1317. iThess. 3 12. Lit. 697 7 (= 
70618). 7041 = 6971 (cit. Ps. 64 11). 
70513. 18. 7069. 11. 

f.^^^ Pe. r-f:^ ; etc. Impf. ;a.«^a>, 
;4.«^1.; etc. Ptc. act. pl. ^ts^gxe s. ^^,,^ 
(Joh. 4 22A); st. cst. -^^^ lCor. 10 7. 
— flexis genibus veneratus est (upoaxuveTv), 
abs. s. c. ^ p. , 11. cc, Gen. 182. 19 1. 
225. Ex. 118. Js. 6014. Ps. 4413. Mt. 
2 2. 8. 4 9sq. 289. 17. Mc. 15l9. Luc. 2452. 
Joh. 4 20sqq. 9 38. 1220. Hebr. 1 6. Lit. 
Dam. IP. IIP. Act. Sct. ZDMG 56257 
bis. 

*;a,5^ Of^D)- pl- JL»!»^^. — cultor 
Joh. 423 bis. 

*fj^^ («^ip, «m:p). st. cst. iy,^. 

/. — cultus, adoratio: vid. >A... 

*l;«,^, emph. lija^. /. — id. Lit. 
708 20 (si recte se habet). 

*V^. ^^o^ (bW) m. emph. 
jla.^ — uva Num. 13 24 (bis). 25 (bis). JU^iJi). Vox obscura. (Alter locus Mt. 
1220 nondum repertus est). ^t^. },JD m. 

16 24. compes (^uXov) Act. ♦■■^^» Pe. ;^s^. Impf. pl. 1. iasaf"**' 
Ptc. act. /. If<!^ — clausit Hom. Anecd. 
205 27. Lic. 70417. JLxil ^sJLa ;a.,!seaaJ 
concludamus nosmet ipsos Hom. Anecd. 
18014. I^H^SD /. — pro X(vov Js. 4317 (Pes. ^6^S30 N. pr. Sodom urbs Hom. Ox. 
9587; p. 0. Gren. 1820sqq. 19 1. 24. 28. 
Mt. 1015. >.ojdro Luc. IO12A, p. 0. Hom. 
Anecd. 17116. 18. 

*uJ0OjXO. pl. emph. '////yAjoo;ii*D (leg. 
ujooo;oxd) Gen. 19 4 Dam. [in Lect. per- 
peram ^MOtXD ; vid. quae ad -JL^^X,^ ad- 
notavi] — incolae Sodom urbis 1. 1. ^jxp (cf. Idiot. p. 60. 121 sq. Num fort. 
rivSiov?) Mc. 1546A, ^jjeo Mt. 27 59A; 
p. 0. al. [B ^;o^ Mt.]. emph. iujXp Mc. 

I. c. A, p. 0. Anecd. (et sic leg. in Ev. 
19 C pro jjjfxo), JljXD B. — pro (Jiv6u)v, 

II. CC. Cf. ^ptXCD *JtJ» Pe. Ptc. act. pl. /. [v]'^» — in 
ordinem digessit : ^om^oa 'xd olxoupYoi 
Tit. 2 5. 

*ooM» (cf. oJLco L ZDMG 537ii). 

lloatoiXD: V. JLsoJLbo; pl. ^Aaoe»xo (sic) 
aaeXYSiai Rom. 13 13. 

Pa. Ptc. pass. o.nimyt B,om. 1 4 14 ter. 
Pl. ,^>~>ftnnv) Hebr. 9 13. /. Ih^t^jxao Mt. 
lOi Ev. 287B, li^aiJLauo Ev. 245B. — 
i. q. oJLm», 11. cc. 

Ithpa. Impf. pl. ^^oi&uEa^ — i. q. 
spalNfn> Joh. 1828B. 

*JO*4» (cf. *;0*o) Pe. PtC. pl. ^jOM» 

— testatus est, c. acc. r., Joh. 3llB. 
;eM» s. t^Qixo (Hymn. Anecd. 1127). 

C. Suff. 1. »;e|,so; pl. ^;OUD, vje^ (Mt. 

2665 Ev. 181 A), ^r^iijo (v. 60 Anecd.). 
C. suff. ^eM;eixD Luc. 2448 A. m. — testis, 
11. cc, Js. 4310. 12. Ps. 3411. Job. 1619. 
Mt. 18 16. Act. 18. Phil. 18. (Pormae 

^peiJ;o;e^eo Js. 439 et \oe|]:;e»xa Luc. 2448B 

ex confusione cum insequ. voce llojotxo 
ortae putandae sunt). r 133 •)«ixD (Job. 168, al.). emph. iJk— . C. 
suff. «lU— ; etc. voqiL-,«»a Mt. 84B. Pl. 
c. suff. 3. /. «l:o;o»cD Ps. 77 56; etc. /. — 
testimonium, 11. cc, Dt. 3114. Mt. 84. 
1018. 2414. 2659. Mc. 144. Luc. 2113. 
Joh. l7. 19. 3 11. 53lsqq. 8l3sq. 17. Tit. 
llS. Hom. Anecd. 20415. 

[Aph. Ptc. act. la^m^ — testatus est 
Joh. 1217A corr. Vid. *)*« J^/i.]. 

"^^owCD. hotcD (cf. lioi)) m. — luna Eccl. 
122. Luc. 23 44A corr. (BC om.). Hom. 
Anecd. 18426. 19823. 

)^s.*>'OMaD adv. eos^TjjjLOVto^ Rom. 13 13. 
Leg. puto K.,<m*>, q. v. 

*s^^aUD. v^Ufl) (Mt. 2 1 33 A, p. o. Anecd., 
Ev. 154B), s,^^ (cett.). emph. j.«^bcs 
Eph. 2 14. pl. jji^^^xD Luc. 1423C, JU^sJ^ 
A [JjKs^ B]. /n. — saeptum, 11. cc. 

JU^J» Js. 1017 (LXX uXt)), c. suff. 
3. m. OM.t,jLeD 9 18 (LXX Tct oaasa): vox 
incerta radicis itidem incertae. Quae B. 
Jacob ZATW 1902, p. 105 disserit, vix 
probanda sunt. 

t*- tT >\ Aph. (pro joixdI, q.v. Cf. „Homon. 
Wurzeln" p. 22, n. 8); jj»I Joh. 132 Ev. 
4C; 3./. i^l, h^l (Joh. 439C); etc. 
Lnpf. 3. ,*m. Joh. l7sq. A, r^eu BC; 
etc. Imp. ,.*xdI Joh. 1823, ^»1 ib. B. 
Ptc. act. ,-fcmA Luc. ll5A, p. o. pass., 
,jeDM BC pass.; etc. — testatus est, 11. 
cc, Ps. 49 7. Mt. 1918. 2662. 27 13. Luc 
1628 (sic leg.). Joh. 326. 28. 531sq. 
8l3sq. 18. 37; al. Hom. Anecd. 19126 
(cit. Act. 2023); sequ. '^ (pro) Luc 
422. Eom. 10 2. Col. 413; (contra) Mt. 
2331. [Js. 4312 Lect. 49. 76 leg. !;,*m*. 
s. &u.yAm*.: wveioKja] ; .^^(j)'^^ Joh. 1 7sq. 

Ittaph. Pf. ^ll. Ptc ^l^ — testi- 
monio comprobatum est alicui C^) Hebr. 
7 17. 1139. 

(>»Q^ (A), Urso (Joh. 1144BD). m. — sooSopiov sudarium (cf. Krauss. 2373sq.) 
Joh. 1144. 207. [wOiD Pa. Impf. 3. wudm- Mt. 19 12 
his. Ptc act. pl. n*M9tn'» Joh. 2 6: utrum- 
que in solo cod. A. Veram lectionem 
codd. BC servaverunt; vid. insequ. verb.]. 

^om (Po. rad. «-uxd, samar. ]nD, = ]Dn) 
Pf. 3. / \iwnm. Impf. 3. ^^^''>'*«- (Mt. 
1912BC bis). Ptc. act. ^om^, ^. ..«>>«<« 
(Joh. 2125 Ev. 227 B. Hinc corrig. Mc 
22C); etc. — ytupeiv: 1. cepit, continuit 
Mc 22. Joh. 2 6. 2125. Lit. Dam. I fol. 
n. 2'. 2"^. 2. cepit = comprehendit, in- 
tellexit Mt. 19llsq. 3. successit Joh. 
837B (cf. Ithpo.). 

Ithpo. Ptc. act. ^^oKxDM, / Ju.oKxDM 
— 1. contentus est Lit. Dam. I fol. l^. 
2^. 2. spatium datum est alicui rei, buc- 
cessit Joh. 837AC (cf. Po.). JuQ^ N. pr. 2o7]V7i Js. 433. ♦ '^?n> N. pr. Suyap, Siyap Joh. 4 5 
(p. 0. BC). J>flr>Qn> Ex. 151, al. C. suff. 3. w. 
OMmom Ex. 1519. / emph. iKmom Hos. 
14 4. pl. ^^<im Js. 4317 (Lect. 76), Vit. 
Anton. Stud. Sin. 111474.8. v^omom Js. 
1. 1. Lect. 35. emph. Ih^xo^ro Ex. 93, al. 
C. suff. \pQ|lQLmQm Dt. 1 1 4. — equus, 
equa, 11. cc, Jer. 3840. Jo. 24. Zach. 
910. Hom. Anecd. 194 7. ^ < f>mnm X. pr. m. 2oo3a7ifi. 3Ilg. 
14 25. *^QJSi Pe. Pf. 3. / ALsJLm, pl. oaj^; 
etc Impf. 3. «QxD^; etc. Ptc act. A^jm, 
/ JA^jm Luc I233C, J..sjm A; pl. ^aJl.J m 
— defecit, 1. c, Gen. 8 17. Js. 6020. Jer. 
14 6. Jon. 28. Ps. 899 (bis). Luc 2232. 
Hebr. 1 12. Lit. Dam. I fol. 2^. 

*«Um (cf. Idiot. p. 61). c suff. 3. / 
o»»ijkm Js. 42 10 (ita repono pro ot^U»), 
al. Pl. c. suff. 3. / o,x»J.^ Zach. 9 10, 134 oMiitxD Luc. ll3iA [oMaoi» corr.]. m. — 
extremum, terminus (Sxpov, irepara, tay^a- 
Tov) 11. cc, Js. 43 6. Ps. 4510. 64 6. 
Act. 18. 

*uDarD (i. q. *aBOj). Aph. aajcoI Mc. 

626B, acdI C. pl. ojorol Mt. ISSlB (C 
om.). Ptc. act. ja-imjo, ,nmv» (Mt. 2637C), 
pl. <^*nmv) (Mt. 2622C. Eph. 430). — 

I. dolore affecit Eph. 4 30. 2. maeruit, 
contristatus est (XuTrsTaOat), 11. cc, Mt. 
1922BC. Luc 1823 B. Rom. 1415. 

JL^joflD (A. p. 0. cett.) N. pr. Syria Js. 
912. Mt. 4 24. Mc 7 26. Luc 22 (B om.). 

*wiaeD. emph. JLiojes. pl. emph. u^ioce 
Gen. 214 (Lit.). Am. 9 7; i..;«xo Gen, 1. c 
(Lect.), al. — Syrus (Supo?) Am. 1. c, 
Luc 427; ('Ajaupto;) Gen. 2 14. Js. 105. 
12. 14 (LXX om.). 24. 11 11. 

*JLuflo Pe. Ptc act. pl. ^^uLccD Hebr. 
1022 Lect. 122, ^lxo ib. Lect. 15. Pass. 
Ijuxd Joh. 13ioA, p. 0. BC. — se lavit 

II. cc 

Fa. Pf. «juxo — lavit Act. 1633 (Lit.). 
Aph. «joxol — id. Act. 1633 (cod. ms.). *»Ax fr > (cf. Idiot. p. 6l8q. „Homon. 
Wurzeln" p. 41 sq.). Ithpe. Pf. 3. /. 
l#juiuepl (B &L<fjwi<«ol) — se convertit, 
sequ. «pioju\> laxpdcpT) eU to. dTitau) Joh. 
2014. 

Fa. Ptc act. ;,m my Luc. I835A, cf. 
Joh. 9 8A; p. 0. BC. — mendicavit (pro 
Ttpoi; — , iTraiTstv) 11. cc [Luc. 1514 leg. 
• : uaTepeiadat]. V-^fl P ('«» A pass.) — Satan, diabolus, 
N. T. pass. Praeterquam Hom. Ox. 9 59 13. 
652. 6618. 721. Hom. Anecd. 2OO10. )i.ij 
Mt. 45C. 2541 Ev. 129BC. Luc lOlsB. 
Hebr. 2 14 (Lect. 14); ^lj Mt. 2541 Ev. 
97 B (Cf. mand. «i«t3«:J, Nold. § 48). 

^ia^.1» (cf. Idiot. p. 62; add. syr. 
Ethpa. apud Bedjan. 7 915; neosyr. >a^j). Pa. Ptc pass. m. ^>s>^m\9 — dissecuit 
Js. 15 2 (xaTaTSfJLvetv). *^^ I. emph. l;-4-L£o Ex. 26 27. 35. 
C. suff. 3. m. o(;^«o, /. id. pl. ^;^.xs 
Lit. 705 2 (obscurioris loci). emph. jL.;.^-». 
m. — latus Ex. 28 7 (?); o,4,.ma Dt. 31 26. 
Act. Andr. et Matth. fol. l^; ci. ^ 1 a). 
;4-*o ^ ^^t ixspou; Ex. 2635% cf. v. ^. 
Pl. = ^5|xat (LXX; TiXaTeTat A. 2. 0) 
Js. 153. ^^ IL (cf. Idiot. p. 62. 122; syr. 
, neosyr. f^^ et f-^]; y^Lo frapper 
Beaussier p. 296, Sonneck Journ. as. IX 
tom. 14, 1899, p. 141, n. 6). io4.msb 
Joh. I822A, j9. 0. BC. pl. ^ift^my) Mt. 
2667A, p. 0. BC. Js. 506. Joh. 193BC; 
^vo ^ m «I») Joh. ib. A. emph. J-.in ^myt 
(cod. manuscr.). m. — verbera (^aTcta[ji,a, 
^aTTiafxaTa), 11. cc 9Q.^wJaD N. pr. 2rjY(op Js. 15 5. ^ o * m N. pr. : vid. ^^j. [yO.]*, A ..jor> N. pr. Sichon (ut Pes. ; LXX 
2tj(ov, 2ta>v) Dt. 31 4. [oMJLkXD Js. 42 10: leg. o^sUoa]. < pr>r> loN t m N. pr. SiXouavo; (Pes. 
^qjqXxd) IThess. 1 1. *)n .m [Ptc ^MAcb positi, iacentes 
Luc 2412 Ev. 4 in marg. : versus ex Pes. 
interpol.]. 

[*ytxro: l^l 'xo impositio manus, con- 
secratio Lit. 680 bis: locus edessenus]. 

JLmxxo Mt. I344A, p. 0. pass. huo Mt. 
I921C. emph. IImjjo; Ihjoso Mt. 1235 
BC [A perperam — instruxit]. C. suff. 
^^ftoaijaa. Pl. ^^^ro Mt. 6 20 B, yldaaxxo 
V. 19sq. A, p. voc. 0. v. 19C. [Hinc 
corrig. v. 19B. 20 C]. emph. llloJiaA» 
3Eg. 1426 (pis). C. suff. >^^hii:»uuo Mt. 
2iiA, p. voc. 0. BC. spjloioAxo 621B. 
Luc I234BC. /. — &yiaaup6; thesaurus, p fLXtO 135 11. cc, Luc. 1233. 1822. 2Cor. 47. Hom. 
Anecd. 173 19. 

Aph. >H^i (Mc. 65A, al.), yuol Ps. 459. 
Mt. 27 48C. Mc. 65B; et alias BC. C. suff. 
3. wj. tH^^jLxol Mt. 2760 AC. Rora. 3 25. 
3. /. &uaAXD{. 2. m. KMAflsl, h^yaxol (Ps. 
43i4sq. 89 8; al.); etc. Impf. yixm* (Mt. 
24 5iAi), y^^ (Joh, 1513A), p. 0, pass. 
pl. v'^'t>^ (Luc. 5i8A, al.), ^^LM£a> (Mc. 
1618C), ^^u&. (Luc. 1. c. C). Imp. yxxroi, 
y>^l (Mt. 918BC); etc. Ptc. act. >i-.«iso, 
y>ja» (BC pass.) ; etc. Pass. yt^oio (A : 
Luc. 39, Joh. 207; p. o. pass.); y^ra» 
A: Luc. 212, Joh. 1929.41; y^jp» Mt. 
28 6. /. JwmvB, Jba.an» (Mt. 5l4BC. Joh. 
1 1 38 CD) ; etc. — posuit, 11. cc, Gen. 
3 15. 9 13. Ex. 3625. Js. 9 4; et saepe 
alibi Y. et. N. T. Praeterquam Hom. 
Anecd. 2022. Hymn. Anecd. 11 1 26. Hom. 
Ox. 9 625.7. Lit. Dam. I fol. P. 

omxdI (Inf.) Hebr. 62. emph. [JkoMxsi 
Luc 64A, p. voe. o. C; lioiojiml B. /. — 
'I •fjJii. ol 5pT0i T^; -poOsseco; 1. c. 

Hhpe. Pf. y^U s. >^ll (Mc 1547 
Ev. 207 C); etc. Impf. v^soaxbK^. Ptc 
>ix«sbuo (Mc 1547A), >i«ioD (ib. Ev. 19C). 
[joxoiioo Lit. 6959, ad similitud. formae 
edess. formatum]. — positus est, 11. cc, 
Mc. 87. Luc lOs. 2Tim. lll. Hom. Anecd. 
20513 (cit. Hebr. 10 13). 

;a-j» {yusi Luc 336B) N. pr. Ir^^ 
Gen. 6 10. 7i3. 9 18. Luc 3 36. (sic) N. pr. 2iv (desertum) Ex. 171. \uso N. pr. 2iva mons Ex. 19 11. 16. 
Act. Sct. ZDMG 56 257 paen. Lit. Dam. I 
fol. r. JLJ^ > 1 « m (auvfjOsia; cf. Krauss. 2377, 
Brockelm. Lex. syr. p. 232). /. — con- 
suetudo Yit. Eulog. ZDMG 5625921 (Text. 
graec om.). it fT> * nr> N. pr. Sstaapa, Pes. I 
Ps. 8210. *>6«j». *u^to («nrp, IK.^AW>). pi. c 

suff. vpoMSnxflo. /. (?) — agmen stellarum 
Hom. Anecd. 198 26. 

Pa. Pf. 1. \^ACD. Impf. ^MkXQ^; etc, 
pl. v"^t'".' (Luc. 57A). Imp. ^aLxds. Ptc 
act. ^uixtuo. — adiuvit (sequ. acc, ^ s. 
i«) 1. c, Gen. 49 25. Js. 507. 60 15. 63 5. 
Ps. 43 27. 45 6. Ecch 7 20. Mc 921. 23. 
Luc 1040. 2Cor. 62. Phil. 43. Hebr. 218. 
Hom. Ox. 9 6815. Vit. Sct. cod. ms. 

yv «^^ nj^!P?) 8. Js . mio (Gen. 2 18 
Lit.). m. — adiutor Gen. 2 18. 20. Ex. 
15 2. Ps. 45 2. 

Ithpa. Impf. pl. 2. ^ys Aml — adiutus 
est Js. 104. y OVl . fn (A >^uax»), ^Mj,m Mt. IO4C. 
[^joraxeo 266 Ev. 175B]. N. pr. 2i[i.(ov 
(cf. Deissmann. Bibelstudien (1895) p. 1 84 ; 
Blass. Gramm.2p.31),N.T.^ass. Praeterea 
(Petrus) Hom. Ox. 9603 (cit. Mt. 16 18); 
(frater Jesu) Act. Andr. et Matth. fol. P. 

*^ o . vi « (T> (cf. Krauss. 2 397). pl. ^^x««>.s.t..« 
— (jr,p,etov (terminatione graec servata) 
Hom. Anecd. 1995. i9>«nr> Ps. 56 5. Luc 2236. emph. J,aJu» 
Mt. 265lA, cf. 53 A; p. 0. pass. C. suff. 
Joh. I810A, p. 0. BC; al. Pl. 
Jo. 310, al. emph. U»*m Dt. 13 15 
I (Lect.). m. — gladius 11. cc, Zach. 9l3. 
Mt. 2647. 52. 55. Luc 2238. Joh. 18 11. 
Act. 1627. Eom. 134. Hebr. 4 12. 1134. 
37. Hom. Anecd. 17615 (cit. Prov. 54). 
Hymn. Anecd. 11312. (cf. Krauss. 2393) pl. 2etpT)V£; 
Js. 4320 (Lect. 36). N. pr. 2t)& Luc 3 38. *^ I. *Uuo («ri3P). pl. cst. 
/. — vomer Jo. 3 10. 136 ytBB *y^ II. 
emph. 1^9X0. 
9 15 (ax^vo;). "yoa. (hebr. ^ljfa, 13^D etc). 
w. — tabernaculum Sap. JLaflD (cf. Idiot. p. 62) Pe. U^. Ptc. 
act. JLa». — adspexit, spectavit Mt. 22 16 
Ev. 87 (sed Ev. 156 JL»*.). Mc. 35. 7 34. 
Luc. 21 1. 

Pa. Ptc. act. [rMh» (Mc. 1543A), pl. 
m. 0?my (Mt. 2444A1), /. Qr^m'» (Js. 
609; al.) — exspectavit, abs. s. sequ. 
V 11. cc, Mt. 113. 24 50. Luc 121. 2 25. 
38. 3 15. 634. 7l9sq. 12 36. 40. Joh. 53. 
Phil. 3 20. Tit. 2 13. Hom. Anecd. 1756. 
19613. 20512 (cit. Hebr. 1013). 21110. 
Lit. 69515. 

♦^aaxo C^Sp). emph. l_.aaL4». m. — 
exspectatio Luc. 2126A. 

*„ja«o (JLLaoffl). emph. i~^9M. m. — 
id. Luc. 2126BC (in utraque pericopa). 
Fort. i^oaxo leg. cum A, 

*^W» I. (^D). jU^ Joh. 846A, 
p.^o. BC. Eom. 48; fLuM Rom. 1423. 
2Cor. 521. emph. tk^.Ti» Joh. 834A (bis), 
p. 0. Num. 5 6sq. ; al. ; t&;.ViAm Hom. 3 20. 
2Cor. 5 21; p. o. Joh. 834 {his) BC. C. 
su£f. ^]^CIs.A£D, BtK\/>Am; etc. Pl. abs. ^l^ 
Joh. 9 34A, ,XiLCD Mt. 9 6A, p. 0. pass.\ 
Ovi^m Mc. 27A, p. 0. BC ib. ef pass. al. 
emph. tAiVn.m Eom. 3 25. C. su£f. 3. /. 
o,Mjl*o Luc. 747A2, p. 0. Ai; Ajueo BC; 
etc. Semel ^00)!«^'.^^» Mt. 1835A. /. — 
peccatum, 11. cc et pass. V. et N. T. 
(vid. concordantias i. v. dfjiapTia, otpiapTY)- 
jxa; nonnulla exempla apud Schwallyum 
in Idiot. p. 63). Praeterquam Hom. Ox. 
9 5214. 5512. 5810. Hom. Anecd. 172 7. 
Lit. Dam. I fol. 1'^. Pro TCapaTtxtofxa 
Sap. 10 1. 

^^wiL» (*^5D) Luc. 5 8A, al.; i?. 0. I97A 
Anecd. ; ^^jixco BC 11. cc et saepius. 
^^yuk^ Joh. 9l6C. emph. jLaixD Ps. 81 4; 
al. jUxro Mc. 838A, p. 0. cod. Dam. /. 
abs. jUro Luc 7 37. 39. Pl. m. yA-^eo Mt. 9 10, al., ^LiixD Eom. 58, ^AHxbb Mc 2i7A. 
emph. lA\-tm Mt. 9 11 A, p. 0. al. ; JAH*fr» 
Mt. 2645A, al. U^ Luc 22 37A. C. suff. 
wq\axo Am. 9 10. — peccator (d[JLapTa)X6?) 
11. cc, Am. 9 8. Ps. 813. Mt. 9ll. Mc 
2i5sq. Luc, 5 30. 32. Joh. 93iA. Gal. 2 15. 
Hebr. 7 26. 

ApJi. \axDt Joh. 9 2 sq. A, p. 0. pass. 
VLiLXDt V. 2BC. 3B; etc Impf. 3. ^iau 
Luc I73A; p. 0. et ^*nm> pass.; ^.>mJL. 
Luc I74C (sic leg. pro "^j^atoI). Ptc act. 
^?m?p, ^.>mv); etc — peccavit (dfxapTa- 
vsiv), 11. cc, Ex. 9 27. 34. 10 16. Js. 4224. 
Ps. 405. Eccl. 7 21. Mt. 1815. 27 4. Luc 
1518. 21. Joh. 5 14. 83sq. et 11 A (BC 
om.). Eom. 323. Hom. Anecd. 18910. ^'^.ai» IL (b^^). Ithpa. ^kuat Luc. 
19 5 A, p. 0. pass.; etc Impf. 2. ^keol; 
etc. Imp. ^K^t; etc Ptc VsN-my Luc 
962A, p.o. al. — consideravit, spectavit, 
pro pXeTTstv Luc 962; dvapXeTreiv Gen. 
22 13. Luc 195; ^TripXeTretv Js. 635; 7:epi- 
pXsTteiv Gen. 1917. 224; Trpoje^eiv Ps. 
76 2. Hebr. 2l. Hom. Anecd. 1764 (cit. 
Prov. 53); itaque y»;^;^ '^iueot Trpoae^e 
aeauTw (ixt) . . .) Ex. 1028, cf. 19 12. Dt. 
III6. 1219.30. Mt. 61. Luc 17 3. 2134 
(cf. Aph.); axoTteiv Phil. 24. [vQ^^jboi 
„intelligunt" Luc 810A corr.']. 

Aph. (Cf. targ. 'jDDN) Imp. pl, oN^^mt 
— TTpoffexeiv Luc 2134 Ev. 133A cod. 
(corr. in Ithpa. mutavit). *^Q-aflD (DDD in Targg. hieros., deriv. 
a D1DD, talm., targ., samar.) Pe. Impf. 3. 
^oabq^ — consummavit (dvaxetpaXatouv) 
Eph. lio. « » '\n>. emph. jijt,axo. 
Gen. 226, 10. m. culter *t-ajoo. Ithpe. Impf. 3. fjfc.xtt.» — fartus, 
clausus est Eom. 3 19. 

Pa. Pf. pl. o;^^ — farsit, clausit 
Hebr. 1133. r 137 tJaro *>^. *|[^ (cf^ .Homon. Wurzeln" 
p. 83). pl. yv^m. /. — corbis Mt. 1420. 
Joh. 613. ^ o\fn vox incerta. Exstat Jo. 2 14 
Lect. pro gr. azovSi^. S. F. habet Jjuboi. ^juBQ^xa: vid. IjtxeoXjB. JLe N. pr.: vid. Jlj-». "c^V rn : vid. •a^. \ ov>\flr> N. pr. 2aX[xu)v (Pes. v«ja!s.a) 
Mt. Usq.A, p. 0. BC. 

*> n\rr> Pe. jaXxo Mt. 823A, ,n\m Mc. 
lloA, al. ; etc. Impf. x«a.>, xoxsJ^ Mich. 
55; 3. /. «ocsll Jo. 220. pl. v.a»Q^ Mt. 
I422A, p. 0. Jo. 27. 312; ^pjuaa^ Jo. 3 9. 
Mt. 1422BC; /. ^aa»^ Js. 359; etc. 
Imp. j»4cD (Luc. 14loA), «jB&BD (Joh. 
78A). Ptc. act. a\a3 s. Aj\tn; etc. — 
ascendit, abs. s. c. ^ loci, 11. cc, Gen. 
26. 19 28. 30. 506sq. 9. Ex. 10 12. Num. 
1322Bq. 3Eg. 1425. Js. 15 2. 359. 409. 
Jo. 3 9. Am. 95. Jon. 1 2. 4 6. Mt. 3 16. 
17 27. Mc. 1033. Luc. 24. Joh. l5l. 2017. 
Act. 113. 234. Eph. lii. Lect. ZDMG 
562519. Hom. Ox. 958i8. 6I12; in navem: 
^ Mt. 823. 15 39. Mc. 810. 13. Luc. 822. 
37, o.^ Jon. l3. Cf. etiam lAi. 

*J »i»omv> S. ^MjBOmM. C. suff. 3. m. 
et&uuBaeuB. tn. — ascensus, a) = scalae 
Am. 9 6 (avapaffi^), cf. Lit. 707 9. b) flu- 
vii: inimdatio Lit. 705 6 (Nili). 

*jB^acD (JnN.nm). emph. J.ftN.am m. — 
ascensio in coelum Lect. 134 7 (sic leg. 
pro JjB«^.xs). 

Ithpa. jb^VxdI, rfi,\,\ mt (cave existimes 
esse Ithpe.) Mc. 16 19 A ; etc. Impf. jfcNNm.. 
Imp. aN Kmt. Ptc. ,B\.t>my Luc. 245lA, 
p. 0. al. — 1. ascendit, auxit Lit. 69610 
et 705 9 (de Nilo). 2. assiimtus est in 
coelum Mc. 16 19. Luc. 24 51. Act. 1 2. 11. 
iTim. 316. Lit. 69514. 698 4. 

Aph. Jxasl, jBjust (Ex. 1014. Act. 16 34 Lit.); etc. pl. semel ajB^^t Luc. 222 A. 
Imp. jBxet, AA£Dt (Lit. Dam. I fol. l''). 
Ptc. act. .a.mab, jujea». — 1. sursum 
duxit Gen. 9 14. Ex. 1014. Am. 9 7. Mt. 
1348. 171. Luc. 222. 145. Act. 1634. 
Hom. Ox. 9549. Lit. Dam. 1. c. 2. sursum 
tulit, suscepit Js. 5311. 12. 3. obtulit 
(avacpepetv) Gen. 8 20. 222. 13. Hom. Anecd. 
205 9 (cit. Hebr. 1012). '^jLKXoD N. pr. 2aXaair,X Luc. 327B, 
\J,^V\m Mt. I12A (pis), p. voc. 0. BC; 
"^J^Cs^As Luc. 3 29C, p. voc. 0. Mt. I12C 
(bis). ♦"^Jboi». emph. Jljioaj Mc. 1527B; 
JLus, JbocD pass. C. suff. 3. m. mMvnm, 
6|\^uo; etc. ^lMxto Mc. 1037A; etc. — 
/. sinistra, 11. cc, Js. 920. Jon. 411. Mt. 
63. 25 33.41. 2738. Mc. 1040. 1527. Luc 
2333. 2Cor. 67. Act. Andr. et Matth. 
fol. l^. *t»V>m. law» Joh. 925A, cf. V. 19. 
emph. JjLaofD. pl. m. y^t^nrn, ^\aro Luc 
7 2lB. eraph. Jamas A: Mt. 23 17. 19; p. 
0. al. — caecus, 11. cc, Js. 427. 61 1. 
Mt. 9 27sq. 115. 2114. 23i6 Anecd. 24. 
26. Mc 1046. 49. Luc 722. 1421. 1835. 
Joh. II37BC Dam. — Cf. 5«^ 

Pa. Pf. »*aa*b — occaecavit Joh. 1240. ^jlvvifn (i. e. ^Ls-^-wj) N. pr. Simon 
(Petrus) Mt. 17 24A Anecd. (BC «o;^). *»nv> nrt. *jBosa«> (pltsp, an *p^OD = 
neosyr. J^oiam'?). pl. ^joBoiarD — ruber 
Js. 63lsq. J.jBov>m Jja> Y| Ipudpa OdiXajcTa 
Ex. 1019. 154. Dt. 114. 

*p<ii» (cf. Idiot. p. 63. 122). *i»«njo. 
pl. J-»,>nm« (A). m. — clavis Joh. 20 25. Pa. rJO&cD. Ptc pass. ;»Ynm\B. — clavis 
fixit, c acc et »a 1., Col. 2 14. Jm < n\ . 
• ^<«.»^<« ligno (i. e. cruci) affixus Lit. 
Dam. I fol. r. 138 Ithpa. pbK«oI; etc. — ligno (cruci) 
affixus est, c. "^, Lit. Dam. IP. IIP. 

*^ (cf. Idiot. p. 64). *,-xi«. /. li^«D 
Lit. Dam. III'', pl. m. v.i.i.am — purus 
Phil. 4 8 (Lect.) (asfxvo;). Lit. Dam. 1. c. 
(de Maria virgine). 

ojoJXD /. — puritas, sanctitas Hymn. 
Anecd. 1116. 

Pa. Ptc. act. pl. »^*Mrnv» — excolavit 
Mt. 23 24. )u» Pe. Pf. jii? Joh. 1714A, jp. 0. al. 
2. m. Kaixd. pl. aieo; etc. Impf. \ju^\ 
etc. Ptc. act. JUb», «.u» Joh. 12 25 Ev. 
168A; pl. ^-uuo, ^Uo Mt. 544A, al. — 
odit, odio habuit, 11. cc, Dt. 1231. Ps. 
44 8. 823. Prov. 9 8. Mt. 5 43. 624. Luc. 
622. 1613. 1914. Joh. 320. 77. 1524. 
Eom. 129. Hebr. l9. Tit. 33. 

*iu». emph. ju» («iD = ««iD) Mt. 
1339. C. suff. yua 5 43. pl. Uilm Gen. 
2217. Ex. 15 7. C. suff. -aitt Js. 9 11, 
al. m. — osor, inimicus II. cc, Js. 11 13. 
Phil. 3 18. — /. Ux£a: vid. mox JLro 
„odium". 

*JLeo (ptc. pass.) pl. ^AixD etc — odio- 
sus Tit. 33 (axoYTjTo;). lioixo JL\ib pro 
ab^^poXo-yia Col. 3 8. 

[jix«» (pro n^fip) Act. Philem. Anecd. 
169 22]. emph. IKixo. /. — odium Gen. 
3 15; in Anecd. 1. c leg. U^so (I^Opa). 

Ithpe. Ptc /. JlAi\xaM Js. 6014. pl. m. 
^&>m» Mt. IO22A1 al., p. 0. pass. — 
odio fuit 11, cc, Mt. 249. Luc 2117. *]iXD (mp; «^^ap etc). emph. JLnas. 
m. — rubus fruticosus Mc 1226. \p^i£D m. — otv6d)v Hom. Ox. 9546. 

Ct, ^fXD. v*A<k,^[j aJflD N. pr. SuvTu^T^ Phil. 42. *imCD. emph. Jmm (Jmm Mt. 620A). 
[pl. jxa«p(o) Luc I233A]. (Genus non cognoscitur). — tinea Mt. 6 19. Luc 1233. 
Hom. Anecd. 17610 (cit. Prov. 124). *t^jc» (cf. Idiot. p. 64). v»!-^ (Js. 
820, al.). C. suff. «uof^xo, s^oouot^ro. 
m. — auxilium Js. 820. Ps. 48 15. 87 5. 
90 1. Hebr. 4 16. Lit. 70918. Lect. 2 3. [f^-eo visitavit Luc 7l6 A : vox syriaca. 
Legitimum ^jia codd. BC servaverunt]. *. ;.^-oo. ,ti.« (st. cst.) Mt. 34AB, Mc 
1 6 ; ;.a\ m Mt. 1. C C. emph. \-f^m. C, suff. 
01^:^x0; etc [Joh. 123C otj,:^!], m. — 
crinis, 11. cc, Luc 7 38. 44. Joh. 11 2. 123. 
S,F. 794. 

*lfixD. pl. ^A>A (^"'"IJ^p), emph. JL*;,ixo. 
/. — hordeum Ex. 931. Joh. 6 9. 13. *« 9> fl D . pl, c suff. w««aA£o m. — limen 
Jo. 2 17 S. F, (Lect. o^ax^), 

*JLarD. Pl. c suff. 3. m. o.l:oatu», 
y.l;loAjxo; etc /. — labium iReg. 1 13. 
Js. 114. Ps. 44 3. Job. 16 5. Hom. Anecd. 
1767 (cit. Prov. 53). 20. 1778. 20721 
(cit. Ps. 154*>). Lit. 7048 (cit. Ps. 50 17). 
Lect. ZDMG 562525 (cit. Ps. 1. c). 

*^&£D (cf. Idiot. p. 64), ^ Gen. 
5010. emph. IjAxd Jo. 2 12 (K"nBp). m. — 
planctus, 11. cc 

Aph. pf. pl. Otjaxol Gen. 50 10. Impf. 
pl. s^r9^ Mt. 2430 A, p. 0. C (B corrupt.). 
Cod. manuscr. Imp. pl. o^Atol Js. 153 
(ita suppl.). Ptc act. pl. ^,<^ga\B Luc. 
852. — planxit, 11. cc; sequ. io p. : plo- 
ravit defunctum Gen. 1. c ^^A-J» (cf. Idiot, p. 64. 122) Joh. 
19 29 Dam. emph. Jlsuxo, jla£0 (Joh. 
135BC). m. — 1. viTTTT^p Joh. 15 5; pro 
(jxeuoc 19 29 Dam, (cett. vJL»). 2. piscina 
Lit. 6958. 704 5 (synon. JLjuas 704 6). JL ^ c v^rr» ; vid. vj„,qaaI. *uaai» Fe. Pf. pl. . Impf. r »«4>L 139 .sofra Ptc. act. jiAtb, jkjkSxD; etc. — satis fuit, 
suffecit 3Reg. 8 27. Mt. 259. Luc. 3 14. 
2238. Joh. 6 7. 2Cor. 3 5. Phil. 4 11. Hebr. 
1132. Vit. Anton. S.F. 796. Hom. Anecd. 
209 9. Act. Andr. et Matth. fol. 2^ 

Ithpa. Ptc. r>«'>^'«'^ — satis datum est 
alicui Col. 2i9. 

Aph. Impf. 3. jkAAL.; etc. Ptc. act. 
AA«aM ; etc. — praebuit, praestititGal. 6 17. 
Sequ. ia^KaI aYoiva -apa^eiv Js. 7 13 (his). 
Itaque pro JLmo; . . . ^ax&m; Stud. Sin. 
1 101 (cit. Gal. 35) repono ^pjx^ jaAtfjo; 
ijwo«: & i-iyoprjYuiv u]xTv Trvsufjia. 

>o ^\ r> nprr>; yid. '&»{. 

*;AflD I. (cf. Nold. ZDMG 54 160). 

*fA£D (IBp). C. suff. 3. m. ^iAto, et^Axrs 

Gen. 22 17. Luc. 617A2. m. — margo, 
ora: iaa*» otiAra -^ TrapaXia Luc. 617AB; 
t6 -/elXo; T. OaXa3(jTj; Gen. 22 17 (pro quo 
exspectaveris oiKaaxd); lordani fluv. Luc. 
1. c. C ; lioa; c»;.am\. = -apa iro7a|x6v Vit. 
Eulog. ZDMG 56 26013 (gr. 33 24). 

'^t^Cf» 11. ,-,a*ff> (ex assyr. sipru) Jer. 
302. emph. I{Ab> Joh. 2030A, jj. 0. BC, 
al. ; tfa->-B Luc. 4 17. 20, et al. C. suff. anaxo 
s. o^iAxra ; etc. Pl. emph. J->tAA Joh. 
2125BC, IrAJiJo ib. A Ev. 227. [Luc. 
34C; 417BC, al. pro JL;Aa> leg. l;A*is»]. 
C. suff. ^^ourAAfD. m. — liber, 11. cc, 
Gen. 24. 3Rg. 1429. Mt. li. Mc. 12 26. 
Luc. 34. 417. 20. Phil. 43. Hom. Anecd. 
18416. 1918 (cf. Act. 1919). Lect. 80 2. 

^acB (assyr. Sdpiru) Mt. 8 19BC, al. 
[-fa«j Mt. 2235 Ev. 92C]. emph. Ifj^ 
Mc. I232A, p. 0. lCor. 120. Pl. vfAtt 
Mt. 2334. emph. Ut^eo pass. (In A in- 
terdum JL.v**d legitur, t. e. JLfAflo). C. 
suff. yooMrBA; \^aifaxD Mc. 2l6C; etc. 
m. — scriba, legisperitus, 11. cc, Dt. 31 28. 
Mt. 24. 520. 729. 93. I352A. 1710. 
2115. 232. ISsqq. 2657. 2741. Luc. 521. 
30^ 6 7. Hom. Ox. 9 5320. (suppl. ex Mt. 23 2). ^JQLflD. emph. J-OTD. pl. J i,nrf>. m. — 
saccus Am. 810. Jon. 35sq. 8. Job. 16 15. 

^K-uOX» — 2xuaT); Col. 3 11. 

tm^J^t ft fl D (sic; genit.) N. pr. Sceticum 
desertum Vit. Sct. cod. ms. (pass.). s^o^JBO N. pr. Serug (Pes. »^;xb) 
Luc 335BC (A om.). sjk^fSD (cf. „Homon. Wurzeln" p. 78, 
n. 1) Pe. uL/f*D. Impf. v*<ofm>. Ptc act. 
oyv^, pl. yik»*;m, ^^»M,.,Tn Mt. 6 16 C. Pass. 
/. J M.jfn (Gen. 612). — perdidit, delevit, 
corrupit Gen. 6l2sq. 17. 9 11. Jo. 220. 
Mt. 6 16. I9sq. Luc. 1233. 

^pwffn m. — excidium, vastatio Jo. 23. 

Ithpe. Pf. 3./. »u,i\j»l; etc Ptc yuikxaao. 
— perditus, deletus est Gen, 6 11. Ex. 
1015. Jo. Il7sq. Hom. Anecd. 173[l3]. 
26. 1744. Ptc pro cpOapro; corpus Sap. 
9i5. H^' U'*^ («?1P» ^^) /• — apex 
Mt. 518. *w;-flD Pe. Ptc tfffi — foetuit Joh. 
11 39 Dam. (cf. «.;xqso). 

a,;xD Mt. 23 27A. p. 0. al. emph. 
llo-^xD. C. suff. 3. m. f. oil: — . /. — foetor 
Hom. Anecd. 183 2. 4. Act. Sct. Anecd. 
17012. Est pro aa-pia Jo. 2 20. Job. 
1714. 2126; dxaOapaia Mt. 2327. Rom. 
124, eandemque vocem etiam Mt. 2325A 
interpretem legisse suspicor loco dxpasta. 

>.;m\» (ptc. pass. Aph.) — foetidus 
Joh. 1139 = Hom. Anecd. 2024. Cf. Pe. *» m . ; m (assyr.) pl. <^Am.,Tn — eunuchus 
Mt. 1,912. 

Pa. Pf. pl. oxD^ — castravit Mt. 19 12. 

Ithpa. Pf. pl. QLBai Kxpt — castratus est 
Mt. 1912. iSOV^ (? ante lacunam) 6 (var. lect. 
01) 2epa<pi{jL Act. Andr. et Matth. fol. P. 


140 *ub;j5d Jthpa. Impf. pl. 3. /• ^vLxou 
— defecit (dcpaviCsaO^ai) Sirac. 4526. 

*?J^.flD. Uhuo (cf. Idiot. p. 64) pass.; 
lokjLTD Joh. IO22A corr., C, p. 0. Mt. 
2420 Dam. [Ihuxo ib. A cod.]. m. — 
hiems Gen. 822. Mt. 24 20. Joh. 10 22. 
Hom. Anecd. 199 6. *)oKflo Pe. Imp. >iokffi Luc. 4 35A, 
p. 0. BC. — obmutuit, 1. c. 

Ithpa. (sic) >BtKxo{ Mt. 2212A, p. voc. 
0. BC. — id., 1. c. *>Ki20 Pe. Pf. 2. li^irD. Ptc. act. «kifa 

— destruxit Js. 25 2. Luc. 12 18. 

Ithpe. Impf. 3. /. ilkeol — destructus 
est Ms. 242. ^ *Oi^. *oox. C. suff. eoo^ {& Joh. 
I18B); etc. m. — sinus Dt. 136. Js. 
4011. Eccl. 7 10. Luc. 16 22sq. Vit. Eulog. 
ZDMG 562596.12. Hymn. Lect. 1362. 
Lit. 69516. Lit. Dam. I fol. 2^ 

t^^ Pe. ^ Mt. I94A, sed ^ 
7 24A, ,*->N Hebr. 12. C. suff. pl. 1. 
^j.^:*. 2Cor. 36. 3. /. Jb»^ Mt. 2610 et 
12 sq. Ev. 170 A; etc. Impf. r^s^ A: 
Luc. 18 7sq. et saepe al., ,a-*s. Mt. 
18 24 Anecd. Joh. 9 33B. II37D. [,ss. 
Mt. 18 23sq. A]; etc. Imp. ,ai- Luc. 
18 3 A, al., tJLa:^. 1. c. B. /. -,.aj^ 
Hom. Anecd. 1803. pl. o,j5lx Joh. 610A, 
al. Oj.AO^ Luc. 34A. Ptc. act. ^a^; 
etc. Pass. ^ACi:*., r^a^ Gral. 44 his', etc. 
— fecit, fabricavit, 11. cc. et pass. al. 
Ptc. pass. a) (arte) factus, paratus Joh. 
321. Hebr. 9 11. b) 'jz^oiJ.e^oii, -ysYsvif)- 
fxevoc Joh. 29. Gal. 44 bis. Itaque j-fcSL^ 
b;.>Ji«o xaxaii; e^ojv Mt. 4 24 (sequ. o = 
male affectus aliqua re). 8 16 (A om.). 
912. Mc, 217. Luc. 5 31. 7 2. Cf. jua. 

jAi. (g_Hdl) Joh. 7 2lB. Jac. 14. Alias 
yaox, jikQi:^. (Mt. 2610 et Joh. 7 2lA). 
emph. {,.2kX 1 Thess. 4 6 ; alias l^ao^. 
0. suff. 3. m. «tpa:»-, -j^o:»- Joh. 629C. 
Pl. ^r^^ Tit. 38; alias <et^^ Joli- 1 32 A, p. 0. pass. ; ..j^a^ Eom. 4 2 Dam. 
(cf. -jil „cedri", et fort. otjjL», 1j»|Lo 
„angeli" Mt. 4llB, C. Si sincerae sunt 
formae conveniunt cum zeng. ''i2i< etc. 
Lidzb. 397, iud. n^D« „captivi", etc. 
Dalm. Grr. p. 1 5 1 sq. , cf. etiam Nold. 
Mand. Gr. § 131). emph. JL/^aoi. Num. 
4 47, al. C. suff. ^ojj&o:^, ..j.3o>k. (BC 
pass., e. g. Joh. 6 28; Lit. Dam. I fol. 2' 
bis), ^otOtiaox Bom. 3 28 Dam. ; 2. y.*,.aox, 
yj^oik. (Sap. 9 9. Joh. 73BC); etc. m. — 
opus, confectio, 11. cc, Gen. 22. 4. 3 17. 
821. Ex. 28 6. 8. 11. Num. 449. Dt. 11 3. 
7. Js. 3 10, 4010. 4313. 21. 6O21. Jer. 
III8. Jo. 2ll. Jon. 3l0. Ps. 442. Sap. 
911. Mt. 516. 112. Luc. 2419. Joh. 3l9. 
21. 4 34. 5 20. 36. 6 28. 8 41. 9 3. 1025. 
32 sq. 37. 14l0sqq. 1524. 2Petr. 3 10. Eom. 
327. 4 2. 6. G-al. 2 16. 32. 5. Col. 3 9. 
IThess. 46. Hebr. 61. Tit. II6. 2 14. 
Hymn. Anecd. Illi4(?). Hom. Anecd. 
183 2. 1953. Pro Yeveaic est Gen. 24. 

,jai.. Luc. 17 7. Gal. 328. Col. 3ll; al. 
emph. Ijj^, IjjLa^b. (Luc. 142lB). C. suff. 
3. otjAX, o,jj.a:». (Luc. 1417B. 21 BC); 
etc. n^j.=l:^ Mc. IO44B. Pl, ^j^, 
<-.,.">s BC: Mt. 2136 et 224. emph. 
Ur^, Ur*=^ (BC pass., e. g. Mt. 22 10). 
C. suff. «o,.^:»., ^o,i»-tv, .-,jo^ (BC pass., r 141 e. g. Mt. 25 14 Ev. 94. Joh. 1826), 
Joh. 1826 A; ^^ft^ C: Mt. 18 23; 2134, 
al. (qoinquies); ««^a:». Mt. 1823 Anecd. 
(cf. Ex. 98); etc. m. — servns, famulus, 
11. cc. et pass. V. et N. T. Praeterea 
Act. Adrian. fol. 1\ Lit. 708 19. Lit. 
Dam. I fol. r. 2\ 

*l^ (syr. tf-jAi.). C. suff. 3. m. cl-jj^ 
Mt. 2445C, ottyaoi. (perperam -^ instruct.) 
A. /. — famulorum turba (if) Ospa-eia, 
var. lect. olxsTSia) 1. c. Cf. {l;o,aJ».. 

*t,*-.\. C. suff. yl,.-.s Jon. 18. Pl. 
^^,*->v Js. 25 1. C. suff. 3. c>1;h>->v; 
\oaiI-,t>v, \<»cl:t.=k^ (BC bis). f. — opus 
11. cc, Js. 311. Ps, 45 9. Mt. 23 3. 5. 2Tim. 
24 Ox. ; officium, professio Vit. Eulog. 
ZDMG 56 259 20 (ipYo^eipov). 

*o,;ai.. emph. 11:0^^^. /. — servitus, 
servitium (oooXs-Ia) Dt. 135. 10. Hebr. 2 15. 
Pro depa-eia aut olxereia Mt. 2445B (de 
cett. vid. supra ll»:aL^). 

Wipe. ja::».!-!, r*^i.l:l (B: Mt. 1 22 etpass.; 
Phil. 2 8 Lect. 11), ya:i.K,l (Mt. 18 31» 
Anecd. 27 54 Ev. 20 4 C. Luc. 6lB; al.); 
anteced. ,: ^xa^Sk.^..; Anecd. 16910, ,->vl:; 
C: Mt. 2754 Ev. 213, 28 ll; alia id genus 
(cf. Luc. IsB). Etc. Impf. t^iu, jjc:^vbt>; 
etc. Ptc. QsVja, n-^vN-», .•^'v^-^^ Mt. 
262 Ev. 175A; etc. — 1. (arte) factus 
est, fabricatus est Hom. Ox. 95723. 2. pro 
YiYves&ai, 11. cc, Eccl. 7ii. Sirac. 464, et 
passim. (Multa exempla Schwally in 
Idiot. p. 65 affert, tamen in eo errans, 
quod hunc verbi usum Graecorum imi- 
tationi tribuit. Nam idem significat n^VnK 
cum apud ludaeos tum apud Samaritanos). 

Sajyh. ,t->s*; etc Impf. ^«.-^'va. Ptc 
act. ^a^jue ; pass. pl. /. ^^^-^mi» — subegit, 
subiecit Hos. 14 9. Ps. 46 4. Gal. 2 4. 
Eph. 122. Phil. 321. Tit. 23. 5. Hebr. 2l5. 

jaiiijk Tit. 2 15. C. suff. voo,jasi^ Gal. 
2 5. m. — subactio, obsequium, {iToxafii 
Gral. 1. c, eandemque vocem Tit. 2 15 
interpres legisse videtur loco ii:ixa-(r]. iStaph. Pf. pl. ojAi.K*l. Impf. pl. 2. 
VO,-^>K>l; etc Ptc y->.\b>a\i; etc. — 
1. subiecit se Mt. 827. Luc 10 17. 20. Joh. 
8 33. Rom. 87. 103. 13 1. 5. Gal. 43. Hom. 
Anecd. 20011. Vit. Sct. cod. ms. Pro 
oooXeusiv Job. 2115. Pe. ;.a^. C. suff. 3. m. ««{.a^ 
Luc 103lsq.AB; 3. /. l;,-a.v; etc Impf. 
;da:ik> Mt. 8 28A al., p. o. pass. ».-tv> Js. 
1029». Mt. 828C. 2434Dam., Ev. 162 AB. 
26 39BC Anecd. 3. /. ioa:i.l et ^a^I 
(Mt. 5l8A); etc. Imp. ioa;:*. Luc 17 7B, 
;daox A, ^o2k. C; etc Ptc act. ;3>x; 
etc — 1. transgressus est, sequ. acc, 
Dt. 118; OMJBO- ifzii. Luc 1 18 Dam. (cf. 
'^o^^). Met. violavit legem Luc 1529B 
(AC Aph.)] abs. Num. 56. Dt. 11 16. 

2. transiit per alq. rem, sequ. o Num. 
1333. Js. 432 (bis). Jo. 3i7. Mt. 8 28B. 
Luc 2 35. lCor. 10 1; sequ. , V». Mt. 
828C. Mc 929. Luc. 194; ^ ad: Luc 
1 6 26 : '^ p. : supervenit aJicui Jon. 2 4. 

3. praeteriit, sequ. acc Gen. 183. Js. 
lO^g**. Mc 2 23AC. Luc 10 3lsq.AB. 
Lit. Dam. I fol. 2^; ^ Mc 223B; abs. 
Gen. 504. Js. 358. Mt. 27 39 Ev. 203. 
2642. Luc 10 3lsq.C; abiit, evanuit Mt. 
5 18 (bis). 24.S4sq. 2639. Mc 16l. Luc 
2l32sq. 2Cor. 5 17. Hom. Anecd. 20110. 

4. progressus est Dt. 31 3. Mt. 4 21; c V 
loci Gen. 185. Js. 1029*; provectus est 
in altum Luc. 5 4 Anecd. [r^.^ '«o» ot^u* 
TCopeiav 7:oiou|i.evo; Luc 13 22: leg. ,.a^]. 
Cf. "^.fl. 5. advenit, accessit Luc 1237A 
(B VJ; C om.). 17 7. — Ptc act. inter- 
dum eandem vim habet ac r*^ sensu 
verbi gr. \i.i'K'Ktvi, velut Luc. 7 2 (ubi ita 
reponendum pro ,*->\). 1911. Joh. 4 47. 
615. Cf. ZDMG 55136. 352. 

*fa>^ 0^^) ^- ><B«>aAi f:kX Js. 53 9. 
Pa. 448 (sic leg.), al. emph. j-cooyaji^ fa^. 
C. suff. cHtt>o>aAJ f->^ ; etc Creberrime in 
unum vocab. coniunctum legitur. m. — 142 legum violatio Hom. Anecd. 17225. Lit. 
706 23. 70717. Lit. Dam. IIP; pro dvo- 
fxia, dvo}x{ai Gen. 1915. Js. 918. 535. 8sq. 
12. Ps. 407. 448. 562. 89 8. Mt. 13 41. 
2328.2412. Eom. 47. Hebr. 2l7. Tit. 
2 14; pro Toi Svo[xa Js. 9 15; doixta Hebr. 
1 9. >^aMiu» qv. TcapaxoT^ Hebr. 22. 

fa^ (ptc. act.). JLcDQJOAjfA:^ Job. 17 8, 
al. Pl. ^oMAi wjL-kV Dt. 1313 Anecd. 
165, JU»o»ja w^a^ ProY. Il8. — irapd- 
vofJLo; Dt. 1313. Js. 917. Job. 17 8. Prov. 
118; 3[vofjio; Js. 311. 917. 5312. Mc. 15 28 
BC. Act. 223. 

*iaai. OI^X^). i*l- c. suff. 3. /. 6p;a^ 

— viator Job. 2129. 

*fax. emph. Ifixx («^2J^) Luc. 826A, 
al. m. — ulterior ripa: Ifa^ sU t6 
Trepav Mt. 415.25. Joh. 128AC; j eifA:^^ 
Joh. 61. 17. 1039BC. 18lAB. j f=ii^ 
(sic) Joh. 1039A. 18lCi. , cfa^ Gen. 
50l0sq. Joh. 326. 622.25. lu^ >^^q\. 
JIaS.^j dvTiTiepa T^5 FaXiXaiai; Luc. 8 26. 

*t«->N- emph. lioa.^. C. suff. y.ia&^. 
m. — frumentum Dt. 11 14. 1217. Jo. 
117. 219. 24. 

ifsoi. («nniv, «niniy, sed cf. iTnna:^ 

apud Dalm. i. v.) Joh. 15 2 A, p.o. Num- 
13 24. emph. lifsaSk, Joh. 15 4 et 6A. 
Il:?aa^ (vix recte) v. 4 CD. 6CD. pl. 
emph. Il.b3«:^ v. 5A, Ev. 54 C; Hom. 
Anecd. 17825 (cit. Joh. 1. c); lliaai. (?) 
V. 5D, Ev. 135 C, Ev. 185C. /. — sur- 
culus, palmes, 11. cc. 

Ma=L2^ Joh. 15 2 Ev. 135 C, i^faax ib. 
B, Ev. 53 C. 6 Ev. 54B; JLfsti. v. 2 Ev. 
135B. emph. Ik^faox v. 4B. 6 Ev. 135 
et 185B. Pl. emph. lkL.fa«i. v. 5B. /. 

— id., 11. cc. 

*i->\\a. C. suff. 3. /. 6if::k.>k». m. — 
vadum Lit, 6956. 

Ithpe. fa.i.11 — abscessit Act. Philem. 
S. P. 748 (oiaviuTdfJLevo;). 

Aph. i^a^l; etc. Impf. v=^. Imp. 
f;^l. Ptc. act. •,-t\v>. — 1. transire fecit, avertit, removit Ex. 1017. Eccl, 11 10. 
2. met. a) neglexit, silentio praeteriit Ps. 
542. 77 62. b) omisit, sequ. ^^, Hom. 
Anecd. 191 10. 18. 3. egressus est, vio- 
lavit legem Luc. 15 29AC (B Pe.); ahs. 
peccavit iThess. 4 6. 

*"i-^^ > i\nL) f. emph. lio^:^! — 
praetermissio peccatorum (Trdpean) Bom. 
3 25. N. pr. Epep Luc. 335 (Pes. i^)- 
^wjjaA.. pl. emph. u-va^ Lect. 5l. 141. 
15 15. 191, -li^ 1418. 224. 1186. 120 6. 
12116, «..1^=»^ 19 14 (quae omnia repono 
pro v^A.i-^v etc. ; vid. , quae ad *«.^V^ 
adnotavi); JLj^:». Ex. 9 13. 103. Hebr. ll 
(in praescripto). — Hebraeus, 11. cc. 

u.^^itav (A pass., p. 0. al.), u^mittA^k, 
B: Luc. 23 38, Joh. 52, 19l3Ev. 199. 20; 
u^^va.i. Joh. 1913 Ev. 199C, Ev. 237B. 
17B. >.\ m >liAX Joh. 2016B. ^ljlfS^ 
Joh. 52C, «^jllfiii. 2016C. — 4Ppai(7Ti 
Luc. 2338. Joh. 52. 1913.17.20. 2016. *^^s^^. j V,^i^ fort. simul ut Hom. 
Anecd. 182 1, sed locus est corruptus. 

Vss^ Js. 116 Anecd. emph. Jt^, 
JiL,^^*.. Pl. «;A.^, <^Asq*N. m. — vitulus 
Num. 231 (sic leg.). Js. 116. 155. Hebr. 
9 12. Hom. Anecd. 181 24 (cit. Job. 1 5). 25. 

*JiU^. emph. lJi;X^. Pl, IJ^^^S-^. / 
— iuvenca Jo. 1 17. Hebr. 9 13. 

*m^. emph. IJ^A,^. / — currus 
Hom. Ox. 95813 (cit. Js. 5 18). 

Ithpe. Ptc. \.^*«!» Mc. 9l9A, p. voc. 
0. BC — se volutavit, 1. c. 

Pa. \^, '^A^ (BC). Ptc. act. V^> 
'^.j,^^. — volvit Mt. 27 60. 28 2. Mc. 
1546. 163sq. Luc. 242. (Cf. '^:^.^). *^ ^i X ^ . Ptc. act. V^..^^ — amo- 
litus est Mc. 163 Ev. 217A. Anecd. [^jul.^ S. F. 11012: leg. ,-A^ (Num. 
23 1, \i6axoi)]. F 143 !«^ «^ — 1. praep. usque ad: xDo;jui ^ 
icuc xaipou Js. S22. V ,^ id. Ex. 15 18. 
Joh. 19 31 Ev. 206 B (cett. ora.). 2. coni. 
Aiite enuntiata nomiDal. valet a) dum, 
quamdiu Jon. 42. Mt. 525. 17 5. 2647. 
27 63. Luc. 115. 7 6AC (B lOb.). 8 49. 
942. 1520. 24 6.44. Joh. 451. 57. 94C 
(AB j«i.). 5AC (B i»i.). 12 35. 20 1. 
b) donec Luc. 1913. — Cf. etiam ^k^l, 

Ji ,^ (vel in unum vocal. coniunctum) 
priusquam Gen. 25 (Lect.). 505. Js. 7l5sq. 
Mt. 68. 26 34.75. Luc. 221. 8 6B. Joh. 
148 Ev. 7B. 449. 8 58. 1429 (Stud. Sin.) 
Act. Adrian. fol. 2^ his. ^ fi r^ id. Gen. 
194 Dam. (Lect. j >»!»*). Js. 44 7. Eccl. 
121.2. Mt. llsBC. 25B. 

I Q,.A ^ id. Gen. 25 (Lit.). 

I t^ ^ i. sequ. nom.: xrpo (c. gen.) 
Eph. 1 4. Hinc mutandum juil ^ ^ Sirac. 
I820 in j(Uj Jl i^ « (npo xpiaew;). 2. Sequ. 
impf. c. ;: priusquam Hom. Anecd. 209 7; 
j omisso Ps. 892 (sic leg. pro | ^ ^). 
Sirac. 18 23. Joh. 148AC, Ev. 138B. 1429 
(Ev.). 17 5. [Hom. Anecd. 180 25]. Hymn. 
Anecd. 111 22. 

« I ji^.3: ttjui^; ^q!s.a» ye Jl ,:».a ante- 
quam homines exstiterunt Hom. Anecd. 
206 23. Sed vix vere est traditum. 

h»r^ (A U»t^ pass. Aliquoties divisim 
scriptum legitur Jbo ^). praep. — usque 
ad Mt. 2638 Anecd.i Hom. Anecd. 2114 
Im^— ^ Gen. 19 4 Ex. 9 18. 106. Num. 
447. Dt. 11 12. Js. 10 18; al. Ijb^:^*— « 
Gen. 1911. Ex. 925. 11 5. Js. 9 7. Lect. 

ZDMG 56252 2/3. 

'^ l*yi. usque ad Gen. 85. 225. Num. 
13 22sq. 24. Dt. 114. 4Eg. 222. Jer. 1212. 
Mt. 22 26A. 23 35; et saepe alibi. « 
V i»^— Mt. 117. 208. 

[jl Ua- Mt. 2634C: leg. | y^, cum 
cett.]. 

Jja^ JjB^ adhuc Gen. 225. OrA i»r^ usque nunc lEeg. I16. l»^ 
9^ id. Mt. 24 21 Anecd. Joh. 2 10. 

Vk^ htt^ ew; ivco Joh. 2 7 A (BC 
'^jCi^S. J^ ^). 

j JLa»^^ coni. — donec Gen. 3 19. Ex. 
1026. Js. 9 13. Mt. 125; et saepe alibi. 
Hom. Anecd. 205 4 (cit. Hebr. 10 13). 
Hom. Ox. 95121; j omisso: Hom. Anecd. 
205 4. ^♦.^ Pe. — decessit de loco sm («i5l;I ^) 
Act. Andr. et Matth. fol. 2'. )0t^ N. pr. ESejjL (Pes. vt^) Gren. 

2 8. 10. ^t^ id. Gen. 323sq. ^»:». Lit.: Gen. 
28. 10. 15. 70416. ^t^ (]"nj;. Bad. incerta) m. — mo- 
mentum, tempus Joh. II42A corr. vetus 
(cod. vi^, q. V.). 128A corr. Uaaoi ^tik. 
vespertino Gen. 3 8; ijuo» vr^^ id. Hom. 
Anecd. 2115; Jjuoij vr*^ (sic) ib. 2116. 
Ijj». ^r^.^ (sic) tempore matutino Lit. 
707 21. yit^A tu tempore Hom. Anecd. 
211 11. *»y^ Fa. Ptc. act. iAJ» (sic!) — ad- 
iuvit Mc. I620A (cf. Pes. Cett. '^jai^). 

^ijox (Per aJU\ ex vj?*^ natum) m. 
— auxilium Lit. 680 (Loci syrizantis). N. pr. Mt. 1 5 &w (Pes. r^d^ ; gr. ho^rid). *ja^ (cf. jo^. „Homon. Wurzeln" 
p. 22, n. 8). Pe. Ptc. act. pl. ^f-s. 
Joh. 1520 Ev. 186A [corr. ^joti*']] p- 0. 
Ev. 24 AB [Cett. ^h^!]. 164 A [BCD 
^yjiAi !] — recordatus est, sequ. acc. r., 
11. cc. 

Aph. Ptc. act. pl. ^f^k^jo Hymn. Anecd. 
13614, vix recte. [,ai.l Lect. 122 13 est 

v>wOO]. jo^ (Fluctuat A inter o, e. g. Mt. i^f^ 144 l^ 2246 Ev. 158, et 6, e. g. Mt. 1. c. Ev. 93.) 
part. (cf. Idiot. p. 66; Praetorium ZDMG 
48365) — exi, etiam nunc, adhuc Gen. 
29.19. 74. 810.12. 1830. Ex. 828. 11 1. 
Dt. 1016. Js. 912.17.21. 104.20. Luc. 
1521. 22 16. lCor. 1231, et saepe alibi 
(vid. concord. et Idiot. 1. c). Nonnun- 
quam primuili enuntiati locum tenet, velut 
Js. 10 25. Jon. 3 4. Act. 2 26. Hebr. 10 37. 
;*i. j) ooxexi non iam, non amplius Gen. 
821. 9 15. Ex. 8 29. Ps. 825; al., itidem- 
que Jl ,Q2». Ex. 116. Mt. 5 13. Mc. 2 2. 
12 34. Rom. 6 6; al. «aol JD jax id. Ex- 
9 33. ;«c». JJ ^ol id. Jer. 11 19. — Cf. 
porro Ojj, ,.i.. JL^jQ^ N. pr. OCia; (Pes. Ujd^) Mt. 
1 8sq. (BC p. 0.). [y^Q>^: yid. A^]. Gen. 7 14. emph. J.fio:k.. *U9Q.^ (cf. *Oj et GGA 1902, p. 672). 
*Jji^. emph. litxLi. Am. 8 10. Pl. abs. 
^AftV (ex ]|?J^ exortum) Gen. 3 I6sq. C. 
suff. uajj^j^ V. 16. /. — maeror, dolor, 
11. cc. 

Ithpe. Ptc. AAik\jo — doluit Js. 534. 
Luc. 16 25. 

Aph. Impf. pl. 2. >^aa:>.1. Ptc. act. 
•ax^M; etc. — se anxit, . doluit Js. 8 21. 
Mt. 2637. Luc. 248. 

*»a:i.. *i^o^ (TIS?). emph. l-^rc^ — 
caecus Jer. 38 8. 

*o;-.oi».. emph. li^ — Act. Andr. et 
Matth. fol. 2^ C. suff. 3. m. oiU^-oi. 
Mc. 35 A cod.; oilcQiQLSk. corr., p. o. BC. /. 
— caecitas, 11. cc. 

Pa. ioi. Joh. 1240. Impf. pl. yoio^ 
Act. Andr. et Matth. fol. 2^^. — occae- 
cavit, 11. cc. 

io^M (ptc. pass.) Joh. 9lsq.A, fvoi.» 
V. 2B. 24 B. 32 C. emph. No^. Pl. ^io^oB, /. v.i«^^; emph. J_.5oijB. — caecus, 
11. cc, Js. 355. 42i8sq. 437. Mt. 23l6A. 
29 30. Luc. 419. 7 21 Anecd.i Joh. 5 3. 
9lsqq. 1021. 11 37A Anecd. [Hom. Anecd. 
1903]. Cf. jboa». 

Ithpa. Pf. pl. oioi.!;! — occaecatus est 
Js. 4219. *JL^. *juii.. pl. J->L>i:^ — potens 
Hymn. Anecd. 11311.23. JojLiw N. pr. ACcup (Pes. ;bii) Mt. 
li3sq.A, p. 0. B(C). [C V. 14 ioc^!]. *^JL^ Pe. Ptc act. pl. ^i^ Mt. 
628B (C 'sss^, A om.). Ptc pass. JLii. 
Ex. 2631. /. li^ii. 288. — nevit, 11. cc. *dajL^. *JLxtx (*«i5|y). emph. Ikusji- 
Luc 1522A, p. 0. BC. Pl. ^ii. Ex. 
36 24. 28. emph. Jjusi^. 2629. 36 24 bis. 
f. — annulus, 11. cc *;a^. *y^ («^IDts pl. Yaj. R. 25, 
samar. ]in^0t3 Num. 24 8Ed. Cf. porro 
Idiot. p. 38). C. suff. yia^. m. — femur 
Ps. 444. <A.^>^ Pe. A.^.^; etc Imp. pl. osa^o^ 
Jon. 38. — induit, c acc, 1. c, 3 6. 
Lit. 707 5. 

A>^s Mc 16 5 Ev. 217 A; a^:^. C, 
1451. — vestitus, 11. cc 

Jo^^^ Js. 9 5. emph. IKa^v. C. suff. 
«» — ; etc /. — vestimentum, 1. c, Js. 
63lsq. Hebr. 112. Hom. Anecd. 21114. 

Pa. Pf. pl. «xa^ Job. 16 15. Ptc. 
pass. /. J.a^^» — vestivit (c acc et '^) 
Ps. 4410. 14. 

Ithpa. Impf. pl. N^^.^k> — vestitus 
est Lit. 70710. [iThess. 4 7 Lect. leg. *'^. ^^ (syr. I^). C. suff. 3. 
m. o,;.^. m. — fumus Gen. 19 28, Act. 219. C. suff. 3. / (?) crv m. r 145 '^ festum (K^"»}^, ex hebr. rnj2 assumptum) 
Anecd. 105 1. ^^^ 8. '^ (Mt. 215B. Praeterquam 
varie corniptum legitur: ^V*n, ^s\n etc). 
emph. JLck.. m. — pullus asini Zach. 9 9. 
Mt. 212.5. 7. Mc. llssq. Luc. 19 30sqq. 
Joh. 12 15. *^-i^. ^ Mt. 38. 18 9. emph. 
Jfux. C. suff. eoAx; etc. Pl. ^^.aaas, emph. 
Utjc^. C. suff. wttj^, ..oi^ Job. 21 20 
(sic leg.); w^o — Am. 98. Joh. 92lA; 
«A*i. Luc. 16 23C; «oits Luc. 620C, al.; 
yAX*:*., yLj^ Joh. 9loC. 17 C. Ps. 908; etc. 
^jiAiji^ Gal. 3 1 ; etc. /. — 1. oculus, pass. 
V. et N. T. Praeterquam Hom. Anecd. 
205 20. Hymn. Anecd. 1 1 1 25. ,-»i. l^; 
uno oculo praeditus Mt. 189 (sed fort. 
leg. l^). 2. fons Lit. 70418. 

i(^>sN. praep. — in conspectu, coram 
Mt. 27 24A, Ev. 210BC. Luc. 847. Lit. 
Bam. IP. C. su£F. ^pm^usN. Luc. 525A, 
p. 0. BC. 

Pa. (denom.) Pf. 3. /. Ni.s Sap. 10 1. 
1. AtAiii. Joh. 17 12A [cett. N.,i.s]. Ptc. 
act. /. JliXw Sap. 9 11. — custodivit 11. cc. N. pr. Aivojv (Pes. >jk> ^jki.) Joh. 323. *;^. ^, ;x (Mt. 2443 Ev. 94B). 
Pl. <-»;-i^ — 1. vigilans Mt. 24 42 sqq. 
2513. 2638. 40sq. Luc. 1237.39. 2. pru- 
dens (<pp6viii,0(;) Mt. lOioBC (A y^;:^, 
q. V.). 

Ithpe. ^A^U; etc. pl. oja^ll, o^l:{ Luc. 
932C. Lnpf. pl. \o;jk^K>. Imp. p^It; 
etc. — expergefactus est Jo. 1 5. 3 12. 
Ps. 4324. 77 65. Luc. 9 32. Act. 1627. Vit. 
Eulog. ZDMG 5625913. Hom. Ox. 9659. 

Aph. Impf. 1. V!>^ Joh. UilA, p. 0. 
Zach. 913; t^ Joh. BC. Imp. pl. ov>^t 
Jo. 39. Ptc. act. »*^M Jo. 37. pl. ^A.» 
Hom. Ox. 96420. — expergefecit, 11. cc. 

BehalthesB, Lex. ayropal. ;-^ N. pr. Hp Lnc. 3 28B; ^o, v. 29 C. 
(Pe^. ^). 

*VA:i^ (cf. Idiot. p. 66 sq. Samar. T3V 
turbidus Gen. 49 12). Pe. Ptc. act. ;^ 
Joh. 54A, ;-«'*- BC. — concussit, pertur- 
bavit, 1. c. 

*-r^. C. suff. v«*«*^ Joh. 54BC, 
iJ> ■»!■:'> >^ A. w. — commotio, pertur- 
batio, 1. c. 

Bhpe. Pf. iJi^il, etc. Impf. pl. vo;jl^£o 
— commotus, perturbatus est Ps. 45 4. 
Joh. 57. Vit. Sct. cod. ms. *^^. Pe. Pf. '^x, ^K (Mc. 2 26AB. 

7 24 Dam., al.), Vii. B: Mt. 17 25 et Mc. 
1543. 3. /. N\s (A: Mc. 625, Luc. l40, 
al.); etc. pl. 3. /. u\^, vJ^J.x; sed oiXx 
Mt. 2510 Anecd. 130. Impf. "^ov; etc., 
pl. >j>\ .<>%.; etc. Imp. '^di., pl. o\.o:v . 
Ptc. act. '^, '^J:^ (Luc. 2210A), ViXi. 
(Dt. 12 28. Luc. 17 7C; al.). /. JL.. Pl. 
^.\\v Act. Andr. et Matth. fol. 2^ ; ,^.\^ 
Dt. Uiosq. Mt. 713A, al.; ,A*^ Mt. ib. 
BC. Luc. I930C, Qvan Luc. 816B. — in- 
travit, ingressus est Gen. 7 16. Mt. 23 13, 
et saepe al. Hom. Anecd. 172l. 211 11. 
13. Sequ. ^ 1. Gen. 6 18. 7 1. 7. 9. 13. 
15sq. Ex. 91.19. Dt. Uiosq. Jon. 3 4. 
Ps. 4820. Job. 224. Mt. 7 13 et pass. V. 
et N. T.; Vit. Abrah. Qidon. ZDMG 56 
25611. Lit. Dam. I fol. l'"; ^^W. "^oi. 
Hom. Anecd. 193l3sq., lo^ p. v. r. Gen. 
620. Ex. 103. Num. 447. Mc. 7 24. 1543. 
Luc. 19 7. Hebr. 4 3; Os,^ Mc. 715.17. 24. 
932 Anecd. 216. 165 Ev. 19B, Luc. 128. 

8 30. Joh. 20 6. Act. Andr. et Matth. 
fol. 2^; o Ex. 114. Joh. 4 38AC. Hebr. 
4 11; ; ^ per: Jo. 29. « ^ \1^} h» 
^.M^ id quod tibi redit ex labore tuo 
Vit. Sct. cod. ms. 

Jlx (Mt. 19 3A, al.), jLi. (B: Luc. l6, 
Joh. 196 Ev. 237). emph. l»;i^. C. suff. 
3. m. eiibCi^. /. — 1. causa Prov. 9 9 
(icpopix^); aWa Mt. 19 3.10. 2737. Mc. 

10 to^t^ 146 m\X 1526. Luc. 847. 2Tim. Ii2. Hom. Anecd. 
19326. 2. alxia = culpa, crimen Joh. 
1838. 194.6. Cf. Ijfl. 3. Trpocpaffi; prae- 
textus Joh. 15 22; |lv-i> Trpocpaasi Mt. 23X4. 
Mc. 1240. Luc. 2047. 

[tkXNr^. proventus Luc. 1216A: locus 
ex Pes. interpolatus]. 

*^q\rv {qHul aut qattul. Samarit. bi^)} 
Gen. 716. Pesach-Hagg. : Abh. K. d. M. 5, 
p. 40, V. 357. Cf. syr. Jlii6:i.x Bedjan 
5 626 apu.). /. j)a\x Luc, 118 AC, jld^ai. 
B. cst. K^ol:^ Luc. 236AC [1^;:^^ B]. 
Pl. ,^.Nq\s Luc. I7AB, ^olx C. — 
„qui intravit" i. e. provectus (aetate), 
sequ. ck Luc. l7. 18; st. cst. c. genit. 236. 

"^Q^^D (samar. ^IV^) Hebr. 719. emph. 
)lo^je Bom. 52. m. — aditus, introitus, 
11. cc. 

jlttikA Joh. 5 2 A; jLa:^ ib. BC lectio 
contaminata ex jlo:^ et tA.a^je. emph. 
ti^tt:^^ Hebr. 10 19. C. suff. voetKA.Q:^ 
Hom. Anecd. 209 24. /. — aditus, in- 
troitus, 11. cc. 

Aph. ^t; anteced. o: V>.o Gen. 89; 
^Axt Act. 1624 (Lit.); etc. Impf. 2. ^l, 
VLi.1; pl. «ol^, ^^ork^ (BC: Luc. 5l8sq.). 
Imp. ^t; pl. Vi.t Luc. 142lAC (B 
o\^t). Ptc. act. V^j»; etc. — introduxit, 
induxit, 11. cc, Gren. 6l9. 7 2. 8 9. Dt. 
7 26. 3120. Mt. 613. Luc. 227. [1216 A: 
loc. interpol.]. Joh. 18 16. Hom. Anecd. 
203 7. Hom. Ox. 9 5714; al. [Joh. 5 15 leg. 
^jt s. 'Vit]. 

*«\:oo (iVx?)?, syr. ji^^). emph. JtVs,». 
m. — introitus Num. 1322. ( o^V (cf. Low. apud Krauss. 2 51) — 
aloe Joh. 19 39 (BC om. p.). **-i*.:w. Vi- (A: Mt. 193, 28 2; al.), 
'^Ai. (G-en. 12. Js. 821; 109. Ps. 49 4. 
Luc. 13llBC et pass. BC. Hymn. Anecd. 
11124. Lit. 69610). C. suff. -oS^ Luc. 
lOs^^^A, p. 0. pass. oSwi. Luc. 2 40 Ev. 259 A, Joh. IO20A; ^eto^ Js. UlO 
Anecd. Luc. lOsoA. -JL. Luc. 15 2oA, 
«iA^i. et uXi. BC pass. (e. g. Mt. 1827. 
34; Luc. 1930); e^x Ps. 125. 3./. e>Ax. 
2. m. yAs».; etc. 1. «^, „J\s Mt. 
I615A al., p. 0. Js. 61 1; al. pl. vooM^ 
pass. voe,\i. Mt. 17 5B. Luc. 29B. 2225 A, 
al. \^lA^ Mt. 2520 Anecd. (hinc corr. 
ib. V. 22 ^o\^); etc. 1. ^^Ax, <^i*N\ , 
va<.\N, «> i* \\ pass. praep. — a) super, supra, pass. h) ad, versus, in Gen. 28. 
6 16. 22 3. 9 19. Luc. 1 17. Act. 2 25. c) iuxta : 
JLxil ^ ItiI t^; dupa; Gen. 18 1. 19 11. 
d) de norma: pro Ex. 28 11. Luc. 1 59. 
Col. 3 10. Lit. Dam. pass. Hom. Anecd. 
18123 (cit. Job. 1 5). e) de loco: per 
Luc. 8 33 AC. Joh. 10 1 sq.B ; sed vix dubito 
quin j ^\^ reponendum sit. /) causa, 
propter Dt. 14l. Mc. 1614. ^jj ^i. 8ia 
TOUTO Mc. 1224. — lungitur cum ^al, ^. 

5 ^i. coni. — cum, quia Gen. 18 31 
et 1919 {ine.iori). Luc. 1 34 AC [B om. j!] 
{M). 

j ^ (^^-^) praep. — 1. de loco per 
Jo. 29. Mt. 828A. 32A. Mc. 731. 929. 
Luc. 519. 833B. 194. Joh. lOlsq.AC. 
Lit. 705 2. Cf. ;Ai. Pe. Vid. etiam, quae 
ad praep. ^^ sub e) adnotavi. 2. de 
tempore inter: Uie^ «^; iiwLatj ^\:». Iiri 
Apiadap dp^ispeo)!; Mc. 2 26AC; cf. Luc. 
32 A (ubi BC solum '^ habent); Vs». 
)>ojA.^et [xDo^uca]A»j Hom. Anecd. 192 1 
(ita gupplendum). 3. u\^j ^x 61' ijxou 
Joh. 109. 14 6. — lungitur cum o^, 

^^.^ ( VcA,) sursum , supra Gen. 7 20. 
Num. 447. 3Reg. 823. Js. 821. Ps. 49 4. 
Luc. 1311. 1410. Lit. 69610. Cf. ^jo, 
jiDj^. Sequ. « id. Gen. 1 2. 7. 29. 7 18. 
182. 22 9. Js. 109. Jon. 46. Ps. 82. Mt. 
29. 217. 2320.22. 2737. 282. Luc. 439. 
1019. Joh. 331. lCor. 156. Eph. 121. 
Phil. 29. Lit. 69515. — >4>^ « desuper 
Gen. 49 25. Mt. 27 51. Joh. 33.7.30. 666. r yiAv 147 1911. 31 Ev. 206B (cett. om.). Hymn. 
Anecd. 1 1 1 24. 

jL. Gen. 222. emph. f^\x. C. suff. 
•ikli.. Pl. vJ*:^ Ex.51025. emph. Jta^ 
Mc. 12 33. C. suff. yU«Aiw Ps. 49 8. /. 
— Ita Palaestinenses nostri ludaeorum 
more voc. hebr. T\b)f „holocaustum, sacri- 
ficium" reddunt 11. cc, Gen. 22 3. 6sqq. 
13. (Quacum voce t^ri^jP IA<\^ tamen, 
quoad formam, minime convenit, in eo 
quod eadem est forma ac syr. {^\^ 
„altare«, de quo cf. GQA 1902, p. 669)- 

JL. Luc. 2212BC; JAv A (lectio con- 
taminata ex JL. et «Ai. i. e. ^Ule). emph. 
tK.Ns (»iyhv.) Act. 113. C. suff. 3. /. 
oiKjAa:^ Hom. Anecd. 1818 (cit. 3Bg., 
c. 17). /. — coenaculum, 11. cc. )x^^ N. pr. Elam Js. 11 11 (LXX 
01 'EXajjLiTai). Lectio tuenda est, siquidem 
forma syr. yiAs (cf. Diettrich, Die 
Massorah ad 1.) recte se habet. ytNv (dSj^. Incertae orig.). emph. 
J»\v pass., l»j^\ Js. 44 7. Ps. 44 7. 18. 
Bom. 3 19 et saepissime al., praesertim 
cod. BC. C. suff. 3. m. ooiAi. Ps. 4418. 
Pl. ,^»va\v Hebr. 9 15, al. emph. J*»\v 
pass. J>\a.\v Hebr. l8. [j.»A.v ? Eph. 
27]. m. — aevum, saeculum, mundus 
(aloiv, xojfjLo;), 11. cc, Js. 96. Sap. 9 9. 
Mt. 4 8, et pass. V. et N. T. Praeterquam 
Hom. Ox. 95510. 722. 4. Hom. Anecd. 
19427. 19624.25. Hymn.Lect. 1366.1386. 
Hymn. Anecd. 11121. 11318. Lit. 69512, 
al. Lit. Dam. I fol. l''. 2'. Est pro 
7) olxooiJLevr) Mt. 2414AC, pro 6 [ito; 
2Tim. 24 (cf. Pes.). y^NvN. s. yi\v\. (A 
pass.), y»Av\. (Hymn. Lect. 136 2), >»\vA. 
(cf. praep. \.) BC pass., Hymn. Anecd. 
111 17, al.: in aetemum Gen. 322. 9l2sq. 
16. 4926. Ex. 4015. Dt. 1228. Mt. 19 16, 
et pass. V. et N. T. Hom. Anecd. 200 19. 
20212 (cit. Joh. 524). 207 5 (cit. Hebr. 
7 21). ^^tvt\v yi\v\. in omnia aeva Hom. Ox. 9 5416. Lit. 697llsq., al. )Ax « 
airo T. aluivo; Jo. 2 2. Ps. 89 2. Lit. 
69711: al. o^ *;a.^ yiA«^ (Q''^^- Cf. Fraenkel 
ZDMG 54339sq.) Mc I65A; al. yA.ai 
Mc. 1. c. BC. emph. a) jAAav Luc. 
714A, al., J.va\.ttv. Luc. 1. c B. iJo«\^ 
B: Mt. 19 20; 22. Jm«:^«x (o prius in- 
certum) Eccl. 11 9. b) J.^«l:^ Mt. 19 20 
et 22 C. J.ott\4:!^ v. 22A, p. 0. Anecd. 
(cf. tts>vi.\ «:>.). Pl. JfViAax Jo. 2 16 S. F. 
Vit. Sct. cod. ms. (saepius), JjaA.ov (?) 
Jer. 3813. C. suff. \«6pa>o^«:v. Js. 9 17, 
v«<n».v»«\v. Ps. 7763. 2. p. >;iJk^Q^«^ Act. 
2 17. 1. p. ,jjkM«X«^ Ex. 109. m. — 
adolescens, iuvenis, 11. cc, Gen. 19 4. Mc. 
1451. Vit. Anton. S. F. 78 9. 

t&.-i».A.nv — puella, ancilla (TCai§((7Xir)) 
Act. 16 16. ^i Vi\v N. pr. EX[jLaoa[x Luc. 328B 
[C corrupte "^]. *>a^ («J|*?J?, T^l)^. I^a»- "^5). eraph. 
i:^t Gen. 222. C. suff. ff>v\v Mt. 2749 
Ev. 204 BC. Joh. 19 34. 2020B; ot^t 
Mt. Ev. 204 A; Joh. A; p. 0. ib. C; v. 
25 AB. 2. yi^I Lit. Dam. I fol. 2\ 
1. >.v\v Joh. 2O27C; «;^| A, p. 0. B. 
Pl. c suff. a) -«^1 Gen. 221; 2. y^l' 
3Reg. 819. b) «,*uAl Js. 115. /. — 
costa (TrXeupa) 11. cc. *^ov\v (cf. „Homon. Wurzeln" 
p. 45). emph. J. — . m. — procella Ps. 
49 3. Job. 21 18. *;a^ (cf. Idiot. p. 68 sq.), yO}- (A pass.), 
yiAi. (Mc 8 38 Dam. Joh. 19 30 Dam. Hom. 
Anecd. 1888, et pass. Anecd. C. suff. 
«aax, e«MA^ (Hom. Anecd. 1815.7., al.); 
etc. praep. — cum, pass. 

*j:k^, emph. Imx. [pl. J*>ilv. Job. 
326B: leg. JLsiax; Jer. 38 10: leg. JLAto», 
cf, flAdd."]. m. — 1. populus, homines 

10* >caejbA:!i. 148 P^ Mt. 2O34A (interpol.). JLaav. '^oa iravTe; 
Joh. 3 26. 2Petr. 3 9. 5. ecclesia (nostrates 
„Gemeinde") Lit. 69712 (synon. JLx^omb). 
JLsoM^ 6 I0vtx6; Mt. I817A, _p. 0. BC 
Anecd. Quomodo formam intellectam 
voluerit Schwally, ex Idiot. p. 69 non 
satis apparet, si quidem Schw. adj. edess. 
J.Iattaaa> attulit, sed ipsis verbis perrexit: 
„Es ist der specifisch jiid. Sprachgebrauch : 
ein |>1«n DV, ein ''1J, ein hiXi^^ fur In- 
dividuen", ita ut suspicer alterum eum 
coniecisse. Equidem sane vix dubito, 
quin alia sit scribendi ratio pro iJbaMC^ 
s. JLasomx (fc^SOttJ^). Quo etiam auctor 
punctorum vocal. respexisse videtur. tflo6jl v)S . N. pr. 1. E}ji,jji,aoo(; Luc. 
2413A (Pes. veodJLis.); BC a»laaa:i. (num 
forte ^^3-«*?). *fia^ I (cf. „Homon, Wurzeln" p. 45). 
Ithpe. Ptc. t-^^ — baptizatus est 
Mc. 16 16. 

Aph. Impf. 3. j^ai»- — baptizavit Mc, 
18 A (BC ^^). 

\y>a\>B. emph. Jlit-aa^^ Mc. 6l4A, p. 0. 
al. — baptista Mt. 11 12. I614AC. Mc. 
614. 828C. Cf. )«^j». 

t V>s . 11. jojttx Ex. 26 26. emph. Naso^ 
(it^^lSJ^). pl. ^;ua^; JLjOM^. m. — 
columna 1. c, Ex. 19 9. 2633sqq. Prov. 
91. iTim. 315. 

^Q-^a.:^ N. pr. h.\i\L<as Js. 11 14 (PeS. 

jctia^ N. pr. AfJKOi; 1. propheta (Pes. 
acaaai.) Lect. 11417. Lit. 70010. 2. Luc. 
325C (Pes. jQ>i\). 

*^W^ Pe. V^ Mt. 2516 Ev. 165A, 
Ev. 94A; i?. 0. Ev. 94 B, 165C, Anecd., 
^^^xjo^ Ev. 94 C, 165B. pl. oi^. Impf. 
3. "^dM^w Joh. 9 4A, ^^.so:^ BC; pl. ynNvis» 
Jer. 308sqq. Imp. *\dM:w Mt. 21 28A, 
p. 0. BC; pl. «^upa:». Joh. 627A, a\^\ BC. Ptc. act. ^ioi- s. ^^ukML^; etc. — 
laboravit, operatus est, 11. cc, Luc 1314. 
Joh. 5 17. 94. Hom. 44. 5; sequ. acc. Joh. 
6 27sq. Hebr. 1133. 

^'^jai.. emph. l — . m. — labor: Vit. 
Sct. cod. ms. (cf. ^'^ Pe.). 

Aph. '^Jaxl s. '«^uLjaxJ (Eph. l20). Ptc. 
act. ^^ijo^^ s. ^^am^jo; etc. Pass. ^^bM^M 
(Phil. 4 12). — 1. labore exercuit: ptc. 
pass. exercitatus Phil. 1. c. 2. confecit, 
effecit Rom. 5 3. Gal. 35. Eph. 1 11. 20. 
Hom. Anecd. 17822. 3. efficax fuit Mt. 
142. Mc. 614AC. 2Cor. 61. Eph. 22. 
320. Hebr. 412. Hom. Anecd. 17113.14. 
209 21, f&rt. Mc I620BC (c V p. ; 
A ;^). 

*oSviN \ (inf.). emph. Ik-. C. suff. 3. 
m.. o(At — . /. — operatio, efficacia Eph. 
1 19. Phil. 3 21. Col. 2 12. Hom. Anecd. 
1939. 19424. [Anecd., pars lat. p. 210: 
locus mutilus]. Vit. Sct. cod. ms. i ft\v>V N. pr. AixaXrix (Pes. AAaa^) 
Lit. Dam. IP; jaj>.\»>>. Num. 1330. ^i cnSa . V N. pr. EfJLfxavooTjX (Pes. 
V'?*»ij-) Mt. I23A, p. 0. C. Hom. Anecd. 
174 19. 175 3. "^(uJAX Js. 7 14. Mt. 
1. c B. *> r>v>s . . AMov Ps. 56 7. eraph. JLoMax. 
C. suff. 6»A>oa^. Pl. J^nvBtt:^ Jon. 24. 
m. — profunditas, profundum, 11. cc, Js. 
7 11. Jer. 38 40. Am. 9 7. Jon. 15. Luc 
54. Eph. 318. Hymn. Lect. 1361. 

*jB.Aaav. /. st. abs. Ja*^s, — profundus 
Joh. 4 11. po^ I Fe. i.iai^ Luc 827 A, p. 0. pass.] 
etc. Impf. 3. ioio:*-.; etc Ptc act. poi-, 
f*sai>; etc — habitavit (abs. s. sequ. o 
loci) Gren. 199.25. 29sq. 22l9. Num. 1320. 
30.33. Dt. 1229. 13l2sq. 15. Js. 818. 92. 
10 24.31. Jo. 3 21. Am. 411. Job. 22 12. 
Mt. 413. 23 20. Luc 827. 11 26. Eph. 3 17; 
al. Lit. Dam. I fol. l''. Apocr. Dam. I^ 149 fol. l'^ (bis). Sequ. acc. 1. Am. 9 5. Jo. 
21. Ps. 82 8. Pro piouv (mansit) Prov. 96. 

^tOM:^ (qdtol). Pl. c. suff. 3. /. oMfoiti-, 
«tia^ft^ (Luc. 2418B); >paMi«M^. m. — 
habitator, incola Gren. 5011. 3Reg. 8 27. 
Jo. 114. Luc. 2418. Lit. 70716. Hom. 
Ox. 9 58 9. 

♦tpa^. emph. U*oa»x 4Rg. 2 19, al. 
lU>»*x Job, 2 1 28. tl.vis Mt. 24 14 Anecd., 
al. Itpos. Luc. 21 26 Ev. 128A, llpai. 
Lnc. 2lA. C. 8uff. 1. «.Uaoo^, >^ailfMttx, 
^otlpao^. /. — 1. habitatio, domicilium 
4Rg. 2 19. Job. 2 1 28 (axeitTj) ; vQatlpao^ bi*a 
LXX 7) rspr/copoi;, al. t) repiotxo; (vid. 
Field.) Gen. 1925. 2. vita, pio; Job. 
21 13. Hom. Anecd. 18623 (cit. Job. 9 25). 
3. orbis terrarum (tj oixou|j,lvrj) Js. 1014. 
23. Ps. 892. Mt. 24 uB (AC l^^). Luc. 
21. 2126. Hebr. 16. Apocr. Dam. fol. 1"^. 
Hom. Anecd. 18313. 20624. Hymn. Lect. 
1365. Lit. 70420. 

♦fv>v^« C. suff. yiv^** m. — domi- 
cilium Ex. 1517. 

|,-v»<" /. — domicilium: (po^Jo Jl; avoi- 
xTTjToc Dt. 1316 Lect. (Hinc corrig. Anecd,). 

*_iaM^. C. suff. 3. m. ei&c^iQM:^. 
/. — id. Eph. 222. 

Aph. fiax? — habitare fecit (c. acc. p.) 
Gen. 3 24. 

*;'»\<» (ptc. pass.) pl. /. v ^Aa v» — 
cultus, habitatus Js. 1014. 

*pa^ II (cf. Idiot. p. 69). **.^. 
emph. {{jkMX m. — gramen Gen. lllsq. 

Pe. (denom.). Ptc, act. HLaa. v . — col- 
legit Hom. Anecd, 1837. Hom. Anecd. (pars lat.) 210 bis. Lit. ^ I (^). Pe. ii^, pl, «li. — 
suscepit, respondit, sequ. ^to (oTroXapdiv 
XIyei) Job, 161. 211. Vit. Eulog. ZDMG 
56 259l0|l2. 

*Jii. (syr. jiiw). Pl. ^jJki. — occupatus, 
operam dans, c. o r. iThess. 4 11. 

*^jkLX. Pl. c. suff. ^p-^^i^iv. m. — 
consuetudo, negotium privatum iThess. 
4 11 (ta i3ia). 

*JLai., C. suff. 3. m. aiN.«ju>.. /. — 
responsio, cantus responsorius Lit. 701 20. 
Lect. 5110. 659. 7015. 777. 78lO. 9721. 
1051. 10S18, al. *jbLX II (^). s^ (])^V.) Mt. 1129A, 
p. 0. BC. 21 sC. Zach. 9 9; sed vt*^ 
21 5 A, p. 0. B, Pl. laAfxi^ Mt. 54. — 
humilis, lenis, 11. cc. 

*ojQiv, emph. tlioiofc^. /. — humi- 
litas Ps. 445, Hinc corrig. videtur {1«ax 
Ps. 8910. *.ajiw. *|-ai^, Pl. ^>->iS Num. 1324. 
v»-%i.N Mt. 7l6A, ^^>->iON B, ^^Aaoiv C. *^. ^ Mt. 17 5 A. emph. jux. Pl, 
J.iis, Jux Mt, 2664 Ev. 195 A. C. suff. 
vpni>ii\ Mt. 2664 Ev. 181A, jp. 0. al. m. 
— nubes Gen. 9 13 sq. 16. Jo. 2 2. Eccl. 
11 [a]. 4. Mt. 17 5 AC (B JLaoo»). 24 30 
Anecd. Dam. 2664. Luc. 9 34sq, 2127. 
Act. 1 9, lCor. lOlsq. 1 Thess, 417, emph. J.^^tv Num, 3 21. Am. 913. J>-»otv. 
Lit, 70613. /. — uva, 11. cc. *)j^, *i^. Pl. ^u- OMJ?). m. 
capra Hebr. 1 1 37. ♦AAiw. *Aii. (f)iy, «Big). pi. 
Mt. 21 8 A, ^AflLio^ B, <^«->oi.v C. m. — 
ramus, 1. c. 

*l»»it.. Pl. emph. tKaoix Luc. 13l9C. 
C. suff. 3. /. etkAi:^ Luc. ib. A, at&c^oix 
B. / — id., 1. c. Num. 1323 


pr 
29. 


Evax, 


i?iP (Pes. 


'v-^ 


, ***^) 


U\ix). 


N. 


pr. 


Avadco& Js, 


1030 


(Pes. »i. Joh. 6loA, ^. 0. pass. 
emph. J.-kfr>v.. C. suff. *»-^cbv., 3. /. id. 350 m. — herba, gramen 1. c, Gen. lllsq. 
29sq. 25. 318. 93. Ex. 922. 25. 1012.15. 
Dt. 1115. Js. 1017. 406sq. 444. Jer. 
145. Mt. 630. 1419. Jac. llOsq. Hom. 
Anecd. 19425. 20311. Lit. 707 12. 7086. 

*>nrr>V. f^.^-^ dTcaioeuTo; 2Tim. 223 
(loc. mutilus) ; J n*ff^v Ijjw Itl mulier quae- 
dam dissoluta Vit. Sct. cod. ms.' 

Visii;^ Mt. 251 Ev. 95 A, ra^ Ev. 

164 A; p. 0. pass. /. \;jt^ Mt. 25 28 
Ev. 95A, limv Luc. 1717A, p. o. pass. 
(l-tJC^ Luc. 1712C). — decem. ixoi»» j-w 
undecim Mt. 20 6 C. 90; in unam voc. 
coniunct. Luc. 2432A. Lect. 1198. t^ 
li.mi.Mt. 1. c. AB, li,m:*.Hu Luc. 1. c. C. 
ims,;l. 12 vid. ^;1; i.msK^l 13 vid. l\.l; 
im\hc^'^\ 14 vid. ^.:ait. ;mv ^uiAM quin- 
decim Lect. 14 18; •, mx\iw Hom. Anecd. 
20714. /. ty mvm^a** Luc. 3lA, per i scr. 
Gen. 7 20; divisim scr. Luc. 3lB; u.iumuw 
Ij^^-v ib. C. ;mvK >*■«*•. Joh. lOlsA 
[;iis^ma>jw BC]. ^mSMvnl 18 vid. ^i. — 
tlna^ (t. e. "'rin^X; cf. Nold. p. 484. 
Dalm. Gramm. p. 97 sq.) ii decem Mc. 
1041; Iftti^j:» ll}j»i»- ^ AsxaTToXi; Mt. 425 
AB, Mc. 7 31; jujjo tli^av Mt. 1. 1. C. 
[JLli.«ttx Hom. Anecd. 18327, obscurioris 
loci]. tli.mv r** ii undecim Luc. 24 9 A, 
p. 0. Mt. 28 16BC; 11^^^.;.** Luc. BC, 
V. 32B, Mt. 2816A1. Mc. 16 14; llfmi. ^ 
Mt. A2; tlims.H^ Act. 214. 

wfmik. (sic) decimus Lect. 1186. emph. 
U', »mv. Gen. 8 5 bis. f. lK^i>mv Jer. 39 1. 

^v.m\ viginti Gen. 7 11. 84.14. 1831. 
Num. 447. Joh. 619. lCor. 108. Anecd. 
14313. 22110. 

*ima.>o. emph. JL — . m. — decima 
Dt. 1217. 

Pa. Ptc. act. i.msaff, pl. ^— . — deci- 
mavit Mt. 2323. Luc. 18 12. •=<&:».. — convolutus Joh. 20 7 AB. Pa. Ptc. pass. aaa:».» — convolutus 
Joh. 20 7 C. *»^V. i.av. emph. \r»:^. m. — pulvis 
Gen. 314. 18 27. Job. 17i6. Js. 252. ^yqiV N. pr. Ecppwv Gen. 4930. Ita 
sec. Pel. reponendum pro ^pt-aAi. *l^ Pe. Pf. 2. ftwjv, pl. oj^. Impf. 
3. ljV« I*tc. act. tjv pass. (Sic leg. S. F. 
iThess. 4 6.8), *.ji. (Gal. 3 15); pl. ^jX. 
— 1. abs. restitit, foedus violavit Ps. 
7767 (daovdexsTv). 2. Sequ. acc. a) dOsxeiv, 
retinuit, abrogavit, abiecit Mc. 6 26. Luc. 
1016. Joh. 1248. lCor. 119. Gal. 3 15. 
1 Thess. 48. b) iniuria affecit: dSixeiv 
Js. 3 15; TrapapidCeadat Gen. 19 9 Dam. 
(Lect. jjuik,). Jon. Il3; cf. Vit. Sct. cod. 
ms. u^ Ij^ JLaoum; TiXeovexTeTv iThess. 
46. c) prohibuit (cjTspeTv) Job. 22 7. 

*l^ {*^^)l, nisi fort. ptc. act. «^j;). 
Pl. emph. wjX (omnes codd.) — violentus 
(piaaT^c) Mt. 1112. 

\^jX. emph. i— . m. — violentia: 
doixia 61 8; dSixa 9 17; ^ia 1116. 63 1; 
d&sTTjaii Hebr. 7 18; TiXeove^ia Col. 36. 

Ithpe. Ptc. /. ^jxk» — coactus s. 
violenter tractatus est (pidCeaOai) Mt. 1 1 12. y^ Pa. Pf. o^jii. Luc. 10 34B, oji. 
C, o^jik, (i. e. <sx^) A. — obligavit vul- nus, 1. c. *^j.^. ^.MjQ^ /. — necessitas (dvaYXYj) 
Rom. 13 5. (Si vere est traditum , cf. 
hebr. HDSj;). 

*y>jjX. /. JLsa^ji. — violentus (j3iaiO(;) 
Act. 22 (si recte se habet). 

Pa. pl. oMj^. Ptc. act. <^j>\Bj\» — 
subegit (daemon hominem) Vit. Sct. cod. 
ms. ; coegit aliquem ib.: oMj^k. Jl ..; «ijJ. *y^ Pe. Pf. 3. /. iij^j. Mc. 9 19A; 
p. voc. 0. al., etc. [Impf. 2. »^1 Luc. 
8 28C: leg. i^jl.]. Ptc. act. 5jX, ^.ij:^ 
(Luc. 942C), /. lij^. — pressit, a) torcu- ir 151 lavit Js. 632; conculcavit torctdar (acc.) 
ib. V. 3. b) (auv-)<jTcapa<T<jetv Mc. 9 19. 25. 
Luc. 942. 

*5oji. ("llSj;). Pl. emph. JLiOj^. m. — 
torcularius Hom. Anecd. 18113. 

U^ Js. 633. Mt. 2133. emph. lii^ijo 
(sic) Jo. 3 13 (priore loco); JL Js. 63 2. 
Pl. emph. lli^ Jo. 117. 224. 3 13 (laltero 
loco). /. — torcular, 11. cc. Praeterquam 
Hom. Anecd. 18115 (palimpsesti loco 
foedissimo). Cf. A=»«^ (rad. *«a^). 

Ithpe. Pf. 3. /. hi^U — conculcatum 
est torcular Js. 63 3. *ojix m. (cf. Dt. 1 1 24). emph. 
J->n>. («3|5j;). C. suff. 3. m. ftt-inv. — 
calx 1. c, Gen. 3 15. 

JL=kAa>. Hom. Anecd. 1871. Pl. l&;-»ftv. 
C. suff. 3. / c<6t^nv.; etc. /. — vesti- 
gium Js. 60 14. E,om. 412. Hom. Anecd. 
17528 (cit. Prov. 55). 187 1 (cit. Job. 
926). 

ojax Hom. Anecd. 19625 (vid. infra). 
emph. Jsav (num *J->nv — cf, J-^^»*'^ 
Mt. 208 C; si recte se habet — an *«2J?j;, 
ex *«nj?j;?) Mc. 934A, j;. o. al. /. emph. 
lN-> nv Mt. 27 64BC. Stud. Sin. liooe. 
Pl. m. v*a,.ji>t. Mt. 193oA Ws, p. o. BC. 
2016BC bis. — ea^^aTo;, extremus, ulti- 
mus, 11. cc, Jon. 26 (= Lit. Dam. I 
fol. !▼). BC: Joh. 639. 40. 54. B: v. 44 
(de quibus IV locis videas quae Lagarde 
in A adnotavit) ; praeterquam BC : Mt. 
2014. 2131 (ucjTspoc); Mc. 934. Joh. 737; 
A cod. in Joh. 1 1 24 (sed cf. adn.). ->'"^-> 
[J-k,]jo«L} It: Ij^axou tu)v i^|jLepu)V Hom. 
Anecd. 19625 (cit. Hebr. li; cf. Lect. 
22). J->nsN Jjoox ^ a primo ad extremum 
Lit. 69714. 

^^ -^nv (samar. "'NSpj;). emph. J*.s.nv 
A: Mt. 2131; Joh. 639; 11 24 corr.; p. o. 
A: Mt. 2014, Joh. 640 corr. 44 cmr. f. 
emph. t\»->AS Mt. 27 64A, p. o. Anecd. 
Pl. m. <^*.*S ns Mt. 2016A 6i,§, sed cf. adn. emph. j*->ii> A: Mt. 208 et 12; p. o. 
V. 8'B. 12BC. — 't. q. ckjix (l3/aTo;), II. cc 

Pa. Pf. oji^ (= cajBLi.) Mt. 2 7A, cf. 
V. 16 A; p. 0. al. 1. fc;>nv Luc I3A, 
p. 0. BC (Anecd. om.) — investigavit, 
11, cc, Sap. 9 16 (ita reponendum pro ^nv). 

Ithpa. Ptc .->nsb>aB — investigatus est 
Hom. Anecd. 207 26. Pe. — etl^a,3;{ ^^ ,j^: ita 

veititur YovureTsTv Mc 140A (a prima 
manu) BC. Quam lectionem Lagarde 
repudians yXo illud recipit, quod Mt. 1714 
idem verbum gr. reddit. Quia tamen 
nj;p(syr.yiu»)aIudaeorum dialectis alienum, 
sed ipsum verbum IpJ? et apud eos et 
apud Samaritanos (Hij;, vid. Kahle, Dissert. 
p. 32. 35 s. f.) usitatum est, nescio an 
melius utroque loco ^nv legendum sit. 
(Alia est quaestio, utrum, quod mihi 
j)lacet, metathesi ex ^^jb (j^*) natum sit, 
an genuinum = jLa^). ^) ftn^ . ^jgjuxK. /. — distortus (axpspXic) 
arcus Ps. 77 57. 

Pa. Ptc pass. pl. / tKyinsw — loca 
distorta, perversa Js. 404 (Lect. 37. 
Anecd. 223; cf. litj^^l). Luc 35. . Ipu». («^iPJ?). emph. n-rJ^ — 
sterilis mulier Luc 1 7. 36. Hymn. Anecd. 
111 11. Lit. 7074. 

Ithpe. Imp. tJ&^l:! Luc 17 6 A, p. voc. 0. 
BC. — evulsus est, 1. c J '^ » OV . (genus non cognoscitur) Hom. 
Anecd. 193 12. Pl. U^iu^ Luc 10 19. — 
scorpio, 11. cc A- (t^ ^OM») : vid. rad. ^il II. ;.^ I. (^). It^. emph. lli^. [Pl. 
^;,ijo Luc 1946C: leg. Ifao»]. /. — ca- 
verna Gen. 19 30. 4930. 32. Mt. 2113. 
Luc 1. c B. Joh. 1 1 38. Vit. Eulog. ZDMG 
562605. 152 'A- *;^ 11. (j^) Pe. Impf. 2. 5*^1 — 
indignatus est, adversatus «st (irpoao/OiCsiv) 
Dt. 7 26. 

ifv. ("Tn^) in. — indignatio, adversatio 
(Ttpoa6^0i(J|xa) Dt. 7 26. 

*l^. *lf^. emph. JLf^ (i^,i^)' ^- — 
frigus Gen. 822. Joh. 18 18. 

*oV^ I. (cf. Nold. ZDMG 54 155). 
*A|^. emph. Jbifi- (JL^5ai., Sll^niy; assyr. 
dribu). m. — corviis Gen. 86. 

*o;^ II. (cf. „Homon. Wurzeln" 
p. 47). Pe. Impf. 3. oofi^* — occidit 
sol (stella) Js. GO20. Jo. 2 10 (S.F.). 3i5. 
Am. 89. Hom. Ox, 9 69 5 (cit. Am. 1. 1.). 

ofjb^ (syr. o^). m. — occasus: of^x 
JL&Mjt sole occidente Luc. 440. 

*|.35a^ s. *Jioo;x (qutlat). emph. IkiaSa^ 
pass., IK:sofi>- Mt. 27 62A, p. 0. pass. 
G. suif. 3. m. oi&Lata:^, vpoikoio:^, \<»A(\of^ 
(Joh. I942B). /. ■ — 7) TrapajxeuT^ (cf. 
Idiot. p. 72) Mt. 27 62. Joh. 19 14. 31. 42. 
Lect. 454. 47 5. 1109. Anecd. 132 ult. 

♦of^. emph. JLafVi» (Luc. 13 29A). 
C. suflf. w»a,.vao; etc. m. — occidens Dt. 
1124. Js. 912. 435. Ps. 491. Mt. 811. 
24 27. Luc. 1329. 

♦o^iw III. (cf. op. cit. p. 46) Pe. Pf. 
2. i»of^ — spopondit pro (o p.) Vit. 
Eulog. ZDMG 56259 8/9. 

**afi. (Onj?). C. SuflF. ytOi»fX. /. — 

sponsio, fideiussio Vit. Eulog. ZDMG 
56 25916. 

*^p»,. emph. Jioof:^.. m. — pignus 
Eph. 1 14 (a^^apwv). 

*o;^ ly. ofx (nns, cf. 1. c. p. 48). 
Pl. JLafi-. m. — ovis Mt. 1524A (BC 
om.). 

*op»w y. (cf. op. cit. p. 46). Pa. ptc. 
pass. oi^iao (A: Mt. 27 34 Ev. 203, cf. 
Ev. 211; p. 0. al.), o-»fiuSD (Mc. 15 23C). — commiscuit (c. o) Mt. 27 34. Mc. 15 23. 
Cf. etiam oof^. |Aa ' t^ N. pr. Arabia Js. 10 9. 11 11. 

*-JLafi., pl. ^i^fi "Apape; Act. 2 11. 

»ao;.:w (cf. ofi. V) Pf. oofi.. Ptc. act. 
»a.a }.:>■»; pass. id., pl. <^*->af.:>w (Joh. 
I939A; BC <^*i->o\y>). — 1. commiscuit 
(c. o) Joh. 1. c. (Cf. nsnj^ Targ. hieros. 
Gen. 3040. Nisi forte ^*->,sv> restituen- 
dum). 2. perturbavit: rapdaseiv Js. 312. 
14 31. Ps. 565. Job. 2210 (Symm.; LXX 
cTrooodCsiv). Joh. 12 27 Ev. 48 (cf. Ithpe.); 
aovxapdffaetv Js. 1033; ixrapdaaeiv Act. 
16 20. Ptc. pass. dxaTdaTaTo? Jac. 18. 

*ooa;X. Pl. ^aa;^ Luc. 21 9BC. m. 

— tumultus, dxaTaaTaaiai, 1. c. (In Act. 
Philem. Anecd. 170 1 legitur .... i^aaafX 
JL..; pro Td; dp/di; tojv paadvwv — i-»;^!. 

— Incertum). 

JLaaafi. Ps. 903. Mt. 26 sC. /. — tu- 
multus, Oopopo;, Mt. 1, c. ; i.aaa;:i^; tur- 
bulentus sermo (Tapa^u)8if]<;) Ps. 1. c. 

*oa;a:4.. pl. ^o-i-^iy>. Luc. 21 9 Ev. 128 A 
(cf. Ev. 183 A et adn.). m. — id., 1. c. 

i6.a5ox Mt. 26 5 A. emph. I^ooioi. 27 24 
Ev. 201 A, cf. Ev. 210 A, p. 0. Ev. 201 B. 
[Corrupte legitur ll^^^ofi. Mt. 26 5 B, 
li^io:». 27 24 Ev. 201 C, Ev. 210BC]. / 

— id. 

Ithpa. laafi-l;!; etc. Impf. oof>^k> s. 
c.a;^ku (Joh. 1427 Ev. 184A); etc. Ptc. 
oaf!».]^ ; etc. — perturbatus est, tumultu- 
atus est: TapdaaeaOat Gen. 1916. Js. 8 12. 
Ps. 453. 4. 7. Mt. 23. 1426. Luc. I12. 
24 38. Joh. 1227. 14l. 27; StaxapdaaeaOai 
Luc. 129; OopupeiaOat Job. 21 6 (Symm.; 
LXX aitouSdl^eiv). Mt. 923. ^"^;^ (cf. op. cit. p. 47). Impf. 3. 
V>WV (A, p. 0. B; C om.). — cribravit 
Luc. 2231. 

jla;j^: vid. Jls;.^. •=>;:». (y? Noldeke ad Muall. Labid r M<^ 153 «V^ V. 33). *,}^ emph. Np- («l'!?) »*• — 
asinus agrestis Jer. 146. 

*^^^. '^.^i^ («^BI.J?) Lit. Dam. I, 
fol. 2^. Alias -jl^i^ (A pass., Mt. 2536 
Ev. 129C), iA^j^^Gen. Siosq., BCpass.), 
M-X^;^ (Mt. 2543 Ev. 167 C. Unde corrig. 
-o^vjw V. 38 Ev. 166B). Pl. ^^v^ 
(Gen. 2 25, al.). emph. iAjL^v*^ (sic) Honi. 
Anecd. 18316. — nudus, 11. cc, Gen. 37. 
Mt. 25 36. 38. 43 sq. 

^'^;^. Jl;«x Col. 3 11. emph. {k:^ia^. 
/. — dxpopujTia 1. c, Kom. 330. 49sqq, 
Gal. 615. 

*o^;ai. (nisi fort. ad voc. praegress. 
pertinet). C. suff. 3. m. ail:«\.ia^. /. — 
id. Col. 213. *yi\:^. ^i^ Gen. 3i. Pl. ,e^v^ — 
prudens («ppivifjio?) Mt. lOieA (BC ^jas.). 

*ft3ftjvv . C. suff. >^&ua>w^ (sic) — t6 
iirisixEc Phil. 45 Lect. (Dam. ^p^ioaup.). *> rr> t- V . *xD^^. emph. Ixo-t^ Luc. 8i6A 
corr., p. 0. al. C. suff. o^row^; etc /. — 
lectus Gen. 49 33. Mt. 9 2. 6. Mc 24. 9. 
11 sq. 7 30. Luc 5l88q. 24. 8 16. Joh. 
5 8sqq. Vit. Abrah. Qldon. ZDMG56255sq. 
{pass.). *>Xpkw (cf. *^;l n). — Haecce verba 
Duensing in Yit. Sct. cod. ms. legit: jj 

*^;^. emph. U;^ (targ. «^^S"|X; 
Jlapj.), per o scr. Js. 60 2; |Lsv^ (cod. 
manuscr.). w. — tenebrae 11. cc, Ex. 
10 22. Jo. 22. *UDV^ Pe. Pf. 3. /. A;jBi^; etc pl. 3. 
/. ^-^, ^-^ (Mc 168 Ev. 217 C). 
Impf. 3. jBo;^; 3. /. «0^^! s. •sov^I 
(Js. 1029); etc pl. N^tii- Mt. 2416ABC, 
^o'rX> Anecd.; etc. Imp. «o}^ Mt. 2 13 
BC, jBo;o^ A; pl. 0*^.::^. lCor. 10 14. Ptc act. j»v.i.; etc. — fugit, 11. cc, Gen. 1920. 
Js. 10 3. 18. Jon. 13. 10. 4 2. Ps. 1429. 
Mt. 37. 833. 2334. 26 56. Mc 1450. 168. 
Luc. 3 7. 834. 2136. Joh. 105. 12. Act. 
1627. Hebr. 2 3. 1134. Hom. Anecd. 
18625 (cit. Job. 9 25). Lit. 70914. Act. 
Adrian. (fol. l^, pass.). 

*jBOri». (P"J"1J^)- Pl- ^ow^ — fugiens, 
fugitivus Js. 43 14. 

^owx (pl. abstr.). C. suff. ^oj.^, 
ujBovJS., \^.ajuaoi.s. s. v^LiuuBo;»^ (Mt. 2420A 
Anecd.). m. — fuga Mt. 24 20. Aixa 
^ow^ perfugium Ps. 452. 89 2; c suff. 
Ps. 902. 9. 

Uw^. emph. Ibu.-r^ (targ. «njpij;). /. 
— lorum Mc l7. Luc 3 16. Joh. 127. 
Hom. Ox. 9 08 12 (cit. Js. 5 18). 

[Ur^ Mt. 535B: leg. J ■->'>]. {^jf^, ^_j**j«-4*sft ; VJVi)f obscuratus 
est Ps. 68 etc). 

*««^. emph. \ — . m. — tenebrae, i-^o- 
(fo; Ex. 10 22, 6jxi-/X7i Jo. 22; i**:^; Jui- 
v£(peXr) Yvo<pu)8T); Ex. 1916. Pe. Impf. pl. 2. ^^uui^I Luc 
3i4BC, vpuBoiivl A. — oppressit, 1. c 

l-,«x: vid. \\ ms.. 

*?^:iw. j..!^ (targ. Tn»), ,K^ (Ps. 
56 8^ Mt. 3 7 BC. 1 1 14 AB ; pass.) ; /. \^%^, 
IjK^ (Mt. 25 34 Ev. 129C). Pl. ^^Ki.. 
/. vy-K:>. (Mt. 25ioA), ^- (ib. cett.'). — 

1. paratus Ps. 568. Mt. 224. 2444. 25 10. 
34. 41. Luc 12 40. 1417. 2233. Joh. 1151. 

2. futurus, lAsXXcov, s. absol. s. sequ. 
enuntiato subiuncto (impf. c 1) Js. 96. 
4223. 44 7. Mt. 2 13. 37. 11 14. Eph. 121, 
et saepissime. Hom. Anecd. 19118. 19427. 
207 2. 

Pa. r-Ki. (Eph. 2 10) ; etc 2. m. Ul^, 
sed jKil Luc 23iB. 122oC, j-isx 2 3lC. 
Impf. j^^; etc. Imp. jK^ s. «^i^:^; etc 
Ptc pass. jKi.so Ps. 37 18. [Pro j^K.^ »2ok. 154 i-*^ Joh. 1233 Ev. 48 B leg. j^io^ cum cett.]; 
/. JjKi^ Mt. 25 34 Ev. 96. 41 Ev. 97. Mc. 
1040. — paravit, 11. cc, Js. 40 3. Ps. 225. 
3718. 567. Prov. 9 2. Sap. 9 8. Mt. 3 3. 
26X7. 19. Mc. l3. Luc. 117. 76. 34. 952. 
178. 228sq. 12sq. 24l. Joh. 142sq. 
Hymn. Anecd. 11118 (cit. Js. 1. c). Lit. 
69617 (cit. Ps. 6410). 

*joK>, (qittul). emph. ?— . C. suff. 
yjoKi.. m. — paratio Lit. 69617 (cf. 
Ps. 6410). 7068 (cf. Ps. 1. c). 

Ithpa. Ptc j^ji^loo, /. j— . — 1. se 
paravit Jo. 25. 2. paratus fuit Lit. 
69512. *dDfisX Pe. Ptc act. pl. ^K^ — se- 
nuit Job. 21 7. 

*jB.*Ki>,. emph. I — . /. tKjBuK^. Pl. /. 
^kcst. — vetus Luc 539. Rom. 66. 2Cor. 
314. Col. 3 9. Hom. Ox. 9 6li6. Pl. / 
vetera Mt. 1352. 

^JfiCiw. iJkai. Js. 605, Hymn. Anecd. 1124, al.; -..^ia^ Js. 6016. Job. 21 7. Eph. 
2 7. emph. Ma^ pass., per o scr. Luc. 
7i4A. C. suff. exilojk.; etc 1. p. ^..;&;>k- 
Mt. 6llB. Pl. c suff. 3. /. OMiloi. (sed 
leg. puto otilo:».) Eph. 3 16. m. — divi- 
tiae, 11. cc, Js. 61 6. Sirac 1825. Eph. l7. 
Phil. 419. Act. Adrian. fol. P. ^. Vit. 
Eulog. ZDMG 56259 8 xp^fJtata [TroXXa]. 
iioik.a adverbialiter TrXouaico^ Tit. 36. 

f^Ks. (Mt. 19 23A, al.), p. o. pass., 
iio>- (Mc. 1543A, al.), p. 0. BC pass. 
(e.' g. Mc I. c). emph. If^So».. PI. ^^«.is:^., 
^;K^ (Luc 21 iB). emph. JL#-.io».. C. suff. 
wov»i^x Ps. 44 13. — 1. dives, II. cc (exc 
Mc), Js. 539. Mt. 1924. 27 57. Mc 1241. 
Luc 1619. Jac lio. Eph. 24. 2. ab- 
undans (irepiouaio;) Dt. 142. 8. Pro 
£?>a^T^{ji,a)v Mc 1543, sed cf. adv. 

K^I;-.ioi». adv. — &hayy]\i6w(ii(i iThess. 
4 12. Eort. ex hi^],.*.mM corruptum. 

Aph. Ptc act. pl. ^«^.^ — divitem 
fecit 2 Cor. 6 10, *v^ (targ. «aS; syr. Ua. cX»). C. suff. 
Mt. 539. Pl. c suff. 1. p. u.^afl Js. 
506. m. — maxilla, 11. cc 1.^, -j-^: vid. ktjLa. *>^^. *JLi^. Pl. c suff. 1. p. 
-kik.0,^. /. — res adversae Ex. 9 14. *f,^ L Hs*» Luc 3 22A, p. 0. al.; 
pL^os Bom. 124sq. Eph. 2 16. emph. 
1«:^;^ Mt. 622A, al. ; per ^jsj, s. c^j^^ (= J) 
scr. Luc I24A, al. C. suff. o,;..^dfl (Mt. 
27 58A, al.); etc PI. ^Ks?* M:t. 27 52A, 
p. 0. cett. emph. JL.>;^afl, Ifs^ofl Joh. 
I931BC. [/fss^ Luc 2344A corr., inter- 

pol.]. C. Suff. v«aOMr^«a:afl paSS. , ^O^r Hom. Anecd. 20822; s^io^oA Hom. 
811; ^pA.;..^ Mt. 625B. 1. ^^<ifl 
Hebr. 1023. m. — corpus, II. cc, Sap. 
916. Mt. 529sq. 24 28, et saepe al. (vid. 
Idiot. p. 73). Eom. 66. 810. Col. 2 11. 
Hom. Anecd. 18817. 19317. Hom. Ox. 
96011. 7516. Lit. Dam. IP. — Jer. 3840 
JL-f^oflj (sic leg. pro 'aa) reddit tuiv 
■jTTcufAaTwv (h. e. cadaverum), ut Aqu. 
Symm. habent (et similiter Syr.-Hex., v. 
Field. II, 662, n. 101). Ineptit B. Jacob 
ZDMC 55143. 

J^lio^os adv. — corporaliter Col. 2 9. *;.,^ 11. (hebr. naS, aram. id. et "IDS. 
Syr. r.^). Pa. ptc pass. pl. /. c suff. ^*^r» 155 *i^ 3. /. •ilr,„^M — subruit, evertit Am. 
910. 

Ithpa. Pf. pl. 3. /. -.*^l.l — subrutus, 
eversus est Jo. 1 17 (cf. ZDMGr 53 711). 

itatSaYWYOi : vid. s. lit. o. \jjB (]^B). emph. Jijjb Luc. 9 62. Pl. 
^^ 1 4 1 9. [Cod. A corr. utroque loco 
J»;aa, ^ — effecit; vix recte]. C. suff. 
s^^ua,.A Jo. 3 10. /. — 1. iugum Luc. 
1419. 2. aratrum 9 62. Jo. 3 10. 

♦ijj»: i^j -o;^ Hom. Anecd. 1853. 9 
(cf. ib. „Add." p. 224). Loc. obscur. 

*v^xs. v,jj«^^. m. — levamentum, 

delectatio Phil. 2 1 (TCapa(AuOiov). Hom. 
Anecd. 195 22, 

*a^^*a. emph. tl&^^,,^. /. — id. 

Vit. Abrah. Qidon. ZDM.Gr 562552. 

> ffrKCs > ftP . N. pr. Paulus, N. T. pass. 
Hom. Ox. 9 52 15. 63 17. Hom. Anecd. 
17315. 19115. 17. 1923sq. I2sq. 1955. 
Lect. 24. 7. .cQ^&s Act. 14 12. .«\.a£< Rom. 
li. Hymn. Lect. 1108. 136—139 pass. 

w O^a^ : ^^^lj «.osoa; pro dpiafipsuaa^ 
auTou^ Col. 2 15 Lect. Vocabulum sub- 
obscurum, in cod. Dam. ludibrioso quo- 
dam casu plane obliteratum. Nestle (p. 
XXV) de TTOfXTrT) cogitabat, id quod mihi 
quoque venerat in mentem. Sed unde 
terminatio -o? Quid, si corruptum ex 
u«^ (cf. Pes. l^l)? ^\ JJJl^. 

*>o3. ijj^lU (sic) — iratus est Act. 
1618. 

!:?»• N. pr. Euphrates: vid. t;^. 567. 903. Job. 2210. Luc. 2135. 2Tim. 
226; [Luc. 1626C leg. k*L», q. v.]. ;.jud (ex assyr.) 2Tim. 220; ;maa Hom. 
Anecd. 17320. m. — argilla, 11. cc. 

*^. emph. {^ Mt. 277 Ev. 209 A. 
10 Ev. 199 A; l;^ v. 10 Ev. 209 A; p. 
0. cett. [. . . ;jLLa Hom. Anecd. 17321]. 
m. — figulus, 11. cc. 

Adnot. TJtramque vocem separatim posui, 
quamquam antiquitus confunduntur, ut 
praeter arab. ;ls? (cf. Nold., Mand. Gramm. 
p. 120, n. 2 et tunis. ^Q?, ^Q:? sjjvj' apud 
Landberg., Basim, text. Qair. 5X7) syr. 
(fAa (Brockelm., Add.; cf. Maclean, Dict. 
p. 249) demonstrat. [C corrupte uul»]. hiatus Luc. 1526AB. *;a^. ,0*^ (D^^S). emph. JL— . Pl. 
c. suff. 1. *o»4^, wJ.»A^j Mt. 224A. — 
saginatus Luc. 1523. 27. 30. Tl. pecus 
saginatum Mt. 1. c. [lloAi.^ S. F. 6812 = Tit. 39: 
nihili, vid. GGA 1901, p. 205]. \j*\»\ vid. jjuLmA. *uu3. ou» (Luc. 2135 Ev. 128A, p. o. 
al.). emph. Iju». C. suff. e*ju»; etc. Pl. 
abs. ^^uuL» Lect. ZDMG 56 2519. emph. 
m. — laqueus, 1. c, Js. 4222. Ps. *;43. \j^ (n^BB). Pl. ^— Gen. 193. 
emph. XiJf^ Mt. 26i7A. Luc. 22 1 et 7A; 
p. 0. 11. cc. BC. (De singul. cogitari vix 
potest). m. — azyma, 11. cc. 

Pa. Impf. 3. 'r^, »A^fl> (BC bis); 
etc. — dimisit uxorem Mt. 5 31sq. 193. 
7sqq. 

^io^ (pltSB; cf. Idiot. p. 73sq.), 
,^ij^^ utroque loco B. m. — dimissio 
uxoris, repudium Mt. 531. 197. V» ^ ff ' (irerpa, cf. Krauss. 2442) — 
saxum Vit. Eulog. ZDMG 5 6259. i£D6'^.^J^ pass. A; itidemque .csof^..fi<; 
^^ Joh. 2115 Ev. 585 a. f. B, per 
o scr. pass. cod. C. [of^JLiL Luc. osA: 
versus interpol.]. \'r^ Mt. 1618C, alias 
vocativ. : Luc. 2234C, itaque .|j-4>& ib. A, 156 p. VOC. 0. B. [Hom. Ox. 9 756]. N. pr, — 
Uizpoii, pass. Evv.; Act. Il3. Hom. Ox. 
95020. 60—75 (pass.). Hom. Anecd. 178 24. 
Hymn. Lect. 136sqq. (pass.). [ujB = j,: ^^AAAi ««fi Luc. 38 0, ubi AB 

iflp o\ . ^o > N. pr. (I>UYeX(X)oc (cf. 
Blass. Gramm.2 p. 12) 2Tim. 1 15 (vid. 
Gwilliam. p. XXXV). 

;<^,^^ (Di:i^S, «ttJ^S Krauss. 2 439. 
Hinc corrig. etiam, ut opinor, samar. 
nnfc^''^^ in „Pessach-Haggadah" lin. 72 
apud Kohn. Zur Sprache etc. p. 14). Pl. 
|.> a tt ^ .a — ir^Yfxa. Est pro at «pXiai 
(„postes ianuae") Dt. 69, quae vox ib. 
1120 voc. JUsoaxdI redditur. *flOQ"^^*g* (vfioa^^A» Luc. 3lB, per 
«S scr. Mt. 2713 Ev. 2000, p. o. paene 
constanter 0) N. pr. Pilatus, pass. N. T. 

a»a^« ^ A<?> N. pr. ^ilri-coi 2 Tim. 2 17. 

< fr)n . \ . ?> N. pr. O^XiS Hom. Anecd. 
19126. Ita suppl. . . . '^A^.a. 

^a ^ .^.3, ^^a»«u\A (S. P. 9313 paen.) 
N. pr. — $iXiq[j,a)v martyr, Act. Anecd. 
169 sq. S.E. 1. c. » f DO f» ,. X fc3 (sro^£^^paSS. BC, AOslAaS, 
.ma->\<» pass. ; >cDaa\^ ; etc. ift^a Joh. 
145 Ev. 137 0, ^«ifi,«Ae v. 44 ib. B) ; 
vocat. jLfiAjL9, JLp\a9 (J->\a«>, etc. 0). N. 
pr. Philippus, pass. N. T. 

^aeafiA-^ N. pr. Philippi urbs Phil. ll 
(Pes. id.). 

*umpA>ffi. Pl. emph. ...>^oA.o Phil. 
ll (in praescripto). 4 15; umopAAg» (sic 
leg.) Lect. 1122. [JLi»a£AjL9 Phil. 423 
in subscripto. Incertum). — Philippensis, 
11. cc. 

« fn^^i . p . Luc. 1 63 A, >m*iAAft B [afiQ.AjaAfi. 0] (Tiiva^, cf. Krauss. 2466sq. Idiot. p. 111). 
— tabula, 1. c. 

« nr> ' P 'l Js. 4014. pl. «jjaAfi,i Mt. 27 20 
Ev. 200 A (per Ji scr. ib. 0), axnja,! Ev. 
200 B, 209 0. Impf. 1. .«Aau Hom. Ox. 
9 6113. Imp. .m.aLl; etc. [/. u.toj^ Lit. 
Dam. I fol. l^; alias 'I]. Ptc. act. .uxe»; 
etc. Pass. .cafi», xa^ .mAM (Luc. 20 6 A), 
a»A£so (ib. 0. Eom. 14 14). — 1. persuasit 
c. acc. p., Js. 4014. Mt. 2720. 28 14. Hom. 
Ox. 96019. 6113. Hom. Anecd. 1822. Lit. 
Dam. I fol. 1'. IIP. Ptc. pass. cui per- 
suasum est Luc. 206. Bom. 1. c. , 2Tim. 
Il2; ^mx£M (sic) ylo^ confidunt tibi 
Lit. 705 22. 2. satisfecit (abs.) Act. Phi- 
lem. Anecd. 1706 (pro TrXT^po^opsTv) ; sequ. 
acc. p. ib. 169 20 (pro OepaTteueiv). 

*funa.l (inf.). 0. suff. 3. /. o,];aiafi(a) 
Lit. 70814. Lit. Dam. III '^; v«««i«j^i-(^) 
Hymn. Lect. 136 3. /. — deprecatio, 
supplicatio („Furbitte"), 11. cc. 

Ittaph. Pf. pl. oxojufcll, etc. Impf. pl. 
2. >^xoj>ali. Ptc. uB&«.&Kan ; etc. — ei per- 
suasum est^ oboedivit Js. 7l6. 8 11. 505. 
Luc. 117. Eph. 22. Tit. Ii6. Act. Andr. 
et Matth. fol. V. Hom. Anecd. 1791. 
Yit. Sct. cod. ms. amjk£<ll jl; J.m ^,.^ 
8i' aTueideiav Hebr. 4 6. 

\ otY> . o > N. pr. $i(j(ov Oen. 2 11. Lit. 
704 21. < m i* fir> . ^ (^fioafiOAa Eph. 23) — cpuats, 
natura, 1. c, Bom. l26sq. Lit. Dam. IDJ 
(bis). Hom. Anecd. 17212. 19315. 208 
26 Mb. Yit. Sct. cod. ms. 1-kfi* (;jLa Luc. 9 3 0) — ^TQpa» pera 
(cf. Krauss. 2433) Mt. 10 10. Luc. 93. 
104 (A). 2235. OfAS. e»AAa (= syr. lot^^, nisi fort. 
qdtil) Mt. 7 26 0, a^^ A, p. o. pass. emph. 
lo^aa Luc. 12 20A, p. 0. BO. pl. m. i_.oiAa 
Eccl. 710; /. v5*AS Mt. 25 2 Anecd. emph. r ii ^**^ *%^ | . 157 I [II]ou>* ib. V. 3. — imprudens (Scppojv, 
jjLopo;) 11. cc, Prov. 94. Hom. Anecd. 
17616. Vit. Abrah. Qidon. ZDMG 562569. 
♦oo^a». emph. Ih — . C. suff. 3. /. e» — . 
/. — imprudentia (dtppojuvY)) Prov. 56. 
Hom. Anecd. 175 24 (cit, Prgv. 5 5). Il.fn^if». (cf. Krauss. 2473) — tco$ivov: 
Js. 6013. (Pro xeSpo; versionis LXX 
esse videtur. Cf. tamen Symm.: popaxov 
xal Ku$oc xTe' apud Field. i. 1.). 

s ^va N. pr. OaXex, Pes. w,;^} Luc. 
3 35. 

v ^js - a Pe. v,^. Impf. 3. v^^qIa^ — 
divisit Mt. 24 51. Rom. 123. 

v^< s. v^\.9. C. suff. ek,^J!i; etc. m. 
— dimidium Joh. 7 14. jLmo^; <>k^>a meri- 
dies Gren. 18l. Am. 89; AAjlVj 'a media 
nox Ex. 114. Act. 16 25 (Lit.). Act. 
Adrian. fol. S'. — Praeterquam pron. 
reciproc. dXXiQXtov etc. reddit (cf. Dalm. 
Gramm. p. 83, 1. lOa.f.): .^Aa^ v^ 
alter alterum Tit. 3 3 ; s^*\si\. »^A.;q\«i> unus 
quisque nostrum alterum Rom. 125, cf. 
1419; v^a\ v«<^K^ Mt. 2410. Mc. 153lB. 
Luc. 2 15. Joh. 433. 1219. 1617. Act. 27. 
Lit. Dam. IP. v^a\ voa^ Joh. 13 14BC. 
34sq. 1512.17. 1619. Eom. 1210. lCor. 
1225. Phil. 23. iThess. 4 9. 18. v«^*^ 
v,,^.a:a Col. 39; V5ss>-*^ (^- PO ^:^*;^ Rom. 
155. Hebr. 10 24. s^^A^! yQfi^a Joh. 
13l4A. fl ya:^. vo«K^ Mc. 933. 1531. 
Luc. 486. Joh. 6 53; '• >a^ v0<i^9 Joh. 
643. 1619. Rom. 12 10; 's l«\- v<la<«^ Mc. 932. iThess. 3 12; '» ^ v*^^-«^ Joh. 
5 44. 

*ttsi a^ 9- st. cst. I:«,«^is (A, p. 0. al.; 
C k^*») /. — dimidium Mc. 623. Luc. 
19 8. 

*v,5^t^ (ptc. pass.) — divisus: st. cst, 
6i(j;o^o^ Jac. 1 8. 
/. — discordia : '• A»a 1-oot jl» v^j 
dSidcpopo; Vit. Abrah. Qidon. ZDMG 56 255. Ithpe. Pf. 3. /. i^^^il, etc. Ptc. /. 
^^XflVjo etc. — divisus, fissus est Job. 
2121. Mt. 2751. Act. 23. Lit. Dam. I 
fol. 2^ 

Pa. v^^, v^^; etc. Impf. 3. y^a.». 
Imp. Ng^j»; c. suff. 3. m. a^^« Luc. 
I822B; etc. Ptc. act. v^ftao; etc. — 
divisit (inter plures), distribuit, Gen. 49 27. 
Js. 9 3. 5312. Jo. 3 2. Ps. 2119. Sirac. 
461. Mt. 2735. Mc. 1524. Luc. 15 12. 18 22. 
2217. 23 34. 

*v^o^«u» (i^^B). Pl. (tant.?) JU^o\.«i». 
m. — divisio, separatio Hebr. 4 12 ([xe- 
ptj|xo5). 

Ithpa. Pf. 2. Vs^ll; etc. Impf. 3. 
v,^bt* Mc. 1 1 23 AC, v^^i^L. B (cave 
pro Ithpe. habeas); etc. Ptc. v,^^; 
v,^.\3Km Jac. 1 6 Tns. — a se ipso disse- 
dit, dubitavit, 11. cc, Mt. 1431. 21 21. 28 17. 
Mc. 1123. Rom. 14 23. Hom. Ox. 968 20 
(cit. Mt. 14 31). I*©::^ (cf. Krauss. 2446) Mt. 26 71 
Ev. 181 A, j.oii^ Ev. 196 A; a B, ^ C. 
— TCuXu)v, atrium, 1. c. *»ji-^3 Pe. Impf. 3. uL,olau; etc. Imp. 
pl. OMoXa. Ptc. act. vjiAs, uuAs ; etc. — 
1. coluit terram Gen. 2 5. 15. 323. 2. coluit 
deum Ex. 9i. 13. 10 3. 7sq. 11. 24. 26. Dt. 
10 12. 20. 1113. 16; al. 3. res gessit, ad- 
ministravit Phil. 1 27 (iToXiTeueadai). d. mi- 
litavit 2Tim. 24. 

*oA» («n^S?). C. suff. ^oMAa. m. — 
functio: iKiJLjLw; 'a oot v^t^ similiter se 
habet cogitationum functio Yit. Sct. cod. 
ms. 

*v*A9 (nVs). C. suff. 3. m. «^aA» 
2Tim. 23 Lect. Pl. c. suff. 3. >.n...\9 
Mt. 22 7B; ojkAii A, p. 0. C. m. — miles, 
11. cc. [Hom. Anecd. 18824: loci foedissimi]. 

*uv,o\a (ni^B,?); c. suff. 3. m. o»a>o1a 
— miles 2Tim. 2 3 Ox. (Var. lect. «njj\a). 

ojA» Luc. 213BC, a A. emph. lAt— . 
C. suff. -1— v»^ftuAa (Rom. 12l). /. — 'A^ 158 )a9 1. labor: Jk^ n\ b uia ol auvcpY*)^ \^^^ 
Phil. 43. 2. cultus dei Rom. 12 1. 3. mi- 
lites Luc. 2 13 (atpaTia). Lit. Dam. III''. 

*v>*\«> (]nbs). Pl. JLxlaAa. m. — opus, 
servitium Num. 447. 

Ithpe. oulsli; etc. Ptc. cu\a&;m; etc. 

— usus est, a) sequ. c» p. vel r. Job. 
16 9 (/pYJaOai). Hom. Anecd. 1941 (leg. 
^juul^loo). 20023 (vid. *}a^). b) y^ p. 
Joh. 4 9 ((jOYXP^<J^aO* 

*.^^ [Pe. Imp. ^«A* Ps. 142 9: leg. 
Pa. «^uiXa s. 4^]' 

Pa. Imp. i^ui\s (vid. Pe.), pl. o^Xs. 

— eliberavit Ps. 814. 1429. 

^>o^ Ap . (cf. Krauss. 2455sq.) Mt. 
2727 Ev. 201 B. Joh. 199B; ^;q^*\f. 
Joh. 18 33A, cf. 199; Mc. 1516AB; 
^io^^ Mt. 1. c. Ev. 210C. Joh. 1833C; 
^jj.^t\ip, Joh. ib. B; ^;q^\p. Mt. 1. c. 
Ev. 2 1 B. Mc. 1. 1. C ; v«5«4-Aa, Mt. 20 1 C, 
per o scr. Joh. 19 9 C. ^;o^A,p,.J.(\.) Mt. 
27 27 Ev. 201 A, cf. 210; '^ itidem ante- 
cedit hisce formis: ^io^uJ^ei Joh. 1828 
Ev. 194 BC (bis), Ev. 196B (priore loco); 
^ib^ Ag.e> A; B Ev. 196 B (altero loco); 
\Of^u\£.at ib. C. — TipaiT(i)pi,ov, praeto- 
rium, 11. cc. 

Jl* ^ «, \ ag« (•jroXiTe(a) — pro uoXfTeofxa 
Phil. 320. 

^U^osL fort. iroXiTeia(c) S. F. 1071 
(in palimpsesti loco mutilato); TroXiTeia 
(iroXtTeiai) „strictior vitae ratio" (cf. Du 
Cange 1194): <*DU^i\p, ^ oubK mores 
asceticos tibi imposuerunt Vit. Sct. cod. 
ms. ; ^AmSQ^ '''"^^! "^' . A. . fi, ib.; 
^•js; kC3]jk^\.Q£. A|\. 9xaU ib. 

*;!iXfi* (cf. D^n, syr. yA^). *yA& (qHdl). 
emph. JIml\p. s. JL>b\.fi. pass., ^>a\,oa. (Ev. 
217 C). m. — stupor, exaTaan; Mc. 168. 

Pe. Ptc. pl. ^aMjSp, — stupuit (l^iaTa- 
vai) Act. 212. 

Ithpe. Pf. pl. aMlAll. Impf. v!u^je<]L>. Ptc. pl. y^kya\e.,hM s. ^xia^h.M ] per «3 
scr. Luc. 422 Ev. 283 C (ita scr. non 
etymologice, sed noto more). — perculsus 
est, stupuit IxTrXiqTTeadai : Mt. 7 28. 13 54. 
1925. 2233. Mc. 212. 62. 7 37; l^iaTavai: 
Luc. 247. 856. Act. 27; dau[ji,dCeiv : Luc. 
422. Vit. Anton. S. F. 104 15. Praeter- 
quam Abrah. Qidon. ZDMGr 56 255 1. Hom. 
Anecd. 198 24. Lit. 69514. ^As Mt. 2618AC, ^os ib. B, Anecd., 
Lit. 696 4. 6. — quidam, 11. cc. JljQ \q) (cf. Krauss. 2448sq.), ita con- 
stanter BC; JL— Mt. 2543 Ev. 167A, 
Jn\9 Luc. 2233A. Jn\.g Mt. 2539 Ev. 
166A corr. JLoAAfi. Mc. 6l7A, al. [In- 
terdum corrupte JaaVb legitur]. — cpuXaxiq, 
custodia = carcer (nonnisi sensu concreto; 
aliter ^a=vA.) Mt. 1830. 2539. 43 sq. Mc. 
6 17. 28. Luc. 320. 2233. Joh. 3 24. *wJ^,>. \° >. Pl. emph. ^K»A». — N. 
pr. Philistaeus Am. 9 7. Jo. 3 4 (vid. Field. 
in loc). )^ pass., >x9 Luc. 2115 Ev. 133A; 
>x*« Js. 917. Luc. 2115 Ev. 240 B. Rom. 
3 19. emph. JL^ Mt. 1234A cod. BC. 
Rom. 10 10. Act. Adrian. fol. 2'. C. sufiF. 
e.»^, fHM.ss ZDMG- 5625513 ; /. epas Gen. 
8 11, al. 2. yMs s. yM^ pass. 1. ums 
Job. 165. ZDMG 562525, al. uio^ Hom. 
Anecd. 18522. \0c4Mfi Ps. 16 10, ^^o^mj^ 
Mt. 2II6A cod. (? vid. not.). vj^^uos Col. 
38. Pl. c. sufiP. 3. m. «.otOMA (vid. mox); 
yocHAiuaa Ps. 8 3 ; vCLajoUfos Eph. 4 29. 
Monitum: non casui videtur deberi, quod 
perraro in bonis libris, vel re vera fort. 
numquam per o scripta invenitur haec 
vox (quam formam apud ludaeos frequenter 
usitatam dialecti rationi repugnare tamen 
nemo sapiens contenderit), scil. yjo» Mt. 
I8I6C, praeterquam tantummodo in libris 
palimpsestis, scil. e»Mas Mt. 1727 Anecd. 
et ^«LaMos Jo. 1 5, quibus in locis legentis r 159 error adesse potest, denique mm«a in Lit. 
704 8sq., libro Syrismis maxime abundante. 
Sed in cod. A omnes huius modi formae, 
sc. JLmoa Mt. 1234, e^&s Luc. 4 22, Joh. 
201, yeeoBa» Mt. 2116, correctori deben- 
tur, iudice Lagardio. — m. — 1. os, 11. 
cc. et pass. V. et N. T. Hom. Ox. 954i6 
a. f. Hom. Anecd. 180 19. 18214. 206 1. 
Lit. 704 8 (cit. Ps. 50 17). 9 (cit. Ps. 708). 

2. os sepulcri Joh. 20 1. 3. acies: JLaxcd 
w(a«)QLMs ^ilj [jta^aipa otJTOfxoc Hebr. 4 12. 
Hom. Anecd. 176 15/16 (cit. Prov. 54). 

Ji> \ * 1?>v>r> (sic) N. pr. IlapKfoXia Act. 
210. 

JiLS Pe. a) tr. ji* Mt. 27 26 Ev. 210 A, 
p. 0. pass. b) inir. *aa Mt. lllBC (A 
u»). 1363A(BCom.). Hom.Anecd.202l4; 
Jls Mt. 17 20, al. Impf. jka^ s. iuk^ pass. 
1. id., uiA^ Mt. 2717 Anecd. Joh. 19 10 
Ev. 198 A. 12 AC. Imp. **!» Mt. 14 15, al. 
Ptc. act. ki Luc. 229AB, al.; «oa 1. c. C, 
et pass. al. f. 1ai» Luc. 13 12. — 1. tr. 
absolvit, dimisit (aTuoXueiv) Mt. 1 19. 1415. 
22. 1532. 39. 1827 (cf. Fa.). 27 15. 17. 21. 
26. Mc. 8 3. 9. Luc. 229. 838. 9 12. 144. 
Joh. 1 8 39. 1 9 10. 12. Act. 1 6 35 ; aTraXXdaaetv 
Hebr. 2 15. 2. intr. a) solutus, liberatus 
est al^. re (^) Luc. 13 12 (airoXueaOai 
airo). b) discessit, [xeTapatveiv Mt. 8 34. 
lll. 17 20. Joh. 524 (= Hom. Anecd. 
20214). 73. 13lAC (cf. Ithpe.); fxeTafpeiv 
Mt. 1353. 

Bhpe. Impf. 3. Jls&w, pl. v<u9&l>. Imp. 
ojLsl:!. Ptc. uiahin». — 1. se convertit 
Ex. 1610. Js. 605. Ps. 4511. Vit. Sct. 
cod. ms. 2. discessit Joh. 13 iB (ci. Fe.), 

3. sublatus et translatus est Ps. 453. 
Fa. 1. tr. obvium extat, ut opinor, Mt. 

1827 Anecd.: ujla dimisit (si vere est 
traditum). Praeterquam quod nonnullae 
formae sub Pe. commemoratae huc referri 
possunt. Sed Im^J^ «ai» Mt. 1 5 23 A ex 
vers. Pes. assumptum est. 2. intr. ptc. pl. m. ^jkiAM. discessit ({xeTaPaiveiv) Luc. 
107 (Pes. ul»). 

Aph. Ptc. act. pl. m. <^*iav> — trans- 
tulit, indidit Vit. Eulog. ZDMG 56 2595. lo. 
(= gr. Ixevoov). JLbtJQ.fi* (cf. Krauss. 2428) Luc. 1034A, 
1jbq^«£. ZDMGr 5625610. [UA^aii. Luc. 
B, X^jBOtJia C]. — iravSo^^eTov deversorium 
Luc. 10*34. Vit. Abrah. Qidon. ZDMGl.c. 

*ujB^a£,. emph. JLMb,ja& A, Um^juL B 
[IjuBOrJia C] — cauponarius Luc. 1035. ^loid N. pr. OavouTjX Luc. 236 [B 
V»eJLa]. uad^jfi* A: Mt. 246 Ev. 160, Joh. 
1016, 20 9; p. 0. al.; xod^^ Joh. 3 14 
Ev. 230 A, p. 0. Luc. 24 44[BC. Joh. 
20 9B; a C pass., .m^ip. Luc. 2426B. 
— 1. = TravTO)?, omnino, prorsus Luc. 
4 23. 2. Sequ. V p. et j c. impf. : 6ei 
Mt. 1710. 24 6. 2654. Mc. 831. Luc. 195. 
219. 24 26. 44. Joh. 3 7. 14. 10 16. 1234. 
209. Hom. Anecd. 1841. [1982]. 2084. 

a»a^a£* N. pr. IIovto; Act. 29. «fT>o « ^iP . (A >a»Qu.^4A. s. xB.) N. pr. 
IIovTtoi; Pilatus Mt. 27 2. Luc. 3 1. >.., ^g>O i f> « ^iP » IlevTexoxjTi^ Lect. 1355. 

Act. 2l (et in praescripto). J[.., o .. 1 3 (A; BC p. 0.) N. pr. Phoenicia 
Mc. 7 26. ♦onxa (<pav6(;; cf. Krauss. 2465 sq.). 
Pl. <^>rht9 A, ^^*.mxi9 BC. — lucema, 
Joh. 183. *>XUL3. *uMaao (Fa. ptc. pass.). Pl. 
^«.niavB, »^»n*iav> (Luc 7 25C). emph. 1-» — , 
J»n»ifl\B (Mt. 1 1 8 BC). — mollis vestis 
Mt. 118. Luc. 7 25. 

«oifl (p^3B) m. — TpuflpT^ Sirac. 1832. 

*uaa3. I&tttia /. — tributum Eom. 137 
(bis). 160 ^aiB Pe. Irapf. 3. jarasu — damno 
affecit Mc. 836B (!;y)|xio5v). 

*jj»xttfl (ptc. pass.). emph. Ir^.raa Mt. 
2530 Ev. 166A cod., B. [C ila«j»; Ev. 
95AB liJjena, C jLueas; Anecd. Noras] — 
inutilis (a^peioc) 1. c. 

Aph. Pf. 1. 1^1 Phil. 38. Impf. 3. 
lAmffit Mc. 836 Dam., ,m<ii« ib. C (sic 
leg. pro ».mfi>) et A (sic leg. pro tm^o). 
— 1. damno affecit (cf. Pe.) Mc. 1. c. 
2. iacturam fecit rei (acc.) Phil. 1. c. 
(CTQfJtiouaOai). 

J**fir>^ (fl A pass., e. g. Joh. 18 28 
Ev. 196); JLa.eajLfl A pass., p. o. B: Luc. 
22 11. 13. 15; JLtfjLA constanter cod. C. — 
Ilaa^a Mt. 262. 17sqq., ah (vid. concord.). 
Lect. 801. 1054. 124l. 13110. 132iO. 
133 7. tflp r>n . ^<Y> £« (B), >flsajtix.^m»,p.. (A), 
uaojajKmp. (C) — pro TCitJTix^;, pretiosa, 
Joh. 123. 

^tJL£Q.[fii] — ({(laOiov Vit. Abrah. 
Qidon. ZDMG 56 256; cf. ib. n. 6. ^a* 
(leg. vIJLra£<) ^j.AJEOA \(>e(^ yixcol JLjuet loei 
It-o Vit. Sct. cod. ms. 

^^.ms (cf. Idiot. p. 75. Aliter Barth, 
Wurzel-Unters. p. 38) Pe. ^cas; etc. 
Impf. pl. 2. \p\.Qm«»l. Ptc. act. pl. »^x\mw, 
»\«mq (Luc. 18 9 C), ^^Atm"» (ib. B): ita 
reponendum pro 'xa.a). — reprobavit Ps. 
77 59. Prov. 17. Job. 2129. Mt. 2142. 
Luc. 189. 

^^Axafl (ptc. pass.) pass. emph. JLms; 
JJ<u&fl Mt. 2530 Ev. 166C. Pl. ^>\.mw 
— reprobatus, reprobandus, inutilis : 
a^^psio? Mt. 253oC (cf. r«o^); aSoxijxoc 
lCor. 927. Tit. Il6; pro pSeXuYfjLa Luc. 
1615 (cf. Pes.). 

o^jtxafl /. — nequitia, imbecillitas Hom. 
Anecd. 19317. 

Ifhpe. '^jaxflll. Impf. Vf^^ — re- 
probatus est Mc. 831. Hom. Anecd. 19324. *>*,£«X3. i^mofl (targ. «nytpS, 'B). Pl. 
c. suff. 1. [-j^^roafl. /. — passus Ps. 
175 (bis). *nnn<»> [^nmw Mc. 6l4A: interpol.]. 
Aph. Impf. 1. wn*.mql, pl. 1. wAraflli — 
dirupit Jer. 308. Hom. Anecd. 190 2 (cf. 
Ps. 23). 

*Jl.nnr>a (cf. Krauss. 2 472). Pl. yljJusiA 
Joh. 1144A, <^.jtm9 BCD. — cpaaxia, 
fascia, 1. c. V.A.O m °> (cf. Krauss. 2450) — piscina 
Lit. 7046, xoXufJLp^Opa Joh. 52. 4. 7. 9 7. 

"^md (cf. Nold. p. 520), 2. ^\f.mfl 
(BC p. 0.) — convenit, constituit c. alqo 
(^oi., 5U|x^o)veTv) de re (^) Mt. 20 2. 13. 
(Syn. loA Aph.). 

^^mflM (ptc. pass.). — constitutus Hom. 
Ox. 9 72 17 (sequ. yi:^ p.). [}f»m% li leg. I|*mq etc.]. *^^>S. *^\i^ (qdm). emph. JL— . Pl. 
^^A^fl, JL> — . — operarius Mt. 9 37 (Anecd. 
Uo^) 38. 10 10. 20 2. 8. Luc. 102. 7. 13 27. 

<rr>PP. riaiiTtai;, patriarcha Alexandriae 
Act. Sct. ZDMG 56257sq. (bis); ^jb 
Lit. 6964. *uu^. ojuujfl /. — hilaritas Eom. 128. 

*w^. Ptc. pass. gr. a — privativo 
reddendo inservit: ytona 1,» ci[i.(o[jLOC Hebr. 
914 Lect. 120 (w^ ib. 15); pl. '* «° ^,jfl 
Luc. l6 Anecd. 14. jlx ^jfl 5[xe}X7rTOi 
Luc. 16ABC. iThess. 3 13 (sic leg.). -jfl 
jj^ a[xepi[ji-vo? Act. Adrian. fol. 1', pl. 
^^ ^jfl (B ^ya) Mt. 2814. 

Pa. wja; etc. Imp. Ijfl Mt. 6l3A; %.jfl 
BC; /. -jfl (Lit. Dam. I fol. 2^); pl. o^fl. 
Ptc. act. Ija», pass. id. (Js. 1014). — 
eripuit, eliberavit, 11. cc, Js. 42 22. 4313. 
6016. Jer. 3811. Ps. 55l4. 565. 814. 
ZDMG 5625110. p 161 JL«o««^0 Ithpa. Pf. 3. /. *-j»JbJ. Impf. 3. 1^»^-. 
1. -^k.. Imp. «j»ll, l^ll. Ptc. ij»kup 
— liberatus, servatus est, evasit Gen. 
1917. 19 sq. 22. Job. 2110.20. Jo. 2 32. 'ai3. *oix»; pl. 
Js. 356 (fxoYiXaXo;). — balbutiens ♦JO-S Pe. ^ [r*** -"-'"^- 7i6B, vix 
recte]; etc. Impf. 2. tOAsI. Imp. «ojaj» 
Mt. 27 64A corr., Anecd., ,jaa Lit. 706 8. 
Ptc. act. rjxa Dt. 11 12. Inf. ,jiam Gen. 
4933. — 1. inspexit, lustravit, iTruxoTreTv 
Dt. 1. c, iTTiJxlTtTSj&ai Mt. 25 36. 43. Luc. 
7 16 (A ^.:*.*d). Lit. 1. c. ; visitavit aegrotum 
Hom. Anecd. 183 16, captivum ib. 2. prae- 
scripsit (c. ^ p.) Gen. 4933. Mt. 27 64 
(sec. A corr., Anecd.). Ceterum signi- 
ficatus „iussit" Pa. tribuendus videtur. 

♦^jjBL» dl^lJpS, cf. syr. Ji^a^, per j 
scr.). C. suff. uA*i«,_&s, u4o,jB3. m. — 
1. visitatio, liriuxorTQ Js. 10 3. Luc. 1944C 
(A om. ; B perperam uaju^oa). 2. depo- 
situm, Trapadrixr) 2Tim. 112.14. 

[Itojjuis Prov. 96Anecd.: leg. IJ;oaaxas]. 

Ithpe. rAaU — iussum est, sequ. ^ 
p., Jon. 2 11. Luc. 17 9. Hom. Ox. 9 53i7. 

Pa. t-&» s. ^AAs (Mc. 7 36A; p. o. B 
pass., e. g. Mt. 124); etc. Impf. 3. 
Luc. 83lA, j?. 0. C, ,>»«> B. Imp 
Num. 51. Mt. 2764ABC (cf. Pe.). Ptc. 
act. fjaAse (A : Luc. 436; Joh. 1514; al.) 
s. ^dkAaM (Dt. 12 28, al.); /. \^jxa» Hom. 
Anecd. 1833, al. — iussit, 11. cc, Gen. 
216. 311. 502. Num. 449. Dt. 10i3. Js. 
10 6. Am. 9 9. Mt. 105. Mc. l44. Luc 
856; et saepissime V. et N. T. Praeter- 
quam Lit. 69516. 

;aA9 (A: Mc 1228.31; cf. Mt. 2236; 
Mc 1230), per o scr. Joh. 1249A, p. o. 
pass. [y-uaa Joh. 13 34B]. (talm., targ., 
sam. n^j?B). emph. I;oaa A (Mt. 22 38, 
Mc. 12 29sq.), p. 0. pass. C. suff. «i; 
yja&s (Luc 1529A); wiojis. Pl. ^; 
1 Thess. 4 2. Tit. 1 14. emph. j^;oas Mt 

SchultUesB, Iiex syropal. 1917A, p. 0. al. C. suff. 3. m. «.o;oju», 
QiojpLS Joh. 1510 Ev. 186A, .;ojBA ib. BC, 
Ev. 136A, Luc 16BC. 1. J;ojis (A: 
Joh. 1415 Ev. 183, al.), -;ojas pass. 
\oom;ojbjb Hymn. Anecd. 113 22. m. — 
mandatum, praeceptum, iussus, 11. cc, Dt. 
1013. 111.8.13.22.27. 134.18. Mt. 5 19. 
2240. Luc 2iB. 1820. Joh. 10 18. 12 49sq. 
13 34. 1415.21. 1510.12. Act. 1624. Kom. 
13 9. Eph. 215. iThess. 416. Hebr. 7 18. 
Hymn. Anecd. 112 2 (sic leg.). Hom. 
Anecd. 2084,8. Lit. 69610. Lit. Dam. I 
fol. 1'. 2"^ (ult.). 

[JLjj»os Hymn. Anecd. 1122: leg. )L>;Oj^ 
(praecepta)], 

Ithpa. Pf. \pl,jasil — iussus est Luc. 
17 10. *ouA3 (cf. Idiot. p, 76). wM*nft, emph, 
JL-. Pl. /, ^...ns (^- Mt, 25 2B, Ev. 95C), Hiixfcnp. — prudens, <yp6vi[jL0c Mt. 
724. 24 45. 25 2.4.9. Vit. Anton. S. F. 
98 13. 100 8, 17; e(jL7reipo4 Act. Adrian. 
fol. 3^ 

ojuuLjtjs Prov. 1 2. emph. Ik — 9 6 Lect. 
(Hinc corrig. Anecd.). /, — prudentia, 
cpp6vr)(Jii;, 11. cc \^\Aa Pe. 
interpol.]. scissi sunt Luc 2344A: *v^o^3 (cf. „Homon. Wurzeln" p. 54). 
Pl. JLL^of» Js. 10 14. C. suff. 3, /. 
oM^o-^ Mt. 2337A, oKs,ofS BC. m. — 
pullus avis, 11. cc. ^^s^^t^ (cf. Krauss. 2 477sq.) Joh, 
2l5C, Vi^i^ B; frss»t,e A. emph, JL^r*- 
1 9 1 B. [JU^ CJ, lU^ A (puncta recentia). 
m. — cppa^eXXiov, flagellum, 11. cc *r^. Pe. Ptc act. /. Ur» — fugit 
Hom. Ox. 96611. 

JlflDOj;^ (cf. Idiot. p. 111) — TtapSo; 
pardua Js. 116 Anecd. (Lect. aliter). 

11 ijXLJIi^ 162 "^ j^ra^y^ Gen. 2 lo. Jo. 2 3; i^n^pd» 
Luc. 2343A, p. 0. pass. Ixoy^ Gen. 3 8. 
Semel >m>;;as Gen. 28. — i] Trapaoeiao;, 
paradisus, 11. cc, Gen. 29. 10 (Lit.). I5sq. 
3lsqq. Hom. Anecd. 193 22. 2036. 21023. 
211 5. 6. Apocr. Dam. fol. l^ Lit. 70416. 
Lit. Dam I fol. 2^. ^;>a3 (cf. Idiot. p. 76) iReg. lii. 
Js. 6017*'. emph. Jljioa ^ass., ILjioA Hom. 
Anecd. 1743. m. — ferrum, 11. cc, Js. 
6017*. Hom. Anecd. 20619. Hom. Ox. 
9 61 10. 

Jbooju;-^ (cf. KrausB. 2487) Ex. 284. 
Pl. ^-jij»o);ja. Gen. 37. m. — irepfCwfJia, 
cingulum, praecinctorium Gen. 1. c; pro 
TteptffTT^Otov (Theod. Xoyiov) Ex. 1. c 

*«ju;^ Pe. Impf. 3. pl. m. i^uM^-^., 
(sic!) Js. 1114. Ptc act. owf»; etc — 
volavit, 1. c, Gen. 120. 6 19. 7 14. Js. 
1429. 60 8. Hora. Anecd. 187 3 (cit. Job. 
9 26). 

JL-fS» /. — avis Gen. 1 21. Pl. abs. 
^f* l20. 620; emph. 7 3. 8. Alias st. 
emph. sg. fkjwf» (l^-yf» Luc 13l9A; sjt. 
IKa»!^) sensu collect. usurpatur: Gen. l26. 
28. 30. 2 20. 7 23. 8 1. 17. 9 2. Js. 35 7. 
lungitur cum sg. /.: Gen. 2 19 (cf. Lit. : 
oi^.*j»); Luc 85AC. 1319; cum pl. m. 
Mt. 626. Luc 85B. 

%f^- i4'r9 (Uf») Mt. 17 20. Luc 
1319. 17 6. emph. li^L^f» (targ. «rHplS) 
Joh. 1224 Ev. 168 A, p. 0. al., LlrS Ev. 
47 B; Iki^fa (vix recte) Ev. 168 C. /. — 
granum (x6xxoc), 11. cc 

*4-»f« (targ. t^to''')^ w., sed samar. notn. 
mit. nttns, misn. id. et nians). Pl. 
jjL^fO. C. suff. yQQM^fS. m. — numulus 
Joh. 2l4sq. 

.^ffi Pe. (denom. videtur, sed cf. JlS 
changer une piece de monnaie Beaussier 
589^, Eossler in Mitth. Sem. or. Spr. 
1898, II, 7315; 752.). Ptc act. ^f» — pecuniam permutavit: tr^f»? ^A.e« 
JLi^-fS ol xpeixaTtffTai numularii Joh. 2l4B 
(in C corrupte legitur). 

*4ofa (qdtol). Pl. JU.iof» Mt. 2I12A; 
p. 0. C, Joh. 215AC [B utroque loco 
corrupt.] — numularius (xoXXu|3iaTT^c), 11. cc —^3 I (Temere graec originis ducebat, 
praeeuntibus, ut videtur, librariis ignaris, 
B. Jacob ZDMG 55 140. 145. Syris ho- 
diernis est If^, „to get light, to dawn", 
unde JJios et JLif» «light" , teste Mac- 
leanio, Dict. De levi notionis diversitate 
comparetur lli: ^Ua-J, 11« Hiph. luxit et 
accendit; al.) Pe. Impf. 3. If£.* Js. 918^*, 
wffi- V. ^ Ptc act. /. j-.ffc Js. 10 16. — 
arsit, incensus est, 11. cc 

*wfib» (ptc. pass. Aph., an Pa.?). f. 
U-r^ — incensus: lkAao»ijt JLtfCM avaTiTO- 
[xevTj <pX6$ Jo. 23. *^;-S II. *fx» (sg. inusit.; compares 
Num. 1328, Phil. 4 17 c. textu graeco. 
Videatur etiam Dalman. Gramm. p. 111.). 
Pl. ^v-jJ» Mt. 3 8A, al,, ^-^ Luc SsA, 
p. 0. pass. v:f*» Mt. 3l0A. emph. Ui^ 
pass., Ifx» Mt. 2134 Ev. 154B, -f^ Ev. 
88B. [IfA» Luc 8i4sq. A corr.]. C, suff. 
3. m. -of*a Gen. 32, al.; woto— Jer. 38 12. 
Jo. 222. ^oioiJLA Hos. 14 6 (num re vera 
ita I habet cod,, multum dubito), ^fjLS 
Mt. 21 34B. 3. / «jufxfl Mt. 21 43 A, p. 0. 
B, al., o,;aA Dt. 1117. Mt. 1. c C. Lit. 
6971. 7041. 7054. 1. wj-ia Luc 12 17BC, 
>Jrj^ A, tofjk» Hom. Ox. 96310. pl. \ooMfyka 
Mt. 716, vootfjLS 2141 Ev. 154 B. ^^yj» 
Joh. 1516AC (al.), \oj»f^ ib. B. m. — 
fructus, 11. cc, Gen, lllsq. 29. Ex. IO12. 
15. Num. 1321. 27sq. Js. 310. Mt. 38, et 
saepe al. Act. 2 30. 2Tim. 2 6. Hom. 
Anecd. 183 7. Lit. 70513. 706 12. 21. 
707 12. 

*wf« (Pe. denom.). Ptc. act. ^fs — 
fructus produxit Col. l6. l^»«^r» 163 JL^;-d N. pr. OpuY^o Act. 210. Ji* fn . ;P . (jAm.^B.) — ira^^Tjjta Hebr. 
1019. 35; 'wA. tA. »^ ota« iva iv auTcu 
jta^^Tr)<jia!^a>|iai Eph. 6 20. Adverhialiter 
'«Aa Ka^^TjcJia (ev, |xeTa n.) Joh. 7 4. 13. 26. 
1024. 1114.54. 16 25.29. 1820. Act. 229. 
Eph. 619. Col. 2 15. Hebr. 4 16. Act. Sct. 
ZDMG 56257. **ii^ Pa. Ptc. act. pl. ^fa» — 
contrivit Luc. 61. 

*y,«tafa. Pl. i->j»<L9f» (A, p. 0. BC). 
m. — mica Mc. 7 28. « m . (T>V , P . — ripacei; Lect. 131 — 134 
pass. J*u.N> 'ifi. Hom. Anecd. 178 22. 
'«; 'wfl, Act. 2 1 (in praescripto). ['<.£. 
t; Lit. 70121: syr.]. vffiJ^: vid. A{A IL iflD^S I (tJ>nS Ji^). *xDij» (DnS). emph. 
JLeov» i?ass., Uor^ Ex. 284. C. suff. 3. 
m. eM»;^ Mt. 27 51 Ev. 212 A, cf. 204 A; 
'«* Joh. 19 31 Ev. 206 B. m. — velum 
Ex. 26 3lsqq. 28 4. 3624 (6is). Mt. 2751. 
Luc. 2345. Joh. 19 31. Hebr. 1020. *« m; ^ II (deriv. a IxDios iropoi;). ~XB0;.9 t^^otoa. Pl. ^;Aj»<aa m. ratio Tit. 33. 

>mifs (cf. Bernstein. apud P. Smith; 
G. Hoffmann Z. A. 11239). Ptc. act. 
«flai^AM — administravit Hebr. l3 Lect. 
(Dam, -\-c)B, ^epwv). 

*xoUe». Pl. ^jhJBJrS — curstor (oixo- 
vofioi;) Gal. 42. 

♦oixaji^. emph. Ik — /. — administratio 
(olxovo|i.ta) Eph. lio. Lit. Dam. I fol. 1'. 
Yit. Sct. cod. ms. Iti^U »i e>lami,ft">. iCD^d, ^i» Mt. 13»C, xoij»' A &w. 
N. pr. — ^ape; Mt. 1 3. Luc. 3 33 BC. 
(PeS. ^^). *>acV3 I {^ji. Cf. „Homon. Wurzeln" p. 56 sq.). Aph. Ptc. act. 
gernjinavit Luc. 2130. *>XVS II {'tj^). *i^r»'. JLajo»} i^^ 
^oiTTj CuYOu Js. 4015. Non displicet B. 
Jacobi coniectura 6»^.^ ZDMGr 55 139; 

cf, ynDn. 

<^{AA (targ. yiS^, samar. id., ^1fl;i) 
A pass., p. 0. Dt. 1117. Mt. 5 25AC. 
287AC. 8A. Mc. 9 38. Luc. 1522. 188AC. 
Joh. 1129AD. 3iAD; >s.^ Mt. 287B; 
^fsi^ Joh. 1129B. 204B. [Hinc corrig. 
'i-iJLaa Joh. 1129C]; ^fsoa Joh. 20 4 A, 
p. 0. Js. 9l. 103. Jo. 34. Joh. 1131 
Dam, iTim. 3 14; ^^;aAa Mt. 525B. Joh. 
204C; ^».f»oJL3 Luc. 142iB; ^ofsia Mt. 
28BBC. Luc. 18 8B. Joh. ll3lB. — con- 
festim, 11. cc. 

*>*cVS in iJpji). *Jb^iaa. . emph. 
iKxio». /. — remuneratio Hom. Anecd. 
183 4. 

Ithpe. Ptc. ^fsikse — retributionem 
accepit Hom. Anecd, 183 5 (locus tamen 
obscurior). ^Q^;^ N. pr. Pharao Gen. 50 4. 7. 
Ex, pass. Dt. 113. «Ofid Pe. iBfa; etc. Impf. .ao;a> Mt. 
27 43 Ev. 212 A, p. 0. al. (Sic leg. Ps. 
48 16 pro *0f»). Imp. aBo;.s. Ptc. act. 
«t^ s. A*iA; pass. pl. ^e^rS (Js. 359). 
— servavit, liberavit, 11. cc, Dt. 13 5. 
Js. 43 2. 14. 63 5. Jer. 38 ii. Ps. 402. 
4327. Sap. lOl. Luc. 2421. Col, 1 13. 
Act. Philem. Anecd. 1703. Lit. Dam. I 

foi. r. in^. 

*xf» (targ. i<p1S). Pl. Ixef». m. — 
commissura ((ipiJLo;) Hebr. 4 12, 

*aBOfa. emph. JLsofA. C. suff. 1. pl. 
^of». — salvator Hom. Anecd. 201 20. 
Lit. Dam. 111''. 

^toa Mc. 1045BC, ^f» ib. A, Anecd. 
Hebr. 9 12. emph. iuBiaA s. jufs. C. 
suff. ^^kajjBiaa Luc. 2 1 28 A (sed cf. adn.), 

11* «^ 164 ^^Jna s^u^ — C, ^^jujB^j» B. m. — servatio, ealus 
11. cc, Js. 63 4. Luc. 2 38. Eom. 3 24. 
Eph. 17.14. Col. 114. Hebr. 9 15. 11 35. 

■*>M,'^ L Pe. a*^(;) Luc. 9 33AB, 
a»fal(;) C. Impf. 3. «ofsu Jon. l3. Ptc 
act. dkfA, etc — 1. se separavit Gen. 
2 10 Lect. 2. abiit, discessit Luc. 9 33AB 
(cf. Aph.) Act. 2 10 (lTctor][xetv). 3. navem 
conscendit (gr. itXeiv) Js. 42 10 (c. ^ 
maris). Jon. i 3. Act. Philem. S. F. 743 
(leg. ^^jutffl pro ^AAi, non ^i;, ut in Stud. 
Sin. XI p. s^fl, 3 corrigebat editor. 
Gr. TrXeovTojv). 

cju^a Luc 7 36»A2. V. ^^B. 37 B. 18 loBC, 
wj-jufs I810A, p. 0. 1137, uAiUfa 7 36A1. 
emph. JLAjuf» ^^^''sq.AC. 39. 18 11. Pl. 
[abs. ^AAA..fs etc Mt. 225. 34. 4iB, al. : 
leg. st. emph. Cf. quae ad -JL^-X^ ad- 
notavi]. emph. UJut<f9A: Mt. 934; 193, 
pass., p. 0. pass. uojufxs Mc. 811. u-LAfa 
Luc 1 4 1 A cod. ujufs pass. BC (e. g^ 
Mt. 3 7.9 11). JLuuf» Mt. 520AB. 9iiA. 
14A, al. [UJju-iA Mt. 22 41 Ev. 158 A]. 
— Pharisaeus, pass. N. T. Praetcrea 
Hom. Ox. 95321. 

**of». m. — Vox incerta legitur in 
Act. Adrian. fol. Z^: JLaofS ^^jot 0«« KA. 
JLuiol; pro oux esTt 7ap auTT) ^i iropeia 
IxeivY) T^; 680U (rjv xTe). 

*Jbfcffl (targ. «riB^lB). Pl. iJ^fS Dt. 
1316 (Anecd. 165). C. suflf. v»«»«^r« Mt. 
22 9 B, v«»«»J^^ C; ^oik»vJ» A. /. — 
compitum (pro 610601, 6te;o6ot), sequ. 

iJkjwiol;, 11. CC. 

*o*fS (targ. «riilti^lS). C. suff. 3. /. 
o,lot»fs. /. — id. Dt. 1316 Lect. 

Ithpe. Pf. pl. 1. ^*fsJ;l. Impf. pl. 
N^fsJL». Ptc tfUfsKM — 1. se separavit 
Lit. 69515. 704 23. 2. separatus est (nisi 
fort. Ithpa.) Bph. Ul. 

Pa. Impf. *fs-». Ptc act. «fj»M s. 
«lufsw. Pass. «fsjo Gen. 2 10 Lit., nui^M 
Joh. 207. Rom. 11. — 1. separavit, c acc, Mt. 19 6; c. acc. et ^ Mt. 25 82; 
acc et ^j>^ ^ 13 49; sequ. ^(o) — ^a 
etc. (vid. ^) Gen. 1 6. 14. 18. Ex. 9 4. 
117. 2. excommunicavit Luc 622. Ptc. 
pass.: separatus, 11. cc 

Aph. *fsl; etc — 1. separavit Gen. 
l 4. 7. Ex. 19 12. 2. abiit, discessit Luc 
933C? (cf. Pe.). 

o*i^l (inf.). C. suff. v?ot^Mr.Bl. /. — 
1. separatio nubium Anecd. (pars lat.) 
210 (locus obscurior). 2. discrimen Ex. 
823. Eom. 322. Hebr. 5 14. a*fsl; 6ia- 
cpopoi; diversus E,om. 12 6. *«*'VS 11. **vs. pl. ^i^; c suff. 
3. w. wotOAfS (Ex. 1519). — eques 1. c, 
Gen. 509. Jo. 24. 

*w*ofS. pl. ^JLaofS — eques (ava- 
paTif);) Ex. 154. ijos (nns. Cf. CJj^) N. pr. Euphrates 
fluvius Gen. 2 14. Dt. 1124. Lit. 70422. [iJbolfs micae Mt. 1527A: pericopa ex 
vers. Pes. assumpta]. 

*w{i;^, pl. abs. ^ll^^B. (?) — nipOot 
Act. 2 9. ca3aM.V]:fiL N. pr. : vid. um.VoI. 

^^Jt9 Pe. L^ko Mt. 83A, p. 0. pass.; 
etc. Impf. ^o*»^; 2. ^iAsl (Joh. 21 isA); 
etc Imp. ^o.*s. Ptc. act. «^as. — 
1. extendit manum Gen. 322. 8 9. 19 10. 
22l0. Ex. 9 22sq. 29. 33. 10 12sq. 21 sq. 
3Reg. 822. Js. 1115. Ps. 4321. Mt. 83. 
14 31. 2651. Mc 141. 3 5. Luc 5 13. Joh. 
2118. Hom. Ox. 9 6815. Lit. 70818. Lit. 
Dam. I i)\. 2'; pedes Gen. 4933. Vit. 
Anton. S. P. 90 5 (leg. »^»3); gladium 
Sirac 46 2. 2. pandit viam ((xtcXouv) 
Job. 22 4. 

^^.**a. pl. x^^^^fto — simplex, sincerus 
Lit. 70810. [jlo*s Mt. 2526 Ev. 165 B: leg. jlaa*]. ¥ 165 »«.aA3. Pl. <uLaAS Hyran. Lect. 1362. 
Impf. 2. iKajtsl Dt. 13 14. Imp. «a«» 
Joh. 7 52 (C om.); pl. OAiijifl Luc. 2439(A). 
— palpavit, investigavit, 11. cc, Joh. 539. *>a3. fjuta — clarus Js. 356. 

K^trAjts adv. — clare Hom. Anecd. 
[19724: ita supplendum videtur]. 1984. 

Pa. Ptc. act. fAAM — interpretatus est 
Hom. Anecd. 20621. 

*^;«*s (qittul; pl. abstr.). C. su£F. 
^eMVOAA. m. — interpretatio Hom. Anecd. 
209 3. *|ftsa. iiu» — latus Mt. 7 13 (BC p. o.). 

*-l*a (JLJt*», nisi fort. JL^^js). emph. 
Uos Eph. 318. C. suff. 3. /. SMlioa 
Gen. 6 15. w. — latitudo, 11. cc. 

Bhpa. -i^ll Lit. Dam. I fol. 2\ 
Impf. 3. lis^is^ Dt. 1116. — dilatatus est 
os Lit., cor Dt., 1. c. 

Aph. Impf. 3. I^A» Dt. 12 20. Ptc. 
act. pl. m. ^hiAio Mt. 23 5 B, p. o. A, 
^KittM» C. — dilatavit, 11. cc. 

[ba.^ii» responsum Mt. 1523: vid. ttxaj. 

♦x»K9 Pe. JUh.9 Luc. 24 45A, s Joh, 
92lA; etc. Impf. 2. ^tthiai Js. 42 7. 
pl. 3. m. vVo&;Af Luc. 12 36A, ^wKa.. 
C. Imp. sMiJnj? A: Mt. 17 27, 25ll Ev. 
96; p. 0. al., u^^.» Mt. 17 27B; 25 11 Ev. 
164B. Ptc. act. uuks s. ujk.th.a (Joh. 
103 A corr.). Pass. pl. ^juyuV^, ^^&;a 
(Mc. lloBC, al.). — aperuit, 11. cc, Gen. 86. Dt. 116. Js. 505. 537. Mt. 5 2. Luc. 
223.. 417. 1325. Alibi. Hom. Ox. 9577. 
Lit. 704 8 (cit. Ps. 50 17). 708 4. Lit. 
Dam. I fol. 2^. Lect. ZDMG 56 252 6 
(cit. Ps. 1. c). 

*u,kas» (cf. Idiot. p. 77). pl. JLuMJbiAM 
(A) m. — clavis Mt. 16 19. Hom. Ox. 
96311. 7211. 16. 

Ithpe. Pf. 3. /. J^i^tsll; etc Impf. pl. 
yajw£<.9&L>; etc Imp. uk/)^i:l. Ptc «^w&ls&u» 
(Mt. 7 8 Ev. 135 A, cf. v. 7A); etc — 
apertus est, 11. cc, Gen. 3 5.7. 7 11. Js. 
355sq. 6011. Mt. 316. 9 29. 2033. 27 52. 
Act. 16 26. Alibi. Hom. Anecd. 198 3 
(cit. Job. 3817). Hom. Ox. 9699. 

Pa. Impf. 3. wuka^ Joh. IO21A, p. 
voc. 0. BC; etc Ptc pass. <^*w&;^\i> Joh. 
151 Ev. 138B. — 1. aperuit Joh. 1 51. 
10 21. 2. solvit (vinculis), liberavit Joh. 
18 39. 

Ithpa. uk/Ksll Luc 164; pl. o— , ubtcsK 
Mc. 7 35B. — apertus, patefactus est, 11. cc. wKs N. pr. Jephtah Hebr. 
Fort. leg. uuKAi sec Pes. 11 32. >oK3 Ps. 225. Act. 16 34 (cod. ms.). 
emph. 1*0^3 Luc 22 21 A, p. 0. BC, al. 
C. suff. 3. m. tit;o&L9 (Luc I621A); etc. 
Pl. ^,oit» (Mc 7 28A). [U— Mt. 527A: 
interpol.]. C. suff. vOeMio&;A. m. — 
mensa, 11. cc, Ex. 26 35. Prov. 92. Mt. 
21 12. Luc I621. 22 30. Joh. 2i5. Act. 
16 34. JLaj Pe. U>y etc 1. i^^, i^»j Mt. 
17 5 A, p. voc. 0. B: ib.; 3 17, Mc lll, 
al. Impf. 2. jLajl. Ptc. act. JLaj s. uaj 
(Mt. 2l3oA, et pass. al.). /. c. pron. 
pers, )i-aj Mc. 625C. pl. w. ^j (Mt. 
2615 Ev. 170A), p. 0. paS8. — 1. pro- penso fuit animo in alqm, delectatus est, 
c. o: Ps. 842. Mt. 317. 17 5. 2743. Mc. 
111. Luc 3 22. lCor. 105. Vit. Sct. cod. 
ms. 2. asaensus est Prov. 1 10 (abs.). 
3. petiit, optavit, voluit, sequ. acc r. vel 
enuntiato subiuncto (j c impf.) : Ex. 8 32. lot». 166 92. lOssq. Js. 95. 4221. Jon. 114. Mt. 
119. 1712. Alibi. Hom. Ox. 96311 (cit. 
Mt. 23 4). 72 2sq. Sequ. impf. (» om.) 
Mt. 2014AB. 2615 Ev. 175B. Mc. 1043B. 
44C. Luc. I813A. Sequ. ptc. Mt. 2615C. 
Hom. Ox. 9 5613. Sequ. >a^p. : «JOvdeXeiv 
Dt. 13 8. 

u3j (ptc. pass.), /. J-iaj. — placens 
Lit. 706 22. j «A, uA, ISo^e p.01 animo 
proposui Luc. 1 3. 

vi-a^ Mt. 1814, al. emph. Ji«i«a>j, l»»*^j 
Luc. 1021 Ev. 114A corr. (?). C. suff. 
ttaa*3.; etc. w. — 1. propensio, benepla- 
citum, euSoxia: Sirac. 18 31. Luc. 2 14. 
1021. Rom. 101. Lit. 7048 (cit, Luc. 2 14). 
706 22. 708 13, alibi. 2. voluntas Ps. 
14210. Job. 2121. Mt. 610. 1814. 2131. 
Joh. 113. 6 38. 2Petr. 3 5. Rom. 12 2. 
Col. ll. 9; et saepe al. [Hom. Anecd. 
17712]. 6^aA3j ^ sua sponte Lit. Dam. 
m^, cf. Vit. Abrah. Qidon. ZDMG 56 
2564/5; <«i«A:^j=» Lit. Dam. I fol. n (Cf. 
Lagard. Mitth. 4 140). i»aA:»j=> [il«] xal fAY) 
deXcov Vit. Anton. Stud. Sin. 11 148 15 
(cf. Migne, P. Grr. 26 904B). lojbkj N. pr. Zebaoth Js. 8 18. 9 7. 
1016.33. 446. lfta?j lEeg. lll. 

ifoa^: vid. J»a»j. *^j L *^_jJ. C. suff. oc^jf Joh. 
8 6A; fi^j}, y^i (Joh. 2O27A); etc. 
v5tso.^l Mt. 234C, cett. v«b^j{ (A2). Pl. 
c. suff. 3. m. Q|]^::!o.jl. /. — digitus, 11. 
cc, Mc. 733. Luc. 1624. Joh. 2025. Hom. 
Ox. 95310. Vit. Sct. cod. ms. 

*i:^jl. C. suff. vPotJ^j' Mt. 234 B. 
/. — id.f 1. c. Hom. Ox. 9 5310 (perperam 
punctis pl. instructum). *>6C»j II. Pe. Impf. 3. 'a.oAj* Luc. 3 16 
et I624A corr. (cett. Aph.). Ptc. act. 
•V»j Mt. 2623A, p. 0. B, 'ji-kaj C. — in- 
tinxit, 11. cc. 

i*i.flai^ A : Mc. 1 4, Luc. 3 3 ; j?. 0. BC ; Jj^«:&jM Hom. Anecd. 201 2. emph. |J^.^«L3j;i0 
A: Mc. 1038sq., Luc. 33 corr.; p. voc. 0. 
pass. Per « scr. Lect. 804. {k^^aajM 
Luc. 20 4 A. C. suff. et&:.«.>k.QOjM pass., 
at^.^«AjM Luc. 204 Dam. Pl. abs. ^jkXoi»jje 
Hebr. 6 2./. — baptisma, 11, cc, Mt. 21 25. 
Mc 1130. Luc 204. Eom. 64. Col. 2 12. 
Apocr. Dam. fol. 1'. Vit. Sct. cod. ms. (bis.) 
Ithpe. v»^jl (A: Mt. 3l6, al.), ^*a^jl 
Mt. 316B; >\->^fT>t ib. C. Luc 32iC. 
Act. 16 33(Lit.). Pl. os->^jl; etc Impf. 

3. ^a^^ Mt. 3i3AB, per .os scr. C; etc. 
Pl. yns^^m, Mt. 37C. Luc 312C (cett. 
j); etc. Ptc '^^^ s. \\*-s^jae (Mc 
1038A); etc ,^.n-» ^ mv) Mt. 3 6 Ev. 26 1 C. 

— baptizatus est, 11. cc, Mt. 3 7. 14. Mc 
19. 10 38sq. Luc 3 21. 729. Joh. 3 23. 
Eom. 6 3. lCor. 102. Gral. 327. Hymn. 
Anecd. 1 1 1 26. 

Fa. Impf. 3. 'aaaj* Mt. 2623C (vix 
recte, cf. Fe.). Ptc act. «^jM Lit. 7095 

— intinxit 11. cc [^i>» „baptizat" Joh. 
IO40A: de punctis erravit librarius]. 

Aph. 'a.ajl Act. 1 5 ; etc Impf. <io,^ ; etc 
Imp. pl. axsjJ Mt. 2819A, p. 0. BC. Ptc 
act. "^^, "^^jM BC pass. — baptizavit, 
11. cc, Mc 18. Luc 3 16. Joh. l25sq. 28. 
31. 33. 3 22 sq. 26. 1040. Apocr. Dam. fol. 1'. 

— Cf. j^l. 

^>ajM Hymn. Anecd. 112 7. emph. 
li:i.ajs» (per us scr. Lit. 70816). — bap- 
tista, 11. cc, Mt. 3l. 11 11. 142. 1614B. 
Mc 6 24 sq. 8 28 AB. Luc. 7 20. Cf. i»,ia2oo. 

voojj (o A) N. pr. 2a8tox (Pes. *oj)) Mt. 1 14. 

*<JB?j, xjj Mt. 3 15A, p. 0. pass., jB-jj 
pass. [j»-jj Mt. 2I32A]. emph. ij»,j. C. 
suff. y«,j, ^}j Ps. 118 12. ZDMG56,25l2. 

4. s^,y vo^!j Mt. 61B, Ev. 134C. Pl. 
c suff. 3. m. «-ojBjj, ujBjj Luc 16C, ombj^ 
B. m. — 1. iustitia, 11. cc, Gren. 18 19. 
Dt. 1013. 111. Js, 115, 1023. 426, 6017, 
613.8.11.631. Jo. 223. Ps. 445. 49 6. 
14211. Sirac 4526. Mt. 56.10.20. 6 4. r 167 ^•i Joh. 7 24. 168. 10. Rom. 43.5. 9. Gal. 36. 
wA^fjA otxaituc Tit. 2 12. 2. eleemosyna 
Mt. 62sqq. Luc. 1283. 3. Pl. 8ixaiu)jiaTa 
Dt. 1013. 11 1. Luc. 16. 

[ojB^ Gen. 1919: leg. ysjj sec. LXX]. 

fcA*;j (A: Mc. 6 20 al.), p. o. pass. *}j 
A Mt. 204.7. emph. ixL.jj. Pl. ^h^tj; 
emph. Uaaj,. — iustus Gen, 69. Ex. 927. 
Js. 310. Eccl. 7 21. Mt. 545. Luc. 16, et 
persaepe al. V. et N. T. Lit. Dam. fol. 2^. 

*«jBO;j. Pl. [^««j Mt. 2234B, t^&^jj 
C: leg. tkBOjj vel ujuboj., st. emph.]. 
emph. ai*o,j Mt. 22 34A, cf. v. 23 A; 
«uBOfj Mt. 3 7BC, A JLuB«jj. — Saddu- 
caeus, 11. cc. 

Pa. Impf. 3. jBy s. wcujf» (Luc. 1029A). 
Imp. pl. [o].ojj Ps. 81 3. Ptc. act. jbijM 
et u^j^ (pass.)', etc. Pass. «ij», •<>j}m 
(Luc. 18uA), jujj» (ib. B). — iustifi- 
cavit, U. cc, Js. 4221. 508. 53ll. Rom. 
326. 45. Gal. 2 16. 

Ithpa. <o^l; etc. Impf. 2. >a*.^j1 (Mt. 
1237A); etc. Ptc. ub^.^; etc. — iust- 
ficatus est Js. 439. Mt. 1237. Rom. 320. 
24.28. 42. 51.9. 6 7. Gal. 2 16. 324. *io»j Pe. Pf. 1. hi^^^ Mt. 25 35 Ev. 
129 A, p. voc 0. al. Impf. 3. [I]a»j* 
Joh. 635 Anecd. Ptc. {^j Joh. 4 13sq.A, 
al., •.«(j BC (pass.) ; etc. — sitivit, 11. 
cc, Js. 351. Mt. 2535.37.44. Joh. 6 35. 
737. 19 28. Rom. 12 20. 

Uj s. -cij (v. Pe.) pass. [-1^^ Mt. 2537 
Ev. 129 B. 44 Ev. 167 B: lectio contami- 
nata ex {«j et >-«j]. /• U^^ Js. 53 2. Js. 
4 15. emph. tJ^ot. Js. 35 6. pl. m. ^a«. 
Mt. 56. emph. Uoi. Job. 227. — 1. sitiens, 
11. cc. (pass.). 2. arida terra Js. 356. 532. 

{ooij (cf. Merx. Gloss. p. 266) Am. 8 11. 
emph. {iooij Js. 44 3. Joh. 19 28 Dam. 
C. suff. 1. wtooi^ Joh. ib. A, p. voc. o. 
al. /. — sitis, 11. cc, Ps. 6822. *iOj. ..{oj (cf. „Homon. "Wurzeln" p. 
57). m. — scopus ((JxoTroi;) Job. 16 12. *?Oj Pe. Pf. a) jj pass.] ,{j Mt. 8 15. 
Mc. 617. 9 26AB. Luc 854B. C. suff. 
3. m. o,^ Mt. 14 31. Luc 144. b) j-^ 
(Possis etiam Pa. conicere. Quod mihi 
tamen minime arridet) Mt. 9 25C. 14 3. 
18 28C. Mc 9 26C. Luc 59BC. 8 54C. 
Joh. 820B. 3. /. Uy 1. iwjj Js. 426. 
Pl. ojj (A ^055.), oj{j (Mt. 22 6B, al.); 
/. wjj. 2. m. voljj Mt. 2655A (p. o. al.), 
VoK^jj 1. c C. Impf. 3. joj,; etc Pl. 
a) v«!?j? A: Mt. 264, Joh. 1039; i?. o. 
al. 6) \o^j. BC : Mt. Joh. 11. cc et Joh. 

7 44. v«!j- 7 44D. 2. m. a) vOjOjl Mt. 
26 55A. b) v^Vi^ Jo^- 2023 A, p. o. B. 
vOyrfj.l Mt. 2655C. [v*!»'^! ih. B, forma 
contaminata ex a) et b)]. 1. joj*. Imp. 
pl. ojoj, ojj (Mt. 2648 C). Ptc act. r*lj 
Luc 168C, Wj ib. A, p. o. B, al.; y*j 
Mc 16 8BC, al. [Lit. 70415 leg. i-J. jj 
ib. Ev. 21 7 A. Pl. ^^^, ^,{j (Luc 442), 
^r*l^ (1 Cor. 15 2, al.). Pass. v»r*j» /• 
vy.j Luc 24 16A, ^H^ BC. — 1. ap- 
prehendit, c. acc Ex. 92. Js. 1029. Ps. 
87 18. Job. 17 8. 216.17. Mt. 14 3.31. 
18 28. 22 6. 264. 48. 50. 55. 57. 289. Mc 
617. 168. Luc 59. 837. 144. Joh. 744. 

8 20. 1039. 1812. Act. 1619. Hom. Ox. 

9 6417. Lit. Dam. I fol. 2'. Sequ. a r. 
Hebr. 4 14, cf. 10 23. Sequ. acc. p. et 
^r*U^ apprehendit illum manu eius Js. 
42 6 ; sequ. etr')^ apprehendit manum eius 
Gen. 1916. Mt. 8l5B. 9 25sq. Luc 854; 
sed oi^JI Mt. 8 15 C. Cf. etiam l-*sa#f- 
2. cepit, (uxorem) duxit Hom. Anecd. 
176 15. 3. valuit (sTCtxpaTeTv !) Gen. 7 I8sq. 

4. bene tenuit Job. 17 9. Joh. 2023. lCor. 
15 2. 2Cor. 610. Phil. l7. Hebr. 1023. 

5. retinuit, cohibuit Luc 442. Cf. « 
qim;.^ ,{. OQi |od rdvra IfxpaTeueTai iGor. 
9 25 , similiterque <.r^oa ^l ,{j (tizoma^ta 
(de quo verbo Blass. Gramm.2 p. 22. 59 
egit) ib. V. 27. 6. continuit, clausit Dt. 
1117. Jon. 27. Luc 2416. 7. habuit 
algni tamquam (y-*^): Ix&iv Tiva «u^ Mt. 2 1 26« 168 jloa f^i TuavTOxpaTcttp Am. 95sq. Lit. 
70412.* Cf. jju«J. 

fi iiH^^' C- suff. 3. m. o»j-j Hebr. 
2l4Lect. 118, o,;JL.j ib. Lect. 14. Hymn. 
Anecd. 205 23 (cf. ZDMG 53 708). m. — 
robur, potestas, 11. cc. 

ItJipe. j-^U, 3. /. tj-jil Joh. 83sq.A; 
etc. Impf. j.lbo Act. 224; etc. Ptc. t-j^, 
j.ioo Joh. 5 4C. — i. prehensus est Joh. 
83sq. Act. Philem. S. P. 74 5 (somno, gr. 
xaTE^ejOat). Joh. 54 {malo). Lit. Dam. I 
fol. l'' (timore). 2. retentus, cohibitus 
est Gen. 82. Act. 224. 3. Pro xpaTsw- 
dai = servatus est Joh. 2023. wuoj Pe. o^Oj. Luc. 828A. Pl. ****ij 
Joh. 1912A; sed oj«j Mt. 829B. Joh. 
I839B. 19 6 B, Ev. 198C (si recte se 
habet, = *m3). Ptc. act. u.Oj Js. 40 3 
Lect. 88. — clamavit, 11. cc. 

Uqj (*«nj:S, IKa*Oj; samar. «nV^S) Mt- 
256 Ev. 164 A, JLmoj Luc. 142A; p. 0. al. 
emph. lioyo.. C. suff. «iw«o., etc. /. — 
clamor, 11. cc, Gen. 18 20sq. 19 13. Jon. 
12. 23. Ps. 1012. Job. 16 18. Eph. 4 31. 
Hebr. 5 7. 

Pa. oMOj A: Mc. 9 23, Luc. 938 (p. 0. 
Mc. C, Luc. BC). 3. /. kuioj Mc. 9 25 
(p. voc. 0. BC). Pl. ojwoj Joh. 18 39, 
o^oj Mt. 829. Joh. 196 Ev. 198 (p.o. C, 
19 12 BC). — clamavit, 11. cc. 

Aph. uuujl A: Mt. 2746 Ev. 203; v. 50; 
al., p. 0. BC 11. cc, al. o-jf Mt. 27 46 
Ev. 212 A, Luc 433 C; al. 3. /. Ai^u^l; 
etc. pl. ojuajl, ojwjI Mt. 1426C. Impf. 1. 
uaj.j., om-»jJL» Js. 406 Lect. 38; etc. Imp. 
ouu.l; etc. [Js. 15 2 leg. aA-»jl]. Ptc act. 
a) ou-j* Mc 1 sA, aju.jib Luc. 34A; p. 0. 
saepius; uojjbo Hymn. Anecd. 11115.18 
(sic leg.). fc) uwo^ (cf. jTl^iSD apud 
Dalm., Gramm. p. 264 6) A: Luc 8 8, 
939, 1839; p. 0. BC 11. cc / a) JLluj» 
Act. 1617. h) JL-Ojso Cal. 4 6. Pl. w. 
a) ^e^js» Mt. 27 23AC, Ev. 210 B. Luc 441; al. h) ^juwOjM Jon. 1 5. Mt. 9 27. 
2030sq. Hom. Ox. 9 67 20; al. — clamorem 
sustulit, 11. cc, Js. 15 4sq. 403 (Lect. 37). 
6. 44 5. Jo. 114.19. 3 16. Jon. 1 14. 23. 
38. Ps. 35. 762. 872. Mt. 33. 1430. 219. 
15. 2723. Luc 142. 187. 38. 1940. 2346. 
Joh. 7 28.37. 1143. 1213. Hom. Ox. 96813. 
Act. Philem. Anecd. 16916. Act. Andr. 
et Matth. fol. 2''. Hymn. Anecd. 1116. 
9. 13. Lit. 697 8 (cit. Ps. 64 14) = 70618. 
Lit. Dam. I fol. \\ ^. 2'. ^'^Oj (cf. „Homon. Wurzeln" p. 22, 
n. 8) Fe. Ptc. ^lj — hinnivit Hom. 
Anecd. 1947. *)0Oj Pe. yij, >ilj Mt. 42C. Impf. pl. 
vosooj^ Mt. 915A, p. 0. BC, al. Ptc act. 
>i^lj Mt. 617A, p. 0. BC, al., ^lj Luc 
I812A; pl. ^Aafc»lj, ^sbIj, ^^^>»jj, pass. — 
ieiunavit 11. cc, Mt. 6 16. 18. 9 14. 1532. 
Mc 83. Luc 533sqq. 

*)aOj. emph. Jbeoj. Pl. ^amoj Luc. 
237A; al. .^oj Luc 1. c BO. m. — 
ieiunium 1. c, Jo. 1 14. 212.15. Jon. 35. 
Mc 9 28; al. 2Cor. 65. JLsOj ao^fa Lit. 70911. ^Oj : vid. »Km;I. *jaoj (vid. jbqlcd, jBoiw) Pe. 3. /. hji\ — 
impers. '^ y^ J^j moestus factus es 
Jon. 49. 

JLboj Joh. 16 21 Ev. 56 B. 22 ib. BC. 
emph. litJBOj Joh. 166BD. C. suff. ^^&ubOj 
Joh. I620D. /. — maeror (XuTrT)), 11. cc. 

JLoj Jon. 41. Joh. I621CD Anecd., Ev. 
189B; V. 22AD, Ev. 189BC (jLo^ Ev. 
189A). emph. IJ^ubj Js. 35 10. Joh. 166 
Ev. 55 A, Ev. 1870. (Ik*^ Ev. 187 A). 
0. suff. v«"^i Joh. I620BC, Ev. 56 A 
(voj>AuBj. Ev. 189A). /. — id., Ih cc 
Quae omnia num defective sint scripta 
pro JLooj etc, dubitatur. Mihi quidem 
pro *«j?3, *«nj?S (targ., syr. «njpj;) habenda 169 I videntur. Unde formae recentiores, quas 
uncinis saepsi, ita exortae sunt, ut Ikx» 
„hora" ex i\^ (per Sri^?'), ij „signum" 
ex riK, alia id genus. 

Aph. wja-jl; etc. Impf. pl. 2. >^J^^l, 
vjvo^l (Joh. I620BCD). Imp. pl. ajx.jl 
Js. 15 2 (sic leg. pro ajuu^l). Ptc. act. 
uvt^ (^rff ^t. 2637A); etc. — maeruit, 
tristitia afFectus est Js. 1. c, Jon. 4 1. 4. 9. 
Mt. 1831. 1922. 2622. 37sq. Mc. 35. 626. 
Luc. 1823. Joh. 1620. 2Cor. 610. iThess. 
4 13; c. V^ r. Act. Philem. Anecd. 16920, 
o r. : t&>,\>,nvaa oa^jI „aegre s. indigne 
tulerunt hanc rem" Vit. Sct. cod. ms. I 

I 
I *>Oj. *;oj («"3^?). C. suff. cioj; etc. 
m. — coUum Gen. 50 1 (-pi^rjXo?, vid. 
Field.). Js. 94. Prov. l9. Luc. 1520. <>Oj (assyr. originis; V^^S^ Jensen, 
Mythen u. Epen 1900, p. 405) Eom. 123. 
emph. Ilioj Mt. 222oA, p. 0. al. C. suff. 
oil?Oj; etc. /. — imago Gen. l26sq. 96. 
Mt. 1. c. Mc. 1216. Eom. 1. c. 2Cor. 3 18. 
44. Phil. 2 7 Dam. (Lect. aao,). Col. Il5. 
3 10. Hebr. l3 Dam. (-/apaxTrjp; Lect. om.). 
Hom. Anecd. 1961 (sic leg., cit. Gen. 
126). 206 21. Lit. 707 5. 

*i^y emph. If^j — pictus, variegatus 
Ex. 28 6. Pa. pinxit, ornavit Lit. 704 15 (ita reponendum pro »-1). >Oj (A: Mc. 7 24. 31.) N. pr. Tyrus 
Ps. 4413. 828. Jo. 34. Mt. 15 2lA. Mc. 
7 24.31. Luc. 617. *loj Pe. Imp. pl. «l^ojj — auscultavit 
Jo. 1 2. 

Aph. Impf. 3. J^j* Js. 42 23. Imp. k*jl 
Ps. 54 2; pl. ol^l Act. 214. Ptc. act.pl. 
^tojM Act. 1625 (cod. mscr.). — i. q. 
Pe., 11. cc. *o-L»j (cf. ZDMG 48 366. Nold. p. 465, 
n. 1.). Pe. Impf. 2. •om.L Ptc. act. oj»», v *a^j. — pugnavit (c. ^) [xdj^ea&oi Joh. 
6 52, XoiSopswOai Ex. 1 7 2 (bis). ou»*jl Jl 
noli tibi molestiam exhibere, fjLT) jxuXXou 
Luc. 7 6 B : sed fort. est pro «skj^^l (ut 
o^jl pro ''^jl), cf. Ithpe. 

*ckOjwj (qdtol). emph. ]. — . Pl. ^ojmj, 
U—. m. — pugnator (|i,a^T)TiQ;) Jo. 2 7. 
3 9. Zach. 9 13. 

Ithpe. Pf. pl. 2. voK^jl S. r. 100 ult. 
(cf. GGA 1901, p. 206). Impf. 2. oj^ijl 
Luc. 7 6 A, p. 0. C. — molestiam suscepit, 
sxuXXejdai (quo de verbo videatur ,,The 
Expositor" Apr. 1901, p. 273 sq.) 11. cc. 

— Cf. Pe. 

Pa. Impf. 2. o-ujl (A). Ptc. act. ojujSo, 
etc. — molestia affecit, T:apsvo*/XeTv Job. 
163, (jxuXXeiv Luc. 8 49. Vit. Sct. cod. ms. : 

u^ ^^«•^ i\\n OOOl; Im^ ^Jt^Otf yOOUOr^j. 

Ithpa. (nisi fort. lihpe.). Ptc. ^^u .^^ 

— molestia affectus est (Ivo^Xeis&ai) 
Luc. 6 18. jti^: vid. JL^. Ob*j (vid. Dalm. Gramm. p. 166. Kohn,, 
Samar. Stud. p. 105 et ZDMG 47 636. 
Syr. Itxaskj iJLt^ apud Eliam Nisib. 3466 
et B. Bahl. 16646. Cf. etiam Duval., 
Joum. Asiat. 18932, p. 328): tJUAj — paululum, pauci: ^ma^ ^moA. §1' 
%epaiv Mc. 2l: jjasj "^u^. S. F. 1073. 
[Hom. Anecd. 199 6: palimpsesti locus 
foedissimus]. ,j;<a >, v^laI ;Ksk paullo post 
Vit. Sct. cod. ms. . !"**^J ib. Eed- dit |xixp6? Joh. 1235; 6X1701, dXt^a Num. 
13 19. Js. 107. Ps. 1614 (j « a.Tzo 6XtY(ov, 
vid. Field.). Mt. 7 14. 9 37. 1534. 20 16. 
2214. 25 21. 23. Mc. 6 5. 87. Luc. 102.42. 
al., cf. fjusji v!*^ ^ 6X1709x6; Js. 6022; 
ou TroXXoi Luc. 1513. Mixpov: Ex. 17 4. 
Js. 1025. Mt. 26 39.73. Joh. 1333. 14l9. 
16l6sqq. Hebr. 1037; 6X170V Luc. 53. 
747. Hom. Anecd. 1805 (cit. 3Eg. 17 12); 
IXa^toTOv Luc. 16 10; Spa^ Hom. Anecd. 
180 7 (vid. ZDMG 53 707), cf. 17924. 170 ia2k., Vi -P^- ^^- pl- *Ji' v«iu' *f-^'i- ^°^pf' 
[1. lOjl Joh. 21 3 A, a manu recentissima], 

pl. v!>r*r -^*- 2215BC (de A vid. not.). 
Ptc. act. jlj, j.*lj, j.*^; etc. — venatus, 
piscatus est, 1. c, Luc. 55 Anecd. 9sq. 
Joh. 21 3. 10. 2Tim. 226. Hom. Ox. 9 74i6. 
75 4. (De vor>j- Mt. 264BC et s^^^^i 2655C 
vid. rad. *;Ot). 

Vi (^T'?)' emph. l^y m. — venatus, 
piscatus Luc. 54A. [BC om.] 9. Hom. Ox. 
9 746.14. Va (TS). Pl. ^^^, JL- m. venator, piscator Ps. 90 3. Mt. 4l8sq. 
Luc. 5 2. 

Ijja. (*«'1S», NnnSO) Mt. 1347. emph. 
lU^ A: Joh. 216. 8; ^. o. BC pass. Pl. 
vjjso Prov. 117. [emph. 11^,^» Luc. 55A]. 
C. suff. voeiI;jM Mt. 418, al. [\jL9ijj.jSB Luc. 
54A]. /. — rete, 11. cc, Js. 8 14 (leg. 
Nj» pro ^ij»). Mt. 420sq. Luc 5 6. Joh. 
2111. (Formae uncinis saeptae loci sunt 
ex Pes. assumti). 

^t-j (vfl) N. pr. Sidon Jo. 34. Mt. 
1521. Luc 4 26A. 617A2 (n incertum), 
vfJ;j Mc. 7 3iA corr. Per 'iS^S ^-.h^j Mc 
ib. A, p. 0. BC, Luc 426BC, 6i7BC. 
[Ijj.j Mc 7 24 corr. in. marg., vocab. nimio 
deletum]. 

^^i*j (>9-»r*^ Jo. 3 17, al. v^ra) N. pr. 
Sion, Js. 8 18. 9 11, al. (vid. concord.); 
Hom. Ox. 9 6219. Hymn. Lect. 13812. 
^pj>jo Ps. 492. [nj«-»oij Joh. 1215A corr.: 

syriace]. 

^^ N. pr. Sin (Stv, Pes. ^-) Num. 
1322. *)Jj I. o:s.j (Ps. 64 2; al.). emph. Iidl,j 
Luc 2245A, p. voc. 0. pass. C. suff. 
etJbo:^^; etc Pl. ^^^ Luc 237BC, vlo\-j 
ib. A. Ps. 5513. emph. Ilo^j Col. 4 12. 
C. suff. pl. 1. v!-«^;j iThess. l2. /. — 
oratio, precatio, 11. cc, Jon. 28. Ps. 542. 
Job. 1617. Mc 928. Act. 1 14. Hom. Anecd. 181 14. 20. 22. 27. 182 1. o:s-^ fcoo. oTxo; 
upoaeu/^c Mt. 21 13. Luc. 1946. liol,^ Kjl» 
T^ TTpoaeo^i^ Act. 1616; itaque temere iKx^ 
wlo^^ )Lo; pro 6 oixo^ T7)i; TTpoareo^^? \x.o\) 
Js. 60 7. 

Pa. t^^pass., ll^ Ex. 830. Hom. Anecd. 
1813. Impf. 3. jL^-j^ Luc 928A, p. 0. 
BC. 1. jly s. «i-j> (Mt. 2636A, jp. 0. al.); 
pl. yol^j. Ps. 4413. Imp. «^j, o\.j. Ptc 
act. jjjso s. u^jso (Mt. 2639C); pl. tAj». 
[Inf. OA\.pp Mt. I423A in marg.: syr.]. — 
oravit, precatus est, 11. cc, Ex. 8 28sq. 
9 28. 10l7sq. Jon. 2 2. 42. Mt. 544. 65sq. 
23 14. 2420. 26 41sq. 44. Mc l35. 1124. 
Luc lio. 3 21. Act. 16 25. Act. Sct. 
Anecd. 17010. *h 


n. 


Pe. 


Pf. 1 


. KA.^ 


Hom 


Ox. 


9752. 


Ptc 


pass. jX. 


Luc 2442A, 


p. 0. 


BC. - 


- assavit, 


11. cc 

* ^\j . *oLi<. (i. e. •aA,.). emph. JbX-v 
[JLau^j Mt. 27 42 Ev. 212A, ut videtur. 
Mc 1530 et 82 A corr.]. C. suff. ot5A.j 
[oiaA^ Mt. 2732A. Mc 15 2iA corr.], 
oM^j Mc 834Dam. m. — crux, 11. cc, 
Mt. 1038. 2740. Mc 834. Joh. 1917.19. 
31. lCor. 118. Gal. 6 14. Eph. 2 16. Phil. 
2 8. Col. 120. 2 14. Hom. Ox. 9 70ii. Hom. 
Anecd. 181 12 (&w). 19. 2114. Lit. 695 7. 
70823. 709 5. Lit. Dam. pass. (e. g. 
fol. 1^^). 

*cA<j Pe. Pf. pl. oai-j; etc Impf. 1. 
oq\.^ (Joh. 19loA; p. 0. al.); pl. v^o^j^ 
(A), s^aa^j^ (BC pass.); etc. Imp. •:^q\j 
Joh. 19 6 A. 15 (In V. 6 praeterquam 
varie corruptum legitur apud BC). pl. 
oiio^j Joh. 19 6 Ev. 198A, o=iXj B, Ev. 
198 C, Ev. 237 A; QaAjl(o) Ev. 237 C. 
Ptc pass. cxA-j lCor. 123, «^^ Gal. 3l. 
6 14. (Pormam o::A.^lo ad Aph. pertinere 
putaveris, sed nusquam, quod sciam, tale 
quid reperitur). — crucifixit, 11. cc, Mt. 
2334. 27 26.31.35. Mc 1520; al. Hom. 
Anecd. 20516. UXIJ-t 171 \ *a^. (JLa^J). pl. JUao^j — crucifixor 
Hymn. Lect. 13813. 

Jthpe. cA^J, ^^jl (Joh. 1920. 41 A); 
cA^(j) Mt. 285 (cf. adn.; r.\ ^ mt Mc. 166 
Ev. 217 C, oi4jo(}) Mt. 28 sC. Pl. 
oal^jl, »a\,jl (S. Cf. Nold., Mand. Gr. 
p. 214) C: Mt. 27 38,44 Ev. 203., o->N ^ m(;) 
Joh. 19 32 Ev. 21 3 C. Impf. 3. ol^, 
.-.N ^ m* Mt. 26 2 Ev. 98 B, Ev. 167 C, Ev. 
175 C. Luc. 24 7C; o\.j^ Mt. 27 22sq. 
Ev. 200sq. C. pl. >pa^^, ^j^^k^j' Luc. 
23 32C. — crucifixus est 11. cc. et al. 
Hom. Anecd. 204 12. *^^j Pe. (an Fa.?) — scidit, fidit 
Gen. 22 3. 

Aph. Pf. 3. /. iu.V.ji Luc. 1216A, p. o. 
BC. Ptc. act. uA.j2e ; etc. — prosperavit, 
successit, 1. c, Job. 219.23. Eccl. 11 6. »,i > »h \j (cf. Idiot. p. 80 sq. TJnde arab. 
dSsji^) Mt. 267A; i?. 0. BC. Luc. 7 37. 
emph. l^jwQ^j Mt. 1. c. A corr., (sic) &^o^j 
Luc. 1. c. A2 corr. f. — vasculum (aXdt- 
PaoTpoc), 11. cc. *;q.^j. *>A,j. emph. j.— . Pl. y.vaNj 
Act. Andr. et Matth. fol. 2"^, et vid. mox. 
emph. U — • C. suff. 3. /. ohm^-j. m. — 
imago eiStaXov Js. 10 11. Hos. 14 9. Act. 
Andr. fol. 2"^. Cf. Hom. Anecd. 2003. 
20621. Pro 5917$ Act. Andr. 1. c. (his). 
^aA\.j >.^.^gp slooiXoXaTpai lCor. 10 7; 
JLoii\,. l;,-,;^ slStoXoXaTpsia 1 Cor. 10 14. 
Col. 35. [jL]a«*^ \qom.m\,j &UIA Ta Ispa 
a?)Tu)v Act. Andr. fol. 2''. (nisi fort. ad Aph. pertinet) ^m»^ Gen. 
2 5Lect., al. pl. >ju*My Js. 35 2, al. Ptc. 
act. wuiij Luc. 86A, p. 0. al. — proger- 
minavit, 11. cc, Gen. 1925. Ex. 105. Js. 
351. 44 4. Jo. 222. 

Aph. xMjOjjt Gen. 2 9 Lect., uyuL»^! ib. 
Lit. Impf. 3. uujkMp» Gen. 25 Lit. (cf. Pe.). Luc 86B. 3. /. uo.^1 et uduo.jl. 
Ptc act. uAiBjaB, /. i— . 1. progerminare 
fecit, procreavit Gen. lll. 29. 3 18. Js. 
6111. Lect. 697 2 (cit. Ps. 64 ll). 706 3, 
et pass. 2. progerminavit, ortus est Luc 
8 6B (nisi fort. Pe. leg. cum cett.). *ftsiOj. ^&oe^ Hom. Anecd. 200 21, 
fort. ptc pass. Pa. „conveniunt". (P. Sm. 
3419 „fort. perversi''\\). \j (cf. Nold. p. 516. Idiot. p. 81). 
Pe. Impf. 3. /. vojl Mt. 2412ABC. Ptc. 
/. J»j ib. Anecd. (sic leg. pro JJ^ — 
refrigeratus est, 11. cc *»ajj. *Ja4j (cf. Idiot. p. 81. 125; 
targ. ]Di5, samar. id. Num. 1538 Nutt). 
emph. iJasa^ Mt. 920A; p. voc. 0. BC, 
Luc 844. C. suff. vocliajj Mt. 23 5. /. 
— margo (vestimenti) 11. cc *^j^^. Ex hac rad. l^^ m. — tym- 
panum 1 Cor. 1 3 1 est decurtatum (si vere 
est traditum), ut ^-l^.^ (q. v.) = v*^.^^ 
ex rad **aoj. «hopj /. — coniunctio : '.a con- 
iunctim, una Hymn. Lect. 13614. »j Pe. k«j»j(o) Luc. 88; etc Impf. *iJj. Iliojj (cf. Idiot. p. 81. Fraenkel., 
Fremdw. p. 88. Macl. Dict. 266) Mt. 
17 27BC Anecd.; Ibt^iiij A. C. suff. 
yU*j Hom. Ox. 9 7319. /. — hamus, 11. cc *pk.j, *A.j OV."^). emph. l;v_^ A: Mt. 
25 46, Luc 16 28; p. 0. cett. C. suff. 3. 
/. cp^j Mt. 6 34BC (A om.). Pl. ^a.^ 
Mt. 4 24, al. emph. JL.A.J Mt. 2546 Ev. 
130BC, Ev. 167B, al. C. suff. ^«i.#Xi 
Hymn. Anecd. 112 16 (cf. ZDMG 53706), 
1 1 3 24. m. — tormehtum, cruciatus, poena, 
11. cc, Ps. 3718. Luc 7 21 Anecd.* (var. 
lect. lU^aPj). Hom. Ox. 9 73i4. Act. 
Philem. Anecd. 1694. Act. Adrian. fol. l'' 
(xoXaffu), et ib. pro ra oeiva; J.M^f l->t^j 
^Kxi Vit. Sct. cod. ms. 172 «.« 'J'i Pa. Impf. 2. ■^ji, '^^l, p^j-l (B Mt. 
8 29). — cruciavit Mt. 829. Luc. 828. 

♦vA-jSo (m^qattHdn). Pl. JLjufi-j:« Mt. 
1834 [A], p. 0. cett. — tortor, 1. c. 

Ithpa. Pf. pl. o;j»..^jt. Ptc. A-ij»; -fitc. 
— cruciatus est Mt. 86. 14 24. Hebr. 1135 
(cf. ZDMG 53 706). ^J^j. «aaj (qdtol). Pl. c. sufF. 2. /. 
a».. w. — speculator, custos Js. 6017. *tSj. 429^. (?) \p^jJL* — saluit Jo. 25 
l^aXouvtai. Yerbum obscurum, quocum 
editores (Lect. p. CXI) r^£o comparabant, 
notioni tamen minus convenienter. For- 
tasse leg. ^p^-kAjJL», a *;jj ("15S jA^). *^aS>j (|1D^. Rad. incerta). emph. 
Jtasj (>a Lit. 704 22). m. — septentrio, 
1. c, Ex. 2635. Js. 1431. 436. Jer. 388. 
Jo. 2 20. Am. 8 12. Eccl. 11 3. *t^j I fflj. emph. {f»j Joh. 214A, 
l#4»j Mt. 27 lA; p. 0. al. m. — tempus 
matutinum, st. abs. Gren. 15. 8. 13. 19. 23. 
31. Jon. 4 7. Sirac. 18 26 (sic leg. pro r^)', 
ija^ xb itpwt, Iv Tcp TTptot iReg. 1 19. 
Eccl. 116. St. emph. Gen. 19 15. 22 3. 
49 27. Ex. 913. 1013. 167. Js. 504. Ps. 
456. 8914. Mt. 201. 2118. 27 1. Mc. 1 35. 
162. 9. Joh. 1828. 20 1. 214. Anecd. 132 
ult. Hom. Ox. 97415.18. Hom. Anecd. 
1739. Lit. 707 21 *^Sj II (rad. onomatopoiet.) *jjij. Pl. 
^;j»j Luc. 12 6sq. B, ^f^j C. [j, j A]. 
/. — passer, 11. cc. 

*^Sj III (^)? Vid. *^j. 

*'i I (J^) Pe. Ptc. pass. pl. tr»'f^5j — 
involvit Joh. 1144A (cett. yfa, q. v.). *>j II (^). *io;j (hebr. in:4). pl. c. 
sufF. 3. m. woiioj. m. — lapillus acutus, 
silex Job. 2133. *T^S' f^^i -^^^' 17ioA, y-;oj BC ib. 
emph. JLsiOj Luc. 1042 A, p. o. al. C. sufif. 
otJiOj, etc. Pl. c. sufF. 3. m, «-sioj Lit. 
70513; N^tJXAAiOj Eom. 12 13, al. m. — 
necessitas, indigentia, 11. cc, Eph. 4 29. 
Phil. 4 16. 19. iThess. 4 9. Act. Adrian. 
fol. F. Lit. 70619. 

r'i (T^^) Ps. 85 1; al. emph. JLwij. 
Pl. ^jJ^i^ Mc 2l7A, p. 0. al. st. cst. l— 
Prov. 94 Lect. emph. JL — Ps. 402 (Lect. 
113). — indigens, egenus, abs. s. sequ. 
impf. c ♦, II. cc, Ps. 813. Mt. 3 14. 68. 
1416. Mc. 2 25. Luc 5 31. Hebr. 512; et 
pass. N.T. Vit. Anton. S. E. 10214. paen. 
10410. Act. Adrian. fol. 1"^. Hom. Anecd. 
17125. 27. 1723. 18319. 20927. Lit. 
7079. *k3>j. A.?j — afflictus, contristatus Mc 
3 5 (P. Sm. 3448 „ardens«! — Cf. syr. 
«jj anxit, mand. IaA. <ai,). Verbum in- 
sequ. >.niSVB glossema. Ksij N. pr. 2ape7UTa (syr. M>'j) Luc 
426. 

♦uflij (cf. ^S1»jn Neh. 331, ut P. Haupt 
in S.B.O.T. sec LXX legit; talm. /. 
iT^B"]^; syr. I*u<^5j Ephr. Syr. apud P. Sm. 
3450''). /. emph. IKAa.»5j — Sarepta 
oriunda mMZier Hom. Anecd. 18013. 1819 
(cf. 3Eg. 17). *yj. emph. hjij («"l^"]?). m. — lo- 
custarum quoddam genus Jo. 1 4. 


173 ^^AJS (pro «julajb. Lectio tuenda contra 
Idiot. p. 130). Pa. Irap. qju^xa — plausit 
manihus Ps. 462, cf. Lit. 69518. ^^^JO. [voo.\aaj) Joh. 1035C: leg. 'xi^, 
cum cett.]. 

"^qla^. Mt. 19 8 A, >^cj!A, A: Mt. 27 14. 
2515 Ev. 94; Mc. 1241; al.; p. o. Gen. 
214 (Lect.). 324. Ps. 225. Job. 168. Sirac. 
464. Mt. 2714 Anecd. Mc. 1131. 163 
Anecd. 218. Luc. 18liC. Eom. 126. 13. 
S.F. 8916. Alibi. "^aajBo^ Gen. 2 14 
(Lit.). ^oajLS. A: Joh. 1912 Ev. 198A, 
^dcijA. Mt. 2515 Ev. 165. Luc. 2223; 
p. 0. BC ^;a.95. {e. g. Mt. 539. 198. Luc. 
530); Mt. 2515 Anecd. Lit. 69510. 70422. 
'^.oattjB^ Jo. 1 16. ^.«^QnN Hebr. 1 7 Lect. 
^"^nN Luc. 530 Anecd. Eodemque modo 
in formis sufi". instructis variat prior 
^oja^ cum altera ^aajei^, velut «^t^ -^^ ^v 
Luc. 1317A {p. 0. Job. 2119. Sirac. 466) 
cum «i>\.n->A\ Luc. 1. c. BC ; 3. /. iS|\ >«i>\ 
Luc. 2115A {p. 0. B. Gal. 3 15) cum 
o t V . oinS , Luc. 1. c. C; etc. pl. 3. >^bat>L3Qj&^ 
A: Mt. 824, 14 24; al., ^yr^\o-^n\. B: Luc. 
522, Joh. 1035; \OAt^«.aaa:^ Luc. 5 36. 
VOot*Nn-.n\ Mt. 1424BC. Luc. 522C. Joh. 
7 5oBCD; etc. praep. — versus, 11. cc. 
et saeiJB al. Aliquoties est pro xata c. 
acc, sc. a) de loco: jjwiol ^.->aj^\. xaTcc 
TTjv &86v in itinere Luc. 104A (cett. om.); 
h) de norma: secundum, iuxta Mt. 25 15. 
Rom. 126. 

Jlaoi^ ^ — ex adverso (airevavxi) 
Jon. 4 5. 

'^^ (targ. ^5(5, «^nj?, «^n-^p. Etymo- 
logiain parum probabilem temptavit La- 
garde, Mitt. 433*6, cf. 141 sq.) Ex. 10 21. Js. 822. Job. 2211. Luc. 1135 (sic leg. 
pro %ajL,). Act. 220. emph. JLjb (A), 
fLajB; pass. JL:^ (leg. aut 'a^ aut 'ajs) A: 
Mt. 8 12, Joh. l5, al. (quinquies). C. suff. 
3. m. o>\t^o Hom. Anecd. 184 24. m. — 
tenebrae, caligo, 11. cc, Gen. 1 2. 4sq. 18. 
Ex. 10 22. Js. 92. 42 7. 602. Jo. 22. Ps. 
815. Job. 1712. Mt. 416. 623AB. 22i3. 
2530. 2745. Luc. 123. Joh. 3i9. 6l7; al. 
2Cor. 46. Col. 113. Hom. Ox. 959io. 14. 
Lit. Dam. I fol. 1'. 

V<.AjB. /. jLajB. — tenebricosuB Prov. 
l6. Mt. 623. Luc 1134. 36. Cf. Aph. 

Pa. '^^ s. VojB. C. suff. 3. m. «(V-kn 
Luc. 228AC. 19 6AB Anecd., al.; etc. 
Impf. ^■>f>> s. '^i-in.; etc Ptc act. 
'\->n\B, ^^Aajui ; etc. — accepit, excepit, 
11. cc, passim V. et N. T., e. g. Js. 402^ 
635. Ps. 292. Prov. l3. 9. Mt. 10 14. 40 sq. 
Mc 936. Luc 95. 1038. 1613. 25. 2217. 
Act. 19. 16 24 (Lit.). lCor. 1123. 15 1. 
2Cor. 61. Phil. 320.418. Act. Philem. 
Anecd. 169 7. Hom. Ox. 9 68 17. Hom. 
Anecd. 19814. Lit. Dam. IP. III^ 

^^>aj&M (ptc pass.), VojuD (2 Cor. 62 
his). f. jlaji»; etc — acceptus, gratus, 
osxTo; Js. 612. Luc 4 24. 2Cor. 62*. Phil. 
4 18. Lit. 6969; suirpoaSexTo^; 2Cor. 62^ 

^aa.o (^^2p) m. — receptio, So^tq Luc. 
529 (A corr. mutavit in "^ojb, i. e. syr. 

\\-^n\B (]7^j^D), per dLlL«\ ^^Ar^Aao Lect. 
ZDMG 56 251. C. suff. f>n\->n^; etc. — 
accipiens i. e. adiutor Lect. 1. c ; avTi- 
Xi^ixTrTojp Ps. 34. 458. 12. 902; Siaoo^o? 
Sirac. 46 1. 

*ai\-^ft>B. emph. ll- — Lit. Dam. I fol. 1'. 174 >•♦* Pl. abs. vni\-»nv) 1 Cor. 12 28. /. — 
auxilium, avTiXTj^j^i;, 11. cc. 

Aph. (deriv. a )l=u») '^A*' (sic) Luc. 
2344A, p. 0. C, Voj»l B. — obtenebra- 
tum est, 1. c. >&:xo Pe. — fixit, statuit tentorium 
Hebr. 8 2; coelum Js. 425. 

*v^ajB. pl. c. suff. ^peM^aojs. m. — 
capitulum columnae (xe^aXt;) Ex. 2632. 

Ithpe. Pf. 1. i^^.aj6l;l — fixus fuit, hae- 
sit in re (o) Ps. 683. 

*t ^O Pe. opuB. Impf. ior>n., ;^j^ Mt. 
821C; etc. Imp. eioa^A. Ptc. act. ^^oua. 
— sepelivit Gen. 49 31. 505. 7. Mt. 82lsq. 
2612. Luc. 9 59sq. Joh. 1940. 

*f2uB. emph. \r^a. C. suff. yfa.*. Pl. 
^;j:kj» (Mt. 2327). emph. U'r=>^. [Ifaj» Luc. 
23 44 A corr., interpol.]. C. suff. \poMr=>JB. 
m. — sepulcrum, 11. cc. , Gen. 50 5. Job. 
2132. Mt. 23 29. [Luc. 2412 Ev. 4, inter- 
pol.]. Lit. Dam. IP. IIP. 

*^ia=kjB (pl. abst.). C. suff. 3. m. «oioakO 
Js. 53 9. 2. yoioajB (sic!) Lit. Dam. III'. 
1. .-ioajB Joh. I27A, jp. 0. BC, [«o-,.30JB 
D]. pl. 3. yooMioikJB Mt. 2329C. m. — 

1. seiiultura Js., Joh., Lit. Dam. 11. cc. 

2. sepulcrum Mt. 1. c. 

^Aaao m. — sepulcrum Gen. 49 30. 

lit^Ajo (sp^, nabat. «mnp») Mt. 27 7 
Ev. 209 A;'^^;. 0. cett., Joh. 19 4lB. 
[lioajBOjo Joh. ib. A]. emph. Ilioru&^ A: 
Mt. 27 61. 64, al. ; p. 0. al. pass. Ilfaja» 
Joh. llSlAC. 38 A Dam. [iLioaxo» A: 
Joh. 206. 8]. Pl. liioaj^» Mt, 8 28A, al., 
p. 0. BC pass. ll;,-> r>'« Luc. 827A. C. suff. 
Vbctvoaua:»» Mt. 23 29A2 (cf. A^), p. VOC. 0. 
BC, \oc(lf^jBao Anecd. /. — sepulcrum, 
11. cc, Mt. 27 52sq. 66. 28lsqq. Mc. 629. 
1546. 16lsqq. Joh. 528. 1941. Hom. Ox. 
96910. 7013. 18. Hom. Anecd. 2046. Lit. 
Dam. I fol. l^. IP. III^. 

Ifhpe. fijoll (Luc. I622A); etc. Impf. 1. fsJBk^. — sepultus est Job. 17l. Luc. 
16 22. Act. 2 29. Eom. 64. lCor. 154. Col. 
2 12. Lit. Dam. III''. : vid. ♦"^♦jo. *^^ (^IJp). C. suff. vV^yjB. 
m. — cervices, collum Dt. 10 16. 

*^i-0. Pe. Ptc. pass. yu.rJB- — antea 
fecit: o^Ka )a^,jB autea scriptum est Lit. 
Dam. I fol. l^* 

>p;ojB A: Mt. 7 6, 1032, pass., ^ojojb Mc. 
2 12; p. 0. pass. C. suff. 3. m. wOMjojb 
A: Mt. 27 29, Mc. l40, '»,djB Mt. 21 9; 
p. 0. al. ..otojMiojB A: Mc. 5 33, Joh. 3 28; 
p. 0. Job. 16 20. vlm;ojb BC pass. (e. g. 
Mt. 219. Mc. 140), o»M;ajB B pass. (e. g. 
Mt. 27 29), C: Luc. 5 18. 2. ^j^jojb Mt. 
62A, o Luc. 15 18. 21; p. 0. al., ySo;ojB 
Ps. 559. 89 8; BC pass. 1. u4o;ao. Pl. 
v<»eM.M,ojB A: Mt. 29, al. , « Gen. 19 1 
Dam. ; ^^e»M,QjB Joh. IO4C. 2. >jl&joo;qjb 
Luc. lOsA, p. 0. al. 1. ^j^;ae Luc. 10 21 
Ev. 234 C, «;ojB ib. B. praep. — ante, 
11. cc, Gen. 6 11. 7l. Ex. 8 26. 9 8. Num. 
13 23. Dt. 1126. Js. 4010. Jer. 12 13. 
Sirac 466. Mt. 27 11. Mc 12; pass. V. et 
N. T. Act. Adrian. fol. l^ 

; ^;ojB coni. — priusquam Gen. 19 4 
Lect. (Dam. * J) ^). Hom. Anecd. 19023. 

^BiOLo^ (A, p. 0. al.). C. suff. woaotOjA. 
Mt. 2532 Ev. 129 A (cf. 166A), p. 0. 
166B; wo,o— Anecd., uio— Ev. 129C, 
opo-Ev.96B, 129B, 166C. Joh. II20BC. 
\(tcHM;ojB:^ Gen. 18 2. 19 1 (Lect.). praep. 
— ante, coram, 11. cc, Mt. 10 18. Luc. 
519. 1211. 2112. Joh. 83A. 

^;QjB ^, ^;ojB ^. — 1. adv. a) ab 
anteriore parte Gen. 2 8 Lit. h) antiquitus, 
olim Jo. 223. Joh. 663. 750. 9 8. 13. 1040. 
1216. 131. 19 39. 2Petr. 32. 5. Rom. 5 10. 
Gal. 3 17. Sequ. s. anteced. verbo est = 
irpo — (cf. Pa., .a^*): jb ^ \QK::k.Jtt* irpo- 
YjxouaaTE Col. l5; jo 'jb ^ irpoeTrTjYYSiXaTO 


!•?* 175 Rom. 1 2; oottjtxs! 'jt ^ irpOEdeTO auTOv 
325; ^&s^ 'j> ^ -poT]Toi{jLa9e Eph. 2 10. 
Cf. '* ^ ioe«; TrpoaYtov Hebr. 7 18. 2. praep. 
C. saflF. 3. m. Sirac. 463. 2. m. Dt. 31 3. 

I. Joh. 130. pl. 2. m. Mt. 5 12. a) e con- 
spectu (oTTo) Gen. 38. Ex. 8 30. 933. 10 6. 

II. 1123. 3Reg. 825. Js. 1018. h) ante 
(de tempore) Dt. 6 8. 31 3. Sirac. 463. Mt. 
512. 2438. Luc. 2112. 14. Joh. 130. 12i. 
17 24. 

•*s«jB 0J3J5, cf. Dalm. Gramm. p. 100) 
Js. 9i. Mt. 5 24B, TsC; pass. -libj» s. 
^UmJt s. •^Imj» pass. (e. g. Js. 25 1. Mt. 
8 2iA. 102); u»Im Mt. 821 A, al., p. o. 
Js. 1114. Mt. 75B, al. ...Aiax iThess. 416. 
Lit. 6961. emph. Umjb Mt. 17 27. 2128, 
al. C. suff. v«juoai», v«ji^j.MA Mc. 1044B. 
/. Ihu^M» [JJ^jjs Mt. 27 64A corr.] pass. 
Pl. m. ^h^ js. 1114. Mt. igso^^B. Lit. 
70717, al., ^U Mt. 19 30*B. ^Oie^^B; 
j» A: Mt. 1930, al., p. o. Js. 6l4; 
Mt. 19 30C (bis). 2016 C (Us). le^B. 
2136 Ev. 154B. emph. jJjAJi A: Mt. 
208. 10, al.; p. voc. o. Eccl. 7ll, al. umjb 
Mt. 52lC(B). 27 BC. 208 BC. loC; al. 
i*»U 20l0B. /. iKoao* Js. 4318, al. C. 
suflF. 3. m. cthjjajt Luc. 1 1 26. — primus, 
passim. Pl. /. Ta rpuiTa Js. 43 18. Luc. 
1 1 26 , t \ * vn a h -pwToic in primis, maxime 
lCor. 15 3 (sic leg. pro tN^^na). Hom. 
Ox. 9 506, aliter Js. 60 9: u«vana. Pro 
apyaio; Js. 25 1. Mt. 521. 27. Pl. /. Tct 
apyaia 2Cor. 517. 

•fcSojB s. wJjojB adv. — primo, prius Js. 
9l. Mt. 524. 633. 7 5. Mc. 727. Luc. 9 61. 
Joh. 7 51. 2Petr. 33. iThess. 4 16. Hebr. 
7 27, alibi. Act. Philem. Anecd. 1706. 
Lit. 696 1. ^ «kMjB prior, prius quam Joh. 
1 15. 27. 30. Col. 117. 

[i-JLjOjjB adv. — primum Lit. 680: 
edessen.]. 

JL^««j» adv. — protinus: '* ^j^jt icpo- 
(XYovTe; Lnc. ISssA; B «iM;«jb, C um;«.a. 

J i3m t\ftS adv. — id.: 'x^ ^tj» >i^«it (cf. Pa.) -poSpajjLtov elc t6 lixTcpojOev Luc. 
19 4 A, p. 0. Anecd. ; B Jje«ja\.. Cf. voc. 
praegress. 

*Yt9rJ> (D^^)- emph. Jjo«^. m. — 
'jB; iju«; ventus ex oriente veniens Jon. 
4 8 (-veiJfjLa xaujtov). 

Pa. );rA, >ut-<>; c. sufiT. 3. m. c>us,jb Mt. 
17 25 A Anecd. 3. /. c. suflf. 3. m. «iKmjjb 
Joh. 1130 Anecd. ; etc. Impf. 3. ^,jb-»; 
etc. Imp. pl. 9»r*. Ptc. act. >)iju« s. 
yuijuo (BC pass.); etc. — 1. praevenit 
alqm, antevertit alcui, sequ. acc, Mt. 1422. 
1725A Anecd. 2131. 2632. 287. Mc. 167. 
Joh. 57. 1130. 1218.20. 204. Hom. Ox. 
9718. 2. Sequ. verbo = itpo — : ^t^^^j» 
praenovit Act. 231 (rpoiStov); cf. v. 34. 
Mt. 24 25. Luc. 194 (vid. supra J*>d«a\.). 
Rom. 12 10. Lit. Dam. 11'. . . . | 
[lacuna] ^^<\b,aw l^c^i {jlt] TrpoxaTaTrtrTwixev 
Vit. Anton. Stud. Sin. 11 149 8 sqq. = 
Migne, P. Gr. 26 904 C. Copula « inserta 
pBt« >i-jj» Act. 225 = Hom. Anecd. 1829, 
itidemque Jjom^ ^««ai >>«JUf> ib. Jon. 42. 
Luc. 1 17. 76. 

*^,jia« (m^qaWldn). emph. J. — . m. — 
praecursor, praeco Hymn. Anecd. 1126. 
Lit. 708 16. ^t^. emph. lijjs (^^Tp). (genus non 
cognoscitur). — olla, Jo. 26. « nr> ,«.^>>QjD xoSpavTTjc (cf. Krauss. 250o) 
- quadrans Mc. 1242. «5«j> iThess. 44 (S. F.). Hebr. 
9 12 (Lect. 120); «u««jb Js. 8 14; «jj» 
iThess. 44 (Ox.); ««««j» Hymn. Anecd. 
11119. emph. UittJ» Mc. 1236 (A), p. o. 
Ex. 283sq., al. C. suflF. 1. *^j«j» Jo. 2l, 
al. ; v«A»,«« iThess. 43. m. — sanctitas, 
sacrum, pass. «««j» hu^ sanctuarium Jer. 
38 40 ; JjL*««jp «/;«« 'a TOL aYia (id.) Hebr. 
912. 

«rffj». emph. i. — . C. suflT. v«a«.»jj» Js. 
4315. /. U.,j»; tl-, \l*^ Mt. 45BC. "^AM) 176 >BttJB 27 53B, Ev. 204 C; al. Pl. ^-; U- 
[jjujji Luc. 2344A: gloss.]. /. ^tJ» Tit. 
2 5. — sanctus, sacer, 11. cc. et pass. V. 
et N. T. Praeterquam Anecd. 1 30 10 (ubi 
leg. U>tJB). Lit. 708 12. Lit. Dam. I fol. 2'.\ 
Pl. JLuw»4JB xa oiYia = sanctuarium Hebr. 
1019. 

*ajijjjB. emph. (1«a.>jjb. /. — sanctitas 
iThess. 4 7. 

Pa. «tJB s- <ib*^. C. suff. 3. m. 9i*tJB 
Joh. 10 36A, AUL.^ BC ib. Impf. 3. *.tA> 
Js. 1017 (cf. zbMG53 7io). Imp. uj.^^ 
s. ju^ (Joh. 1717BC, al.); a*jj). Ptc. 
act. «fAJo s. rfUtAM; etc. Pass. m. lAfjuo 
Hymn. Lect. 1371. Lit. 695 8; pl. ^^Aic 
Joh. 1719. — lustravit, sacravit, 11. cc, 
Gen. 23. Ex. 1910. 14. Js. 8 13. Jo. 1 14. 
2l58q. 3 9. Ps. 455. Mt. 2319. Hebr. 2 11. 
9 13. 

**;a* (JL*;ajB). emph. JL — . m. — cou- 
secratio (vox edessena) Lect. 804. Lit. 
695 5. '*; ll«A«ll „"Weiheordnung" Lit. 
681. 6952. 

lihpa. Pf. 2. m. K*jjbI!; etc. Impf. 3. 
*,-©&t>. Ptc. ^HB^. — consecratus, 
sanctificatus est Mt. 69. Hebr. 2 11. Hymn. 
Anecd. 11121. 24. Lit. 70915. "*^oM> («'jrijP) Dt. 14 2 bis; al. emph. 
jlcHjp A pass., j)«HA* Luc. 2419. C. suff. 3. 
m. «3i\.e^0 (i. e. «stVbfjp) Mt. I21A; etc. 
UJ1A.CHJB (sic leg.) Ps. 4411. Pl. ^A.eMB 
Js. 605. emph. JA,o»jb Js. 619. Jo. 26; 
al. C. suff. yA«M> Lit. 70619. m. — 
coetus, populus: Xao^, 11. cc, Gen. 194. 
Ex. 823. 29. 31 sq. 9lsq. 7. 13 sq. Il2sq. 
Num. 1331. 33. Dt. 139. 11. Js. 3l4. 8llsq. 
9 2. Jer. 38 7. Jo. 2 2. Sirac 467. Luc. 
2 10. Tit. 2 14. Hebr. 53, et pass. Y. et 
N. T. ; alia exempla in Idiot. p. 82. Hom. 
Anecd. 18126. Lit. Dam. I fol. l^ 2^. 
Act. Andr. et Matth. fol. 2^^. Act. Adrian. 
fol. 2'. Sermone liturg. (sg. et pl.) = laici, ecclesia (clero oppos.) Lit. 69615. 
18. 20. 70510. 70619; cf. Jba:^.. JL^;^qlO (cf. Krauss. 2500) — xu^zp- 
VTQTY); gubernator Act. Philem. 74 10 (cf. 
GGA 1901, p. 206). *^aia. ^, ^jB, pass. emph. jLb. C. 
suff. oA» s. oAjjB (Ps. 45 7. Joh. 3 29BC, 
al.); etc. Pl. JLAjb Ex. 9 23. 29. 33 sq. Jo. 
314. C. suff. -<Ajb Ex. 9 28. m. — 1. vox, 
sonus, vociferatio, 11. cc. , Gen. 22 18. Dt. 
134. Js. 403. Prov. 93. Mt. 2 18, pass. 
Hom. Ox. 9 677. Lit. Dam. I fol. 2^. 
2. tonus, moduli Lit. 69510. 697 21. 70118. tflD onr>\ ajs N. pr. Colossae Col. 1 2 
(syr. yxoixt^oji). 

*vkeBQ\.ajB. pl. emph. u,* rnX.ttJB Col. 1 1 
(in praescripto), JLxeoQ^[tt]jB Ox. 5 107. 
[Corrupt. legitur Lect. 124. 13 1]. — 
Colossensis, 11. cc. *jdOJi. Pe. >uD s. >.JLjB (Mt. 99A, p. 0. 
BC pass.); 3. /. Auojb, &uejjB; etc Impf. 
3. yjofi^ A Mt. 17 9, al., p. 0. pass., yiaoJL.. 
Js. 810, yija^ Luc 13 25B; etc. Imp. yiOjB; 
etc. Ptc act. ^pijB, yirfJL*, ^jb (Joh. 3 29B), 
yxjB (Mt. 2415C. Joh. 622B). /. hoj^, 
JLioJLa (Joh. 89A. Hom. Ox. 9 70 10); etc. 
— 1. surrexit, resurrexit, stetit, 11. cc. 
et pass. Sequ. ^ajaX. restitit, rebellavit 
Mt. 5 39. Luc. 2115. Gal. 3 15; sequ. ^ 
(id.) Sirac 461. 2. constitit, substitit, 
mansit Gen. 7 4. 1917. Js. 8 10. lCor. 156. 

[*^Aioajj» stamus Lit. 70519: leg. 
^AjuioM). Hom. Anecd. 194 20?]. 

*JL»ajB. emph. lJb<.iB«La Luc 2 40 Ev. 
259 A; 52 A; p. voc. 0. ib. al. C. suff. 
QtJ^QuB (Luc 19 3 A). /. — 1. statura, 
corpus Luc 240. 2. ifjXixta Mt. 627. Luc 
252. 193. 

*)ojuB (D^|5). emph. Jb&AJB. Pl. c. suff. 1. 
M^LuB 3llg. 94. m. — 1. substantia, res 
subsistens Gen. 7 23. 2. statutum, man- 
datum 3llg. 1. c I 


yU09Jt 177 (pass.), 1»U* Mt. 22 23A (et ita 
leg. in C). Hom. Anecd. 20824. emph. 
t^Miu»; Ih^lut A: Mt. 2231, Joh. Il248q. 
(KjkMJUB Rom. 14. G. suff. «i&ja4jD; etc. 
/. - — 1. substantia, uiroaTa<jic Dt. 1 1 6. 
Hebr. l3 Dam. (Lect. om.). Hom. Anecd. 
208 24(?). 2. resurrectio Luc. 234; pec. 
mortuorum Mt. 22 23. 28. sosq. Mc. 12 18. 
Joh. 529. Il24sq. Act. 231. Rom. 1 4. 65. 
Phil. 310. Hebr. 62. 1135. Anecd. 143 14. 
Lit. Dam. pass. 

*>uu» (D*)5). Pl. ^r^JL*» — constans, 
permanens Gen. 4926. 

hiux» («D|?D, «riO(50) Mc. 1618BC. Ps. 
90 6 (sic leg. pro Im^») al. ; J-mjus Mc. 
1. c. A (ad i*0^|3D, «riO^^pO respexisse vi- 
detur librarius). Pl. ^jauu» (sic) Hom. 
Anecd. 2006. emph. (KsiiAM Luc. liA, 
p. voc. 0. BC Anecd. C. suff. 3. m. 
«kMAM 2Tim. 24 Lect. /. — 1. res Ps. 
90 6 (7rpaYfi,o); \rJuM ^mam res pretiosa 
Hom. Anecd. 173 23; ]a.^ jo bonum ali- 
quid ib. 203 2, Vit. Sct. cod. ms. [I]l*i«! '» 
&avaaifA6v ti Mc. 16 18. ; U»M)a "^03 rav 
rpaYfxa S xt4 Mt. 18 19; ox.jj m ^oj 
scortatio quaevis Hom. Anecd. 20011. 
i.MJUa ^oaa ev TravTt Phil. 4 12, xaTi 
TrdvTa Hebr. 2 17. Jj»aMiJv.AX; ^^■»««^ res 
iniustae Hom. Anecd. 200 6. IK^l ^n, 
{KmJilm Vit. Sct. cod. ms. Cf. etiam *jbo. 
Aph. 2. res gesta, factum, irpaY[i.a Luc. 
1 1. 3. opus, negotium, TrpaYfxaTeia 2Tim. 
24 Lect. (Ox. l!,.->s). [Hom. Anecd. 
19819: loc. foedissimus]. 

Ithpe. Ptc. >MjB&<M, yj»\M. — '^ ^ulaKm 
xaOiJTaTai uTrep Hebr. 5l. )djBVM; 6 irpo- 
ijTaiisvo; antistes Rom. 128. 

Pa. Pf. 3. c. suff. 1. ,-o»*JLo — ex- 
citavit Eph. 26. 

*>iOAj» (DV(5). emph. jjooaa. m. — con- 
stitutio, status (xaTauTaaic) Act. Adrian. 
fol. 2^ 

ilA*OA TpO<{>TQ Stud. Sin. 1114413. 

Lectio dialecti rationi repngnans (nam 

Behnltheia, Lex. tyropal. exspectaveris Uit^jjt) atque prorsns incerta, 
cf. S. F. 8913, ubi Uotutki legerat editor! 
Aph. >uub(, >u»l (BC pa£S.)\ anteced. »: 
,»4»(j) Joh. 129CD, yLj^jLt', Mt. 2445A», 
p. 0. B Anecd. , yu^tj C. C. suff. 3. w. 
( Mc. 9 35 Anecd. 216. Etc. Impf. 
A: Mt. 22 24 et pass., yuL* (BC 
pass.) ; etc. Ptc. act. >ulam, yuu» ; etc. 
— 1. statuit, collocavit 3 Rg. 9 5. Js. 9 7. 
4012. Am. 911. Ps. 4417. Mt. 45. Luc. 
222. Rom. 331; al. B.estituit (dTroxadiaTa- 
veiv) Act. 1 6. 2. constituit Act. 1 3. 2Cor. 
64. 3. excitavit Js. 43 14. Jon. l4; pec. 
mortuos Rom. 8ll; al.; Apocr. Dam. 
fol. 2'. Lit. Dam. I fol. 2'. II^ 4. foedus 
fecit Gren. 6 18. 9 9. y>fno o N. pr. Ktoaaix (Pes. yJio^) 
Luc. 328B; yuk9M V. 29 C. <fT>.\nP.oi.^ifnnD (sic!) l^.pr. Kc 
aTavTivoiroXii Hom. Anecd. 177 20. ♦JLaojO («D^, Uoa). Pl. Iaaoj». m. 
— vectis (dva<popeu;) Num. 13 24 (cf. Pes.), 
perperam per £. scriptum. Huc fort. per- 
tinet (C ljk&fi.OA, B i^oj») )_ke.QLAa o^j 
Joh. 6 19, quae verba nihil aliud quam 
„remigaverunt" significare mihi saltem 
certum videtur admodum. Sed incerta est 
appellationis ratio in eo, quod text. gr. 
eXrjXaxoTs; habet. Quaeritur enim, utrum in- 
terpres hoc verbum eodem sensu remigandi 
intellegerit, quem tam hoc ipso loco habere 
potest, quam alibi habet (vid. Lexx., cf. 
Mc. 648, iX,dT7)« „remex" apud Lexx. et 
Act. Bolland. Oct. IV 163A. Tougard, 
Quid apud prof. mores etc. p. 127 et De 
rhistoire profane etc. p. 259 sq.), an 
fort. pro iXaoveiv (iXTjXaxoTe;) verbum 
Ipeaaeiv (*lp7)pex(5Te?) aut legerit aut 
finxerit. Varia lectio ut xuiira; ^Xauveiv s. 
xtoTrrjXaTeiv vel simile quid nusquam, quod 
sciam, reperitur. Dolendum quod alter 

12 «.VjfOJB 178 j^ ff ,.^ a ille locus Mc. 648 hodie desideratur, qui 
fort. aliquando opem feret. *^hjioA. Pl. emph. wlia;** Lect. 6 6. 
407. 11511; wKiia* 448; «Kjjjb 109l. 
— Corinthius, 11. cc. (Perperam ^IKjioe 
etc. ediderunt. Vid. quae ad «-JL^-X^ ad- 
notavi). >x*ae N. pr. : vid. ^oxeojB. ^'^k^ Fe. '^^; etc. Impf. ^d^un^ 
(Joh. 7 2lA), p. 0. pass. "^ub^ Mt. 14 5 
(vix Pa. esse potest); etc. pl. v^ql^j^, 
^^n» ; etc. Ptc. act. V^, ^^ e ; etc. 
Inf. "^^uBM Dt. 1315. — occidit, 11. cc, 
Gen. 1825. Dt. 139. 15. Js. 11 4. Mt. 521; 
et persaepe al. Act. Philem. Anecd. 169 15. 
Hom. Ox. 9 661 (cit. Ps. 68 17). n. 

*V^*. C. suff. od^iB. m. — nex Dt. 
1315. Job. 2120. Hebr. 1137. 

*Vi^^. Pl. JLAa^jb — necatus Js. 104. 
Job. 2122 = Hom. Anecd. 182 27 (sed 
LXX cpovoi). 

^4.^ (Joh. 8 44A, jj. 0. C). Pl. ^0^.* 
Act. Adrian. fol. 2\ emph. JIAq^jb Mt- 
22 7. — interfector, homicida 11. cc. 

Ithpe. Impf. 3. V^jd)^ Mc. 8 3lA, p. 
voc. 0. BC. Ptc. ^^^^uo Mc. 930, A 
V^Jb>u». — necatus est, 11. cc. 

Pa. Pf. V^ = \iuB Mt. 2i6A, p. 0. 
cett. Ptc. act. /. ix^AM Mt. 2337. — 
interfecit, 11. cc. 

>^^J8 Pe. ^&^ub; etc. Impf. pl. 1. ^a^uu. 
Imp. c. suff. 3. /. e»:^ajB Mt. 5 3oA, p. 
0. C, c»S ft ^ .e B. Ptc. act. ^&L^. Pass. 
/. K^u^ Js. 1023. — 1. decidit, ampu- 
tavit Num. 13 24sq. Mt. 530. [Luc. 5 36 
Us]. Joh. 1810. 26. Hom. Ox. 9618. 2. ce- 
cidit arbores Js. 9io. 1015. 3. decrevit 
Js. 1023. [Hom. Anecd. 210 lo]. 

Ithpe. -«t^H Mt. 27 51 A, p. voc. o. pass. 
^aw^jBtl Joh. 1931A. 3. /. ftc^^ll; etc. 
Ptc. ^^N^&ue; etc. — 1. scissus est Job. 
1711. Mt. 2751. Joh. 1931. Hom. Ox. 9677. Act. Philem. Anecd. 16924. 2. ex- 
cisa est arbor Mt. 3lo. Luc. 39. 3. avul- 
sus est Hom. Anecd. 206 22 (cf. Dan. 
2 34). 4. interclusus est Gen. 81. 

Pa. Ptc. act. ^&^^uue, <s.* ^ j\BB ; pl. ^«.^^.jia» 
— concidit, decidit Mt. 2 1 8. Luc. 8 29. ♦a^. *a^ («B^0- emph. Ja^i>. 
m. — messis Jo. 3 13. Am. 9 13. 

Pa. Ptc. act. pl. ^Aft^.ii3e — evellit 
Mc. 2 23. Luc. 6 1 ABC (cf. ^i). *'^ Pe. pf. pl. o-4uB. Impf. pl. 2. 
yoiOL^l. Ptc. pass. fjk^ — 1. tr. vinxit, 
annexuit Gen. 2213. Dt. 11 18 (hinc corrig. 
68). 2. intr. compactus est, congelavit 
Ex. 158 (bis). 

*io^^. pl. ^io^^. m. — amuletum, 
periaptum Hom. Anecd. 20022, ubi verte 
„noli uti unquam periaptis paganorum" 
(SeafjLOt, xaTa8ea(jL0i?). 

Ithpe. Impf. 2. r-4-JBU — se adiunxit, 
sociatus est, c. V p., Sirac. 1832. ^rf.^o;..^ib (xaTTj-j-opiav) Joh. 18 29A, 
[^?^*«-4-* ^ ! ^ yA^o ; ^ nv BJ — accusatio, 1. c. 

*v%s5,t^^. Impf. pl. \;^^f^jBa. Ptc. act. 
s^f^uuB, v^ — ; etc. — accusavit Mc. 32. 
Luc. 6 7. Joh. 545. 8 6, Hom. Anecd. 
17423. 26. 

*^^; ^ nvB. Pf./. vJ.*A^f^.ftae — muUeres 
calumniatrices Tit. 23 (StapoXoi). 

Ithpa. Ptc. i^^-^ftue — accusatus est 
Mt. 2712. 

JLx»V^: luati^j jLu Joh. 18 lA, p. 
om. B2. (J>m.,-^ n Anecd., B>, C^-^; JxmA^fjB 
Ci) = 6 ^etfxappo; Tuiv xeSpwv (cf. Blass. 
Gramm.2 p. 33). Aut fallor, aut lectio 
est antiquitus corrupta ex Juxb;,jb (i. e. 
xeSpo;, in terminationem plur. aram. de- 
sinens). 

*^Ji\^ (cf. Krauss. 2 527). Pl. JL^^^-e. 
m. — xaTa^^axTT); Gen. 7 11. 82. Hom. 
Ox. 9 57 8. r 179 >CD«fAJ» ^^^^ s. #^i^ pass.; i„^ Joh. 423 A; 
i^ Luc. 6 33sq. A, p. o. Hebr. 42; f*;^^ 
Luc. 7 sA. coni. — xal 7ap Js. 14 29. 
4222. Job. 21 16 (LXX solum 7(ip). Sirac. 
46 6. Mc. 1045. Luc. 166. 633sq. 7 8. 
21 19. Joh. 423. Act. 2 18 (gr. xa^Ys). Rom. 
15 3. iThess. 34. 4 10 Ox. Hebr. 5 12. 
1034. Hom. Anecd. 17320. 1782. 18123. 
20615. Vit. Anton. S. F. 803. 90i8. 
Act. Andr. et Matth. fol. 2\ Vit. Sct. 
cod. ms. o ^,^ Lit. 697 8 (cit. Ps. 6414) 
= 70618. aq( f^^xj» pro xal Yap Mt. 8 9. 
Hebr. 42; ao! ^,^ xal ^ap xai Ps. 82 9 
(cf. ZDMG 53706). >t-^ N. pr. Krjoap Js. 60 7 (Pes. TJjp). *<.^j-o. j.^*jB. m. — aestas Gen. 8 22. Num. 
1321 (lap). Mt. 24 32ABC, Luc. 2l3oA. 
Hom. Anecd. 199 5; cf. U^. ♦^q^muo (cf. Krauss. 2528). C. su£F. 3. 
m. «uo^uuB. m. — cubiculum, xoitwv Jo. 
2 16. 

iflDO-^wuo (cf. Krauss. 2499) Jon. 2l. 
emph. y — ib. v. 1. 11. Pl. Ji«rr»o^.ii> Gen. 

1 21. XYJTO;, 11. cc. 

tfTtft )»i*f> m. — xivSuvo; periculum 
Vit. Eulog. ZDMG 56 259 apu. *^ m I . n (cf. Krauss. 2 554. Lidzb. 
Handb. 364. Brockelm. 329). v*^m** A: 
Mt. 17 25, 2217 Ev. 87. 19 Ev. 88; p. o. 
BC pass. s^LonJ» 2217 Ev. 156A, sj^xaioa 
V. 17 et 19 Ev. 156B, vo«oao v. 19 ib. 
A. — x^vuov, census, 11. cc. <m>n Js. 10 15, al. emph. Jmtft (A: 
Mt. 7 3. 5), lmt.it, pass. C. suff. «uax» 
Hom. Anecd. 2114, al. Pl. <^»m*j» Gen. 
614, al. emph. Umjji, pass. m. — 
1. lignum, 11. cc. , Gen. 223. 6sq. 9. Js. 
11X9. 6017. Eccl. 113. Mt. 7 3 et sAC 
(B utroque loco huoM, q. v.). 2Tim. 220. 
Hom. Anecd. 1769 (cit. Prov. 124). 18011 (cf. 3Rg. 1712). 19918. 20822. 21022. 
Lit. Dam. I fol. l^. 2^ III'. 2. arbor 
Lit. 70416. Lit. Dam. I fol. 2-^. [Pro 
Ps. 44 9 leg. Iax&a, q. v.]. A ; Mt. 22 17 Ev. 156 ; p. o. pass. ; 
A: Mt. 2221 Ev. 156, Joh. 19 12. 
15 Ev. 199. ;jaif Luc. 2lA. — Kaiaap 
Caesar, 11. cc, Mc. 12l6sq. Phil. 4 22. 
Apocr. Dam. fol. 1'. Hom. Anecd. 182 9. 

^ Yfn * f> (cf. Krauss. 2536) N. pr. 
Kaiijapeiav, Caesai-ea Hom. Anecd. 19123; 
«fiBoiiAA; '* Kaiaapcia(;) ttj; OiXittttoo Mt. 
1613BC (A J-.fm*n). Mc. 827. « mo j. r» Luc. 32A, p. o. C ib. , Joh. 
1814. 28 Ev. 196. «JLajub Mt. 263A, i?. 0. 
ib. C. 57 BC Anecd. Luc. 32B. Joh. 
1824C. .maU» A: Mt. 2657, Joh. 18[i3, 
gloss.] 14. 24. 28; p. 0. Mt. 263B. Joh. 
1149AC. 1828 Ev. 196 B. .mA^U Joh. 
1149B. 1814B. 24B. 28 Ev. 194BC. N. 
pr. — Kaiacpai (cf. Dalm. Gramm. p. 127, 
n. 4), 11. cc. 

«mAAJB N. pr. KiQfpa; lCor. 15 5. Gal. 
214. ifiD6v*xi (cf. Krauss. 2 540) A j^^^^-f 
mofjB Js. 60 22. Eom. 56. Hebr. 4 16. 
emph. Ixsofju»; JLm;ajB lEeg. 1 20. Hom. 
Anecd. 194 23. C. suff. a»mofAjB ; etc. 
^ootxsofjB Mt. 2134 Ev. 154A, p. 0. al., 
vo<M»^ Mt. 2l4iA, Ev. 154C, Ev. 89 C; 
etc. Pl. ^jkAofjuB Gen. 1 14. Act. 1 7. 
emph. JLlxdopub Eph. 1 10 [2Cor. 62'' leg. 
sing.]. m. — 1. xaipoi; , momentum, 
tempus Gen. 114. 6 13. iReg. 120. Mich. 
5 3. Mt. 2134. 41. 2445. 2618. Luc. l20. 
Joh. 7 6. 8. Act. 17. 1417. Eph. lio. 
Hebr. 512. Praeterquam Hom. Anecd. 
17716. 199 2. 8. 15. Lit. 6968. 707 3. 
l^ofMB ^huA pass. Ev. = T(o xaipuj exetvu), 
de quo multa exposuit Praetorius ZDMG 
54lllsq. .oDo^jBa xaTa xaipov in tempore 
Js. 6022. Kom. 56; xaiptji Ssxto) 2Cor. 62. 

12* myj» 180 J»" , )1; importune Hom. Anecd, 178 9 

(sic leg.). yCDOf.«ji-> tempore tuo ib. 21111; 
[yjcDOfJL&A jl; Eccl. 718. xBOfAJ9i2v. irpo; 
xaipov Luc. 8 13. Lit. 69510. veoofju» a, 
l(o; xaipou Js. 822. ^o^ljb >>jojb ye Trpo 
xaipou Mt. 8 29. dBDOfXja ^OA^i Iv uavTl 
xaipu) Luc. 2136. 'ja^ 'jB « xara xaipov 
ad tempus Joh. 54. ojjj JLeoorJuoja h xG» 
vov xaipw E,om. 3 26 Dam. (Lect. Ojj>). 
2. xpovoc Hebr. 5 12. 3. euxaipia = tem- 
pus opportunum Mt. 2616; lo*; tcsopus id. 
Luc. 226; cf. v!>i^xb; ^0{ja!S. eU euxaipov 
PoTTjOeiav Hebr. 4 16. *OV*iO. emph. tlopub (cf. Krauss. 2538). 
/. — cereus Lit. 6958. ^"^. *V^ (b^Vj?). /. MAjb; pl. /. 
0^a\j> — celer Prov. 1 16. Mt. 1130. Hom. 
Anecd. 186 24 (cit. Job. 925). 

'^Ijb (V^jp). emph. Jbj». m. — oppro- 
brium, aTijJLta Rom. 126. 2Tim. 220; uPpi; 
Js. 99. 

Pa. Impf. pl. \p\\ n >. — 1. exoneravit 
Jon. 1 5. 2. (denom.) turpavit, c. acc. et 
o r., B,om. 1 24. 

Ithpa. Ptc. /. jIIjbJ^m — contemptus 
est s. turpem se praebuit lCor. 135. 

Aph. (denom.) Pf. pl. oIaI. Ptc. act. 
pl. «^Ajus, %jlSt,t\:» (Joh. 849B). — con- 
tumelia affecit Mt. 226. Joh. 849. 9 28. (Luc. 1. c. C), ijaoj*^ (.Joh. 1. c. Datn., 
pro gen. KXeojTta, sed cf. palmyr. fc^S5"l7p 
Lidzbarski, Handb. p. 363, «S^^p „Ephe- 
meris" I, 79 supra). N. pr. KXeoTtai;, 11. cc. 

*|&^Ai> (li^). C. suff. 3. m. ci.AjB; 
3. pl. voQ»&ui\jB. /. — cella Act. Sct. 
Anecd. 17010. Vit. Anton. S. F. 787. 
Vit. Sct. cod. ms. {pass.). — St. abs. 
extat in eiusdem vitae verbis J * \jx-> «o::^ 
6iMf^^ (Duensing), si vera est lectio. [tflPJg^iviSn N. pr. KXyj[xtj; („KXt)- 
{jtevTo;") Phil. 43. |fts \on («riV|5. Syr. id. Port. peregr.). 
C. suff. 3. /. di^;\.as Joh. 4 28A, p. voc. 0. 
BC. /. — urceus 4Rg. 220. Joh. 4 28. 
Hom. Anecd. 180 6sq. (cit. 3Rg. 1712. 14). *>ai \Q o (xoX6piov; cf. Krauss. 2504). 
C. suff. 3. m. o^Qua Joh. 21 7 A, jp. 0. C 
[ot^AOji B]. m. — tunica (lirevSuTr);) 
Joh. 1. c. «mPiO^vo, 433)Lfi.ojk\jB (Luc. 24 18A), 
.isofiAjB (Joh. 19 25 Ev. 238 A, p. voc. o. 
Ev. 206 C, 28 IC), ossoAAjb (Joh. 1. c. 
Anecd.), ^oaAjb (Ev. 238 C), uBsJLaaAj» l»il\o KaXavSai, calendae (cf. Krauss. 
2646) Lect. 3515. 368. 3713. 38 7. 

*tfla\ja Ithpa. (deriv. a xaXto;) Ptc. /. 
JmAft^'^ — celebratus est Lit. 70624. 

*.aXo. IWiJB (num fort. *IKa.\i?) /. 
— locustarum quoddam genus Jo. 225 
(epuaipr)). *<ma\o (xoXacpoc). Pl. ^^.rrniSojB Mt. 
2667 Ev. 195A, p. 0. C, Ev. 181B; 
^jaia\.ojB Ev. 181 A. [^^m.aNn Ev. 195B]. 
m. — colaphus 1.1.: 'jb ""^ *t^c-» ojujo Ixo- 
Xacpiijav aoTov. *ou^ajo. «juMjB, ojJLmjb (Luc. 13 2lC). 
emph. JLjosojb. m. — farina Luc. 1321. 
Hom. Anecd. 1806sq. (cit. 3Rg. 1712. 14). 

primus: vid. *)otJ>. )**vin (cf. Krauss. 2551). m. 
minus Mt. 1350A (Anecd. |ioll). *v P\n n. pl. I^UAMJB. /. — xafXTry) lo- 
custa Jo. 225. V"' > OJB («S»}5). C. suff. 3. m. etj^ttJB. m. — pugillus Js. 40 12. 

jSojB Ex. 104. 14. 19. emph. IjSojb pass. 
Pl. ^jspJB (y^^\>) Mt. 3 4A; i9. 0. B. Mc. 
1 6 ; ^tasojB Mt. C. m. — locustarum quod- 
damgenus,ll.cc.,Ex. 10l2sq.l9.Jo.l4.225. r 181 ^ k mtt tk ^ (ut syr. ^ Anecd. syr. 3 51 6 = 
xal iav apud Combefisium, Lect. triumph. 
270 8) — xav Joh. lOssB (AC om.). *^. *^. emph. ju) Js. 1014. Pl. ^jo* 
Luc. 958C; sed ^joia Gren. 6 14. Luc. 1. c. 
Anecd. ^joaia ib. A cod., Mt. 820BC, 
i^i-i/r Luc. B. [De formis ita iudicandum 
est ut de ^;^^ tela, «inj = NTa, hebr. 
''pjpn, al.]. m. — i. nidus 11. cc. ; vosjffia, 
cellula Gen. 6 14. *]ui I («ip US). U» Mt. 2718A, p. 0. 
BC. C. suff. 3. m. ««&UJS. /. — studium, 
aemulatio, C^/o; Js. 97. 1113. Joh. 2l7. 
Rom. 10 2; (p&ovo; Mt. 27 18. 

Jld (Wij5) — aemulator, zelotes Dt. 6 15 
(J^TiXcuTrj;). 

Pa. uAA Jo. 2 18 S. F., iu» ib. Lect. 
Impf. 3. jkft*. Imp. pl. ojla lCor. 1231. 
Ptc. act. Juuo. — 1. studuit rei, c. acc, 
Js. 11 11, cf. Tit. 2 14; o r. Jo. et Cor. 
11. cc. 2. aemulatus est dlicui (<a) Js. 1 1 13. 

Aph. Pf. pl. «ub{ — aemulari fecit, in- 
vidiam alicuius incitavit Ps. 7758. \i-o II Pe. ju»; etc. Impf. pl. 2. *^i, 
etc. Imp. ux» Hom. Anecd. 19410. Ptc. 
act. Jld s. uJjo; pl. ^jkua. — comparavit, 
acquisivit, 1. c, Gen. 4930. Js. 43 21 (Lect. 
36). Jer. 134. Prov. 1 5. 14. Mt. 109. Luc. 
I812. 2119. iThesB. 44. Hom. Anecd. 
202 22. 

s^UiJ» Tit. 2 14. Hebr. 1034. emph. )um 
Luc. 21 4 A, p. 0. B. C. suff. 3. m. 
eoAiJB Luc 1512AB (al.), e»A&*iA ib. C; 
etc. Pl. <^»iiin Mt. 1922, ^^*u ib. B. 
emph. J.«jJ<Afl (cod. manuscr.); )u£b Luc 
198 Anecd. C. suff. -o*^ Mt. 2447A2, 
p. 0. al. ; «.oitt — Mt. 2514 Anecd., uIaia 
utroque loco C. 1. umjb, uiixiA (Luc 
19 sA); etc m. — possessio, bona, 
factdtates, 11. cc, [Gen. 49 30]. Prov. 1 13. 
Job. 173. 2119. Mt. 19 21. Mc 1244. Luc 
83.43. 12 33. 1530. lCor. 13 3. Hebr. 1034. Hom. Ox. 9 7318 (ubi leg. ^Uia pro *)jJD III >u> (Mt. 2730 Ev. 201 A? vid. 
adn.) (*t<i]5), P- 0. al. emph. Jaub. m. — 
arundo Mt. Il7 (C. om.) 2729sq. 48. Mc 
1519. Luc. 724. )juo N. pr. Kava Joh. 2lA (BC J»U). 
11. 2I2BC (A corr. Ihx», cod. «jj»?). *jiOXO, c. suff. uMttua, N^jiMOLA — ipse: 
hanc vocem non modo apud Syros, sed 
etiam apud Samaritanos usitatam — de 
Dip Lidzb. Handb. 363 cf. Wellhausen 
GGA 1899, 605 — latere fort. licet 
suspicari hisce duobus locis: Joh. 1226, 
ubi ABCD Ev. 48 : loo, i,.laa ^U v«>»o, BC 
Ev. 168 ..in*» Mj vo««» ^ Ev- 168 v"«« 
uAMAj» ^U, pro xal 07:00 zI\l\ i7«>; et 3 28, 

Ubi A ^^AlAJB >pU, C >^AaXAJB \plt, B \^ll 

^jkaAiAUB, pro auTol u|X£T;. Priore loco 
Noldeke (p. 469, n. 1) Juooi >{ vel simile 
quid requirebat, literarum tamen, ut opinor, 
typis manu scriptis minus convenienter, 
nec favente altero loco 328. 

^<XJLD m. — xivcov (cf. Christ. et Pa- 
ranikas, Anthol. gr. p. LXIIsqq.) Lect. 
136 8. 

^V^aid (cf. Krauss. 2529) Mt. 85BC. 
Luc 72C; \prA^-f0 Luc. ib. A, p. 0. Mt. 
1. c A. emph. J»*j4-ub Mt. 2754 Ev. 
212 A, Ji4>;4uB Luc 2347A, p. 0. pass. 
^^«44» A: Mt. 813 et Luc 7 6; p. 0. Mt. 

I. c V. * C. 27 54 Ev. 204 A corr. — xev- 
Tupitov centurio Mc 1544sq., £xoTOVTap5(Tj; 

II. cc, Mt. 88. Luc 7 2. 23 47. 

^«tn N. pr. Katvafi Luc 336sq. (Pes. 
^uuD. Hinc fort. corrigendum). '. emph. Jaaub (Mt. 10 4 A, p. 0. 
al.). — id. Act. Ii3; 6 Kav(a)vaio; Mt. 
10 4; cf. Dalm. Worte Jesu (1898) p. 40. 

l^JOJi (syr. id.) — urceus Ex. 16 33. JL.}©^ 182 V jLjqu^jMlO (Payne Smith 3549. Krauss. 
2 515) Mt. 2765sq. A, p. o. al. — xousTa)- 
oia s. xocjTCDSeia (Oxyrrhynch. Papyri 294), 
1. c, Mt. 2811. Lit. Dam. 111-^. t» ^nr> n (qesfrd, ex xaaxpa natum, de 
quo cf. Krauss. 2 557) A, p. o. BC. — 
manipulus, turba (pro aTreipa) Mt. 27 27. 
Mc. 1516. Jl'* fin , o — xaaia cassia (cf. Low. Pfl. 
p. 348) Ps. 449 (sic leg. pro Jfrnn). *;xxnj9 (Vid. Gesen.is 736. Cf. ^^). 
Gen. 8 11. emph. Jl\ttmn Mt. 7 3sq. B, JvnfTnft V. 5B. m. — festuca, 11. cc. 
(Cf. Jxo^). 

*)BXQJB. Pl. C. suff. \9e(A9iLcajB W. — 
vaticinatio Hom. Anecd. 2003; cf. ^ja. 
(Ineptit B. Jacob ZATW 1902, p. 109). 

yi9xaj) Tit. 1 12 in marg. emph. Jmocqjb. 
— vates 1. c, Act. 1616 (bis). 

[l^ji clamavit Mt. 1 5 22 sq. A. Luc 
1221 A. Vox syriaca, eximenda lexico]. Pa. Impf. 2. ^^.^A^L (sic) — id. Hebr. 
1 12 Lect. ^.«\qin, n^Aaao (Stud. Siu. I1004) — 
xe^dXaiov, capitulum libri, 1. c, Hom. Ox. 
96515. Lect. 2821. 31l9. 48l6. 1241. 
12813. Anecd. 11417. 1178. 1309. 13110. 
2184. 15322. 15418. Vit. Sct. cod. ms. 

('jB iiui). t^J9 Pe. jXo. Impf. 3. /. ;«^1, ;ftV n »1. 
Ptc. act. «jk^, pl. ^r^kJB, ^|Jl2ub (C his). 
— 1. flexit genua Eph. 3 14. 2. intr. 
genua flexit Mt. 27 29. Mc 15 19; se in- 
clinavit: genu Phil. 2 10; in genua (\^ 
o)\.aaA;|) procubuit Mt. 1714, cf. Vit. 
Sct. cod. ms. ^KaoAvl ^^ 1«:^. — Cf. ♦JlSOLO (cf. Fraenkel., F. W. p. 80. 
Idiot. p. 108. Krauss. 2 5l6sq.), Pl. ^ojb. 
/. — sporta Mt. 1537. Mc 8 8. 

U)JL9j>: vid. supra (suo loco). 

JL.o(-.)?afi« («•'pniSp etc, Krauss. 
2459) N. pr. KauTiaSoxia Am. 9 7. Act. 2 9. vid. ^''^AO Pe. Ptc act. '^A* 
(4Xiffaeiv) Hebr. 1 12 Dam. volvit *jJD. Pe. ^B, ^JjB (Jac. 112. Hebr. IO23 
Lect. 122). 1. lj«B Jon. 210. Pl. o^i». 
Impf. pl. 2. v«»j»*l Dt. 1217. — 1. de- 
finivit, pactus est Luc. 225. 2. promisit: 
iTraYYeXXeffSai Jac 1 12. Hom. l2. Hebr. 
10 23; eux£(T9ai (vovit) Dt. 12 17. Jon. 
2 10; lj*jjB IjjB Tju^aTO eu^T^v iReg. 1 11 ; 
Kj*^ •j» rjucavTO eo^a; Jon. 1 I6. 

lj*jjo /, Gal. 3 18 (bis). emph. ^iyy^ 
pass. lljjjB Gal. 3 14. 29. Cum suff. 3. m. 
•(ij^jjB Luc. 2449A; o,l;jjO ib. BC. Act. l4. 
[oitjljjB Am. 96]. 2. y.lj*jo Ps. 559 (sic 
leg. pro yljOjo). yJtjjO Lit. 707 7. pl. vj»r* 
Jon. 1 16. emph. Iij*j» pass. Iljjo Hebr. 
1 1 33. Cum suff. y.ljijj» Hom. Anecd. 
18317. — promissio (iTiaYYeXia) 11. cc, 
Act. 2 33. 2Petr. 34. 9. Gal. 3l6sq. Eph. 
113. Hebr. 9 15. 1036. 1139. Hom. Ox. 
9 7313. 21. Act. Adrian. fol. l^; eu^fi^ 
(votum) Dt. 1217. iReg. 1 11. Jon. 1 16 
(V. qal). ij-o Pe. I^, Ijo — fregit (panem) Mt. 
1419. 1536. 2626. Mc 86. Luc 22i9. 
24 30. lCor. 1124. 

*.-jjB (JijjB). C. suff. 3. m. OMjJB Luc. 
2435A, p. 0. BC. Pl. ^Jo Joh. 613A, 
p. 0. C, Mc. 8 8 ; ^jo Joh. 1. c A corr., 
.mjuB (sic) ib. B. emph. J-'^ Mt. 1420A, 
p. 0. pass. Jmtw Joh. 612B. m. — 1. (sg.) 
fractio (panis) Luc 2435, 2. (pl.) frag- 
menta Mt. 1420. 15 37. Mc 88. Joh. 6l2sq. *^jJ9 (cf. yixoj». Temere B. Jacob 
ZATW 1902, p. 109 hoc verbum ad hebr. 
DD3 retulit). Pe. Impf. pl. >^ojjb1 — 183 diyinatus est : >^OjaI 1 Dt. 14 1, vid. Field. 
in loc, not. 1. *>jiB Pe. Pf. pl. o;^* Mt. 2422, iy. ib. 
Anecd. 214. Impf. pl. \9i«|&f 1. c A, 
>pfjA* C. Ptc act. »j* Job. 166. — de- 
curtatus, niinutus est, 11. cc. 

Jjo* (targ. «"13(5) Luc 19 3 A, p. o. 
Anecd., i^^9j> C, ;-j» B. — brevis, 1. c [uXAA, tiXAJkO etc: yid. *^«X0. Pro 
Hom. Anecd. 183 20 requiro ••1-H't*; 
verte: „audi promissionem, quam scripsit 
dominus tuus".] imO. *p#jB. Pl. ^f*#j» — frigidus 
Mt. 10 42. 

Aph. ;jbI. Imp. pl. «;j»f — refrigeravit, 
xa-a<j;'jxeiv abs. Gen. 184. Sequ. iju«fa 
(Lect.) s. JL.oA' (Ox.) ava4*u-/etv 2Tim. 1 16. »t-o I. Pe. {pB pass., «-;jB Gen. 19 22. 
2214. Mt. 1532C. 3./. iij.; etc Impf. 
IrJLf, -;jo Ex. 1016; etc 1. l^, ^^ 
Luc. 532 Anecd. Pl. v«fJL>; etc Imp. 
-{jb; /. id. Joh. 416B; ^l^ A, p. o. C. 
Pl. «f*. Ptc act. IfA; etc Pass. JfjB; 
pl. ^jjB, emph. Ur^ (Mt. 22 uA). — 

I. vocavit, clamavit, appellavit, invitavit, 

II. cc, Gen. 15. Js. 7 14. Sirac 465. Mt. 
1 21 ; et persaepe al. eokAAa «{jb ^odzz 
t6 Svofia auTou Js. 124. Sequ. Jif-« cornu 
cecinit Mt. 6 2 A (cf. ^fj»). 2. legit, 
recitavit Mt. 19 4. 21 16. 42. 22 31. Mc 
2 25. 1226. Luc 63. Col. 416. Act. Andr. 
et Matth. fol. 2^ 

*«iJB (JLjy*)- emph. jLfo. m. — clamor 
Lit. 6962. 69713. 

*i-f«. emph. ?lo{jB. C. suff. 3. m. 
oi^^fa Eph. 1 18 (sic leg.). /. — vocatio 
(xX^si;) 1. c, Act. Philem. Anecd. 16910. 

*..«jj» (qdtdt). emph. i.4«fjB. — lector 
Lit. 680. 

^f» Lect. 25 8, v^fJB pass. emph. 
JufA 8. i»JLfo. Pl. Ui^fjo Lect. 1107. m. 
— 1. vocatio (xX^ffi;) Jer. 386. 2. lectio 2Cor. 314. Lect. 239 (leg. yU^). 24 1. 
12; pass. Ox. 5i4i9. Anecd. 14313. 
1564. 15924. 22110. 

Ithpe. .fol:}; anteced. «: »fol:« Mt. lOsC. 
Pl. «foll Luc 14 24BC, al. «-— Luc. 1. c 
A. Impf. 3. wfoK^ s. {;jB^; etc Ptc 
MfoksB s. IpB&uo. — 1. vocatus, appellatus, 
nominatus est, 11. cc, Gen. 223. Js. 60 14. 
Mt. 59. lCor. 15 9, pass. V. et N. T. 
Praeterquam Hom. Anecd. 19121. 205 27. 
207 8. 2. lectus, recitatus est 2Cor. 3 2. 
Col. 416 (Ws). l'i-o II. j^fo (Snp) Luc. 10 38A, p. 0. 
pass. emph. {&^;.o, I^j;-», pass. {Ifo (defect. 
scr., nisi fort. = «rn.j5) BC: Mt. 212, 
Luc 1930, 24 28A cod., al. Csuff. 3. /. 
6,h^'rJ» Joh. 1 1 1 A, oil;jB BC. Pl. a) {K-fo 
Gen. 1928. Mt. 935 Anecd. b) Ma* Luc 
9 6A, p. 0. Mt. 9 35C. 14 15AC. Luc 
517A cod.(?)C. 8lBC. 13 22AC; »wV«jb 
Luc. 912. -Y«j» Mc 827A; » BC, Luc 
1322B; {ioit Mt. 1415B. Luc 5i7(A?)B. 
9 6BC; Ip» Mt. 935A, p. 0. B. /. — 
vicus, oppidum, 11. cc, Mt. 10 11. 14. Luc 
81. 952. 1712. 2413. Joh. 742. 1130. Vit. 
Eulog. ZDMG 56 259 8 a. f. (t6 XT^fia). 
^\.^ t lfc-;jB if) -epiywpo; Gen. 1928, cf. 
Luc 9 12. 

*l^. «fo (Formam non intellego ; alias 
ifnQ, lljjo) Jon. 4 6*. emph. {1«;ajb (nescio 
an comparandum sit Sl^j? m.) v. ''7. 9. — 
cucurbita pepo, 11. cc *o;j3 Pe. ofA s. w»fo A pass., o-vj» 
Mt. 815C. 929BC, et saepe BC. cx>m* 
Mt. 26 49Anecd.2. [ofo A: Mc 530, al., 
ter]', etc Impf. 3. oofja^; etc, pl. vOafA^ 
(Luc 619 et 819BC) s. v«^?^ (11- cc. 
A. Jo. 39); etc Imp. pl. «a«^ Ex. 169. 
Ptc. act. ^fo (Luc I233BC); etc pl. 
^f* (Mc. IO35A, al.), ^jL^fo (1. c. B, 
al.). — appropinquavit, accessit tetigit 
(cf. Jacob. ZDMG 55137, n. 1), 11. cc CkfJB 184 Jjo^^ et pass. ; sequ. ^ Mt. 9 29. 2128. Hebr. 
416; al.; Jtoi»- Mt. 43; , v<*^ Luc. 15 25. 

*^;jB. emph. Iski^ji m. — propinquitas 
Eph. 2 17. 

A^fA pass. G. suff. e»:v>fjB; etc. /. j. — ; 
0. suff. u9>N-.aj;jb Luc. l36A, p. 0. BC. 
Apocr. Dam. fol. 2^. Pl. ^j^p» (pass.), 
st. cst. «i^^jB Luc. 222A (cett, om.). C. 

suff. 3. /. eixa-.fjB Luc. 168A, o^fO BC. 

\p«M^{j> Luc. 2 44; v!^A4 — 21 16. ^ia^v-» 
Vit. Abrah. Qidoo. ZDMG 56 256i8. /. 
^^;jB. [C. suff. 3. /. ei^.a^;aiB, incertum, 
Ps. 44 15]. — propinquus, proximus, con- 
sanguineus, vicinus, 11. cc, Num. 5 8. Dt. 
137. Jo. 115. Job. I621. 1712. Mt. 543, 
et saepe alibi. 

o#jB pnj?) Jo. 2 7. emph. jofjB. C. 
suff. 3. m. o^fjB Sirac. 46 6. Pl. ^;jb, 
^U Luc. 219 Ev. 128B, ^^^ Ev. 
132B. emph. JLl— . C. suff. ««afjB Sirac. 
46 3. m. — bellum, 11. cc, Ex. 153. Js. 
4225. Jo. 25. 3 9. Zach. 9 10. Job. 22 10. 
Mt. 246. Hebr. 1134. Act. Adrian. fol. 
2^. — Cf. Uoo L Pe., Ithpe. 

*v^^a;jB. emph. j.— . Pl. U— . m. — 
Lellator, pugnator: lahi^^ij» U'^^^ SvSpe; 
i:oXe}jLiaTai Jo. 3 9. j(Ka;jB Jlob populus 
bellicosus Sirac 46 6 (a LXX prorsus 
absonat). 

^tojB. emph. Jl:&;ojb (A: Mc. 1241), 
JiJoiaA Joh. 820B (sic leg. pro Jjlixsiojb). 
C. suff. yj— , etc Pl. ^^;aa Mt. 2 11. 
Hebr. 5 1. [emph. JLoaiojB Mc 12 4lB, 
cf. Joh. 1. c. : leg. sing.]. C. suff. \^««MiavqLjB 
Luc. 21l(A). m. — oblatio, sacrificium: 
^XoxapTTcuai; Js. 40 16; duaia Jo. 2 14; 
Suipov Mt. 2 11. 523sq. 84. 23l8sq. Luc 
214; cf. Mc 144. Hebr. 5i; al. Hom. 
Ox. 95123. Mt. 276 (xoppav); XaTpeiaJoh. 
16 2. jLaiajB i>joi (pro quo codd. BC hic 
illic perperam JLAiaiojB o) '^a^o(f\}ka.yi.io^ 
Mc 1241.43. Luc 211. Joh. 820. 

Pa. ojUB s. ia^;jB; etc. Impf. 2. <a#jBl; 
etc. Imp. i^iM s. <a-pB; etc. Ptc act. >a;juo s. «a^fjaip; etc — adduxit, obtulit 
Ex. 281. Mt. 1716. 25 20 Anecd. (cett. 
w^l). Mc 2 4. Luc 1211. 2336. Act. 
16 20; pec. sacrificium obtulit Mt. 523sq. 
84. Mc 144. Hebr. 5 3; et saepe al. 
Praeterea Hom. Ox. 9 5122. Hom. Anecd. 
172 3. 18114.23. Lit. 705 6. 

*o;aa (JLa;ojB). emph. JL — . m. — oblatio, 
aditus (irpoaaYcoYT^) Eph. 2 18. 

Ithpa. oiJBl:!. Impf. pl. \^fjBk>; etc 
Ptc ofjBJ^ue ; etc — 1. appropinquavit, 
c V Gen. *33. Ps. 90 10. Hebr. 7 19; loi. 
Vit. Anton. S. F. 78 10, cf. Mt. 1 18. 
2. adductus est, c '^, Mt. 18 24. S. ob- 
latum est sacrificium Js. 60 7. Hom. Anecd. 
1734 (cit. Phil. 217). Act. Adrian. fol. 2^ *uuV*. JLm;ojd (^^nrrij?) /. — calvitium 
Dt. 141. Js. 152. Am. 810. uju9QjO N. pr. n^^p (Pes. ^|9-e) Kope: 
Anecd. 10518 in praescripto Ps. 46, ubi 
leg. uuu;ajB wjLs o^^^ ..Ojjjt^ vOA^ eU 

t6 tsXoc UTtep Tuiv uioiv Kope t{*aX|JL6^; cf. 
lin. 1 (praescript. Ps. 45), ubi lacuna hiat. *Jlaa.^VO («31fcD")lp, vid. Low. Pfl. 
p. 355 sq.). Pl. ^ao^fjB. m. — TpipoXo^, 
tribulus Gren. 3 18. >\.^;j3 (dissimilatione ex ^f^ J^tDllD 
natum videtur, cf. ZA 1903, 266, n. 1). 
A, p. 0. BC; etc Imp. pl. ov^t^, o:^fjB 
— exsiliit Jo. 117. Luc l4l. 44. 623. 
Hymn. Anecd. 111 12. sa^^a N. pr. if) KpiQTTf]: '* ujia ol 
KpTJTe^ Tit. 1 12. j^fJB ib. in marg. 
*-JL^fa, pl. ^JL^fjB — Kp^xei; Act. 2 11. JL i k V j p (sic!) N. pr. KupT^vTj Act. 2 10. 

-iufjB Mt. 27 32 Ev. 201 C, 210B. emph. 
JLiJLi^ ib. Ev. 20 lA, Ua..;jb Mc 5 2iC, 
JLoa;^ ib. A. (Praeterquam interdum 
varie corruptum legitur.) — Kuprjvaio^, 
11. cc r 

^E ifnou;jD ;^^. pr. Kupi^vto; vel potius 
Kupivo; (cf. Blass. Gr.2 p. 10. 14) Luc. 
22B; .£D4A;fAj» A, p. 0. C. »<0<><f 185 iflDt^^JD (B), ^tOrJi^r^ (A, ;?. 0. C) 

xepafjLiSoc (cf. Krauss. 2 569) — tegula 
Luc. 5 19. *V«-'^- *v*J*' emph. y^. Pl. jjUfjB; 
c. suff. -«ijj». /. Mt. 24 31 Ev. 162AC, 
sed m. ib. 156A, 162B. — 1. cornu 
arietis Gen. 22 13. 2. bucina Ex. 19 13. 
Jo. 2 1. 15. Zach. 914. Mt. 62 A (cf. Jf*). 
24 31. iThess. 4 16. 

*^fjB. Impf. 3. ^fju Zach. 9 14. 
2. ^fj&^l Mt. 62B, ^fjBl A cod. (LU 
nihil aliud est quam ^). [C ^pfal]. Imp. 
pl. «ufjB Jo. 2 1. 15. — cornu cecinit, 
11. cc. *j»-0 (cf. „Homon. Wurzeln" p. 40). 
Jj.fj>, (jfjs (Mc. 1 35 BC. Joh. 82 B [C ib. 
j-j-fA]). emph. {lj*fa Jo. 22. /. — dilu- 
culum Jo. 1. c. L.f« ^ op&poo diluculo 
Luc. 24 1 AB. Joh. 82; Ivvupv (var. 
lect. Ivvu-^a) Mc. I35AB, cf. Hom. Ox. 
9 7016. Ij*f« «^ « Mc. 1. c. C. Luc. 
24 lC. 22 (omnes codd.). IjfjB J<»\ Trpoc 
5p&pov Ex. 1916. 

Pe. (denom.) ^fj». Imp. jo#jb. Ptc. 
act. jf*, pl. ^— , ^j^jj» (Lit. Dam. IIP). 
— 1. diluculo fuit s. fecit alq. Gen. 19 2: 
^lTlo ^jfA >pll Dam. , ^j^jl ^yfjs ^il 
Lect., 6p&ptaavTe; areXeujejde. Ex. 9 13. 
iReg. 119. Job. 7 21. 2. diluculo pro- 
fectus est sequ. '^ 1. Gen. 1 9 27, lol- 1. 
Lit. Dam. III^. PuTT); Tit. 2 2; /. Ttpeapo-CSec Tit. 2 3. 
2. pl. seniores (itpeapu-epoi) Mt. 2123. 
263.47.57.59. Mc. 831; al. Hom. Anecd. 
19013. 191 19. *au9 II. jjui (st. abs.; syr. I^^mm). f. 
— stipula (xaXafir)) Ex. 157. Jo. 25. *JL^^, ^uuu. (?) Ps. 77 57. emph. 
J^iin Ps. 4510. C. suff. «4-m; etc. /. 
— 1. arcus Zach. 9 10. 13. Ps. 11. cc. 
Hymn, Lect. 138 7. 2. arcus coelestis 
Gen. 913. 14. 16. 

Pe. denom. *^^ju>. Imp. ^qajb — arcum 
inteudit Ps. 44 5 (pro Ivxetvov, quo verbo 
ynn redditur, quasi esset ^"inn. Errabat 
Schwally in Idiot. p. 85). *j ^O t f> . emph. IKa«;jb. /. — cranium 
Mt. 27 33. Mc. 1522. Pl. Uaajub (A pass.), 
p. 0. al. JLmjb Mc. 831AB. Luc. 20 lA. 
C. suff. 3. m. ^ijuAi (A pass.), p. 0. al. ; 
•**juuB BC pass. (e- 9- Mt. 2123. 263). 
/. pl. IKaam Tit. 23. — i. senex jtpea- •^JUD (cf. Idiot. p. 86). ^^ Joh. 
17 8 Ev. 52 A, «^QuB pass. i^uLjtajB Js. 
10 20. 407; al. (creberrime codd. BC); 
.^.AA Joh. 740C. ib^OA C: Joh. 6 14 Ev. 
39 et 17 8 Ev. 190. emph. j^oj» pass., 
^ULAOJB Joh. 3 21 C. IKaojb 2 Cor. 4 2. 
C. suff. o^^oA. m. — veritas, 11. cc, 
Js. 115. Jer. 1120. Ps. 44 5. 904. Luc. 
16 11. Joh. 114.17. Rom. 125. 2Cor. 4 2. 
Eph. 1 13; et pass. al. Hom. Anecd. 
1795. 195 20. Hymn. Lect. 138 3. Lit. 
Dam. III^- 

(l^u^ojb) ^ojb « adv. — 1. vere, re 
vera, dXTjOuic 3Reg. 827. Js. 407. Joh. 
147; alibi; cf. 4 18 (aXY]Oe<;); Itc' aXTjOeiai 
Mc. 12 32. Luc. 4 25. Joh. 442. 6 14; 
ovTa>c Luc. 23 47; otxaicu; Luc. 23 41. 
Praeterquam Vit. Anton. S. F. 7916. Act. 
Adrian. fol. 1' (ter). Hom. Anecd. 17215. 
Lit. Dam. 11'. 

(tluhJtOAa) ■^ ft'>'»'> — id. Js. 10 20. Mt. 
2216. Mc. 533. 

.^u^ (p^^) pass.; 4ju> Job. 17 10. 
Joh. 530C. iuuu) Joh. 8 26C. [^ojB 
(e confusione cum voc. praegressa exortum 
videtur) Joh. 826B, ^ojb Joh. 7l8B.] 
emph. JL^-ufc». / id., ^jub Dt. 13 14 186 M Anecd., 2Cor. 6 6; al. [i-^ojB Joh. 1935 
Ev. 207 et 239 B]. emph. Ih^jjui» s. 
Ih^jLa (Joh. 151 Ev. 53BC, Ev. 135C). 
Pl. ^AJ^KtLjt s. ^t^iij> (2Cor. 6 8). emph. 
Jjk^ukju», JLi..^.juB (Job. 17 8), J,^««i> Joh. 
423B. — verus, 11. cc, Js. 25 1. 43 9. 
Ps. 85 15. Prov. 13. Sirac. 18 29. Mt. 
22 16; al. Phil. 43 (YVYjaio;, cf. Pes.). 8. 
Tit. 1 13. Hebr. 10 22. Hom. Anecd. 
17417. 1752. 

Jk^i^»jB (A pass.), p. 0. al., Ka^ >ajB 
Luc. 213BC, C saepius {e. g. Mt. 1433). 
K-Wj» Mt. 27 54 Ev. 213 C. adv. — 
vere, 11. cc, Num. 22 37 (sic leg.). Luc. 
24 34. UtLJ» CB^p) {pass.), U.ILJ» Mt. 2526 
Anecd., u*U ib. v. 24 Ev. 165B. emph. 
UjLt>. f. id. Pl. /. yUj^ (Js. 812, al.); 
emph. liUnjB, JN- .*/> (Js. 404 Lect. 88). — 
1. durus, asper, 11. cc, Num. 1329. Dt. 
3127. Js. 8 21. Eccl. 7 18. Luc 35. 2. mo- 
lestus, gravis Hom. Ox. 963 7 (cit. Mt. 
23 4). Impers. ^ JLm grave, molestum 
est alicui Luc. 1824. '^ looi ixa diffi- 
cile fuit alicui Hom. Ox. 9 57 20; cf. Luc 
1 87 (aSuvaTEiv). 

JL« s. u*jB (^tJ^p, emph. SJB^j?) m. — 
duritia, molestia; hinc adv. (ut samar. ^tJ^lpn, '•IS^pi „duriter" JLaj^a Mt. 1923AC 
[B mend.j, tu>Aa Luc 939B, lUbOA:^ ib. 
C, Rom. 57: aegre, difficulter. JLjuia 
^^Amm jj-OYiXaXo; Mc 7 32. 

ttjLAJB lEeg. 1 15. st. cst. JkajjuB Dt. 10 16. 
emph. iJbo.^ Luc 3 5B. /. — durities, 
11. cc tl-QuuL&a jxoYii; Luc 939A haud 
dubie corrector effecit ex **aas,, licet sileat 
editor. 

Pa. uajb; etc. Impf. pl. 2. *^sj>l — 
durum reddidit Ex. 832. 9 12. 35. 10 1. 20. 
27. 11 10. Dt. 10 16. 

*u*ftjB. C. sufi". 3. m. QM*«JB (A, p. p. 
BC). m. — durities Mt. 19 8. Mc 16 14. 

*-aju> («^ltS^p). emph. J_.aA». m. — 
obstinatio, contumacia (aTrefOeia) Hebr. 4 11. 

Ithpa. ujubU. Impf. JLjuBftt- (Mt. 17 2oA2 
UufliLi^, vix recte). Ptc. ujub^ub — 1. in- 
duratus est, obduruit animus Ex. 9 7 35. 
2. restitit alicui, c. ca p., Ex. 9 17 (Ifx- 
TCoStCsiv); sequ. '^^ p. Mt. 17 2oAC 
(aSuvaxeiv. B om.). 

Aph. Pf. 2. \ajubI — induravit animum 
Hom. Anecd. 2109 (loc mutil.). JlMfn.fcsja xdOiajxa (cf. Land. Anecd. 
part. lat. 1 9 1 sq. Christ et Paranikas, 
Anthol. gr. p. LXII) Hora. Anecd. 10518. lih^jji xtdcxpa — cithara Job. 2 1 12. **^l^. «^; Js. 15 2, ante Luc I24A, 
al. emph. JLju». C. sufi". e»ju); 3. /. 
6uui Mt. 24 31 Anecd., al. [o»jui; Prov. 
17% V. ^Lect. 25]. 2. yju;; etc Pl. 
^juui Gen. 2 10. st. cst. mju; Jo. 25, jju; 
(vid. mox composita), ujbv Col. 2 16. emph. 
Uuki Num. 4 46. C. suff. 3. /. «aMJUi Mc 
621A, oMui BC. \Q6tJLju;, ^poMui.; den. 85 
et saepe al., ^poMt^; Mt. 24 3iB. 27 39B, Ev. 211 AC, al., vo«»a; Mt. 27 39 Ev. 203 C. 
, v&aju; Luc. 2 1 28 C. m. — 1. caput Gen. 315. 49 26. Js. 9 14. Job. 1612. Mt. 
536, et pass. al. 2. summum, summitas, 
extremitas Gren. 85. Dt. 13 7. Jo. 2 5. 
Mt. 24 31. 3. principium (a.pyi\) ^^^- 2 10. 
Dt. 1112. Prov. 17. Col. 216. Hebr. 61; 
ante Luc I24A et saepe al. in prae- 
scriptis. ju; « a principio Hora. Anecd. Ji 187 <k{ 207 25. 26. Lit. Dam. I fol. l^; ait' opx^; 
Js. 42 9. 4313. Sap. 98. Mt. 194.8. Luc. 
12, cf. 2Petr. 34; iz apx^c Js. 43 9; xot' 
dp^ac Hebr. llO; h ap^^ Gen. 1 1. Joh. 
llsq., al. Sv(u9ev Luc. 1 3. <ft*i ^; l» 
Ttt dpyaTa Js. 43 18. «^i; ^ denuo: 
«4«} ^; {1;q1.1 i^ -aXiYYevctrta Mt. 19 28A, 
(BC *>« ^; 'l). 4. princeps, dux Gen. 
1 16. 18 (utroque loco pro dp^T^). Num. 
446. Js. 96. Mc. 621. Luc. 22C. «>; looi 
%^ Sp^etv, dominatus est Gen. 126.28. 
Js. 1110 Anecd. 

Ihct^l nui patriarcha Act. 2 29. 

Ua^l 4u;, vid. .a^l III. 

^Q»A «*; dp^iepeu; princeps sacerdotum 
Hebr. 2 17. 4l4sq. 5l. Hom. Anecd. 1725. 
207 3. 4. JLiAM» «<; Mt. 26 3. 51. 57 sqq. 
Hebr. 9 11. Mom; v««mu; Lit. 6962. Fl. 
Uie^ ujuv A ^ass., Mt. 24C. Act. Andr. 
et Matth. fol. 1' (bis). 2'; i.Ajc»ju*-v Mt. 
21 23A; Uiow» iiu; Mt. 2657 Ev. 195AC. 
27 1 A2, Ev. 208 C, al. [Uiiii»; JLiuv A corr. 
pass.y, sed Uj6»juu; A: Mt. 26 59 Ev. 180, 
Joh. 19 6 Ev. 198; Ui<^ «.; Mt. 1. c. Ev. 
195A, BC Anecd. pass. 

Ilttie^ 4u; i. pontifex, princeps sacerdos 
Hom. Anecd. [207 2]. 20820. 2. ponti- 
ficatus Luc. 32. 

l&««jLXa tfu$ 6 dp^iauvdYtuYo; Luc. 
13 14. 

larkotuos <iu; praesidiam Luc. 2046 C; 
liwooi-00 iiu; ib. AB, Mt. 236, Mc. 12 39 
(ai irptoToxa&eSpiat). 

lAsgy-» «>; 6 dpxtTeXwvT); Luc. 192. 

Uj>]h» **i 6 dp^dYYeXo; 1 Thess. 4 16. 
Lit. Dam. IIP. 

\ vid. p. 189». 
JiVO'^; 4u; I 

o*l; Col. 2 10; ^i Hom. Anecd. 2082. 

emph. iJboA^; Js. 42 10; IIoa; Js. 10 10. 

C. suff. Qilo*; ; etc. Pl. v'***' Col. 1 16. 

emph. lloA^; Luc. 12iiC, al., Ililaju; Luc. 

1. c. B; al., tliloAV Luc. 1. c. A. /. — 

1. pl. dTTap^ai Dt. 12 17. 2. principatus, 11. cc, Js. 9 6. 7. 43 4. Col. 2 15. Lit. 696 5. 
3. pi. principes B,om. 133. 

*o>. o; s. <al; (Mt. 416C. 28 2 B. Mc. 
933B; al.); 06; (cf. Dalra. Gr. 65. 116. 
Hieron. rob) Luc. 2227A, p. 0. ib. al., 
Mt. 23 17.19. Luc. 716, eraph h>i. f. 
id.f emph. lita;. Pl. ^H^f^t et ^;*i3fa;: 
vid. infra. — 1. magnus, 11. cc, Gen. 1 16. 
18 18. 599sq. Ex. 93. 113.6. Dt. 1017. 
Js. 822. Jo. 2 11 (fj.e7dXr), vid. Field.). 
Mt. 18 1; et persaepe al. Act. Andr. et 
Matth. fol. 2"^. 2. maior natu Luc 1 5 25. 

ic»; (V»!> k^i) ^^^- — magno opere, 
valde Lit." Dam. I fol. 2^. 

u.a; (Apass.), p. 0. al., ^al; Joh. 431 C. 

^ap^et (cf. Dalm. Worte Jesu, 1898, 

p. 269. 272sqq.) Mt. 237. 2625.49. Mc. 
1121, et saepe al. (vid. concord.). ^; 
iTTtsTdTa Luc. ITiaAB, ^^; C (sic leg. 

pro vA«0; 'c*^' ((^«PP^O Jo^- 11 8 A- 

«uoa; (A, p. 0. cett.) — ^appouvet (cf. 
Dalm. op. cit. p. 267. 279sq.) Joh. 2016; 
Hom. Ox. 9 7015. 

cko; st. cst. i^y]) tn. — multitudo 
Hymn. Anecd. 113 19; cf. uao;. 

*aa; (Dl). emph. Itoa;. C. suff. e*— , 
etc, y. — magnitudo, maiestas Luc 943. 
Hebr. 1 3 = Hom. Anecd. 20426. Lit. 
707 1. 

^{.a; (pl. voc. o;). emph. l-o^;. /. 
^fa; s. vL=>w»; (Luc 2 1 1 1 C). emph. Ibia^; 
Dt. 1021, al. C. suff. 3. m. cK— Dt. 
11 2. — magni Gen. 116.21. I820. Num. 
13 29. Dt. 117 (leg. JL*afa', vid. tab.). 
Mt. 2424. Mc 132. Luc. 1. c; l49. 12 18. 
Joh. 150. 520. 1412. 2111. lCor. 1231; 
alibi. Hymn. Lect. 1385. Pl. /. virtutes, 
prodigia Dt. 10 21. 11 2. Act. 2 11. 

*^A*afa; (pl. voc. o;). C. suff. 3. m. 
^aiAfa; Jon. 37: -o»o— Mc. 621A (hinc 
corrig. B). Luc. 1947E; «u^fa; Luc ib. 
C. v««»^^r^^ ^c- 10*2. Luc I947C. — 
optimates, principes, 11. cc. Ui 188 «:&« Mt. 1824. Pl. v«a5 Ojan) Jon. 4li; 
vjaai Ps. 907 (sic leg. pro \oJLa5). /. — 
myrias, 11. cc. 

*ouo» (cf. Nold. p. 519). emph. 1^*3? 
Js. 537. C. suff. 3. w. ot^i Joh. 129 
Ev. 266 A, <j»iiAai 129 Ev. 4A. 36A; p. o. 
BC. Pl. JU^; Js. 40llLect. C. suff. 
1. uAxas Joh. 2115A, p. 0. BC. m. — 
agnus, 11. cc. *Jb> Pe. Pf. pl. oa;. Impf. pl. ^aai-. 
Imp. pl. 03?. Ptc. act. «La? (Col. 2 19), 
pl. ,jo5. — 1. magnus, multus fuit s. 
evasit, auctus est Gen. 122. 28. 8 17. 9l. 
7. Col. 2l9. Hom. Ox. 9 5524 == 567. 5621. 
2. superbus evasit Jo. 220 (cf. Pes.). 

uA«i (st. abs. et cst.) Lit. Dam. II^ = 
Hymn. Anecd. 11224; 1U7. Hymn. Anecd. 
11214. emph. j^oi pass. C. suff. opksoi 
Ex. 1516. Ps. 8 2. \o«MAoi Hom. Anecd. 
184 22. m. — magnitudo, 11. cc, Eph. 
119. Hebr. 8l. Hom. Anecd. 18714 JLxaoi 
y.rSo*; if) }JLeYaXo7Tp6TC£ia aou Lit. 70410 = 
Ps. 70 8, cf. Ps. 8 2. uAo^ |jLe7aXto; 
Phil. 4 10. 

Pa. Pf. 2. Ij^i. Impf. 3. Ur^. Ptc. 
act. /. Jjo;m, pl. m. ^Aape. Ptc pass. 
l^fM (Luc. 4 16), /. JLxape. — 1. crescere 
fecit Js. 61 11; auxit 4221; longum fecit, 
produxit, promisit Mt. 235. 2. educavit 
Jon. 4 10. Luc. 4 16. 3. magnificavit Luc. 
146. Lit. Dam. I, fol. 2'. II'. \ 

*-»ai (== ^m, ut opinor. Cf. ZDMG 
56254, n. 3). C. suff. 3. m. «MOAi. m. 
■ — capillus: uiui; 'i 7] x6[XT) Job. 1612. 

*uai. emph. I^Aai (Sri"'^")) Hom. Anecd. 
20017. C. suff. 3. m. oiJ^i (A, p. o. 
cett). /. — usura 1. c, Mt. 25 27, Hom. 
Ox. 9 53 24. 

Ithpa. uaill. Impf. pl. ^^ik^ — 
1. auctus est Mich. 54. 2. educatus est 
Vit. Anton. S. F. 1045. 

Aph. uail, 2. tuLail — multum, mag- 
num fecit Gren. 19 19. Jo. 2 21. Luc. 158. *»jua>. ouaai (samar. VD"I. Cf. Nold. 
p. 517. Idiot. p. 87.) pass. emph. i^woai 
pass. C. suff. 3. m. otjuaai Hom. Anecd. 
20717. m. — pulvis, 1. c, Apocr. Dam. 
fol. ^»"; xoviopxo; Ex. 9 9. Js. 10 6. 
Job. 2118. Mt. 1014. Luc 9 5. 10 il; 
7ou(; Gen. 2 7. Ps. 4326; j^ Js. 633. *>^aJ I. ^5.ail Gen. 1 24. 6 14. Luc 
237. /. JL^kail Gen. 2 10. Mc 8 9; al. Hom. 
Anecd. 20117. 2025 (cit. Joh. 1139). — 
quattuor. »mv AovaW quattuordecim Mt. 
1 17 A, ^jas^^il ib. B, Lect. 121 16; 
^iiS^V:>il Mt. 1. 1. C (bis)] ^m-VAai Lect. 
141. _ Determ. JL^u^oi («nj;an«) iK^il 
(cf. Nold. p. 484, Praetor. ZDMG 48, 
p. 366 sq.) 01 xeacjape; Svefioi Mt. 24 3lBC, 
ubi Anecd. .-loka'»!, sed A wkuiAil, quae 
mira forma praeter hunc locum quater 
occurrit: Js. 11 12. Lect. 65 7. 7015. 
Hom. Anecd. 20916: U»^ «KjLi.3il, quare 
pro forma mendosa haberi non potest. 
Cf. etiam l.>Ka:^3aft. 

u^ijoi quartus Gen. 1 19. Lect. 25 8. 387. 
emph. JL— Gen. 2 14. Lect. 5l. Lit. 697 4. 
/. emph. l»ai.Aai Mt. 1425A, p. o. Hom. 
Ox. 9 6714; tNN.->i Mt. 1. 1. C. 

^A^avi quadraginta Mt. 42A; p. voc. 0. 
Gen. 74, al. Hom. Ox. 957n.i2. Anecd. 
13110. 1564. *>io> II. Pe. >4^i Luc 243oA, ^a.Aai 

ib. B; ^ai pass. (^aJii A: Luc 22 14; 
Joh. 1312). pl. oi^i Joh. 6 10. Lnpf. 
2. ^a:&il; N^oa-f^ s. ^;;i^.af.» (BC pass.). 
Imp. ^4ai, <^oai — - recubuit, accubuit, 
11. cc, Mt. 8 11. 1419. 15 35. 26 7. 20. 
Luc 7 36. 14 8.10. 17 7. Joh. 610. 2120. 

^oAi, 'iuLai s. 'i.ai (BC j?aSS.), pl. ^*i-oi 

s. ^^A^ai (C pass., e. g. Mc. 6 26. Luc 
749) — qui accumbit vel qui accubuit 
(utrum hic illic qatil an ubique cttll in- 
tellegendum sit, ambigitur) Mt. 9 10. 267/ 
Mc 215. 6 22.26. 1614. Luc 5 29. 7 37. 
49. 1410. 22 27. Joh. 6 11. 12 2. Vit. r «a4 189 y^ Anton. S. F. 90 12 (abi leg. ^taai, ut ipse 
cod. habet). 

*^*a; (fort. qdtdl Nold. p. 474). Pl. 
U^«A« — discumbens Mt. 22l0sq. 

JjL^oat (A), p. 0. BC — jjL^oai *.; 
dp-/iTpixXivo; Joh. 2 9. Vox ambigua. 
Num. forte = t<*J?l3T (vid. praegressum) ? 
an, quod mallem, st. eraph. pl. abstr. 
^»a; = )lAm (PeS.)? 

*>aAPB. emph. i^.Apo (syr. i^;^, al. 
va). m. — uterus Gen. 49 25. 

l.AXOApe — "^xXitTta: J.*:fcaav» tui Mt. 
236A (Lag. 302) B, Luc. 148B; «.; 
Ji.a3^ Luc. 1. c. A, jJ- pl- et voc. 0. C; 
Ui.aapo jjju; Mt. 1. c. A (Lag. 301) 
C: pro T) -pcoToxXiffia. Similiter redditur 
pl. al 7;pu)ToxXi7iai : jjk^«dp» «ui Luc. 147B. 
2046BC; k>.^i» iik.; Luc. 14 7 A. 2046 A; 
jjcwaap» JLut Mc. 1239A, p. 0. BC; 
jAS^oa p o ujL»; Luc. 1 4 7 C. Quaeritur igi- 
tur, utrum st. emph. pl. vocis »^t^.ftap» 
(nom. abstr., syr. JA3a£d) sit, quo punc- 
torum pl. auctor respexisse videtur, an 
st. abs. nominis fc^ri^yl3"10: uxoap» s. 
J^a:»p0 (ut u^aaj» s. Jxoajje „bapti8ma**, 
alia id genus). 

Aph. Ptc. act. 'i^po (A, p. 0. cett.) — 
discumbere iussit Luc. 1237. *ja$ Pa. (talm. ^^^) Ptc. act. j^ap. 
Anecd. 1113; pl. ^y^v» Hebr. 1 22. — 
aspersit Hebr. 1. c. Itaque verba ft^\^ 
JL^ Hymn. Anecd. 1. 1. vertenda mihi 
videntur „qui rore aspergit". Aut fallor, 
aut initium est cantus cuiusdam in hono- 
rem Johannis baptistae. Land (in parte 
lat. p. 193): ,,quicanque requiescit in 
umbra". 

Jthpa. Ptc. jAi&u* — aspersus est Hebr. 
913 (^avT(Coo5a). 

iaa» N. pr. Pepexxa (n^ai.; Pes. Jjiaj) 
Gen. 49 31. voluptates (^Sovai) Tit. 3 3. 

[IK,,^^^» id. Luc. 8 14 A corr. Vox 
syriaca. Anecd. Ipojwot]. *JL^. Pe. u^; Mt. 227B, i^ pass.] 
etc. Impf. 3. j»^;- Dt. 1 1 17. Ptc. act. 
u^i. — iratus est, 11. cc, Js. 12 1. Mt. 
522. 1834. Luc. 14 2lA in marg. 1528. 
Eph. 4 26. Hom. Ox. 9 518. 

i^oi Job. 169. Mc. 35A, u^oi Eph. 
2 3; jo^i Luc. 6 lOA, p. 0. BC. Mc. 
35BC. emph. ti^oi. C. suff. 3. m. ^l^* 
Col. 36. 1. -i^oi pass., wi^i Js. 10 6. 
[-li.^oi Js. 63 6, forma manifeste mutata 
ex st. emph.]. >^L.^oi Eph. 426. m. — 
ira, 11. cc, Dt. 1317. Js. 9 19. 10 5.25. 
42 25. 633. Jer. 3937. Hos. 14 5. Jon. 39. 
Mt. 3 7. Luc. 3 7. Col. 3 8. Hebr. 4 3. 
Alibi. 

Ithpe. Pf. UL^ii^? — iratus est Act. 
Philem. Anecd. 169 14 (cf. ZDMG 
53 713). 

Aph. Pf. pl. ou^il — irritavit Ps. 77 58. <^^*>^. Jj-^5s»' — locustarum quoddam 
genus Jo. l4 (bis). 2 25, pro 6 jBpouyo; s. 
ppoOxo;. Nihil tale reperio in dialectis. 
De b)nu quivis cogitat, sed quomodo inter 
sese cohaereant me fugit. *'^^'- *V^i. C. suff. ^» Mt. 
4 6BC, ,Xs^i ib. A et Prov. 1 15. Pl. 
JA^i Dt. 11 10. Hom. Anecd. 17523. C. 
sufF. «.oX^i pass.; «oX^i A pass. Act. 
148, ■.«•o— Mt 28 9A, al. ^S.;;^ Luc. 
835C, olss^v ib. A et IO39A; v«^)^^* 
(Act. 1 6 24 cod. ms. ; al.) ; etc. (Persaepe 
punctis Ruhkdkhd, quod vocant, instruc- 
tum). /. — pes, 11. cc, Gen. 8 9. 18 4. 
Dt. 1124. Js. 312. 6013. Ps. 5514. Prov. 
1 16. Mt. 22 44. Luc. 7 44sqq., et persaepe 
al. ^A^i ^Ailj TeTpaTToSa Bom. 1 23; 
hinc corrig. ^**\^^ 'li Gen. 1 24. *;a^ Pe. Pf. pl. Impf. pl. 190 uwOl s;ua^;^ Dt. 1310, BC pass., v^o^v^ A: 
Joh. 859, 1031, al, p. 0. Joh, 118 Dam. 
Ptc. act. yi^i s. )aj>^i (Luc. 20 6 C); etc. 
— lapidavit, 11. cc, Ex. 174. Mt. 2135. 
23 37. Joh. 8 5. 10 32sq. Hom. Anecd. 
175 1. 

Ithpe. Pf. pl. oso^iH Hebr. 1 1 37. Impf. 
3. >v^*io Ex. 1913. Ptc. pl. ^*sa^;iuo 
Ex. 826. — lapidatus est, 11. cc. 

*»*^^. Aph. Pf. «^W — sensit (abs.) 
Vit. Sct. cod. ms. 

«A^t (inf.) Prov. 1 4. emph. II:—. 
Pl. c. suff. v^-t^"^*^'' Hebr. 5 14. /. — 
sensus, intelligentia , aiaOyjan; Ex. 28 3. 
Prov. 1 4. 7. ; pl. ata&Tfjxrjpia Hebr. 1. c. 

*IV Pe. Pf. pl. 3. /. -Ijv Anecd. 182 ii. 
Impf. 2. ijil Ps. 37 2. Ptc. act. U pass. 
f. JL»« Tit. 2 12. — 1. aravit (aporpiav) 
Luc. 17 7 (ut targ. 8*71. Cf. etiam ^\jb 
aravit [sensu propr. calcavit] in dialecto 
'Oman. : Rossler, Mittlg. Sem. Or. Spr. 
Berl. 1898, II, 89 ll. 13, ,y^^ aratrum 
(Freyt.). 2. castigavit, erudivit 11. cc, 
Prov. 9 7 Lect. 2Tim. 2 25. Hom. Anecd. 
1. c (cit. Ps. 157). 

Q;pe. emph. 11«)^. C. suff. <4. — . Pl. 
^lojfiB Hora. Ox. 9 5216. /. — castigatio, 
disciplina 1. c, Dt. 11 2. Js. 504sq. 535. 
Prov. 12. 7sq. 

Ithpe. Ptc pl. m. ^;ikao, c pron. 
enclit. pl. l. ^jLi^«iKM 1 Cor. 1132 (sic 
leg.). — castigatus, eruditus est, 1. c, 
Ps. 89 10. 2Cor. 6 9. 

*i3?J Fe. Pf. 1. Kaji; etc Impf. 1. 

«0;K> Jo. 2 20; pl. ^^ir* S. >^0;^ (A 

pass.)', etc Ptc act. pl. ^ji s. ^j^m 
(Joh. 5l6C). Pass. ^e^!* s. ^j» (Mt. 
5ioBC). — 1. persecutus est Dt. 11 4. 
Mt. 5l0sqq. 44. 2334. Luc. 21 12. Joh. 
516. 15 20. lCor. 159. 2. expulit, Ix- 
Sitoxeiv Jo. 2 20; propulsavit, AfJiuveaOai 
Ps. 117 10. *«o;i. emph. iAO;i — pcrsecutor Ps. 
4317. 

Ithpe. Ptc pl. ^;i&;.M — persecutionem 
passus est 2Cor. 49. *oo<> Ithpe. Pf. ocKill Ex. 1916; pl. 
oaoivl;! Luc 2437A, p. voc. 0. BC. /. 
u^rkoiiJkl Mc. 165 Ev. 217 C (Hinc corrig. 
in Anecd.); etc. Impf. 2. ooi[i]U Jer. 
3010; etc Ptc <aio«i&ue; etc — territus 
est, timuit, 11. cc, Mt. 24 6. Luc 21 9. 
[Vit. Anton. S. F. 7816: loc mutil.]; 
sequ. ,« r. Hymn. Anecd. 11313. Lit. 
701 21, vel p. Phil. 1 28 (dizo). ^oii Pe. Pf. ^o.i A: Mc 9 24, Luc 
19 4, p. 0. pass. i^oti Mc 1. c B; ^«i 
A: Mt. 2748 Ev. 204, Luc 1520. 3. /. 
it^oii (Joh. 20 2 A); etc Impf. ^^eir< 
Jo. 2 9, >9^oo)p 24. 7. Am. 812. Imp. 
pl. o^oiv lCor. 9 24. Ptc. act. i^oii; etc. 
— cucurrit, 11. cc, Gen. 18 2. 19 1 Dam. 
Ex. 9 23 (pro ippe^e interpres eOpe$e 
legisse videtur. Silent codd. gr.). Prov. 
116. Mt. 288. Luc 19 4. 2412. Joh. 204. 
16 (gr. om., sed vid. Pes. «^). Eom. 1213. 
lCor. 924. 26. Hom. Anecd. 17226 (cit. 
Phil. 2 16). Sequ. ^^ xaraTpe^eiv im 
Tivt Job. 16 10; i^A ottbxetv Rom. 930sq. 
1419, xaTaSitbxeiv Mc 136. 

*4ooii. emph. JL— . pl. JLi^ooii. — cursor 
3Rg. 1428. Hom. Anecd. 18625 (cit. Job. 
925). [17324. 17411?]. ^^MbaoJ N. pr. Ruben Fouprjv, Pes. 
'^oi, Dt. 116. ^a:^o^ N. pr. Popoa|jL (Pes. >i^ajwi) 
Mt. nA bis, p. 0. 3Eg. 1425. Mt. 1. c 
BC, sed ^iuCiAoi V. ^ C. vjuO^. wk*oi A: Mc 9 16; p. 0. Ex. 283. 
Js. 11 15, al. emph. JL«of. C. suff. o»juo^; 
etc Pl. a) ^o» Luc 82B. Hebr. 1 14. 
emph. lk*.oi Mt. 816BC (A om.). lOlBC. 
Luc 4 36. 618. 721BC. 1020. [I»u«a*i Mt. «•« 191 101 Anecd.]: ll:i**«v Mt. lOi Ev. 287 A, 
II:4j«ovEv. 245A. b) ^ov Luc. 82AC. 
emph. JLu-ov Mt. 827A, cf. 24 3lA, p. 0. 
al. JLyov Mt. 826A. — 1. spiritus, anima 
Gen. 12. 617. 7 15. Ex. 283. Js. Il2sqq. 
Mt. lOl. Mc. 1 10. Luc. 721. Act. 1 8. 
Rom. 5 5; et persaepe alibi. V. et N. T. 
Lit. 69516. 6985. Hom. Ox. 9 66 15. Hom. 
Anecd. 19113. 26. Lit. Dam. I fol. 2^ 
Act. Philem.- Anecd. 169 5. 2. ventus 
Gen. 81. Ex. 1013.19. Jon. 1 4. Job. 
21 18. Eccl. 114.5. Mt. 725; et pass. al. 
Hom. Anecd. 183 22. Act. Adrian. fol. 3'. 
— Cf. jiaj. 

[liuMOi („spiritus") Luc. 829C. 9 42B: 
leg. l-«oi]. 

*^oi. Pl. /. i&LUA*oi — spiritualis 
Lit. 706 21. 

*»A*-oi. /. Uuoi Mt. TlsA [C JLijyoi], 
Uu9i B. — amplus, spatiosus, 1. c. ^woi Pe. Impf. pl. >po|- Joh. 2ioA, 
yi;.^ BC. — inebriatus fuit, 1. c. 

ouoi. pl. ^o». /. — 1. ebrietas [i.e8rj 
Jo. 15. Luc. 2134. Eom. 13 13. 2. |xe- 
9ujjxa iReg. 1 11. 15. 

*-oi (-oi). /. ^oi 1 Reg. 1 13. Pl. 
i-ov Mt. 24 49A2, p. 0. B. Jo. 15. Act. 
2 15, jLioi Mt. A (sic leg. pro ^oi), C 
(sic leg. pro ^oi), JLuoi Anecd. — ebrius, 
11. cc. 

Ithpe. Pt<;. /. j.>oiKM — inebriatus fuit 
1 Eeg. 114, 

Aph. Pf. 2. i«oiJ; etc. Impf. 3. .-o;-; 
etc. Imp. woi?. — potum praebuit Js. 
63 6, Jer. 384. Lit. 6971 (cit. Ps. 64 11) 
= 7041. 705 4. 706 9sq. }>oy Pe. Pf. 3. / Jkioh; pl. «»i — 
1. altae evaserunt aquae Gen. 7 20. 2. in 
altum sublata est arca Gen. 7 18. 

>ii Js. 409, al. emph. JL»i Js. 9 12. 17; 
al, / id. emph. IhiMi Gen. 222. pl. /. 
Ibuoi. — altus, editus, excelsus, 11. cc, 
Dt. 112. Js. 921. 104. Prov. 9 3. Mt. 48. 171, 27 46. Luc. I35A. Pl. /. a) loca 
alta, edita Gen. 49 26 (,3ouvoiv Aqu.). Jo. 
3 18. b) res altae, excelsae Eom. 12 16, 
*)Boi. emph. Jbooi. C. suff. o»woi; etc. 

Pl. C. Suff. wOMOi Js. 1034. yOBOi JoU. 

24. m. — altitudo, 11. cc, Gen. 6 15. Js. 
711. 352. Luc 24 49. 

%opB. Pl. JLaMopb. m. — JjkAopoa in 
excelsie Job. 16 19. 22 12, Sap. 9 17. Mt. 
219. Luc 2 14. 19 38B. Hebr. I3. Lit. 
704 7 (cit. Luc. 2 14) = 708 1. Lit. Dam. I 
fol. 2'. 

Aph. y^il s. ^i{ (Mt. 26 51 C). 2. Kjo^iJ 
s. io»il (Joh. 2O15BC); etc Impf. 3. 
>i-;- Luc 125 Ev. 278 A, p. 0. al. y>^iU» 
Js. 5310, y>ia Luc 1. c B, Ev. 285 C. 
2. yu.il s. >iil; etc. Imp. y^il (Joh. 
1915A); etc Ptc act. >u,pB s, >»p» (Joh. 
129 Ev. 266 B); ^aiJL» Ps. 45 10 (sic leg. 
pro yli»). Pass. /. Jbaps s. JLao^po (Joh. 
20 lC). — sustulit, abstulit, removit Ex. 
831. Dt. 135. SRg. 1428, Js, 94, 12. 14. 
53 10. Am. 98. Jon. 36. Prov. 1 12, Mt. 
1420. 15 37. Mc 24. 6 29. 8 8, Luc 125. 
Joh. 129; al, Hom, Anecd. 187 7 (cit. 
Job. 934). 19116. Abstulit copM^, aMTCW 
(cf. Nold, p. 516 sq.) Mt. 14 2. 26 51. 
Mc 6 16. 

Ithpe. >i-ill Js. 53 8. Impf. 3, yi-«*s- s. 
yiiK^ (Mt. 9 15BC. Luc. 535, sic leg.). 
[semel yi^ilK- Js. 11 13]. pl, ^ihi, Joh. 
19 3lA, p. voc. 0. BC (confusioni cum 
J^i adscribendum videtur, cf. ZDMG 
53 709). Imp. yi-ill. Ptc yfc*ibts>; etc — 
sublatus, ablatus est, 11. cc, 3Reg. 825. 
Js. 1027. Mt. 2121.43. 2529. Mc 1123. 

Pol. yxMOi S, yukMOi (Phil. 29 Lect.). 
Impf. 3. yiM9'rt Mt. 2312A, cf. Luc 
I814A, p. 0. cett.; etc 1. p. c suff. 2. 
yiMMo;,« Ps. 29 2. pl. 3. m. «jomo;.* Hymn. 
Anecd. 11120; etc Imp. yoooi. Ptc. 
act. )aMOf»; etc. — 1. elevavit, exaltavit 
Ps. 34. Job. 174, Mt. 2312. Luc 14 11. 
1814. Joh. 3 14. 828. Phil. 29; fluvium jL»«( 192 yLMi (ut intumesceret) Lit. 7065; vocem, cla- 
morem sustulit Js. 409 Anecd, (Lect. j)l). 
2. met. exaltavit Ex. 15 2. Ps. 292. Hymn. 
Anecd. 11117. 

tt&uooi. emph. {lojaMoi. C. suff. oi. — . 
f. — 1. altitudo, celsitudo Jac. 1 9 ; cordis 
i. 6. superbia Js. 9 9. 10 12. .2. auctus 
fluvii Lit. 705 8. 

fLioo'r» (ptc. pass.) Ps. 46 3. emph. 
hay»9'^ pass. [A>»opo Act. 1 8]. Pl. /. 
^3aaoo;.M. — excelsus (5«{<i<jto(;) 11. cc, Ps. 
455. 563. 7766. 81 6. Sirac. 46 5. Luc. 
132. 35C. 76. 635AB. 8 28. Act. 1617. 
Hymn. Anecd. 11118. 1127. Pl. /. res 
excelsae Js. 125. 

Ithpol. yoooUl; etc. Impf. 3. yLAiihs.f 
Luc. ISuA, p. voc. 0. pass.; etc. Imp. 
>]lmo;II. Ptc. yODoi&uo; etc. — 1. exaltatus 
est Js. 124.6. 5213. Jer. 38 37. Ps. 8 2. 
4b 11 (bis). 4610. 56 6. Mt. 23 12. Luc. 
1411. Joh. 3 14. 1232. Act. l9. 2. se 
sustulit Gen. 1913; auctus est fluvitis Gen. 
7 24. Lit. 6969. 70710. 3. met. superbivit 
Js. 10 34. Jboo> N. pr. ii Tw|jLr) Eoma Eom. l7. 
15. 2Tim. 1 17; uMoi Phil. 4 23 (in post- 
scripto). 

*uJoo». Pl. ^juoeoi Stud. Sin. 111471. 
emph. Usooi, UASooi (Mt. 27 27 Ev. 201 B, 
210 A), «^oi, uMoi (BC pass.). [De 
^JLsooi Act. 16 21. Lect. 1618, ^juMot et 
^AMoi pass. vid., quae ad *u^X^ notavi]. 
— 1. Eomanus Joh. 1148. Act. 16 21. 
Lect. llio. 1618. 4015. 4610. 5012. 587. 
123 1. 2. pl. milites, aTpaTiwxat (cf. 
Noldeke p. 518) Mt. 89. 2657. 27 27.33. 
2812. Mc. 15 16. Luc. 3 14. 7 8. 2336. 
Joh. 192. 32. 34. Vit. Anton. Stud. Sin. 
1. c. (= Migne P. Gr. 26 900 B). 'H 
(jTreTpa Joh. 18 3.12. 

u.^.A4)joo; adv. 'P(o|xaiaTi Luc. 23 38 
et Joh, 19 2oB. u.^.xBjbDo; 11. cc. A, Joh. 

C. [LUC. C u^.xojj000i]. i£Ddd09 N. pr. 'Poucpo; Eufus Mc. 1521 
(A, p. 0. cett.). 

to» N. pr. : vid. loi.;. 

*J>. emph. Ij;. C. suff. 3. m. ai);{ 
Eph. 6 19. Pl. JLj; [Ijlv Luc. 8 lo corr.]. 
m. — secretum 1. c, Luc. 8 10. 1 Cor. 
13 2. Eph. 19. ITim. 3 16. 

«aju> N. pr. Pa/ap Mt. 1 5 (A .;^';; 
Pes. AJw';). OQ-uo» N. pr. 1. Poop, Poa)p, Pes. c»oju;, 
Num. 13 22. 

*wuL>$. \jm\ m. — lapis molaris Mt. 
2441; '; Aua mola Ex. 11 6. [ijw;^,M: leg. J,^;ls>», q. v.j. ;aju5 Fe. Pf. 3. /. buo**;; etc. Ptc. act. 
^; s. >ajuw;; etc. — dilexit, amavit Mt. 
65. Luc 1614. Joh. 113.36. 1225. 1627. 
Tit. 2 4. Hom. Anecd. 194 5. Hymn. Lect. 
138 18. Lit. Dam. II^. 

>bw« Act. Adrian. fol. l'^, >»jju; Joh. 
1912B. C. suff. o^jo**;; etc Pl. c suff. 
3. -4Mjy; Joh. 1513A, p. o. B (al.), ujaa^; 
1. c C. 1. uiOA,;, wJboMV (A pass.)\ etc 
— amicus, 11. cc, Dt. 13 6. Luc 7 6. 124. 
1410. 1529. 2116. Joh. 329. llll. 15l4sq. 
Act. Adrian. fol. 1"^ (lyis). 

^jlsoj-;, ^^; (Mt. 9i3C), ^Asa*uv (Dt. 
1317 Anecd. 223. 2Tim. 1 16 Ox. 18 ib. 
Hom. Anecd. 1815). emph. U>ojw;. C. 
buff. .-oiojy;, -o»o— Hom. Ox. 9 57i4; 
yxso**; s. ^; (Ps. 14212), yjojuu; ZDMG 
562514. 1. uiOA.; Js. 6010. m. — miseri- 
cordia, 11. cc, Gen. 19 19. Js. 637. Jo. 
213. Jon. 29. 4 2. Ps. 84 8. 85 15. Sirac 
467. Mt. 5 7. 913. 2323. Luc l54A. 58. 
1037. 2Cor. 41. Gal. 6 16. Eph. 24. Col. 
312. Hebr. 4l6. Hom. Anecd. 18315.26. 
Hom. Ox. 9 57 16. Lit. 707 18. 708 10. 
Lit. Dam. II>-. \ lll^. 

JjkMju; misericors Lit. 7058: leg. Juoju;. 


193 Ma\ *« (Hebr. 2 17 Lect. 118. 
Hymn. Anecd. 112 U. 11319). Pl. [abs. 
^jaMA.i Rom. 12 10: leg. ptc. act. ^;amm«]. 
emph. JLxu^) Mt. 57. — misericors, 11. cc, 
Jo. 2 13. Jon. 4 2. Luc. 635. 

*ajLMA*i. emph. It— . C. suff. 3. m. e» — . 
/. — misericordia Hom. Anecd. 1 7 7 25. 
1784. 181 19. 1986. 20217. 

^4mo« Luc. 1418A: vid. rad. ajw;. 

lihpe. Ptc. act. yuuihu» — dilectus est 
Joh. 1421 Ev. 184. 

*^»j^ij». emph. k^AMr» — misericors 
Lit. 70910. 

Ithpa. yJJih\ (A: Mc. l4l, al.); etc. 
Impf. >uw<&L» ; etc. Imp. ^il:{. Ptc. ^;&uo 
— miseratus est Dt. 13 8. 17. Js. 917. 19. 
121. Ps. 405. 561. Mt. 927. 36. 14 14. 
15 22A. Mc. 141. Luc. 1713; pass. N. T. 
Hymn. Lect. 136 4. *y^y (cf. Idiot. p. 89. 126) Pe. Ptc. 
act. fHi s. t**»»; etc. — confisus est, c. V»., Js. 814. 17. 1020. 21. 
Luc. 189BC. Phil: l6. 122. 4217. h^l IfAJUl adv. confidenter Jer. 3937. \OwMi m. — confidentia 
denter Lit. Dam. I fol. 1'. 

Pf. 1. I:,j-iU. Ptc. VOjM^a confi- Ithpe. Pf. 1. K 
fisus est, c. '^, 
Anecd. 18114. 20. J^' i&ue Ps. 242. 562. Hom. [^j**i Ps. 32 pro dXipsiv, OjMi{, Js. 10 20 
pro doixeiv : fort. leg. ^jjA., Oj*A.{j]. *flu*» Pe. juni pass. (J^i Luc. 245iA), 
M (Luc. ib. B). Impf. 3. jbo**;^; etc. 
Imp. xojwi; pl. ojBOAti pass., ojaoAioi Mt. 
924A, ojMi ib. B et Luc. 1327B. Ptc. 
act, ju»i; etc. — 1. procul stetit, absti- 
nuit Jo.. 2 8; c. « r. iThess. 43. 2. dis- 
cessit, abiit Ex. 828. Zach. 1112 (Lect. 
110). Job. 2114. Mt. 924. 2639 Anecd.i 
(cett. o#j»). Luc. 237. 8 13 Anecd. 910.39. 
1327. 24 51. Act. 14. Hom. Anecd. 20011. 

SobuUbe«8, Lez. syropaL JLjfMO^. jkMi aicesTT] eU t& otcisu) Pb. 43 19; 
"^tt^ jBOMi diToaTa ixii Gen. 199. 

*jijuoi s. *jB«Mi. emph. jL&jwoi (A o) 
pass., U«M« ^c. 83. Luc. 2349A cod. 0. 
m. — distantia, jjiMOi ^ e longinquo 
Gen. 224. Js. 604. 9. Jer. 30 10. Mt. 2658. 
27 55. Mc. 83. Luc. 1623. 17 12. 18l3. 
2349. JLjajwoA- longe Ex. 8 28. Jo. 38; 
jjBjwoiA id. Eph. 2 17. 

okjuwi (Js. 42 19, al.). empb. JLAjuui s. 
Jjuwi (Mt. 14 24BC). /. {^juu-i Js. 436. 
Pl. ^jLAJwwi s. ^jLAjwi (Eph. 2 13) — distans, 
remotus, 11. cc, Dt. 137. Jo. 38. Mc 1234. 
Luc. 76. 1513. 20. 2413. Phil. l27. Hebr. 
7 26. 

Aph. Impf. 3. Ajuw^. Imp. jiMil — 
amovit Dt. 13 10. Eccl. 11 10. *au>i *Jju.i. Pl. {K*jwv (sic) /. — 
reptile Rom. l23. *i^jL>> (hebr. nni, syr.-arab. v.1^^5 ' ^^' 
etiam Lidzb., Ephem. 1 176 de pun. nmDi<(?). 
Rad. incerta, fort. '^^)- C. suff. 3. m. 
«tkAii (A, p. voc. 0. BC); genus non 
cognoscitur. — -tuov, vannus Luc. 3 17. 
Cf. Idiot. p. 89. [ibuupo spuraavit: leg. Kvpo]. *ouu>. »M-i (st. cst.) Gen. 8 21. Phil. 
418. C. suff. 3. m. oMJu». m. — odor 
11. cc, Joh. 12 3. 

Aph. ouui{ — olfecit, odoratus est Gen. 
8 21. *»n->. *A*i (targ. samar. «p^"]). / (?) 
Jjui. — vanus (xevo;) 2Tim. 2 16. — 
Cf. lj»i. 

^i (si recte se habet, per dJLc\ nata 
est forma defective scripta ex ]|5''^; sin 
minus leg. ^i) lCor. 15 10. / ju»^i Col. 
2 8. Phil. 23. Pl. / ,JJi*i Job. 22 9. — 

I. vacuus Job. 1. c 2. vanus Cor., Col. 

II. cc Ka^i 1jua*1 xevoSocia Phil. 1. c 
i. emph. (liojAji. / — vanitas, res 

13 Jju» 194 Un vanae s. irritae Jon. 2 9. Eccl. 1 1 8. 10. 
oua^t »^A\att!w xsvoXoyouvte^ Js. 8l9. ^xjx*'^ 
eI; xevov frustra Hom. Anecd. 173 i = 
Phil. 2 16; «xbA' 2Cor. 61. autufa xeva 
frustra Job, 2 1 34. 

Aph. A*il — evacuavit (Ixevwaev) Phil. 
2 7 (Lect. 10). 

Pol. ^«oi Phil. 2 7 Dam. , ^«i ib. 
Lect. 112. — i. q. Aph., 1. c. 

Ithpol. Pf. pl. «iJBo>ll — evacuatus est 
(}jLaTaioua{)ai) Rom. 1 21. 

Jl*-> N. pr. Prjaa (Pes. 11»"») Luc. 3 27 

B. 29 C. 

*^i y*^i (^^Sn). Pl. /. ^:*AA^i (sic) Ps. 
5422. — tener, raollis, 1. c, Mt. 2132 (C 
mendose). 

*cx^h Pe. c^i Joh. 1214A cod. B, 
«M» ib. C, Stud. Sin. Impf. pl. 1. oaj>p 
Hos. 144. — vectus est, equitavit, 11. cc. 

<ajkai (A.pass., p. 0. al.), oji Mt. 21 5B. 
— vectus, equitans Zach. 9 9. Mt. 21 6. 
Joh. 1215. 

JLaa*W (cf. Idiot. p. 89, add. nn33"|« 
Dan. 56) Phil. 2 10. Pl. Ih^^il Js. 35 3. 

C. suff. 3. m. «s.&taaa?l Mt. 1714A2, p. voc. 
0. al., 2. y— Vit. Sct. cod. ms. (cf. ^)- 

1. Eph. 314. pl. 3. vott^— Mc. 1519. 

f, — genu, 11. cc, Mc 1 40. Luc 58. 

*ckj? (33"1). emph. Jboi. — eques Ex. 1 5 1. 

*JLa^f». C. suff. 3. m. oi^^siArao. Pl- 
^^fM, ^jojfjo Stud. Sin. 111469, ^xaospo 
Js. 4317 Lect. 76. emph. |]^t=»j»f». C. suff. 
3. in, Qt)^j>fso; spai\.3aApe Dt. 114. /. — 
currus Gen. 50 9. Ex. 154. 19. Dt. 1. c- 
Js. 4317. Jo. 2 5. Zach. 9 10. Lit. 69513- 
Vit. Anton. Stud. Sin. 1. c (leg. 'soa pro 
'so, ; vid. Migne, P. Gr. 26 900B, cit. Ps. 
207). 

Aph. >a-9»l — equitare fecit, sequ. acc. 
p. et '^ iumenti Luc. 1034. 

^V^^ N. pr. PotxriX (Pes. w'i) Mt. 
2l8A, p. voc. 0. C, VJiU B. *^> Pe. ^i Luc 2429BC, ^i ib. A. 
Impf. ^^t-» Luc 9 12. Ptc. ^U. — se 
inclinavit dies Luc 11. cc. ^U ]), axXtVTQ? 
Hebr. 1023. [De ^i S. F. 743 vid. 
*^ Pe.]. 

Aph. ^'i\ s. ^il (Joh. 1930); etc Impf. 
3. ^r- Luc. 9 58A, p. 0. al., ^^ Luc 
1. c BC, Mt. 8 20 BC. pl. s^iU Jo. 2 7. 
Imp. ^il ; etc Ptc act. ^ijbo Ps. 85l; 
pl. ^jjjpo; etc — 1. trans. inclinavit, 
flexit: a) inclicavit caput Mt. 820. Luc. 
958. 24 5. Joh. 1930; aurem Ps. 44ll. 
85 1. h) flexit iter Jo. 2 7; sequ. ^ Ps. 
43 19. c) convertit pedem a via (^) Prov. 
Il5. d) flexit, mutavit ius Js. 102. e) in- 
clinavit hostium acieni Hebr. 1 1 34. 2. intr. 
a) se inclinavit regnum Ps. 45 7. h) se 
convertit Ex. 10 6; sequ. '^ loci Js. 9 20. 
c) devertit, c ^ loc Gren. 19 2sq. , lo^ 
p. Prov. 94, ii^ r. Gal. Il3^ (Hinc 
corrig. v'). 

oiail (infin.) /. — deflexio, defectio 
(exxXiaic) Jer. 29 32. 

*vmi>». J.m.a; («DD"1 = "]) Mc 24A; 
p. 0. BC. Gen. 8i3. C. suff. u*aa; Mt. 88 C [AB wLm9i, corrupte]. Pl. ^kmj>i. 
m. — contignatio, atlYTr), 11. cc; IhS.i 
^jtxadi t6 TpiaTe^ov Act. 209 (sic leg., 
cf. ZDMG 53 707). Jlioi N. pr. Pafxa (Pes. iKjoi') Js. 1029. 
Jer. 3815. Mt. 2 18 (ubi A corr. Iioo5, 

sec Pes.]. Jbo^ Pe. Jboi; etc. Impf. 3. iaof^; etc 
[1. Jbo;.^ Am. 9 8: leg. >.f- = yx^f^]. Pl. 2 
yoaoil Mt. 7 6A; etc Imp. um; (pass.) 
Uoi Zach. 1113 Lect. 110; pl. o»i. Ptc 
act. JL»» s. u»;; etc Pass. Jbo»; etc, pl 
m. <-fc»i s. ^asbI; (Mt. 936 C). — iecit, pro 
iecit, abiecit Dt. 1118. 25. 4Eg. 220. Js 
911. Jon. 17. 12. Zach. 1113. Ps. 2119 
Job. 1613. Mt. 46. 7 6. Mc 617B (AC 
aliter). 124iBqq. Luc. 2 19. Joh. 15 6; u»t 195 ^t alibi. Sequ. Vk^ resupinus se incurva- 
vit (avaxoTrxeiv) Luc. 1311. (Cf. |l). '* 
^jLAio* radicatus est Eph. 3 18. Ur^l oMi 
Vbk. eTTiiiaXXeiv ric ^sipoc im riva Mt. 
26 50 (cf. Aph.). JUuu Pyi»] h»i ir.zaxoi- 
viae ce Act. Adrian. fol. 2"". Ptc. j^oss. 
iacens, pec. morbo afflictus, Mt. 86. 14. 
9 2. Mc. 24. 7 30. Luc. 525. 1620. 

Ithpe. u»il/ Hom. Anecd. 1895. 3. /. 
hU»il\ Mt. 1347A. Impf. 3. u»i&u Job. 
15 6 Ev. 185B, isBiK* Mt. 5 29A, al. Etc. 
Imp. uj»ill s. JL — . Ptc. iMilus; etc. — 
iactus, abiectus est, se abiecit, 11. cc, Mt. 
3io. 630BC. 2121. Mc. 1123. Luc. 39. 
Joh. 12 6. 2Cor. 4 9. 

*.o.i (^Dn). Pl. ^hn — deceptor 2Petr. 
3 3 (e|X7raixTT)i;). 

o^JLMi /. — fraus 2Petr. 33 (efXTraiY- 
ixovri). 

Aph. umW Gen. 221. Impf. 3. |Mp; etc, 
pl. >^^ Js. 11 14 (sic leg.), al. 1. Ua^ 
s. tosfi. [Imp. pl. omW Luc. 54A, gloss. 
Inf. «.oDpe Mt. 1526 A, ex Pes. assumptum]. 
— i. q. Pe. Gen. 2 21. Prov. 1 14. Mt. 
2527. Mc 7 27. Joh. 2025. Sequ. acc. r. 
et V p.: tradidit, ^aXXeiv Mt. 2527 (ubi 
solus cod. B Ev. 95 '^ pro V habet). 
"^ »«^l uMil i. q. '{ ly»i Gren. 22 12. Js. 
118. 14. Luc 2112. Joh. 744. *jLio> Pe. Pf. pl. ouoi. Ptc act. uo?, 
^mi — innuit Luc 122. 62. 5 7. 

uei (ton, fu»j)- Pl- ^"•* Prov. l6. m. 
— aenigma Prov. l6 (alvq|i.aTa). ub^» 
obscure Hom. Anecd. 1898. *ouapi *«mm«4. Pl. ^juuMoi Jo. 310. 
emph. iJuuMMo; (sic) 3Kg. 1426. (Genus 
non cognoscitur). — hasta, 11. cc *^i jLeW A: Mc 1242, Luc 18 3; 
p. 0. al. emph. l&;lMil A: Mc. 1243, Luc 
213; i?. 0. al. Pl. ^W Job. 229, Luc 
4 25AC, B ^AaoW. emph. J»c\j.il. C. sufiF. 
>p«t&;^W. — vidua, 11. cc, Dt. 10 18. Js. 917. 102. Ps. 7764. Mt. 2314. Mc 7 26 
Dam. (a prima manu ex Uim%\ correctum). 
1240. Luc 237. 426. 7 12. 185. 2047. 
212. Hom. Anecd. 18022. 26. 

*,Qio> (]1B-|. Kad. incogn.). Pl. Uifut^i 
— Num. 1324. **maoJ Pe. Ptc act. /. JLxaso?, pl. ^^aM« 
— serpsit Gen. 1 21. 26. 28. 30. 

JLeoM; Gen. 7 14. 21. 8 17. 19. emph. iKxoMi 
Gen. 1 30. Pl. abs. ^^mMi 1 20. emph. 
ll^snMi 1 26. 28 ; {J^.mjoa; 1 24. /. — reptile, 
11. cc Alibi {Vi.m»i sensu collect. usur- 
patur: 1 35 (c. /. sg. iunctum), cf. 6l9sq. 
7 8. 23. 81. *♦•»). «Mi Gen. 15. 8. 13. 19. 23. 31. 

emph. Um; («Kto"!) A: Mt. 1423, 20 8, 
2620; p. 0. pass. Usoo* («B^O"^) Gen. 38. 
Mt. 816B, 2757AB, et pass. BC («. g. 
Mt. 1415. 28 1). m. — vespera, 11. cc, 
Gen. 811. 191. 49 27. Mt. 14 24. 20 8. 
2620. Mc 1119. Luc 24 29. Joh. 6 16. 
2019. Hom. Anecd. 2115. 6. seo^H^ioy Joh. 19 38A, p. 0. al. ; ^buo^i 
Mt. 2757A, p. 0. Mc 1543 Anecd., Ev. 
207 C; a»&aa-5 Mc 1. c A. — N. pr. 
'Apifiaaa(a(;) (Pes. {Wi), 11. cc *V> Pa. Pf. 3. /. Kui; etc Impf. pl. 

2. y^ii. Ptc act. ^pe, pl. ^JOJrM, ^jOAJjJe 

(Joh. 641 C. 62 A). — murmuravit Luc 
197. Joh. 643. lCor. iOlO (his). Hom. 
Ox. 9525. Sequ. Vk. p. Ex. 167. 8. 173. 
Mt. 2011. Joh. 641. Hom. Ox. 9 519. 13. 
5210; '^•ajB^ Luc. 530; a^ \i^ r. Joh. 
662. 

>jui (]^y\) Joh. 712. emph. |i«i; Sirac 
467. C. sufiF'. >^«i; Ex. 167sqq. w. — 
murmuratio (YOYYua^xoc) 11. cc "»>.;, 'a..A': vid. «^;!. *>aci Palp. Pf. 1. bok.p.; — confregit, 
contudit Js. 633. 13* K» 196 K»( *KJ I. Pe. Impf. 3. K^. C. suff. 3. 
m. eUAr^f; Mt. 26A, ouxf- C. Pl. ^^f*. 
Imp. K? Joh. 2I15C, uxi ib. AB. Hom. 
Ox. 9506. Ptc. act. JLx»; etc. — 1. trans- 
pavit Js. 4011. 615. Mich. 5 4. Ps. 22l. 
Mt. 26. 833. Luc. 834. 177. Joh. 2115 
= Hom. Ox. 1. c. 2. intr. pastus est Js. 
Il6sq. Jon. 37. Mt. 830. Luc. 832; de- 
pastus est, c. «a loci, Hom. Anecd. 20114, 
cf. 2Tim. 217. 

*K». emph. joi.». Pl, v5ii.5 (Luc. 28). 
emph. lc^i. — pastor Js. 4011. Jer. 38 10. 
Mt. 936. 25 32. 2631. Luc. 28. 15. 18. 20. 
Joh. 10 2. llsqq. 16. 

J.i.fsp Joh. 10 9 A, i^po Jo. 118, p. 0. 
Joh. 1. c. BC. •*:».;.» A: Mt. 830, Luc. 
832, Joh. IOI6; p. 0. BC. emph. Iktxi.<:» 
A: Mt. 8 3l6q., al., p. 0. cett. C. suff. 
oiKa^^; etc. Pl. ^^JLjLxpo Js. 357. emph. 
IkjiXfjo Jo. 1 18. /. — 1. pascua (vo[jli^) 
Joh. 109. 2. grex (7roi[xviov, i^iXri) 11. 
cc, Js. 4011. Jer. 38l0. Mich. 54. Ps.7752. 
Mt. 2631. Luc. 28. 12 32. 

Ithpe. Impf. pl. v*^^^ — pastus est 
Js. 14 30. *K> IL Ithpa. Impf. pl. 1. ///x4^j 
2Cor. 35. Ptc. K^Kso Act. Adrian. fol. l^ 
(sic leg. pro JLfc.?ioo) — 1. curavit: jlo 
«ijl jL^itoO; iiul {oat OUTE Ti<; Tivi TrpojTT^as- 

Tai Act. Adrian. 1. c. 2. meditatus est 
2Cor. 1. c. ti-» m. — tonitru Joh. 1229A cod. BCD; 

cf. )a:^i. 

Aph. t^il — intonuit Lit. 696 14 (cit. 
Ps. 28 3). to^^ N. pr. P00&, syr. lixi, Mt. I5A 
(an corr.?), lo» BC. [)tc»>» m. — tonitru Joh. 1229A: corr. 
ti-i 6 Pes. mutavit]. •*^J Pe. — excitavit (perraro ita syr., 
vid. GGA 1895, p. 673) i^^o» •i.i bellum 
excitavit contra alqm ('^) Sirac. 466. 

*i^> Aph. Ptc. act. i^;jo, ^;jb, 
fco^fjo (Luc. 939C) — spumavit Mc. 9l7 
[corrupte AB ^^ pro *&.., C uulpo]. 19. 
Luc. 9 39. **9$. *A'i. Pl. ^» m. — conclave (cf. 
neosyr. \a\ apud Macl., Dict. 295) Gen. 
6 16 his (vid. «^il, sub rad. *^il I). *o3>. *JL«i (JL«»). /■ U»i — profanus, 
nequam 2Tim. 2 16 (piprjXoi;). 

♦oaA». C. suff. y»o»l:*Afl4. / — mollitia, 
pigritia Hom. Anecd. 19411. 

Aph. Pf. 2. Kxsil, pl. 1. ^^«1 — re- 
liquit Hom. Ox. 9 72i5.20. 

*u.»po (ptc. pass.). Pl. / lijLA»f* — 
manus remissae Js. 353. 

^t^$ N. pr. 1. PacpiSeiv Ex. 171. 

[*>fiasi: vid. «mdi]. *H^i III. *v«^*. emph. JLoji^t. m. — 

propositum, voluntas Eph. 1 5. 

Pa. JLi-i; etc. Impf. 3. JLi.;-.. Ptc. act. 
JLxpe — reconciliavit 2Cor. 5l8sq. Eph. 
2 16. Col. I20. c. ^— ^ Lit. 707 19. 

ui.;. emph. JLax». m. — reconciliatio, 
xaTaXXaYTJ 2Cor. 5l8sq., iXaaTi^piovIlom. 325. 

Ithpa. Pf. pl. 1. ^;juxill. Imp. pl. 
ai-ill — reconciliatus est Rom. 5 10. 2Cor. 
5 20. 

*t^» {^j „tonuit«; ^V"! „tremuit«). *»SVSJ Ptc. pass. / JLfl^po — se movit 
Gen. 1 2 (iTTi^epeadai). 

*«fa;. Pl. (propr. dual.) c. suff. 1. 
uAo;.At — palpebrae (pXe^apa) Job. 16 16. 
(Formatum ex ^JiiAi „continue vibravit", 
ut hebr. n\§VJS)l ex *e\VQV, ^^'^V id.). *J^dJ (cf. „Homon. Wurzeln" p. 71 et 
adn. 1). Pe. Imp. liOAi — bono animo 
fuit Mt. 9 2. Mc. 1049 (sic leg.). 

K*ai — qui bono animo est, fiduciae 
plenus Act. Adrian. fol. H (TeOa^^rjxo);). «« 197 iU •KAa« /. — bonus animus (dapao;) 
Job. 17 9. 

»o> Pe. jBf B. *li (Joh. 9 6B). — spuit, 
exspuit Mc. 7 33. Joh. 96. 

*j»oi. emph. JLao;. C. suff. ^oi. m. — 
sputum Js. 506. Joh. 9 6. 

Pa. Pf. pl. O.BU»;. Ptc. act. ^xnnpo — 
exspuit, conspuit Mt. 2667 Ev. 195A. 
27 30AB. Mc. 1034 Dam. AB. 15i9B. 

*jB;.Ai. Pl. ao^jBt. Ptc. act. ^jLa;j»fj» — 
id. Mt. 2667BC, Ev. 181 A. Mc. 1034 C. 
1519C [A mendose ^juuk>p»]. 

Uai — paxa, pa^a Mt. 522 (cf. Dalm. 
Gramm. p. 138, n. 2). *ouD>. Aph. ptc. pass. pl. ^joj»;.» — 
'» 1} 5(jT)7tToi Ex. 2632. *tJD> Pa. Pf. 3. /. ijj»i — saltavit 
Mc. 622. 

*>&.o> [*K*oi. emph. iKi-aoi Mt. 9 16A 
corr. , cod. t^^^j»;. / — pannus a veste 
avulsus. Vox a diall. lud. aliena Syris- 
mum olet (cf. Gwilliam. Tetraev. in loc.)- 
sinceram lectionem codd. BC, al. serva- 
verunt, vid. voc. insequ.]. 

li^rifi. emph. /i^^p». Pl. ^«^pB Luc. 
27BC {Imald ex ^^ps natum, nisi fort. 
ad sing. *<a>j»;M pertinet). / — 1. pannus 
a veste avulsus Mt. 9 leBC. Luc. 9 36. 
2. fasciae Luc. 2 7. 

*ui:^pB. Pl. t&u&xaope (fort. leg. 
'i.oj»p»). /. — fasciae Luc. 27A. (Cf. 
adn. editoris; mihi tamen lectio tuenda 
videtur). *^W>. x*t^ (ptc. pass. Pa.) A: Mc. 
23, Luc. 5 18; Va;.M Mt. 86; "Wp» pass. 
BC. emph. JU;.» Mc. 24A, jU;» Luc. 
524A, p. 0. al., JL*;^ Mc. 25A. Pl. 
.^.^AP* Mt. 4 24. / lk;\*po Js. 353. — 
remissus, paralyticus Js. 1. c. , Mt. 423sq. 
8 6. 92. 6. 35C. Mc. 23Bqq. 9AB. 10. Luc. 
518. 24. Act. 148. oXikpo (inf.), o\j»v^ {p. 0. BC). / 
aegritudo (fi.oXaxia) Mt. 4 23. 935, 10 1. *)»-•''. >uioi m. — signum Lit. 70520. '"'^i Pe. Ptc. act. ^i — ausus est 
(ToX{i.av) Mc. 1234A (ita repono pro ^^a&; 
BC om.). 

*^j»oi s. ^^Ai.oAi. emph. iv«oi. m. — 
impietas, aaepeia Prov. 1 19. 2Tim. 2l6. 
Tit. 212. 

o^Nfti (Num fort. leg. ^ajioi?) / — '^a 
audacter, t6X|X7) Job. 2127. 

^^auuhi (y^Kh). emph. i.^juii. Pl. ^ — , 
U — . — impius, aoep^Q; Gen. 1823. 25. 
Ex. 927. Js. 114. 252. Ps. 16 9. Prov. 17. 
Job. 1611. 217. 16 sq. 28. Eccl. 7 22. 2Petr. 
3 7. Rom. 4 5. 5 6. Hom. Anecd. 18619. 
Lit. Dam. III^. Act. Adrian. fol. 2^^. 

Aph. Impf. 2. -ijfcil Eccl. 7 18. Ptc. act. 
«ajkf» Hom. Anecd. 18523. — impie fecit, 
impius fuit, 11. cc. 

*t5 [Pe. Ptc. act. ili — tremens Act. 
1629. Ex vers. Pes. assumptum. Dialecti 
ratio postulat Ui = ni?"^]' 

^Jbuli (n^HT). emph. ?it>ii (A), p. voc. 
0. cett. w. — tremor Ex. 15 15. Mc. 168. 

♦itpo. / Hlpp (ptc. pass. — an act. ? 
— Pa.) — tremulus Mc. 533. Luc. 847. 

*otlil (inf. Aph.). emph. tl— . C. suff. 
yaalollil. / — tremefacere, Tpofio; Gen. 
9 2. Ex. 1516. Dt. 1125. *Kuli Pe. Ptc. act. pl. ^ju«ii — ebulli- 
vit, pustulavit (avaCeiv) Ex. 9 9. 

Pa. 8. Aph. Ptc. [act. u,lpo Mc. 9i7C: 
leg. K^p»]. pass. pl. ^juwip» — effervesce- 
re fecit Rom. 12 11. 

uwloi 7». — calor, fervor: ^^*ioi\ji |il )tt 
K-Aa )ao^.aa uuloi ua Kj^o Vit. Sct. cod. 
ms. **oli Aph. (Talm. pmn. Minus recte 
Schwally, Idiot. p. 91 ad Pa. retulit, 
temere B. Jacob ZDMG 55141 ad Pe.). 198 tjA Impf. 3. dah'r^ Luc. 1236A, p. voc. o. BC. 
Imp. pl. •u.lil s. «ujtil (A), ojslW (BC). Ptc. act. dBipo s. A^lfa». — pulsavit, 1. c, 
Mt. 7 7. 8. (A t-^, jjut) ^ass., r* Luc. 4 33B. 
emph. IjjL* (A..^ C: Mt. 9 33, Mc. 726. 
29 sq., Luc. 4 35). Pl. ^r**, U»^ [JL-^^JL» 
S. F. 10216, vix recte editum] m. — 
daemon 11. cc, Mt. 424. 8 16. Mc 1 39. 
Luc 441. Joh. 7 20, et persaepe N.T. Hom, 
Ox. 9 705. [7315.19]. Hora. Anecd. 1845. 
Vit. Sct. cod. ms. {pass.). «ifjk*! ooi dae- 
moniacus Luc 836AB; pl. yoeUj^; ^^«t 
Mt. 833. 

^oJU, N. pr. SaouX (syr. ^oji) Js. 
10 29. 

^Jt*- Pe. (Quot formae coniugationi 
Pa. adscribendae sint, non satis constat). 
^U V(^ss. ^ C: Mt. 2235 Ev. 92; 27ii 
Ev. 200, Mc 932, 1544 Ev. 207, Luc 
163, 1818; B: Mt. 27 11 Ev. 200 et v. 58. 
Palaestinenses nostri igitur Sel pronun- 
tiasse putandi sunt. Hinc '^JL* (A: Mt. 
2235 Ev. 157, Mc 9 20, al.) ita intelli- 
gendum est ut Syrorum occidental. '^JLa.. 
V>i* Mt. 27 58 lectio containinata ex ^jjk 
et^^^ (nisi fort. Pa.). V('«) ^^. 1544 A. 
C. sufF. 3. m. ^U Mt. 2235 Ev. 157B. 
2711 Anecd. Luc 5 3. 830B. 3. /. hC^iJi. 
Mc 625A, Luc. l4iA, p. voc. 0. cett., 
sed J^ Luc C. 2. J^U Eccl. 7il; 
etc Pl. o^U s. o\* (BC pass.). 2. voi^JL» 
pass. \^h\j,jt Joh. 16 24 Ev. 56 C, >pVX» 
Joh. ib. Ev. 189B. Impf. 3. Vd*^ A 
pass., p. 0. Mt. 2246BC; "^oaj-. Jac 15. 
2. "^d*! Joh. 11 22A, p. 0. pass., "^OA^I 
Joh. 1. c B. 1. ^oju [^a*t Mc 1129]. 
C. suff. pl. 2. v^AiVoju Luc 20 3 A, p. 0. 
ib. Dam., Act. Sct. Anecd. 170X4 (cf. 
ZDMG 53 707). Pl. v»^«»*#. 2. v?^o*l; vo^-uul Mc..ll24C, vQ^ijul C pass.; etc 
Apoc o:s.o*I Mt. 547 (cf. oM>m~t]bwl Js. 
1429). 1. ^oiu, "^QjLa (Mc IO35A, p. 0. 
C). Imp. ^OA, <A.o«,; etc. Ptc act. ^JL»; 
\jU, p. 0. pass. BC. '^jt Mt. 542C. 7 8 
Ev. 68B. I613B. /. jlU, jLU. Pl. ^U, 
^^|a, ^Aaj, (BC 2JCISS.). — 1. petiit Ex. 
112. Dt. 1314. iReg. 117. Js. 7llsq. Mt. 
542. 7 8. Mc 622. 24 sq. Luc 1 63. 5 3. 
Joh. 410. lCor. 122. Eph. 320. Alibi. 
Sequ. '^ r. Mt. 27 58B, sed apud cett. 
acc. Sequ. JvB\A.ma (<<(>nNf-t etc) saluta- 
vit Mt. 5 47. 1012. Mc 1518. Lucl40. 
Phil. 421. 22. Col. 4l4sq. Hom. Anecd. 
18215 (ubi leg. a^JL» II). 2. interrogavit 
Js. 819. Ps. 3411. Job. 2129. Eccl. 711. 
Mt. 613. 1710. Mc 829. 9 20. 31 sq. Luc 
3 10. 14. Joh. 5 12. Act. 1 6, et saepe alibi. 

>^Jkjk (qHdl, samar. '?«^tS^), ^JLi*(6) Mt. 
237A1, Mc 12 38A. ['^JLa* fort. = ^Jjl* 
Mt. 1. c A2. Luc I29A] Vi* Luc ib. C. 
['^J* saepius BC]. m. — JL» \ a* * sa- 
lutatio Mt. 237. Mc 1238. Luc. 1 29. 2046. 
Col. 418. 

*J)U (nV«B^, «Jl^p^XB^; plane convenit c 
syr. Ik^ltf)' C. suff. 2./. ^h^U lEeg. Il7. 
Pl. abs. '[^]\-J* Hebr. 5 7. C. euff. vo^k;!^ 
Phil. 46. /. — petitio, 11. cc 

Pa. (cf. Pe. Pf.) Ptc act. \U» (A bis), 
^Wm (BC) — percontatus est Mt. 24. 
Mc 827. 

Aph. Pf. pl. o:ix*l. Ptc act. ^W» — 
commodavit Ex. 1 1 3. Act. Adrian. fol. 1'^. 

jJJU. N. pr. 2aXa (JU Pes. ■*•»•) Luc. 
332B, Jl» C. "jJU.. 1^'rxa. (ex nn«B^ ortum) pass. l^ 199 hLj-r*. Mt. 2511 Ev. 164B, Luc. I811B, 
W Mt. 1. c. Ev. 164AC, Mc. 1041 C. 
Luc. 1. 1. C. l;* Mt. 1. 1. Ev. 96 B. emph. 
IJ^f^ pass., ll^i* BC pass.; lli^ Mt. 
22 6, p. voc. 0. Eph. 23. /. — reliquiae, 
reliqui (syntaxi plurali utitur, ad sensura) 
3Eg. 14 29. Js. 1111. Jer. 387. Am. 9i2. 
Mich. 5 3. Mt. 226. 25 11. 2749. Mc. 1041. 
I613BC (A hr^) Luc. 810 Anecd. 18 9. 
11. 24 9sq. 43. Gral. 2l3. Eph. 23. Phil. 43. 
iThess. 4 13. t&wpA dein (fort. pro t6 
XoiJtov) Hom. Anecd. 1829. 

Bhpe. ih.jLl Js. 1 1 16. Pl. (v)o«KaI Ex. 
2810. Ptc. pl. m. ^ih^ Js. 1019. — 
relictus est, restitit, 11. cc. 

Ittaph. Impf. 1. fA*iv Luc. 9 61 A, v»^ 
BC — valedixit, c. ^ = aKOTO.aaeadai, 

I. c. (Ineptit B. Jacoh ZATW 1902, 
p. 98). 

[euk^ftjt Mt. 2O12A: leg. o^iUh]. 

Jla-it Pe. U^. Impf. pl. vjiaju — 1. bello 
abegit, praedatus est (irpovojjieueiv) Js. 
1114. 2. sequ. ?>>»■>> captivos abduxit 
vd poHus reduxit (maB^ y\\2i) Hom. Ox. 
9 6111 (cf. Jer. 303). 

]as. (plc. pass.). Pl, JLa>>(V) Luc. 
419A, i.*2ut cett., Js. 61 1. — captivus, 

II. cc. 

jjout Js. 10 6. Jo. 38. emph. {N-»*». 
C. suff. 3. m. ei,h..j.snk. Pl. c, suff. 3. m. 
o,ll.j^ Jer, 303, v»o,lUiut ib. v. 10. /. 
— 1. captivitas, ditaYtoY^j Js. 104, oXf^^a- 
Xwata Jer. 30 10. Jo. 3l. 8. Am. 9 14. Ps. 
77 61. 84 2; ttTroixia Jer. 303. 2. prae- 
datio (T:povo|i.T^) Js. 106. (Non est cur radicem dissecemus; 
significatus primarius est „amplus fuit, 
amplificavit". Hebr. nai^ „laudavit" ara- 
maismus est, hebr. T\2V} „placavit" = assyr. 
paSalu) Pe. 3. f. bt.i'^»; etc. Ptc. act. 
«Ajojt s. uujojt (Luc. 24oA corr. [??], Ev. 
273 B. Eph. 221); etc. — amplificatus est, auctus est, incrementum cepit: auceiv, 
auSaveiv, -eddat Mt. 628. Luc, 1 80. 240. 
1319. Eph. 221. Col. 16 (cod. 'a.a»). 2 19; 
dvaOaXXeiv Phil. 4 10. Sequ. ^;i\» : 7:ep- 
luaeueiv iThess. 4 10. 

Pa. .,..->> (A: Luc. 2347, al.); etc. 
Impf. >,»•>>.. s. i*n,-\Mt ( Joh. 1 7 1 D, Ev. 
52B; al.); etc. 1. oujuu, 0^0*^. (Js. 25i); 
etc. Imp. ..»•■» s. vjujojk (Joh. 17 iB, 
al.); etc. Ptc. act, .M->«y s. >■». *->>>» (Joh. 
1228 Ev. 168A); etc. — gloriavit, lau- 
davit, 11. cc, Js. 3l2. 9 16. 42 10. 6013. 
Jo. 226. Mt. 516. Mc. 212. Luc. 2 13. 
5 25sq. Joh. 17 5. Act. 16 25 (Lit.). Rom. 
1 21. 156; et saepe al. Hom. Anecd. 207 4. 
Lit. 698 5. Lit. Dam, pass. \oomj»1 Km"*» 
I9au|xa(ja!; irpoawjrov auxuiv Job. 22 18 (cf. 
Burkitt. in loc. p. 42; vid. etiam ogol). 

u^oiut (mSK^) 2Cor. 68. Phil. 48 Dam. 
emph. j.— . C. suff. 3. m. ot^aajt. m. — 
laudatio, liraivoi Eph. 1 6. 12. 14; £U!prj}JLia 
2Cor. 1. c; aiScr^ai; Col. 2 19; dperiQ Phil. 
1. c 

J..-t>l Js. 613 (ter). Mt, 24 30 Anecd. 
2Cor. 37sqq,, al. jjuL=ifcl Js, 60 19. 21. 
Phil. 48 (sic leg,), J...->itl Luc. 14ioAB. 
1-yda.Al Joh. 924A, o Luc 21 27 Ev. 128A, 
p. 0. Js, 53 2. Joh. 9 24BC, pass. BC. 
Ij-osuuL Js. 4210. Mt. 2430AB, al. emph. 
liuL^o^l Ex. 282. Js. 405 (Anecd. 223). 
C. suff. oiKmq^aI, otN.n*>itl, oi K j. 7t <i»l; etc 
Pl. ^juAfcl, ^oaaI (vide mox 'h^). C. 
suff. yootKuiiAl Sirac 45 26. /. — lauda- 
tio, gloria, 11. cc, Dt. 1021. Js. 10 3. 12. 
16. 113. 122. 352. 405. 428. 437. 6O1. 
Mt. 2430. 25 31. Luc 14 10. Joh. 850. 54. 
Rom. 133. Eph. I12. Phil, l26. Col. 34. 
iTim. 316. Alibi. Hom. Anecd. 187 24sq. 
I882. Hom. Ox. 96112. Lit. 704 6. Lit. 
Dam. I fol. 2'. Est = ufxvo; Js. 4210. 
^juo->»N^ ivo6^(u; Ex. 15 1; i^*f>j»N"* Lit. 
Dam. I fol. 2^. Cf. etiam ^». 

«M2kjue (ptc. pass. Pa.), emph, i — ; etc 
Pl. m, c suff. 3. /. wtdtfci.^Miw Js. 1 1 4. '■^■^ 200 /. ^juAJUB, ^— (Luc. 526BC), emph. II — . 
C. suff. 3. m. et&ux^M Js. 124. — lau- 
datus, laudabilis, gloriosus, 11. cc, Ex. 15l. 
Js. 1033. 114. 4321. 609. Js. 6110 (LXX 
om.; cf. Field. et Pes.). Luc. 7 25. Lit. 
Dam. II'-''- — Pl. /. IvSo^a Dt. 1021. 
Js. 124; Ttapaoo^a Luc. 5 26. 

Ithpa. uxaW Joh. 739A, p. 0. al.; etc. 
Impf. 3. wuaisji* (A), p. 0. al. ^M^h^U Js. 
607; hinc corrig. Jac. 1 9 et Eph. 2 9. 
Ptc, axa^jiirs ; etc. [Phil. 4 10 leg. ,-iAiu«ioo]. 
— 1. celebratus, laudatus est Js. 43 4. 
5213. 60 7. 13. Joh. 7 39. 114. 12 16. 23. 
13 31. Lit. Dam. I fol. 2^ 2. gloriatus 
est Js. 1015. Jac. 1 9. Eom. 5 11. Eph. 29. *^^.^jt. *.^^. C. suff. 3. m. tt^-a* 
Luc. 236C, «4.^0» B, al. Pl. jji^a* Js. 
1431, JLl^qa pass. C. suff. 3. m. (?) 
e^ao* Mt. 19 28C; etc. m. — 1. virga, 
baculus : jjt^Soa ["^]-^ ^ap3ooy(Ot Act. 1 6 35. 

2. tribus, cpuXiQ Ps. 77 55. Sirac. 45 25. 
Mt. 19 28. 24 30. Luc. 2 36. 2230. Jac. 1 1. 
jL;^ai jLx^a* Js. 1114. 14 31. 61 5. ujui 
[vOA]x^iiA 01 ^uXap^oi 6|i,uiv Dt. 3128. 

*'*Wit. "^«A (targ. h^^Z^) Js. 4316 
(Lect. 76). Pl. ^ji^** ib. Lect. 35. 
emphi JLAxaojt Js. 3 12. C. suff. wo — 
pass., ««(o— Mt. 33A, — Mc. I3C. Hymn. 
Anecd. 11119; o*— B: Mt. 33, Mc. l3; 

3. f. A,>\Aaji (??) Hom. Anecd. 1765; 
etc. 1. ^xiAAaoit Ps. 43 19. m. — semita, 
via, 11. cc, Js. 40 3. Jo. 27. Sap. 9 18. 
Luc. 34. Hom. Anecd. 1. 1. (cit. Prov. 5 6). 

*^a*ji (cf. Dalm. Gr. p. 126). Pl. 
^Axaajt Mc. 223AB. Luc. 61B; ^A:»aji, 
Mc. C. Luc. B. ^Aao* Luc. A, p. 0. 
Anecd. m. (?) — spica, 11. cc. 

[^.ajt Ptc act. Col. 16: leg. uma»]. >^>ajt. ^&jt Mt. I534A, >\iiojt Joh. 
452A, 'iiiQjt Num. 13 23; >i.aajiMt. 1537A, 
p. 0. pass. '^Q.M C: Mt. 11. cc. et Luc. 
236. JLi.=idji. Luc I74A, U^iUL Mt. 2225A, Mc. 16 9 A, Hom. Ox. 9 705; p. 0. Gen. 74, 
al. — septem, pass. U>^^ JL^qa septeni 
Gen. 7 2. 3. — Determ. st. cst. {K:^ajL 
(cf. Nold. p. 484, Praetor. ZDMG 48 366) 
Gen. 710. Mt. 1536. 2228BC. Luc 82C. 
[J^^^ojk Mc 8 6]; c suff. \QciiK.:ak:&ajL Mt. 
2226C, \p«)]^;ikAiUfc B. st. emph. JLK>AOijt 
Mt. 22 28A, JLkavaoui V. 26 A, p. voc. 0. 
Luc 17 4C, JL;io>.adjt Luc 17 4 A: a) oi 
kitxa. Mt. 11. cc b) septies Luc 174. 
ifns">ftjt decem septem Anecd. 117 8. 

V££i^^:!k3QJI, 153 22. 

septimus Lect. 11417. emph. 
Gen. 2 2sq. 8 4. Hebr. 44. Lect. 
810. 

v»s-^njt septuaginta Gen. 503. Dt. 1022. 
Ps. 89 10. Luc lOl. emph. JLbi:b.aoiji Luc. 
IO17BC, i-kLCkadjt A. aapex Gen. 22 13. Pe. jsA» pass. ■n.A-^fc Mt. 2644B. 
JBOM Col. 2 13. Etc Impf. jBOiuu; etc. 
pl. 2. vOft-v,l pass., s^fxrmA Joh. 2O23A, 
vOiiQ^l Mt. I835A, al.; etc Imp. «o^jb 
Mt. 74A, al., p. 0. pass. jaoaQjt A: Mt. 
822, al. oxaojb Js. 42 22. jiAaoji Mt. 5 24A; 
etc Ptc. act. AAjk (dBQsjt Joh. 10 12 
Anecd.); etc Pass. AJ, r\ m>, aslil (Mt. 23 
38 BC); etc. — 1. sivit, passus est, de- 
stituit, reliquit Gen. 2 24. 1824. 26. 508. 
Ex. 921. 105. 12. 24. 26. Js. 103. 60 15. 
Jon. 2 9. Ps. 212. Prov. 1 8. Mt. 3i5sq., 
et persaepe al. Hom. Ox. 9 72i8. Act. 
Adrian. fol. l'". 2. dimisit uxorem Mt. 
532. 19 9. 3. concessit alicui aliquid Js. 
42 22 (dTToSiSovai). 4. condonavit Mt. 9 2. 
I835. Mc. 25. 9. Luc. 5 20sq. 23; al. Col. 
2 13. Lit. 706 23. 5. dereliquivit, parvi 
aestimavit, reiecit Prov. 1 7 (l^oudeveTv). 
^djt (jLaaojt) Luc 2447A. emph. 
jtJi-^a. 419A, p. 0. BC. m. — remissio, 
condonatio 11. cc. (Syrismum olet. Priore 
loco, 2447, codd. BC sinceram lectionem 
servaverunt, altero hanc vocem syr. inter- 
201 I pres praegressae vocis ^^Aaa-^* evitandae 
causa admisisse videtur). 

<^>nw>> (pl. abstr.) Js. 61 1. Mt. 26 28 
ABC. Mc. UC. Luc. 3 3BC. 419BC. 

2447B. «^uBftad* Luc. 4l9A, ^oaa* Mt. 
26 28 Anecd. ^«aut Mc. 14B, ^^a^aA ib. 
A COd., Luc. 33A. C. Suff. yoepj^O» 

Luc. 2447C, ^aiJBa=k* (pro ^«m— ) Eph. 
l7. Col. 114. m. — remissio, condonatio, 
11. cc. (noli confundere cum ]^p^aB^ „re- 
pudium" = ^io.^. Immo §'buqln est). 
Ithpe. asxKaI s. AxaW (Ex. 105); etc. 
pl. 3. m. jxaKjtJ Ex. 1015 (al. o— ). Impf. 
3. AabsA^; etc. Ptc. .n-^Vaw ; etc. — 
1. relictus est Ex. 105. 15 (bis). Js. 10 11. 
Mt. 2440sq. 2Cor. 4 9. 2. remissum, con- 
donatum est Mt. 1231 sq. Luc. 7 47. 12 10. 
Joh. 2023. Rom. 4 7. Hom. Ox. 9 5224. 
3. reiectus est Jon. 25 (ajttoQeijOoi). [oiiJLSWk Anecd. 106 5: vid. ZDMG 53706]. (cf. „Homon. Wurzeln" p. 90). 
[«^utAs^ft Act. Philem. Anecd. 169 25: leg. 
^Ajajoeo ^^Aa.^ — repia^^drjvai]. Ithpe. 
«a&utl [Luc. 19 6 A male «aKaI]. Imp. 
<Aa&<*i (Luc. 19 5 A, p. 0. al.). Ptc. ,^»«->N«v>, 
/. id. Lit. Dam. II\ — festinavit Ex. 9 19. 
10 16. 1515. Luc. 2 16. 195sq. Lit. Dam. 
1. c. 

Pa. Ptc. act. pl. »^>a-^«w — festinare 
iussit Gen. 19 15. 

ijuutl /. — j»-^»K-> festinanter (?) Hom. 
Anecd. 21010. 11. (Palimpsesti locus ob- 
scurus). 

*<^MAM. *iA*ao* (cf. Ts^y^yo). pl. 

^^svaooA. /. — pampinus Joh. 1213A 
[Stud. Sin.]. 

*Jbuh«* (ex j-^>->ojt natum, ut targ. 
fc^riDK^lB^). pl. ^jL^o* (pro ^AAO*). /. — 
id. Joh. I213BC. *KaA. ia«* (cf. Dalm. Gramm. p. 74. 
126. 196) pass., J^o* A: Mt. 28 1, Joh. 
201. 19; o Mc. 169, Luc. 24i. ia* Lect. 26. 5l, al. (fort. syr.). emph. {kao* A: 
Luc. 431, 6lsqq., al., o Mt. 28 1, Luc. 
416, al., p. voc. 0. al. Pl. Ili^o* Mt. 28 iC. 
Col. 2 16. — aippaTov, (jip^aTa. a) dies 
sabbathi Mt. 24 20. Mc. 223sq. 27. 32. 4. 
62. I61. Luc. 431. 61—10 (pass.). 141. 3. 
Joh. 5 9sq. 16. 18. 9 14. 16. 19 31. Act. Il2. 
b) hebdomas Luc. 18 12. I&l&o* ^o^ Luc. 
416. 14iB; '«, J.aso^ 13l4. 16. 145. r^ 
i^oASk (s. ]->■-> r**) primus hebdomadis 
dies Mt. 28 1. Mc. 16 2. 9. Luc. 24 1. Joh. 
201. 19. Lect. 26. 3l. 4l. 5l et pass. al. 
Lit. 695 3. 4.— IKao*a IK^W (t. e. "•'nj;S1«) 
dies Mercurii Lect. 425. Slud. Sin. 1004; 
IKao*, 'I Lect. 657. ifcokJL (syr. llLa*; cf. Low. Pfl. p. 
373) Mt. 2323 Anecd., IKao* A. /. — 
anethum graveolens, 1. c. *;.>^t Pa. i^; etc. Impf. ;.<s#*; etc. 

I. ^«3*1 Ex. 9 15; etc. Imp. ;.^, ^.^* 
Ex. 103.7. Ptc. act, f^iM — misit, emisit, 

II. cc, Gen.323. 86— 12. 193. 29. Ex.828sq. 
32. 9lsq. 7—35 (poss.). Num. 52. 4. Js. 
4314 (Lect. 76). 61 1. Prov. 93. Act. 1635. 
Hom. Ox. 9 5121. Lit. 707 7. Vit. Eulog. 
ZDMG 56258 ult. Alibi. — Cf. olA*. 

Bhpa. Ptc. ^..^&upe — missus est Hom. 
Anecd. 206 17 (palimpsesti loco corrupto). l^ Pe. ir«; etc. pl. o^ Luc. 1935 
(sic leg. pro o;*); al. Impf. 3. 1^»* Joh. 
87A. pl. 2. \o^L Hebr. 1035 (sic leg. 
pro \«;*1., quidquid obnititur B. Jacob 
ZDMG 55, p. 137sq.). Imp. -^ Mt. 
529B. 30; >wt* V. 29 AC. — iecit, pro-, 
reiecit, 11. cc, Ex. 10 19. 15l. 4. 4Rg. 
221. Jon. 15. 24. Zach. 11 14 Lect. 104 
(var. lect. ;al, vid. Pes.). Job. 16 11. Mt. 
1348. 27 5. Luc. 435. Act Adrian. fol. 
2^. 3'. Vit. Sct. cod. ms. 

Ithpe. Impf. 3. /. l?K*l Mt. 1513. pl. 
1. »;K*i Hebr. 2l. — abiectus est, 11. cc. ^t^ (cf. Idiot. 93. 127) Pe. Pf. y^ 202 (OA desiit, quievit (abs.) Yit. Sct. cod. ms.; 
c. ^ r. Luc. 54 Anecd. (A jsKa). 

y;tt* m. — tranquillitas (maris) Mt. 
826A (cett. om.). 

9A^fjL f. — quies, inertia: aa.«,jta otiose 
Act. Sct. ZDMG56257 8af. 

Pa. Pf. yr* — tranquillum fecit, pla- 
cavit mare Hom. Ox. 965ii. [?jA Pa. Luc. 1417A et Joli. I813A, 
Itlipa. Mt. I524A. Quae omnia ex Pes. 
assumpta. Itidemque Ufj». Sap. 9 17 ex 
hac versione recepit interpres. Vox a 
dialecto aliena est putanda.] *>OtJL Pe. PtC. act. ;aut, pl. ^ioMt s. 

^f^cH* (Luc. 2136 Ev. 133C). — vigilavit 
Job. 2132. Luc. 2136. 

*»oMk (syr. 1»*»»). C. su£f. 3. /. otie»* 
Lect. 23 9. Pl. ^to»*. in. — vigilia 1. c, 
■Vit. Sct. cod. ms. ; pl. insomnia, o.^^^uTz^ia.i 
2Cor. 65. 

*ioefA* (qittul). emph. heoM^». C. suff. 
3. m. oiioAM*. m. — vigilia Lect. 1241. 
126 16. 

*|ojt. (««, A pass., jaA, Luc. 15 19, 
{ojb pass. «o* Mt. 10 11. 13*. Joh. I27B, 
al. Pl. ^oA s. .^ojjk (Luc. 38C. 23 41 
Ev. 211 C. Lit. 706 20, al.) [^lo* Mt. 
228C]. emph. JLd* Hom. Anecd. 1964. 
/. abs. ^o* Phil, 1 27. — dignus (abs. s. 
sequ. c») Mt. 3ll. lOlO. 11. 13. 37sq. 228. 
Luc. 38. 74. 7. 107. 15 19. 21. 23 41. Joh. 
127. lCor. 1127. 29. 15 9. Phil. 1 27. 
Hebr. 1138. Hom. Anecd. 1964.7. 2015. 
Lit. 70620. 70810. Sequ. ^ Mt. 3 8AC, 
^ Mt. 1037» Ev. 66 B, ; (3L;to<; c. gen.!) 
Lit. 708 11. 

jo* (ptc. pass.) pass., wo* Phil. 2 6 
Dam. w9Jjb Joh. 5l8B. /. j->o* s. JL>qU> 
(Ps. 14210). emph. /. lioo* (v. infra). 
Pl. m. ^o* s. ^oJL» (C : Mt. 3 3, Mc. 1 3, 
Luc. 3 4). /. vi-o* Hom. Anecd. 1787(?). 
— 1. aequus, par Dt. 13 6. Js. 403. Mt. 33. 2012. Mc. 13. Luc. 34. Joh. 5 18. 
Phil. 2 6. Cf. etiam iceofuu». 2. rectus 
Jer. 38 9. Ps. 14210. Act. 14 10. I1oul.oi 
iK^o* vera fides („6p9o6o$ia") Hom. Anecd. 
195 8. Hymn. Anecd. 111 16. Hymn. Lect. 
138i. — Praeterquam adverbialiter usur- 
patur: illico, statim, itidemque varie 
scriptum legitur |'o* Mt. 2 1 2 A , Id* A 
pass., plerumque Id* s. lo* (anteced. o: 
td*Q A: Mt. 213; 26 49, al., {0*0 Mc. 
5 29sq., lo*Q 1 10), »d* Mc. l42, wd* 
625, p. 0. pass.; Ioa* Mt. 2649 Anecd., 
Luc. 219 Ev. 132A, woU Mc. 2i2A. 
De aliis exemplis vid. Idiot. p. 93 et 
concord. s. v. euOu;, euOew;. (Cura hic 
significatus unius nostrae dialecti sit, for- 
tasse magis vox graeca eoOu; quam 0^0*3 
(vid. mox) et syr. lo*, K>o*, o>o*a a\i.a, 
comparanda est. Interpretem imitationes 
huius generis non sprevisse, JLiUfa; otf», 
li^io^ il 6petVT^, alia id genus, satis demon- 
strant). — ; (^o*) lo* simul atque Ex. 9 29. 
Mc. 1 10. 7 25. Luc. l4iBC (A ^). 44. 
Joh. 1933. 

Jbui-.o*, it._,o* (Mc. 7 35 et Luc. 1028, 
C) adv. — recte (6p&ai;) Mc. 735. Luc. 
7 43. 1028. 

ojo* /. — aequitas o^ojiX Js. 404 (Lect. 
37. Anecd. 223) = Luc. 36; met.: 0*0*» 
eu&uTy)To; Hebr. 1 8 Dam. (pro quo Lect. 
o^o*l;) == Ps. 44 7, Quo*:» adv. a) decore, 
decenter, honeste Hom. Anecd. 205 17 
(cf. 1 Cor. 14 40, ubi gr. ehayri]it.6^toc). 
b) cuvT6|xa>; Act. Philem. Anecd. 16915 
(sic leg. pro oxAoa). 

Ithpe. (ioic».*;) oi!S. -oKjtl Vit. Sct. cod. 
ms. significare videtur „profectus est" ; 
text. gr." fort. acpu)p[ji.T]aev habuit. 

Pa. »0* Gen. 223. Ptc. act. pl. m. 
^o*so, ^^bo (Mt. 218B6/S. Luc. 19 36). 
[vJLo*» Mt. 1. 1. C]. Pass. io*so (Job. 
1713) s. ^o*M (Luc. 9 62); /. JL.o*m (Luc. 
22 12). — 1. stravit iumentum Gen. 1. c. 
2. expandit, prostravit lectum Job. 1. c, 
t«* 203 vestimenta Mt. 218. Luc. 1 9 36. 3. (saxia) 
strayit viam Luc. 22 12. Ptc. pass. euSeTic 
aptos, utilis Luc. 962. 

*-o«* (^\^p, cf. Nold. p. 519). emph. 
i^oo* Joh. 1913A, p. 0. Ev. 199C; JL>a* 
Ev. 137BC [lo^o* Ev. 199 B]. C. suff. 
3. m. oMooa Joh. I27A, p. 0. C, «moa B. 
1. -o«* Job. 17 13. Pl. ^oo* Luc. I522B. 
22 36A, ^looA 10 4 A, ^oo* 22 36B. 
[^oo* I522A, ^oU2236C], ^o* I522C. 
C. suff. 3. m. ..a^tt* Luc. 3l6A, p. 0. 
C, Mt. SllC, wa*oo* Mt. ib. A, a>o* B, 
u^o* Luc. 1. c. B. m. — 1. stratum 
(ff-pto[ivi^) Job. 17 13. IjkiLo; i^oo* (al. 
JAxa; '*) Xi9oj-p(OTov Joh. 1913. 2. cal- 
ceamentum (uTroSTjjxa) Mt. 3 11. Luc. 3 16. 
104. 1522. 2236. Joh. 1 27. 

Itlipa. Pf. pl. ook*l Sap. 918. Imp. 
ioK*l Ps. 44 5. — 1. aequatus, ad plani- 
tiem redactus est Sap. 1. c. 2. prospere 
cessit Ps. 1. c. (xaTeuooou. Fort. Ithpe. est)^ 

Aph. Pf. 3. /. )^a*l; etc. Impf. 3. 
lo*. s. «o*. (Js. 9 7). Pl. voo*> Mt. I819A, 
vO*> B Anecd. [^oo*^ C]. Imp. pl. oo*l 
Prov. 9 6 (Lect.). Ptc. act. »o*m (Prov. 
13 Lect. 24) s. {o*M (ib. Lect. 87). — 
1. trans. a) planam fecit viam Mt. 11 10. 
Joh. 123. 1 Thess. 3 11. Hymn. Anecd. 
1 1 1 18 ; cf. Lit. Dam. I fol. T'. b) direxit 
fluminis cursum Lit. 704 20 (ubi leg» 
liuwioia). c) met. direxit, gubernavit Js* 
9 7. Ps. 8917 (his). Prov. l3. 96 (Lect.). 
Gal. 2 14. d) aujjL^toveiv , convenit inter 
eos, Mt. 18 19, 2. intr. se direxit, 6p[i.av 
Mt. 8 32. Luc. 833. 

a<o*l (inf.) Hebr. 1 8 Lect., al. emph. 
ll:0^tt*l Luc. 1525A, p. voc. 0. B [l&^o*{ 
C]. C. suff. 3. m. e,l<uo*l Ps. 45 5. /. 
— 1. aequitas: '{, Hebr. 1. c. (sed fort. 
= 0^0*;, ut cod. Dam. habet). 2. con- 
venientia: o^o^JLa v!^ '^^'^ toutio aufJiQpu)- 
v(Oi; Eccl. 7 15. JPi;s; {1ojO*{ au|i.<p(ovta 
Luc. 15 25A — Syr. Philox. JLb lo^o* — 
(B jLia? C jlo^*,); cf. Aph. 1, d). 3. di- rectio fluminis Ps. 45 5 (6pfjLi^fi.aTa), cf, 
Aph.. 1, c). [a**{ Anecd. 166 18: leg. «**{]. *oajk. Um *n. — aestus (?) : I 
(cod. manuscr.). ^s^jOJt. Aph. s^{ s. s^{ (Mt. 27 24 
Ev. 2IOC); etc. Impf. 3. v,^**^ s. v^ 
(Joh. 1310 Ev. 174C); etc. Imp. s^{; 
etc. Ptc. act. s,^uu«; etc. — lavit Gen. 
184. 19 2. Ex. 1910.14. Mt. 617. 27 24. 
Luc. 52. Joh. 97. 11. 15. 135sqq. 10. 12. 14. ojOJt Impf. ojo*>; etc. Imp. ojo* 
ZDMG 56 251 et n. 6. Ptc. act. ojo*» 
s. A^)o*M — eripuit, liberavit, 1. c, Jer. 
30 10. 38 7. Ps. 56 4. Lit. Dam. pass. 
Vit. Abrah. ZDMG 56255sq. (6is). Act. 
Philem. Anecd. 1705. 

oajo*. emph. {):o3)o*. /. — liberatio^ 
conservatio Eph. 1 14 (TCspiTioiTjau). 

Ithpa. <a)6K*{; etc. Impf. pl. 1. ^joiuu. 
Ptc. tf»)oK*»; etc. — liberatus est Jo. 
23. Sirac. 46 8. Luc. 836. 1323. Eom. 
5 9 sq. *wajt (targ. n\Vf id.) Pe. Pf. pl. 3. 
m. ojLA*. /. wju* — liquefactus, debili- 
tatus est Ex. 15 15. Job. 17 5. *^<^ Pe. Ptc. act. /. U^ Gen. 7 18, 
i-^JL* Hom. Ox. 9 5910. — circumvagatus 
est, 11. cc. *^ajt Pe. Ptc. act. y^i* 
1 Cor. 1 1 29 (oiaxpiveiv). aestimavit [JLi-d* saxa Lux. 2344 A corr.: glossema]. i^* hora: vid. suo loco. u^o* N. pr. Luc. 329C: leg. 
(v. 26 B). *JiajL. JLdo*. pl. JUao*, U»«* Luc. 
I421A. C. suff. 3. /. 6mj»o*. 1. pl. 
o* Luc. 13 26 A, p. 0. C). m. — via to* 204 ^ftA* publica, forum Gen. 19 2. Js. 15 3. Mt. 
62.5. 203. 237. Mc. 1238. Luc. lOioA. 
123. 1326. 1421. 2046. Act. 1619. >Q-fc Pe., iloA Mc. 1050. Impf. 3. Wa*> 
Js. 356. — exsiliit, 11. cc, Act. 14 lo. 
26 29. Sequ. ^^ irruit in alqm Job. 
1610 (msi fort. Pa. est). 

Pa. Ptc. act. iojue, etc. — 1. insiliit, 
irruit in alqm, ^, Job. 16 4. 2. pro- 
rupit, scaturivit Joh. 4 14. 

»a* Luc. 1943. C. suflf. 3. /. a|i«*. 
Pl. v****; JLia*. C. suff. 2. /. »*jwia*; 
etc. m. — murus, 1. c, Num. 1320(6is). 
29. Js. 15 1. 25 2. 60 10.18. Jo. 2 7.9. 
Lit. Dam. I fol. l^. 

^^m: vid. ^^jtijt. 

^afl .a. o a, /. — formica Hom. Anecd. 
193 20. Hinc corrig. jioMjuiM 194 9 et 
JLaosruLw ib. 19. 

^^ •' , a . N. pr. Susanna (Pes. ^**) Luc. 
8 3A, ^OA B [C ^on,!]. *)jLJi,OJk,. nom. unit. t^.AjbOJh Hos. 14 6 

Pl. )ui«ut (?) Mt. 6 28BC. /. — lilium, 
11. cc. 

*»A*. Pe. Ptc pass. 1^.»*, /. II 

netus Ex. 2631.86. 286.8. (i<^nB^) m. — donum 
(quo aliquis corrumpitur) Dt. 1017. Js. 
8 20. Pe. Ptc. act. «;Mi« s. ^Ajujt; etc 
— corpus calefecit Joh. 1818.25. 

*,jujt. emph. Ilua (targ. «inB^); pl. 
^* — , JL — . m. — ulcus Ex. 9 9sqq. Luc 
1620. Cf. w^. Pe. Pf. 3. /. huuj^; etc. Irapf. 
1. jBOMji^; etc Ptc act. MMJk] etc. Pass. 
pl. ^xjuLA<,jt s. ^^jLftjjjt (Luc. 4l8B). — con- 
trivit, exstirpavit Gen. 19 9 (Lect.). 13 sq. 
29. Ex. 925. 153.7. Dt. 615. 12 29. Js. 633. Zach. 910. Ps. 45 10. 825. 14212. 
Luc 4 18. 9 39. lCor. 10 1 (| n,»jt incertum, 
dXoOpsuTTQ;). Lit. Dam. I fol. l^. 

^j&jujt m. — auvTpi(X(ji,a Am. 9 9. 

^^jELMJt m. — id. Js. 60 18. 

Ithpe. ujMh^l; etc Impf. ubjuxKju» Js. 
14 29; etc Ptc pl. /. ^juMkji^B Hom. 
Anecd. 18118 (sic leg. pro s^l^ja»). — 
contritus, exstirpatus est, 11. cc, Ex. 824. 
915. Dt. 1230. Js. 815. Jo. 116. 26. Joh. 
1936. Hom. Ox. 9 516. 

Pa. Ptc pass. pl. m. ^jajsjujuo; etc. — 
multum contrivit Js. 61 1. Luc 4 19. 

vid. *Jl^. JL^jt («CB^). emph. JL^ s. 
UiU (Mt. 5 22 B). Pl. m. U^. f. sJj^ 
(Mt. 25 2 A), ^ll* (ib. B; cett. mendose). 
emph. iJ^u^ s. I^u^jjk s. UJLa^. — 
stultus, Mt. 522. 7 26B. 2317 A. 19. 25 2sq. 
8. lCor. 125. Yit. Anton. S. E. 100 4. 
7. 12. Act. Andr. et Matth. fol. 2'. 

oa,^ (Luc. 24iiA, p. 0. al.). emph. 
Ilojt^. /. — stultitia Luc. 24 11. 1 Cor. 
118.21.23. 2Tim. 223. Tit. 39 (cf. GGA 
1901, p. 205). 

Ithpa. Pf. pl. oj^Kjtl Eom. l22. Ptc. 
jL^iU» Joh. IO20A, BC p. 0. — desipuit, 
insanivit, 11. cc 

Aph. Pf. y.^1 — stultum fecit 1 Cor. 
18 20. *ou^ Ithpa. Pf. pl. cu^Kjkl 1 Cor. 
10 5 (sic leg. pro o:*.^Kjfcl) — prostratus 
est, 1. c )^-»^ N. pr. Jo. 318 (sec Pes.). ^^»..^ Ithpa.: vid. ox^. ^o^ (A '^i**, ^ojufc) /. — Scheol, 
infernus 3Eg. 2 14. Jon. 23. Ps. 29 4. 
Prov. 112. Job. 1713. 16. 2113. Mt. 16 18. 
Luc. I622A (in raarg.). 23. Act. 227.31. 
Hora. Ox. 9 6016 (cit. Mt. 1. 1.). 6I9.16. 
Hom. Anecd. 17528 (cit. Prov. 55). 201 17. r )U 205 Hyinn. Aaecd. 1128. Lit. Dam. I fol. l^ 
2^. II' (bis). '[h^i-^ Num. 2237: leg. '•«]. 

\Ljl N. pr. 2iXa;, syr. J^, Act. 1619. 
25 (Lit.). 29; >flo^yi* V. 25 cod. manuscr. oN .ji X. pr. Silo (syr. oiA») Ps. 7760. *<— j*A. (yS^, targ., samar.). «.Oja* A: 
Mt. 10 22, Luc. 2237; p. o. pass. [-«Oj» 
Mt. 2413 Anecd.]. emph. i^OjAjt Apass.. 
p. 0. Mt. 24i4CAnecd. (Corrupte Mt. 
^L 2658 Ev. 195 C). C. suff. 3. m. c^Oj^* 
^ A pass., p. 0. Mt. 1339sq. [/. sij«Aft Luc. 
ISSB]. vaopOj.Uk Phil. 3 19. W. — finis 

■I (teXo;, ouvTeXeia) Mt. 13 39sq. 49. 24 3. 
eA. 14 AC. 2658A. 282oA. Luc. I33A. 
219. 2237AC. lCor. 1011. [2Cor. 3 13]. 
Phil. 319. wOjJLA^ eU TeXo; Am. 98. Ps. 
4324. 451 (Anecd. 104 22). Mt. IO22AB. 
2413. Luc. I85A. Joh. 13lAB. 

^jkA (vid. postea). emph. hjt^ Mt. 
24 6BC. 14 B. Luc. 21 9 C (in utraque 
lectione). C. suff. 3. m. omj** Mt. 243BC- 
2820BC. /. «MjA* Luc. I33C. — id., 11. 
cc. wjAji^ (cU TeXoc) Mt. IO22C. 2413 
Ev. 92 C. Luc. I85BC. Joh. 13 lC. Anecd. 
105 18. Fortasse nihil aliud est quam 
varia vocis »Oja* scribendae ratio; sed 
confundere nolebam neque cnm illa voce 
neque cum insequente. Cogitare possis 
quoque de ^^^''B^. 

«jo* Luc. 22 37B. emph. ^0* Mt. 
26 58B, Ev. 180C. Luc. 21 qB (utroque 
loco). — id. Cf. quae modo ad »ja* 
adnotavi. De formarum varietate com- 
pares J.<i«* iuxta i.<«^. 

*-jO*. 3. /. ijjjo* — delevit Jo. 1 19. ^**. *tJk*. pl. ^r^ m. — hymnus 
Lit. Dam. I fol. 2' (Nisi fort. est pro 

tfo* (pass.). emph. il^ Pb. 64 2, al. 
C. suff. 3./. oil;* (ante Ex. 15l). 1. - Js. 122. Pl. v^fjk» (pass.). /. — canticum, 
hymnus, 11. cc, Js. 60 18. Jon. 2 10. Ps. 
971. Hymn. Lect. 1369. 10. Lect. ZDMG 
562518. 

Aph. Pf. pl. o;jL*f. Impf. 1. f*»»; etc. 
pl. 1. ijui (pass.). Imp. pl. opk*(. Ptc. 
act. ;Ajui; etc. — cantu celebravit Ex. 15 1. 
Js. 1248q. 251. Ps. 971. Mt. 2630. Luc. 
220. Act. 16 25 (cod. mscr.). Hebr. 2 12. 
Hyran. Lect. 13698q. Lit. 697 8 (cit. Ps. 
6414). 6985. 70410 (cit. Ps. 708). 7057. 
70618. 707 21. Lect. ZDMG 562495. Lit. 
Dam. pass. 

»flD)Ll.^o;-*A,^eipoTOvta(c). (Cf. <i-Ii^^; 
Vollers ZDMGr 50 614, Mez Abulkasim 
LXni. Syr. |^ y eXivSiov, Violet Psalm- 
fragm. 43, n. 2; l^t ^ .c o irijr^pi. Pers. 
<^3^L>J^ = ^reXwvTj Nold., Pers. Stud. 243; 
al. De X = ^ ^^' Thumb., Handb. d. 
neugr. Volksspr. § 21). — suffragium 
Lit. 680 18, xoJLuio^;jk* (sic leg.) lin. 4. N. pr. Seaji, 2ejei, syr. >■*>*, 
Num. 13 23. tKNa*>: vid. Vii\*. [Pe.: vid.^jufc]. *>->*i*. pl.J <S»i> 

— dormiens Hom. Ox. 965 7 (xoi|i.6Eadai?). 

*u^aa*M. C. suff. 3. m. ot]b{.^oi«v», 

>j»^— . pl. ^ixaQ.i*M. /. — cubile Ex. 

1023. Js. 118 (Lect.). Eom. 13l3. Aph. smamI S. oaaa*} (Luc. 
2245A, p. 0. BC pass., al.). C. suff. 3. 
f. eMXA*{ Mt. I344A. (puncta recentioris 
cuiusdam videntur). 3. /. V a i*t ; etc. 

2. /. «^VjuA»! Luc. 130A, p. 0. B, Vwi*t 
C. Etc. Impf. 3. uujuu s. unAiji.; c. suff. 

3. VI. «puuuu Mt. 2446A2, «ajujuu ib. B. 
Etc. Ptc. act. %mamA 8. wujLA*»; etc. — 
invenit, reperit, 11. cc, Gen. 89. 183.26. 
1919. 504. Js. 43l9Lect. 36 (var. lect. 
ij»\). Am. 812. Jon. IS. Ps. 452. Eccl. 
7 15. Mt. 2 8. Mc. 1 37. Luc. 4 17. Hebr. ^^2la* 206 912, et saepe al. Hom. Anecd. 173 14. 
175 24. 17612. 183 9. Act. Adrian. fol. l'^ 
(pass.). Lit. Dam. I fol. l^ 

* ^jiXAAM — inventor: IKiua» ^omjuajub 
'/////jB^ JLjI alter malorum inventor (Mar- 
cion?) Hom. Anecd. 203 2lsq. 

Ithpe. oxaijtj s. ubULs^jtf (Luc. 15 32C, 
al.); etc. Impf. oujW»; etc. — inventus 
est Gen. 2 20. 18288qq. Ex. 919. Js. 35 9. 
Job. 176. 2211. Mt. 118. Luc. 936. 1524. 
32. Joh. 621. Phil. 27. 39. ^^i^JXJL Pf. 3. Vi^JUfc Lit. Dam. I fol. l^ 
['^Ss.aaS.F. 71 18:locifoedissimi]. 2. KN\'^» 
s. ;^\ .\ •»» (Mt. 2116A); etc. Impf. 3. 
"^^Suiuu; etc. Imp. ^[*] Ps. 165. Ptc. 
^^s^Ajuo; etc; pass. \Ss.Ajue s. ^^Aajuo (Luc. 
1 17 BC); etc. — perfecit (xaraaxEud- 
Cetv, xaTopT(Ceiv, l^apTiCeiv, sed. cf. TeXeiouv 
Theod. Ps. 16 5), 11. cc, Ex. 28 7 (ubi 
leg. yWnji» pro ^M^^JUe). Js. 43 7. Ps. 83. 
Mt. 4 21. 2116. Mc 12. Luc 7 27. Hom. 
Anecd. 19712. M^^jus j) axaTauxeoaffTOi; 
Gen. 1 2. 

^oY-^jt. C. suff. 3. m. ojiL.^.-^ m. — 
perfectio Eph. 1 4 (xaTapoXi^'). Hom. 
Anecd. 20623. *\^ I. (cf. „Homon. Wurzeln" p. 82) 
*I)U. Pl. ^lA* A, p. 0. B [^U Cj. 
/. — 9p6[i,po; gutta Luc 2244. *^AJt I. *,JUUB. emph. JL— . C. suff. 
3. m. 6»xAjuB, etc Pl. c. suff. ^<m.\y»>o. 
m. — tabernaculum Gen. 18lsq. Num. 
447. Dt. 116. 3114. Am. 911. Ps. 455. 
77 60. 827. 9010. Job. 2128. Sap. 9 8. 
Hebr. 8 2. 9 11. Hom. Ox. 9555. [Hom, 
Anecd. 1818?]. *^£kJk IL Pa. ^JkAjh; etc Imp. ^juajl 
— dedit, donavit Lit. 70511. Lit. Dam. 
pass. (e. g. 1 fol. 1'). ' *fAJU. Pa. Pf. oiiAjt — turpem reddi- 
dit, depravavit: «;.ajk ji . . . ^A'"'! \oaMOf.af 

wio Vit. Sct. cod. ms. m. !]. oixepa Luc ll5 [B \U IL Pe. jU; etc. Impf. ILu; etc 
Ptc act. pl. m. ^jk — desiit, quievit 
G-en. 86. 8. 22. Ex. 9 28sq. 33sq. Jer. 38 38 
(his). Jon. 1 iisq. Mt. 1432. Luc 7 45 
(sequ. ptc). Hom. Ox. 9 50 22. 596.14. 
Lit. Dam. I fol. 2^ Sequ. « Gen. 1833. 
49 33. 

*jU («^B^). Pl. m. ^Aji — quietus, 
tranquillus iThess. 4ll. 

*uX». emph. LA» s. i.AAa, (Luc 2l3A). 
m. — '* « repente Luc 2l3. 939. 2134. 
Act. 2 2. 16 26. Vit. Anton. Stud. Sin. 
111491. 

^A* (?) — '* Jlj continuo 1 Thess. 1 3. 
Hymn. Anecd. 11117. 

*Jl» f)ti'^N .>. (In libris lud., Samaritan. 
necnon Syr. per metathesim et varie cor- 
rupta legitur haec vox. Ee vera omnia 
ad rad. HSi pertinent, de qua cf. „Homon. 
Wurzeln" p. 84). Pl. vJLa>o->\jt. /. — 
pustula Ex. 9 9. 10. *oo^^. Ptc pass. /. JLacAiMo — 
accendit; '» hoi 7:up ^Xo^iCov Ex. 9 24. 

*uoQ^ (?). emph. l)S;A->ft>\4t (Luc. 
1624A, p. voc. 0. al.). /. — flamma Gren. 
324. 19 28. Js. 1018. 432. Jo. 119. 2 3.5. 
Luc 1624. Hymn. Anecd. 11114. Vit. Sct. 
cod. ms. 

Ithpa. Ptc riao» \ K .ji >B — accensus est, 
arsit Lit. Dam. I fol. l^. *v^>vXa,. Ptc act. v,;,^i^juD — (jov- 
xaicov Jon. 48: fort. leg. ^o^jub (cf. tDH^, 
syr. ^oH^). jboOL^jL (A, p. 0. BC), uMoXjb (Anecd.). 
N. pr. 2aX(o|XY), Pes. ).q\'«, (cf. Dalm. 
Gramm. p. 122, adn. 1) Mc 161. [Pe. usitatum fuisse, non dubi- 
tatur, tamen nullo certo testimonio com- r 

^l probatur. Nam uu\a, (A: Mt. 2 16, al.) 
pro uAik accipi potest; K m\ m (A: Mt. 

I( 27 19 Ev. 209) est = ^mN», etc. BC 
I paene constanter >mA> scribunt. Quare 
1 formas ambiguas sub Pa. disposui]. 
uaAa. emph. J,m«\». Pl. ^ — , JL. — ; 
JmA> Mt. 102 A, «puuA*(?) ib. Anecd. 
^■i C. suff. wQ**»\»; etc. yM*\<. (pro y^— ) 
Lit. 70812. — 1. legatus Luc. 7 24. 19 14. 
Eph. 620. 2. apostolus Mt. 102. Joh. 
13X6. Rom. ll; al. Hom. Anecd. 17316. 
202 16. 206 10. Hymn. Anecd. 112 6. 
Hymn. Lect. 136o. 11. Lit. 1. c. 

*ojuA*. emph. (IojuA*. /. — dirocjToXT^, 
munus apostoli Eom. 1 5. Lect. 24. 

Pa. wuX* (Mt. 20 2 A, al.) s. ouA* 
(pass. BC; Rom. 8 3). C. suff. 3. in. 
ooA* Joh. 1036A, p. 0. B, Luc. 15 15. 
3. /. VijiAa ; etc. Impf. 3. w>>\«« (Luc. 
832A, p. 0. al.). 2. uu\*l s. uuAal, 
ouAiul(Lit. 70522), uA*>l(Luc. I627C). 
1. uAit(o) Am. 8 11. Imp. wA* (Luc. 
I624A, p. 0. al.) B. uuA* (1. c. B; al.); 
etc. Ptc. act. et pass. uAjm s. ouAjuo; 
etc. — misit, emisit, 11. cc, Js. 9 8. Jo. 
2 19. Prov. 9 3. Job. 22 9. Mt. 1040. Mc. 
617, et pass. V. et N. T. Praeterea 
Hom. Anecd. 203 7. Lit. 69511. 6985. 

*v*AAao. emph. JuAam. — 6 aTzaxaX- 
{xevo; Joh. 9 7. 

Ithpa. uA\*l (A Luc. 1 26 wkA^jfcl, cf. 
Joh. 1 24: cave pro Ithpe. ducas), >aAL>.» 
Luc. 1 26 Dam. 3. / iuyAW(o) Ox. 
5109. Etc. Ptc. ^juAKjus — 1. misBUs 
est, 11. cc, Mt. 23 37. Luc 119.26. 4 26. 
7 10. 19 32. Hebr. 1 14. Hymn. Anecd. 
1 1 1 15. Act. Adrian. fol. 2^ 2. legatus 
fuit 2Cor. 5 20. 207 yi^ N. pr. oA* (Pes.), 2oXa, Luc. 
335B [C >Ajk]. *jju r>S .;ji N. pr. 1. Siloah (nb^Vf SiXwapi) 
Joh. 9llA, cf. V. 7A. JLwoXft B utroque 
loco. [JLu*«\jmt V. llC, J^^ftjiAj^jt v. 7C]. *.^>\*. Pe. Pf. pl. o^ — potitus 
est, c. o r., Hebr. 1 1 33. 

.^.AA (.^-.^), '^ (Mc 6I8A, BO 
pass.). Pl. ^e^^Ajk s. ^Aji (Luc. 2225B). 

— 1. potens s. abs. s. sequ. «a, Eccl. 
7 20. Mt. 7 29. 9 6. Mc 1042. Luc. 22 25. 
Joh. 10 18. 1910; sequ. '^ Mc 1. 1. 0. 
2. impers. (m.) licitum, fas est, c V p., 
Mt. 144. 193. 2217. 276. Mc. 224.26. 
3 4. 6 18. Luc 62.4.9 (Anecd. utroque 
loco Ifjt). 14 3. Joh, 5 10. 18 31. Act. 
229. 1621. 

*y^ .\» vel potius *>^Ajt; pl. Jjg^AVjt 

— praefectus Ex. 15 15. 

oi-^djk A: Mt. 101 Ev. 245, Luc 432, 
al., o^Aojt Mt. 10 1 Ev. 287; 2127; p. 0. 
al. oi^\«, BC pass., Luc. 20 2 Dam., A 
rarius. emph. {l:oi^Adji, Mt. 9 8 et 21 23 A, 
y. 0. pass. '.^Ajt 11. cc BC. Luc. 20 2 
Dam. C. suff. etl:oj.^oji; etc Pl. 
vloi^Aojfc Col. 1 16. emph. tJ;oi^\oji, Js. 
9 6. Luc I211A. Rom. 13 1; lllo— ib. B 
(sic leg.). Col. 2 15; il;oi^\«, Luc 1. 1. 
C. suff. oiloji^Ajk Hom. Ox. 9 6619 (Hinc 
corrig. 59 12). 2. y— ib. 65 19. / — 
potestas, dominium, 11. cc, Mt. 10 1. 
2l23sq. Mc 2 10, et saepe al. Hom. Ox. 
97118 (cit. Mt. 2818). 727. Lit. Dam. I 
fol. l'-. 

Pa. ^AA, >^>\>. C. suff. 3. m. s^A» 
Joh. 19 38A, p. 0. BC. Imp. >^A», .^ A* 

— 1. iussit (xeXeusiv) Mt. 14 28. 2. per- 
misit (IriTpeTreiv) Mt. 821. 198. Luc. 832. 
959. 61. Joh. 1938. 

Ithpa. Pf. pl. o^J^I. Impf. 3. .^Wji, 

— 1. dominatus est Zach. 9 10. 2. sus- 
cepit, tentavit (sTriyeipetv) Luc 1 1. )^.*^>* N. pr. 2aXei[x, Pes. yiiA*, Joh. 
3 23A (p. 0. B; C yAjOfc). *;a\A Pe. y^ (Joh. 8 8A), p. 0. al., 
>iAjt Js. 40 2 Lect. 37, Luc 7ioBC, al. 
Etc. Impf. yAju. 3. /. >Ajtl, sed ^aol*! 
Luc. 2237A, Joh. I525A, al., yio^l %a\jt 208 vuaA^ojh Hom. Ox. 9 691. pl. 3. /. ^q\a» Luc. 
1 20 A (BC mend.). Ptc. act. pl. m. 
<^AaaA* Eom. 4 12. Gal. 6 16. — 1. finitus, 
completus est Gen. 503. Js. 40 2. Luc. 
120.23. 221. 22 C. 22 37. Joh. 8 8. 15 25. 
18 9. 32..Gal. 4 2. Hom. Ox. 9 586. 6821. 
691 ; Uber (>4*, ^^-^o-^O Luc. 7 loBC, 
pass. in subscriptis pericoparum. 2. mor- 
tuus est Luc. 2346 (ixTrveeiv, cf. Pes). 
3. assensus est, comprobavit, sequ. '^ r. 
Gal. 6 16, sed acc. Eom. 4 12. 

yAAib (oVl^) pass., yiSji* A: Luc. 128; 
al. y^ Luc. 1. c. A corr., Eph. 623. 
Hom. Ox. 9 7114. )aAA« Js. 14 30, >xA* 
Jac. 1 1, y^ A: Mt. 26 49 et 27 29 Ev. 
210. emph. jjaW. pass., JLsA» Mt. 59A2, 
al. (6), JbaA* Luc. 129C. C. suff. «paW 
s. «aa\* ; etc. 3. pl. ^«000^^11,, '^, ^^Ja^ 
Mt. IO12, \ooM,io:sjfc Mt. 547B;etc. i. o^Aa 
Js. 53 5, vJ^i^^ Eph. 2 14. m. — salus, 
pax, 11. cc, Js. 9 6. 60 17. Mich. 5 5. 
Zach. 910. Job. 1612. Mt. 10 12. 26 49- 
Mc. 534, et pass. Evv. Eom. 1 7. 5i. 86. 
1417. Gal. 616. Eph. 2l5. 17. Col. 4 12. 
18. Hom. Anecd. 18315. Hom. Ox. 957io. 
Lit. 705 9. 708 2. Lit. Dam. IP. Cf. 

>Ad» (syr. y^*, JLs^*) Mt. 5 48A, p. 0. 
B. yM^^o* Jac. 14. [yioJuk Mt. 1. 1. CJ. 
yA*ji, Rom. 122. Pl. ^^0:^0« Mt. 1. c. A, 
p. 0. Hom. Anecd. 209 19; ^m>i.«* Mt. 1. 
1. B [^o\* C]. ^* Col. 4 12. — per- 
fectus, xeXsioi;, 11. cc, Gen. 6 9. 

JL.J.m:^oa (KjJL^^) adv. — prorsus, plane 
Js. 63 3. Vit. Sct. cod. ms. 

*aM^. emph. {I:«lm^ /. — perfectio 
Hebr. 61. 

Pa. yA* s. >aA»; etc Impf. >Aju; etc 
Ptc act. /. J^Aam; etc Pass. >Aa» Joh. 
1928A. >xAjw) BC; etc [Ex. 28 7 leg. 
^\\>fl^] — X, perfecit, confecit, absolvit, 
finivit Gen. 2 2. 6 16. 18 21. Js. 10 12. 
Prov. 119. Job. 2113, Mt. 7 28. 111. 
261. Luc 2 43. Joh. 5 36. 17 4.13.23. 19 28. Hebr. 7 19. Hymn. Anecd. 1122. 
Lit. 7063. 2. osculatus est = xaTa^iXeiv 
Luc 745, cf. Lit. 70811 (cit-. Eom. 16 16). 
Vid. >io^, >Ao* («jo, ^ fX^ manum 
eius osculatus est: Moulieras, Le Maroc 
inconnu II 563). 

y,iCs^ (DI^B^) Luc 745A2, p. 0. ib. A», 
Luc I45C [Rom. 1218], >ALjk ib. l45B 
[>iQ^ A]. emph. JbBO^Sjb Gal. 4 4, al. 
C, sufF. ooooljk Eom. 10 4. /. id. Dt. 
1 1 12. yoo^oXjb Hom. Anecd. 209 11, ^oom — 
Lit. 7073. m. — 1. perfectio, consum- 
matio, finis Lit. 707 3, Hom, Anecd, 1, c; 
irXT)pa)(ji.a Eom. 13 10. Gal. 44; TeXsttoaK; 
Luc 145; auvTsXeia Dt. 1112; TeXo; Eom. 
104. Vit. Anton. Stud. Sin. 144 [9: lectio 
incerta]. 13. 2. (piXY)}jia Luc 7 45A; sed 
cf. >Aojk. [>ioljfc uia elpTjveuovTe? Eom. 
12 18 vix vere traditum; num fort. = 
>aAjt i. e. >Aa» ^pax"?]. 

^ajt (= Jbo^ojk, si vere est traditum) 
Luc 745BC. Lit. 70812. emph. JLsol^ojt 
Eom. 126. m. — 1. ^iXTQixa Luc. 1. 1., 
Lit. 1. 1. (cit. Eom. 16 16), cf. >io>uk (Quae 
sit forma sincera, mihi non constat). 
2. consensus, proportio (a.^aXo-^ia) Eom. 
12 6. 

>A«M (ptc pass.) Mt. I921A, p. 0. B 
Anecd., >iAjua C. emph. Jboljuo. /. id. 
Pl. ^amAjm — perfectus Js. 1023. Mt. 1. 
c Jac 14. Vit. Abrah. Qidon. ZDMG 
5625.55. 

*^^Ajus. emph. juolijM — perfectus 
(TeXsio;) Hebr. 2 11. 

Ithpa. >A^ji,l, etc. Impf. 3. >Ai^ 
(Luc 2216A), etc Ptc >AKjuo — per- 
fectua est Gen. 2 1. Luc 22 16, Hebr, 
5 9. 1140, Lit. 6963. 70917. ^yi.Xo.a. (syr. ^^iMAjt) A: Mt. 16; 
Luc 1131, cf. Joh. 1023; p. 0. 3Eg. 
2 12. 822. Prov. 11. Mt. 1 7AC. Luc 
1131. Lect. 24 12. 87 12. 96 1. (Minus 
probanda videtur forma ^^.M^Jk Joh. 
209 1023C). v«M!i*Mt. 16BC. Formae^^ojt 
Mt. 629C, ^e>^ftAo* Joh. 1023B Arabismo 
olent (j^U..Ju.o). — Salomo, 11. cc. *9^Jt I. Pe. .a^ Mt. 2651BC Anecd. 
(A w^), Joh. I810AC (B *A*). — 
eduxit gladium e vagina 11. cc. (Formae 
quas uncinis saepsi, cum neque Pe. intr. 
neque Pa. esse possint, repudiandae sunt). 

«^\« II. A^ {g*t^, ut videtur) m. 

— Iloj^l «\a rpoYVtosi; Act. 2 23. 

Pa. (an Aph.?) sI^a, etc. Ptc. aAju» 

— priorem fecit rem. Alii verbo prae- 
positum idem significat quod ^^ Pa., 
gr. Trpd — : «^l .a\A rpowpiaev £ph. 1 5, 
alia id genus, cf. Eph. 19. iThess. 46. 
Hebr. 1140; inserta copula o Eph. 112. 
[Act. Philem. Anecd. 16910 locus muti- 
lus, gr. icpoTpaTriQoeTai eU]. *^^jC^ ^'^ji^ (verb. denom. a »rh^b\l^) 
pl. q\«^ — dimisit Mc. 24B. 

*jLu* («'jB^^E^). Pl. Ihi^jCiA Luc. 829. 
C. sufiF. 1. ^WikA 2Tim. 116 Ox. [Lect. 
wN^.^*]. /. — catena, 11. cc. 

*^o* (verb. denom.). pl. o^o* — 
dimisit Mc. 24A. [C oN wN nm , coutamina- 
tum ex 0^0* et q\jA»]. *pjfc Bhpe. 3. Bhpa. Pf. pl. 3. /. 
ik*l — territus est, horruit Lit. Dam. 
III'' 8. fin. ; mira neque plane ferenda sunt 
verba y^AoN. (sic) \<aQt.^^Lfl ujomK*! ib. II^. *;ajt. y^ Mt. 1041, Eph. I21. Phil. 
29; al. emph. i^aA* pass. bo* Lit. 680 
(locus syrizans). C. sufi'. «ooa* pass. epa* 
Jer. 38 35. S. F. 98 11. Hom. Anecd. 179 13 
(quae omnia palimpsestorum !) Luc. 22lA 
COrr. a0ajk*( Luc. I13A. 3. /. a»a*A*; etc. 
yOJXAao^ (= ^jtAMA*) LUC. 622BC. Pl. 

va»M^ Gren. 2 20. Ex. 28 10. emph. 
a) il:o»MA* Ex. 28l0sq., ilotM* v. 9. C. 
suff. vod|J;Q0ftA* Mt. 102Acorr. Phil. 43. 
Hom. Anecd. 207 21. \^]:^»ma* Luc. 

Solialthets, Lex. sjrropal. IO20A. h) m^k:»^ Lit. 70419. C. suff. 
\o«l;oiaj>* Mt. 10 2 C. ^^IoMjl* Luc. 
IO20BC (in utraque lect.). m. — nomen, 
11. cc. et pass. V. et N. T. Praeterquam 
Hom. Anecd. 207 8.21 (cit. Ps. 15 4*»). 
Lit. 7074. 

Ithpa. Impf. 3. / Iq»»L*1 (?) Vit. Sct. 
cod. ms. (cit. Eph. 5 3). Ptc. umK*m 
Eph. 1 21. /. U»^«» 3 15 — nomiuatus 
est, 11. cc. 

*^v>«, ^jkMO* Luc. 2 13. st. cst. jjQO* 
Dt. 1014, .*»o* Anecd. 11123, al. (cf. 
ZDMG 53706). emph. U*o* A (Mt. 4 17 
Ev. 68; 1419, al.), p. 0. pass. (constanter 
BC); jLoa* Mt. 13 52A, p. 0. A pass. 
(e. g. Mt. 3 2), Phil. 3 20 (altero loco). 

Um*I; LuC. 6 20 A2. C. suff. a»AMO* 

3lleg. 827. m. (/. 3Eg. 1. c). — caelum, 
11. cc, pass. Cf. etiam Iaj* (s. rad. 

^^(OSAJL N. pr. Samuel (sic sec. Pes. 
leg. pro ^oiMfc) Hebr. 1132. [Jlmojo* vox corrupta, vid. ZDMG 
53 706]. "^^^ajt. \^o* (t«;9^ = ^^9^) Js. 7 15. 
Jer. 3814; al. emph. ju»o*. C. suff. 3. 
m. aoMo*. [pl. ^aumo* Lit. 697 5: del., 
cf. 706 16]. m. — pinguedo Jer. 38 14. 
40. Job. 2124 (priore loco). Lit. 697 5 
(cit. Ps. 6412) = 70616; = pouTopov 
Js. 1. c, [loeXoi Job. 1. c. (altero loco). 

*^^oa*. /. JuMO* (ex HrSB^) — pinguis 
Xum. 1321. 

Aph. (an Pa.?) Ptc act. /. Juj**m — 
pinguem reddidit Hom. Anecd. 176 [lo]. 
26 (cit. Prov. 53). 

>^iaA Pe. ^^Mjk (A pass.), p. 0. al. 
(Mt. 2 22, al.) ; ^o^a* Jon. 2 3. Ps. 
3 5. Etc. pl. 0:200*, oikJbMA* Act. Philem. 
Anecd. 169 7 (sic leg.). 3. /. »»iJ«t (Joh. 
108 Ey. 40BC) s. ^e^^awk (Ev. 246 A), 

14 ^MA 210 ^Mjk (Ev. 40 A). ^p^^ma; ^o^^jua* Joh. 
14 28 Stud. Sin., y»K:^.>&A* Hom. Auecd. 
20713; etc. Impf. ^«buu A: Luc. 88; 
1221; p. 0. Ex. 119, pass. '«^.mju Mt. 

11 5B. "^«Mjtl; etc. 2)1. «^oMju A: Joh. 
525. 28, al. v^ai^aaju V. 28BC, Luc. 617BC. 
Mc. 737ABC; etc. Imp. ^oMjh pass., 
"^.oMAjt (Act. Sct. Anecd. 170 6); etc. pl. 
a^aMjt Luc. 935A, p. 0. Dt. 13 4 et saepe, 
a:^ajk Jer. 38 10. Hom. Anecd. 19219. 
20417. v^i^Qijt Hom. Ox. 9 53 13; o^Mjt 
Js. 42 18, al. Q:!».i&Ajh Hom. Anecd. 175 27. 
Ptc. act. ^.Mjt s. "^MkMjb; etc. — audivit, 
oboedivit (sequ. acc. s. abs.) 11. cc, et 
pass. V. et N. T. Hom. Anecd. 207 13. 
21017. Hom. Ox. 96215. 642. 677. Act. 
Andr. et Matth. fol. 1'. Lit. Dam. I 
fol. l^ Sequ. o Gen. 22 18. Lit. 707 5; 
^ (j^x ^^, etc.) Ps. 3 5. 166. Mc. 1237. 
Luc. 2 46. 17 6 C. 2Cor. 62. 

<&.AMjt (SJ^''PB') — uin^xooi; subditus 
Phil. 2 8 Dam. 

>&^aMjt — id. Phil. 28 Lect. [pl. Hom. 
Anecd. 2016?]. 

^aXkMjt. emph. tlttXOttjt. /. — oboe- 
dientia Rom. 1 5. 

^oMjtM Dt. 1 1 13. 22. emph. i^^oMjiM 
Gal. 3 5. Hebr. 42; al. C. sufif. et^a>m>o; 
etc. Pl. ^wojt* Mt. 246 Ev. 91 A, 
p. 0. B, Ev. 91 C; ^asajuo Ev. 160 C, 
v^jL^aajiVB Ev. 160A. C. suff. ««i^aMjbb 
Mc. 735A, «.N ft^jiYB BC. \oou— Hom. 
Anecd. 195 21. m. — auditus, dxori, 
a) auditio, fama Dt. 1113.22. Js. 53 1. 
Mt. 4 24. 141. 246. Luc. 7i. Joh. 1238. 
Gal. 3 2.5. Hebr. 4 2. Hom. Anecd. 1908 
(cit. Js. 1. 1.). Lit. Dam. I fol. P bis. 
Vit. Sct. cod. ms. Cf. ;ax (qHdl). 
h) auditus membrum , auris Mc. 7 35. 
Hymn. Anecd. 11124. [195 21]. 2008. 

Ithpe. ^Kjtj (Mc. 2iA); etc. pl. 1. 
6a:^Kjtt Gal. 25. Impf. 3. "a^)^ (Luc. 

12 3 A, al.); etc. Ptc. ^m^ju» (Luc. 
25lA). — 1. auditus est Ex. 167. Js. 154. 6018. Jer. 38 15. Mt. 6 7. 28 14. Mc. 
21. Luc. 113. 123. Hebr. 57. 2. oboe- 
divit, concessit Js. 11 14. Luc. 251. Gal. 
25. Phil. 212. ^ ovao ji. N. pr. Simeon 1. Luc. 2 25. 
28.34. 2. Luc. 330C, B N;i:vatt*jt. »^ vv> ja. N. pr. 2e(j.eei, Pes. u 
2 15. Luc. 3 26B (C om.). 3Rg. ^Pajt, ^aaa, (A), ^p?* (Luc. 17iiA). 
N. pr. Samaria Js. 9 9. 109sqq. Mt. 10 5. 
Luc. 1711. Joh. 47. Act. 18. 

..pajt BC pass.] wilpftA Luc. IO33A, 
cf. Joh. 848A, ^. 0. Luc. 17 I6AC. Pl. 
sJu-jM». Luc. 9 52. emph. uJpojt A : Joh. 
45. 9. 39sq. [Hom. Anecd. 20813], -^jojt 
11. cc. BC. — /. sg. JLpajt Joh. 49A, 
p. 0. BC. emph. iK^poji. ib. A corr. — 
Samaritanus, 11. cc. **»iAJL I. ijuut s. JLMAjt pass. C. suff. 
3. m. «Muojt Mt. 545BC, a^MM, A ib., 
Hom. Anecd. 20317. m. — sol, 11. cc, 
Gen. 1923. Js. 9 12. 1111.14. 60l9sq. 
Jo. 210. Am. 89. Ps. 491. Eccl. 7 12. 
12 2. Mt. 13 43. 17 2; alibi. Hora. Ox. 
9 695 (cit. Am. 1. 1.). II. [JLjtoMjt famulus Luc. 4 20 A 
corr. — ?]. 

iitxMjt (ptc?) — servus, famulus Mc. 
IO43C. 

*«juMjt. emph. ll:ajLoajt. /. — ministe- 
rium Rom. 12 7. 

(^ip^) Eph. 6 21. emph. l— 
u> pass. C. suff. 3. m. «*— , otJtjbojt 
Rom. 13 4; etc ^^:i*:n«. Mt. 23llA 
(punctorum auctor ad «luMjt respexisse 
videtur), p. 0. Anecd. ; ^^-^Ajtaajt Mt. ib. 
BC, Mc IO43B. Pl. ^AjtMjt Hebr. Ii4. 
emph. jUjuijt. C. suff. -o — , -«jtJLsojt 
2Cor. 64. 3. /. oMJua* Luc. I2A, p. 0. 
Anecd., oMtMjt BC. 1. JLjim* Joh. 1836(A). 
— servus, famulus, diaconus (Sidxovoi;, r 211 U» iTTtTpono;, XeiroupYo;) Js. 61 6. Mt. 20 8 B 
(AC >L«Mju»). 2213. 2311. Mc. 9 34 (C 
om.). 1043. Luc. 12. 420. Joh. 25. 9. 
1226. 18 36. Eom. 134. Phil. li. Col. 1 7. 
Hebr. 1 7. 82. Lit. 6967. ^jum* ^[oi] 
spiritus servi Hebr. 1 14. 

^OAM*. emph. Ih — . /. — ministerium 
Col. 417. 

Pa. «M« s. «oa* (cf. 2Tim. Il8, var. 
lect.); etc. pl. 1. ^jkuut*, ^ — , ou — Mt. 
2544 (cf. var. lect.). Irapf. 3. «mu (Mt. 
624A), «AMju; etc. Imp. «Mk». Ftc. act. 
«MA» s. «A^uM ; etc. — servivit, ministra- 
vit, 11. cc, Js. 5311. 6012. Jo. 2 17. Mt. 
4losq. 624. 8 15. Mc. 1045. Luc. 237. 43». 
83. 10 40. 1237. 1529. 1613. 17 8. 2226. 
Rom. 125. 66. 127. 11. 1418. 2Cor. 3 6. 
63. Hebr. 85. 9X4. Hom. Anecd. 207 8. 
Sequ. acc. p. Mt. 2544. 27 55. Luc. 8 3 
(9^^). 17 8. 2Tim. 1 18. 

*^jtMjU0. emph. j. — . C. suff. q>i«M>«y 
(Mt. 20 8 A, p. 0. C). — 1. minister, cu- 
rator (iTrixpoTro;) Mt. 20 8 (B oMUut). 

2. diaconus Lit. 704 4. 

«Mjhl Luc. 10 40C. Col. 2 23, «xM«l 
Luc. 1. c. A, «Mjul ib. B. emph. IjuMjtl 
pass. C. suff. 3. m. «MULMjtl ; oMMjhl Luc. 
I23B. m. — servitium Luc. l8sq. 23. 
1040. 2Cor. 518. Col. 223. Hebr. 1 14. 
Hom. Anecd. 1736 (cit. Phil. 2 17). 

*lM»*l. C. Buff. 3. m. o,isaJajtI. /. — 
id. 2 Cor. 3 7. 

Ithpa. Pf. «M^jbl 2Cor. 3 3; etc. Impf. 

3. «mVju Mc. 1045 A, p. 0. cett. [Ptc. 
«» V ju» Hom. Anecd. 19114?] — ei mi- 
nistratum est, 11. cc,, Vit. Sct. cod. ms. N. pr. Simson Hebr. 1 1 32. *^. ^ Js. 8 14. Mt. 5 38. Rom. 9 33. 
Hom. Ox. 9 62 21. emph. ti* Mc. 1546A, 
p. 0. pass. JLiA* A : Mt. 7 24 sq. , al. ; 
p. 0. pass. Pl. a) latk s. J»ii« pass. 
JLxjii Mt. 812A. ij« Mt. 2530 Ev. 166 A 
corr., p. 0. 812C. C. suff. .ojjt Mc. 917B, «oiA» A; p. 0. C, Job. 16 9. 
VOA^Atju» Ps. 565. h) llfALi», Mt. 2751 A. 
Hom. Ox. 9 698, »»tu*Jt Mt. 1. 1. BC. m. 
et /. (nuUa notionis diversae ratione 
habita). — 1. dens Ps. 565. Job. 169. 
Mt. 538. 812. 1342. 50. 22 13. 2451. 2530. 
Mc. 9X8. Luc. 1328. 2. saxum, petra 
(Trexpa, cf. Nold. p. 519) Ex. 17 6. Js. 
814. 507. Mt. 724sq. 27 51 (= Hom. Ox. 
9 698). 60. Mc. 1546. Luc.86. 13. Rom. 933 
(= Hom. Ox. 9 6221). iCor. 104 (= ib. 
61 20). Hom. Ox. 96010 (cit. Mt. I618, 
ubi Ev. \ALa habet). 62 13. Lit. Dam. I 
fol. l^ ult. 2'-. 

* '•- pl. m. t^-*-*n — acutus Ps. 44 6. *]iJL. jiA« Luc. 2 41. emph. 12^ Luc. 
3 1. Lit. 6969. 697 4 (cf. Ps. 64 12) = 706 15 ; 
IW Joh. I813A; p. 0. B, Gen. 7 11. 8 13. 
Dt. 11 12. Js. 634. Joh. 1149A. 51 A. 
[fioji Js. 1428 et Jer. 39 1 his: palim- 
psestorum loci. Lectio procul dubio com- 
menticia]. C. suff. 3. m. ei^jkjh Js. 61 2. 
Luc. 419. [De etiojt Hom. Anecd. 1769 
vid. Ai* ,,hora«]. Pl. ^jojk Gen, 1 14 
(sic leg.). 7 6. 813; al. ^jOjl* Num. 1323, 
al. , itaque constanter Ev. cod. A. ^OAjh 
Luc. 242A. emph. jjujb pass., jjOAjk Jo. 
2 25. Hom. Anecd. 202 22. C. suff. ytia. 
Hebr. 1 12. ^ajgj^ Ps. 899sq. /. — annus, 
11. cc, Num. 447. Ps. 894sq. 10. Prov. 9 11. 
Job. 1622. Eccl. 118. Mt. 2 16. 9 20. Mc 
525; al. Apocr. Dam. fol. 1'. Hom. Ox. 
956 21. Hom. Anecd. 19821. 20219. Lit. 
696 8. [lloxijfc 2Tim. 223: leg. Ila*^, [jLwpia]. *jJLJk. uMk (ptc pass.) — sngustus 
(atevo;) Mt. 7 14 (porta). 

^jOiojk (pl. abstr.) m. — angustiae 
(OXiifi;) Js. 822. Ji^ (*«Ji?^) A: Mt. 2011, Luc 1239, 
al. ; p. 0. pass. (BC, al.). [JL^ Joh. 5 35 
B: num fort. l^jut?] emph, t&Ukjt (ex JLa^ 212 ♦«nj^B^, cf. «nVB^ in libro Dan. iuxta 
^^ri^tJ^ traditum, Syrorum nestor. Jkt^, 
mand. «n"'^^, neosyr. ik:»*) A: Mt, 8l3, 
9 22, 1415, al.; ]p. o. pass. I h a ^ Act- 
1618.33 (Lit.). [l^jfcMt. 2513 Anecd. 130]. 
C. suff. o,kiX» Luc. 1417. Joh. 820, et 
vid. mox compos. 1. -k^ Joh. 24AB 
[C -Iki^]. Pl. ,-^ A: Mt. 20 3. 5sq. 9. 
27 24, al. ; p. o. pass. ,e^JLA Joh. 46AB. 
emph. l-K:^ ZDMG 56252 (et cf. n. 2). 
/. — momentum, hora, 11. cc. et saepe, 
Act. Philem. Anecd. 1703. Hom. Anecd. 
179 2 (Ms). J.\*\, Tcpoc; wpav Joh. 5 35. 
Gal. 25; cf. oiKxii:^ Hom. Anecd. 176 9 
(sic leg. pro ot^^A^ , cf. Prov. 5 S) 
hora sua. Ik:^ ^ statim Hom. Anecd. 
1791. Ib;.^ ot^L» ^ Iv T'^ Sipa Ixeiv?] 
Mt. 8 13. Ibs^a 6*a Ixeiv;;) zf^ u>pa Act. 
Andr. et Matth. fol. 2'. Apocr. Dam. 
fol. 2'. i^ ^aaa xaO' wpav Dt. 1114. 
ct&Cikjh ;^ (plerumque adverbialiter) ipsa 
hora, statim Mt. 2119. Luc. 164AC. 525. 
844BC. 47 BC. Act. 1633, Vit. Sct. cod. 
jns., sed cf. e«&us.ji ;.a A: Mt. 2120, Luc. 
844. 47. 55; 1313; 1911 et >potk:kjh '^ 
Mt. 929AB. 

ia^jk N. pr. : vid. Ixikjul. ^i^-M, (uum fort. derivatum a *pJ?tJ^in 
" «i V^)n?). Impf. 1. ^.t\a.. Imp. pl. 
— psallit Ps. 467sq. Lit. Dam. I 
fol. 2^ (ter). 

^^u:^* pass. emph. Iioj^* pass. Pl. 
^ai:».» (vid. JLl Pe.) ; emph. JLlioj:^ Luc. 
2444B. Lect. 1107. Lit. 7091. S.F. 107 7, 
jLiaiSjk Luc. 1. c. A, p. 0. C. m. — psalmus, 
11. cc, Ps. 401. Hom. Anecd. 1985. 20714. 
16. Lit. 69616. Anecd. 103 21. 10518. 
10616. [10714]. 1092. Lect. 519. 658. 
7016. 775. 789. 9719. 10816. 1103. 11114. 
1134. 11413. 1213. 12210. CXXXIX. 
ZDMG 56 252. 

*>a^. AASjh (^bja*. Mt. 519B, AAM ib. C) — tenuis, parvus, simplex Hom. 
Anecd. 17910; IXaxidTOi Js. 6022. Mt. 5 19; 
iXadaojv Joh. 2 10. 

*.saAjh. C. suff. ^oe^xsoAjk (sic) — id. 
(IXa^tcTTOc) lCor. 15 9. Mutare nolebam. 

k^iAAajt adv. — • simpliciter (auXcbc) 
Jac. 15. 

QAAfijk /. — simplicitas (aTtX^Trj^) Rom. 
128. 

Pa. Pf. pl. 1. QMAAjt (cod. manuscr.). 
Ptc. act. AAjtM Tit. 2 15. PasB. /. JLasum 
Js. 52 14. — parvi existimavit, contempsit, 
11. cc. *)SUl. JAjk (ptc. pass.). /. l-«^ji (per 
c» scr. Mt. 622C). pl. /. vJL-^a* — laevi- 
gatus, planus Js. 404 (Lect. 88). Luc. 35; 
duXoijc Mt. 622 (cf. Haxftjt). 

*9j>a»,. emph. 11 — . C. su£F. 3. /. «ilQxAjt. 
/. — sinceritas euOuttjc 3Ilg. 94. ^jiai; * 
oLTrXoaovY) Job. 2123. 

Pa. Impf. pl. 1. jLftju — laevigavit 
Js. 9 10. 

*uAQu». emph. Iwk^Qjt m. — reconciliatio 
(xaTaXXaYT)) Pom. 5 11. Hymn. Anecd. 
112l4(?). 

Ithpa. Pf. pl. 1. «jjuBisjtl. Imp. u^Kjhl 
(&, Mt. 524B, 3 C) — reconciliatus est, 
c. '^ p., Mt. 524. Eom. 5 10. *.^AJt(?): ^juuo Ptc. /. Luc. 1040 
TrepiaTtaaOai, v. 41 OopoPaCeaOai, var. lect. 
TupPaCeaOai. Lectio vix sana, sed non- 
dum satis feliciter emendata. Nam neque 
Schwally (Idiot. p. 98) audiendus mihi 
videtur, comparans ta^BB^, j^Bti^, voces 
manifeste toto coelo diversas, neque Prae- 
torius (ZDMGr 48, p. 366) coniciens I^ajx», 
cuius verbi nulla, quod sciam, mentio fit 
in libris ludaeorum, neque P. Sm. de 
^A^juo cogitans. — Cf. *jajt. *yaA Pe. Pf. y.Qfijh Am. 9 6. Act. 2 33. 
3. /. &LaAii,; etc. Impf. 2. ^.QAjtl. pl. 3. 
/. ^QAju Prov. 1 16. Imp. pl. Qjoa* Dt. 
213 1224. Ptc. act. yAA, etc. pl. ^»S«>. Pass. 
/. J.aAA* — effadit, 11. cc, Gen. 96. iReg. 
115. Jo. 3 19. Job. 1613. Eccl. 113. Mt. 
2335 Anecd. 26 7. Rom. 55. Act. 2i7sq. 
Lit. 7085. 

IjkAMit» Kas „1ocus quo aqua se effun- 
dit'' ? Hymn. Lect. 13811 (locus subob- 
scurus). 

Bhpe. y»K*l s. y^h^l (Mt. 23 35BC 
Anecd.); etc. Impf. 3. yS^^uL»; etc. Ptc. 
yah-jL» s. yi>.9\a» — 1. se effudit Lit. 
7051. 7078. 2. effusus est Gen. 9 6. Jo. 
22. 10. Jon. 26. Ps. 443. Job. 2124. Mt. 
9l7. 2335.2628. Luc. 5 37. 2220. 2ove- 
yjidi] (— turbatus est) Jon. 4l. Act. 26. *^^^ajL. ^"^^ (= '^a*). emph. Jlaojt 
(ex «^SB^) Mt. 25 26 Ev. 165 A, per « 
scr. Ev. 95 A, p. o. ib. B; sed |aa* Ev. 
165C [B loaa]; |la»U Anecd. [I«1a* 
Ev. 95C]. Pl. ^aa*Rom. 1211. emph. 
jj»^«* Hom. Anecd. 19412. 19 (cit. Prov. 
6 6 : leg. sing.) — segnis (^xvrjpdi;) 11. cc. 

^^ofut. C. suff. 3. /. ei^aa*. m. — 
margo navis, puppis Hom. Ox. 965io (cf. 
Mc. 438). k, Jl— Hom. Anecd. 1892. 19818 
(cf. ib. ^Corrig."). Vox incerta. *^«X9<UL, j.— . Pl. ,;AiAi9<ut Luc. 224A, 
sed ^^iAt9a« B [C ^jkiSQA]. — turtur, 1. c. *>^.ajt Pe. Pf. pl. o^A*. Impf. 3. 
>&>aaju, pl. 3. /. v^vottji^ — superfusus est, redundavit Jo. 2 24. 3 13. Lit. 705 1. *^^- Pa. Ptc. /. {jAAM — compressus, 
angustus? Mt. 7 14. Vox dubia. Cf. *.^.a*. ;^Jt I. Pe. ;ja*; etc. Impf. 3. i 
etc. Ptc. fA*; etc. — placuit, c. V p., 
Gen. 69. 198. Dt. 1228. 13 18, Zach. 11 12. 
Ps. 5514. Sap. 99sq. 18. Mt. 3 15. Mc. 622. 
Joh. 8 29. Rom. 12l. 14 18. 15lsqq. Phil. 
418. 2Tim. 24. Alibi. Hom.Anecd. 20219. 
Lit. 70813: irpe-siv Ps. 642. Hebr. 7 26. Vit. Sct. cod. ms. (cit. Eph. 53). Cf. 

l-tAOi. 

fjiAo* Js. 53 2. C. suff. «i;j»o*; etc. 
n». — pulchritudo 1. c, Ps. 8 2. 44 3. 4. 12. 
Jac. 1 11. 

;*tt*. /. {;jLa* — 1. placens (nisi fort. 
ptc. est) Rom. 122. 2. pulcher Gen. 29. 
3 6. Js. 631. Lit. 704 21. 

*o,>q>. C. suff. 3. m. oito^jLa* Ps. 465; 
^^l:rJLa* (sic) 77 61. /. — pulchritudo, 
11. cc II. (Nescio an eadem sit radix 
atqne praegressa). Pa. Pf. 3. /. l:;a*. 
Ptc. act. ^iue Joh. 135A, p. o. BC. /. 
IjSLM» — detersit Luc. 738B (var. lect. 
;Aa). 44 A cod. BC. Joh. Il2. 12 3. 135. 
Aph.(?) Pf. ;a*J(o) Gen. 7 23». pl- 
ofa*l(o) ib. V. ^ Impf. 1. tJktu Gen. 74. 
pl. vo;a*> 9 15. — detersit, delevit 11. cc. ; 
deletus est(?) Gen. ^^s"». to ^oa . (ex ^DIB^") 7«. — comu Ps. 46 6 *uajt. Pe. Ptc act. /. U* — infatu- 
atus est (jx(opaive5&ai) Mt. 5 13. 

jBuL** — stultus (ficiipoc) Job. 167. 

*ajul\ (pJ512^iJ). pl. l.r>n*t m. — angi- 
portus ({iw|Ji.T]) Luc. 1421: ita repono pro 
jjao*{. 

JjLO* (pl.) = otcopoYec Jer. 38 9 
(palimpsest). ♦JLajt Aph. pf. 2. ^jua*{. pl. »**{; 
VoK*jwt{, voi.A**(o) Mt. 2535 Ev. 166A. 
1. oi.n*{ s. oaiA*{ (Mt. 2537 Ev. 129 A). 
Impf. 3. Ijuu s. «fcAjL», pass. Imp. j-o*{ 
Rom. 1220. [pl. oA*{ Prov. 9 6 Anecd.: 
leg. oo*{]. Ptc act. jLoju» s. ujuue (Gen. 
2 6 Lit.), pl. ^^MUM Dt. 1 1 10. — potavit, 
rigavit, 11. cc, Gen. 26. 10. Js. 43 20. 
Jo. 318. Ps. 6822. Job. 22 7. Mt. 1042. 
27 48.Mc940. Luc 13i5. Lit. 7053.707 8. [*^ ,n*. .^ojutL xaTairpauvTjc Ps. 822: 
^j» et ^ incerta"^ Land]. ^* 214 {; [^'^ja». V&ju Lit. 680: locus syriacus], Ji \n . pcLj i. Luc. 19 4 A, p. o. B Anecd. 
[UaajBa» C]. Pl. ^^ojub Js. 9 10. — ficus 
sycomorus, 11. cc. ^''^'fiJt Pe. Pf. 1. Ka^j^* — submersus 
est Ps. 3 6, sed gr. xoifjiaa&ai: unde fort. 
emendandum Kaaaa. s^AJk. Pe. AA* (Mt. 2651 A Ajft*: nescio 
an ad Pa. respexerit librarius); etc. Impf. 
3. «ojuu, .SQJutJL Js. 114; etc. Ptc. act. 
Aojk — verberavit, Js. 1. c, Gen. 8 21. 
1911. Ex. 17 6sq. Js. 1115. 6010. Jon. 
4 7sq. Mt. 2631. 51. 

Pa. : vide quae ad Pe. adnotavi. ''jAJt. Ojjuk. emph. (iQjAjk. /. — im- 
puritia (dxa&apa(a) Col. 35. iThess. 4 7. 
Hora. Anecd. 20011. Vit. Sct. cod. ms. 
(cit. Eph. 53); ib. saepius. *\JX£L, ;.AOjt Mt. 2328A, ^o* 533BC 
[iM^ 2328 Anecd.] m. — falsitas, men- 
dacium, 11. cc. Cf. jm*. 

^;JL&* (pl. abstr.). emph. i^fjut Gal. 
2i3a. C. suff. vp6MHui> ib. V. ^. m. — 
mendacitas, hypocrisis, 11. cc. ^««JLa* JJ; 
dvuTTOxptTOi; Rom. 129; ^iJLa* «fa J^j 
id. 2Cor. 66. 

*-i-ft*. emph. i-»*rA* — hypocrita Mt. 
7 5. Est = nS^pB^, si vere est traditum, 
quod maxime dubito. 

*4JMfc (qattdl). emph. IfjiiA Mt. 7 5 (sic 
leg. propono pro JL.fja*). pl. i->v^ — 
mendax, hypocrita Mt. 62. 5. 16. 7 5. 22 18. 
2313. 15. 23. 25. 27. 29. 2451. Mc. 12l5. 
Luc. 1315. 

*Oija*. C. suff. \oo)l;o|ja*. /. — men- 
dacitas, hypocrisis Mc. 12 15. *pt. '^-^ (Sirac. 461). /. j.— . emph. 
II-, lU;* Js. 507. Pl. ^;-Mk, Hr-r*. — 
1. firmus Dt. 1 1 2. Js. 8 11. 50 7. Jer. 38ll. 
Sirac. 46 1. Hebr. 22. 2. sanus 2Tim. 1 13. 
Tit. 113. 22. 8 (Cf. IS^, i. e. ^p, sanitas Sirac. 30 16 ? — Quidquid in buccam venit 
effutit B. Jacob ZDMG 55595. Etiam 
Pes. 11. cc. yiAjtf perhibet). — Adverbialiter 
;.>;jk firmiter, vere (dacpaXwc) Act. 236. 

h^\'r*r», adv. — firmiter, vere Jer. 11 18. 
Mt. 2 8. Hom. Anecd. 20123. 2068. 

Pa. if* s. i^r* (Js. 425, al.); etc. 
Impf. 3. c. suff. pl. 2. >^i;ju iThess. 32. 
Imp. t^ s. i»^ (Luc. 2232C); etc. Ptc. 
act. «ijue s. ;u'r»3o. Pass. ;;joe, ^;juo (Luc. 
1526BC); etc. — 1. firmum fecit, stabi- 
livit, confirraavit Js. 425. Prov. 9l. Mc. 
1620. Luc. 1526. 2232. Gal. 3i5. iThess. 
3 2. Lit. 70413. Hymn. Lect. 13818. Hom. 
Anecd. 1761 (cit. Prov. 55). '^jj-; -osl ;;ji. 
iaTTQpiaev t6 TrpoawTrov auTOU tou Tropsuea9ai 
Luc. 9 51. 2. tutum reddidit, custodivit 
(da^aXiCsadai) Mt. 27 65sq. ; dacpaXiCetv 
Act. 16 24 cod. mscr. (Lit. jjlxdI). 

*i»o*. emph. lito* Luc. 1 4A, p. o. al. 
C. suff. oiiio*; 3. / id. Ps. 4610 (cf. 
ZDMG 53 706). m. — 1. confirmatio 
Phil. 1 7 (pspaicuatc) Lit. 7061. Lit. Dam. 
I fol. l^". 2. firmamentum Hymn. Lect. 
1373; aTspe(0|i.a Gen. 16—20 ^ass.; £8pa(- 
to|xa iTim. 3 15. 3. firraitas, robur (xpa- 
TaioTT].;) Ps. 454. 4610. Lit. Dam. IIP. 
4. veritas, fides (dacpdXeia) Luc. 1 4 (Aliter 
Schwally p. 99). 

Ithpa. Pf. pl. oiiKal. Impf. 3. »iK*l 
s. i-i\*l (Mt. 27 64C). Ptc. iiJUi»; etc. 
— 1, confirmatus est Luc. 180. 240. Eph. 
316. Hebr. 23. Lit. Dam. I fol. 2^. 
2. custoditus est Mt. 2764. \V^ I. Pe. I;*. 2. }^\*.. Impf. 3. {;*- 
s. -;ju (Joh. 723A, p. 0. Act. 2 24); etc. 
Imp. w;* (Mt. 1523), pl. of*. Ptc. act. 
I;*,, pl. ^;*, ^il* (Mc. 1 1 3). Pass. I^ 
s. -t* (Mt. I619B). — 1. trans. a) sol- 
vit, dissolvit Mt. 5 17. 19. 18 18. 21 2. Mc. 
l7. Il2sq. Luc. 3 16. 1930. 33. Joh. 127. 
7 23. Act. 224. Lit. 7073. 6) abolevit, 
irritum fecit Gal. 3 17. c) dimisit Mt. 
u 215 1523. d) liberavit Vit. Abrah. Qidon. 
ZDMG 56 255 a p u. e) destruxit, delevit 
Mt. 2G6lt 27 40. Mc. 1529. Joh. 2 19. Rom. 
14 20. Eph. 2 14. 2. intr. substitit, deyertit 
(xaxaXueiv) Gen. 192. Vit. Abrah. 1. c. 
25611. 

IrM, (ptc. pass.) — licitum, fas Luc. 64 
et 9 Anecd. (cett. .^ A»). /. j-.i-i* (ex 
Kp^Q^) Act. Il2: {b^AOAa l^iJk* ok<;«{ a»a; 
habens viam quam facere licet die sabbati, 
oap,3aTou l^ov 686v (cf. vers. Philox. 
Prorsus aliter Pes.). 

*->**• C. suff. 2. m. yi^iju» Ex. 1513. 
m. — xaTaXu}i.a Ex. 1. c; U*r»» J^i*» id. 
(xaTdXupLa) Luc. 27. 22 11; c. suff. 3./. 
«iMiJtif» 3 iReg. 1 18. 

*l_.f*M. emph. {&wijue. C. suff 3. m. 
oth-^r*»- Pl> K^r»» Js. 35 7; ^rAAM Hebr. 
1134 (cf. «n^n-^irO Jer. I Num. 1025). 
C. suff. y^<nhurM», etc. /. — 1. castra, 
Trapefi^oXTj Gen. 509. Ex. 17 1. Num. 53sq. 
Jo. 2ll. Hebr. 1134. Hom. Ox. 95120. 
2. stabulum, ETraoXi; Js. 357. 

Ithpe. -»^*l; etc. pl. a*;Kft{ Act. 1626, 
•;K*{ Hom. Anecd. 201 12. Impf. 3. w-;iau 
(Joh. lOSoA); etc. Ptc. pl. ^;Kjue; etc. 
— 1. solutus, dissolutus est, 11. cc, Js. 
402. Mc 7 35. Joh. 1035. 2Petr. 3 11. 
Hebr. 7 16. 2. liberatus est, sequ. ^ r., 
Luc. 1316. 

Pa. ^r» (pc^s.), IrA Mt. 1824B; etc 
pl. cu;* A: Mc 1041, 1518, Luc 15 24; 
p. 0. Mc8li; -f*Mc. 1518C, Luc 14i8A; 
Qr*- Mt. 26 22. Mc 2 23, et BC pass. Hom. 
Ox. 964 20. Etc Impf. w^jL» s. {fju; etc. 
Ptc act. «^uuB Lect. 1055. [pl. yi »i aio 
Lit. 680: sjrr.] — coepit abs. Luc 3 23. 
2447. Gal. 33. Lect. 105 5, et saepius al. ; 
c ^ (aTto) Mt. 20 8. Sequ. j c impf. 
Gen. 23. 1827. Jon. 34. Mt. 1824; al.; 
j om. Mt. 39A. Lect. 23. Sequ. ptc Mt. 
39BC. 417. 117. 2622.37. Mc223. 62. 
811. 31. Luc. 421. 715. 24. 38, et saepe al. 
Hom. Ox. 96420. 6719. 6811. 74jl/l3. *«.«i* (samar. M^B^ Pessach-Hagg. ed. 
Kohn 8. 16. 36. Gesenius, Carm. II, 8). 
C. suff. 3. m. ou6^ Mt. 25 34 Ev. 129A; 
p. 0. Ev. 166A, Joh. 17 24 Anecd., Ev. 
58 A, Phil. 415; «mo;»* Joh. 1. c Ev. 
192A. m. — initium (xaxa^o\ii [x6a|i,ou]) 
11. cc. 

..;a* (J.i;**, nisi fort. ex voce praegressa 
corruptae sunt formae sequentes) Hymn. 
Lect. 13613. C. suff. 3. m. «p;a* Mt. 
2534B, Ev. 129C. Joh. 17 24BD [0,;«* 
Mt. Ev. 166C. Joh. C] m. — 1. initium, 
principium Hynm. Lect. 1. c 2. xaTa^oXri 
Mt. et Joh. II. cc. *{^Jt 11. (cf. „Homon.Wurzeln« p.23,n.). 
*-;*. emph. {*«,*, Mt. 7 3sqq. A, p. voc. 

0. BC. Pl. c suff. 1. -b-f* Gen. 19 8. 
Luc. 7 6. /. — trabs Mt. 7 3—5. Pl. 
tectum, al 80x01 Gen. 1. c, r) axi-(ri Luc 

1. c *o;j«. I, (cf. op. cit. p. 85 sq. Nold. 
ZDMG 54162). 

*o;*. emph. JLaio*. C. suff. 3. m. «* — , 
e»a;* Mt. 2O12B. m. — aestus Gen. 822. 
Mt. 20 12. Jac. lll. *o;ja, II. *of*. C. suff. 3. m. a»a;o*. 
tn. — i<p7]|xepia Luc. 15C (ceteri cti^ia*). 

i.a;tt* (vid. infra). emph. {&c&;a* Num. 
13 29. C. suff. 3. 7)1. oika;** Luc I5A, 
p. 0. al.; etc Pl. ^io* Js. 426. emph. 
{bia;o* Num. 1323, al. /. — gens, familia: 
7evo; Js. 426; -;*** J.2i;a* «(j) aXXoYeviQc 
Luc 1718; 7evea Num. 1323. 29; aoYYeveia 
Gen. 508. Luc l61; ailo;«* «^ia ol (10776- 
veu aoToo Mc 64; TraTpii Luc. 24; Tct 
TraTpia Js. 8 21; icpTjixepia Luc. I5AB (cf. 
voc praegress.). 

*»jL»VJt (cf. ^r*). aA*;*{ (inf. Aph.). 
C. suff. y^^hf^-r^-l 2Cor. 519; voj»— Eph. 
2i. Col. 2lS; v!t*-^' Eph. 25. Col. 2 13 
(Quae omnia etiam pl. esse possunt). Pl. yr* 216 «ka. c. suff. 1. viajw^jkl Eph. l7. /. — lapsus, 
delictum , TrapauTwfxaTa, 11. cc. ojMrit^N 
lubricus Hom. Anecd. 176 4 (cit. Prov. 56, 
ubi LXX (jcpaXepoi; habent). <4i-^- *fr». emph. Aj»;* — reliqui 
Luc. 8loA corr., JLs;.** Mc. 1613A, cett. 
11^'r-**, ^^^- ^^d* <i'-** 

^Xpt (j;itif, syr. id. Hinc fort. o^-r*l 
corrig.) Pe. Pf. ^^* — lapsus est (Adam) 
Hom. Anecd. 21020. 

*u:^9ijty». emph. lkui.o;juo. C. suff. 1. 
-— Ps. 212; v«oikt*:v.o;juo Mt. 6 14 A (per- 
peram, ut videtur, punct. plur. instructum), 
p. voc. 0. cett., V. 15. [\«»o>A:i.o;juD v. 15B]. 
^^J^u — . /. — lapsus, delictum, irapaTiTU)- 
jxaTall. cc, Mt. 6l4sq. Mc. 1125; dXtaOYjixa 
Ps. 5514. Praeterquam Lit. Dam. I fol. 2\ 

Aph. Ptc. act. /. l:^;.Mo — corrupit 
Vit. Sct. cod. ms. 

^«•'VA. «,;aA Js. 53 2. Luc. 8 13 Anecd. 
C. suff. 3. m. QMkioA; \oo».— , ^oom — Mt. 
3ioAC, Luc. 3 9A. Pl. ^iojk Eph. 3 18. 
C. suff. 3. /. «MJtio* Mc. 1120. m. — 
radix, 11. cc, Js. 11 1 (his). 10. Mt. 3 10. 
Luc 39. Cf. i»;. 

*K*<. k**, K^ (A pass.). IW Ex. 
2810. Luc 4 25A, al., IK** Luc 13i4A, 
sed UKxA Ex. 28 10, l\* Luc. 4 25 et 13 14 
BC, Joh. 1 2 1 C. — sex, pass. ^•.Rok* (sic) 
hora sexta Joh. 4 6C, ^jki.i»Kjt AB. wK* 
^.cq:». sedecim Lect. 15 15. Ih» Joji sexcenti 
Sirac. 468. 

-it*i^ sextus Luc 136B. Lect. 114i; 
wiloL* Luc. 1. c A, p. voc. 0. Gen. 1 31 
— emph. |]L.ikji (sic) Lect. 657 = ijk.>^jb 
Gen. 22. Ex. 16 5. Luc 126. 36 C. Lit. 
69510. /. IK-ioKjk Lect. 70 15. 

^isjt sexaginta Luc. 2413BC, ^KAJiA; 
v^jt Lit. 706 22; ^^jul(o) Apocr. Dam. 
fol. 1'. jLjoKjt Mt. 6 2; in textu gr. nihil 
respondet. Cf. lo-^jasl sub finem. *w^jL Pe. 3. /. iKjkl iReg. 1 18. 2. m. 
\>W ZDMG 56 256. 3. pl. oKjtl (lCor. 
104). 1. ^kji(o) Luc 13 26B, oii.i.jk(o) 
A, oti_,i<*l(o) A corr., C. Impf. 3. IK*.. 

2. iKjtL s. -J^l (Joh. 49, al.). 1. iKju 
(A: Luc 2218, al., p. o. pass.). C. suff. 

3. /. cjui^ Mt. 2629A, p. 0. cett. pl. 
voiju», v'*-'&-''i'-> (sic) Jon. 37; etc Imp. 
IK»I : sic leg. Js. 9 1 pro ll^ ; pl. oii*l 
Mt. 2627A, p. 0. Prov. 9 5 Anecd., oKjl.1 
ib. Lect., Mt. 1. 1. Anecd. Ptc. act. Ikjt 
s. wk»; etc — bibit, 11. cc, Dt. 11 11. 
Mt. 631. 2438. 49. 27 34. Mc 216. 1038sq. 
1523. Luc 17 8. Joh. 410. Eom. 14 21. 
lCor. 104. 1127 (leg. aut l^jt aut -^Ji); 
et saepe al. Hora. Ox. 9 61i9 (cit. lCor. 
10 4). 

-\jt Luc 2 1 34 Ev. 1 28 B, IKjt Ev. 1 28 C. 
[JKjt Ev. 133ABC, wlM^) Ev. 128 A: 
lectio contaminata ex l^.jk et -Kjt] (syr. 
1-K.j,). m. — potatio, perpotatio 1. c. 
(xpaiTrdXY)). 

IKjm Joh. 6 56A, p. 0. BC, Gen. 193; 
wKjua Rom. 1417. Col. 2 16. emph. i-.\ji» 
lCor. 104. m. — potus, 11. cc. 

q£sius A: Mt. 22 2. 12; p. o. pass. 
[-oKjuo Luc 148 C]. emph. II-e^jLio Mt. 
22 8 A, al. [loi^ Luc 1236C]. /. — 
nuptiae (7d[xo;) 11. cc, Mt. 223sq. 8sq. 11. 
Luc 1236. Joh. 2lsq. Ilo^juo Jkx=» (A: 
Mt. 2210) domus nuptiarum Mt. 22l0 (6 
vu(j,cpa>v). 25 10 Anecd. 130 (ol Ydfxoi; cett. *»3K«, (vid. Idiot. p. 99, ubi add. aeth. 
Mii, c derivv. Cf. syr. «o^jtl) Pa. Ptc. 
act. pl. ^isJtso, ^iJLoo (Mt. 2438 A2). 
De Mt. 223oB vid. «lojt. — nuptum 
dedit Mt. 2230. 2438. 

Ithpa. (sic). .^l^jtl Mc 6l7A, p. o. al., 
.slisjk^,) Mc. 617C; etc Impf. 3. «t^ju 
s. ^lLtu. Imp. «l^jil (Prov. 1 11). Ptc. 
«v* 217 tll «1V«M Mt. 199 A, Ahh^ Mt. 5 32, al.; 
etc. — 1. consors fuit, xoiveoveTv, sequ. 
o r., Prov. lll. Hebr. 2 14« (Lect. 118); 
V r. £,om. 12 13. Phil. 4l48q.; fiete-y^eiv, 
sequ. o r. Prov. 1 18. Hebr. 214'» (Lect. 
1. c). 2. uxorem dnxit, c. '^, Mt. 532. 
199sq. 2230. 24 38. Mc.6i7. — Cf. Aloi.*». 

*.»!«* (samar. ')niB^. C. suff. yslttA. 
Pl. ^ia*, ,jla* Mt.2330 Anecd. C. suff. 
3. m. w&sIoA Luc. 5 10 A, wsla» BC. >^^ — 
Luc. 57. — 1. socius Luc. 57. 10. Hebr. 
1033. Hom. Ox. 96317. Hymn. Anecd. 
11212. 2. consors, particeps, c. o r., 
Mt. 2330. Phil. 17. 

*lsla*. /. C. suff. ^KAltt*, etc. — 
uxor Luc. 1 18 Dam. (Lect. Illl). Vit. Sct. 
cod. ms. 

aalo*. emph. II- — . C. suff. yloalo*, 
yaA^lo* (sic) Phil, 1 5. /. — 1. com- 
munitas, societas Phil. 1 5. 2l. 3 10. osloaa 
communiter, una Prov. 1 14. 2. connubium 
Lit. Dam. I fol. l''. II''. 3. consortes, 
fieTo^oi Ps. 448 = Hebr. 1 9. 

*a1«a (verb. denom.). Ptc. act. pl. ^loAM — t. q. «i<* Pa., Mt. 2230B 
(sic fort. leg. pro ^1«*). 

Ithpo. «loK*l; etc. Impf. 3. a1oK*« 
Mt. 199sq. A corr. Ptc. «loib.*» 19 9 A 
corr., pl. ^loK*» — 1. consors fuit, 
xoivwveTv, c. o r., Hebr. 2 14* (Lect. 14); 
jAeTe^eiv c. o ib. v. ^. 2. uxorem duxit 
Mt. 11. cc. 3. nupsit Lit. Dam. I fol. 2^. 
— Cf. Ithpa. Joi^JL Pe. JB^.* Luc. 54 A (cett. om.), 
pl. QjB^ Luc. 936. Impf. 3. jBoi^ (Luc. 
I839A, p. 0. BC); etc. Ptc. act. *K* 
s. *^V*; etc. — tacuit, 11. cc, Ps. [493]. 
822. Job. 166. Mt. 2031. 2663. Mc 34. 
933. Luc 120. 144. 1940. 20 5B (AC 
Dam. om.). 

Pa. Pf. dDk* (A, p. 0. cett.) — silen- 
tium imposuit, c '^ p., Num. 13 31. Mt. 
22 34. *jfcsjt. Ithpa. (targ. nnriB^«. Deriv. a 
iK.-rJ^). Pf. ilK*l. Ptc pl. ^ili^ — 
relictus est, restitit Gen. 723. Ex. 1019. 
iThess. 415. 17. *yill. ImoI Joh. 2O24C. emph. lisool 
A: Joh. II16, 212. [Mt. 103 corr.], U*ol 
Joh. 2024; p. 0. BC 11. cc (Quasi esset 
pl. vel dual. ! Legendum suspicor Jbso^l 
= i^Ol''^). — geminus, 11. cc 

*viL. jul, Jul Gen. 37. Mt. 21 1^'»^. Mc 
1 1 20. emph. IKl.1 pass. A Anecd., iJbul 
Mt. 2I20BC, p. 0. pass. pl. ^l Mt. 716. 
/. — ficus arbor, 11. cc, Jo. 220. Mt. 2121. 
24 32. Luc 2129. Joh. 148. 50. Pl. fici 
(fructus) Mt. 7 16. *>^t (cf. Idiot. p. 100. Praetorius ZDMG 
48366. Samar. 11^1, "\j;n) Pe. il Js. 107. Impf. ;oV-; etc Imp. iol 2Tim. 27 Ox. 
Ptc. act, i.ll Mt. 2415A, -^». B, ^l C, 
;l 2Tim. 27 Lect. pl. ^-^11 Eph. 320. — 
consideravit, intellegit, Xo^iCsijSat Js. 107, 
voeTv 11. cc, Prov. 12. 3. 6; otavoeTudai 
Vit. Anton. Stud. Sin. 11 149 paen. (. . . II: 
leg. ^^11 s. ^ill ptc act. pl. m.). 

1*^1 Phil. 4 7 Lect. emph. Il;-1. C. suff. 
3. m. o,l*-l; 1. pl. vl;^l Stud. Sin. 1 1 I49it. 
Pl.(?) 11^.1 Luc 2425A. C. suff. v«"lr-l 
Phil. 4 7 Dam. /. — consideratio, mens, 
prudentia, vou^ Phil. 4 7. (Ilir>l) lr*l l f * m A< 
avoTjTOt Luc 24 25; o«I#-i^ yubA** aiyi^oM^ 
Vit. Anton. S. P. 98 17; Siavoia Prov. '^al 218 ool 9 10. Vit. AntoD.: Stud. Sin. 1. c.j ivvoia 
Prov. 14. 

*iajl ((qdtol). emph. Iia*l = — prudens, 
voTQ|xtov Prov. 1 5. 

[lj-»lk«.so Hom. Anecd. 20224; locus cor- 
ruptus]. 

*^l (cf. Idiot. p. 99 sq.) Pa. ptc. 
pass. /. |Uk» — condiit (oiXiCsiv) Mt. 5 13. 

*^at. ^l Js. 117 Lect., ^j^l ib. 
Anecd. emph. jiaJt. m. — acus (5^upov,-a) 
1. c, Job. 2118. Luc. 3 17. 

*ti^t Pe. (Formae insequ. ex parte ad 
Pa. referri possunt) ^pl Js. 94. Hom. Ox. 
9 619. 1. U^l Zach. 1114. Impf. 3. pl. 
\oiaa>)^ Gren. 19 9 Dam. Ptc. act. v:al 
Jo. 311, 5^1 Ps. 4510. — fregit, 11. cc. 

Ithpe. Impf. 3. /. fatl (sic) — fractus 
est Jon. 14. Cf. etiam «jLs Ithpe. 

Pa. Pf. pl. oi^i Joh. 19 32sq. Impf. 
pl. yo^&u V. 31. [Ptc. act. fs^M Hom. 
Ox. 96517? cf. p. 90 editionis.] — con- 
fregit, 11. cc. i-^^i (ex assyr.) m. — mercator Mt. 
13 45. 

Ithpa. ^IJ s. f^l-l (BC); etc. Impf. 3. 
i^J^ Mc. 8 36A, p. voc. 0. al., fj^sj^ 
Mc. 836C, ;^Jk> ib. B. 1. fc^i^ Phil. 
3 8. Imp. pl. ofsssl? Luc. 19 13. — 
1. negotiatus est Mt. 2516. Luc. 19 13. 
Act. Philem. Anecd. 1694. 2. lucratus 
est Mt. 18 15. 25 17. 20. 22. Mc. 8 36. 
Phil. 3 8. *kl. Pl. (propr. dual.) JL,l («»^ri, 
JLijl) m. — mammae Gen. 49 25. ^kl (cf. Dalm. Gramm. p. 143) N. 
pr. ea58aTo4 Mt. 10 3 A, p. o. B. M I. (cf. *o,l) Pe. Jo,l; etc. Impf. 
pl. ^jjotis- Luc. 16 30A, v^oQiJbi^ BC. Imp. 
pl. OQiJl Mt. 4 17 Ev. 208 A, p. o. al. ooo,l 
1. c. Ev. 68 A. Ptc. act. lo,i. — poeni- tuit eum, 11. cc, Jo. 2 14. Jon. 3 9. Mt. 
3 2. 2130.32. 27 3. Luc 17 3sq. 1132. 
Hom. Ox. 9 558. Sequ. ^ r. Jon. 3 10; 
V>. r. Jo. 213. Jon. 42; y^^j "^ Jo,)L M 
Vit. Sct. cod. ms. 

00,1 s. ooil A pass. (Mt. 3 11. 9 13; al.), 
p. 0. BC. oo,^V) Luc. 532A; sed lootl 
(cf. loM; = oio;) Mc l4A. emph. lioo,! 
Luc 3 8 A, p. voc. 0. al. /• — poenitentia 
Mt. 3 8. 11. 913. Mc 14. 217. Luc 33.8. 
5 32.2447. 2Petr. 39. Hebr. 61. Vit. Sct. 
cod. ms. *|o»l IL *oo,l. emph. lloo,l. / — 
dilatio Hom. Ox. 9 56 19. (De lloopl Luc 
2125C vid. *o,ol). *otl (cf. lo,l) Pe. Impf. pl. voo,«i|lJL. 
Ptc act. pl. ^c»o»l — poenituit eum, c 
« r. Hom. Ox. 956 22; V*. r. ib. 52 18. )3oa,l: vid. *>>ol. «1 = t6 Lit. 6966. Cf. a^. {ol Pe. Pf. — poenituit eum Mt. 27 3 
Anecd. (sed o incertum, Land). 

*.-ol (syr. JLol). emph. JLo^l. m. — 
poenitentia Luc. 5 32 Anecd. *ool Pe. Pf. ol s. oll (Js. 913. 104. 
Mt. 922C; B pass.)\ 3. /. h^l s. fttall 
(Js. 917.21); etc Impf. 3. ooiu A: 
Luc 10 6; al., p. voc. 0. pass.; etc pl. 
v^aok^ Mt. 2 12x1, p. voc. 0. al.; s^ol-j^ 
Js. 3510. Hom. Ox. 95611 ; ^o^l. Luc 
17 18 BC, al.; etc Imp. ool, o^aol. Ptc 
act. oll Jo. 2 14, al., ol Jon. 3 9; pl. 
^ll, ,e^ll, ^j^l, ^ll. — 1. reversus 
est, rediit Gen. 3 19. 8 7. 9. llsq. 50 6. 
Num. 1326. Dt. 1317. Jo. 2l2sqq. Jon. 
113. 38sqq. Js. 9l2sq. Ps. 5510. Job. 
7 21. 1622. Mt. 1013. 183. Luc 156; et 
persaepe al. Act. Andr. et Matth. fol F. 
^jl c»l u7reaTpet{^ev Luc 837, vpo,!^ o=»ll 
o\.jlo Apocr. Dam. fol. l^. llJL(o) ooi^ 
avaXuarj Luc 1236. 2. met. poenitentiam ¥ o«l 319 Ud^l I egit Luc. 22 32; alibi. Hom. Ox. 9 56 

11. 13. 

ool (ol Mt. 4 8B. 2136 Ev. 88 BC. 
Joh. 4 54 BC.) part. — nirsus, iterum 
Gen. 810. 1829. Mt. 4 8 [C ol]. 5 33A. 
2136 Anecd., Ev. 88 A. 2672 Ev. 181 B. 
Joh. 4 54. 1017. 2116B. Phil. 1 26. Hom. 
Anecd. 176 7. 193 9. Alias ^«l. — 
Cf. ,*:».. 

^ol (o A pass.-j ^«1 Lit. Dam. II') 
— id. Dt. 1231. Js. 89. 4313 (Lect. 76). 
Jer. 1119. Mt. 533BC. 1345.47. 18i9. 
19 24. 20 5. 2136. 224. 26 43 Anecd. 44. 
72 AB, Ev. 181 C. 27 50. Mc. 2i. 3 i. 
7 31. 8 13. 1127. Joh. 1 35. 4 13. 6 15. 
Hebr. l5sq. et saepe al. Vit. Abrah. 
Qldon. ZDMG 56 256;. Vit. Eulog. ib. 
259 13. Vit. Anton. Stud. Sin. 11147 3. 
Hom. Anecd. 17114. 1726, al. Lit 69616. 
19; etc. 

*a-l (syr. ^l) 2Tim. 2 25. emph. li— 
Mt. 38A (corr. ex lloal). /. — poeni- 
tentia, 11. cc. 

*i=.ioD (*«nnD). C. suff. 2. /. wa^ktal^ijo. 
/. — dros-potpT^ refugium Gen. 3 16. 

Aph. o-ti (A: Mt. 27 3 Ev. 199, al.). 
2. h^ll, Kall (Ps. 84 2); etc. Impf. 3. 
.a^K- s. ok.* (Luc. 1 17B, jp. 0. A); etc. 
1. A.»^, o-lj- Jo. 3l, ci-,ll(o) Jer. 303 
(bis). Imp. ^il. Ptc. act. ou>Km. [Inter- 
dum perperam o^-.{, oaJL»!, similia, legun- 
tur]. — 1. redire fecit, reduxit Ex. 108. 
Jer. 303. Jo. 3i. Am. 9 14. Mt. 26 52. 
Act. Andr. et Matth. fol. 2^. 2. reddidit 
Mt. 27 3. 3. convertit Ps. 84 2. Luc. 
Il6sq. 4. avertit Js. 12 1. *otol. *J«,a,l (targ. «Hin, syr. ll«.«l). 
emph. II0.0-I Luc. 2125 Ev. 128 C (ita 
repono pro IIoomI). C. suff. 3. m. ^l«»a*l 
1. 1. Ev. 133C (sic leg. pro o,Uo»^t). /. 
— stupor, airopia, 1. c. (cett. IIoomjoI, 
'tt»i). ^Jbc^ol -^ N. pr. Bartholomaeus (cf. Dalm. Gramm. p. 148, eiusdem "Worte 
Jesu.p. 40) Mt. 103 A; ^f^h^ BC, 
'^l ^ Anecd. xDaM^l:v£> Act. 1 13. 

*^ol (ex >.oo,l, Dlnn). emph. ImoL 
pass., l»o.>l Lit. Dam. I fol. l'^. [lioootl, 
syr., Luc. 831A corr. Usool Gen. 7 11. 
U»oll Lit. 70514]. m. — abyssus 11. cc, 
Gen. 12. 82. Ex. 15 5 (LXX rovto;, al. 
Spocjfjo;, vid. Field.) Jon. 2 6. Lit. Dam. 
1. c. (cit. Jon. 2 6). Luc. 831. Rom. 10 7. 

«iSDjboot Joh. llieA, .mjeol A: Joh. 

14 5 Ev. 183, al., p. 0. BC. N. pr. — 
0top,a? (cf. Dalm. Gramm. p. 112) Mt. 
103. Joh. 1116. 145. 2024. 26sq. 212. 
Act. 1 13. *vol: vid. lol L *iol: vid. ;ll. *>ol. ;oL Js. 116 Anecd. emph. l»ol. 
C. suff. ot— . Pl. ^?oL Luc. 1419, al. 
emph. l-.<oL; NoL Joh. 2l5A. C. suff. 1. 
JvoL Mt. 224AC. vpju— Ex. 1024. ^ioL 
10 9. m. — bos, taunis, 11. cc, Ex. 93. 
Js. Il6sq. Jer. 38 12. Jo. 1 18. Jon. 3 7. 
Luc 1315. 14 5. 15 23. 27. 30. Joh. 2l4sq. 
Hebr. 9 13. Vit. Anton. S. F. 883. 

lioL Js. 117 Anecd. emph. iLioL ib. 
Lect. C. suff. v««xt'«t Job. 21 10. /. — 
vacca, 11. cc. (tol m. — morus Luc. 17 6 ( A, p. voc. 0. 
BC). jdojuL (assyr.) Js. 9 7. C. suff. 3. m, 
o»MOjyL. Pl. UAvL Mt. 1539 A, al., jjoqxL 
V. 21 sq. A. C. suff. 3. -daoo^L Mt. 4l3A, 
uMOAtL BC; etc m. — terminus, finis, 
ll. cc, Ex. 10 4. 14. Dt. 1124. Js. 1013. 
60 18. Jo. 36. Mt. 216. 8 34. Mc 724.31. 
Act. 14 6. Lit. 7053.9. 706 6. 

Pa. Ptc act. pl. ^■A>ajKb:.io — definivit, 
praescripsit Job. 2115. 1qjl»L (o A pass.) praep. — sub, iufra JLmo^I 220 %^i Gen. 17. 9. Js. 104. Mt. 5l5. Act. 235. 
Rom. 319, et pass V. et. N. T. Hom. 
Ox. 9 7119. Hom. Anecd. 2056 (cit. Hebr. 
113). — C. suff. 3. /. clft;-! (sic) Jon. 
45. 2. m. y^loj^l Ps. 44 6. 

JjdjwiA. A pass. (e. g. MT. 2337 priore 
loco), p. voc. 0. pass. [iuwiA. Mt. 88 A 
corr., vid. adn.]. — sub, infra 1. c, Gen. 
198. Ps. 464. 904. Mt. 8 8BC. Luc. 76. 
Hom. Ox. 9 725. Hom. Anecd. 18119. 

[h^i ^ Mc. 7 28A corr. (sec. Pes.), 
sed cod. l;*jul, sicut cett.]. 

j^o^I abyssus: vid. jbool. jjudo^i N. pr. GeicpiXe Luc. 1 3 A, 
«t^^Q^l Anecd. , et^o^l. C. [oiXaqI- £, 
•A.aa^l Act. 1 l]. JLoaa^JL theophania Lect. 239. 12616. 
jua^l: yid. *^a^. 

*aul («B^-^n). Pl. ,JMul. emph. U*-l. 
m. — hircus Hebr. 9l28q. ^'^l. '^aol 4Reg. 221. /. IL.0I ib. 
V. 19 — orba (aTexvou{JLsv7)) 11. cc. 

JUl.. emph. ll^i (n^?n, l^h etc). 
/. — color hyacinthinus v. eo colore in- 
fectum Ex. 2636. 28 5, liAiol v. 8, |iA.<L9l 
2631. jLlj oaxiv&ivo; Ex. 36 30. [^bol Hom. Anecd. 187 5: vid. ZDMG 

53 707]. 

*^Jl L ^l Js. 404. Luc 35AC, ^L 
B. emph. j)l Jer. 38 39 (cod. 1A,1, ?). 
Pl. j-^l pass. C. suff. voo»A\,l Ps. 77 58. 
m. — collis, 11, cc, Js. 9 18. 1018.32. 
Am. 913. Lit. 6976 (cit. Ps. 64 13'') = 
70617. [^t IL llt^i humor Luc 813A; 
pericopa ex Pes. assumpta]. )Jl Pe. Jll pass., •A,! (vix Pa.) Gen. 
I82; ^:^.!; etc Impf. 3. iXh.. (Luc 18 13). Imp. wJ^l Js. 40 9, /. -jll 604, pl. 0^1 
409, al. Ptc pass. ))1, pl. ^l — 1. sus- 
pendit: ptc. pass. pendens, c .^ r., Mt. 
2240. Luc 1948. Act. Philem. Anecd. 
16918. 2. sustulit, elevavit arcam Gen. 
7 18; oculos 18 2. Js. 60 4. Mt. 17 8. Luc. 
620. 1623. 1713. 1813. 2128. Joh. 435. 
65. 1141. 17 1; vocem Js. 409 (bis). Luc. 
1127. Act. 2 14. 14 11; caput Ps. 82 3; 
manus Sirac 462. Luc 24 50; faciem Joh. 
87 (dvaxuirTeiv) ; animum Ps. 24 1. 142 8. 
0^»},^ JJl avaxuTTTeiv Joh. 8 10 (cf. Vl^A. \m\). 
3. ahs. suscepit, respondit (sermon. liturg.) 
Lit. 7099. 

Ithpe. Ptc jlKso — elevatus est Js. 
10 15. 5213. *v^t. j..^l. m. nix Mt. 283. ^^ai^l.. *y^i. pl. c. suff. 3. /. <Hial.l 
(sic). m. — sulcus Lit. 69619 (cit. Ps. 
6411) = 7041. "VN l N. pr. SeXafxi (Pes. .*jo:^ol) 
Num. 13 23. Jl ^^ ^ot. emph. iK^oj.. /. — vermis 
Jon. 47. Hora. Anecd. 1768 (cf. Prov. 
12 4). *»<lXI Pa. ^^i Job. 1612 (cod. uji^l, 
num fort. pro *A-1?). Ptc act. pl. ^AjN.too 
Luc. 6 1 (ita repono pro ^j-aiK») — 
evellit (tiXXsiv, oiaTiXXeiv) 11. cc. Kivt (semel hj^^i: Luc 13 2lC) — 
tres, Gen. 6 15. Mt. 174, pass. Hom. Ox. 
9 5023. Hom. Anecd. 179 2. Lit. 695 3. 
l}x\.i Gen. 610. 713; al. Hom. Ox. 9 57 12. 
Hom. Anecd. 17922. 184l. Lect. ZDMG 
56 252, j?ass. Determinat. JLM,l (cf. Nold. 
p. 483) Luc 1036A, JLKA,l B, li^l C; 
st. cst. ^JA.1 Ex. 16 36. — ',.mNJ^^l tre- 
decim Lect. 1217, vjis.^\I Luc 242C. 

wi^tA-l Gen. 113, Lect. 24 12, al., 
.-IKA.1 Hom. Anecd. 1725; .olJkAl Luc 
242lA. emph. JL^tA-l pass,, IbtAl Mc 
221 I m I 1» 1034 Dam. /. Jiwic^Ll Luc. 1238A. Pl. 
^KA-l Gen. 6 16. — 1. tertius, 11. cc, 
Gen. 2 14. 22 3. Mt. 17 23; al. Hom. Ox. 
969 18. 716. Hom. Anecd. 20112. Lit. 
70010. Lect. 41. Lect. ZDMG 562527. 
2. intercessor Hebr. 9 15. Hom. Auecd. 
1725. 187 5, cf. ZDMG 53707. 

lla^b;jk:S.l trinitas Hom. Ox. 954ii. Lit. 
680. Lit. Dam. pass. 

Ilo^ol Hom. Anecd. 179 8 quid? (loc. 
mutil.). 

^b;^; s. ^J^l A pass., v*«^l Mt. 27 9 
Ev. 209 B. — trigiuta Gen. 6 15. Zach. 
Ili2sq. Mt. 2615; al. Lit. 706 23. 

*wIq^I (a lK\.oL '/3 deriv. videtur, cf. 
ass. salsda [?] Del. HWB 666»». Hebr. 
^'h^, aram. Tl^n, «n'?n Dan. 5 7. 16. 29). 

pl. ^II-qX-I: TpiJTttTai Ex. 154. ■I m *;o l. *,»^1. emph. 1.-. Pl. m 
B. «^a^l (Mt. 10 16 B). emph 
integer, probus Jer. 11 19. Prov. l4. Mt. 
10 16. Hom. Anecd. 20916. 

*OMol Pe. m»l (sic; L^) Mc. 15 44A, 
p. 0. al., o»asbI 1. 1. Ev. 19C. pl. 9u3ol 
Mt. 8 27 A, p. 0. al. ; oooo^l (num fort. leg. 
•opool?) BG pass. (Mt. 2222 Ev. 88» 
Luc. 2 48, al.). 2. ^l*H»l Job. 21 5 (Lect). 
Impf. 2. opell Joh. 37C; cojoll A, p. 
voc. 0. B. 2. /. ^o»joll Js. 60 5. Pl. 
yooua^.^ Js. 52l48q., al. 2. ^oopdII Joh. 
5 28, al. (Haec illa ad Ithpe. referri 
possunt). Ptc. act. au»I Mt. 2714A, p. 0. 
al., OM»I 1. 1. Ev. 209 C. pl. ^o^iol s. 
^0(A»I (interdum perperam ^oa*>I). Inf. 
o»a«L — miratus est, obstupuit (abs. s. c- 
Vw r.), 11. cc, Js. 616. Mt. 2120. 27 14. 
Mc 15 44. Luc 163. 218.33. 2412. Joh. 
427. 520. 7 21. Hom. Anecd. 1894. 19824 
(bis). Vit. Anton. S. P. 11212. Vit. Eulog. 
ZDMG 56260 7. oobW. {joi K^ non est 
hoc mirandum Hom. Anecd. 17424. 

*o»a«I. emph. iopal (A pass.), p. 0. al. Pl. ^ooal (pass.), v"*»^ Ps- 97 1. emph. 
JLopyl Mt. 2I15A, p. 0. pass., l^o»M^L Mt. 
1. c B. C. suff. 1. -o,»! Js. 4321 (Lect. 
77). m. — miror, res admirabilis, 11. cc, 
Js. 8 18. 42 8. Jo. 225. Job. 178. Luc. 
5 9. 26. Joh. 930. Act. l3. Hymn. Lect. 
1385. Hom. Anecd. 20822. 

*oqmmL emph. Iloo^ool Luc. 2l25Ev. 
128A, llocsol ib. B. C. suff. 3. m. 
oi1:oo»amI ib. Ev. 133AB. /. — stupor, 
aizopla, 1. c Cf. foto^I (rad. *oiol). 

Itkpe. ouiil Luc 79A, p. voc. 0. al., 
oM»Il Mt. 810B. pl. ooooll pass. Ptc 
ouoi^Jo Luc 9 7. pl. m. ^oce&uo, v<^^ 
(Luc. 244iC; A corr. ^o»aoIKao). — mi- 
ratus est, obstupuit Mt. 8 10. 933. 2222. 
Luc. 121. 7 9. 9 7.43. 24 41. Joh. 7 15. 
Act. 27. 

Pa. Pf. 1. Iciol. Ptc act. ooo^ — 
admiratus est: ^xsl loiael eOauptaaa aoo 
t6 irpojojTrov Gen. 19 21, cf. Dt. 10 17. 

oootue (ptc pass.) Ex. 1511. Js. 9 6. 
Ps. 82. emph. J.— Job. 22 10. /. lo^ob^ 
Mt. 2142A, p. voc. 0. BC. Pl. /. vo»»*i», 
IIo»iB\jo. — admirabilis, 11. cc. Pl. / res 
mirae Js. 25 1. Act. Andr. et Matth. 
fol. 2^ 

K^IoooKm adv. — admirabUiter Ps. 445. 

Aph. Pf. pl. 3. / -ouoll — obstupe- 
fecit Luc 24 22. *^l. )Li*l octo Joh. 55A, p. 0. B. 
[C Ux»l]. Uisol Luc 221AC. Joh. 
20 26C. Anecd. 143 14; UxjmI Luc 1.1. 
B, Joh. 1. 1. AB. fjoa^xuel octodecim 
Luc 13iiAC, divisim scr. v. 16 C; 
,iT>s»i>\»I Anecd. 15418. Irxa^AiioI Luc 
13 leA, cf. v. 11 A corr.; t;mMieI v. 16B; wyfns.iaol Jer. 39 1. fA^VjuolLuc. 13liB. 
Anecd. 1422; divisim scr. Lit. 6954. 

ujjkMl octavus Lect. 115 11. emph. 
JjlmpI Luc 159. Lect. 9l. 

^aamI octoginta Luc. 2 37B. Hom. 222 "^jbI Anecd. 209 il. Anecd. 109 2.13. 
Ps. 89 10; ^^oMol. Luc. 1. c. AC. ^t (A ^i pass.) part. — 1. ibi Gen. 
2 8. llsq. 18 28sqq. 22 2. Eccl. 11 3. Mt. 
2 13, et persaepe V. et N. T. Praeter- 
quam Hom. Ox. 9719. Hom. Anecd. 2047. 
2. illuc 4Eg. 221 (IxeT). 3. tunc Hom. 
Ox. 9 68 21. «^:^ («&u\- Luc. 1218AC) 
illuc Gen. 19 20.22. Ex. 1026. Dt. 118. 
lOsq. 12 29. Js. 35 9. Mt. 2 22; alibi. 
«1 « illinc Gen. 2 10. 1822. Dt. 11 10. 
4Rg. 2 21. Mt. 421. 526. 927. Phil. 3 20 
(altero loco); alibi, 

pol N. pr. eaixap Mt. 13 (A *iii). v^l, Jl asina: vid. yll. *^t. s^i m. — furaus Js. 14 31. 

^l m. — id. Act. 219. 

Pa. Impf. 3. ^kc Luc. 1 9A (hinc 
corrig. C), ^)^ B. — sequ. J <>iv>m^ 
du|xiav fumavit, 1. c. *vt. Fe. Imp. uil. Ptc. act. jil — recitavit 
Yit. Sct. cod. ms. (abs.); ^ai:^* jil Jil ib. 

^I secundus Lect. 36 8; vJLliI 
ib. 24 1. Gen. 1 8. Joh. 4 54. Ox. 
51419. emph. jujl A: Mt. 2130, 2226. 
39; Mc. 1231; cf. Joh. 622; p. o. Gen. 
2 13 (Lect.), et saepe al.; Hom. Anecd. 
20111. 20322. Lit. 69616. Lit. Dam. I 
fol. 2'. Lect. 3i; hUii Gen. 2l3 Lit. /. 
ujjuI Js. 617; emph. Ihixjai Luc. 1238C, 
S. F. 62. Lect. 454; Ihutj^i Luc. 1. 1. B. 
Pl. m. ,j^l Gen. 6 16. 

oiJLil. (A oxuL Joh. 3 4, al. ; oaavI 
2116) /. — iteratio: '1 ^ iterum Gen. 
22 15. Jon. 31. [Mt. 2642]. Joh. 34. 924. 
21 16. 

«.oLul? Hymn. Lect. 138 11 (locus 
obscurior). 

Pa. *al; etc. pl. a*ji Mc. 1613B, 
alias «ul. /. uil Luc. 24 9 C, v.Jlil A [ujII 
B]. 1. ^i Js. 532. Impf. 3. jLik, Num. 57, al., ujkw Hebr. 2 16 (Lect. 14). 
1132; etc. Imp. «jl. Luc. 839, pl. «ul; 
/. ^l Mt. 28ioB, vUil A, ^l C. Ptc. 
act. jiloB s. «akijo, etc. — narravit, nun- 
tiavit, dixit, 11. cc, Ex. 102. Num. 13 28. 
Js. 12 4sq. 42 9. 43 9.12.21 (Lect. 36). 
447. Jer. 38lO. Jo. 1 3. Ps. 496. Job. 
17 5. 2131. Mt. 2811. Mc. 6 30. 1610. Luc. 
7 22 (Anecd.i). 834. Joh. 1 18. lCor. 1126, 
et saepe al. Lit. 69713. 704 9 = ZDMG 
56 252 6 (cit. Ps. 5017). Hom. Anecd. 
206 20. S. F. 79 9. Cf. etiam .-tmi. 

*uil (syr. JLIjL) m. — JLcsomaj; «mjI 
Deuteronomium Lect. 70 19. 

»-ojl; (samar. id. , qittul) Luc. 1 1 A, 
p. voc. 0. B Anecd. [a*jl C]. [emph. JL.ajl 
Hom. Anecd. 209 2 ?] m. — narratio, 1. c. 

Ithpa. Inipf. 3. JLik» — enuntiatus, 
divulgatus est Ex. 9 16. Js. 429. Lit. 707 4. *jQjt. emph. hoil. m. — furnus Mt. 
630. Hom. Anecd. 20314. 

JLujol: vid. *oLa?. (.n.AmJl N. pr. Thessalonike Phil. 4 16. 

*uA*Jo\ir>l. Pl. emph. u.4juo^xdI Hom. 
Ox. 5 1012. iThess. 1 1. Hinc corrig. 
«jAaj^ucdI Lect. 77 9. — Thessalonicus, 
11. cc. *^^t. *^l. Pl. emph. JLAS.JL Luc. 
9 58A, p. 0. cett. m. — vulpes Mt. 8 20. 
Luc. 9 58. 

*3t. *JBol (f\i!\). C. Suff. 2. /. u[il*]sol, 

m, — tympanum Jer, 38 4, 

^'^t L Pe. Pf. pl. o^l — pependit, 
appendit alicui alqd. Zach. 1112. 

^J^. pl. ^^^J^. m. — 1. (sg.) (sxa.b- 
}x6; Js. 4012. 2. pondus Luc. 19 13 ((Jtva). 

*^t IL (hebr. H^pn Sirac. 31 7; 
•"i^P^pnn 1512. Targ.i<i.). Pe. Impf.2. '^oj.U 
— pedem offendit Mt. 46BC. Cf. Ithpe. 

jLaol. (st. abs.) /. — offendiculum Ex. r v>:ij»i 107. Js. 8 14. Rom. 932. 33 (= Hom. Ox. 
9 6220). 14 20. 2Cor. 63. 

Itlipe. Cf. pl. ^^IX. Impf. 2. Vll 11*- 
4 6A. Ptc. V>^ Joh. llioA, p. 0. V. 
9A [corr. VelKa.], ^\x*kao v. 9C. lOBC; 
^&ua al. — pedem offendit(cf.Pe.)Mt.4 6 A. 
Joh. Il9sq. Eom. 932. 1421 (sequ. o r.). ^^iIjbI phoenices dactyliferae : vid. '^i. ^L Pa. Pf. pl. 3. /. ^l. Ptc. pass. 
/. JuB&uB (nisi fort. Ithpa. est) — paravit, 
apparavit Ex. 10 10. Mt. 25 7. 

*^^l. C. suff. 3. m. «oaubI Eph. 22. 
3. pl. \06aAjjBl Gen. 2l. m. — consti- 
tutio, institutio (alibv, x6j|i,oc), 11. cc. 

Ithpa. (an Ittaph.?) Pf. 3. /. »^lf(o) 
Mc. 3 5B. *uxl:(o) Mc. 1. 1. AC. Luc. 6lo. 
Ptc. pl. ^jajBl&u» Rom. 13 1. — constitutus 
est, 11. cc. 

Aph. ^ll s. ^l? (jjoss.); etc. Impf. 
pl. 3. \^iu Luc. liA, p. voc. 0. cett. 
Ptc. act. ^&ue s. ^^.jBbi» ; etc. Pass. ^&^) 
^jubNjb (BC pass., Act. 2 23); etc. — 

1. collocavit 3Eeg. 821. Js. 618. Act. 
16 34 cod. ms. (Lit. yujol). Eom. 933. 

2. constituit, decrevit, definivit, prae- 
scripsit Gen. 1 17. 9 17. Js. 42 25. Job. 176. 
Mt. 216. 2615. 19. 2710. Luc. U. 3 13. 
7 8. 2222. 29. Joh. 9 22. 2Cor. 5 19. Gal. 
42. Hebr. 12. Hom. Ox. 9 63 12. Ptc. pass. 
collocatus in re (V»>), studens Gen. 821. 
Job. 2127. ^U .al* TrpoedsTO Eph. 1 9. 
Eeddit xodfjietv „ornare" Js. 61 10 (his). 
Mt. 2329. Luc. 1125. 

oj.sl:{ (inf.) pass. emph. Ih — pass., 
llojjB^a) Hom. Anecd. 19825. C. suff. 3. 
m. oi]:o**ll; etc. Pl. ^^util Eph. 2 15. 
emph. Iloiall 3Eeg. 823. C. suff. 3. /. 
ail:«i»l:l Prov. 1 8, nisi sing. est, ut spotKjLol:} 
Lit. 6967, ubi puncta pl. reprobanda. 
/. — constitutio, institutio, decretum: 
Tolci; Job. 163. Luc. 18; cf. Lit. 681. 
6952. 6967. 70414. 70917. Hom. Anecd. 
198 25. 20517 (cit. lCor. 14l0); SoYjia M Luc. 2iAC (B joa*). Eph. 2 15. Col. 2u; 
Oejfxi; Prov. 1 8; rpo&eju Eph. 1 11 ; 8po; 
Ex. 9 5; e&o; Luc. 2 42; xdvtov Gal. 616; 
ota&fjXY) 3Eeg. 823 (pl.). *iajol. AajbI. Pl. ^[x]a[x>l, /. ,AA»l 
— validus, firraus, vehemens Ex. 10 19. 
Num. 13 29. Jo. 2 11 S. F. (Lect. ^o***). 

*aa.uBl. C. suff. 3. /. o,l:aa^l. /. — 
robur Job. 21 23. *o»t. *^;l. C. suff. yoooil m. — adeps 
Ps. 1610. *j(x^l. Ptc. act. >»^5i^; etc. Pass. 
yL^ioD, yu^koo (Joh. 425B). — traduxit, 
interpretatus est Mt. l23. Mc. 1522. Luc. 
2427. Joh. 139. 41sq. 425. 97. 20 16. lCor. 
1230. Yit. Anton. S. F. 10016. Hom. Ox. 
9 604. 

*^*^<^1. emph. Juoo^;^!. — interpres 
Act. Philem. 169 4. *yl N. pr. Therach (syr. u^ih) Luc. 334. *w>t. Pa. Pf. 3. /. K-il Luc. 744B, 
hU^l AC (sic leg.). Ptc. act. /. i-iioo 
V. 38 [B Iv»^] — humectavit, 11. cc. ^yt, ^yl — duo, pass., Hom. Anecd. 
17615. 17723. 1 '1 bini Gen. 6l9sq. 72sq. 
9. 15. Luc. 10 1. emph. JL»1 (v) ambo, 
uterque Eccl. 11 6. Mt. 9 17. 21 31. 27 17. 
21. Joh. l40. Eph. 2l4sq. 18. C. suff. 
vOOMil Gen. 2 24sq. 37. 226. 8. Job. 2126. 
Mt. 195. Luc. l6sq. 742. Lit. 707 20. /. 
^Ui (v) pass., Hom. Anecd. 17812. 208 1. 

.ms.il duodecim Mt. 1928A, p. o.pass. 
1 «^^ •••' Mt. 2653A, ^jnx»^vl Gen. 4928. 
i >ms.;l C: Mt. 1420 et Joh. 6 13. «.;A:k^;l 
Mc. 5 25C; i— Lect. 124, 2?. o. Mt. 920B. 
Luc. 2230B. Joh. 119C; I;xd^»1 Luc. 
842A. «AX ^lil Luc. 242B, fxccv^M 
Mc. 525A, ;*ms.lil ib. B. ?vxoi.>lvl A: 
Mt. 9 20, Joh. 119, t;ms.lil Jon. 411. 
-;jox.lil Luc. 843A, cf. 242A. — St. 
cst. tl,-m^.il (cf. Nold. p. 484) Mt. 1988A, ;l 224 ^L p. voc. 0. pass., tlyfnsyvl A: Mt. 2620, al. 
Jifm2i.il pass. li\m\ ^il Mt. 2653B: oi 
8(o8sxa, 11. cc, Mt. 9 20. lOl. lll. 1532. 
2614. 47. Mc. 935. 10 32. Luc. 81.912. 223. 
14. 30. Joh. 667. 2024. lCor. 155, Jac. U. 
*JL.»l. /. emph. Iiuk.i*il — secundus 
Luc. 1238A. Cf. ^l. )Jci;^Jt (cf. Idiot. p. 101. 128) BC: 
Mt. 2634. 75 Ev. 196; Joh. 1338; 1827; 
per v«^scr. Mt. 2675 Ev. 181 BC, Ev. 196 A; 
Luc. 2234; Joh. 13 38A. 1827 A. lla,5^;cil 
Mt. 2675* Ev. 196A, il^aiil Ev. 181 A, 
cf. V. b et V. 34 A. lUsjul (sic) Mt. 26 34 
Anecd. m. — gallus, 11. cc. 

li.Xs^il Mt. 23 37B; |]^Cs.a^i6l Ai, 
l^^-d^iol A2, p. 0. A2 cod., C. Ji>X^ai$L 
Anecd. /. — gallina, 1. c. 

Jl N. pr. OapaC; Js. 609. Jon. 13. 42. *^M. ^»;! Hom. Anecd. 1722. emph. 
i^il. C. suff. c*— ; etc. Pl. ^il Js. 1431. 
emph. JLi.il Mt. 2433A, Dam. (BC Kil); 
al. C. suff. -oxil; /. op— Mt. 16l8A, 
al., 6>^il ib. BC; y^xil; etc. m. — porta, 
ianua, 11. cc, Gen. 616. 18lsq. 19 1. 6. 9. 
11. Dt. 69. 1120. Mt. 6 6. 2433. Mc 163. 
Luc. 7 12; et saepius. Hom. Ox. 9 60 15 
(cit. Mt. 16 18). Hom. Anecd. 1984 (cit. 
Job. 3817). 20117. Cf. f^. 

^iKa praep. — per (8ia instrum.) Mc 
I620. Joh. I17B (AC o). Rom. 320. 24. 
27 (Lect.). 1420. lCor. I21. Gal. 2 16. 4 7. 
Col. 28. 19. 2Tim. 22 (Lect.). Hebr. 10 20. 
1139. Hom. Anecd. 206 7. 21020. Lit. 
Dam. pass. C. suff. 3. m. et /. 6^ii>.::» 
Js. 1432. Mt. 2624. Joh. 17. 317. 114. 
Act. 222. Rom. 59. lCor. 15 2. Eph. 2i8. 
Col. 120. Hebr. 12. 719. , (6^)et^iica Mt. 
122. Joh. 117. 17 20. Eom. 3 30. 5l. 11. 
lCor. 121. Gal. 3 14. 26 Lect. (Bibl. Fragm. 
o). Eph. 2 8. 16. Hebr. 2 14. Minus recte 
j ^jkika Kom. 327 Dam. (bis). *^il. emph. JLxil («J^npl, ^-il — cf. 
Gwilliam, Tetraev. p. 286 — , an Jb.il?). 

— ianitor, ostiarius Joh. 103. 

*JLi.il. /. lKii.il (ex llo».il) Joh. 18l6sq. 
A, lftii.il v. 16 C. — ostiaria 11. cc 

*ui.il. /. lK*i.il (IKxi.il) Joh. 18l6sq.B 

— id. Sed fieri potest, ut ex IKi_»il 
corruptum atque ad voc praegr. referen- 
dum sit. **3>t (Port. a nSI deriv., Eyssel, Lit. 
Ctlbl. 1900, col. 1807. An ui)J"?) Pe. 
Ptc act. Ail s. A^il — periit: ]l; \^\ 
A.il 6 ^cp&apxoi; Oeoi; Bom. l23; «iUj.3 
Ail; cpdapTo; SvOpajTco; ib., cf. lCor. 925. 
Hom. Anecd. 20520. Lit. Dam. I fol. 1'. 
II^. IIP. 

.8il (qHdl?) m. — pernicies, «il jl 
dcpOapaia 2Tim. 1 10. Tit. 27. 

oail /. — id., osiKa j), iv d^9apa(qc 
Eph. 624. Fort. eadem vox ac insequens. 

oa^il. emph. llaa^il. /. — id. Lit. 
Dam. I fol. l'', cpOopd Jon. 27. Col. 222; 
8ia<p&opd Act. 227. 31. 

«iJboo (ptc Pa., Aph.?) — qui perit: 
AiKjp (sc t, rr)->-%) e»a K<fna> v! Vit. Sct. 
cod. ms. *att. *A*l {)i}^^P\). pl. Uju»1 — in- 
firmus, inops dSuvaTOi; Jo. 3 10. Rom. 151; 
daOev^; Num. 13l9. lCor. 125. Vit. Sct. 
cod. ms. (saepius). 

ojixaI. C. suff. 3. m. Bila*x*l; etc. /. 
— infirmitas, aegritudo Vit. Sct. cod. ms. 
{pass.); imbecillitas t6 d8uvaTov Eom. 83. ^*^t C pass. (c g. Mt. 1812; 20 5), 
»i.jul A: Mt. 27 45sq. Ev. 203, ^aJul ib. 
Ev. 212 A, p. 0. pass. ^f^l Mt. ISlsC. 
JLijilAnecd. 106 16. 10913. Determ. t.KiAl 
01 ivvea (cf. Nold. p. 484) Luc 1717A, 
IKi.*l C (JUi-i*l B). 

uijLjtl nonus Lect. 116 10. emph. J.— 
ib. 101. 

^ji^aI nonaginta Mt. 8l2sq. 
ADDENDA ET CORRIGENDA. Joh. IMa.f. del. Gen. 227, cf. LXX 
2^^ add. It-^ plumbum Ex. 1510. 
5*11 add. iA-i Mc. 534 A. 
6^ rMl Aph. add. Luc. 121. 
6''10a.f. add. ful if) IXa<po; Dt. 1222, 
8» add. JloaA» f. cibus Gen. 93. jl' 

432A; JloiLLM ib. BC. 656. jUjjo Ex. 164. 

emph. tWftaAap Joh. 6 27BC (A tiA.aaAao). 

lCor. 103. Lit. 70713. Lit. Dam. I fol. 2\ 

C. 8u£F. a,\:s.aSuM Mt. 34AB, o,&.XiiAM ib. C. 

•^V^QJLoe Joh. 4 34A, s, BC. Pl. abs. 

^oiujo Luc. 3llA, p. 0. BC. 

Aph. pf. pl. 1. ,^ol Mt. 2537 Ev. 166 C 

(sic leg. pro ^o3l). Impf 1. ^a> 1 Cor. 

133. Imp. '^o? Rom. 12 iO. — comedere 

fecit, comedendum dedit, 11. cc. Cf. *y»). 

add. )a-f-oi N. pr. Ax&i\t- Mt. ll4A (6ts), 

p. 0. V.^B; y^l V. «B; y,l3l C (bis). 
9'* 8 leg. Sophocle. 

13*l0a. f. add. wojlf (pf.) Vit. Sct. cod. ms. 
13** 23 add. x(u4-.*aaiJ Vit. Sct. cod. ms., 

i-^iOAjt ib. (saepius). 
14^11 •*jt: cf. Xold. Mand. Gr. p. 151, n. 1 

(ly-^iN ex *B^J« ortum, G. Hoffmann). 
ib. 5 a. f. add. lh<^l (st. abs.) Ex. 11 2. 
15» 9 add. U^v-4jb Act. 1635. 
ib. 26 i^^l. cf. Brockelm. Z.A. 1903, p 252. 
ib. 5a. f. add. | vi » n n > ( (jyy]]ioL habitus (mo- 

nasticus) Vit. Sct. cod. ms. (saepius). 
16*7 <ja»t add. Act. 1624 Lit. (Cod. ms. «f* 

Pa.) IS''^ add. pl. emph. vjOBvt (ethnici) Vit. Sct. 

cod. ms. (bis). 
ib. 10 cf. etiam P. Sm. 170. 390. Brockelm. 

Lex. 27^ Land, Anecd. 3506 (xoamW). 
ib. 22sqq. Formam i.rao«{ vim habere parti- 

cipii pass., ex eo patet, quod cum ^ viri 

iungitur. 
19*23 cf. *^».fX. 

19'' 10 add. f^ ^oj> -avTOTS 2Cor. 410. 
ib. 19 add. ei^iot OTnQVTTjjev ahxia Luc. 8 27. 
20*21 add. JiOAt ot\.aA -avTa tov ^povov Dt. 

1219. v«*JLa Hom. Anecd. 209 20. v«*' 

plerumque reddit gr. ^povo^; sed ^ioc Js. 

5310, xacpo^ Luc. 8l3 Anecd. (De Gal. 42 

Ttpo9ejfi.ia cf. Pes.). Vid, etiam Ua^, , "^ .. 
2P9 add. Vit. Sct. cod. ms. 
^^''^OjtjOa: add. Ex. 2631; tj*a ib. 36. 
ib. 9 a. f. add. Vit. Sct. cod. ms. (lu.oa). 
27^16 JxQo c. o r. add. Vit. Sct. cod. ms. 
ib. add. »tyi.fn-% al piaet; Ex. 26 f 2. 
28» a. p. u. leg. Act. 1634 Lit. 
29* 1 1 a. f. leg. ventris. 
39*9 add. t\.*aoJ^j o»^^ ad sedem Vit. Sct. 

cod. ms. 
ib. 1 6 add. >^.«^ ad, Vit. Sct. cod. ms. (saepius), 

wi->^^ ad eum, ib. 
39'' 18 add. Act. 1624 cod. ms. (Lit. ^joi). 
41» 8 <»a»i^. solus add. Vit. Sct. cod, ms. 

(bis). 
41'' 25 leg. utrique. 
[42» 5 ante lCor. 924 ponas Ex. 158. 226 42^ Aa. f. add. ocj Aph. inauravit Ex. 2629. 32. 
45* add. ^? (ex ^lfc^, si recte legit Duensing) 

tum Ex. 15 1 5. 
ib. del. lin. 10— 8a. f. 
64" 7 a. f. add. vO&Mf^ Qiot;)! cavele vobis 

Vit. Sct. cod. ms. 
54'» add. *>Oj, ^,oj (p1|) Ittkjitkjjjlo; Ex. 

1239. 
ib. 11 leg. quandam. 
58*3 cf. rad. assyr. Ipf „eminuit". 
63* 7 a. f. add. vis = notio verbi Vit. Sct. cod. 

ms. (saepius). 
63'^ add. Majuw loxupw; Dt. 1223. 
65*10 add. >.q\v, aa^ijiiill alternatim irruerunt 

in eum Vit. Sct. cod. ins. 
ib. 15 add. o^ laxuXeojav Ex. 1236. 
66'' 10 ^iJo**: add. Ex. 1239. Impf. ^oaax^ 

ib. 34. 
69'' 28 leg. praepropere. 72^ add. JLa^ :f) 6opxa4 Dt. 1222. 

83*30 add. Ex. 1230. 

102* add. ^♦A^o^. JLaA. massa (t6 UTaT;) Ex. 

12 39. 
106'' 13 ^ui^Jo = {i^)i^\ ^i«D. 
124'' 16 add. -Ifaoi ^ dXXoYevi^c Ex. 1243. 
134'' 3 add. f^u^ Ex. 26 28. 
136'' add. yo^ ^Krol animadverte eos Vit. 

Sct. cod. ms. 
l^^''^ add. ooj^ £Tri{jLixTo; Ex. 12 38, 
162* ult. Cf. etiam verb. synon. ^ati Beaussier 

s. V., Delphin, Recueil 24 5 a. f. 
163* 7 a. f. leg. oaui^ pro Qxmji.s. 
172* ult. add. ^f*»^ IvSeSejxeva Ex. 1234. 
189'' paen. add. ^iA^^ov ^va^ tzz^qI Ex. 

12 37. 
IGS^^oa. f. add. oijtl Ex. 1236. 
201*l2a. f. Us^%^ = JL*aaji,\a Ex. 1233 

(a-ouo-^). U«T OCTI 1949 DDivenityofToronto 
Library DONOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET Acme Library Card Pocket 
LOWE-MARTIN CO. limited